EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0120

Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127

OJ L 27, 31.1.2018, p. 1–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/120/oj

31.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/120

ze dne 23. ledna 2018,

kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) mají být na základě dostupných vědeckých, technických a hospodářských doporučení, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě doporučení vydaných poradními sbory přijata opatření pro zachování zdrojů.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště.

(4)

Celkový přípustný odlov (TAC) by proto měl být stanoven v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měl by všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních poradních sborů.

(5)

Povinnost vykládky uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 je zaváděna individuálně pro jednotlivé druhy rybolovu. Pokud se na druh rybolovu v regionu, na který se vztahuje toto nařízení, vztahuje povinnost vykládky, měly by být vyloženy všechny druhy ulovené při tomto rybolovu, jehož se týká omezení odlovu. Od 1. ledna 2016 se povinnost vykládky vztahuje na druhy ryb, které jsou předmětem jednotlivých druhů rybolovu. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že je-li zavedena povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, jsou rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků. Na základě společných doporučení předložených členskými státy a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise přijala v rámci přípravy na plné provádění povinnosti vykládky řadu nařízení v přenesené pravomoci, kterými se stanoví dočasně a na dobu, která není delší než tři roky, zvláštní plány výmětů.

(6)

Rybolovná práva pro populace spadající do povinnosti vykládky od 1. ledna 2018 by měla kompenzovat předchozí výměty a měla by vycházet z vědeckých informací a doporučení. V zájmu zajištění spravedlivé kompenzace za ryby, které byly dříve předmětem výmětů a jež budou muset být od 1. ledna 2018 vykládány, by mělo být navýšení vypočteno v souladu s touto metodikou: nové údaje o vykládce by měly být vypočítány tak, že se od údajů Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) ohledně celkových odlovů odečtou množství, která budou nadále předmětem výmětů během plnění povinnosti vykládky; by navýšení použité ve vztahu k údajům o TAC by mělo být úměrné změně mezi nově vypočtenými údaji o vykládkách a předchozími údaji ICES o vykládkách.

(7)

Podle vědeckého doporučení je populace mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře (v divizích ICES 4b, 4c a 7a, 7d až 7h) nadále v ohrožení a její velikost se dále snižuje, a to navzdory opatřením přijatým v uplynulých letech. Tato opatření nevedla k požadovanému snížení úmrtnosti způsobené komerčním rybolovem (pouze – 17 % místo předpokládaných – 50 %). Nyní se má za to, že úmrtnost severní populace v důsledku rekreačního rybolovu je mnohem závažnější, než ukazovaly předchozí výpočty, a odhaduje se, že v roce 2016 překročila míru způsobenou komerčními zdroji. To zahrnuje i zdroje úmrtnosti po vypuštění do moře. Úmrtnost severních populací proto musí být významným způsobem snížena, aby mohlo dojít k malému nárůstu biomasy.

(8)

Za účelem zmírnění sociálního a ekonomického dopadu výše uvedeného opatření by mohl být povolen pouze omezený rybolov používající některá zařízení, a zároveň by mělo být stanoveno uzavření oblasti na ochranu tření po dobu dvou měsíců. Třebaže by mohlo docházet k jistým nevyhnutelným vedlejším úlovkům způsobeným jiným rybolovným zařízením, je stav populace natolik závažný, že není možné povolovat vykládku všech vedlejších úlovků, a nemělo by docházet k žádným kontaktům s populací. Budou rovněž nezbytná další omezení rekreačního rybolovu, přičemž během celého roku bude povolen pouze rybolov, při němž jsou jedinci vypouštěni zpět do moře. S ohledem na doporučení ICES dále snižovat tlak rybolovu na populace mořčáka evropského v Biskajském zálivu by mělo být stanoveno nižší denní omezení množství úlovků i pro rekreační rybolov v této oblasti.

(9)

V případě populace úhoře říčního (Anguilla anguilla) doporučila rada ICES, že veškerá úmrtnost způsobená lidskou činností by měla být omezena na nulu nebo by se měla nulové hodnotě co možná nejvíce blížit. S ohledem na toto doporučení je vhodné zavést dočasný zákaz lovu úhoře říčního o celkové délce 12 cm nebo více ve vodách Unie oblasti ICES, včetně Baltského moře, v zájmu ochrany ryb ve tření při jejich migraci.

(10)

Již několik let jsou některé TAC týkající se populací příčnoústých (žraloků a rejnokovitých) stanoveny na nulovou hodnotu a související ustanovení zakládá povinnost okamžitě vypustit náhodné úlovky těchto druhů. Důvodem tohoto zvláštního zacházení je špatný stav těchto populací z hlediska jejich zachování, a jelikož vzhledem k jejich vysoké míře přežití nepovedou výměty k vyšší míře úmrtnosti způsobené rybolovem, jsou výměty považovány za prospěšné pro zachování těchto druhů. Od 1. ledna 2015 však budou muset být úlovky těchto druhů v pelagickém rybolovu vyloženy, ledaže se na ně vztahuje některá z výjimek z povinnosti vykládky stanovená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Ustanovení čl. 15 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení umožňuje tyto výjimky pro druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky. Je proto vhodné zakázat rybolov těchto druhů v dotčených oblastech.

(11)

Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, měly TAC stanovit v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech. TAC pro populaci jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu, platýse evropského a jazyka rodu Solea v Severním moři a tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři by proto měly být stanoveny v souladu s pravidly uvedenými v nařízeních (ES) č. 509/2007 (2), (ES) č. 676/2007 (3) a (EU) 2016/1627 (4). Cílem v případě štikozubce novozélandského, jak jej stanoví nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 (5), je obnova biomasy dotyčných populací až na úroveň bezpečných biologických limitů, a to v souladu s vědeckými údaji. V souladu s vědeckým doporučením je s ohledem na chybějící průkazné údaje o cílové biomase reprodukující se populace a na změny bezpečných biologických limitů vhodné stanovit TAC na základě doporučení ICES týkajícího se maximálního udržitelného výnosu, a přispět tak k dosažení cílů společné rybářské politiky stanovených v nařízení (EU) č. 1380/2013.

(12)

Pokud jde o populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska, poskytla Mezinárodní rada pro průzkum moří (dále jen „rada ICES“) na základě porovnávání s referenčními ukazateli doporučení pro kombinované populace sledě obecného v divizích 6a, 7b a 7c (západně od Skotska, západně od Irska). Toto doporučení se týká dvou odlišných TAC (jednak pro 6aS, 7b a 7c, jednak pro 5b, 6b a 6aN). Podle ICES je pro tyto populace třeba vypracovat plán obnovy. Vzhledem k tomu, že podle vědeckých doporučení nelze plán řízení pro severní populaci (6) uplatnit na kombinované populace a rybolovná práva pro tyto dvě populace není možné stanovit odděleně, stanoví se TAC s cílem povolit omezený odlov v komerčně provozovaném vědeckém programu odběru vzorků.

(13)

Opatření pro řízení a úrovně TAC v případě populací, pro něž neexistují dostatečné nebo spolehlivé údaje, které by umožnily odhad jejich velikosti, by se měly řídit přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu definovaným v čl. 4 odst. 1 bodu 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž je třeba zohlednit faktory specifické pro jednotlivé populace, zejména dostupné informace o vývojových trendech populace a aspekty týkající se smíšených lovišť.

(14)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (7) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 zmíněného nařízení pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 a 4 uvedeného nařízení, a to zejména na základě biologického stavu těchto populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziroční flexibility. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 měly použít na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(15)

V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto odlovu. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.

(16)

V souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 509/2007, článkem 9 nařízení (ES) č. 676/2007 a články 5, 6, 7 a 9 a přílohou I nařízení (EU) 2016/1627 je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2018.

(17)

S cílem zaručit plné využívání rybolovných práv je vhodné umožnit flexibilní uspořádání mezi některými oblastmi TAC, pokud se jedná o stejnou biologickou populaci. Kromě stávajících možností mezioblastní flexibility je vhodné zavést zejména omezenou mezioblastní flexibilitu pro mníka mořského z podoblastí ICES 6 až 14 do vod Unie podoblasti 4 a pro rejnokovité mezi divizí 7d a vodami Unie divize 2a a podoblasti 4.

(18)

U některých druhů, jako jsou některé druhy žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena prostřednictvím všeobecného zákazu lovu těchto druhů.

(19)

Na 11. zasedání konference stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, která se konala v Quitu ve dnech 3. až 9. listopadu 2014, byla s účinností ode dne 8. února 2015 doplněna řada druhů na seznam chráněných druhů v dodatku I a II úmluvy. Je proto vhodné stanovit ochranu těchto druhů v souvislosti s činnostmi rybářských plavidel Unie provádějících rybolov ve všech vodách a rybářských plavidel třetích zemí provádějících rybolov ve vodách Unie.

(20)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici rybářským plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (8), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné určit kódy, které členské státy použijí, když zasílají Komisi údaje týkající se vykládky populace podle tohoto nařízení.

(21)

Na základě doporučení ICES je vhodné zachovat zvláštní systém řízení smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie divizí ICES 2a a 3a a podoblasti ICES 4. Vzhledem k tomu, že vědecké doporučení ICES má být k dispozici až v únoru roku 2018, je vhodné, aby až do zveřejnění tohoto doporučení byly TAC a kvóty prozatímně stanoveny na nulovou hodnotu.

(22)

Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem (9) a Faerskými ostrovy (10) uskutečňuje Unie konzultace o rybolovných právech s těmito partnery. Postupem podle dohody a protokolu o vztazích v oblasti rybolovu s Grónskem (11) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2018. Uvedená rybolovná práva je proto nezbytné zahrnout do tohoto nařízení.

