EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1614

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614 ze dne 25. října 2018, kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6929

OJ L 268, 26.10.2018, p. 53–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1614/oj

26.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/53


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1614

ze dne 25. října 2018,

kterým se stanoví specifikace registrů vozidel uvedených v článku 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a kterým se mění a zrušuje rozhodnutí Komise 2007/756/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 47 odst. 2 a 5 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byla zajištěna sledovatelnost vozidel a jejich historie, měla by být vozidla registrována v registru vozidel pod evropským číslem vozidla. Pravidla pro stanovení evropského čísla vozidla by měla být harmonizována, aby se vozidla v celé Unii registrovala stejným způsobem.

(2)

Vozidla se v současné době registrují ve vnitrostátních registrech vozidel a každý členský stát spravuje svůj vnitrostátní registr vozidel. Je třeba zlepšit použitelnost vnitrostátních registrů vozidel a zabránit nadbytečné registraci jednoho vozidla v několika registrech, včetně registrů vozidel třetích zemí připojených k virtuálnímu registru vozidel. Rozhodnutí Komise 2007/756/ES (2) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Analýza nákladů a přínosů provedená Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „agentura“) zdůraznila značné výhody pro železniční systém Unie, jež by přineslo zřízení evropského registru vozidel, který by nahradil vnitrostátní registry vozidel.

(4)

Za účelem snížení administrativní zátěže a nákladů pro členské státy a zúčastněné strany by Komise měla přijmout technické a funkční specifikace evropského registru vozidel, který by zahrnoval vnitrostátní registry vozidel.

(5)

Evropský registr vozidel by měla zřídit a udržovat agentura, v patřičných případech ve spolupráci s vnitrostátními registračními subjekty. Možnost nahlížet do evropského registru vozidel by měly mít vnitrostátní bezpečnostní orgány, inspekční orgány a, v reakci na jakoukoli oprávněnou žádost, regulační subjekty a agentura, železniční podniky a provozovatelé infrastruktury, jakož i osoby a organizace registrující vozidla nebo v registru určené.

(6)

Členské státy by měly určit registrační subjekt odpovědný za registraci vozidel a zpracování a aktualizaci informací o vozidlech, která do evropského registru vozidel zanesl.

(7)

Držitelé by měli v žádosti o registraci vyplnit požadované informace a měli by být schopni podat svou žádost prostřednictvím internetového nástroje pomocí harmonizovaného elektronického formuláře. Držitelé by měli zajistit, aby údaje o vozidlech předkládané registračním subjektům byly aktuální a přesné.

(8)

Členské státy by měly odpovídat za zajištění kvality a integrity údajů o vozidlech zaregistrovaných určeným registračním subjektem v evropském registru vozidel v souladu s článkem 22 směrnice (EU) 2016/797, zatímco agentura by měla odpovídat za vývoj a údržbu informačního systému evropského registru vozidel v souladu s tímto rozhodnutím.

(9)

Evropský registr vozidel by měl být centralizovaný a všem uživatelům by měl poskytovat harmonizované rozhraní pro účely vyhledávání, registrace vozidel a správy údajů.

(10)

Funkce evropského registru vozidel bude třeba technicky rozvíjet a zkoušet. V souladu s čl. 47 odst. 5 směrnice (EU) 2016/797 by však měl být evropský registr vozidel zprovozněn do 16. června 2021.

(11)

Pro účely specifických potřeb členských států se některé vnitrostátní registry vozidel používají k jiným účelům než k zajištění sledovatelnosti vozidel a jejich historie. Aby se vnitrostátní registry, které se nepoužívají výslovně k registraci vozidel, mohly přizpůsobit rozhraní evropského registru vozidel, měl by být přechod k centralizované registraci vozidel postupný. Po zavedení evropského registru vozidel by proto měly mít členské státy možnost používat až do 16. června 2024„funkci decentralizované registrace“, kdežto jiné funkce by měly být od 16. června 2021 centralizovány. Po 16. červnu 2024 by všechny členské státy měly používat pouze funkci centralizované registrace.

(12)

Evropský registr vozidel by měl umožňovat registraci specifických doplňujících informací, které vyžadují členské státy. Držitelé by měli poskytnout dodatečné informace požadované členským státem při podávání žádosti o registraci danému členskému státu.

(13)

V zájmu snazšího používání vozidel registrovaných v evropském registru vozidel ve třetích zemích, zejména v těch, které uplatňují ustanovení Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě, jíž je Evropská unie smluvní stranou, by příslušné údaje evropského registru vozidel měly být přístupné povolujícím příslušným orgánům v těchto třetích zemích. Za tímto účelem by agentura měla usnadnit provádění rozhodnutí přijatých v souladu s Úmluvou o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999.

(14)

Dne 21. prosince 2016 vydala agentura doporučení ke specifikacím vnitrostátního registru vozidel, v němž uvedla možnosti, jak zlepšit použitelnost vnitrostátních registrů vozidel. Dne 14. prosince 2017 vydala agentura doporučení ke specifikacím evropského registru vozidel.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se mění společné specifikace vnitrostátních registrů vozidel a stanoví technické a funkční specifikace evropského registru vozidel.

KAPITOLA 2

VNITROSTÁTNÍ REGISTRY VOZIDEL

Článek 2

Změny společných specifikací vnitrostátních registrů vozidel

Příloha rozhodnutí 2007/756/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Stažení nadbytečných registrací

1.   Držitel zajistí, aby nadbytečné registrace vozidel podle 1. podbodu bodu 3.2.5 přílohy rozhodnutí 2007/756/ES ve znění rozhodnutí Komise 2011/107/EU (3) byly z vnitrostátních rejstříků vozidel staženy do jednoho roku od 15. listopadu 2018.

2.   Držitel zajistí, aby nadbytečné registrace vozidel třetích zemí určených k provozu v železničním systému Unie a registrovaných v registru vozidel v souladu se specifikacemi přílohy rozhodnutí 2007/756/ES a napojené na virtuální registr vozidel specifikovaný v uvedeném rozhodnutí byly staženy do jednoho roku od 15. listopadu 2018.

KAPITOLA 3

EVROPSKÝ REGISTR VOZIDEL

Článek 4

Specifikace evropského registru vozidel

Technické a funkční specifikace evropského registru vozidel jsou uvedeny v příloze II.

Článek 5

Registrační subjekt

1.   Každý členský stát určí registrační subjekt nezávislý na veškerých železničních podnicích, který ponese odpovědnost za zpracování žádostí a aktualizaci údajů v evropském registru vozidel o vozidlech registrovaných v tomto členském státě do 15. května 2019.

2.   Tímto registračním subjektem může být subjekt určený v souladu s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí 2007/756/ES. Členské státy zajistí, aby tyto registrační subjekty spolupracovaly a sdílely informace, a změny v evropském registru vozidel tak byly sdělovány včas.

3.   Pokud registrační subjekt není orgánem určeným v souladu s čl. 4 odst. 1 rozhodnutí 2007/756/ES, musí členské státy Komisi a ostatní členské státy nejpozději do 15. listopadu 2019 informovat o subjektu určeném v souladu s odstavcem 1.

Článek 6

Registrace vozidel s povolením k uvedení na trh

1.   Držitel předloží žádost o registraci prostřednictvím evropského registru vozidel členskému státu dle svého výběru v oblasti použití vozidla.

2.   Registrační subjekty musí učinit vhodné kroky, aby zajistily přesnost údajů registrovaných v evropském registru vozidel.

3.   Každý registrační subjekt musí být schopen extrahovat údaje svých zaznamenaných registrací vozidel.

Článek 7

Architektura evropského registru vozidel

1.   Agentura zřídí a spravuje evropský registr vozidel v souladu s tímto rozhodnutím.

2.   V návaznosti na migraci uvedenou v článku 8 je evropský registr vozidel centralizovaným registrem a poskytuje všem uživatelům harmonizované rozhraní k nahlížení, registracím vozidel a správě údajů.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy nejpozději do 16. června 2024 používat registrační funkci uvedenou v bodě 2.1.4 přílohy II decentralizovaným způsobem.

4.   Členské státy oznámí agentuře nejpozději do 15. května 2019, zda hodlají používat funkci centralizované registrace zřízenou agenturou, nebo zda zavedou funkci decentralizované registrace. Do 16. června 2020 prokáží, jak hodlají splnit podmínky stanovené v odstavci 5.

5.   Používá-li členský stát registrační funkci decentralizovaným způsobem, zajistí kompatibilitu a komunikaci s evropským registrem vozidel. Rovněž zajistí, aby funkce decentralizované registrace byla zprovozněna nejpozději do 16. června 2021 a odpovídala specifikacím evropského registru vozidel.

6.   Své rozhodnutí používat funkci decentralizované registrace mohou členské státy kdykoli změnit a v návaznosti na oznámení agentuře místo toho zvolit funkci centralizované registrace. Rozhodnutí nabývá účinku šest měsíců od tohoto oznámení.

Článek 8

Migrace z vnitrostátních registrů vozidel na evropský registr vozidel

1.   Členské státy zajistí, aby do 16. června 2021 byly údaje o registrovaných vozidlech převedeny z vnitrostátních registrů vozidel do evropského registru vozidel. Během migrace agentura s registračními subjekty koordinuje přechod od příslušných vnitrostátních registrů vozidel k evropskému registru vozidel a agentura zajišťuje dostupnost prostředí IT.

