EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (Text s významem pro EHP)

C/2019/7006

Úř. věst. L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/45


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2122

ze dne 10. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 48 písm. b), c), d), e) a f), čl. 53 odst. 1 písm. d) bod ii) a čl. 77 odst. 1 písm. k) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 48 nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc přijmout pravidla pro osvobození některých kategorií zvířat a zboží od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, je-li taková odchylka odůvodněná. Ustanovení čl. 53 odst. 1 písm. d) bodu ii) nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc přijmout pravidla týkající se vymezených úředních kontrolních úkolů prováděných celními orgány nebo jinými veřejnými orgány, pokud uvedené orgány nejsou za tyto úkoly již odpovědné, pokud jde o osobní zavazadla cestujících.

(2)

Tato pravidla jsou do značné míry propojena a mnoho z nich má být uplatňováno společně. V zájmu jednoduchosti a transparentnosti a také pro usnadnění jejich uplatňování a vyloučení opakování by proto tato pravidla měla být stanovena v jednom právním aktu místo řady samostatných aktů s mnoha křížovými odkazy a s rizikem opakování. Tato pravidla slouží často společným cílům a vztahují se na doplňující se činnosti provozovatelů a příslušných orgánů. Je proto vhodné seskupit tato pravidla do jediného nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Pokud jsou přijata pravidla, která stanoví osvobození od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, měly by být stanoveny podmínky, jako jsou odpovídající kontrolní opatření, aby se zajistilo, že nevzniknou žádná nepřijatelná rizika pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, když tato zvířata a toto zboží vstupují na území Unie.

(4)

Osvobození od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly pro produkty, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, pro produkty určené ke spotřebě posádkou a cestujícími na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní dopravu a pro produkty zasílané jako malé zásilky soukromým osobám již existují podle směrnice Rady 97/78/ES (2). Jelikož směrnice 97/78/ES se s účinkem ode dne 14. prosince 2019 zrušuje, je v zájmu právní jasnosti a zajištění jednotného uplatňování uvedených osvobození vhodné stanovit v tomto nařízení ustanovení týkající se těchto osvobození. Uvedená osvobození se týkají určitých kategorií zvířat a zboží, které sice vstupují na trh Unie, avšak nemají být uváděny na trh.

(5)

Aby se zajistila soudržnost právních předpisů Unie, měly by členské státy i nadále provádět vhodné kontroly založené na riziku, aby se zabránilo zavlékání určitých invazních nepůvodních druhů do Unie, jak vyžaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (3).

(6)

Aby se usnadnila propagace vědeckých činností, je oprávněné osvobodit určité kategorie zvířat a zboží určených pro vědecké účely od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

(7)

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou uvedeny v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 a jsou určeny pro vědecké účely, by měly být za určitých podmínek osvobozeny od kontroly totožnosti a fyzické kontroly na stanovištích hraniční kontroly, neboť jsou v souladu s článkem 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (4) stanovena odpovídající ochranná opatření.

(8)

Podle čl. 48 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625 by měly být od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly osvobozeny produkty, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu nebo použití, a malé zásilky zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám. Pokud jde o malé zásilky zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám, měly by členské státy provádět kontroly založené na riziku. Možné riziko zavlečení patogenních původců nebo nákaz do Unie prostřednictvím dovozu produktů živočišného původu by mělo být zváženo v rámci opatření upravujících dovoz takových zásilek nebo produktů.

(9)

V zájmu zajištění minimalizace rizik pro veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin by měly členské státy alespoň jednou ročně přezkoumat své zvláštní kontrolní mechanismy a činnosti týkající se zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, a každoročně po hlavní cestovní sezoně tyto mechanismy a opatření aktualizovat.

(10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (5) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (6) stanoví pravidla týkající se některých druhů zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí svého majitele nebo oprávněnou osobu při neobchodních přesunech do Unie ze třetích zemí. Měla by být minimalizována administrativní zátěž spojená s těmito přesuny a zároveň by měla být zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti s ohledem na související rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat. Členské státy by navíc měly povolit přemísťování ptáků v zájmovém chovu do Unie pouze v souladu s rozhodnutím Komise 2007/25/ES (7).

