EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0455

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/455 ze dne 20. března 2019, kterým se zavádí celní evidence dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických

C/2019/2083

Úř. věst. L 79, 21.3.2019, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/455/oj

21.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/455

ze dne 20. března 2019,

kterým se zavádí celní evidence dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 ze dne 30. května 2018 (2) (dále též „základní nařízení“), a zejména na čl. 14 odst. 5a uvedeného nařízení,

po informování členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. srpna 2018 oznámila Evropská komise (dále jen „Komise“) prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie (3) (dále jen „oznámení o zahájení“), že zahajuje antidumpingové řízení týkající se dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických do Unie na základě podnětu, který dne 29. června 2018 podalo sdružení Fertilizers Europe (dále jen „žadatel“) jménem výrobců představujících více než 25 % celkové výroby roztoků močoviny a dusičnanu amonného v Unii.

1.   VÝROBEK, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM CELNÍ EVIDENCE

(2)

Výrobkem, který je předmětem celní evidence (dále jen „dotčený výrobek“), jsou směsi močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku (dále též „UAN“), v současnosti kódu KN 3102 80 00.

2.   DŮVODY PRO CELNÍ EVIDENCI

(3)

Podle čl. 14 odst. 5a základního nařízení musí Komise vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu během období předběžného poskytování informací podle článku 19a, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence, pokud nemá dostatečné důkazy o tom, že požadavky podle čl. 10 odst. 4 buď písm. c), nebo d) nejsou splněny.

(4)

Komise zejména ověřila, zda dovozci o dumpingu věděli nebo měli vědět, pokud jde o rozsah dumpingu a údajnou nebo skutečnou újmu. Rovněž posoudila, zda došlo k dalšímu podstatnému zvýšení dovozu, které s ohledem na čas a objem, jakož i další okolnosti mohlo vážně ohrozit nápravný účinek uloženého konečného antidumpingového cla.

(5)

Komise tedy přezkoumala důkazy, které měla k dispozici, s ohledem na čl. 10 odst. 4 základního nařízení. Pro účely této analýzy Komise vycházela ze statistických údajů o dovozu výrobků kódu KN 3102 80 00, které měla k dispozici.

(6)

Dne 30. ledna 2019 Komise rovněž vyzvala zúčastněné strany, aby se vyjádřily k jejím předběžným zjištěním, pokud jde o vývoj dovozu po zahájení šetření, a tyto připomínky byly rovněž zahrnuty do její analýzy.

2.1.   Povědomí dovozců o dumpingu, rozsahu dumpingu a údajné újmě

(7)

Komise má k dispozici dostatečné důkazy o tom, že dovoz dotčeného výrobku z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických je dumpingový.

(8)

V oznámení o zahájení tohoto řízení zveřejněném dne 13. srpna 2018 bylo zdůrazněno, že vypočítaná dumpingová rozpětí jsou pro všechny dotčené země značná. Tyto důkazy uvedené v podnětu ve svém celku a s ohledem na rozsah údajného dumpingového rozpětí ve výši od 43 % do 83 % poskytují v této fázi dostatečnou oporu pro tvrzení, že vyvážející výrobci provádějí dumping.

(9)

Podnět rovněž poskytl dostatečné důkazy o údajné újmě pro výrobní odvětví Unie, včetně poklesu podílu na trhu a negativního vývoje dalších klíčových ukazatelů výkonnosti výrobního odvětví Unie.

(10)

Toto oznámení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, a jedná se tudíž o veřejný dokument, který je přístupný všem dovozcům. Jako zúčastněné strany v šetření mají dovozci navíc přístup k nedůvěrnému znění podnětu a nedůvěrnému spisu. Komise byla proto toho názoru, že na základě toho dovozci věděli nebo měli vědět o údajných dumpingových praktikách, rozsahu dumpingu a údajné újmě.

(11)

Několik vyvážejících výrobců tvrdilo, že čl. 10 odst. 4 písm. c) nebyl splněn, protože neexistoval dumping. Ustanovení čl. 10 odst. 4 písm. c) však stanoví, že buď dříve existoval dumping, nebo dovozce vědět o rozsahu dumpingu a předpokládané újmě. Jak je vysvětleno v sedmém až desátém bodě odůvodnění, Komise na základě oznámení o zahájení a informací obsažených v podnětu usoudila, že dovozci věděli nebo měli vědět o údajných dumpingových praktikách, jejich rozsahu a údajné újmě.

(12)

Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by požadavek podle čl. 10 odst. 4 písm. c) základního nařízení nebyl splněn.

2.2.   Další podstatné zvýšení dovozu

(13)

Na základě statistických údajů shrnutých v tabulce 1 níže Komise zjistila, že objem dovozu UAN pocházejícího z dotčených zemí do Unie se zvýšil v období od září 2018 do prosince 2018 o 23 %, tj. po zahájení řízení, ve srovnání s obdobím od září 2017 do prosince 2017, tj. stejným obdobím předchozího roku a částí období šetření (období od 1. července 2017 do 30. června 2018). Průměrný měsíční objem dovozu z dotčených zemí do Unie v období od září 2018 do prosince 2018 byl přitom o 34 % vyšší než průměrný měsíční objem dovozu do Unie během období šetření. S ohledem na toto další podstatné zvýšení dovozu z dotčených zemí Komise proto dospěla k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by tento požadavek nebyl splněn.

