EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0261

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/261 ze dne 14. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/140 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení šetření dovozu určitých výrobků z litiny pocházejících z Indie

C/2019/933

OJ L 44, 15.2.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/261/oj

15.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 44/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/261

ze dne 14. února 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/140 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení šetření dovozu určitých výrobků z litiny pocházejících z Indie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením (EU) 2018/140 (2) uložila Komise konečné antidumpingové clo v sazbách od 15,5 % do 38,1 % na dovoz určitých výrobků z litiny s lupínkovým grafitem (tzv. šedé litiny) nebo litiny s kuličkovým grafitem (známé také jako tvárná litina) a jejich částí, kódů kombinované nomenklatury („KN“) ex 7325 10 00 (kód TARIC 7325100031) a ex 7325 99 10 (kód TARIC 7325991051), které pocházejí z Čínské lidové republiky.

(2)

Soudní dvůr rozsudkem ze dne 12. července 2018 ve spojených věcech C-397/17 a C-398/17, Profit Europe (3), rozhodl, že KN je nutno vykládat tak, že příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z litiny s kuličkovým grafitem musí být zařazeno do zůstatkové podpoložky 7307 19 90 jako ostatní příslušenství (fitinky) z litiny, nikoli do podpoložky KN 7307 11 10 jako příslušenství (fitinky) z nekujné (netvárné) litiny ani do podpoložky KN 7307 19 10 jako příslušenství (fitinky) z kujné (tvárné) litiny.

(3)

Obě čísla celního sazebníku 7325 a 7307 mají téměř stejnou strukturu a týkají se stejných materiálů. Proto se mělo za to, že je vhodné zohlednit rozsudek Soudního dvora rovněž při zařazování výrobků do čísla 7325.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/140 týkající se určitých výrobků z litiny s kuličkovým grafitem (známé také jako tvárná litina) i nadále odkazuje na jejich zařazení do kódu KN 7325 99 10 jako ostatní výrobky z kujné (tvárné) litiny.

(5)

Proto by kód KN ex 7325 99 10 (kód TARIC 7325991051) měl být mezi kódy uvedenými v prováděcím nařízení (EU) 2018/140 v souvislosti se zbožím, jehož dovoz podléhá konečnému antidumpingovému clu, nahrazen kódem KN ex 7325 99 90 (kódem TARIC 7325999080).

(6)

Aby byl zajištěn účinný výběr zavedených antidumpingových cel, prováděcí nařízení (EU) 2018/140 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) 2018/140 se v článku 1 nahrazuje odstavec 1 tímto:

„1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobků z litiny s lupínkovým grafitem (tzv. šedá litina) nebo litiny s kuličkovým grafitem (známé také jako tvárná litina) a jejich částí, v současnosti kódů KN ex 7325 10 00 (kód TARIC 7325100031) a ex 7325 99 90 (kód TARIC 7325999080), které pocházejí z Čínské lidové republiky.

Tyto výrobky se používají k:

zakrytí podzemních nebo podpovrchových systémů a/nebo přístupu k podzemním nebo podpovrchovým systémům a

umožnění přístupu k podzemním nebo podpovrchovým systémům a/nebo výhledu na podzemní nebo podpovrchové systémy.

Tyto výrobky mohou být strojově zpracované, natřené, lakované a/nebo pokryté jinými materiály (mimo jiné betonem, dlažebními deskami nebo obkládačkami).

Z definice dotčeného výrobku jsou vyloučeny tyto typy výrobku:

mříže odvodňovacích žlábků a litinové kryty podléhající normě EN 1433, jako součásti určené k montáži na žlábky z polymeru, plastu, galvanizované oceli nebo betonu, umožňující odtok povrchové vody do žlábku,

podlahové vpusti, střešní vtoky, vypouštěcí kanály a jejich kryty, které podléhají normě EN 1253,

stupadla, zvedací rukojeti a požární hydranty.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/140 ze dne 29. ledna 2018 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých výrobků z litiny pocházejících z Čínské lidové republiky a o ukončení šetření dovozu určitých výrobků z litiny pocházejících z Indie (Úř. věst. L 25, 30.1.2018, s. 6).

(3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 2018, spojené věci C-397/17 a C-398/17, Profit Europe NV proti Belgische Staat, ECLI:EU:C:2018:564.


Top