(11)

Ustanovení čl. 48 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc přijmout pravidla pro osvobození od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud jde o zvířata v zájmovém chovu chovaná pro soukromé nekomerční účely. Pravidly pro osvobození stanovenými v tomto nařízení by neměla být dotčena povinnost členských států provádět úřední kontroly s cílem zajistit soulad s nařízením (EU) č. 1143/2014 a s nařízením Komise (ES) č. 865/2006 (8).

(12)

Aby byly občanům poskytnuty jasné a dostupné informace o pravidlech, která platí pro neobchodní přesuny některých druhů zvířat v zájmovém chovu do Unie, měly by mít členské státy povinnost zpřístupnit tyto informace veřejnosti.

(13)

Úroveň rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat v důsledku zavlečení nákaz zvířat a patogenních původců se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh produktu, druh zvířat, z nichž byly produkty získány, a pravděpodobnost přítomnosti patogenních původců. Pro řešení těchto rizik jsou v nařízení Komise (ES) č. 206/2009 (9) stanovena komplexní pravidla Unie pro prevenci zavlékání nákaz zvířat a patogenních původců. Vzhledem k tomu, že toto nařízení stanoví pravidla, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 206/2009, mělo by být uvedené nařízení ode dne použitelnosti tohoto nařízení zrušeno.

(14)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (10) by mělo být pozměněno, pokud jde o osvobození některých výzkumných a diagnostických vzorků od veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, jelikož na tuto záležitost se vztahuje toto nařízení.

(15)

Nařízení (EU) 2017/625 se použije od 14. prosince 2019. Proto by se pravidla stanovená v tomto nařízení měla rovněž použít od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro případy, kdy a za jakých podmínek jsou některé kategorie zvířat a zboží osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a pro případy, kdy a za jakých podmínek mohou vymezené kontrolní úkoly provádět celní orgány nebo jiné veřejné orgány, pokud uvedené orgány nejsou za tyto úkoly již odpovědné, pokud jde o osobní zavazadla cestujících.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„výzkumnými a diagnostickými vzorky“ se rozumí výzkumné a diagnostické vzorky podle definice v příloze I bodě 38 nařízení (EU) č. 142/2011;

2)

„systémem IMSOC“ se rozumí systém pro správu informací o úředních kontrolách podle článku 131 nařízení (EU) 2017/625;

3)

„čerstvými produkty rybolovu“ se rozumí čerstvé produkty rybolovu podle definice v příloze I bodě 3.5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (11);

4)

„upravenými produkty rybolovu“ se rozumí upravené produkty rybolovu podle definice v příloze I bodě 3.6 nařízení (ES) č. 853/2004;

5)

„zpracovanými produkty rybolovu“ se rozumí zpracované produkty rybolovu podle definice v příloze I bodě 7.4 nařízení (ES) č. 853/2004;

6)

„zvířetem v zájmovém chovu“ se rozumí zvíře v zájmovém chovu podle definice v čl. 4 bodě 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (12);

7)

„neobchodním přesunem“ se rozumí neobchodní přesun podle definice v čl. 4 bodě 14 nařízení (EU) 2016/429;

8)

„krmivem pro zvířata v zájmovém chovu“ se rozumí krmivo pro zvířata v zájmovém chovu podle definice v příloze I bodě 19 nařízení (EU) č. 142/2011.

Článek 3

Zvířata určená pro vědecké účely

1.   Bezobratlí určení pro vědecké účely, jako je výzkum, vzdělávání nebo výzkum související s vývojem výrobků, jsou na stanovištích hraniční kontroly osvobozeni od úředních kontrol jiných než kontrol prováděných v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

splňují požadavky týkající se zdraví zvířat stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/625;

b)

jejich vstup do Unie je za uvedeným účelem předem povolen příslušným orgánem členského státu určení;

c)

po provedení činností spojených s vědeckými účely se tito bezobratlí a produkty z nich získané, s výjimkou množství použitých pro vědecké účely, neškodně odstraní nebo odešlou zpět do třetí země původu.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na včely medonosné (Apis mellifera), čmeláky (Bombus spp), měkkýše kmene Mollusca a korýše podkmene Crustacea.

