Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0890

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu

COM/2018/890 final

V Bruselu dne 19.12.2018

COM(2018) 890 final

SDĚLENÍ KOMISE

Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019:

provádění alternativního akčního plánu


Evropská rada vyzývá k tomu, aby se na všech úrovních zintenzivnila práce zajišťující připravenost na důsledky vystoupení Spojeného království, a to při zohlednění veškerých možných vyústění.

Evropská rada (článek 50), 13. prosince 2018 1

1.Úvod

Spojené království se rozhodlo vystoupit z Evropské unie uplatněním postupu podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Nedojde-li ke změně rozhodnutí 2 nebo nebude-li období jednomyslně prodlouženo, nabude toto rozhodnutí účinnosti za něco více než 100 dnů. Komise tohoto rozhodnutí lituje, avšak respektuje ho. Jak Komise zdůraznila ve svém prvním sdělení týkajícím se připravenosti na brexit ze dne 19. července 2018 3 , přinese rozhodnutí Spojeného království bez ohledu na předpokládaný scénář značné komplikace. Komise proto soustavně vyzývá evropské občany, podniky a členské státy, aby se připravili na všechny možné scénáře, vyhodnotili příslušná rizika a promysleli, jak budou reagovat, aby tato rizika zmírnili.

Dne 13. listopadu 2018 Komise ve svém druhém sdělení týkajícím se připravenosti na brexit vyhlásila alternativní akční plán 4 . Alternativní opatření oznámená v akčním plánu jsou jednostranná opatření na omezení škod, která mohou pouze zmírnit nejhorší dopady vystoupení bez dohody. Dne 14. listopadu 2018 se vyjednavači Komise a vlády Spojeného království dohodli na podmínkách dohody o vystoupení 5 . Dne 22. listopadu 2018 schválila dokončenou dohodu o vystoupení Komise 6 . Dne 25. listopadu 2018 schválila dohodu o vystoupení Evropská rada (článek 50), jež vyzvala Komisi, Evropský parlament a Radu, aby přijaly nezbytná opatření zaručující, že dohoda bude moci vstoupit v platnost dne 30. března 2019, a zajistily tak spořádané vystoupení 7 .

Dne 5. prosince 2018 přijala Komise dva návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody o vystoupení s cílem umožnit v nadcházejících týdnech její uzavření a ratifikaci ze strany EU. Evropská rada (článek 50) dne 13. prosince 2018 potvrdila své schválení dohody o vystoupení a svůj úmysl přistoupit k její ratifikaci. Dohodu o vystoupení bude Spojené království muset ratifikovat v souladu se svými vlastními ústavními požadavky. Ratifikace dohody o vystoupení oběma stranami nepřestává být prioritním cílem Komise.

Evropská rada (článek 50) dne 13. prosince 2018 rovněž vyzvala k tomu, aby se na všech úrovních zintenzivnila práce zajišťující připravenost na důsledky vystoupení Spojeného království, a to při zohlednění veškerých možných vyústění. Sdělení vysvětluje opatření, která v reakci na tuto výzvu přijala Komise dnes, tedy 19. prosince 2018, spolu s dalšími zásadními kroky v rámci provádění jejího alternativního akčního plánu.

2.Alternativní akční plán Komise

Vzhledem k pokračující nejistotě panující kolem ratifikačního procesu na straně Spojeného království a v souladu se závěry Evropské rady (článek 50) ze dne 13. prosince 2018 pokračuje Komise s bezodkladným prováděním svého alternativního akčního plánu. Komise dnes přijala všechny legislativní návrhy a akty v přenesené pravomoci, které oznámila ve svém akčním plánu 8 . Zbývající oznámené návrhy prováděcích aktů k včasnému hlasování v příslušných výborech budou hotovy nejpozději do 15. února 2019.

Souběžně s tím pokračovala Komise rovněž ve své úzké spolupráci s členskými státy s cílem koordinovat plánování na unijní a vnitrostátní úrovni. Balíček opatření přijatý Komisí a představený v tomto sdělení odráží jednání s členskými státy 9 . Tento krok jde nad rámec již přijatých opatření týkajících se připravenosti, jak je stanoveno ve druhém sdělení o připravenosti.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby návrhy urychleně přijaly. Členské státy by měly urychlit přípravu na všechny možné scénáře odchodu Spojeného království.