(23)

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2017 opatření na zachování obou populací okouníků rodu Sebastes v Irmingerově moři. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(24)

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) na svém výročním zasedání v roce 2017 zachovala stejnou úroveň celkových přípustných odlovů (TAC) pro tuňáka křídlatého v jižním Atlantiku a pro tuňáka žlutoploutvého. Komise ICCAT rovněž přijala zvýšení TAC pro východní populace tuňáka obecného a jeho populace ve Středomoří, jakož i pro tuňáka křídlatého v severním Atlantiku. V případě Španělska již TAC pro tuňáka křídlatého v severním Atlantiku odráží odečet ve výši 945,56 tun za nadměrný rybolov v roce 2016. Tento nadměrný rybolov byl na úrovni ICCAT kompenzován rybolovnými právy z jiných členských států (Francie, Irska, Portugalska a Spojeného království). Ze strany Španělska budou tudíž zapotřebí dodatečné kompenzace, aby tyto členské státy byly plně odškodněny.

(25)

V roce 2018 se v souladu s doporučením komise ICCAT 16-05 snižuje TAC pro mečouna obecného ve Středozemním moři. Jak je tomu již v případě populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, je vhodné, aby odlovy v rámci rekreačního rybolovu všech ostatních populací řízených komisí ICCAT podléhaly omezením odlovu, jež komise ICCAT přijala. Na rybářská plavidla Unie o minimální délce 20 metrů lovící tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT by se kromě toho měla vztahovat omezení kapacity přijatá komisí ICCAT v doporučení ICCAT 15-01. Všechna tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(26)

Strany Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) na svém 36. výročním zasedání v roce 2017 přijaly pro období od 1. prosince 2017 do 30. listopadu 2018 omezení odlovu cílových druhů i druhů ulovených jako vedlejší úlovek. Při stanovení rybolovných práv pro rok 2018 by se mělo zvážit využívání této kvóty v průběhu roku 2017.

(27)

Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2017 nová omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), která se omezení odlovu Unie v rámci IOTC nedotýkají. Omezila rovněž možnosti používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) a pomocných plavidel. Jelikož je činnost pomocných plavidel a používání zařízení s uzavíracím mechanismem nedílnou součástí intenzity rybolovu vynakládané loďstvem používajícím košelkové nevody, opatření by mělo být provedeno v právu Unie.

(28)

Výroční zasedání Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) se bude konat ve dnech 30. ledna až 3. února 2018. Je vhodné, aby stávající opatření v oblasti úmluvy SPRFMO byla až do konání tohoto výročního zasedání prozatímně zachována.

(29)

Na svém výročním zasedání v roce 2017 přijala Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) na období 2018–2020 opatření pro zachování zdrojů tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného a stávající opatření pro zachování zdrojů těchto druhů na rok 2017 pozměnila. Je vhodné tato opatření provést v právu Unie.

(30)

Na svém výročním zasedání v roce 2017 potvrdila Komise na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) TAC pro tuňáka modroploutvého na období 2018–2020 přijatý na výročním zasedání v roce 2016. Stávající platná opatření týkající se přidělení rybolovných práv přijatá organizací CCSBT by měla být provedena v právu Unie.

(31)

Na svém výročním zasedání v roce 2017 neučinila Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) změnu opatření pro zachování zdrojů u dvouletých TAC pro ledovku patagonskou, kraba hlubokomořského, pilonoše rodu Beryx a kostlivkovité. Opatření pro zachování zdrojů u dvouletého TAC pro červenici obecnou v divizi B1 nebylo revidováno a v roce 2018 zůstává v platnosti. Stávající platná opatření týkající se přidělení rybolovných práv přijatá organizací SEAFO by měla být provedena v právu Unie.

(32)

Na svém 14. výročním zasedání přijala Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) opatření pro zachování a řízení tropických tuňáků. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(33)

Na svém 39. výročním zasedání v roce 2017 přijala Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) řadu rybolovných práv na rok 2018 pro některé populace v podoblastech 1-4 oblasti úmluvy NAFO. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(34)

Na svém 40. výročním zasedání v roce 2016 přijala Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) omezení odlovu a intenzity rybolovu pro některé populace malých pelagických druhů na roky 2017 a 2018 v zeměpisné podoblasti 17 a 18 (Jaderské moře) oblasti dohody GFCM. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie. Maximální omezení odlovu uvedená v příloze IL se stanoví výlučně na jeden rok, a aniž jsou dotčena další opatření, která mohou být přijata v budoucnosti nebo případné rozpisy rozdělení mezi členské státy.

(35)

S ohledem na zvláštní rysy slovinského loďstva a jeho okrajový dopad na populace malých pelagických druhů je žádoucí zachovat stávající způsob rybolovu a zajistit přístup slovinského loďstva k minimálnímu množství malých pelagických druhů.

(36)

Některá mezinárodní opatření, kterými se vytváří či omezují rybolovná práva Unie, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a vstoupí v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tedy nutné, aby se ustanovení, kterými se taková opatření provádí do práva Unie, používala zpětně. Zejména proto, že rybářská sezóna v oblasti úmluvy CCAMLR probíhá od 1. prosince do 30. listopadu, a některá rybolovná práva nebo zákazy v oblasti úmluvy CCAMLR jsou tudíž stanoveny na období počínající dnem 1. prosince 2017, je vhodné, aby se příslušná ustanovení tohoto nařízení použila od téhož dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněných očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zakázáno lovit v oblasti úmluvy CCAMLR bez oprávnění.

(37)

Pokud jde o rybolovná práva pro kraba rodu Chionoecetes okolo oblasti Svalbardu, Pařížská smlouva z roku 1920 přiznává všem smluvním stranám rovný a nediskriminační přístup ke zdrojům, mimo jiné v oblasti rybolovu. Postoj Unie k tomuto přístupu, pokud jde o rybolov krabů rodu Chionoecetes na pevninském šelfu kolem Svalbardu, je uveden ve dvou verbálních nótách Norsku ze dne 25. října 2016 a 24. února 2017. Aby se zajistilo, že využívání populace krabů rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardu bude slučitelné s nediskriminačními pravidly pro řízení stanovenými Norskem, pod jehož svrchovanost a jurisdikci oblast vymezená uvedenou smlouvou spadá, je vhodné stanovit počet plavidel oprávněných k tomuto rybolovu. Rozdělení těchto rybolovných práv mezi členské státy je omezeno na rok 2018. Připomíná se, že hlavní odpovědnost v Unii za zajištění dodržování platného práva nesou členské státy vlajky.

(38)

V souladu s prohlášením Unie určeným Bolívarovské republice Venezuele o udělení rybolovných práv ve vodách Unie rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné hospodářské zóně při pobřeží Francouzské Guyany (12) je třeba stanovit rybolovná práva pro chňapalovité pro Venezuelu ve vodách Unie.

(39)

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení mají být uplatňována bez přerušení, a s cílem zabránit právní nejistotě v období mezi koncem roku 2017 a dnem vstupu v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2018, je vhodné, aby se ustanovení o zákazech a obdobích zákazu uplatňovala i na začátku roku 2019, a to až do doby, než vstoupí v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2019.

(40)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro udělování povolení jednotlivým členským státům, aby mohly využívat systému, v rámci něhož mohou řídit své přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowatt-dnech, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (13).

(41)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přidělení dodatečných dní na moři za účelem trvalého ukončení rybolovných činností a k posílení přítomnosti vědeckých pozorovatelů a pokud jde o stanovení tabulkových formátů pro shromažďování a přenos informací týkajících se převodu dní na moři mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jednoho členského státu.

(42)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení týkajících se omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít ode dne 1. února 2018, a zvláštních ustanovení týkajících se určitých oblastí, která by měla mít zvláštní datum použitelnosti. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení.

(43)

Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno platné právo Unie.

(44)

Podle aktualizovaného vědeckého doporučení ICES by roční odlov pakambaly velké v podoblasti ICES 4 neměl přesáhnout 4 952 tun za roky 2017–2019. Je tudíž vhodné změnit TAC pro populace pakambaly velké a pakambaly východoatlantské v Severním moři tak, aby byl umožněn vyšší odlov těchto druhů i v roce 2017. Nařízení Rady (EU) 2017/127 (14) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(45)

TAC pro populace pakambaly velké a pakambaly východoatlantské v Severním moři (divize ICES IIa a IV) stanovený v nařízení (EU) 2017/127 je uplatňován od 1. ledna 2017. Pozměňující ustanovení stanovená tímto nařízením by se měla použít rovněž od uvedeného dne. Tímto zpětným použitím nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva se v porovnání s právy stanovenými v nařízení (EU) 2017/127 zvyšují,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

2.   Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:

a)

omezení odlovu pro rok 2018 a v případě, že je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2019;

b)

omezení intenzity rybolovu v období od 1. února 2018 do 31. ledna 2019, vyjma případů, kdy jsou pro omezení intenzity rybolovu stanovena v článcích 26, 27 a 39 a v příloze IIE jiná období, jakož i omezení používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD);

c)

rybolovná práva pro období od 1. prosince 2017 do 30. listopadu 2018 pro některé rybí populace v oblasti úmluvy CCAMLR;

d)

rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy IATTC uvedená v článku 28 pro období v letech 2018 a 2019 stanovená v uvedeném článku.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:

a)

rybářská plavidla Unie;

b)

plavidla třetích zemí ve vodách Unie.