2.   Agentura nejpozději do 15. listopadu 2020 zpřístupní členským státům funkce evropského registru vozidel.

3.   Agentura stanoví specifikace pro fungování rozhraní s funkcí decentralizované registrace a nejpozději do 16. ledna 2020 je zpřístupní členským státům.

4.   Od 16. června 2021 členské státy registrují vozidla v evropském registru vozidel v souladu s článkem 7.

5.   Od 16. června 2024 používají členské státy funkci centralizované registrace.

KAPITOLA 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí 2007/756/ES se zrušuje s účinkem ode dne 16. června 2021.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Oddíly 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3, 5 přílohy II a dodatky 1 až 6 uvedené přílohy se použijí ode dne 16. června 2021.

V Bruselu dne 25. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (Úř. věst. L 43, 17.2.2011, s. 33).


PŘÍLOHA I

Příloha rozhodnutí 2007/756/ES se mění takto:

1)

bod 3.2.1 se nahrazuje tímto:

„3.2.1.   Žádost o registraci

K žádosti o registraci se použije formulář uvedený v dodatku 4.

Subjekt, který žádá o registraci vozidla, zaškrtne kolonku „Nová registrace“. Ve formuláři vyplní všechny kolonky a zašle jej:

RE členského státu, v němž žádá o registraci,

RE prvního členského státu, v němž hodlá provozovat vozidlo pocházející ze třetí země (viz bod 3.2.5 podbod 2). V takovém případě musí formulář obsahovat alespoň informace o totožnosti majitele vozidla a držitele, o omezeních týkajících se způsobu použití vozidla a o subjektu odpovědném za údržbu.“;

2)

v bodě 3.2.3 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„RE zanese změny do NVR do 20 pracovních dnů od obdržení kompletní dokumentace žádosti. V této lhůtě RE buď vozidlo zaregistruje, nebo požádá o opravu či upřesnění.“;

3)

bod 3.2.5 se nahrazuje tímto:

„3.2.5.   Povolení ve více členských státech

1.

Aniž je dotčen převod registrace do jiného NVR podle bodu 3.2.6 podbodu 2, musí být vozidla registrována v NVR členského státu, v němž jim bylo poprvé povoleno uvedení do provozu, nebo, v případě vozidel, kterým bylo vydáno povolení k uvedení na trh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (*1), pouze v členském státě v oblasti používání povolení pro uvedení na trh.

2.

Vozidla vstupující do železničního systému Unie ze třetích zemí a registrovaná v registru vozidel, který není v souladu s touto specifikací nebo není připojen k EC VVR, se registrují pouze v NVR prvního členského státu, kde má být vozidlo provozováno v železničním systému Unie.

3.

Vozidla vstupující do železničního systému Unie ze třetích zemí a registrovaná v registru vozidel, který je v souladu s touto specifikací a je připojen k EC VVR, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou, se v žádném NVR neregistrují.

4.

Pro každé vozidlo zaregistrované v NVR platí, že příslušný NVR obsahuje údaje týkající se bodů 2, 6, 12 a 13 pro každý členský stát, v němž bylo vozidlu uděleno povolení pro uvedení do provozu.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny články 3 a 5.

(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).“;"

4)

v oddíle 3.2 se doplňuje nový bod 3.2.6, který zní:

„3.2.6.   Převod registrace a změna EVN

1.

EVN je třeba změnit, jestliže v důsledku technických úprav vozidla neodráží schopnost interoperability nebo technické vlastnosti v souladu s dodatkem 6. Tyto technické úpravy si mohou vyžádat nové povolení k uvedení do provozu v souladu s články 21 až 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (*2) nebo nové povolení k uvedení na trh a případně nové povolení typu vozidla v souladu s články 21 a 24 směrnice (EU) 2016/797. O těchto změnách a případně o novém povolení k uvedení do provozu nebo o novém povolení k uvedení na trh informuje držitel RE členského státu, v němž je vozidlo registrováno. Tento RE přidělí vozidlu nové EVN.

2.

EVN lze na žádost držitele změnit provedením nové registrace vozidla v NVR jiného členského státu připojeného k EC VVR a následným odejmutím původní registrace.

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému Společenství (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1).“;"

5)

bod 3.3. se nahrazuje tímto:

„3.3   Přístupová práva

Přístupová práva k údajům z NVR v daném členském státě „XX“ jsou sepsána v níže uvedené tabulce:

Subjekt

Právo číst

Právo aktualizovat

RE členského státu „XX“

Veškeré údaje

Veškeré údaje v registru vozidel členského státu „XX“

NSA

Veškeré údaje

Žádné

Agentura

Veškeré údaje

Žádné

Držitel

Veškeré údaje o vozidle, jehož je držitelem

Žádné

Subjekt odpovědný za údržbu (ECM)

Veškeré údaje o vozidlech, pro něž je subjektem ECM, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Vlastník

Veškeré údaje o vozidlech, která vlastní

Žádné

Železniční podnik

Veškeré údaje na základě jednoho nebo více čísel vozidel, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Provozovatel infrastruktury

Veškeré údaje na základě jednoho nebo více čísel vozidel, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Inspekční orgán uvedený v článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (1) a regulační subjekt uvedený v článku 55 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (2)

Veškeré údaje o vozidle, které je kontrolováno či podrobeno auditu

Žádné

Subjekt vydávající ES prohlášení o ověření (dále jen „žadatel“)

Veškeré údaje o vozidlech, u nichž je subjektem vydávajícím ES prohlášení o ověření (žadatelem), kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Jiný oprávněný uživatel uznaný NSA nebo agenturou (3)

Definovat dle potřeby, doba trvání případně omezená, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Přístupová práva k údajům NVR mohou být rozšířena na příslušné subjekty třetích zemí nebo mezivládní organizaci, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou.“;

6)

dodatky 1 a 2 se nahrazují tímto:

DODATEK 1

KÓDY JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ

1.   ZÁSADY

Omezením uvedeným v povolení k uvedení do provozu v souladu s články 21 až 26 směrnice 2008/57/ES nebo v povolení k uvedení na trh a případně v novém povolení typu vozidla se v souladu s články 21 a 24 směrnice (EU) 2016/797 přidělí harmonizovaný nebo vnitrostátní kód.

2.   STRUKTURA

Každý kód je kombinací:

kategorie omezení,

druhu omezení,

hodnoty či specifikace,

které jsou spojeny tečkou (.):

[kategorie].[druh].[hodnota či specifikace].

3.   KÓDY JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ

1.

Harmonizované kódy omezení se použijí ve všech členských státech.

Agentura na svých internetových stránkách aktualizuje a zveřejňuje seznam harmonizovaných kódů omezení pro celý železniční systém Unie.

Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán usoudí, že je třeba přidat na seznam harmonizovaných kódů omezení nový kód, požádá agenturu, aby zařazení nového kódu posoudila.

Agentura žádost posoudí, přičemž ji případně konzultuje s dalšími vnitrostátními bezpečnostními orgány. Poté agentura případně zařadí nové omezení na seznam.

2.

Agentura pravidelně aktualizuje seznam vnitrostátních kódů omezení. Vnitrostátní kódy omezení se používají pouze pro ta omezení, která odrážejí konkrétní charakteristiky stávajícího železničního systému daného členského státu a jejich použití ve stejném významu v jiných členských státech je nepravděpodobné.

U druhů omezení, které nejsou uvedeny na seznamu podle bodu 1, požádá vnitrostátní bezpečnostní orgán agenturu o zařazení nového kódu do seznamu vnitrostátních kódů omezení. Agentura žádost posoudí, přičemž ji případně konzultuje s dalšími vnitrostátními bezpečnostními orgány. Poté agentura případně zařadí nový kód omezení na seznam.

3.

Ke kódům omezení od mezinárodních bezpečnostních orgánů se přistupuje stejně jako k vnitrostátnímu kódu omezení.

4.

Omezení, která nemají kód, se použijí pouze tam, kde je vzhledem k jejich zvláštní povaze nepravděpodobné, že by byla použita pro několik typů vozidel.

Agentura vede jedinečný seznam kódů omezení pro EVR, evropský registr povolených typů vozidel podle článku 48 směrnice (EU) 2016/797, jednotné kontaktní místo a evropskou databázi interoperability a bezpečnosti.

5.

Pokud je to relevantní, může agentura koordinovat postup harmonizace kódů omezení s příslušnou mezinárodní organizací, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou.

DODATEK 2

STRUKTURA A OBSAH EVROPSKÉHO IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA (EIČ)

Agentura v technickém dokumentu stanoví strukturu a obsah evropského identifikačního čísla (EIČ), včetně kodifikace dotčených typů dokumentů, a zveřejní tento technický dokument na svých internetových stránkách.

“;

7)

v dodatku 6 části 1 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.   Definice označení držitele vozidla (VKM)

Označení držitele vozidla (VKM) je alfabetický kód sestávající ze 2 až 5 písmen (*3). VKM je napsáno na každém kolejovém vozidle, v blízkosti evropského čísla vozidla. VKM identifikuje držitele vozidla tak, jak je registrován ve vnitrostátním registru vozidel.

VKM je jedinečné a platné ve všech členských státech a všech zemích, které uzavřely dohodu, jež obsahuje používání systému číslování vozidel a označení držitele vozidla podle tohoto rozhodnutí.