Komise rovněž členské státy vyzývá, aby se zdržely pokusů o uzavírání dvoustranných dohod a ujednání, jakož i jednání se Spojeným královstvím. To by narušilo ratifikační proces, ve většině případů by nebylo slučitelné s právem Unie a představovalo by nebezpečí vytváření nerovných podmínek mezi členskými státy. Tyto pokusy by také ztížily budoucí jednání Unie o novém partnerství se Spojeným královstvím. Jak potvrdilo vyjednávání dohody o vystoupení, je zásadní, aby byl v rámci činností týkajících se připravenosti a alternativních řešení i nadále zachován jednotný přístup.

3.Konkrétní opatření

Jak je stanoveno ve druhém sdělení týkajícím se připravenosti na brexit, alternativní opatření 10 přijatá na všech úrovních by měla splňovat tyto obecné zásady:

·alternativní opatření by neměla reprodukovat výhody členství v Unii, ani podmínky případného přechodného období, jak stanoví návrh dohody o vystoupení,

·měla by být dočasné povahy. Kdekoli to bylo zapotřebí, navrhla Komise u dnes přijatých opatření časová omezení s ohledem na specifickou situaci v daném odvětví,

·měla by být přijata Evropskou unií jednostranně na obranu jejích zájmů a být kdykoli zrušitelná,

·měla by respektovat rozdělení pravomocí podle Smluv,

·na vnitrostátní úrovni by měla být slučitelná s právem EU,

·neměla by napravovat prodlevy, jimž mohla zabránit opatření pro připravenost a včasné kroky příslušných zúčastněných stran.

Podle čl. 355 odst. 3 SFEU a v míře stanovené v aktu o přistoupení Spojeného království k Evropským společenstvím z roku 1972 se právo Unie vztahuje na Gibraltar jakožto evropské území, za jehož vnější vztahy je odpovědný daný členský stát. Ustanovení čl. 355 odst. 3 SFEU se nebude na Gibraltar dále vztahovat, když Spojené království již nebude členským státem. V důsledku toho se alternativní opatření na Gibraltar vztahovat nebudou.

4.Občané

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, občané EU pobývající ve Spojeném království nebudou chráněni předpisy EU o volném pohybu. Státní příslušníci Spojeného království v Evropské unii budou od data vystoupení podléhat obecným předpisům, které se v EU vztahují na státní příslušníky třetích zemí. To bude mít dopad na jejich právo na pobyt a práci v místě, kde se v současné době zdržují, jakož i na jejich sociální zabezpečení.

Komise dávala neustále najevo, že ochrana občanů EU ve Spojeném království a občanů Spojeného království v Evropské unii je její prioritou. Vyzývá členské státy, aby byly velkorysé, pokud jde o práva státních příslušníků Spojeného království, kteří již pobývají na jejich území 11 . Ve svém sdělení ze dne 13. listopadu 2018 Komise přivítala ujištění premiérky Mayové 12 , že i v případě scénáře bez dohody budou práva občanů EU ve Spojeném království chráněna obdobně. Komise očekává, že toto ujištění dostane brzy formální podobu, aby se na něj mohli občané spolehnout.

Právo na pobyt

Státní příslušníci Spojeného království pobývající v Evropské unii budou podléhat předpisům EU a vnitrostátním předpisům týkajícím se státních příslušníků třetí země, pokud jde o jejich právo na vstup, pobyt a práci v členských státech EU. Pro případy krátkodobých pobytů (do 90 dnů v rámci období 180 dnů) přijala Komise návrh nařízení 13 , kterým se státní příslušníci Spojeného království osvobozují od vízové povinnosti, a to za předpokladu, že všichni občané Unie budou rovněž osvobozeni od vízové povinnosti ve Spojeném království. Státní příslušníci třetí země, kteří chtějí za jakýmkoliv účelem pobývat v členském státě EU déle než 90 dnů, musí obdržet povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum vydané vnitrostátními migračními orgány. Státním příslušníkům třetí země, kteří oprávněně pobývali v jednom z členských států po dobu pěti let, musí být za určitých podmínek a v souladu s předpisy Unie uděleno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v tomto členském státě. Komise ve svém druhém sdělení týkajícím se připravenosti na brexit vysvětlila, že zvažuje, že by pro tyto účely měla být zohledněna doba, po níž státní příslušníci Spojeného království oprávněně pobývali v nějakém členském státě před vystoupením.