2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a)

„plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;

b)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

c)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)

„celkovým přípustným odlovem (TAC)“:

i)

v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

ii)

ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace vyložit;

e)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

f)

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků;

g)

„velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí určená v souladu s nařízením Komise (ES) č. 517/2008 (15);

h)

„rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

i)

„lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumí:

a)

„oblastmi ICES“ (Mezinárodní rada pro průzkum moří) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení (ES) č. 218/2009 (16);

b)

„Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c)

„Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

d)

„funkční jednotkou 16 podoblasti ICES 7“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š. 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š. 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š. 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š. 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š. 15° 00′ z. d.;

e)

„funkční jednotkou 26 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 00′ s. š. 8° 00′ z. d.,

43° 00′ s. š. 10° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š. 10° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š. 8° 00′ z. d.;

f)

„funkční jednotkou 27 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

42° 00′ s. š. 8° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š. 10° 00′ z. d.,

38° 30′ s. š. 10° 00′ z. d.,

38° 30′ s. š. 9° 00′ z. d.,

40° 00′ s. š. 9° 00′ z. d.,

40° 00′ s. š. 8° 00′ z. d.;

g)

„funkční jednotkou 30 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast podléhající španělské jurisdikci v Cádizském zálivu a v přilehlých vodách divize 9a;

h)

„Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES 9a východně od 7° 23′ 48″ z. d.;

i)

„oblastmi CECAF“ (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (17);

j)

„oblastmi NAFO“ (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 (18);

k)

„oblastí úmluvy SEAFO“ (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (19);

l)

„oblastí úmluvy ICCAT“ (Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (20);

m)

„oblastí úmluvy CCAMLR“ (Úmluva o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 601/2004 (21);

n)

„oblastí úmluvy IATTC“ (Meziamerická komise pro tropické tuňáky) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (22);

o)

„oblastí pravomoci komise IOTC“ (Komise pro tuňáky Indického oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (23);

p)

„oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu (24);

q)

„oblastí úmluvy WCPFC“ (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (25);

r)

„zeměpisnými podoblastmi GFCM“ (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) oblasti vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (26);

s)

„oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;

t)

„oblastí překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 150° z. d.,

zeměpisnou délkou 130° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4° j. š.,

zeměpisnou šířkou 50° j. š.

HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 5

TAC a jejich rozdělení

1.   TAC pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.

2.   Rybářská plavidla Unie jsou oprávněna k odlovu v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen, a to za podmínek stanovených v článku 15 a v příloze III tohoto nařízení a v nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (27) a v prováděcích předpisech k němu.

Článek 6

TAC, které určí členské státy

1.   TAC pro některé populace ryb určí dotčený členský stát. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.

2.   TAC, které určí členský stát:

a)

jsou v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací, a

b)

musí vést:

i)

s největší pravděpodobností k využívání populace v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2018, jsou-li k dispozici analytická posouzení; nebo

ii)

k využívání populace v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, nejsou-li analytická posouzení k dispozici nebo jsou-li neúplná.

3.   Do 15. března 2018 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:

a)

přijaté TAC;

b)

údaje shromážděné a posouzené dotčeným členským státem, z nichž přijaté TAC vycházejí;

c)

údaje o tom, jakým způsobem jsou přijaté TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 7

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.   Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:

a)

byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie není vyčerpána.

2.   V příloze I tohoto nařízení jsou pro účely výjimky z povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovených v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 uvedeny populace necílových druhů nacházejících se v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení.

Článek 8

Omezení intenzity rybolovu

V obdobích uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) se použijí tato omezení intenzity rybolovu:

a)

v příloze IIA pro řízení populací platýse evropského a jazyka rodu Solea v podoblasti ICES 4;

b)

v příloze IIB na obnovu populací štikozubce obecného a humra severského v divizích ICES 8c a 9a, s výjimkou Cádizského zálivu;

c)

v příloze IIC pro řízení populace jazyka rodu Solea v divizi ICES 7e.

Článek 9

Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského

1.   Rybářským plavidlům Unie i veškerému komerčnímu rybolovu z pobřeží se zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES 4b a 4c, jakož i v podoblasti ICES 7. Mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.

2.   Odchylně od odstavce 1 se rybářským plavidlům Unie v divizích ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f a 7h a ve vodách do 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království v divizích ICES 7a a 7g povoluje v lednu 2018 a od 1. dubna do 31. prosince 2018 lovit mořčáka evropského, jakož i uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti prostřednictvím těchto zařízení a v rámci těchto omezení:

a)

za použití vlečné sítě pro lov při dně (28), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 100 kilogramů za měsíc a 1 % váhy celkového úlovku mořských živočichů na palubě odlovených tímto plavidlem za jediný den;

b)

za použití nevodů (29), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 180 kilogramů za měsíc a 1 % váhy celkového úlovku mořských živočichů na palubě ulovených tímto plavidlem za jediný den;

c)

za použití háčků a šňůr (30), nepřesahující 5 tun na plavidlo a rok;

d)

za použití ukotvených tenatových sítí (31), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 1,2 tuny na plavidlo a rok.

Odchylky uvedené v prvním pododstavci platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského v období od 1. července 2015 do 30. září 2016: v písmeni c) se záznamy o odlovech za použití háčků a lovných šňůr, a v písmeni d) se záznamy o odlovech využívajících zakotvené tenatové šňůry. V případě nahrazení rybářského plavidla Unie mohou členské státy povolit, aby příslušná odchylka platila pro jiné rybářské plavidlo za předpokladu, že počet rybářských plavidel Unie, na něž se odchylka vztahuje, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.

3.   Omezení odlovu stanovená v odstavci 2 nejsou převoditelná mezi plavidly a v případě, že existuje měsíční omezení, ani z jednoho měsíce na druhý. Pro rybářská plavidla Unie, která používají více než jeden druh lovného zařízení během jednoho kalendářního měsíce, platí pro každý typ lovného zařízení nejnižší omezení odlovu stanovené v odstavci 2.

Do 15 dní po uplynutí každého měsíce podají členské státy Komisi zprávu o všech úlovcích mořčáka evropského rozdělených podle druhu lovného zařízení.

4.   Při rekreačním rybolovu, včetně rybolovu z pobřeží, se v divizích ICES 4b, 4c, 7a až 7k povoluje pouze rybolov mořčáka evropského, při němž jsou jedinci vypouštěni zpět do moře. Mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti se zakazuje uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

5.   Při rekreačním rybolovu se v divizích ICES 8a a 8b povoluje uchovávat na palubě nejvýše tři ryby na rybáře a den.

Článek 10

Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského

Rybářská plavidla Unie a plavidla třetích zemí mají zakázán rybolov úhoře říčního o celkové délce 12 cm nebo více, včetně komerčního rybolovu z pobřeží, ve vodách Unie oblasti ICES, a to i v Baltském moři, pro období tří po sobě následujících měsíců, které každý členský stát stanoví v době mezi 1. zářím 2018 a 31. lednem 2019. Členské státy stanovené období sdělí Komisi nejpozději dne 1. června 2018.

Článek 11

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

přerozdělení provedená podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 1006/2008;

d)

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

množství převedená podle článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)

odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;

g)

převody a výměny kvót podle článku 15 tohoto nařízení.

2.   Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

3.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použije na populace, na které se vztahuje analytický TAC.

4.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 12

Období zákazu rybolovu

1.   V období od 1. května do 31. května 2018 je v oblasti Porcupine Bank zakázáno lovit nebo uchovávat na palubě ryby těchto druhů: treska obecná, pakambala rodu Lepidorhombus, ďasovití, treska jednoskvrnná, treska bezvousá, štikozubec obecný, humr severský, platýs evropský, treska sajda, treska tmavá, rejnokovití, jazyk obecný, mníkovec bělolemý, mník modrý, mník mořský a ostroun obecný.

Pro účely tohoto článku zahrnuje oblast Porcupine Bank zeměpisnou oblast vymezenou loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

Bod

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

2

52° 40′ s. š.

12° 30′ z. d.

3

52° 47′ s. š.

12° 39 600′ z. d.

4

52° 47′ s. š.

12° 56′ z. d.

5

52° 13,5′ s. š.

13° 53 830′ z. d.

6

51° 22′ s. š.

14° 24′ z. d.

7

51° 22′ s. š.

14° 03′ z. d.

8

52° 10′ s. š.

13° 25′ z. d.

9

52° 32′ s. š.

13° 07 500′ z. d.

10

52° 43′ s. š.

12° 55′ z. d.

11

52° 43′ s. š.

12° 43′ z. d.

12

52° 38 800′ s. š.

12° 37′ z. d.

13

52° 27′ s. š.

12° 23′ z. d.

14

52° 27′ s. š.

12° 19′ z. d.

Odchylně od prvního pododstavce se plavidlům, která mají na palubě druhy uvedené ve zmíněném pododstavci, povoluje průjezd oblastí Porcupine Bank v souladu s čl. 50 odst. 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   V divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 je od 1. ledna do 31. března 2018 a od 1. srpna do 31. prosince 2018 zakázán komerční rybolov smačků rodu Ammodytes vlečnou sítí pro lov při dně, nevody nebo podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menší než 16 mm.

Zákaz stanovený v prvním pododstavci platí i pro plavidla třetích zemí s oprávněním k rybolovu smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie podoblasti ICES 4.

Článek 13

Zákazy

1.   Rybářská plavidla Unie mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat tyto druhy:

a)

rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

žraloka bílého (Carcharodon carcharías) ve všech vodách;

c)

bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

d)

světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

e)

žraloka velikého (Cetorhinus maximus) ve všech vodách;

f)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

g)

bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

h)

soubor druhů (Dipturus cf. flossadaDipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

i)

světlouna velkého (Etmopterus princeps) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

j)

světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

k)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

l)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;

m)

mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve všech vodách;

n)

mantu obrovskou (Manta birostris) ve všech vodách;

o)

tyto druhy mant rodu Mobula ve všech vodách:

i)

mantu velkou (Mobula mobular),

ii)

mantu senegalskou (Mobula rochebrunei),

iii)

mantu japonskou (Mobula japanica),

iv)

mantu Thurstonovu (Mobula thurstoni),

v)

mantu kambodžskou (Mobula eregoodootenkee),

vi)

mantu mexickou (Mobula munkiana),

vii)

mantu chilskou (Mobula tarapacana),

viii)

mantu Kuhlovu (Mobula kuhlii),

ix)

mantu malou (Mobula hypostoma),

p)

tyto druhy pilounů (Pristidae) ve všech vodách:

i)

pilouna asijského (Anoxypristis cuspidata),

ii)

pilouna queenslandského (Pristis clavata),

iii)

pilouna mnohozubého (Pristis pectinata),

iv)

pilouna obecného (Pristis pristis),

v)

pilouna zelenavého (Pristis zijsron);

q)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

r)

rejnoka norského (Dipturus nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h a 7k;

s)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6 a 10;

t)

rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 7, 8, 9 a 10;

u)

pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12;

v)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, s výjimkou neplnění programů uvedených v příloze IA;

w)

polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 14

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí

Článek 15

Oprávnění k rybolovu

1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie provádějící rybolov ve vodách třetí země je stanoven v příloze III.

