Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0498

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/498 ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

PE/36/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 25–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/498/oj

27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/25


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/498

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Dohoda o vystoupení, zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie dne 19. února 2019 (2), obsahuje ujednání týkající se uplatňování právních předpisů Unie na Spojené království i po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, bude se společná rybářská politika vztahovat na Spojené království během přechodného období v souladu s uvedenou dohodou a přestane být použitelná na konci zmíněného období.

(3)

Jakmile se společná rybářská politika přestane na Spojené království vztahovat, nebudou již vody Spojeného království (teritoriální moře a přilehlá výlučná ekonomická zóna) součástí vod Unie. V případě neexistence dohody o vystoupení tedy hrozí, že rybářská plavidla Unie a Spojeného království nebudou mít možnost plně využívat rybolovných práv stanovených pro rok 2019.

(4)

Aby byla zajištěna udržitelnost rybolovu, a s ohledem na význam rybolovu pro obživu mnoha společenství v Unii a Spojeném království by měla být na omezenou dobu zachována možnost, aby rybářská plavidla Unie a Spojeného království nadále měla přístup k rybolovu ve vodách druhé strany na základě plné vzájemnosti poté, co se společná rybářská politika přestane na Spojené království jakožto členský stát vztahovat. Účelem tohoto nařízení je vytvořit vhodný právní rámec pro takový přístup na základě vzájemnosti.

(5)

Územní působnost tohoto nařízení a jakýkoli odkaz na Spojené království v tomto nařízení nezahrnuje Gibraltar.

(6)

Rybolovná práva na rok 2019 byla schválena v souladu s nařízeními Rady (EU) 2019/124 (3) a (EU) 2018/2025 (4) rovněž Spojeným královstvím během jeho členství v Unii. Tato rybolovná práva byla stanovena plně v souladu s požadavky stanovenými v článcích 61 a 62 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu. V zájmu zajištění udržitelného využívání živých mořských zdrojů a stability ve vodách Unie a ve vodách Spojeného království by měly kvóty a podíly schválené pro členské státy a Spojené království v souladu s články 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (5) zůstat dostupné.

(7)

Vzhledem k dlouhé tradici rybolovu rybářskými plavidly Spojeného království ve vodách Unie a naopak by měla Unie stanovit mechanismus, který by rybářským plavidlům Spojeného království umožňoval přístup do vod Unie na základě oprávnění, aby po omezenou dobu mohla lovit podíly na kvótách, jež jim byly přiděleny podle nařízení (EU) 2019/124 a (EU) 2018/2025, za stejných podmínek, jaké se vztahují na rybářská plavidla Unie. Tato oprávnění by měla být udělena pouze tehdy a v tom rozsahu, v jakém bude Spojené království nadále poskytovat rybářským plavidlům Unie oprávnění využívat rybolovná práva, která jim byla přidělena v souladu s příslušnými nařízeními o rybolovných právech.

(8)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (6) stanoví pravidla pro vydávání a správu oprávnění k rybolovu pro plavidla ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetí země a pro rybářská plavidla třetích zemí provádějící rybolovné operace ve vodách Unie.

(9)

Nařízení (EU) 2017/2403 stanoví pravidla pro rybolovné operace, které provádějí rybářská plavidla Unie ve vodách třetí země mimo rámec dohody o rybolovu, a stanoví, že členský stát vlajky může udělit přímá oprávnění a stanoví podmínky a postupy pro udělování takových oprávnění. Vzhledem k počtu rybářských plavidel Unie, která provozují rybolovné činnosti ve vodách Spojeného království, by tyto podmínky a postupy způsobily výrazná zpoždění a zvýšení administrativní zátěže v případě neexistence dohody o vystoupení nebo dohody o rybolovu. Je tedy nezbytné stanovit zvláštní podmínky a postupy, aby Spojené království snáze vydávalo rybářským plavidlům Unie oprávnění pro provozování rybolovných činností ve svých vodách.