(*3)  U NMBS/SNCB může být i nadále používáno jednotlivé zakroužkované písmeno B.“;"

8)

v dodatku 6 se část 4 nahrazuje tímto:

„ČÁST 4 – KÓDOVÁNÍ ZEMÍ, V NICHŽ JSOU VOZIDLA REGISTROVÁNA (ČÍSLICE 3–4 A ZKRATKA)

Informace týkající se třetích zemí jsou uvedeny pouze pro informaci.

Země

Abecední kód země (1)

Číselný kód země

 

Země

Abecední kód země (1)

Číselný kód země

Albánie

AL

41

 

Litva

LT

24

Alžírsko

DZ

92

 

Lucembursko

L

82

Arménie

AM

58

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK

65

Rakousko

A

81

 

Malta

M

 

Ázerbájdžán

AZ

57

 

Moldavsko

MD (1)

23

Bělorusko

BY

21

 

Monako

MC

 

Belgie

B

88

 

Mongolsko

MGL

31

Bosna a Hercegovina

BIH

50 a 44 (2)

 

Černá Hora

MNE

62

Bulharsko

BG

52

 

Maroko

MA

93

Čína

RC

33

 

Nizozemsko

NL

84

Chorvatsko

HR

78

 

Severní Korea

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norsko

N

76

Kypr

CY

 

 

Polsko

PL

51

Česká republika

CZ

54

 

Portugalsko

P

94

Dánsko

DK

86

 

Rumunsko

RO

53

Egypt

ET

90

 

Rusko

RUS

20

Estonsko

EST

26

 

Srbsko

SRB

72

Finsko

FIN

10

 

Slovensko

SK

56

Francie

F

87

 

Slovinsko

SLO

79

Gruzie

GE

28

 

Jižní Korea

ROK

61

Německo

D

80

 

Španělsko

E

71

Řecko

GR

73

 

Švédsko

S

74

Maďarsko

H

55

 

Švýcarsko

CH

85

Írán

IR

96

 

Sýrie

SYR

97

Irák

IRQ (1)

99

 

Tádžikistán

TJ

66

Irsko

IRL

60

 

Tunisko

TN

91

Izrael

IL

95

 

Turecko

TR

75

Itálie

I

83

 

Turkmenistán

TM

67

Japonsko

J

42

 

Ukrajina

UA

22

Kazachstán

KZ

27

 

Spojené království

GB

70

Kyrgyzstán

KS

59

 

Uzbekistán

UZ

29

Lotyšsko

LV

25

 

Vietnam

VN (1)

32

Libanon

RL

98

 

(1)

V souladu se systémem abecedního kódování, který je popsán v dodatku 4 k úmluvě z roku 1949 a v čl. 45 odst. 4 úmluvy o silničním provozu z roku 1968.

(2)

Bosna a Hercegovina využívá 2 zvláštních železničních kódů. Číselný kód země 49 je vyhrazen.“


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(3)  Agentura ve spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními orgány stanoví postup pro uznání oprávněných uživatelů.


PŘÍLOHA II

1.   OBSAH A FORMÁT ÚDAJŮ

Obsah a formát údajů v evropském registru vozidel („EVR“) uvádí následující tabulka.

Tabulka 1

Parametry EVR

Číslo parametru

Název parametru

Popis

Formát

Povinný údaj/nepovinný údaj

1

Identifikace vozidla

 

 

 

1.1

Evropské číslo vozidla

Evropské číslo vozidla. Číselný identifikační kód podle definice v dodatku 6.

Viz dodatek 6 (1)

Povinný údaj

1.2

Předchozí číslo vozidla

Předcházející číslo (pokud u přečíslovávaného vozidla existuje)

 

Povinně (v příslušných případech)

2

Členský stát registrace

 

 

 

2.1

Členský stát registrace

Členský stát, v němž bylo vozidlo registrováno

Dvoumístný kód (*1)

Povinný údaj

3

Členské státy, v nichž je vozidlo povoleno

 

 

 

3.1

Výsledná oblast použití

Systém pole vyplní automaticky na základě hodnot parametru 11.4.

Text

Systém pole vyplní automaticky na základě hodnot parametru 11.4.

4

Další podmínky

 

 

 

4.1

Další podmínky vztahující se na vozidlo

Určení použitelných dvoustranných nebo vícestranných dohod, jako jsou RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE …

Text

Povinný údaj (v příslušných případech)

5

Výroba

 

 

 

5.1

Rok výroby

Rok, kdy vozidlo opustilo továrnu

RRRR

Povinný údaj

5.2

Výrobní číslo přidělené výrobcem

Výrobní číslo přidělené výrobcem vyznačené na rámu vozidla.

Text

Nepovinný údaj

5.3

Odkaz na ERATV

ERATV identifikace povoleného (2) typu vozidla (nebo verze či varianty), s nímž je vozidlo v souladu.

Alfanumerický kód/kódy

Povinný údaj (je-li k dispozici)

5.4

Série

Identifikace série, do níž vozidlo patří.

Text

Povinný údaj (v příslušných případech)

6

Odkazy na ES prohlášení o ověření (3)

 

 

 

6.1

Datum ES prohlášení

Datum ES prohlášení o ověření

Datum (RRRRMMDD)

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.2

Odkaz na ES prohlášení

Odkaz na ES prohlášení o ověření

Pro stávající vozidla: text.

Pro nová vozidla: alfanumerický kód založený na EIČ, viz dodatek 2

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3

Subjekt vydávající ES prohlášení o ověření (žadatel)

 

 

 

6.3.1

Název organizace

 

Text

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3.2

Registrované podnikatelské číslo

 

Text

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3.3

Adresa

Adresa organizace, ulice a číslo

Text

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3.4

Město

 

Text

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3.5

Kód země

 

Dvoumístný kód (*1)

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3.6

Poštovní směrovací číslo

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3.7

E-mailová adresa

 

E-mail

Povinný údaj (je-li k dispozici)

6.3.8

Kód organizace

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj (je-li k dispozici)

7

Vlastník

Identifikace vlastníka vozidla

 

 

7.1

Název organizace

 

Text

Povinný údaj

7.2

Registrované podnikatelské číslo

 

Text

Povinný údaj

7.3

Adresa

 

Text

Povinný údaj

7.4

Město

 

Text

Povinný údaj

7.5

Kód země

 

Dvoumístný kód (*1)

Povinný údaj

7.6

Poštovní směrovací číslo

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj

7.7

E-mailová adresa

 

E-mail

Povinný údaj

7.8

Kód organizace

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj

8

Držitel

Identifikace držitele vozidla

 

 

8.1

Název organizace

 

Text

Povinný údaj

8.2

Registrované podnikatelské číslo

 

Text

Povinný údaj

8.3

Adresa

 

Text

Povinný údaj

8.4

Město

 

Text

Povinný údaj

8.5

Kód země

 

Dvoumístný kód (*1)

Povinný údaj

8.6

Poštovní směrovací číslo

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj

8.7

E-mailová adresa

 

E-mail

Povinný údaj

8.8

Kód organizace

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj

8.9

Označení držitele vozidla

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj

9

Subjekt odpovědný za údržbu

Odkaz na subjekt odpovědný za údržbu

 

 

9.1

Název organizace

 

Text

Povinný údaj

9.2

Registrované podnikatelské číslo

 

Text

Povinný údaj

9.3

Adresa

 

Text

Povinný údaj

9.4

Město

 

Text

Povinný údaj

9.5

Kód země

 

Dvoumístný kód (*1)

Povinný údaj

9.6

Poštovní směrovací číslo

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj

9.7

E-mailová adresa

 

E-mail

Povinný údaj

9.8

Kód organizace

 

Alfanumerický kód

Povinný údaj

10

Stav registrace

 

 

 

10.1

Stav registrace (viz dodatek 3)

 

Dvoumístný kód

Povinný údaj

10.2

Stav registrace k datu

Datum stavu registrace

Datum (RRRRMMDD)

Povinný údaj

10.3

Odůvodnění stavu registrace

 

Text

Povinný údaj (v příslušných případech)

11

Povolení (4) k uvedení na trh (5)

 

 

 

11.1

Název subjektu vydávajícího povolení

Subjekt (vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo agentura), který povolil uvedení na trh

Text

Povinný údaj

11.2

Členský stát subjektu vydávajícího povolení

Členský stát subjektu vydávajícího povolení

Dvoumístný kód (*1)

Povinný údaj

11.3

Evropské identifikační číslo (EIČ)

Harmonizované číslo povolení uvedení do provozu přidělené subjektem vydávajícím povolení

Číslo povolení.

Pro nová vozidla: alfanumerický kód založený na EIČ, viz dodatek 2

Povinný údaj

11.4

Oblast použití

Dle povolení, které bylo vozidlu vydáno.

Text

Povinný údaj

11.5

Datum povolení

 

Datum (RRRRMMDD)

Povinný údaj

11.6

Povolení platné do (je-li uvedeno)

 

Datum (RRRRMMDD)

Povinný údaj (v příslušných případech)

11.7

Datum pozastavení povolení

 

Datum (RRRRMMDD)

Povinný údaj (v příslušných případech)

11.8

Datum zrušení povolení

 

Datum (RRRRMMDD)

Povinný údaj (v příslušných případech)

11.9

Podmínky pro použití vozidla a další omezení vztahující se k použití vozidla

 

 

 

11.9.1

Kódované podmínky pro použití a další omezení

Podmínky pro použití a další omezení vztahující se k použití vozidla

Seznam kódů (viz dodatek 1).