Vzhledem k těmto skutečnostem Komise členské státy vyzývá, aby:

üpřijaly opatření v souladu s právem Unie, aby byli všichni státní příslušníci Spojeného království pobývající dne 29. března 2019 v nějakém členském státě i nadále bez přerušení považováni za osoby oprávněně pobývající v daném členském státě,

übyly připraveny vydávat povolení k pobytu dotčeným státním příslušníkům Spojeného království jako doklad jejich oprávněného pobytu a práva na práci. Členské státy, zvláště pak ty s největším počtem těchto případů, se vyzývají, aby v souladu s právem Unie přijaly pragmatický přístup a vydávaly povolení k dočasnému pobytu, dokud nebude možno vydat povolení k trvalému pobytu 14 . V zájmu zohlednění specifické situace každého členského státu lze využít řadu technických možností, jako vnitrostátní legislativní opatření, vydávání dočasných dokladů nebo uznávání těch stávajících, a

üpřijaly všechna nezbytná legislativní a správní opatření, aby bylo možné ke dni vystoupení vydávat povolení k dočasnému pobytu a zpracovávat žádosti o povolení k trvalému pobytu za použití jednotného vzoru 15 do konce roku 2019.

Dne 20. prosince 2018 probere Komise s členskými státy (EU-27) další praktická řešení s cílem zajistit soudržnost přístupu.

Pokud jde o občany EU pobývající ve Spojeném království, budou zastoupení Komise ve Spojeném království vedle úsilí diplomatických zastoupení členských států ve Spojeném království i nadále úzce sledovat stanovisko Spojeného království, pokud jde o pokračující pobyt občanů Unie ve Spojeném království. Zainteresovaným občanům budou v těchto otázkách poskytovány informace a odborné poradenství.

Koordinace sociálního zabezpečení

Právo Unie disponuje společnými pravidly pro koordinaci sociálního zabezpečení s cílem chránit práva v oblasti sociálního zabezpečení občanů EU, kteří uplatňují své základní právo přesunout se do jiného členského státu. Pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení pokrývají práva odvozená z vnitrostátního práva v situacích jako nemoc, mateřství nebo otcovství, důchody, invalidita, nezaměstnanost, rodinné dávky, pracovní úrazy a nemoci z povolání 16 . Zásady, z nichž tato pravidla vycházejí, zajišťují, že občané podléhají právním předpisům pouze jednoho členského státu (jednotnost) a že mají stejná práva a povinnosti jako státní příslušníci členského státu, v němž dávky pobírají (rovné zacházení). Tyto zásady rovněž zajišťují, že v jiných členských státech se zohlední předchozí doba pojištění, práce nebo pobytu, když orgány určují způsobilost dané osoby k určité dávce (sčítání dob), a že občané mohou přijímat peněžité dávky, na něž mají právo, i když žijí v jiném členském státě (možnost vývozu).

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, pravidla Unie o koordinaci sociálního zabezpečení se nebudou na Spojené království dále vztahovat. To je důvodem obav ohledně nároků na sociální zabezpečení občanů EU, kteří v současnosti pracují nebo pobývají ve Spojeném království, nebo tak činili dříve. Totéž se týká státních příslušníků Spojeného království, kteří v současnosti pracují či pobývají v jiném členském státě.

Komise vyzývá členské státy, aby podnikly všechny možné kroky k rozptýlení těchto obav a zajištění právní jistoty a ochrany nároků na sociální zabezpečení nabytých občany uplatňujícími své právo na volný pohyb před 30. březnem 2019.

Komise členské státy zejména vyzývá, aby:

üzohlednily doby práce a pojištění ve Spojeném království v době před vystoupením, a to jak v případě občanů EU-27, tak v případě státních příslušníků Spojeného království,

üuvědomily občany, aby si ponechali příslušné doklady prokazující uvedenou dobu práce či pojištění,

üzajistily, aby „sčítání dob“ dovršených před vystoupením bylo započteno i těm, kteří budou žít ve Spojeném království i nadále,

üpřevedly starobní důchody do Spojeného království přes to, že bude třetí zemí. To by se týkalo občanů, kteří budou i po datu vystoupení nadále pobývat ve Spojeném království, ale i státních příslušníků Spojeného království, kteří před datem vystoupení získali nárok na starobní důchod v rámci EU-27. 