(10)

Je nezbytné odchýlit se od pravidel, která platí pro rybářská plavidla třetích zemí, a stanovit zvláštní podmínky a postupy, jimiž Unie umožní vydávat oprávnění rybářským plavidlům Spojeného království za účelem provozování rybolovných činností v jejích vodách.

(11)

Nařízení (EU) č. 1380/2013 zmocňuje členské státy k výměně všech nebo části rybolovných práv, která jim byla přidělena. Mezi členskými státy a Spojeným královstvím každoročně dochází přibližně k 1 000 výměnám kvót. Aniž je dotčena výlučná pravomoc Unie, je poté, co pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouvy, zapotřebí flexibilní systém, který Unii umožní vyměňovat si kvóty se Spojeným královstvím. Členské státy by proto měly mít možnost projednat se Spojeným královstvím a případně vypracovat možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót. Za převod nebo výměnu kvót by měla i nadále odpovídat Komise. Rybolovná práva získaná od Spojeného království nebo na ně převedená v rámci převodu nebo výměny kvót by se měla považovat za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od přídělu.

(12)

Nařízení (EU) 2017/2403 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Vzhledem k potřebě zajistit, ještě před vystoupením Spojeného království z Unie, dostupnost podpory z Evropského námořního a rybářského fondu v případě dočasného zastavení rybolovných činností pro rybářská plavidla Unie, která značně závisí na přístupu do vod Spojeného království, v případě, že Spojené království neudělí ode dne svého vystoupení z Unie, kterým by mohl být 30. březen 2019, přístup do těchto vod, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(14)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím. Mělo by se použít do 31. prosince 2019.

(15)

Aby hospodářské subjekty Unie i Spojeného království mohly nadále lovit v souladu s příslušnými rybolovnými právy, která jim byla přidělena, měla by být oprávnění k rybolovu pro činnosti ve vodách Unie udělena rybářským plavidlům Spojeného království pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém bude mít Komise za to, že Spojené království na základě vzájemnosti uděluje rybářským plavidlům Unie práva přístupu k rybolovným operacím ve svých vodách,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2017/2403

Nařízení (EU) 2017/2403 se mění takto:

1)

V hlavě II kapitole II se doplňuje nový oddíl, který zní:

Oddíl 4

Rybolovné operace rybářských plavidel Unie ve vodách Spojeného království

Článek 18a

Oblast působnosti

Tento oddíl se použije odchylně od oddílu 3 do 31. prosince 2019 na rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách Spojeného království.

Článek 18b

Definice

Pro účely tohoto oddílu se „vodami Spojeného království“ rozumějí vody spadající pod svrchovanost nebo do jurisdikce Spojeného království stanovené v souladu s mezinárodním právem.

Článek 18c

Postup pro získání oprávnění Spojeného království k rybolovu

1.   Členský stát vlajky, který ověřil, že jsou splněny podmínky stanovené v článku 5, zašle Komisi odpovídající žádost nebo seznam žádostí o oprávnění Spojeného království.

2.   Každá žádost nebo seznam žádostí obsahuje informace, které Spojené království požaduje pro vydání oprávnění, a to v požadovaném formátu, který Spojené království sdělilo Komisi.

3.   Komise sdělí členským státům informace a formát uvedené v odstavci 2. Komise může členskému státu vlajky zaslat žádost o další informace nezbytné k ověření dodržování podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2.

4.   Po obdržení žádosti nebo dalších informací vyžádaných podle odstavce 3 Komise žádost bezodkladně předá Spojenému království.

5.   Jakmile Spojené království informuje Komisi, že se rozhodlo vydat nebo zamítnout oprávnění rybářskému plavidlu Unie, Komise o tom neprodleně vyrozumí členský stát vlajky.

6.   Členský stát vlajky může vydat oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království až poté, co byl informován, že se Spojené království rozhodlo o vydání oprávnění pro příslušné rybářské plavidlo Unie.