Povinný údaj (v příslušných případech)

11.9.2

Nekódované podmínky pro použití a další omezení

Podmínky pro použití a další omezení vztahující se k použití vozidla

Text

Povinný údaj (v příslušných případech)

12

Dodatečná pole (6)

 

 

 

2.   ARCHITEKTURA

2.1.   Architektura EVR

2.1.1.   Funkce pro vyhledávání údajů a nahlížení (funkce DSC)

Funkci DSC provádí agentura pomocí centralizovaného webového nástroje a rozhraní pro komunikaci stroj-stroj (M2M). Funkce umožňuje vyhledávání a prohlížení údajů v EVR na základě ověření.

Funkce DSC poskytuje registračním subjektům prostředek k extrakci hodnot parametrů v tabulce 1 jejich zaznamenaných registrací vozidel.

2.1.2.   Funkce vytvoření a správy uživatelů (funkce UCA)

Funkce UCA se provádí pomocí centralizovaného webového nástroje zřízeného agenturou. Pomocí této funkce budou moci osoby a organizace žádat o přístup k údajům v EVR a příslušný registrační subjekt (RE) bude moci vytvářet uživatele a spravovat přístupová práva.

2.1.3.   Funkce správy referenčních údajů (funkce RDA)

Funkce RDA se provádí pomocí centralizovaného webového nástroje zřízeného agenturou. Tato funkce umožní registračním subjektům (RE) a agentuře spravovat společné referenční údaje.

2.1.4.   Funkce aplikace, registrace a ukládání údajů (funkce ARS)

Funkce ARS držitelům po ověření umožňuje podávat žádosti o registraci nebo aktualizaci stávající registrace vybranému RE, a to prostřednictvím webového nástroje formou harmonizovaného elektronického formuláře (viz dodatek 4). Tato funkce rovněž umožňuje RE registrovat registrační údaje. Soubor registrací za daný členský stát se označuje jako registr vozidel tohoto členského státu.

Členské státy se mohou rozhodnout pro použití centralizované funkce ARS (C-ARS), kterou poskytuje agentura, nebo mohou funkci ARS provádět nezávisle decentralizovaným způsobem. V druhém uvedeném případě členský stát a agentura zajistí kompatibilitu a komunikaci mezi decentralizovanými funkcemi ARS (D-ARS) a centralizovanými funkcemi (DSC, UCA a RDA).

Centralizovaná funkce ARS poskytuje předběžnou rezervaci a správu čísel vozidel. Postup předběžné rezervace umožňuje žadateli nebo držiteli předběžné vyplnění informací vyžadovaných v elektronickém formuláři.

2.2.   Použitelnost

K funkcím EVR mají uživatelé přístup pomocí nejběžněji používaných webových prohlížečů a ve všech úředních jazycích Unie.

2.3.   Dostupnost

Obecně platí, že EVR musí být neustále k dispozici, s cílovou dostupností systému 98 %.

V případě selhání mimo pracovní dobu – od pondělí do pátku od 07:00 do 20:00 středoevropského času – se však na obnovení služby bude pracovat následující pracovní den po selhání. Během údržby musí být nedostupnost služby minimalizována.

2.4.   Úroveň služeb

Během pracovní doby musí být uživatelům k dispozici podpora ohledně používání systému a registračním subjektům ohledně jeho fungování.

Agentura poskytuje zkušební prostředí pro EVR.

2.5.   Řízení změn

Agentura zavede pro EVR proces řízení změn.

2.6.   Integrita údajů

EVR zajistí vhodnou integritu údajů.

2.7.   Předběžná kontrola

Systém EVR poskytuje automatickou kontrolu údajů zadaných v elektronickém formuláři, včetně kontrol na základě registrací vozidel EVR, kontroly úplnosti a kontroly formátu zadaných údajů.

2.8.   Usnadnění používání v Unii vozidel registrovaných ve třetích zemích

Agentura může zavést funkci DSC, aby příslušným subjektům ve třetích zemích umožnila získat přístup ke vhodným údajům EVR, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou.

Agentura může povolit využívání funkcí EVR subjekty ve třetích zemích, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou.

3.   PROVOZNÍ REŽIM

3.1.   Používání EVR

EVR lze používat například k těmto účelům:

kontrola, zda je vozidlo řádně zaregistrováno, a v jakém stavu je registrace,

načtení informací o povoleních k uvedení na trh, včetně schvalujícího subjektu, oblasti použití, podmínkách použití a jiných omezeních,

načtení odkazu na povolený typ vozidla, s nímž je vozidlo v souladu,

identifikace držitele, vlastníka nebo subjektu odpovědného za údržbu.

3.2.   Registrace vozidel

3.2.1.   Obecná pravidla

1.

Po vydání povolení k uvedení na trh a před uvedením do provozu je vozidlo na žádost držitele zaregistrováno do EVR. Držitel vyplní elektronický formulář a předloží žádost o registraci členskému státu dle svého výběru v rámci oblasti použití. Členský stát zvolený k registraci vozidla nabídne na žádost žadatele nebo držitele postupy pro předběžnou rezervaci čísla vozidla nebo řady čísel vozidel.

2.

K danému vozidlu může být v EVR pouze jedna platná registrace. Vozidlo bez platné registrace nesmí být provozováno.

3.

Registrační subjekt v registrujícím členském státě vozidlu při registraci přidělí evropské číslo vozidla (EVN). EVN musí být v souladu s pravidly stanovenými v dodatku 6. V případě, že bylo žadateli nebo držiteli na základě žádosti předběžně rezervováno číslo vozidla, použije se toto číslo vozidla k první registraci.

4.

EVN lze změnit v případech uvedených v bodech 3.2.2.8 a 3.2.2.9.

5.

V případě vozidel vstupujících do železničního systému Unie ze třetích zemí a registrovaných v registru vozidel, který není v souladu s touto přílohou nebo není připojen k EVR, podá držitel žádost o registraci v prvním členském státě, ve kterém má být vozidlo provozováno v rámci železničního systému Unie.

6.

Kolejová vozidla, která jsou poprvé uváděna do provozu ve třetí zemi a jsou určena k provozu v Unii v rámci společného vozového parku pro železniční systém o rozchodu 1 520 mm, se v EVR neregistrují. V souladu s čl. 47 odst. 7 směrnice (EU) 2016/797 však musí být možné získat informace o držiteli dotčeného vozidla, subjektu odpovědném za údržbu a omezeních, která se na používání vozidla vztahují.

7.

Vozidla vstupující do železničního systému Unie ze třetích zemí a registrovaná v registru vozidel připojeném k EVR (prostřednictvím funkce DSC) v souladu s touto přílohou se registrují pouze v uvedeném registru vozidel, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou.

8.

Pro každé vozidlo obsahuje EVR odkazy na všechna povolení udělená pro vozidlo a na nečlenské státy, ve kterých je vozidlo připuštěno k mezinárodní dopravě v souladu s dodatkem G Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě, a odpovídající podmínky použití a jiná omezení.

9.

RE učiní vhodné kroky, aby zaručil přesnost údajů zaregistrovaných v EVR. Za tímto účelem si RE může od ostatních RE vyžádat informace, zejména pokud je držitel žádající v určitém členském státě o registraci usazen v jiném členském státě. RE může v řádně odůvodněných případech rozhodnout o pozastavení registrace vozidla.

10.

Pokud NSA nebo agentura usoudí, že je odůvodněné pozastavit registraci vozidla v souladu s článkem 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/545 (7), požádá registrační subjekt o její pozastavení. Registrační subjekt po obdržení takové žádosti neprodleně pozastaví registraci.

11.

Držitel předkládá příslušnému RE žádosti o registraci prostřednictvím internetového formuláře. Webový formulář a základní přehled musí být k dispozici v rámci funkce ARS a přístupné na základě autentizace.

12.

Žádosti o registraci se mohou týkat jediného vozidla nebo seznamu vozidel.

13.

V některých případech mohou členské státy při registraci požadovat, aby byly k žádosti o registraci elektronicky připojeny podklady; za tímto účelem RE zveřejní seznam podkladů, které se u každého registračního případu požadují.

14.

Členské státy mohou požadovat, aby byla v žádosti o registraci kromě údajů uvedených v tabulce 1 uvedena i další pole; za tímto účelem RE zveřejní seznam takových polí.

15.

EVR poskytuje držiteli a RE možnost revidovat v systému žádosti o registraci a jejich související přílohy a poskytuje záznam registrací a změn registrace s informacemi týkajícími se těchto změn.

16.

RE zanese údaje do EVR do 20 pracovních dnů od obdržení úplné žádosti. V této lhůtě RE buď vozidlo zaregistruje, nebo požádá o opravu či upřesnění.

17.

Držitel musí mít možnost prostřednictvím webového přehledu sledovat, jak vyřizování jeho žádostí postupuje.

18.

EVR informuje držitele a RE o veškerých změnách stavu žádosti o registraci.

3.2.2.   Registrační případy

Registrační případy jsou uvedeny níže. Je-li to vhodné, lze různé registrační případy sloučit do jediné žádosti o registraci vozidla.

3.2.2.1.   Nová registrace

Musí se vyplnit všechna povinná pole v tabulce 1, jakož i veškerá další pole, jež členský stát vyžaduje v souladu s bodem 3.2.1.14.

Žádosti podává držitel registračnímu subjektu (RE) v členském státě v oblasti použití vozidla, pro niž se o registraci žádá.