Článek 4

Výzkumné a diagnostické vzorky

1.   Příslušný orgán může výzkumné a diagnostické vzorky osvobodit od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušný orgán členského státu určení předem vydal uživateli těchto vzorků povolení k jejich dovozu do Unie v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) č. 142/2011 a toto povolení je zaznamenáno v úředním dokladu vydaném uvedeným orgánem;

b)

jsou doprovázeny úředním dokladem uvedeným v písmeni a) nebo jeho kopií do doby, než jsou doručeny uživateli uvedenému v písmeni a), nebo v případě uvedeném v písmeni c) na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu;

c)

v případě vstupu do Unie přes území jiného členského státu, než je členský stát určení, předloží provozovatel vzorky na stanovišti hraniční kontroly.

2.   V případě uvedeném v odst. 1 písm. c) informuje příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prostřednictvím systému IMSOC o dovozu vzorků příslušný orgán členského státu určení.

Článek 5

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty určené pro vědecké účely

1.   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty jsou na stanovištích hraniční kontroly osvobozeny od kontroly totožnosti a fyzické kontroly jiných než kontrol prováděných podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014, pokud jsou určeny pro vědecké účely v souladu s čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

2.   Příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu zásilky provede u povolení podle čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 kontroly dokladů. V případě zjištěného nesouladu nebo podezření na nesoulad může příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu zásilky provést kontrolu totožnosti zásilky a její fyzickou kontrolu nebo požádat, aby tyto kontroly provedla osoba odpovědná za karanténní stanici nebo izolační zařízení, jež k tomu bylo příslušným orgánem určeno.

3.   Pokud příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu zásilky požádá, aby osoba odpovědná za karanténní stanici nebo izolační zařízení, jež k tomu bylo příslušným orgánem určeno, provedla kontrolu totožnosti zásilky a její fyzickou kontrolu, příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu zásilky informuje prostřednictvím systému IMSOC příslušný orgán karanténní stanice nebo izolačního zařízení o výsledcích kontroly dokladů a o následném odeslání zásilky do karanténní stanice nebo izolačního zařízení. Příslušný orgán karanténní stanice nebo izolačního zařízení informuje prostřednictvím systému IMSOC příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly prvního vstupu zásilky o doručení zásilky do karanténní stanice nebo izolačního zařízení. Příslušný orgán karanténní stanice nebo izolačního zařízení provede kontrolu totožnosti a fyzickou kontrolu.

Článek 6

Produkty živočišného původu a směsné produkty na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní dopravu, které nejsou vykládány a jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími

1.   Produkty živočišného původu a směsné produkty jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

jsou určeny ke spotřebě posádkou a cestujícími na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní dopravu a

b)

nejsou vykládány na území Unie.

2.   Přímá přeprava zboží uvedeného v odstavci 1 vyloženého v přístavu z jednoho dopravního prostředku zajišťujícího mezinárodní dopravu do jiného dopravního prostředku zajišťujícího mezinárodní dopravu je osvobozena od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

přeprava probíhá se souhlasem příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly a

b)

probíhá pod celním dohledem.

3.   Provozovatel odpovědný za zboží uvedené v odstavci 1 si vyžádá souhlas uvedený v odst. 2 písm. a) před přepravou tohoto zboží z jednoho dopravního prostředku zajišťujícího mezinárodní dopravu do jiného dopravního prostředku zajišťujícího mezinárodní dopravu.

Článek 7

Zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a je určeno pro osobní spotřebu nebo použití

Produkty živočišného původu, směsné produkty, produkty získané z vedlejších produktů živočišného původu, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití, jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud patří alespoň do jedné z těchto kategorií:

a)

zboží uvedené v části 1 přílohy I, pokud jeho souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg;

b)

vykuchané čerstvé produkty rybolovu nebo upravené produkty rybolovu nebo zpracované produkty rybolovu, pokud jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 20 kg nebo hmotnost jedné ryby, podle toho, která z těchto hodnot je větší;

c)

zboží jiné, než je uvedeno v písmenech a) a b) tohoto článku, a jiné, než je uvedeno v části 2 přílohy I, pokud jeho souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg;

d)

rostliny jiné než rostliny určené k pěstování, rostlinné produkty a jiné předměty;

e)

zboží jiné než rostliny určené k pěstování, pocházející z Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marina nebo Švýcarska;

f)

produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů nebo Grónska;

g)

zboží jiné než rostliny určené k pěstování a jiné než produkty rybolovu, pocházející z Faerských ostrovů nebo Grónska, pokud jeho souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kg.

