EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1523

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6559

OJ L 256, 12.10.2018, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/103


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1523

ze dne 11. října 2018,

kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (1) a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 11 odst. 1 směrnice (EU) 2016/2102,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2016/2102 stanoví společné požadavky na přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a stanoví požadavky na prohlášení o přístupnosti, které potvrzuje soulad jejich webových stránek a mobilních aplikací s uvedenou směrnicí a které musí subjekty veřejného sektoru poskytovat.

(2)

Členské státy by měly zajistit, aby subjekty veřejného sektoru poskytovaly prohlášení o přístupnosti a využívaly přitom vzorové prohlášení o přístupnosti stanovené Komisí.

(3)

Členské státy se vyzývají k zajištění toho, aby subjekty veřejného sektoru svá prohlášení o přístupnosti přezkoumaly a pravidelně je aktualizovaly, a to nejméně jednou ročně.

(4)

K zajištění snadného přístupu k prohlášení o přístupnosti by měly členské státy vyzvat subjekty veřejného sektoru, aby umožnily přístup ke svým prohlášením o přístupnosti z každé jednotlivé internetové stránky webových stránek. Prohlášení může být rovněž k dispozici v rámci mobilní aplikace.

(5)

Ke zlepšení dohledatelnosti a přístupnosti a usnadnění opakovaného využívání v něm obsažených informací by prohlášení o přístupnosti mělo být ve vhodných případech k dispozici v strojově čitelném formátu, jak je uvedeno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti, které mají používat subjekty veřejného sektoru v členských státech a které se týká souladu jejich webových stránek a mobilních aplikací s požadavky směrnice (EU) 2016/2102, jak jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Formát prohlášení

Prohlášení je k dispozici v přístupném formátu v souladu s článkem 4 směrnice (EU) 2016/2102 a v příslušných případech v strojově čitelném formátu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 6 směrnice 2003/98/ES.

Článek 3

Příprava prohlášení

1.   Členské státy zajistí, aby vyjádření obsažená v prohlášení, pokud jde o soulad s požadavky stanovenými ve směrnici (EU) 2016/2102, byla přesná a založená:

a)

buď na skutečném hodnocení souladu internetové stránky nebo mobilní aplikace s požadavky směrnice (EU) 2016/2102, jako je:

vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru, nebo

posouzení provedené třetí stranou, například certifikace;

b)

nebo na jiných opatřeních, která členské státy považují za vhodné a která poskytují stejnou záruku, že vyjádření v prohlášení jsou přesná.

2.   V prohlášení je uvedena použitá metoda, jak je uvedeno v odstavci 1.

Článek 4

Úprava prohlášení

1.   Členské státy zajistí, aby příslušná prohlášení subjektů veřejného splňovala alespoň povinné požadavky na obsah, které jsou stanoveny v oddíle 1 přílohy.

2.   Členské státy mohou doplnit požadavky, které přesahují rámec volitelného obsahu uvedeného v oddílu 2 přílohy.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).


PŘÍLOHA

VZOR PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Pokyny

Text psaný kurzívou je třeba vymazat a/nebo pozměnit podle potřeby subjektu veřejného sektoru.

Všechny poznámky pod čarou by měly být před zveřejněním prohlášení o přístupnosti vymazány.

Prohlášení o přístupnosti by měl uživatel snadno nalézt. Odkaz na prohlášení o přístupnosti by měl být viditelně umístěn na domovské webové stránce nebo zpřístupněn na každé webové stránce, například na statickém záhlaví nebo zápatí stránek. Pro prohlášení o přístupnosti je možné použít standardizovanou URL. U mobilních aplikací by prohlášení mělo být umístěno tak, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci směrnice (EU) 2016/2102. Prohlášení může být rovněž k dispozici v rámci mobilní aplikace.

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

[Název subjektu veřejného sektoru] se zavazuje k zpřístupnění své [webové stránky (webových stránek)] a [mobilní aplikace (mobilních aplikací)] v souladu s [vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (1)].

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na [uveďte rozsah prohlášení, např. webovou stránku (stránky)/mobilní aplikaci (aplikace i ), na něž se prohlášení vztahuje, podle potřeby]

Stav souladu ii

a) iii

[Tato] [Tyto] [webová stránka (webové stránky)] [mobilní aplikace] [je] [jsou] plně v souladu s [xxx iv].

b) v

[Tato] [Tyto] [webová stránka (webové stránky)] [mobilní aplikace] [je] [jsou] částečně v souladuvi s [xxx vii], z důvodu [prvků nesouladu] [a/nebo] [výjimek]uvedených níže.

c) viii

[Tato] [Tyto] [webová stránka (webové stránky)] [mobilní aplikace] [není] [nejsou] v souladu s [xxx ix]. Tyto [prvky nesouladu] [a/nebo] [výjimky] jsou uvedeny níže.