2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu (dále jen „výměna“) v rybolovných oblastech vymezených v příloze III tohoto nařízení, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze III tohoto nařízení, však nesmí být překročen.

KAPITOLA III

Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu

Článek 16

Převody a výměny kvót

1.   Pokud jsou podle pravidel regionální organizace pro řízení rybolovu povoleny převody nebo výměny kvót mezi smluvními stranami této organizace, členský stát (dále jen „dotčený členský stát“) může jednat se smluvní stranou organizace a případně stanovit možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.

2.   Na základě oznámení Komisi, které provede dotčený členský stát, může Komise potvrdit návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót, který členský stát projednal s příslušnou smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu. Poté Komise a příslušná smluvní strana regionální organizace bez zbytečného prodlení vyjádří souhlas s tím, že budou vázány tímto převodem nebo výměnou kvót. Komise oznámí dohodnutý převod nebo výměnu kvót v souladu s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu sekretariátu této organizace.

3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.

4.   Rybolovná práva získaná od příslušné smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu nebo převedená na tuto stranu v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od přídělu, a to od okamžiku, kdy se převod nebo výměna kvót uskuteční v souladu s podmínkami dohody dosažené s příslušnou smluvní stranou regionální organizace nebo případně s pravidly příslušné regionální organizace. Tímto rozdělením se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.

5.   Tento článek se použije do 31. ledna 2019 na převody kvót od smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu na Unii a jejich následné přidělení členským státům.

Oddíl 1

Oblast úmluvy ICCAT

Článek 17

Omezení kapacity rybolovu, chovu a výkrmu

1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 1.

2.   Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 2.

3.   Počet rybářských plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 3.

4.   Počet a celková hrubá tonáž rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 4.

5.   Počet pastí používaných ve východním Atlantiku a Středozemním moři pro lov tuňáka obecného je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 5.

6.   Kapacita chovu tuňáka obecného, kapacita výkrmu a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle ustanovení přílohy IV bodu 6.

7.   Maximální počet rybářských plavidel Unie, která mají oprávnění k rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílového druhu v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 520/2007, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 7 tohoto nařízení.

8.   Maximální počet rybářských plavidel Unie o délce nejméně 20 metrů, která loví tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT, je omezen podle ustanovení přílohy IV bodu 8.

Článek 18

Rekreační rybolov

Členské státy případně přidělí zvláštní podíl pro rekreační rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.

Článek 19

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla liškouna velkookého (Alopias superciliosus) nebo části jejich upravených těl.

2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů rodu Alopias.

3.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla kladivounů rodu Sphyrnidae (vyjma druhu Sphyrna tiburo) nebo části jejich upravených těl.

4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus) nebo části jejich upravených těl.

5.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloky hedvábné (Carcharhinus falciformis).

Oddíl 2

Oblast úmluvy CCAMLR

Článek 20

Zákazy a omezení rybolovu

1.   Cílený rybolov druhů uvedených v příloze V části A je v oblastech a obdobích v ní uvedených zakázán.

2.   Pokud jde o průzkumný rybolov, vztahují se TAC a omezení vedlejších úlovků uvedené v příloze V části B na podoblasti v ní uvedené.

Článek 21

Průzkumný rybolov

1.   Členské státy se v roce 2018 mohou účastnit průzkumného rybolovu zubatek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a rovněž v divizích 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, které nepatří do oblastí vnitrostátní jurisdikce. Pokud se členský stát hodlá takového rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 a v každém případě nejpozději 31. května 2018.

2.   Pro podoblasti FAO 88.1 a 88.2 a divize 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a jsou TAC a omezení vedlejších úlovků pro jednotlivé podoblasti a divize a jejich rozdělení mezi malé výzkumné jednotky (SSRU) v rámci jednotlivých podoblastí a divizí stanovena v příloze V části B. Rybolov v každé SSRU se zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a v dané SSRU se po zbytek sezóny rybolov zakáže.

3.   Rybolov se provádí v takovém zeměpisném rozsahu a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 metrů.

Článek 22

Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2018/2019

1.   Pokud členský stát hodlá během rybářské sezóny 2018/2019 lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí Komisi tento svůj úmysl nejpozději 1. května 2018 za použití formuláře uvedeného v příloze V části C tohoto nařízení. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději do 30. května 2018.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.

3.   Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí svůj záměr v tomto směru, pouze pokud jde o plavidla s oprávněním k rybolovu plující v době oznámení buď pod jeho vlajkou, nebo pod vlajkou jiné členské země CCAMLR, přičemž se předpokládá, že v době uskutečnění rybolovu budou plout pod vlajkou uvedeného členského státu.

4.   Členským státům se umožní, aby udělily oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové jiným plavidlům než plavidlům, která byla v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku oznámena sekretariátu CCAMLR, pokud je některému oprávněnému plavidlu zabráněno účastnit se lovu z legitimních provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotyčný členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne jim:

a)

úplné údaje o předpokládaném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;

b)

úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a příslušné podklady nebo odkazy.

5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na seznamech plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

Oddíl 3

Oblast působnosti komise IOTC

Článek 23

Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti působnosti komise IOTC

1.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti pravomoci komise IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti (GT) jsou stanoveny v bodě 1 přílohy VI.

2.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti pravomoci komise IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti (GT) jsou stanoveny v bodě 2 přílohy VI.

3.   Členské státy mohou změnit přidělení plavidel mezi oběma druhy rybolovu uvedenými v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotyčných populací ryb.

4.   Členské státy zajistí, že tam, kde je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, jsou plavidla, jež mají být převedena, v evidenci plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro rybolov tuňáků. Dále se nesmí převést žádné z plavidel zapsaných na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném kteroukoli regionální organizací pro řízení rybolovu.

5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybolovnou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 pouze v rámci omezení stanovených v rozvojových plánech předložených komisi IOTC.

Článek 24

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem a pomocná plavidla

1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí současně používat více než 350 aktivních unášených zařízení s uzavíracím mechanismem.

2.   Počet zásobovacích plavidel nesmí být více než jedno zásobovací plavidlo na podporu nejméně dvou plavidel lovících košelkovými nevody, která plují pod vlajkou téhož členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na členské státy, které používají pouze jedno zásobovací plavidlo.

3.   Jedno plavidlo lovící košelkovým nevodem nesmí být v žádném okamžiku podporováno více než jedním zásobovacím plavidlem plujícím pod vlajkou téhož členského státu.

4.   Od 1. ledna 2018 se v rejstříku oprávněných plavidel IOTC neregistruje žádné nové ani dodatečné zásobovací plavidlo.

Článek 25

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla liškounů všech druhů čeledi Alopiidae nebo části jejich upravených těl.

2.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo jakoukoli část upravených těl žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus), kromě plavidel kratších než 24 metrů provádějících rybolov pouze ve výlučné hospodářské zóně členského státu, pod jehož vlajkou plují, a za předpokladu, že jejich úlovky jsou určeny výhradně k místnímu odbytu.

3.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavcích 1 a 2 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Oddíl 4

Oblast úmluvy SPRFMO

Článek 26

Pelagický rybolov

1.   Pouze členské státy, které aktivně prováděly pelagický rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO v letech 2007, 2008 nebo 2009, mohou v této oblasti lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IJ.

2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 omezí v roce 2017 v této oblasti celkovou výši hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou výši pro Unii, tj. 78 600 tun hrubé prostornosti.

3.   Rybolovná práva stanovená v příloze IJ mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy SPRFMO, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i záznamy o zastávkách v přístavech, a to nejpozději pátý den následujícího měsíce, s cílem sdělit tyto informace sekretariátu SPRFMO.

Článek 27

Rybolov při dně

1.   Členské státy omezí svůj odlov nebo intenzitu rybolovu při dně v roce 2017 v oblasti úmluvy SPRFMO na ty části oblasti úmluvy, v nichž se prováděl rybolov při dně v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, a na úroveň, která nepřesáhne roční průměrnou úroveň odlovu nebo parametrů intenzity za uvedené období. Nad rámec záznamu mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO potvrdí jejich plán lovit nad rámec záznamu.

2.   Členské státy, které nemají záznam o odlovu nebo intenzitě rybolovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit bez záznamu.

Oddíl 5

Oblast úmluvy IATTC

Článek 28

Rybolov pomocí košelkových nevodů

1.   Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) plavidly lovícími košelkovými nevody se zakazuje:

a)

od 29. července 00:00 hod. do 8. října 2018 24:00 hod. nebo od 9. listopadu 2018 00:00 hod. do 19. ledna 2019 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

tichomořským pobřežím Ameriky,

zeměpisnou délkou 150° z. d.,

zeměpisnou šířkou 40° s. š.,

zeměpisnou šířkou 40° j. š.;

b)

od 9. října 2018 00:00 hod. do 8. listopadu 2018 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

zeměpisnou délkou 96° z. d.,

zeměpisnou délkou 110° z. d.,

zeměpisnou šířkou 4° s. š.,

zeměpisnou šířkou 3° j. š.

2.   Dotčené členské státy u každého ze svých plavidel oznámí Komisi před 1. dubnem 2018, pro které období zákazu uvedené v odstavci 1 se rozhodly. Během vymezeného období musí všechna plavidla dotčených členských států lovící košelkovými nevody v oblastech stanovených v odstavci 1 tento druh rybolovu ukončit.

3.   Plavidla lovící košelkovými nevody provozující rybolov tuňáků v oblasti úmluvy IATTC uchovávají na palubě a následně vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované.