Komise dne 20. prosince 2018 členským státům poskytne konkrétní a podrobné informace, jak zajistit soudržný alternativní přístup, pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení, který by členské státy měly uplatňovat od data vystoupení.

Komise připomíná, že Unie má výhradní pravomoc, pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení u dob nabytých před datem vystoupení a skutečností a událostí, k nimž došlo před datem vystoupení.

5.Odvětvové nařízení

Finanční služby

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, ztrácí finanční subjekty usazené ve Spojeném království od data vystoupení právo poskytovat své služby na základě pasu EU pro finanční služby v členských státech EU-27. Subjekty Spojeného království a jejich protistrany v EU-27 musí proto přijmout opatření, aby za každé situace a včas z hlediska vystoupení Spojeného království zajistily soulad s právem Unie, jak uvedla Komise v oznámeních zúčastněným stranám, která v této oblasti zveřejnila 17 .

Po analýze rizik ve finančním odvětví souvisejících se scénářem bez dohody a při zohlednění názorů Evropské centrální banky a evropských orgánů dohledu dospěla Komise k závěru, že k ochraně finanční stability EU-27 je zapotřebí přijmout pouze omezený počet alternativních opatření. Tato opatření zmírní ohrožení finanční stability pouze v těch oblastech, kde opatření týkající se připravenosti přijatá tržními subjekty jsou k řešení uvedených rizik k datu vystoupení jasně nedostatečná. Komise dnes proto přijala tyto akty, které budou platit od data vystoupení v případě, že nebude ratifikována dohoda o vystoupení:

üdočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti I na 12 měsíců, aby se zajistilo, že nebude nijak narušen centrální clearing derivátů. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) tak bude moci dočasně uznávat ústřední protistrany v současnosti se sídlem ve Spojeném království a umožnit jim i nadále dočasně poskytovat služby v Unii. Komise dospěla k závěru, že podniky z EU-27 potřebují tento čas, aby zprovoznily plně funkční alternativy k subjektům ze Spojeného království,

üdočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti II na 24 měsíců, aby se zajistilo, že nebudou nijak narušeny služby poskytované centrálními depozitáři cenných papírů ze Spojeného království. Toto rozhodnutí jim dočasně umožní, aby i nadále poskytovali služby registrace a vedení centrální evidence subjektům v Unii. To subjektům z EU-27, které v současnosti v rámci EU-27 nedisponují okamžitou alternativou, umožní plnit své povinnosti vyplývající z práva EU,

üdvě nařízení v přenesené pravomoci III , IV , kterými se na pevně stanovenou dobu usnadňuje novace určitých OTC derivátových smluv s protistranou usazenou ve Spojeném království s cílem ji nahradit protistranou usazenou v Unii. Tím se umožní přenést takové smlouvy na protistranu z EU-27 a současně zachovat jejich výjimku z požadavků na clearing a maržových požadavků nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR). Takové smlouvy z doby před přijetím nařízení EMIR jsou z jeho požadavků vyňaty. Tímto aktem se zajistí, že změna protistrany nebude znamenat změnu v udělené výjimce.

Ve všech odvětvích finančních služeb by podniky měly i nadále přijímat všechna nezbytná opatření zmírňující rizika a zajistit nepřerušené poskytování služeb zákazníkům. Podniky by měly vůči zákazníkům provádět aktivní informační politiku, pokud jde o přijatá opatření a způsob jejich provádění. Zákazníci podniků ze Spojeného království, kteří působí v Evropské unii, se musí za sebe připravit na scénář, kdy se právo EU na jejich poskytovatele již dále nevztahuje.