Tabulka 1

Objem dovozu (mt)

Původ

září 2017 – prosinec 2017

září 2018 – prosinec 2018

Δ

Měsíční průměr za období šetření

Průměr

září 2018 – prosinec 2018

Δ

Rusko

226 319

270 449

+ 19,5 %

51 491

67 612

+ 31,3 %

Trinidad a Tobago

150 497

167 852

+ 11,5 %

30 681

41 963

+ 36,8 %

USA

200 757

333 393

+ 66,1 %

61 848

83 348

+ 34,8 %

Všechny tři

577 573

771 694

+ 33,6 %

144 020

192 924

+ 34,0 %

Zdroj: Eurostat

2.3.   Maření vyrovnávacího účinku cla

(14)

Jak je uvedeno v oddíle 2.2, došlo od zahájení současného šetření k dalšímu podstatnému zvýšení dovozu dotčeného výrobku. Tyto objemy představují více než 48 000 metrických tun měsíčně navíc v porovnání s objemy dovezenými z dotčených zemí během období šetření. Toto zvýšení samo o sobě představuje 10 % spotřeby Unie v roce 2017.

(15)

Podle statistických údajů o dovozu shrnutých v tabulce 2 byla průměrná cena v eurech za tunu dovozu z dotčených zemí do Unie v období od září 2018 do prosince 2018 o 19,5 % vyšší než průměrná dovozní cena z těchto zemí zaznamenaná během období šetření. Prudké zvýšení dovozních cen bylo možné pozorovat u dovozu z každé země, která je předmětem šetření.

Tabulka 2

Dovozní ceny (průměr, EUR/mt)

Původ

září 2017 – prosinec 2017

září 2018 – prosinec 2018

Δ

Měsíční průměr za období šetření

Průměr

září 2018 – prosinec 2018

Δ

Rusko

129,1

160,1

+ 24,0 %

125,9

160,1

+ 27,2 %

Trinidad a Tobago

136,0

175,4

+ 28,9 %

139,8

175,4

+ 25,4 %

USA

118,0

136,6

+ 15,7 %

124,5

136,6

+ 9,7 %

Všechny tři

127,1

153,3

+ 20,6 %

128,3

153,3

+ 19,5 %

Zdroj: Eurostat

(16)

Řada vyvážejících výrobců a dovozců uvedla, že značné zvýšení cen dovozu z dotčených zemí znamenalo, že tento dovoz neměl negativní účinky na ceny na trhu. Tito vyvážející výrobci rovněž uvedli, že od zahájení nedošlo k hromadění zásob. Byl proto vznesen argument, že vyrovnávací účinek konečného antidumpingového cla, pokud by bylo použito, by nebyl vážně narušen.

(17)

Žadatel však předložil dostatečné důkazy o tom, že zvýšení ceny bylo mírné ve srovnání se zvýšením nákladů (zejména pokud jde o plyn během léta a podzimu 2018). Kromě toho i v případě, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o hromadění zásob od zahájení, žadatel poskytl další důkazy, že prudké zvýšení objemu dovozu od zahájení šetření dále zhoršilo újmu způsobenou výrobcům v Unii (včetně zvýšení ztrát po období šetření).

(18)

Na tomto základě Komise zjistila, že důkazy obsažené ve spisu neumožňují dospět k závěru, že tento požadavek nebyl splněn.

2.4.   Závěr

(19)

Na základě výše uvedených skutečností Komise zjistila, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, které by prokazovaly, že celní evidence dovozu dotčeného výrobku po dobu předběžného poskytování informací není v tomto případě opodstatněná. Od zveřejnění oznámení o zahájení, kdy vyvážející výrobci věděli nebo měli vědět o údajném dumpingu a újmě, se dovoz dotčeného výrobku dále zvýšil způsobem, který může vážně ohrozit nápravný účinek antidumpingového cla také během doby předběžného poskytování informací.

(20)

Zjištění zůstávají stejná i na základě nejnovějších statistických údajů, které má Komise k dispozici.

(21)

Proto musí Komise v souladu s čl. 14 odst. 5a základního antidumpingového nařízení celně evidovat dovoz dotčeného výrobku během období předběžného poskytování informací.

3.   CELNÍ EVIDENCE

(22)

Podle čl. 14 odst. 5a základního antidumpingového nařízení musí být u dovozu dotčeného výrobku během období předběžného poskytování informací podle čl. 19a základního nařízení zavedena celní evidence, pokud neexistují dostatečné důkazy o tom, že nejsou splněny požadavky čl. 10 odst. 4 písm. c) a d).

(23)

Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel z konečných zjištění tohoto antidumpingového šetření.

(24)

Tvrzení v podnětu požadujícím zahájení šetření uvádějí pro dotčený výrobek odhad dumpingového rozpětí od 43 % do 83 % a průměrnou úroveň odstranění újmy až 13 %. Částka možného budoucího celního dluhu se odhadne na úrovních na základě podnětu, konkrétně 13 % až 83 % jako podíl z dovozní hodnoty CIF dotčeného výrobku.

4.   ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(25)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v souvislosti se zavedením této celní evidence bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní orgány se vyzývají, aby podle čl. 14 odst. 5a nařízení (EU) 2016/1036 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného ve vodném nebo amoniakálním roztoku, v současnosti kódu KN 3102 80 00, pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických do Unie.

2.   Celní evidence končí po uplynutí tří týdnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 143, 7.6.2018, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 284, 13.8.2018, s. 9.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top