4.   Odstavec 3 se nepoužije v těchto případech:

a)

pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost; nebo

b)

během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.

Článek 29

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí mít v oblasti úmluvy IATTC v žádném okamžiku více než 450 aktivních zařízení s uzavíracím mechanismem. Zařízení s uzavíracím mechanismem se považuje za aktivní, pokud je spuštěno na moře, začne předávat informace o své poloze a je sledováno plavidlem, jeho vlastníkem nebo provozovatelem. Zařízení s uzavíracím mechanismem lze aktivovat pouze na palubě plavidel lovících košelkovými nevody.

2.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí spustit zařízení s uzavíracím mechanismem v průběhu 15 dnů před zahájením vybraného období zákazu rybolovu podle čl. 28 odst. 1 písm. a) a nalodí zpět tentýž počet zařízení s uzavíracím mechanismem, který do 15 dní před zahájením období zákazu rybolovu původně spustilo.

3.   Členské státy oznámí Komisi jednou za měsíc informace za každý den o všech aktivních zařízení s uzavíracím mechanismem vyžadované na základě úmluvy IATTC. Zprávy se předkládají nejdříve po 60, ale nejdéle po 75 dnech. Komise tyto informace bezodkladně předloží sekretariátu IATTC.

Článek 30

Omezení odlovu tuňáka velkookého v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru

Celkový roční odlov tuňáka velkookého plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru každého členského státu v oblasti úmluvy IATTC nesmí překročit 500 metrických tun nebo jejich příslušné roční úlovky tuňáka velkookého v roce 2001.

Článek 31

Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého

1.   Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, skladovat, nabízet k prodeji, prodávat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.

2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Provozovatelé plavidel jedince neprodleně vypustí.

3.   Provozovatelé plavidel:

a)

zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý nebo živý);

b)

zašlou údaje určené v písmeni a) členskému státu, jehož jsou státními příslušníky. Členské státy předají informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna.

Článek 32

Zákaz lovu mantovitých

Rybářským plavidlům Unie se v oblasti úmluvy IATTC zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (čeleď Mobulidae, do níž patří rejnoci rodu Manta a Mobula). Jakmile rybářská plavidla Unie zpozorují, že byli mantovití uloveni, jsou z rybářských plavidel Unie, je-li to možné, okamžitě vypuštěni živí a nezranění.

Oddíl 6

Oblast úmluvy SEAFO

Článek 33

Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků

V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:

máčky přízračné (Apristurus manis),

světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),

světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),

světlouna velkého (Etmopterus princeps),

světlouna malého (Etmopterus pusillus),

rejnokovitých (Rajidae),

světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus),

hlubinných žraloků nadřádu Selachimorpha,

ostrouna obecného (Squalus acanthias).

Oddíl 7

Oblast úmluvy WCPFC

Článek 34

Podmínky pro lov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého

1.   Členské státy zajistí, aby počet dnů rybolovu přidělený plavidlům lovícím košelkovými nevody provozujícím rybolov tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nepřekročil 403 dnů.

2.   Rybářská plavidla Unie nesmí v oblasti úmluvy WCPFC položené jižně od 20° j. š. lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).

3.   Členské státy zajistí, že odlovy tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru nepřekročí v roce 2018 množství 2 000 tun.

Článek 35

Řízení rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se plavidlům s košelkovými nevody zakazuje nasazovat, obsluhovat nebo nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem od 1. července 2018 00:00 hod. do 30. září 2018 24:00 hod.

2.   Kromě zákazu uvedeného v odstavci 1 je zakázáno nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem na volném moři v oblasti působnosti úmluvy WCPFC mezi 20° s. š. a 20° j. š. po dobu dalších dvou měsíců: buď od 1. dubna 2018 00:00 hod. do 31. května 2018 24:00, nebo od 1. listopadu 2018 00:00 hod. do 31. prosince 2018 24:00 hod. O zvolené dodatečné dvouměsíční době je Komise informována před 31. lednem 2018.

3.   Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:

a)

během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

b)

pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost; nebo

c)

pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.

4.   Členské státy zajistí, že žádné z jeho plavidel s košelkovými nevody v žádném okamžiku nerozmístilo na moři více než 350 zařízení FAD s aktivními instrumentálními bójemi. Bóje se aktivují výhradně na palubě plavidla.

5.   Všechna plavidla lovící košelkovými nevody provozující rybolov v části oblasti úmluvy WCPFC uvedené v odstavci 1 uchovávají na palubě a vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.

Článek 36

Omezení počtu rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze VII.

Článek 37

Omezení odlovu mečouna obecného v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru jižně od 20° j. š.

Členské státy zajistí, že úlovky mečouna obecného (Xiphias gladius) na jih od 20° s. š. plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nepřekročí v roce 2018 omezení stanovené v příloze IH. Členské státy rovněž zajistí, že důsledkem tohoto opatření nedojde k nárůstu intenzity rybolovu mečouna obecného v oblasti na sever od 20° s. š.

Článek 38

Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý

1.   V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, skladovat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:

a)

žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis),

b)

žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být druhy uvedené v odstavci 1 poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 39

Oblast překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC

1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném komisí WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. s) opatření stanovená v tomto oddílu.

2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku komise WCPFC, tak v rejstříku komise IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí mezi IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. s) opatření stanovená v čl. 28 odst. 1 písm. a), čl. 27 odst. 2, 3 a 4 a v článcích 29, 30 a 31.

Oddíl 8

Oblast dohody GFCM

Článek 40

Populace malých pelagických druhů v zeměpisných podoblastech 17 a 18

1.   Úlovky populací malých pelagických druhů odlovené rybářskými plavidly Unie v zeměpisných podoblastech 17 a 18 nesmí překročit úrovně z roku 2014 uvedené v příloze IL tohoto nařízení, které se ohlašují v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1343/2011.

2.   Rybářská plavidla Unie zaměřená na populace malých pelagických druhů v zeměpisných podoblastech 17 a 18 nesmí přesáhnout 180 dnů rybolovu za rok. Z tohoto celkového počtu 180 dnů rybolovu je maximálně 144 dnů určeno pro rybolov sardinek a maximálně 144 dnů pro rybolov sardelí.

Oddíl 9

Beringovo moře

Článek 41

Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře

Rybolov tresky pestré (Theragra chalcogramma) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.

HLAVA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 42

TAC

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v kapitole III nařízení (ES) č. 1006/2008.

Článek 43

Oprávnění k rybolovu

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely podléhají podmínkám stanoveným tímto nařízením a kapitolou III nařízení (ES) č. 1006/2008. Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v příloze VIII tohoto nařízení.

Článek 44

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Podmínky uvedené v článku 7 se použijí na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetí země lovících na základě oprávnění podle článku 43.

Článek 45

Zákazy

1.   Plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:

a)

rejnoka hvězdnatého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

tyto druhy pilounů ve vodách Unie:

i)

pilouna asijského (Anoxypristis cuspidata),

ii)

pilouna queenslandského (Pristis clavata),

iii)

pilouna mnohozubého (Pristis pectinata),

iv)

pilouna obecného (Pristis pristis),

v)

pilouna zelenavého (Pristis zijsron);

c)

žraloka velikého (Cetorhinus maximus) a žraloka bílého (Carcharodon carcharias) ve vodách Unie;

d)

soubor druhů (Dipturus cf. flossadaDipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

e)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

f)

světlouna malého (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

g)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4 a 14;

h)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve vodách Unie;

i)

mantu Alfredovu (Manta alfredi) ve vodách Unie;

j)

mantu obrovskou (Manta birostris) ve vodách Unie;

k)

tyto druhy mant ve vodách Unie:

i)

mantu velkou (Mobula mobular),

ii)

mantu senegalskou (Mobula rochebrunei),

iii)

mantu japonskou (Mobula japanica),

iv)

mantu Thurstonovu (Mobula thurstoni),

v)

mantu kambodžskou (Mobula eregoodootenkee),

vi)

mantu mexickou (Mobula munkiana),

vii)

mantu chilskou (Mobula tarapacana),

viii)

mantu Kuhlovu (Mobula kuhlii),

ix)

mantu malou (Mobula hypostoma);

l)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

m)

rejnoka norského (Dipturus nidarosiensis) ve vodách Unie divizí ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h a 7k;

n)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 9 a 10 a rejnoka bílého (Rostroraja alba) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 7, 8, 9 a 10;

o)

pilohřbetovité (Rhinobatidae) ve vodách Unie podoblastí ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12;

p)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10;

q)

polorejnoka křídlatého (Squatina squatina) ve vodách Unie.

2.   Při náhodném ulovení nesmí být druh uvedený v odstavci 1 poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

HLAVA IV

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO ROK 2017

Článek 46

Změny nařízení (EU) 2017/127

Tabulka rybolovných práv pro populace pakambaly velké a pakambaly východoatlantské ve vodách Unie oblastí IIa a IV v příloze IA k nařízení (EU) 2017/127 se nahrazuje touto tabulkou:

Druh:

Pakambala velká a pakambala východoatlantská

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

Oblast:

Vody Unie oblastí IIa a IV

(T/B/2AC4-C)

Belgie

434

 

 

Dánsko

928

 

 

Německo

237

 

 

Francie

112

 

 

Nizozemsko

3 291

 

 

Švédsko

7

 

 

Spojené království

915

 

 

Unie

5 924

 

 

TAC

5 924

 

Preventivní TAC

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 47

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 48

Přechodná ustanovení

Ustanovení článku 9, čl. 11 odst. 2 a článků 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 a 45 se obdobně použijí i v roce 2019, dokud nevstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2019.

Článek 49

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2018.

Článek 8 se však použije ode dne 1. února 2018 a článek 46 se použije se zpětným účinkem ode dne 1. ledna 2017.