Letecká doprava

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, bude letecká doprava mezi EU a Spojeným královstvím přerušena od data vystoupení. Komise dnes přijala dvě dočasná opatření, aby se zabránilo plnému přerušení letecké dopravy mezi EU a Spojeným královstvím a zajistila základní spojení:

ünávrh nařízení V , aby se na 12 měsíců dočasně zajistilo poskytování určitých leteckých služeb mezi Spojeným královstvím a členskými státy EU-27, umožnilo leteckým dopravcům ze Spojeného království provádět přelety bez přistání nad územím Unie, činit přistání na území Unie pro neobchodní účely a provozovat plánované a neplánované služby mezinárodní osobní a nákladní letecké dopravy. To je podmíněno skutečností, že Spojené království přizná rovnocenná práva leteckým dopravcům z Unie a zajistí podmínky spravedlivé hospodářské soutěže,

ünávrh nařízení VI , pokud jde o bezpečnost letectví, o dočasném prodloužení na 9 měsíců platnosti určitých stávajících licencí s cílem řešit specifickou situaci v oblasti bezpečnosti letectví, v níž může Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) vydávat pouze určité certifikáty na základě licence vydané ve třetí zemi, zatímco Spojené království může vydávat pouze licence od data vystoupení, kdy opět získalo postavení „státu projekce“.

Pouze alternativní opatření na úrovni EU musí a může zajistit nezbytný právní rámec, aby se zabránilo náhlému přerušení činnosti v oblasti letecké dopravy 18 . Další alternativní opatření nejsou nutná.

Silniční přeprava zboží

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, bude silniční přeprava zboží mezi EU a Spojeným královstvím vážně omezena na úroveň mezinárodního systému omezených kvót. Komise dnes přijala opatření na zajištění základních spojení. To subjektům ze Spojeného království dočasně zajistí, aby mohly přepravovat zboží do Unie, za předpokladu, že Spojené království přizná přepravcům zboží z Unie rovnocenná práva a zajistí podmínky spravedlivé hospodářské soutěže:

ünávrh nařízení VII , kterým se podnikatelům v silniční dopravě licencovaným ve Spojeném království na omezenou dobu 9 měsíců umožní silniční přeprava zboží mezi jeho územím a územím členských států EU-27.

Aby bylo možné zajistit nezbytný právní rámec v oblasti silniční přepravy zboží, je zapotřebí přijmout alternativní opatření na úrovni EU. Právo EU nahradilo bývalé dvoustranné dohody o právech v oblasti silniční přepravy zboží, které nelze obnovit. Každá nová dvoustranná dohoda vznáší problém pravomocí a subjektům z jiného členského státu (třetizemní přeprava) by neumožňovala provozovat silniční přepravu zboží do Spojeného království. Dvoustranné dohody tak nepředstavují praktické řešení.

Cla a vývoz zboží

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, budou od data vystoupení platit všechny příslušné právní předpisy EU týkající se dováženého a vyváženého zboží. To zahrnuje výběr některých poplatků a daní a dodržování formalit a kontrol vyžadovaných stávajícím právním rámcem k tomu, aby se zajistily rovné podmínky.

Opatření členský států budou i nadále klíčová. Členské státy musí přijmout všechna nezbytná opatření, aby v případě, že dohoda o vystoupení nebude ratifikována, byly schopny na veškerý dovoz ze Spojeného království a vývoz do něj uplatňovat celní kodex Unie a příslušné předpisy týkající se nepřímého zdanění. Měly by využít stávajících možností vydávat povolení pro použití usnadňujících opatření stanovených v celním kodexu Unie. Na setkáních s členskými státy Komise poskytla podrobné informace o možnostech, které celní kodex Unie skýtá.

Komise dnes rovněž přijala tato technická opatření:

ünařízení v přenesené pravomoci VIII , kterým by se moře obklopující Spojené království začlenila do ustanovení o lhůtách, v jejichž rámci je před vstupem na celní území Unie nebo před jeho opuštěním nutné předložit vstupní souhrnná celní prohlášení a prohlášení před výstupem zboží.

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, bude od data vystoupení k vývozu zboží dvojího užití z EU do Spojeného království zapotřebí jednotlivých licencí. Dvojí užití se týká zboží, softwaru a technologií, které lze používat jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Unie kontroluje vývoz, tranzit a zprostředkování zboží dvojího užití, aby mohla přispívat k zajištění míru a bezpečnosti ve světě a předcházet šíření zbraní hromadného ničení. Všeobecná vývozní povolení Unie umožňují zboží dvojího užití vyvážet do určitých destinací za splnění určitých podmínek 19 . V zájmu usnadnění kontrol vývozu zboží dvojího užití do Spojeného království od data vystoupení v případě, že dohoda o vystoupení nebude ratifikována, a v zájmu zajištění řádného fungování režimu vývozních povolení ve všech členských státech EU-27 přijala Komise tento akt:

ünávrh nařízení IX na zařazení Spojeného království na seznam zemí, pro něž v celé EU platí všeobecné povolení na vývoz zboží dvojího užití.

