EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0517(05)

Oznámení o zahájení přezkumu ochranných opatření použitelných na dovoz některých výrobků z oceli

C/2019/3623

OJ C 169, 17.5.2019, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 169/9


Oznámení o zahájení přezkumu ochranných opatření použitelných na dovoz některých výrobků z oceli

(2019/C 169/08)

Dne 31. ledna 2019 Evropská komise (dále jen „Komise“) uložila konečná ochranná opatření na některé výrobky z oceli a oznámila svůj záměr zahájit z moci úřední nejpozději dne 1. července 2019 první přezkumné šetření (1).

1.   Stávající opatření

V současnosti platná opatření sestávají z celní kvóty otevřené na dovoz 26 kategorií výrobků z oceli do Unie. Tato opatření zůstanou v platnosti do 30. června 2021.

U každé z těchto kategorií výrobků, s výjimkou kategorie výrobků č. 1 (Plechy a pásy z nelegované nebo ostatní legované oceli válcované za tepla), se část každé celní kvóty přiděluje jednotlivým zemím (kvóty pro konkrétní země) a je volně dostupná až do konce každého ze tří ročních období, po která trvají opatření. U kategorie výrobků č. 1 a zbývající části každé celní kvóty (takzvané zbytkové celní kvóty) se příslušná roční kvóta dělí na čtvrtky a přiděluje se podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ během každého z těchto čtvrtletí. Na konci každého čtvrtletí se nevyužité zůstatky zbytkové kvóty automaticky převádějí do dalšího čtvrtletí. Na konci posledního čtvrtletí ročního období nebude do dalšího období převeden žádný nevyužitý zůstatek. Jestliže je příslušná kvóta pro konkrétní zemi pro danou kategorii výrobků vyčerpána, může být dovoz z této země uskutečněn v rámci zbývající části zbytkové celní kvóty pro tutéž kategorii výrobků, ale pouze během posledního čtvrtletí každého ročního období uplatňování těchto opatření.

Jestliže je příslušná celní kvóta vyčerpána nebo jestliže příslušnou celní kvótu dovoz kategorií výrobků, na které se vztahují opatření, nevyužívá, vybírá se dodatečné clo ve výši 25 % z čisté ceny dováženého výrobku s dodáním na hranice Unie před proclením.

2.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

Výrobek, který je předmětem přezkumu, představují některé výrobky z oceli, které jsou uvedeny v příloze I tohoto oznámení.

3.   Důvody a rozsah přezkumu

Ve 161. bodě odůvodnění prováděcího nařízení Komise o zavedení konečných ochranných opatření se stanoví, že případně může být na základě zájmu Unie nutné, aby Komise upravila výši nebo přidělování celních kvót v případě změny okolností v době uložení opatření.

Usuzovalo se, že by se tyto změněné okolnosti mohly projevit například v případě celkového zvýšení nebo poklesu poptávky po některých kategoriích výrobků v Unii, což by si vyžádalo přehodnocení výše celní kvóty, uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření, jež by mohla mít významný dopad na budoucí vývoj dovozu, nebo dokonce v případě jakéhokoli vývoje týkajícího se opatření USA podle § 232, který by mohl mít přímý dopad na závěry tohoto šetření, zejména pokud jde o odklon obchodu.

Komise může rovněž přezkoumat, zda by stávající fungování opatření mohlo mít neblahé účinky při dosahování cílů v oblasti integrace sledovaných s preferenčními obchodními partnery, jako je podstatné ohrožení jejich stabilizace či hospodářského vývoje. Komise se nakonec rovněž zavázala přezkoumat potřebu aktualizace seznamu rozvojových zemí vyňatých z oblasti působnosti konečných opatření na základě jejich nejnovější úrovně dovozu.

Na tomto základě a s ohledem na vývoj dovozu výrobků z oceli, na které se vztahují ochranná opatření, a na odpovídající využívání kvót od zavedení opatření má Komise v úmyslu konkrétně prošetřit následující otázky, aby zjistila, zda došlo ke změně okolností, jež by ospravedlňovala úpravu výše nebo přidělování stávající celní kvóty:

A.