Ustanovení o rybolovných právech uvedená v článcích 20, 21 a 22 a přílohy IE a V pro některé populace v oblasti úmluvy CCAMLR se použijí ode dne 1. prosince 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. KRALEVA


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 509/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se zavádí víceletý plán udržitelného využívání populace jazyka obecného v západní části Lamanšského průlivu (Úř. věst. L 122, 11.5.2007, s. 7).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 676/2007 ze dne 11. června 2007, kterým se stanoví víceletý plán pro lov populací platýse velkého a jazyka obecného v Severním moři (Úř. věst. L 157, 19.6.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 2166/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví opatření pro obnovení populace štikozubce novozélandského a humra severského v Kantaberském moři a na západě Iberského poloostrova a kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 5).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1300/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od Skotska a lov této populace (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 6).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(9)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).

(10)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).

(11)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 5).

(12)  Úř. věst. L 6, 10.1.2012, s. 9.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 517/2008 ze dne 10. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 850/98, pokud jde o určování velikosti ok a posuzování síly vlákna rybářských sítí (Úř. věst. L 151, 11.6.2008, s. 5).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).

(19)  Uzavřená rozhodnutím Rady 2002/738/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku Evropským společenstvím (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).

(20)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 86/238/EHS ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984 (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).

(21)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(22)  Uzavřená rozhodnutím Rady 2006/539/ES ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).

(23)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 95/399/ES ze dne 18. září 1995 o přistoupení Společenství k Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu(Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).

(24)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2012/130/EU ze dne 3. října 2011 o schválení Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 1).

(25)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

(27)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).

(28)  Všechny typy vlečných sítí pro lov při dně, včetně OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS, TB.

(29)  Všechny typy nevodů, včetně SC, SDN, SPR, SV, SB, SX.

(30)  Veškerý rybolov na dlouhou lovnou šňůru nebo lov na udici, včetně LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX a LLS.

(31)  Veškeré ukotvené tenatové sítě a vězence, včetně GTR, GNS, FYK, FPN a FIX.


SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:

TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti

PŘÍLOHA IA:

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

PŘÍLOHA IB:

Severovýchodní Atlantik a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1

PŘÍLOHA IC:

Severozápadní Atlantik – oblast úmluvy NAFO

PŘÍLOHA ID:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA IE:

Antarktida – oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA IF:

Jihovýchodní Atlantik – oblast úmluvy SEAFO

PŘÍLOHA IG:

Tuňák modroploutvý – oblasti výskytu

PŘÍLOHA IH:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA IJ:

Oblast úmluvy SPRFMO

PŘÍLOHA IK

Oblast pravomoci komise IOTC

PŘÍLOHA IL

Oblast dohody GFCM

PŘÍLOHA IIA:

Intenzita rybolovu pro plavidla v podoblasti ICES 4

PŘÍLOHA IIB:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci obnovení některých populací štikozubce novozélandského a humra severského v divizích ICES 8c a 9a, kromě Cádizského zálivu

PŘÍLOHA IIC:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyka rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e

PŘÍLOHA IID:

Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4

PŘÍLOHA III:

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie lovící ve vodách třetích zemí

PŘÍLOHA IV:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA V:

Oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA VI:

Oblast pravomoci komise IOTC

PŘÍLOHA VII:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA VIII:

Omezení počtu oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí lovící ve vodách Unie


PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE TAC EXISTUJÍ, PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky přílohách IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK a IL stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009 (1), a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V rámci každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; běžné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok hvězdnatý

Ammodytes spp.

SAN

Smačci rodu Ammodytes

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Caproidae

BOR

Drsnatcovití

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Chaceon spp.

GER

Krab hlubokomořský

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ledařka tmavoploutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledařka makrelovitá

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ledařka kerguelenská

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dicentrarchus labrax

BSS

Mořčák evropský

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

RJB

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Dissostichus mawsoni

TOA

Ledovka antarktická

Dissostichus spp.

TOT

Ledovky rodu Dissostichus

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Euphausia superba

KRI

Krunýřovka krilová

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs protažený

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs atlantský

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs obecný

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Leucoraja naevus

RJN

Rejnok dvouskvrnný

Limanda ferruginea

YEL

Limanda žlutoocasá

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Manta birostris

RMB

Manta obrovská

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar Hyadesův

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterygia

BLI

Mník modrý

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia gibberifrons

NOG

Ledovka hrbočelá

Notothenia rossii

NOR

Ledovka Rossova

Notothenia squamifrons

NOS

Ledovka příčnopruhá

Pandalus borealis

PRA

Kreveta severní

Paralomis spp.

PAI

Poustevníčci rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Garnely rodu Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska sajda

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Ledařka temná

Pseudopentaceros spp.

EDW

Kostlivkovití

Raja alba

RJA

Rejnok bílý

Raja brachyura

RJH

Rejnok plavý

Raja circularis

RJI

Rejnok kruhový

Raja clavata

RJC

Rejnok ostnatý

Raja fullonica

RJF

Rejnok valchář

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Rejnok norský

Raja microocellata

RJE

Rejnok světloskvrnný

Raja montagui

RJM

Rejnok devonshirský

Raja undulata

RJU

Rejnok vlnitý

Rajiformes

SRX

Rejnokovití

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Sardina pilchardus

PIL

Sardinka obecná

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scophthalmus rhombus

BLL

Pakambala východoatlantská

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOO

Jazyk rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín bělavý

Thunnus maccoyii

SBF

Tuňák modroploutvý

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus murphyi

CJM

Kranas Murphyho

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarkii

NOP

Treska Esmarkova

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec bělavý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Platýs atlantský

PLA

Hippoglossoides platessoides

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Ledovka antarktická

TOA

Dissostichus mawsoni

Platýs obecný

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Ledařka tmavoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Drsnatcovití

BOR

Caproidae

Pakambala východoatlantská

BLL

Scophthalmus rhombus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Poustevníčci rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Rejnok dvouskvrnný

RJN

Leucoraja naevus

Krab hlubokomořský

GER

Chaceon spp.

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Manta obrovská

RMB

Manta birostris

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

Ledovka příčnopruhá

NOS

Notothenia squamifrons

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Ledovka hrbočelá

NOG

Notothenia gibberifrons

Kranas Murphyho

CJM

Trachurus murphyi

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Krunýřovka krilová

KRI

Euphausia superba

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Mník mořský

LIN

Molva molva

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Ledovka Rossova

NOR

Notothenia rossii

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Kreveta severní

PRA

Pandalus borealis

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Treska Esmarkova

NOP

Trisopterus esmarkii

Rejnok norský

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Kostlivkovití

EDW

Pseudopentaceros spp.

Garnely rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

Treska sajda

POL

Pollachius pollachius

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Smačci rodu Ammodytes

SAN

Ammodytes spp.

Rejnok kruhový

RJI

Raja circularis

Sardinka obecná

PIL

Sardina pilchardus

Mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Rejnok valchář

RJF

Raja fullonica

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Rejnokovití

SRX

Rajiformes

Rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Jazyk rodu Solea

SOO

Solea spp.

Ledařka temná

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Rejnok devonshirský

RJM

Raja montagui

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Kalmar Hyadesův

SQS

Martialia hyadesi

Rejnok hvězdnatý

RJR

Amblyraja radiata

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Ledovky rodu Dissostichus

TOT

Dissostichus spp.

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Pakambala velká

TUR

Psetta maxima

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Ledařka kerguelenská

LIC

Channichthys rhinoceratus

Mníkovec bělavý

HKW

Urophycis tenuis

Marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Rejnok bílý

RJA

Raja alba

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda žlutoocasá

YEL

Limanda ferruginea


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF, VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

Druh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

Vody Unie 2a, 3a a 4 (1)

Dánsko

0 (2)

 

 

Spojené království

0 (2)

 

 

Německo

0 (2)

 

 

Švédsko

0 (2)

 

 

Unie

0

 

 

TAC

0

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(ARU/1/2.)

Německo

24

 

 

Francie

8

 

 

Nizozemsko

19

 

 

Spojené království

39

 

 

Unie

90

 

 

TAC

90

 

Preventivní TAC


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie 3a a 4

(ARU/34-C)

Dánsko

1 093

 

 

Německo

11

 

 

Francie

8

 

 

Irsko

8

 

 

Nizozemsko

51

 

 

Švédsko

43

 

 

Spojené království

20

 

 

Unie

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Preventivní TAC


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(ARU/567.)

Německo

355

 

 

Francie

7

 

 

Irsko

329

 

 

Nizozemsko

3 710

 

 

Spojené království

260

 

 

Unie

4 661

 

 

TAC

4 661

 

Preventivní TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14

(USK/1214EI)

Německo

6 (3)

 

 

Francie

6 (3)

 

 

Spojené království

6 (3)

 

 

Ostatní

3 (3)

 

 

Unie

21 (3)

 

 

TAC

21

 

Preventivní TAC


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

3a

(USK/3A/BCD)

Dánsko

15

 

 

Švédsko

8

 

 

Německo

8

 

 

Unie

31

 

 

TAC

31

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie oblasti 4

(USK/04-C.)

Dánsko

68

 

 

Německo

20

 

 

Francie

47

 

 

Švédsko

7

 

 

Spojené království

102

 

 

Ostatní

7 (4)

 

 

Unie

251

 

 

TAC

251

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(USK/567EI.)

Německo

17

 

 

Španělsko

60

 

 

Francie

705

 

 

Irsko

68

 

 

Spojené království

340

 

 

Ostatní

17 (5)

 

 

Unie

1 207

 

 

Norsko

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

4 130

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(USK/04-N.)

Belgie

0

 

 

Dánsko

165

 

 

Německo

1

 

 

Francie

0

 

 

Nizozemsko

0

 

 

Spojené království

4

 

 

Unie

170

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Drsnatcovití

Caproidae

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8

(BOR/678-)

Dánsko

5 001

 

 

Irsko

14 084

 

 

Spojené království

1 295

 

 

Unie

20 380

 

 

TAC

20 380

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný (10)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A.)