Článek 8

Informace o zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a je určeno pro osobní spotřebu nebo použití

1.   Ve všech místech vstupu do Unie zobrazí příslušný orgán informace prostřednictvím jednoho z plakátů stanovených v příloze II alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu dovozu do Unie, který se umístí na místech, jež jsou snadno viditelná pro cestující přijíždějící ze třetích zemí.

2.   Příslušný orgán může informace uvedené v odstavci 1 doplnit o další informace, včetně:

a)

informací stanovených v příloze III;

b)

informací vhodných pro místní podmínky.

3.   Provozovatelé mezinárodní osobní dopravy, včetně provozovatelů letišť, přístavů a železniční dopravy a cestovních kanceláří:

a)

upozorní své zákazníky na pravidla stanovená v článku 7 a v tomto článku, zejména tím, že poskytnou informace uvedené v přílohách II a III;

b)

souhlasí s tím, že příslušný orgán zobrazí v jejich prostorách informace uvedené v odstavcích 1 a 2 na místech, jež jsou snadno viditelná pro cestující přijíždějící ze třetích zemí.

Článek 9

Zvláštní úřední kontroly zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících

1.   U zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, zorganizují příslušné orgány, celní orgány nebo jiné odpovědné veřejné orgány ve spolupráci s provozovateli přístavů, letišť a železniční dopravy a s provozovateli odpovědnými za jiná místa vstupu zvláštní úřední kontroly v místech vstupu do Unie. Tyto zvláštní úřední kontroly musí být účinné a založené na riziku.

2.   Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto článku:

a)

mají zejména zjistit přítomnost zboží uvedeného v článku 7;

b)

mají ověřit, zda jsou splněny podmínky stanovené v článku 7, a

c)

provedou se vhodnými prostředky, které mohou zahrnovat použití skenovacího zařízení nebo speciálně vycvičených pátracích psů, aby bylo možné zkontrolovat velké množství zboží.

3.   Příslušné orgány, celní orgány nebo jiné odpovědné veřejné orgány, které provádějí zvláštní úřední kontroly:

a)

mají určit zboží, které není v souladu s pravidly stanovenými v článku 7;

b)

zajistí, aby zjištěné nevyhovující zboží bylo zabaveno a zničeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy a v příslušných případech v souladu s články 197 až 199 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (13);

c)

přezkoumají alespoň jednou ročně a před 1. říjnem své mechanismy a činnosti, které uplatňují, určí úroveň dosaženého souladu a na základě posouzení rizik přizpůsobí uvedené mechanismy a činnosti v případě potřeby tak, aby bylo dosaženo cílů stanovených v odst. 2 písm. a) a b).

4.   Přezkum podle odst. 3 písm. c) zajistí minimalizaci rizik pro veřejné zdraví, zdraví zvířat a zdraví rostlin.

Přezkum zohlední:

a)

shromážděné údaje o přibližném počtu zásilek, které jsou v rozporu s pravidly stanovenými v článku 7;

b)

počet provedených zvláštních úředních kontrol;

c)

celkové vyčíslené množství zabavených a zničených zásilek, které byly nalezeny v osobních zavazadlech cestujících a nebyly v souladu s článkem 7, a

d)

veškeré další důležité informace.

Článek 10

Malé zásilky zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám

1.   Malé zásilky produktů živočišného původu, směsných produktů, produktů získaných z vedlejších produktů živočišného původu, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou zasílány fyzickým osobám a nejsou určeny k uvedení na trh, jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud patří alespoň do jedné z kategorií uvedených v článku 7.

2.   Členské státy provedou zvláštní úřední kontroly uvedeného zboží v souladu s článkem 9.

3.   Poštovní služby upozorní své zákazníky na pravidla stanovená v odstavci 1, zejména tím, že poskytnou informace uvedené v příloze III.