7.   Rybolovné operace nezapočnou, dokud členský stát vlajky i Spojené království nevydají oprávnění k rybolovu.

8.   Jestliže Spojené království vyrozumí Komisi, že se rozhodlo pozastavit nebo odejmout oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, vyrozumí o tom Komise bezodkladně členský stát vlajky. Členský stát odpovídajícím způsobem pozastaví nebo odejme oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království.

9.   Jestliže Spojené království vyrozumí přímo členský stát vlajky, že se rozhodlo vydat, zamítnout, pozastavit nebo odejmou oprávnění k rybolovu rybářskému plavidlu Unie, členský stát vlajky o tom bezodkladně vyrozumí Komisi. Členský stát odpovídajícím způsobem pozastaví nebo odejme oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace ve vodách Spojeného království.

Článek 18d

Sledování

Komise sleduje vydávání oprávnění k rybolovu Spojeným královstvím pro rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách Spojeného království.“

2)

Vkládá se nová hlava, která zní:

„HLAVA IIIa

RYBOLOVNÉ OPERACE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 38a

Oblast působnosti

Tato hlava se použije odchylně od hlavy III do 31. prosince 2019 na rybolovné operace prováděné rybářskými plavidly Spojeného království ve vodách Unie.

Článek 38b

Rybolovné operace plavidel Spojeného království

Rybářská plavidla Spojeného království smějí provádět rybolovné operace ve vodách Unie v souladu s podmínkami stanovenými v nařízeních Rady (EU) 2019/124 (*1) a (EU) 2018/2025 (*2), kterými se stanoví rybolovná práva.

Článek 38c

Obecné zásady

1.   Rybářské plavidlo Spojeného království nesmí provádět rybolovné operace ve vodách Unie, jestliže mu Komise nevydala oprávnění k rybolovu. Toto oprávnění je mu vydáno pouze v případě, že splňuje kritéria způsobilosti stanovená v odstavci 2.

2.   Komise může rybářskému plavidlu Spojeného království vydat oprávnění k rybolovu, pokud:

a)

má rybářské plavidlo platnou licenci k rybolovu vydanou orgánem Spojeného království;

b)

Spojené království rybářské plavidlo zařadilo do rejstříku rybářského loďstva, k němuž má Komise přístup;

c)

rybářské plavidlo a každé související podpůrné plavidlo používají příslušný systém identifikačních čísel lodí podle IMO, pokud to právo Unie vyžaduje;

d)

rybářské plavidlo není uvedeno na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN přijatém regionální organizací pro řízení rybolovu nebo Unií podle nařízení (ES) č. 1005/2008;

e)

Spojené království není zapsáno na seznamu nespolupracujících zemí podle nařízení (ES) č. 1005/2008 ani není označeno za zemi umožňující neudržitelná rybolovná práva podle nařízení (EU) č. 1026/2012;

f)

jsou Spojenému království k dispozici rybolovná práva.

3.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat pravidla kontroly upravující rybolovné operace rybářských plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž provozují činnost.

Článek 38d

Postup pro získání oprávnění k rybolovu

1.   Spojené království zašle Komisi žádost nebo seznam žádostí o oprávnění pro svá rybářská plavidla.

2.   Komise může Spojené království požádat o další informace nezbytné k ověření, že podmínky podle čl. 38c odst. 2 byly splněny.

3.   Komise poté, co se ujistí, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 38c odst. 2, může vydat oprávnění k rybolovu a bezodkladně o tom vyrozumí Spojené království a dotčené členské státy.

Článek 38e

Správa oprávnění k rybolovu

1.   Pokud již není některá z podmínek stanovených v čl. 38c odst. 2 plněna, přijme Komise vhodná opatření spočívající mimo jiné ve změně nebo odnětí oprávnění a vyrozumí o tom Spojené království a dotčené členské státy.

