EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0426(01)

Oznámení o možných kombinovaných účincích antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními na některé výrobky z oceli

C/2019/3052

OJ C 146, 26.4.2019, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 146/5


Oznámení o možných kombinovaných účincích antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními na některé výrobky z oceli

(2019/C 146/06)

Komise nařízením (EU) 2019/159 (1) uložila ochranná opatření týkající se některých výrobků z oceli po dobu tří let. Ochranná opatření mají formu celních kvót stanovených pro časově vymezená období a v případě překročení těchto kvót se musí uhradit ochranné clo ve výši 25 %.

V současné době jsou pro některé z těchto kategorií výrobků z oceli také zavedena antidumpingová nebo antisubvenční opatření. Seznam všech nařízení ukládajících uvedená opatření, která jsou v současné době platná, je přiložen v příloze tohoto oznámení. V případě těchto kategorií výrobků by se po vyčerpání celních kvót stanovených v rámci ochranných opatření v důsledku toho stalo splatné při témže dovozu jak ochranné clo, tak i antidumpingové nebo vyrovnávací clo.

Komise již v nařízení (EU) 2019/159 (186. bod odůvodnění) uvedla, že kumulace antidumpingových/antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními může mít větší účinek, než by bylo žádoucí, a že se tato otázka bude v patřičné době posuzovat. Konkrétně Komise usoudila, že aby se zabránilo zavedení „dvojitých nápravných opatření“, může být při vyčerpání celní kvóty nezbytné pozastavit nebo snížit úroveň stávajících antidumpingových a vyrovnávacích cel, aby kombinovaný účinek těchto opatření nepřekročil nejvyšší úroveň platných ochranných nebo antidumpingových/vyrovnávacích cel.

1.   Kombinovaný účinek antidumpingových nebo vyrovnávacích cel a ochranných cel

V nařízení (EU) 2015/477 (2) se uznává, že kombinace antidumpingových nebo antisubvenčních opatření a ochranných opatření vůči jednomu a tomu samému výrobku by mohla mít větší účinek, než který byl zamýšlen ve smyslu politiky a cílů Unie v oblasti ochrany obchodu, a mohla by představovat nežádoucí tíživé břemeno pro některé vyvážející výrobce usilující o vývoz do Unie. Byla proto zavedena zvláštní ustanovení, která Komisi umožňují, považuje-li to za vhodné, přijmout opatření s cílem zajistit, aby kombinace antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními vůči stejnému výrobku neměla takovýto účinek.

Pokud jde o opatření uložená nařízením (EU) 2019/159, panuje sice určitá nejistota ohledně toho, zda a kdy budou příslušné celní kvóty vyčerpány, je však možné, že dovoz uvedených kategorií výrobků z oceli, které podléhají antidumpingovým nebo antisubvenčním opatření, by také začal podléhat platbě ochranného cla.

Komise se domnívá, že existují důvody pro vyvození závěru, že kombinace těchto opatření by skutečně mohla mít větší účinek, než který je zamýšlen nebo žádoucí z hlediska politiky a cílů Unie v oblasti ochrany obchodu, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2015/477. Komise se proto domnívá, že by mohlo být vhodné změnit stávající antidumpingová a antisubvenční opatření, která jsou zmíněna v příloze, během příslušného období, kdy mohou být uplatňována antidumpingová/antisubvenční opatření a ochranná opatření.

Aby se zajistila právní jistota pro dotčené hospodářské subjekty, Komise považuje za nezbytné stanovit pro tyto případy antidumpingové nebo vyrovnávací clo, které by se mělo uplatnit v případě vyčerpání ochranných celních kvót.

Zejména v případech, kdy by bylo obvykle splatné jak antidumpingové nebo vyrovnávací clo, tak ochranné clo a kdy je antidumpingové nebo vyrovnávací clo nižší nebo rovno částce ochranného cla, považuje Komise za vhodné, aby během příslušného období nebylo splatné žádné antidumpingové ani vyrovnávací clo. Pokud je antidumpingové nebo vyrovnávací clo vyšší než částka ochranného cla, považuje Komise za vhodné, aby byla během příslušného období splatná pouze ta část antidumpingového nebo vyrovnávacího cla, která přesahuje částku ochranného cla.

2.   Postup

2.1   Písemná podání

Všechny zúčastněné strany, včetně vyvážejících výrobců, dovozců a uživatelů dotčených výrobků a jejich sdružení, se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska k výše uvedeným skutečnostem, v libovolném formátu nebo e-mailem, do 14 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkční oficiální pracovní adresou, která se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H, Unit H5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mailová adresa: TRADE-SAFE009-DOUBLE-REMEDY@ec.europa.eu

2.2   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3).

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetové stránce GŘ pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 11).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Seznam právních předpisů ukládajících antidumpingová a antisubvenční opatření na výrobky, které podléhají ochrannému opatření

1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1795 ze dne 5. října 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících ze Srbska (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 24);

2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/969 ze dne 8. června 2017, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/649, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 17);

3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1328 ze dne 29. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Ruské federace a o konečném výběru prozatímního cla (Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 1);

4)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/186 ze dne 7. února 2018 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 34, 8.2.2018, s. 16);

5)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 214/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 73, 15.3.2013, s. 1);

6)

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 215/2013 ze dne 11. března 2013 o uložení vyrovnávacího cla na dovoz určitých výrobků z oceli s organickým povlakem pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 73, 15.3.2013, s. 16);

7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/336 ze dne 27. února 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých tlustých plechů z nelegované oceli nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 18);

8)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1429 ze dne 26. srpna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 224, 27.8.2015, s. 10);

9)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1246 ze dne 28. července 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz tyčí pro výztuž do betonu z oceli s vysokými únavovými parametry pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 204, 29.7.2016, s. 70);

10)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1019 ze dne 16. června 2017 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz některých tyčí a prutů pro výztuž do betonu pocházejících z Běloruské republiky (Úř. věst. L 155, 17.6.2017, s. 6);

11)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1141 ze dne 27. června 2017 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz některých tyčí a prutů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (Úř. věst. L 165, 28.6.2017, s. 2);

12)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1846 ze dne 14. října 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz válcovaného drátu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 9);

13)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/110 ze dne 26. ledna 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Běloruska, Čínské lidové republiky a Ruska a o zastavení řízení týkajícího se dovozu některých svařovaných trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 20, 27.1.2015, s. 6);

14)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 15);

15)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1469 ze dne 1. října 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Ruska a Ukrajiny na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 246, 2.10.2018, s. 20);

16)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/804 ze dne 11. května 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli (jiné než nerezavějící oceli), s kruhovým příčným průřezem a o vnějším průměru převyšujícím 406,4 mm, pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 121, 12.5.2017, s. 3);

17)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/251 ze dne 12. února 2019, týkající se konečných antidumpingových cel uložených na dovoz společnosti Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2272 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 25), a

18)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/865 ze dne 4. června 2015 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 139, 5.6.2015, s. 12).


Top