Článek 11

Zvířata v zájmovém chovu

Zvířata v zájmovém chovu vstupující do Unie během neobchodního přesunu jsou na stanovištích hraniční kontroly osvobozena od úředních kontrol jiných než úředních kontrol prováděných v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1143/2014 a jiných než úředních kontrol prováděných za účelem ověření souladu s čl. 57 odst. 1 nařízení (ES) č. 865/2006, a sice:

a)

zvířata druhů uvedených v části A přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013, která:

i)

splňují podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013 a jsou přemísťována z území nebo ze třetí země uvedených v části 1 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 za předpokladu, že u nich jsou provedeny kontroly dokladů a kontroly totožnosti v souladu s článkem 33, a je-li to relevantní, běžné namátkové kontroly v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 576/2013, nebo

ii)

splňují podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 576/2013 a jsou přemísťována z území nebo ze třetí země uvedených v části 2 přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 za předpokladu, že u nich jsou provedeny kontroly dokladů a kontroly totožnosti v souladu s článkem 34 a je-li to relevantní, běžné namátkové kontroly v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 576/2013, nebo

iii)

splňují podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 576/2013 za předpokladu, že u nich jsou provedeny kontroly v souladu s povolením uvedeným v čl. 10 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení a s požadavky stanovenými v čl. 10 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení, nebo

iv)

splňují podmínky stanovené v článku 32 nařízení (EU) č. 576/2013 za předpokladu, že u nich jsou provedeny kontroly v souladu s povolením uvedeným v čl. 32 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení;

b)

ptáci uvedení v části B přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013, pokud jsou splněny tyto podmínky:

i)

jejich přemístění bylo povoleno členskými státy v souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2007/25/ES a

ii)

jsou podrobeni veterinárním kontrolám v souladu s článkem 2 rozhodnutí 2007/25/ES;

c)

ptáci uvedení v části B přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013, kteří jsou přemísťováni do Unie z Andorry, Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánského městského státu;

d)

zvířata druhů jiných než ptáci uvedených v části B přílohy I nařízení (EU) č. 576/2013.

Článek 12

Informace o zvířatech v zájmovém chovu

1.   Ve všech místech vstupu do Unie zobrazí příslušný orgán informace na plakátu stanoveném v příloze IV alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu dovozu do Unie, který se umístí na místech, jež jsou snadno viditelná pro cestující přijíždějící ze třetích zemí.

2.   Provozovatelé mezinárodní osobní dopravy, včetně provozovatelů letišť, přístavů a železniční dopravy, souhlasí s tím, že příslušný orgán zobrazí v jejich prostorách informace uvedené v odstavci 1 na místech, jež jsou snadno viditelná pro cestující přijíždějící ze třetích zemí.

Článek 13

Zrušení nařízení (ES) č. 206/2009

1.   Nařízení (ES) č. 206/2009 se zrušuje s účinkem ode dne 14. prosince 2019.

2.   Odkazy na zrušený akt se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 14

Změna nařízení (ES) č. 142/2011

V článku 27 nařízení (ES) č. 142/2011 se zrušuje odstavec 2.

Článek 15

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).

(7)  Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8, 13.1.2007, s. 29).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).


PŘÍLOHA I

ČÁST 1

Seznam zboží uvedený v čl. 7 písm. a)

1.

Sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa potřebná z lékařských důvodů pod podmínkou, že:

i)

tyto produkty nemusí být před otevřením uchovávány v chladu;

ii)

se jedná o balené značkové produkty určené k přímému prodeji konečnému spotřebiteli a

iii)

balení je neporušené, není-li právě konzumováno.

2.

Krmivo potřebné ze zdravotních důvodů pod podmínkou, že:

i)

tyto produkty jsou určeny pro zvíře v zájmovém chovu, které doprovází cestujícího;

ii)

tyto produkty jsou trvanlivé;

iii)

se jedná o balené značkové produkty určené k přímému prodeji konečnému spotřebiteli a

iv)

balení je neporušené, není-li právě konzumováno.