Nepřístupný obsah x

Níže uvedený obsah není přístupný:

a)

z důvodu nesouladu s [vnitrostátními právními předpisy];

[uveďte prvky nesouladu webové stránky (webových stránek)/mobilní aplikace (mobilních aplikací) a/nebo popište, které oddíly/obsahy/funkce ještě nejsou v souladu xi];

b)

z důvodu nepřiměřené zátěže;

[uveďte nepřístupné oddíly/obsahy/funkce, v jejichž případě je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102];

c)

jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

[uveďte nepřístupné oddíly/obsahy/funkce, které nespadají do oblasti působnosti platných právních předpisů].

[Pokud je to vhodné, uveďte dostupné alternativy]

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne [datum xii]

[Uveďte metodu použitou pro vypracování tohoto prohlášení (viz čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (2)]

[Prohlášení bylo revidováno dne [vložte datum poslední revize xiii ]]

Zpětná vazba a kontaktní údaje

[Popište mechanismus zpětné vazby a připojte odkaz na tento mechanismus, který se má používat k informování subjektu veřejného sektoru o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice].

[Uveďte kontaktní údaje příslušných subjektů/útvarů/osob, které jsou odpovědné za přístupnost a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby].

Postupy pro prosazování práva

[Popište postupy pro prosazování práva a uveďte odkaz na tyto postupy, které se použijí v případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice].

[Poskytněte kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva].

ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:

1)

objasnění závazku subjektu veřejného sektoru v oblasti digitální přístupnosti, např.:

jeho záměr dosáhnout vyšší úrovně přístupnosti, než požadují právní předpisy,

nápravná opatření, která budou přijata pro řešení problému nepřístupného obsahu webových stránek a mobilních aplikací, včetně harmonogramu zavedení těchto opatření do praxe;

2)

formální schválení (na administrativní nebo politické úrovni) prohlášení o přístupnosti;

3)

datum spuštění webové stránky nebo mobilní aplikace;

4)

datum poslední aktualizace webové stránky a/nebo mobilní aplikace po zásadní revizi jejího obsahu;

5)

odkaz na hodnotící zprávu, pokud je dostupná, a zejména informaci, zda webové stránky nebo mobilní aplikace byly označeny jako „a) plně v souladu“;

6)

dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním postižením a podpora pro uživatele pomocných technologií;

7)

jakýkoli další obsah, který je považován za vhodný.

i

V případě mobilních aplikací prosím uveďte rovněž informace o verzi a datum.

ii

Zvolte jednu z následujících možností, např. a), b) nebo c) a nehodící se vymažte.

iii

Zvolte a), pokud jsou bez výjimky splněny všechny požadavky normy nebo technické specifikace.

iv

Vložte odkaz na normy a/nebo technické specifikace, nebo odkaz na vnitrostátní právní předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.

v

Zvolte b), pokud je splněna většina požadavků norem nebo technických specifikací, avšak s určitými výjimkami.

vi

To znamená, že plného souladu ještě nebylo dosaženo a je nutné za tímto účelem provést potřebná opatření.

vii

Vložte odkaz na normy a/nebo technické specifikace, nebo odkaz na vnitrostátní právní předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.

viii

Zvolte c), pokud většina požadavků norem nebo technických specifikací není splněna.

ix

Vložte odkaz na normy a/nebo technické specifikace, nebo odkaz na vnitrostátní právní předpisy, které provádějí uvedenou směrnici.

x

Nehodící se vymažte.

xi

Popište pokud možno laicky, v jakém směru není obsah přístupný, včetně odkazu (odkazů) na platné požadavky podle příslušné normy a/nebo technických specifikací, které nejsou splněny; např.:

„Přihlašovací formulář aplikace ke sdílení dokumentů není plně použitelný s klávesnicí (požadavek číslo XXX (je-li použitelné))“

xii

Vložte datum prvotního vypracování nebo následné aktualizace prohlášení o přístupnosti v návaznosti na vyhodnocení webových stránek/mobilních aplikací, na které se vztahuje. Doporučuje se provádět hodnocení a aktualizovat prohlášení po každé zásadní revizi webové stránky/mobilní aplikace.

xiii

Doporučuje se pravidelně a nejméně jednou ročně revidovat, zda jsou tvrzení v prohlášení o přístupnosti přesná. Pokud taková revize proběhla bez úplného hodnocení webové stránky/mobilní aplikace, bez ohledu na to, zda vedla ke změnám prohlášení o přístupnosti, uveďte prosím datum takové poslední revize.

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (OJ L 256, 12.10.2018, p. 103).


Top