U vozidel vstupujících do železničního systému Unie ze třetích zemí podle bodu 3.2.1.5 se žádosti předkládají RE prvního členského státu, kde má být vozidlo provozováno. V takovém případě musí žádost obsahovat alespoň informace o totožnosti držitele, subjektu odpovědném za údržbu a omezeních týkajících se způsobu použití vozidla.

3.2.2.2.   Aktualizace stávající registrace

Žádosti podává držitel registračnímu subjektu (RE) v členském státě, v němž je vozidlo registrováno. Vyplňují se pouze parametry v tabulce 1, které mají být aktualizovány.

3.2.2.3.   Změna držitele

V případě změny držitele vozidla musí stávající registrovaný držitel včas informovat RE, aby mohl provést aktualizaci EVR. Předcházející držitel je z EVR vymazán a veškeré odpovědnosti je zbaven až v okamžiku, kdy nový držitel potvrdí přijetí statusu držitele. Pokud v den změny registrace současného registrovaného držitele nepřijme status držitele žádný nový držitel, registrace vozidla se pozastaví.

3.2.2.4.   Změna subjektu odpovědného za údržbu (ECM)

Mění-li se u vozidla ECM, musí držitel včas informovat RE, aby mohl provést aktualizaci EVR. Předchozí ECM předá dokumentaci k údržbě buď držiteli, nebo novému ECM. Předchozí ECM je zbaven odpovědnosti, jakmile je odstraněn z evidence v EVR. Pokud v den ukončení registrace předchozího ECM nepřijme status ECM žádný nový subjekt, registrace vozidla se pozastaví.

3.2.2.5.   Změna vlastníka

Mění-li se vlastník vozidla, musí držitel včas informovat RE, aby mohl provést aktualizaci EVR.

3.2.2.6.   Pozastavení nebo opětovná aktivace registrace

Vyplní se nový status (8) a odůvodnění. Datum statusu automaticky vyplní EVR.

Vozidlo, jemuž byla pozastavena registrace, nesmí být v železničním systému Unie provozováno.

K opětovné aktivaci registrace po pozastavení musí RE, v případě potřeby v koordinaci s NSA, který o pozastavení požádal, znovu přezkoumat podmínky, jež k pozastavení vedly.

3.2.2.7.   Odejmutí registrace

Vyplní se nový status (8) a odůvodnění. Datum statusu systém vyplní automaticky.

Vozidlo, jemuž byla registrace odejmuta, nesmí být při tomto stavu registrace v železničním systému Unie provozováno.

3.2.2.8.   Změna EVN po technických úpravách

EVN se musí změnit, jestliže v důsledku technických úprav vozidla neodráží schopnost interoperability nebo technické vlastnosti v souladu s dodatkem 6. Tyto technické úpravy mohou vyžadovat nové povolení k uvedení na trh a případně nové schválení typu vozidla v souladu s články 21 a 24 směrnice (EU) 2016/797. O těchto změnách a případně o novém povolení k uvedení na trh informuje držitel RE členského státu, v němž je vozidlo registrováno. Tento RE přidělí vozidlu nové EVN.

Změna EVN spočívá v nové registraci vozidla a následném stažení původní registrace.

3.2.2.9.   Změna EVN a členského státu registrace

EVN lze na žádost držitele změnit provedením nové registrace vozidla jiným členským státem v oblasti použití a následným stažením původní registrace.

3.2.3.   Automatické oznámení změn

V návaznosti na změnu jedné nebo více registračních položek zašle informační systém EVR držiteli a dotčeným NSA pro oblast použití vozidla automatické e-mailové oznámení o změně, pokud se k odběru takovýchto oznámení přihlásili.

Po změně držitele nebo vlastníka nebo ECM zašle informační systém EVR automaticky e-mailové oznámení předchozímu i novému držiteli, resp. předchozímu i novému vlastníkovi, nebo předchozímu a novému ECM.

Držitel nebo vlastník nebo ECM nebo subjekt vydávající ES prohlášení se mohou přihlásit k odběru automatických e-mailových oznámení o změnách registrací, v nichž jsou uvedeni.

3.2.4.   Historie záznamů

Veškeré údaje v EVR se musí uchovávat po dobu 10 let od data odejmutí registrace vozidla. Údaje musí být k dispozici on-line minimálně během prvních tří let. Po třech letech je lze archivovat. Je-li během 10 letého období zahájeno šetření týkající se vozidla nebo vozidel, musí se údaje o těchto vozidlech uchovávat i po 10 letech, pokud to vyžadují inspekční orgány uvedené v článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/798/EU (9) nebo vnitrostátní jurisdikce.

Po odejmutí registrace vozidla nesmí být žádné z jeho registračních čísel po dobu dalších 100 let od data odejmutí registrace vozidla přiřazeno jinému vozidlu.

Veškeré změny údajů v EVR se zaznamenávají.

3.3.   Správa uživatelů

3.3.1.   Žádost uživatele

Osoba nebo organizace může požádat příslušný RE v místě, kde je osoba nebo organizace usazena, o přístup k EVR prostřednictvím webového formuláře (součást centralizované funkce UCA).

RE žádost posoudí a případně žadateli vytvoří uživatelský účet a přidělí mu příslušná přístupová práva v souladu s body 3.3.2 a 3.3.3.

3.3.2.   Přístupová práva

Přístupová práva k údajům z EVR jsou sepsána v níže uvedené tabulce:

Tabulka 2

Subjekt

Právo číst

Právo aktualizovat

RE členského státu „XX“

Veškeré údaje

Veškeré údaje v registru vozidel členského státu „XX“

NSA

Veškeré údaje

Žádné

Agentura

Veškeré údaje

Žádné

Držitel

Veškeré údaje o vozidle, jehož je držitelem

Žádné

Subjekt odpovědný za údržbu (ECM)

Veškeré údaje o vozidlech, pro něž je subjektem ECM, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Vlastník

Veškeré údaje o vozidlech, která vlastní

Žádné

Železniční podnik

Veškeré údaje na základě jednoho nebo více čísel vozidel, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Provozovatel infrastruktury

Veškeré údaje na základě jednoho nebo více čísel vozidel, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Inspekční orgán uvedený v článku 22 směrnice (EU) 2016/798 a regulační subjekt uvedený v článku 55 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU (10)

Veškeré údaje o vozidle, které je kontrolováno či podrobeno auditu

Žádné

Subjekt vydávající ES prohlášení o ověření (dále jen „žadatel“)

Veškeré údaje o vozidlech, u nichž je subjektem vydávajícím ES prohlášení o ověření (žadatelem), kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Jiný oprávněný uživatel uznaný NSA nebo agenturou (11)

Definovat dle potřeby, doba trvání případně omezená, kromě údajů o vlastníkovi

Žádné

Přístupová práva k údajům EVR mohou být rozšířena na příslušné subjekty třetích zemí nebo mezivládní organizaci, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou.

3.3.3.   Další práva

Držitelé musí mít možnost podávat žádosti o registraci.

Každá organizace musí mít možnost předložit změny svých vlastních údajů uchovávaných v referenčních údajích (viz oddíl 3.4).

3.3.4.   Bezpečnost

Ověření uživatelů se provádí prostřednictvím uživatelského jména a hesla. V případě držitelů (žadatelé o registraci vozidel) a registračních subjektů (RE) musí ověření splňovat „značnou“ úroveň záruky podle bodu 2.2.1 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1502 (12).

3.3.5.   Ochrana údajů

Údaje v systému EVR se spravují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (13) a platnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně údajů.

3.4.   Referenční údaje

K zajištění harmonizace vstupních údajů při procesu registrace využívá EVR referenční údaje. Držitelé musí mít k referenčním údajům EVR pro ukazatele v tabulce 1 přístup přes harmonizovaný elektronický formulář prostřednictvím funkce ARS.

3.4.1.   Aktualizace referenčních údajů

Agentura ve spolupráci s registračními subjekty (RE) udržuje referenční údaje aktualizované a dostupné v centrálním nástroji (součást funkce RDA).

Každá organizace zapsaná do referenčních údajů musí mít možnost vložit pomocí webového rozhraní změny svých údajů.

V návaznosti na žádost o registraci zajistí RE, aby údaje o organizaci byly zaznamenány v referenčních údajích a aby agentura přidělila organizaci kód, nebo pokud již byly zaznamenány, aby se referenční údaje aktualizovaly podle nových údajů, které předložil držitel.

3.4.2.   Kódy organizací

3.4.2.1.   Definice kódu organizace

Kód organizace je jedinečný identifikátor sestávající ze čtyř alfanumerických znaků, který agentura přidělí jedné organizaci.

3.4.2.2.   Formát kódů organizací

Pro každý ze čtyř alfanumerických znaků lze použít kterékoli z 26 písmen abecedy podle ISO 8859-1 nebo jakoukoli číslici od 0 do 9. Používají se velká písmena.

3.4.2.3.   Přidělování kódů organizací

Každé organizaci, která má přístup k EVR nebo je v něm uvedena, se přidělí kód organizace.

Agentura zveřejní a aktualizuje postup pro vytváření a přidělování kódů organizací.

Rozsah, který se přiděluje výhradě společnostem spadajícím do působnosti TAP a TAF TSI, musí být upřesněn v pokynech k EVR.

3.4.2.4.   Zveřejnění seznamu kódů organizací

Agentura seznam kódů organizací zveřejní na svých internetových stránkách.