ČÁST 2

Seznam zboží, které není osvobozeno od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, jak je stanoveno v čl. 7 písm. c)

Kód kombinované nomenklatury (1)

Popis

Působnost a vysvětlení

ex kapitola 2

(0201–0210)

Maso a poživatelné droby

Vše kromě žabích stehýnek (kód KN 0208 90 70 )

0401–0406

Mléčné výrobky

Vše

ex 0504 00 00

Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

Vše kromě střev

ex 0511

Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3 třídy 1 části 2 přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, nezpůsobilá k lidskému požívání

Pouze krmivo pro zvířata v zájmovém chovu

1501 00

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503

Vše

1502 00

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503

Vše

1503 00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

Vše

1506 00 00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

Vše

1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků

Vše

1602

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

Vše

1702 11 00

1702 19 00

Laktosa a laktosový sirup

Vše

ex1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2004

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006 (2)

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2005

Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny; homogenizované smíšené potravinové přípravky

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, též s obsahem kakaa

Pouze přípravky obsahující mléko

ex 2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté

Pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí

ex 2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Pouze krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, žvýkací pamlsky pro psy a směsi prášků obsahující maso nebo mléko anebo obojí

Poznámky:

1.

Sloupec 1: V případě, že se u daného kódu vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód předponou „ex“ (např. ex 19 01: měly by být zahrnuty pouze přípravky obsahující maso nebo mléko anebo obojí).

2.

Sloupec 2: Popis zboží je uveden ve sloupci s popisem v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87.

3.

Sloupec 3: Tento sloupec obsahuje podrobné informace o uvedených produktech.


(1)  Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Číslo 2006 zní: „Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)“.


PŘÍLOHA II

Plakáty uvedené v čl. 8 odst. 1

Tyto plakáty lze nalézt na adrese:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


PŘÍLOHA III

Informace uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a)

Image 5

Zabraňte zavlečení epidemií zvířat do Evropské unie!

Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující infekční choroby

Z důvodu nebezpečí zavlečení chorob do Evropské unie (EU) podléhá dovoz některých produktů živočišného původu do EU přísnému režimu. Tento režim se nevztahuje na pohyb produktů živočišného původu mezi členskými státy EU nebo na produkty živočišného původu v malých množstvích pro osobní spotřebu pocházející z Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

Veškeré produkty živočišného původu, které neodpovídají uvedeným pravidlům, musí být při příjezdu do EU odevzdány k úřední likvidaci. Nenahlášení uvedeného zboží může mít za následek peněžitou pokutu nebo trestní stíhání.

Do EU se nesmí dovážet následující zboží, ledaže souhrnné množství zboží uvedeného v bodech 2, 3 a 5 nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg na osobu.

V případě zboží pocházejícího z Faerských ostrovů nebo Grónska nesmí souhrnné množství zboží uvedeného v bodech 1, 2, 3 a 5 přesáhnout hmotnostní limit 10 kg na osobu.

1. Malá množství masa a mléka a výrobků z nich (kromě sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného ze zdravotních důvodů)

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky masa a mléka a výrobků z nich pro osobní spotřebu (kromě sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného ze zdravotních důvodů) pouze tehdy, pokud pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich hmotnost nepřesáhne 10 kg na osobu.

2. Sušené mléko pro kojence, kojenecká výživa a zvláštní výživa potřebná z lékařských důvodů

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy potřebné z lékařských důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu pouze tehdy, pokud:

pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kg na osobu a pokud:

a)

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

b)

se jedná o balený značkový produkt a

c)

balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován,

pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg na osobu a pokud:

a)

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

b)

se jedná o balený značkový produkt a

c)

balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován.

3. Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu potřebné ze zdravotních důvodů

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky krmiva pro zvířata v zájmovém chovu potřebného ze zdravotních důvodů, které jsou určené pro osobní spotřebu, pouze tehdy, pokud:

pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 10 kg na osobu a pokud:

a)

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

b)

se jedná o balený značkový produkt a

c)

balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován,

pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnné množství nepřesahuje hmotnostní limit 2 kg na osobu a pokud:

a)

produkt nemusí být před otevřením uchováván v chladu,

b)

se jedná o balený značkový produkt a

c)

balení je neporušené, není-li produkt právě konzumován.

4. Malá množství produktů rybolovu pro osobní spotřebu

Do EU smíte dovézt nebo poslat zásilky produktů rybolovu pro osobní spotřebu (včetně čerstvých, sušených, vařených, nasolených nebo uzených ryb a některých korýšů, jako jsou krevety, humři, neživé mušle a neživé ústřice), pokud:

jsou čerstvé ryby vykuchané,

hmotnost produktů rybolovu nepřekročí na osobu 20 kg nebo hmotnost jedné ryby, podle toho, která z těchto hodnot je větší.