Výše a přidělování celních kvót u řady specifických kategorií výrobků

Komise každodenně sleduje využívání celní kvóty. Na základě využívání do 4. dubna 2019 Komise zjistila, že některé kvóty pro konkrétní zemi u některých kategorií výrobků, jakož i odpovídající zbytková celní kvóta na poslední čtvrtletí, byly vyčerpány neobvykle rychlým tempem (před uplynutím dvou měsíců pětiměsíčního období) ve srovnání s tradičním dovozem. V případě celních kvót pro konkrétní zemi vyčerpalo Turecko své kvóty pro kategorie 5, 13, 16, 17 a 25; Rusko vyčerpalo své kvóty v kategoriích 13 a 16 a Čína vyčerpala svou kvótu v kategoriích 4B a 15. V případě zbytkových celních kvót byly některé celní kvóty již vyčerpány nebo téměř vyčerpány (2) krátce po otevření zbytkové kvóty dne 1. dubna 2019. Komise proto prošetří důvody vysvětlující tento vývoj a určí, zda se jedná o výsledek změny okolností, jako je např. výrazný nárůst poptávky EU po těchto výrobcích nebo jakékoli jiné podstatné faktory, jež by prokazovaly, že stávající výše kvóty je nepřiměřená, či zda má tento vývoj původ v hromadění zásob nebo přesměrování obchodu v důsledku restriktivních opatření přijatých v zahraničí.

B.

Vytěsňování tradičních obchodních toků

V případě některých kategorií výrobků byla zbytková celní kvóta rychle vyčerpána dovozem z jedné či několika zemí, které v některých případech využívají celní kvóty pro konkrétní zemi, čímž dochází k vytěsňování tradičních dovozních toků jiného původu, a tím k omezování volby zákazníků. Tak tomu bylo například u kategorií výrobků 4B, 13 a 16. Komise proto prošetří, zda tato skutečnost negativně ovlivnila zájem Unie, zejména pokud jde o potřebu zachovat tradiční obchodní toky, a případně rozhodne o možných prostředcích k nápravě této situace.

C.

Možné neblahé účinky při dosahování cílů v oblasti integrace sledovaných s preferenčními obchodními partnery

Komise prošetří, zda fungování stávajících ochranných opatření týkajících se výrobků z oceli způsobilo zásadní riziko pro stabilizaci nebo hospodářský rozvoj některých preferenčních obchodních partnerů v rozsahu, který by byl škodlivý pro cíle v oblasti integrace v rámci jejich dohod s EU.

D.

Aktualizace seznamu rozvojových zemí, které jsou členy WTO, vyňatých z oblasti působnosti opatření na základě jejich nejnovější úrovně dovozu

Podle nařízení EU č. 2015/478 (3) by se ochranná opatření neměla uplatňovat na dovoz pocházející z rozvojové země, která je členem WTO, pokud její podíl na celkovém dovozu výrobku, který je předmětem opatření, nepřesahuje 3 %. Ve 192. bodě odůvodnění prováděcího nařízení Komise o zavedení konečných ochranných opatření se stanoví, že Komise pravidelně, a alespoň na konci každého roku uložení opatření, zhodnotí situaci. Komise má proto v úmyslu aktualizovat seznam rozvojových zemí, které jsou členy WTO a které by měly být vyňaty z oblasti působnosti opatření.

E.

Další změny okolností, které mohou vyžadovat úpravu výše přidělování celní kvóty

Strany se rovněž vyzývají, aby upozorňovaly na další faktory, jejichž účinky může být zapotřebí přezkoumat a které mohou ospravedlňovat úpravu výše nebo přidělování celní kvóty u specifických kategorií výrobků, pokud se tyto faktory týkají jiných kategorií výrobků, než které již byly zmíněny výše, a pokud se týkají trvalých změn okolností ve vztahu k situaci, která převládala během původního šetření. Strany, které chtějí vznést další otázky, nechť předloží dostatečné důkazy na podporu svých tvrzení.

4.   Postup

Komise poté, co dospěla k závěru, že existují dostatečné důkazy pro přezkum některých aspektů stávajících ochranných opatření týkajících se výrobků z oceli, tímto zahajuje přezkum stávajících opatření, omezený na rozsah výše uvedených záležitostí.

4.1.   Písemná podání

V zájmu získání všech relevantních informací, které jsou pro šetření považovány za nezbytné, se zúčastněné strany vyzývají k tomu, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly Komisi příslušné důkazy. Komise musí tyto informace a důkazy obdržet do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Strany, které předkládají podání, se žádají, aby ve své korespondenci jasně uvedly, které výše uvedené záležitosti (výše uvedených záležitostí) se jejich podání týká.

4.2.   Možnost vyjádřit se k podáním jiných stran

V zájmu zaručení práv na obhajobu by zúčastněné strany měly mít možnost vyjádřit se k informacím podaným jinými zúčastněnými stranami. Při tom se zúčastněné strany mohou zabývat jen otázkami vznesenými v podáních jiných zúčastněných stran a nesmí vznášet otázky nové.

Tato vyjádření musí Komise obdržet do 7 dnů ode dne, kdy jsou podání uvedená v odstavci 4.1 zveřejněna k nahlédnutí zúčastněným stranám.

Dokumentace určená zúčastněným stranám k nahlédnutí je přístupná prostřednictvím internetových stránek Tron.tdi na této adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Pro přístup k dokumentaci se řiďte pokyny na zmíněných stránkách.