Dánsko

20 255  (11)

 

 

Německo

324 (11)

 

 

Švédsko

21 189  (11)

 

 

Unie

41 768  (11)

 

 

Norsko

6 459

 

 

Faerské ostrovy

200 (12)

 

 

TAC

48 427

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (13)

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

111 299

 

 

Německo

65 302

 

 

Francie

27 114

 

 

Nizozemsko

70 776

 

 

Švédsko

6 105

 

 

Spojené království

79 381

 

 

Unie

359 977

 

 

Faerské ostrovy

400

 

 

Norsko

174 171  (14)

 

 

TAC

600 588

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (16)

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

1 239  (16)

 

 

Unie

1 239

 

 

TAC

600 588

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný (17)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A-BC)

Dánsko

5 692

 

 

Německo

51

 

 

Švédsko

916

 

 

Unie

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (18)

Clupea harengus

Oblast:

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

(HER/2A47DX)

Belgie

48

 

 

Dánsko

9 256

 

 

Německo

48

 

 

Francie

48

 

 

Nizozemsko

48

 

 

Švédsko

45

 

 

Spojené království

176

 

 

Unie

9 669

 

 

TAC

9 669

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný (19)

Clupea harengus

Oblast:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgie

10 139  (21)

 

 

Dánsko

1 718  (21)

 

 

Německo

1 008  (21)

 

 

Francie

16 644  (21)

 

 

Nizozemsko

30 002  (21)

 

 

Spojené království

6 529  (21)

 

 

Unie

66 040

 

 

TAC

600 588

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6b a 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Německo

466 (23)

 

 

Francie

88 (23)

 

 

Irsko

630 (23)

 

 

Nizozemsko

466 (23)

 

 

Spojené království

2 520  (23)

 

 

Unie

4 170  (23)

 

 

TAC

4 170

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irsko

1 482

 

 

Nizozemsko

148

 

 

Unie

1 630

 

 

TAC

1 630

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Oblast Clyde 6 (25)

(HER/06ACL.)

Spojené království

Bude určeno.

 

 

Unie

Bude určeno. (26)

 

 

TAC

Bude určeno. (26)

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Irsko

1 826

 

 

Spojené království

5 190

 

 

Unie

7 016

 

 

TAC

7 016

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7e a 7f

(HER/7EF.)

Francie

465

 

 

Spojené království

465

 

 

Unie

930

 

 

TAC

930

 

Preventivní TAC


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7g (28), 7h (28), 7j (28) a 7k (28)

(HER/7G-K.)

Německo

113

 

 

Francie

625

 

 

Irsko

8 751

 

 

Nizozemsko

625

 

 

Spojené království

13

 

 

Unie

10 127

 

 

TAC

10 127

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

8

(ANE/08.)

Španělsko

29 700

 

 

Francie

3 300

 

 

Unie

33 000

 

 

TAC

33 000

 

Analytický TAC


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

5 978

 

 

Portugalsko

6 522

 

 

Unie

12 500

 

 

TAC

12 500

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Oblast Skagerraku

(COD/03AN.)

Belgie

20

 

 

Dánsko

6 397

 

 

Německo

160

 

 

Nizozemsko

40

 

 

Švédsko

1 119

 

 

Unie

7 736

 

 

TAC

7 995

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

389 (29)

 

 

Německo

8 (29)

 

 

Švédsko

233 (29)

 

 

Unie

630 (29)

 

 

TAC

630 (29)

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; Vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

1 275

 

 

Dánsko

7 327

 

 

Německo

4 645

 

 

Francie

1 575

 

 

Nizozemsko

4 140

 

 

Švédsko

49

 

 

Spojené království

16 808

 

 

Unie

35 819

 

 

Norsko

7 337  (30)

 

 

TAC

43 156

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

382 (31)

 

 

Unie

382

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6b; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00′ z. d. a od oblastí 12 a 14

(COD/5W6-14)

Belgie

0

 

 

Německo

1

 

 

Francie

12

 

 

Irsko

16

 

 

Spojené království

45

 

 

Unie

74

 

 

TAC

74

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6 a; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12° 00′ z. d.

(COD/5BE6A)

Belgie

0

 

 

Německo

0

 

 

Francie

0

 

 

Irsko

0

 

 

Spojené království

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

0 (32)

 

Analytický TAC


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7 a

(COD/07A.)

Belgie

9 (33)

 

 

Francie

25 (33)

 

 

Irsko

459 (33)

 

 

Nizozemsko

2 (33)

 

 

Spojené království

200 (33)

 

 

Unie

695 (33)

 

 

TAC

695 (33)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgie

121

 

 

Francie

1 984

 

 

Irsko

757

 

 

Nizozemsko

0

 

 

Spojené království

214

 

 

Unie

3 076

 

 

TAC

3 076

 

Analytický TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7d

(COD/07D.)

Belgie

74

 

 

Francie

1 456

 

 

Nizozemsko

43

 

 

Spojené království

160

 

 

Unie

1 733

 

 

TAC

1 733

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie 2a a 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgie

8

 

 

Dánsko

7

 

 

Německo

7

 

 

Francie

41

 

 

Nizozemsko

33

 

 

Spojené království

2 430

 

 

Unie

2 526

 

 

TAC

2 526

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; 6; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(LEZ/56-14)

Španělsko

617

 

 

Francie

2 407

 

 

Irsko

704

 

 

Spojené království

1 704

 

 

Unie

5 432

 

 

TAC

5 432

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

7

(LEZ/07.)

Belgie

333 (34)

 

 

Španělsko

3 693  (35)

 

 

Francie

4 481  (35)

 

 

Irsko

2 038  (34)

 

 

Spojené království

1 765  (34)

 

 

Unie

12 310

 

 

TAC

12 310

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španělsko

674

 

 

Francie

544

 

 

Unie

1 218

 

 

TAC

1 218

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španělsko

1 280

 

 

Francie

64

 

 

Portugalsko

43

 

 

Unie

1 387

 

 

TAC

1 387

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Unie 2a a 4

(ANF/2AC4-C)

Belgie

573 (36)

 

 

Dánsko

1 264  (36)

 

 

Německo

618 (36)

 

 

Francie

118 (36)

 

 

Nizozemsko

434 (36)

 

 

Švédsko

15 (36)

 

 

Spojené království

13 203  (36)

 

 

Unie

16 225  (36)

 

 

TAC

16 225

 

Preventivní TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(ANF/04-N.)

Belgie

51

 

 

Dánsko

1 305

 

 

Německo

21

 

 

Nizozemsko

18

 

 

Spojené království

305

 

 

Unie

1 700

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(ANF/56-14)

Belgie

330

 

 

Německo

377

 

 

Španělsko

353

 

 

Francie

4 059

 

 

Irsko

918

 

 

Nizozemsko

318

 

 

Spojené království

2 825

 

 

Unie

9 180

 

 

TAC

9 180

 

Preventivní TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

7

(ANF/07.)

Belgie

3 097  (37)

 

 

Německo

345 (37)

 

 

Španělsko

1 231  (37)

 

 

Francie

19 875  (37)

 

 

Irsko

2 540  (37)

 

 

Nizozemsko

401 (37)

 

 

Spojené království

6 027  (37)

 

 

Unie

33 516  (37)

 

 

TAC

33 516  (37)

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(ANF/8ABDE.)

Španělsko

1 368

 

 

Francie

7 612

 

 

Unie

8 980

 

 

TAC

8 980

 

Preventivní TAC


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španělsko

3 296

 

 

Francie

3

 

 

Portugalsko

656

 

 

Unie

3 955

 

 

TAC

3 955

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

3a

(HAD/3A/BCD)

Belgie

12

 

 

Dánsko

2 070

 

 

Německo

132

 

 

Nizozemsko

2

 

 

Švédsko

245

 

 

Unie

2 461

 

 

TAC

2 569

 

Analytický TAC


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2 a

(HAD/2AC4.)

Belgie

241

 

 

Dánsko

1 657

 

 

Německo

1 054

 

 

Francie

1 837

 

 

Nizozemsko

181

 

 

Švédsko

167

 

 

Spojené království

27 324

 

 

Unie

32 461

 

 

Norsko

9 306

 

 

TAC

41 767

 

Analytický TAC

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie

24 146


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

707 (38)

 

 

Unie

707

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

(HAD/6B1214)

Belgie

12

 

 

Německo

40

 

 

Francie

546

 

 

Irsko

429

 

 

Spojené království

4 136

 

 

Unie

5 163

 

 

TAC

5 163

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgie

5 (39)

 

 

Německo

6 (39)

 

 

Francie

257 (39)

 

 

Irsko

762

 

 

Spojené království

3 624  (39)

 

 

Unie

4 654  (39)

 

 

TAC

4 654  (39)

 

Analytický TAC


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgie

77

 

 

Francie

4 606

 

 

Irsko

1 536

 

 

Spojené království

691

 

 

Unie

6 910

 

 

TAC

6 910

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7 a

(HAD/07A.)

Belgie

51

 

 

Francie

232

 

 

Irsko

1 388

 

 

Spojené království

1 536

 

 

Unie

3 207

 

 

TAC

3 207

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

3a

(WHG/03A.)

Dánsko

929

 

 

Nizozemsko

3

 

 

Švédsko

99

 

 

Unie

1 031

 

 

TAC

1 050

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2 a

(WHG/2AC4.)

Belgie

442

 

 

Dánsko

1 912

 

 

Německo

497

 

 

Francie

2 873

 

 

Nizozemsko

1 105

 

 

Švédsko

4

 

 

Spojené království

13 818

 

 

Unie

20 651

 

 

Norsko

1 406  (40)

 

 

TAC

22 057

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(WHG/56-14)

Německo

1 (41)

 

 

Francie

26 (41)

 

 

Irsko

64 (41)

 

 

Spojené království

122 (41)

 

 

Unie

213 (41)

 

 

TAC

213 (41)

 

Analytický TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7 a

(WHG/07 A.)