4.   STÁVAJÍCÍ VOZIDLA

4.1.   Číslo vozidla

1.

Vozidla, která již mají dvanáctimístné číslo, si své stávající číslo ponechají. Dvanáctimístné číslo se zaregistruje beze změny.

2.

Vozidlům, která dvanáctimístné číslo nemají (14), se dvanáctimístné číslo přidělí v EVR (v souladu s dodatkem 6). Informační systém EVR toto EVN přiřadí k současnému číslu vozidla. U vozidel používaných v mezinárodní přepravě (s výjimkou vozidel vyhrazených pro historické využití) se dvanáctimístné číslo fyzicky připevní k samotnému vozidlu během šesti let po přidělení v EVR. U vozidel používaných v domácí přepravě a vozidel vyhrazených pro historické využití je fyzické připevnění dvanáctimístného čísla dobrovolné.

4.2.   Postup při přechodu z vnitrostátních registrů vozidel na EVR

Subjekt, který byl za registraci vozidla dříve odpovědný, poskytne RE v zemi, kde je usazen, veškeré údaje.

Stávající vozidla může zaregistrovat pouze jeden z těchto členských států:

členský stát, který jako první povolil jejich uvedení do provozu v souladu s články 21 až 26 směrnice 2008/57/ES,

členský stát, v němž byly poprvé zaregistrovány v návaznosti na povolení v souladu s články 21 až 25 směrnice (EU) 2016/797,

v případě registrací převedených takovým členským státem do NVR jiného členského státu.

4.3.   Stávající systémy

Standardní NVR, překladač a systémy virtuálních registrů vozidel uvedené v rozhodnutí 2007/756/ES se zruší.

5.   POKYNY

Aby se usnadnilo provádění a používání této přílohy, agentura zveřejní a aktualizuje pokyny.

Členské státy zavedou, zveřejní a aktualizují pokyny, které zejména popisují jejich jazykovou politiku, včetně ustanovení o komunikaci.


(*1)  Jedná se o kódy, které jsou úředně zveřejněny a aktualizovány na internetových stránkách Unie v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů. V případě Mezinárodního bezpečnostního orgánu mezivládní komise pro tunel pod Lamanšským průlivem se použije kód země CT. U agentury se použije kód země EU.

(1)  Kolejová vozidla, která jsou poprvé uváděna do provozu v Estonsku, Lotyšsku nebo Litvě a jsou určena k provozu mimo Unii v rámci společného vozového parku pro železniční systém o rozchodu 1 520 mm, budou registrována jak v EVR, tak v informační databázi Rady pro železniční dopravu Společenství nezávislých států. V tomto případě lze místo systému číslování uvedeného v dodatku 6 použít osmimístný systém číslování.

(2)  Pro typy vozidel, která byla povolena v souladu s článkem 26 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1) a článkem 24 směrnice (EU) 2016/797.

(3)  Musí být možné specifikovat odkazy na ES prohlášení o ověření pro subsystém „kolejová vozidla“ a subsystém „řízení a zabezpečení“.

(4)  Musí být možné specifikovat údaje o veškerých povoleních, která byla vozidlu udělena.

(5)  Povolení k uvedení na trh vydané v souladu s kapitolou V směrnice (EU) 2016/797 nebo povolení k uvedení do provozu vydané v souladu s kapitolou V směrnice 2008/57/ES nebo v souladu s povolovacími režimy, které byly v platnosti před provedením směrnice 2008/57/ES do vnitrostátního práva.

(6)  Ve vhodných případech dodatečná pole podle bodu 3.2.1.14.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 66).

(8)  Podle dodatku 3.

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).

(11)  Agentura ve spolupráci s vnitrostátními bezpečnostními orgány stanoví postup pro uznání oprávněných uživatelů.

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř. věst. L 235, 9.9.2015, s. 7).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(14)  Aniž je dotčena poznámka pod čarou (1) v tabulce 1.

DODATEK 1

KÓDY JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ

1.   ZÁSADY

Omezením uvedeným v povolení k uvedení na trh se přidělí harmonizovaný nebo vnitrostátní kód.

2.   STRUKTURA

Každý kód je kombinací:

kategorie omezení,

druhu omezení,

hodnoty či specifikace,

které jsou spojeny tečkou (.):

[kategorie].[druh].[hodnota či specifikace].

3.   KÓDY JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ

1.

Harmonizované kódy omezení se použijí ve všech členských státech.

Agentura na svých internetových stránkách aktualizuje a zveřejňuje seznam harmonizovaných kódů omezení pro celý železniční systém Unie.

Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán (NSA) usoudí, že je třeba přidat na seznam harmonizovaných kódů omezení nový kód, požádá agenturu, aby zařazení nového kódu posoudila.

Agentura žádost posoudí, přičemž ji případně konzultuje s dalšími vnitrostátními bezpečnostními orgány. Poté agentura případně zařadí nový kód omezení na seznam.

2.

Agentura pravidelně aktualizuje seznam vnitrostátních kódů omezení. Vnitrostátní kódy omezení se používají pouze pro ta omezení, která odrážejí konkrétní charakteristiky stávajícího železničního systému daného členského státu a jejich použití ve stejném významu v jiných členských státech je nepravděpodobné.

U druhů omezení, které nejsou uvedeny na seznamu podle bodu 1, požádá vnitrostátní bezpečnostní orgán agenturu o zařazení nového kódu do seznamu vnitrostátních kódů omezení. Agentura žádost posoudí, přičemž ji případně konzultuje s dalšími vnitrostátními bezpečnostními orgány. Poté agentura případně zařadí nový kód omezení na seznam.

3.

Ke kódům omezení od mezinárodních bezpečnostních orgánů se přistupuje stejně jako k vnitrostátnímu kódu omezení.

4.

Omezení, která nemají kód, se použijí pouze tam, kde je vzhledem k jejich zvláštní povaze nepravděpodobné, že by byla použita pro několik typů vozidel.

Agentura vede jedinečný seznam kódů omezení pro EVR, evropský registr povolených typů vozidel podle článku 48 směrnice (EU) 2016/797, jednotné kontaktní místo a evropskou databázi interoperability a bezpečnosti.

5.

Pokud je to relevantní, může agentura koordinovat postup harmonizace kódů omezení s příslušnou mezinárodní organizací, pokud tak stanoví mezinárodní dohoda, jíž je Evropská unie stranou.

DODATEK 2

STRUKTURA A OBSAH EVROPSKÉHO IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA (EIČ)

Agentura v technickém dokumentu stanoví strukturu a obsah evropského identifikačního čísla (EIČ), včetně kodifikace dotčených typů dokumentů, a zveřejní tento technický dokument na svých internetových stránkách.

DODATEK 3

KÓDOVÁNÍ STAVU REGISTRACE

Kód

Stav registrace (1)

Odůvodnění stavu registrace

Popis

00

Platná

Nepoužije se

Vozidlo má platnou registraci.

10

Pozastavená

Nepoužije se

Registrace vozidla je pozastavena na žádost držitele nebo rozhodnutím NSA členského státu registrace nebo rozhodnutím RE.

Kód se již nepoužije.

11

Pozastavená

Nepoužije se

Registrace vozidla je pozastavena na žádost držitele.

Vozidlo je určeno k odstavení v provozuschopném stavu jako neaktivní či strategická rezerva.

12

Pozastavená

Specifikuje držitel a zaznamená se v parametru 10.3.

Registrace vozidla je pozastavena na žádost držitele.

Jiný důvod.

13

Pozastavená

Specifikuje NSA členského státu registrace a zaznamená se v parametru 10.3.

Registrace vozidla je pozastavena na žádost NSA členského státu registrace.

14

Pozastavená

Specifikuje RE a zaznamená se v parametru 10.3.

Registrace vozidla je pozastavena na žádost RE.

20

Odejmuta

Nepoužije se

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

O vozidle je známo, že bylo opětovně registrováno pod jiným číslem pro další užívání v železničním systému Unie (nebo pouze v jeho části).

Kód se již nepoužije.

21

Odejmuta

Nepoužije se

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

O vozidle je známo, že bylo opětovně registrováno pod jiným EVN v důsledku technických úprav vozidla. Viz bod 3.2.2.8.

22

Odejmuta

Nepoužije se

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

O vozidle je známo, že bylo opětovně registrováno pod jiným EVN a jiným členským státem v oblasti použití. Viz bod 3.2.2.9.

30

Odejmuta

Specifikuje držitel a zaznamená se v parametru 10.3.

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

Registrace vozidla pro provoz v železničním systému Unie skončila, aniž by došlo k opětovné registraci.

31

Odejmuta

Nepoužije se

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

Vozidlo je určeno k dalšímu používání jako železniční vozidlo mimo železniční systém Unie.

32

Odejmuta

Nepoužije se

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

Vozidlo je určeno k obnově hlavních interoperabilních složek/modulů/náhradních dílů či ke generální přestavbě.

33

Odejmuta

Nepoužije se

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

Byla provedena demontáž vozidla a likvidace materiálů (včetně hlavních náhradních dílů) za účelem recyklace.

34

Odejmuta

Nepoužije se

Registrace vozidla je odejmuta na žádost držitele.

Vozidlo je coby „chráněné historické kolejové vozidlo“ určeno k provozu v samostatné síti či k vystavení mimo železniční systém Unie.

Použití kódů

Kódy a odůvodnění musí vycházet pouze z informací, které RE poskytl subjekt, který žádá o změnu stavu registrace.