Stanoveným časovým rámcem není dotčeno právo Komise vyžádat si od zúčastněných stran v řádně odůvodněných případech dodatečné informace.

Protože je zapotřebí přezkum dokončit v co nejkratším čase – viz níže oddíl 6 – a vzhledem k tomu, že zúčastněné strany dostanou možnost vyjádřit se k podáním ostatních stran, což jim zajistí dostatečné příležitosti k hájení vlastních zájmů, nebude Komise pořádat slyšení pro účely tohoto šetření.

4.3.   Předkládání informací a prodloužení lhůt stanovených v tomto oznámení

Zúčastněné strany mohou zpravidla předkládat informace pouze ve lhůtách stanovených v tomto oznámení. O jakékoli prodloužení lhůt uvedených v tomto oznámení lze požádat pouze za výjimečných okolností a toto prodloužení bude povoleno jen v řádně odůvodněných případech. Řádně odůvodněná výjimečná prodloužení lhůty k předložení podání bude obvykle omezena na další tři dny.

4.4.   Pokyny pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Na informace předkládané Komisi v rámci řízení na ochranu obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně umožňuje, aby Komise a) použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu a b) poskytla tyto informace a/nebo údaje zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit svá práva na obhajobu.

Všechna písemná podání zúčastněných stran, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (4). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, musí podle článku 8 nařízení (EU) 2015/478 (5) a článku 5 nařízení (EU) 2015/755 (6) předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označeno poznámkou „For inspection by interested parties“. Uvedená shrnutí by měla být dostatečně podrobná, aby umožňovala přiměřené pochopení podstaty předkládaných důvěrných informací, a Komise je musí obdržet současně s verzí „Limited“.

Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně naskenovaných plných mocí. Použitím stránek TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze prostřednictvím stránek TRON.tdi nebo elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání prostřednictvím stránek TRON.tdi, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H, unit H5

Kancelář: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

5.   Časový rozvrh přezkumu

Aby se předešlo jakýmkoli nejasnostem a nepatřičnému narušení stávajícího systému ochrany vztahujícího se na výrobky z oceli, ukončí se stávající přezkum v co nejkratším časovém rámci a pokud možno před 30. zářím 2019.

6.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana neposkytne nezbytné informace v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 5 nařízení (EU) 2015/478 a článku 3 nařízení (EU) 2015/755 zjištění vycházet z dostupných údajů. Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

7.   Úředník pro slyšení

Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení. Tyto zásahy se v zásadě omezují na otázky, které vyvstaly v průběhu současného přezkumného řízení.

Žádost o intervenci úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Časové rámce stanovené v oddíle 5.1 až 5.3 tohoto oznámení pro podání Komisi se v zásadě obdobně vztahují na žádosti o intervenci úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, může úředník pro slyšení rovněž přezkoumat důvody pro tyto opožděné žádosti, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (7).

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetové stránce GŘ pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019, o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27).

(2)  Narozdíl od kategorií 4B a 16, které byly v období únor–březen 2019 plně vyčerpány, existoval v daném období ještě významný objem nevyužité zbytkové celní kvóty pro kategorii 13. Využití kvót na začátku dubna 2019 tudíž plně neodráželo skutečné dostupné celní kvóty. Jak je uvedeno v čl. 1 odst. 4 nařízení (EU) 2019/159, nevyužité zůstatky z celní kvóty z jednoho čtvrtletí se ve skutečnosti převádějí do dalšího čtvrtletí se zpožděním dvaceti pracovních dnů (začátkem května 2019). To znamená, že začátkem května 2019 bude znovu dostupná celní kvóta pro tuto kategorii výrobků.

(3)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.

(4)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 8 nařízení (EU) 2015/478, článku 5 nařízení (EU) 2015/755 a čl. 3 odst. 2 Dohody WTO o ochranných opatřeních. Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(5)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.

(6)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Seznam kategorií výrobků, na něž se vztahují konečná ochranná opatření

Číslo výrobku

Kategorie výrobku

1

Plechy a pásy z nelegované nebo ostatní legované oceli válcované za tepla

2

Plechy z nelegované oceli a ostatní legované oceli válcované za studena

3.A

Elektroplechy (jiné než s orientovanou strukturou)

3.B

4.A

Pokovené plechy

4.B

5

Plechy s organickým povlakem

6

Výrobky z bílého plechu

7

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

8

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

9

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

10

Kvarto plechy z nerezavějící oceli válcované za tepla

12

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

13

Betonářská ocel

14

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

15

Válcovaný drát z nerezavějící oceli

16

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

17

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

18

Štětovnice

19

Železniční materiál

20

Plynové trubky

21

Duté profily

22

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

24

Ostatní bezešvé trubky

25

Velké svařované trubky

27

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

28

Drát z nelegované oceli


Top