EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0368

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/368 ze dne 4. března 2019, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 444/2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

C/2019/1852

OJ L 66, 7.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/368/oj

7.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 66/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/368

ze dne 4. března 2019,

kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 444/2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení určitého zboží.

(2)

Prováděcím nařízením (EU) č. 444/2013 (3) zařadila Komise výrobek, který se získává ze sójových bobů zbavených tuku po extrakci oleje a poté se dále extrahuje vodou a ethanolem, aby se odstranily rozpustné uhlohydráty a minerály (dále jen „dotčený výrobek“), do kódu kombinované nomenklatury 2309 90 31 jako „ostatní přípravky používané k výživě zvířat“.

(3)

Pokud jde o škrob ve výrobcích čísla 2309, je nutné zjistit přítomnost škrobu pomocí kvalitativního testu (reakce jod-škrob; mikroskopická analýza). Jakmile je přítomnost škrobu potvrzena, určí se obsah škrobu v libovolném výrobku čísla 2309 pomocí polarimetrické metody (Ewersovy metody) popsané v části L přílohy III nařízení Komise (ES) č. 152/2009 (4). Pokud polarimetrická metoda není použitelná, např. v důsledku přítomnosti významného množství materiálů uvedených v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 121/2008 (5), použije se enzymatická analytická metoda popsaná v příloze uvedeného nařízení.

(4)

V době přijetí prováděcího nařízení (EU) č. 444/2013 byla jedinou analytickou metodou, kterou bylo možné u dotčeného výrobku použít, polarimetrická metoda.

(5)

Soudní dvůr rozsudkem ve věci C-144/15 („Customs Support Holland BV“) (6) rozhodl, že sójový proteinový koncentrát, který je uzpůsoben tak, že je vhodný jako krmivo, musí být zařazen do čísla 2309. Sójový proteinový koncentrát dotčený ve věci v původním řízení je popsán jako výrobek, který se získává z vyloupaných, rozdrcených a napařených sójových bobů, z nichž se nejprve extrahuje olej, přičemž výsledný zbytkový produkt je tzv. sójový šrot. Šrot se následně zpracovává za použití etanolu a vody, čímž je z něho odlučován zbývající tuk a snižuje se obsah dalších složek vyjma bílkovin, především sacharidů nebo vlákniny, a odstraňují se některé škodlivé látky. Takto získaný sójový proteinový koncentrát neobsahuje žádné stopové množství použitého etanolu a sestává především z bílkovin a škrobu.

(6)

Výrobek dotčený v původním řízení ve věci C-144/15 a dotčený výrobek jsou si dostatečně podobné, neboť oba představují krmivo na bázi sójových výrobků, které je třeba zařadit do čísla 2309. Ani v jednom případě se nejedná o zbytky podle čísla 2304 pocházející přímo z extrakce sójového oleje, ale o výsledek procesu, při němž rostlinné látky, z nichž byly výrobky získány, ztratily své podstatné charakteristické znaky.

(7)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/68 (7) byly „sójové výrobky“ přidány na seznam krmných surovin uvedený v článku 1 nařízení (ES) č. 121/2008, u nichž se obsah škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (číslo 2309) určuje použitím enzymatické analytické metody.

(8)

V zájmu právní jistoty, pokud jde o zařazování výrobků čísla 2309 na bázi sójových výrobků, a aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury v Unii, by proto prováděcí nařízení (EU) č. 444/2013 mělo být zrušeno.

(9)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením vydané na základě prováděcího nařízení (EU) č. 444/2013, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 444/2013 se zrušuje.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením vydané na základě prováděcího nařízení (EU) č. 444/2013 mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní Unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 444/2013 ze dne 7. května 2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 130, 15.5.2013, s. 19).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv (Úř. věst. L 54, 26.2.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 121/2008 ze dne 11. února 2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309) (Úř. věst. L 37, 12.2.2008, s. 3).

(6)  ECLI:EU:C:2016:133.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/68 ze dne 9. ledna 2017 o změně nařízení (ES) č. 121/2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309) (Úř. věst. L 9, 13.1.2017, s. 4).


Top