Tato omezení se nevztahují na produkty rybolovu pocházející z Faerských ostrovů nebo z Grónska.

5. Malá množství jiných produktů živočišného původu pro osobní spotřebu

Do EU smíte dovézt nebo poslat jiné produkty živočišného původu, například med, živé ústřice, živé mušle a šneky, pouze tehdy, pokud:

pocházejí z Faerských ostrovů nebo Grónska a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 kg na osobu,

pocházejí z jiných zemí (jiných než Faerské ostrovy nebo Grónsko) a jejich souhrnná hmotnost nepřesahuje 2 kg na osobu.

Vezměte prosím na vědomí, že do EU smíte dovézt nebo zaslat malá množství produktů živočišného původu z několika výše uvedených pěti kategorií (body 1 až 5), pokud jsou v souladu s pravidly vysvětlenými v každém příslušném bodě.

6. Větší množství produktů živočišného původu

Do EU smíte dovézt nebo poslat větší množství produktů živočišného původu pouze tehdy, pokud splňují požadavky pro obchodní zásilky, mezi něž patří:

požadavky na osvědčování stanovené v příslušném úředním osvědčení EU,

při příjezdu do EU předložit zboží, se správnou dokumentací, na stanovišti hraniční kontroly EU.

7. Osvobozené produkty

Pravidla stanovená v bodech 1 až 6 se nevztahují na tyto produkty:

chléb, dorty, sušenky, oplatky a malé oplatky, suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky, obsahující méně než 20 % zpracovaných mléčných a vaječných výrobků a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí Komise 2007/275/ES (1),

čokoláda a cukrovinky (včetně bonbónů), obsahující méně než 50 % zpracovaných mléčných a vaječných výrobků a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES,

potravinové doplňky zabalené pro konečného spotřebitele, obsahující malé množství (celkově méně než 20 %) zpracovaných produktů živočišného původu (včetně glukosaminu, chondroitinu nebo chitosanu anebo chondroitinu i chitosanu), jiné než masné výrobky,

olivy plněné rybím masem,

těstoviny a nudle nepromísené s masným výrobkem ani neplněné masným výrobkem, obsahující méně než 50 % zpracovaných mléčných a vaječných výrobků a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES,

bujóny a ochucovadla zabalené pro konečného spotřebitele, s obsahem rybího oleje, rybí moučky či výtažků z ryb menším než 50 % a ošetřené v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) bodu i) rozhodnutí 2007/275/ES.


(1)  Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9).


PŘÍLOHA IV

Plakát uvedený v článku 12

Tento plakát lze nalézt na adrese:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka uvedená v čl. 13 odst. 2

Nařízení (ES) č. 206/2009

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 4

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

Čl. 2 odst. 3

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 4 písm. a)

Čl. 3 odst. 4 písm. b)

Článek 4

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 6 odst. 1 písm. a)

Čl. 6 odst. 1 písm. b)

Čl. 6 odst. 2

Čl. 6 odst. 3

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 11

Příloha I část 1

Příloha I část 2

Příloha II část 1

Příloha II část 2

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII

__

Čl. 7 písm. e) a f) a čl. 10 odst. 1

__

__

__

Čl. 7 písm. a) a čl. 10 odst. 1

Čl. 7 písm. b) a čl. 10 odst. 1

Čl. 7 písm. c) a čl. 10 odst. 1

__

Čl. 7 písm. a) a čl. 10 odst. 1

Čl. 7 písm. g) a čl. 10 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 1

__

Čl. 8 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 3

Čl. 9 odst. 1 a čl. 10 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 písm. a) a b) a čl. 10 odst. 2

Čl. 9 odst. 2 písm. c) a čl. 10 odst. 2

Čl. 9 odst. 3 písm. a) a čl. 10 odst. 2

Čl. 9 odst. 3 písm. b) a čl. 10 odst. 2

__

__

__

__

__

__

__

Příloha I část 2

Příloha I část 2

Příloha I část 1 bod 1

Příloha I část 1 bod 2

Příloha II

Příloha III

__

__

__


Top