(1)  Tato tabulka uvádí stav registrace pouze u dokončených registrací.

DODATEK 4

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

DODATEK 5

GLOSÁŘ

Zkratkové slovo/zkratka

Definice

Agentura

Agentura Evropské unie pro železnice zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (1)

Žadatel

Fyzická nebo právnická osoba žádající o povolení k uvedení vozidla na trh

Oblast použití vozidla

Síť nebo sítě v rámci členského státu nebo skupiny členských států, v nichž má být vozidlo používáno, podle článku 2 směrnice (EU) 2016/797

Funkce ARS

Funkce aplikace, registrace a ukládání údajů

ATMF

Jednotné předpisy pro technickou admisi železničního materiálu určeného k používání v mezinárodní dopravě (ATMF – dodatek G k úmluvě COTIF)

Schvalující subjekt

Subjekt (NSA nebo agentura), který povolil uvedení vozidla na trh

Povolení

Povolení k uvedení na trh

Funkce C-ARS

Centralizovaná funkce aplikace, registrace a ukládání údajů

COTIF

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

Funkce D-ARS

Decentralizovaná funkce aplikace, registrace a ukládání údajů

Funkce DSC

Funkce pro vyhledávání údajů a nahlížení

ECM

Subjekt odpovědný za údržbu

EIČ

Evropské identifikační číslo

EVN

Evropské číslo vozidla

EVR

Evropský registr vozidel podle článku 47 směrnice (EU) 2016/797

ERATV

Evropský registr povolených typů vozidel podle článku 48 směrnice (EU) 2016/797

GDPR

Nařízení (EU) 2016/679

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

IT

Informační technologie

NSA

Vnitrostátní bezpečnostní orgán

NVR

Vnitrostátní registr vozidel podle článku 47 směrnice (EU) 2016/797

OTIF

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu

Funkce RDA

Funkce správy referenčních údajů

RE

Registrační subjekt, tj. subjekt určený každým členským státem v souladu s tímto rozhodnutím

RIC

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních a brzdařských vozů v mezinárodním provozu

RIV

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních vozů v mezinárodním provozu

TAF (TSI)

Využití telematiky v nákladní dopravě (TSI)

TAP (TSI)

Využití telematiky v osobní dopravě (TSI)

TSI

Technická specifikace pro interoperabilitu

Funkce UCA

Funkce vytvoření a správy uživatelů

VKM

Označení držitele vozidla

VKMR

Registr označení držitele vozidla

VVR

Virtuální registr vozidel definovaný v rozhodnutí 2007/756/ES


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1).

DODATEK 6

ČÁST „0“

Identifikace vozidla

Obecné poznámky

Tento dodatek popisuje evropské číslo vozidla a související označení připevněné viditelným způsobem na vozidle, pro jeho jednoznačnou a trvalou identifikaci během provozu. Nepopisuje další čísla nebo označení případně vyrytá nebo trvale připevněná na podvozku nebo hlavních prvcích vozidla v průběhu jeho výroby.

Evropské číslo vozidla a související zkratky

Každé kolejové vozidlo obdrží číslo sestávající z 12 číslic (tzv. evropské číslo vozidla (EVN)) s touto strukturou:

Skupina kolejových vozidel

Schopnost interoperability a typ vozidla [2 číslice]

Země, ve které je vozidlo registrováno

Technické vlastnosti

Výrobní číslo

Kontrolní číslice

[2 číslice]

[4 číslice]

[3 číslice]

[1 číslice]

vozy

00 až 09

10 až 19

20 až 29

30 až 39

40 až 49

80 až 89

[podrobné údaje v části 6]

01 až 99

[podrobné údaje v části 4]

0000 až 9999

[podrobné údaje v části 9]

000 až 999

0 až 9

[podrobné údaje v části 3]

Tažená vozidla osobní přepravy

50 až 59

60 až 69

70 až 79

[podrobné údaje v části 7]

0000 až 9999

[podrobné údaje v části 10]

000 až 999

Hnací kolejová vozidla a jednotky v nedělitelných nebo předem určených vlakových soupravách

90 až 99

[podrobné údaje v části 8]

0000000 až 8999999

[význam těchto číslic je definován členskými státy, případně dvoustrannou nebo vícestrannou dohodou]

Speciální vozidla

9000 až 9999

[podrobné údaje v části 11]

000 až 999

V dané zemi je 7 číslic technických vlastností a výrobní číslo dostatečné k jednoznačné identifikaci vozidla v rámci každé skupiny tažených osobních vozidel a speciálních vozidel (1).

Abecední označení doplňují číslo:

a)

zkratka země, v níž je vozidlo registrováno (podrobnosti v části 4);

b)

označení držitele vozidla (podrobnosti v části 1);

c)

zkratky technických vlastností (podrobnosti v části 12 pro nákladní vozy, části 13 pro tažená vozidla pro cestující).

ČÁST 1

Označení držitele vozidla

1.   Definice označení držitele vozidla (VKM)

Označení držitele vozidla (VKM) je alfabetický kód sestávající ze 2 až 5 písmen (2). VKM musí být uvedeno na každém kolejovém vozidle, v blízkosti EVN. VKM identifikuje držitele, jak je registrován v EVR.

VKM je jedinečné a platné ve všech zemích, na které se vztahuje toto rozhodnutí, a všech zemích, které uzavřely dohodu, jež obsahuje používání systému číslování vozidel a označení držitele vozidla podle tohoto rozhodnutí.

V případě držitele s hlavním místem podnikání ve smluvním státě OTIF, který není členem EU, je třeba o VKM požádat generální sekretariát OTIF.

2.   Formát označení držitele vozidla

VKM představuje celý název nebo zkratku držitele, pokud možno tak, aby ho bylo možné identifikovat. Lze použít kterékoli z 26 písmen abecedy podle ISO 8859-1. Ve VKM se používají velká písmena. Písmena, která nejsou prvními písmeny slov v názvu držitele, mohou být napsána jako malá. Při kontrole jedinečnosti se písmena napsaná jako malá považují za písmena napsaná jako velká.

Písmena mohou obsahovat diakritická znaménka (3). Na diakritická znaménka použitá u těchto písmen se při kontrole jedinečnosti nebere ohled.

U vozidel držitelů, kteří sídlí v zemi, kde se nepoužívá latinka, může být použit překlad VKM v jejich vlastní abecedě za VKM oddělený lomítkem („/“). Na toto přeložené VKM se při zpracování údajů nebere ohled.

3.   Ustanovení o přidělování označení držitele vozidel

Více než jedno VKM lze držiteli přidělit v případě, že:

držitel má úřední název ve více než jednom jazyce,

držitel má pádný důvod pro odlišení mezi jednotlivými vozovými parky v rámci své organizace.

Jediné VKM může být vydáno skupině společností:

jež patří do jedné podnikové struktury (např. holdingová struktura),

jež patří do jedné podnikové struktury, která jmenovala a pověřila jednu organizaci v rámci této struktury, aby řídila veškeré záležitosti jménem všech ostatních,

jež pověřily samostatnou, jedinou právnickou osobu řešením veškerých otázek jejich jménem. V takovém případě je právnickou osobou držitel.

4.   Registr označení držitele vozidel a postup přidělování

Registr VKM je veřejný a průběžně se aktualizuje.

Žadatel žádá o VKM u NSA členského státu, v němž má žadatel hlavní místo podnikání. Tento NSA žádost zkontroluje a poté ji předá agentuře. VKM může být použito až po zveřejnění agenturou.

Držitel VKM musí informovat příslušný vnitrostátní orgán, když přestane používat VKM, a příslušný vnitrostátní orgán tuto informaci předá agentuře. VKM se pak zruší, jakmile držitel prokáže, že označení bylo změněno na všech dotčených vozidlech. Toto označení nesmí být znovu vydáno po dobu 10 let, nebude-li znovu vydáno původnímu držiteli nebo na jeho žádost jinému držiteli.

VKM může být převedeno na jiného držitele, který je právním nástupcem původního držitele. VKM zůstává v platnosti, pokud držitel změní svůj název na název, který není podobný VKM.

V případě změny držitele, která má za následek změnu VKM, musí být dotčené vozy označeny novým VKM do tří měsíců od data registrace změny držitele v EVR. V případě nesrovnalosti mezi VKM označeným na vozidle a údaji registrovanými v EVR platí registrace v EVR.

ČÁST 2

Nepoužita

ČÁST 3

Pravidla pro určení kontrolní číslice (číslice 12)

Kontrolní číslice se určuje následujícím způsobem:

číslice v sudých pozicích v základním čísle (počítáno zprava) se převezmou ve své vlastní desítkové hodnotě,

číslice na lichých pozicích základního čísla (počítáno zprava) se vynásobí 2,

potom se stanoví součet tvořený číslicemi v sudých pozicích a všemi číslicemi, které tvoří dílčí součiny získané z lichých pozic,

číslice na místě jednotek tohoto součtu se zaznamená;

kontrolní číslici tvoří desítkový doplněk této číslice; jestliže je tato číslice na místě jednotek nula, pak bude kontrolní číslice také nula.

Příklady

1 -

Nechť základní číslo je

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

 

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

 

Součet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

 

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 2.

Kontrolní číslice proto bude 8 a základní číslo se tedy stává registračním číslem 33 84 4796 100 – 8.


2 -

Nechť základní číslo je

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

 

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

 

Součet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

 

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 0.