2.   Komise může oprávnění vydané rybářskému plavidlu Spojeného království zamítnout, pozastavit nebo odejmout v kterémkoli z těchto případů:

a)

pokud nastane zásadní změna okolností;

b)

je-li vážně ohroženo udržitelné využívání, řízení a zachování biologických mořských zdrojů;

c)

je-li to nezbytné k zamezení či potlačení rybolovu NNN;

d)

pokud to Komise považuje za vhodné na základě zjištění vyplývajících z jejích sledovacích činností podle článku 18d;

e)

pokud Spojené království rybářským plavidlům Unie neoprávněně zamítne, pozastaví nebo odejme oprávnění pro své vody.

3.   Pokud Komise zamítne, pozastaví nebo odejme oprávnění podle odstavce 2, neprodleně o tom Spojené království uvědomí.

Článek 38f

Ukončení rybolovných operací

1.   Jestliže se má za to, že rybolovná práva udělená Spojenému království byla vyčerpána, oznámí to Komise neprodleně Spojenému království a příslušným kontrolním orgánům členských států. Aby se zajistilo pokračování rybolovných operací v rámci nevyčerpaných rybolovných práv, což může mít vliv i na vyčerpaná práva, požádá Komise Spojené království, aby jí sdělilo technická opatření k předcházení případnému negativnímu dopadu na vyčerpaná rybolovná práva.

2.   Ode dne oznámení uvedeného v odstavci 1 jsou oprávnění k rybolovu vydaná plavidlům plujícím pod vlajkou Spojeného království pro dotčené rybolovné operace považována za pozastavená a daná plavidla již nejsou oprávněna tyto rybolovné operace provádět.

3.   Jestliže se pozastavení oprávnění k rybolovu podle odstavce 2 týká všech operací, pro něž byla vydána, považují se tato oprávnění k rybolovu za odňatá.

Článek 38g

Přečerpání kvót ve vodách Unie

Pokud Komise zjistí, že Spojené království překročilo kvóty, které mu byly přiděleny pro určitou populaci nebo skupinu populací, provede odpočty z jiných kvót, jež mu byly přiděleny. Komise usiluje o zajištění toho, aby objem odpočtu odpovídal odpočtům ukládaným členským státům v podobných situacích.

Článek 38h

Kontrola a prosazování práva

1.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, musí dodržovat pravidla kontroly upravující rybolovné operace rybářských plavidel Unie v rybolovné oblasti, v níž vyvíjí činnost.

2.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, předkládá Komisi nebo subjektu, který určila, a případně i pobřežnímu členskému státu údaje, které rybářská plavidla Unie musí odesílat členskému státu vlajky podle nařízení o kontrole.

3.   Komise nebo subjekt, který určila, odesílá údaje obdržené v souladu s odstavcem 2 pobřežnímu členskému státu.

4.   Rybářské plavidlo Spojeného království, jež má oprávnění k rybolovu ve vodách Unie, na vyžádání předkládá Komisi nebo subjektu, který určila, zprávy pozorovatelů vypracované v rámci příslušných pozorovatelských programů.

5.   Pobřežní členský stát zaznamenává veškerá porušení předpisů, jichž se dopustila rybářská plavidla Spojeného království, spolu se souvisejícími sankcemi do vnitrostátního rejstříku stanoveného v článku 93 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 38i

Převody a výměny kvót

1.   Členský stát může vést se Spojeným královstvím neformální rozhovory a případně vypracovat možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.

2.   Na základě oznámení Komisi, které provede dotčený členský stát, může Komise uskutečnit odpovídající převod nebo výměnu kvót.

3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.

4.   Rybolovná práva získaná od Spojeného království nebo na ně převedená v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od těchto kvót od okamžiku, kdy tento převod nebo výměna kvót nabývá účinku. Tímto přidělením nebo odpočtem se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.“

(*1)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1)."

(*2)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7)."

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU být použitelné pro Spojené království, do dne 31. prosince 2019.

Toto nařízení se však nepoužije v případě, jestliže do dne následujícím po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království, vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(2)  Úř. věst. C 66 I, 19.2.2019, s. 1.

(3)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).


Top