Politika Evropské unie v oblasti změny klimatu

Politiku Evropské unie v oblasti změny klimatu tvoří různé nástroje, zejména systém obchodování s emisemi a systém kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh. Systém obchodování s emisemi funguje na bázi tržních mechanismů nabídky emisních povolenek. Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, Spojené království se na systému nebude dále podílet a povolenky, které vydalo, mohou vytvořit situaci nadměrné nabídky. S cílem zabránit narušení trhu, k němuž by to vedlo, a s cílem zajistit hladké fungování a ekologickou vyváženost systému obchodování s emisemi přijala Komise tento akt:

ürozhodnutí Komise X , kterým se v případě Spojeného království dočasně pozastavuje bezplatné přidělování emisních povolenek, dražení a výměny mezinárodních kreditů s účinkem od 1. ledna 2019.

Pokud nebude dohoda o vystoupení ratifikována, nebude se Spojené království nadále účastnit ani systému kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh. Komise proto dnes přijala tato technická opatření:

üprováděcí rozhodnutí XI , kterým se podnikům ze Spojeného království povoluje přidělit příslušnou roční kvótu za účelem jejich přístupu na trh EU-27,

üprováděcí nařízení XII , kterým se zajistí, že podávání zpráv ze strany podniků rozlišuje mezi trhem EU a trhem Spojeného království, aby bylo do budoucna možné správné přidělování kvót.

Ostatní odvětví

Komise opětovně zdůrazňuje svůj závazek, že vzhledem ke zvláštní důležitosti regionální spolupráce mezi pohraničními hrabstvími Irska a Severního Irska zajistí, aby za každého scénáře pokračovaly stávající programy v této oblasti. Za tímto účelem Komise dnes přijala tento akt:

ünávrh nařízení XIII s cílem zajistit pokračování programu PEACE IV (Irsko – Spojené království) a programů Spojené království – Irsko (Irsko – Severní Irsko – Skotsko) do konce roku 2020.

Komise zdůrazňuje skutečnost, že v rámci příštího víceletého finančního rámce navrhla pokračování a posílení přeshraniční podpory pro mír a usmíření v pohraničních hrabstvích Irska a Severního Irska 20 .

V důsledku vystoupení Spojeného království je konečně zapotřebí jistých úprav předpisů o statistice. V této souvislosti Komise dnes přijala tento akt:

ünařízení Komise v přenesené pravomoci XIV o uvádění Spojeného království ve statistice týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic.

6.Další kroky v případě nedosažení dohody

Komise bude v příštích týdnech pokračovat v provádění svého alternativního akčního plánu. Nepřestane sledovat potřebu přijmout další opatření.

I nadále poběží úzká spolupráce s členskými státy, včetně odvětvových seminářů v rámci Pracovní skupiny Rady (článek 50). Vždy, kdy to bude nutné, se Komise zúčastní zasedání Evropského parlamentu a Rady k otázkám týkajícím se připravenosti a alternativních řešení.

Komise vyzývá spolunormotvůrce, aby zajistili přijetí navrhovaných legislativních aktů tak, aby vstoupily v platnost ke dni vystoupení Spojeného království. Evropský parlament a Radu Komise rovněž upozorňuje, že je důležité, aby akty v přenesené pravomoci vstoupily v platnost co nejrychleji.

Závěrem Komise opět vznáší svoji výzvu směrem k členským státům, aby zůstaly jednotné i v otázkách alternativních opatření a zdržely se uzavírání dvoustranných dohod, které by byly neslučitelné s právem EU a které nemohou dosáhnout stejných výsledků jako opatření podnikaná na úrovni EU. Taková ujednání by rovněž zkomplikovala uspořádání veškerých budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím.Seznam právních aktů přijatých Komisí

(1)

    https://www.consilium.europa.eu/media/37508/13-euco-art-50-conclusions-en.pdf

(2)

     Spojené království může jednostranně, jednoznačným a bezpodmínečným způsobem odvolat oznámení svého záměru vystoupit z EU, věc C-621/18, Wightman a další v. Secretary of State for Exiting the European Union.