Belgie

0

 

 

Francie

3

 

 

Irsko

46

 

 

Nizozemsko

0

 

 

Spojené království

31

 

 

Unie

80

 

 

TAC

80

 

Analytický TAC


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgie

217

 

 

Francie

13 328

 

 

Irsko

6 176

 

 

Nizozemsko

108

 

 

Spojené království

2 384

 

 

Unie

22 213

 

 

TAC

22 213

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

8

(WHG/08.)

Španělsko

1 016

 

 

Francie

1 524

 

 

Unie

2 540

 

 

TAC

2 540

 

Preventivní TAC


Druh:

Treska bezvousá a treska sajda

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(W/P/04-N.)

Švédsko

190 (42)

 

 

Unie

190

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

3a

(HKE/3A/BCD)

Dánsko

2 890  (43)

 

 

Švédsko

246 (43)

 

 

Unie

3 136

 

 

TAC

3 136  (44)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

Vody Unie 2a a 4

(HKE/2AC4-C)

Belgie

52 (45)

 

 

Dánsko

2 112  (45)

 

 

Německo

242 (45)

 

 

Francie

468 (45)

 

 

Nizozemsko

121 (45)

 

 

Spojené království

658 (45)

 

 

Unie

3 653  (45)

 

 

TAC

3 653  (46)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(HKE/571214)

Belgie

575 (47)

 

 

Španělsko

18 434

 

 

Francie

28 468  (47)

 

 

Irsko

3 449

 

 

Nizozemsko

371 (47)

 

 

Spojené království

11 239  (47)

 

 

Unie

62 536

 

 

TAC

62 536  (48)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgie

19 (49)

 

 

Španělsko

13 065

 

 

Francie

29 338

 

 

Nizozemsko

38 (49)

 

 

Unie

42 460

 

 

TAC

42 460  (50)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španělsko

5 924

 

 

Francie

569

 

 

Portugalsko

2 765

 

 

Unie

9 258

 

 

TAC

9 258

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Norska oblastí 2 a 4

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

 

 

Spojené království

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

(WHB/1X14)

Dánsko

61 277  (51)

 

 

Německo

23 825  (51)

 

 

Španělsko

51 949  (51)  (52)

 

 

Francie

42 644  (51)

 

 

Irsko

47 451  (51)

 

 

Nizozemsko

74 720  (51)

 

 

Portugalsko

4 826  (51)  (53)

 

 

Švédsko

15 158  (51)

 

 

Spojené království

79 513  (51)

 

 

Unie

401 363  (51)  (53)

 

 

Norsko

110 000

 

 

Faerské ostrovy

10 000

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španělsko

42 778

 

 

Portugalsko

10 695

 

 

Unie

53 473  (54)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56° 30′ s. š. a 7 západně od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Norsko

227 975  (55)  (56)

 

 

Faerské ostrovy

21 500  (57)  (58)

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs červený a platýs protažený

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

Vody Unie 2a a 4

(L/W/2AC4-C)

Belgie

346

 

 

Dánsko

953

 

 

Německo

122

 

 

Francie

261

 

 

Nizozemsko

794

 

 

Švédsko

11

 

 

Spojené království

3 904

 

 

Unie

6 391

 

 

TAC

6 391

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

(BLI/5B67-)

Německo

110

 

 

Estonsko

17

 

 

Španělsko

347

 

 

Francie

7 908

 

 

Irsko

30

 

 

Litva

7

 

 

Polsko

3

 

 

Spojené království

2 011

 

 

Ostatní

30 (59)

 

 

Unie

10 463

 

 

Norsko

150 (60)

 

 

Faerské ostrovy

150 (61)

 

 

TAC

10 763

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Mezinárodní vody oblasti 12

(BLI/12INT-)

Estonsko

1 (62)

 

 

Španělsko

273 (62)

 

 

Francie

7 (62)

 

 

Litva

2 (62)

 

 

Spojené království

2 (62)

 

 

Ostatní

1 (62)

 

 

Unie

286 (62)

 

 

TAC

286 (62)

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 2 a 4

(BLI/24-)

Dánsko

4

 

 

Německo

4

 

 

Irsko

4

 

 

Francie

23

 

 

Spojené království

14

 

 

Ostatní

4 (63)

 

 

Unie

53

 

 

TAC

53

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3a

(BLI/03-)

Dánsko

3

 

 

Německo

2

 

 

Švédsko

3

 

 

Unie

8

 

 

TAC

8

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(LIN/1/2.)

Dánsko

8

 

 

Německo

8

 

 

Francie

8

 

 

Spojené království

8

 

 

Ostatní

4 (64)

 

 

Unie

36

 

 

TAC

36

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

3a

(LIN/3A/BCD)

Belgie

6 (65)

 

 

Dánsko

50

 

 

Německo

6 (65)

 

 

Švédsko

19

 

 

Spojené království

6 (65)

 

 

Unie

87

 

 

TAC

87

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie oblasti 4

(LIN/04-C.)

Belgie

25

 

 

Dánsko

385

 

 

Německo

238

 

 

Francie

214

 

 

Nizozemsko

8

 

 

Švédsko

16

 

 

Spojené království

2 957

 

 

Unie

3 843

 

 

TAC

3 843

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5

(LIN/05EI.)

Belgie

9

 

 

Dánsko

6

 

 

Německo

6

 

 

Francie

6

 

 

Spojené království

6

 

 

Unie

33

 

 

TAC

33

 

Preventivní TAC


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

(LIN/6X14.)

Belgie

48 (66)

 

 

Dánsko

8 (66)

 

 

Německo

173 (66)

 

 

Španělsko

3 498

 

 

Francie

3 730  (66)

 

 

Irsko

935

 

 

Portugalsko

8

 

 

Spojené království

4 296  (66)

 

 

Unie

12 696

 

 

Norsko

7 500  (67)  (68)  (69)

 

 

Faerské ostrovy

200 (70)  (71)

 

 

TAC

20 396

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(LIN/04-N.)

Belgie

9

 

 

Dánsko

1 187

 

 

Německo

33

 

 

Francie

13

 

 

Nizozemsko

2

 

 

Spojené království

106

 

 

Unie

1 350

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

3a

(NEP/3A/BCD)

Dánsko

8 626

 

 

Německo

25

 

 

Švédsko

3 087

 

 

Unie

11 738

 

 

TAC

11 738

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Unie 2a a 4

(NEP/2AC4-C)

Belgie

1 282

 

 

Dánsko

1 282

 

 

Německo

19

 

 

Francie

38

 

 

Nizozemsko

660

 

 

Spojené království

21 237

 

 

Unie

24 518

 

 

TAC

24 518

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(NEP/04-N.)

Dánsko

758

 

 

Německo

0

 

 

Spojené království

42

 

 

Unie

800

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b

(NEP/5BC6.)

Španělsko

25

 

 

Francie

98

 

 

Irsko

164

 

 

Spojené království

11 842

 

 

Unie

12 129

 

 

TAC

12 129

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

7

(NEP/07.)

Španělsko

1 745  (72)

 

 

Francie

7 074  (72)

 

 

Irsko

10 729  (72)

 

 

Spojené království

9 543  (72)

 

 

Unie

29 091  (72)

 

 

TAC

29 091  (72)

 

Analytický TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(NEP/8ABDE.)

Španělsko

217

 

 

Francie

3 397

 

 

Unie

3 614

 

 

TAC

3 614

 

Analytický TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8c

(NEP/08C.)

Španělsko

0

 

 

Francie

0

 

 

Unie

0

 

 

TAC

0

 

Preventivní TAC


Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španělsko

95 (73)

 

 

Portugalsko

286 (73)

 

 

Unie

381 (73)  (74)

 

 

TAC

381 (74)

 

Preventivní TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

3a

(PRA/03A.)

Dánsko

2 545

 

 

Švédsko

1 371

 

 

Unie

3 916

 

 

TAC

7 333

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Unie 2a a 4

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

1 453

 

 

Nizozemsko

14

 

 

Švédsko

59

 

 

Spojené království

431

 

 

Unie

1 957

 

 

TAC

1 957

 

Preventivní TAC


Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

211

 

 

Švédsko

123 (75)

 

 

Unie

334

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast:

Vody Francouzské Guyany

(PEN/FGU.)

Francie

Bude určeno. (76)

 

 

Unie

Bude určeno. (76)  (77)

 

 

TAC

Bude určeno. (76)  (77)

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Oblast Skagerraku

(PLE/03AN.)

Belgie

92

 

 

Dánsko

11 946

 

 

Německo

61

 

 

Nizozemsko

2 297

 

 

Švédsko

640

 

 

Unie

15 036

 

 

TAC

15 343

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

1 320

 

 

Německo

15

 

 

Švédsko

148

 

 

Unie

1 483

 

 

TAC

1 483

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

4; Vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do oblastí Skagerrak a Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgie

6 447

 

 

Dánsko

20 952

 

 

Německo

6 044

 

 

Francie

1 209

 

 

Nizozemsko

40 290

 

 

Spojené království

29 816

 

 

Unie

104 758

 

 

Norsko

7 885

 

 

TAC

112 643

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství:

 

vody Norska oblasti 4 (PLE/*04N-)

Unie

42 986


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(PLE/56-14)

Francie

9

 

 

Irsko

261

 

 

Spojené království

388

 

 

Unie

658

 

 

TAC

658

 

Preventivní TAC


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7 a

(PLE/07A.)

Belgie

46

 

 

Francie

20

 

 

Irsko

1 255

 

 

Nizozemsko

14

 

 

Spojené království

458

 

 

Unie

1 793

 

 

TAC

1 793

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7b a 7c

(PLE/7BC.)

Francie

11

 

 

Irsko

63

 

 

Unie

74

 

 

TAC

74

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7d a 7e

(PLE/7DE.)

Belgie

1 695

 

 

Francie

5 651

 

 

Spojené království

3 014

 

 

Unie

10 360

 

 

TAC

10 360

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.


Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7f a 7g

(PLE/7FG.)

Belgie

82

 

 

Francie

148

 

 

Irsko

204

 

 

Spojené království

77

 

 

Unie

511