Kontrolní číslice proto bude 8 a základní číslo se tedy stává registračním číslem 31 51 3320 198 – 0.

ČÁST 4

Kódování zemí, v nichž jsou vozidla registrována (číslice 3–4 a zkratka)

Informace týkající se třetích zemí jsou uvedeny pouze pro informaci.

Země

Abecední kód země (1)

Číselný kód země

 

Země

Abecední kód země (1)

Číselný kód země

Albánie

AL

41

 

Litva

LT

24

Alžírsko

DZ

92

 

Lucembursko

L

82

Arménie

AM

58

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK

65

Rakousko

A

81 (6)

 

Malta

M

 

Ázerbájdžán

AZ

57

 

Moldavsko

MD (1)

23

Bělorusko

BY

21

 

Monako

MC

 

Belgie

B

88

 

Mongolsko

MGL

31

Bosna a Hercegovina

BIH

50 a 44 (2)

 

Černá Hora

MNE

62

Bulharsko

BG

52

 

Maroko

MA

93

Čína

RC

33

 

Nizozemsko

NL

84

Chorvatsko

HR

78

 

Severní Korea

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norsko

N

76

Kypr

CY

 

 

Polsko

PL

51

Česká republika

CZ

54

 

Portugalsko

P

94

Dánsko

DK

86

 

Rumunsko

RO

53

Egypt

ET

90

 

Rusko

RUS

20

Estonsko

EST

26

 

Srbsko

SRB

72

Finsko

FIN

10

 

Slovensko

SK

56

Francie

F

87

 

Slovinsko

SLO

79

Gruzie

GE

28

 

Jižní Korea

ROK

61

Německo

D

80 (7)

 

Španělsko

E

71

Řecko

GR

73

 

Švédsko

S

74

Maďarsko

H

55 (5)

 

Švýcarsko

CH

85 (4)

Írán

IR

96

 

Sýrie

SYR

97

Irák

IRQ (1)

99

 

Tádžikistán

TJ

66

Irsko

IRL

60

 

Tunisko

TN

91

Izrael

IL

95

 

Turecko

TR

75

Itálie

I

83 (3)

 

Turkmenistán

TM

67

Japonsko

J

42

 

Ukrajina

UA

22

Kazachstán

KZ

27

 

Spojené království

GB

70

Kyrgyzstán

KS

59

 

Uzbekistán

UZ

29

Lotyšsko

LV

25

 

Vietnam

VN (1)

32

Libanon

RL

98

 

(1)

V souladu se systémem abecedního kódování, který je popsán v dodatku 4 k úmluvě z roku 1949 a v čl. 45 odst. 4 úmluvy o silničním provozu z roku 1968.

(2)

Bosna a Hercegovina využívá 2 zvláštních železničních kódů. Číselný kód země 49 je vyhrazen.

(3)

A specifický kód (*) 64 pro FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

(4)

Pro vozidla schválená před rokem 2007 byl použit specifický kód (*) 63 pro BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn).

(5) (6)

A specifický kód (*) 43 pro GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) byl použit pro vozidla povolená před rokem 2007.

(7)

A specifický kód (*) 68 pro AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(*)

Všem novým vozidlům zaregistrovaným do EVR pro AAE, BLS, FNME a GySEV/ROeEE se mají přidělit standardní kódy zemí. Oba kódy (hlavní kód země a zvláštní kód) považuje informační systém EVR za vztahující se k téže zemi.

Lichtenštejnsko

FL

 

 

ČÁST 5

Nepoužita

ČÁST 6

Kódy pro interoperabilitu použité pro vozy (číslice 1–2)

 

 

druhá číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

druhá číslice

 

první číslice

 

 

první číslice

 

 

Rozchod

pevný nebo proměnný

pevný

proměnný

pevný

proměnný

pevný

proměnný

pevný

proměnný

pevný nebo proměnný

Rozchod

 

Vozy vyhovují TSI WAG (1) včetně bodu 7.1.2 a všech podmínek stanovených v dodatku C

0

s nápravami

Nepoužije se

vozy

nepoužije se (3)

Vozy PPV/PPW

(proměnný rozchod)

s nápravami

0

1

s podvozky

s podvozky

1

2

s nápravami

vozy

Vozy PPV/PPW

(pevný rozchod)

s nápravami

2

3

s podvozky

s podvozky

3

Jiné vozy

4

s nápravami (2)

Vozy pro údržbu

Jiné vozy

Vozy se speciálním číslováním pro technické vlastnosti neuvedené do provozu v EU

s nápravami (2)

4

8

s podvozky (2)

s podvozky (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

první číslice

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

první číslice

 

druhá číslice

druhá číslice

 

ČÁST 7

Kódy způsobilosti pro mezinárodní dopravu používané pro tažená vozidla pro cestující (číslice 1–2)

 

Vnitrostátní doprava

TEN (4) a/nebo COTIF (5) a/nebo PPV/PPW

Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava na základě zvláštní dohody

TEN (4) a/nebo COTIF (5)

PPV/PPW

 

druhá číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

první číslice

 

5

Vozidla pro vnitrostátní provoz

Neklimatizovaná vozidla s pevným rozchodem (včetně nákladních vozů pro přepravu automobilů)

Neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

Nepoužije se

Neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

Historická vozidla

Nepoužije se (6)

Vozidla s pevným rozchodem

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s výměnou podvozků

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s nápravami s nastavitelným rozchodem

6

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

Vozy pro převoz automobilů

Nepoužije se (6)

7

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Nepoužije se

Ostatní vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

ČÁST 8

Typy hnacích kolejových vozidel a jednotek v nedělitelných nebo předem určených vlakových soupravách (číslice 1–2)

První číslice má hodnotu „9“.

Popisuje-li druhá číslice typ hnacích kolejových vozidel, je povinné následující kódové označení:

Kód

Všeobecný typ vozidla

0

Různé

1

Elektrická lokomotiva

2

Dieselová lokomotiva

3

Elektrická nedělitelná jednotka (vysokorychlostní) [trakční vůz nebo vložený vůz]

4

Elektrická nedělitelná jednotka (s výjimkou vysokorychlostních) [trakční vůz nebo vložený vůz]

5

Dieselová nedělitelná jednotka [trakční vůz nebo vložený vůz]

6

Speciální vlečný vůz

7

Elektrická posunovací lokomotiva

8

Dieselová posunovací lokomotiva

9

Speciální vozidlo

ČÁST 9

Standardní číselné označení vozů (číslice 5 až 8)

Agentura spravuje číselné označení související s hlavními technickými vlastnostmi vozu a zveřejňuje je na svých internetových stránkách (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává u registračního subjektu, který ji zašle agentuře. Nový kód lze použít až po jeho zveřejnění agenturou.

ČÁST 10

Kódy pro technické vlastnosti tažených vozů pro cestující (číslice5–6)

Agentura spravuje kódy pro technické vlastnosti tažených vozů pro cestující a zveřejňuje je na svých internetových stránkách (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává u registračního subjektu, který ji zašle agentuře. Nový kód lze použít až po jeho zveřejnění agenturou.

ČÁST 11

Kódy pro technické vlastnosti speciálních vozidel (číslice 6 až 8)

Agentura spravuje kódy pro hlavní technické vlastnosti speciálních vozidel a zveřejňuje je na svých internetových stránkách (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává u registračního subjektu, který ji zašle agentuře. Nový kód lze použít až po jeho zveřejnění agenturou.

ČÁST 12

Písmenné označení vozů

Agentura spravuje kódy pro písmenné označení vozů (s výjimkou kloubových a nedělitelných vozů) a zveřejňuje je na svých internetových stránkách (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává u registračního subjektu, který ji zašle agentuře. Nový kód lze použít až po jeho zveřejnění agenturou.

ČÁST 13

Písmenné označení tažených vozů pro cestující

Agentura spravuje kódy pro písmenné označení tažených vozů pro cestující a zveřejňuje je na svých internetových stránkách (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód se podává u registračního subjektu, který ji zašle agentuře. Nový kód lze použít až po jeho zveřejnění agenturou.


(1)  U speciálních vozidel musí číslo být jedinečné v dané zemi s první číslicí a 5 posledními číslicemi technických vlastností a výrobním číslem.

(2)  U NMBS/SNCB může být i nadále používáno jednotlivé zakroužkované písmeno B.

(3)  Diakritická znaménka jsou „značky přízvuku“, jako například À, Ç, Ö, Č, Ž, Å atd. Speciální písmena jako například Ø a Æ budou zastoupena jednotlivými písmeny; v testech jedinečnosti je Ø považováno za O a Æ za A.

(1)  Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES (Úř. věst. L 104, 12.4.2013, s. 1).

(2)  Pevný nebo proměnný rozchod.

(3)  S výjimkou vozů kategorie I (vozy s řízenou teplotou), se nepoužije pro nová schválená vozidla uvedená do provozu.

(4)  Soulad s příslušnými TSI viz část 6 dodatku H nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 165, 30.6.2015, s. 1).

(5)  Včetně vozidel, která podle stávajících předpisů nesou číslice uvedené v této tabulce. COTIF: vozidla, která jsou v souladu s předpisy COTIF platnými v době uvedení do provozu.

(6)  S výjimkou osobních vozů s pevným rozchodem (56) a nastavitelným rozchodem (66), které jsou už v provozu; nepoužije se pro nová vozidla.


Top