(3)

      https://ec.europa.eu/info/publications/preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019_en

(4)

      https://ec.europa.eu/info/publications/communication-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-contingency-action-plan-13-11-2018_en  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report_0.pdf ; https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf

(6)

     Sdělení Komisi, přijaté dne 22. listopadu 2018, C(2018) 9001.

(7)

      https://www.consilium.europa.eu/media/37103/25-special-euco-final-conclusions-en.pdf  

(8)

     Viz přílohy I a II druhého sdělení týkajícího se připravenosti na brexit.

(9)

     K připravenosti na brexit se konala řada odvětvových seminářů za účasti členských států (EU-27), jejichž seznam je uveden v příloze 6 druhého sdělení týkajícího se připravenosti na brexit.

(10)

     Seznamem opatření nejsou dotčena další opatření, jež by se v pozdější fázi mohla jevit jako nezbytná.

(11)

     Výraz „státní příslušník Spojeného království“ používaný v tomto sdělení by se měl vztahovat i na rodinné příslušníky, kteří mají státní příslušnost třetí země a v době vystoupení pobývají v příslušném hostitelském státě.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM(2018) 745 final.

(14)

     Aby mohli dále pobývat a pracovat v členském státě EU, budou muset mít státní příslušníci Spojeného království pobývající v členském státě ke dni vystoupení povolení k pobytu pro státní příslušníky třetí země vydané vnitrostátními migračními orgány.

(15)

     Jak je uvedeno v nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1).

(16)

     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1).

(17)

      https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_cs#fisma  

(18)

     Pokud jde o zúčastněné strany, Komise zdůraznila potřebu, aby si letečtí dopravci, výrobní provozy a organizace údržby, jakož i pracovníci, kteří jsou držitelé licencí, co nejdříve obstarali nezbytné licence, certifikáty a schválení. Komise také znovu zdůrazňuje, že je nezbytné, aby společnosti, které chtějí být uznány jako letečtí dopravci z EU, přijaly veškerá nutná opatření ke splnění tohoto požadavku do 30. března 2019.

(19)

     Všeobecné vývozní povolení Unie se vztahuje na vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, na Nový Zéland, do Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Spojených států amerických.

(20)

     COM(2018) 374 final.

(I)

     Prováděcí rozhodnutí Komise (EU), kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na ústřední protistrany ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 rovnocenný (C(2018) 9139).

(II)

     Prováděcí rozhodnutí Komise (EU), kterým se na omezenou dobu stanoví, že právní rámec použitelný na centrální depozitáře cenných papírů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 rovnocenný (C(2018) 9138).

(III)

     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (C(2018) 9122).

(IV)

     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (C(2018) 9118).

(V)

     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018) 893 final).

(VI)

     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví vzhledem k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie (COM(2018) 894 final).

(VII)

     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2018) 895 final).

(VIII)

     Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man (C(2018) 9094).

(IX)

     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009 udělením všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (COM(2018) 891 final).

(X)

     Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2018 o pověření ústředního správce, aby na omezenou dobu pozastavil v rámci protokolu transakcí Evropské unie příslušné procesy, pokud jde o bezplatné přidělování emisních povolenek, dražení a výměny mezinárodních kreditů (C(2018) 8707).

(XI)

     Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2018 o změně prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanoví referenční hodnoty, pokud jde o referenční hodnoty na období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020 pro výrobce nebo dovozce usazené ve Spojeném království, kteří podle uvedeného nařízení od 1. ledna 2015 zákonně uvedli na trh částečně fluorované uhlovodíky (C(2018) 8801).

(XII)

     Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, pokud jde o oznamování údajů uvedených v článku 19 nařízení (EU) č. 517/2014 v souvislosti s částečně fluorovanými uhlovodíky uváděnými na trh ve Spojeném království a v Unii s 27 členskými státy (C(2018) 8575).

(XIII)

     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady s cílem umožnit pokračování programů územní spolupráce PEACE IV (Irsko-Spojené království) a Spojené království-Irsko (Irsko-Severní Irsko-Skotsko) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie (COM(2018) 892 final).

(XIV)

     Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokud jde o úrovně geografického členění (C(2018) 8872).

Top