Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1158

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1158 ze dne 29. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací příslušných orgánů s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP. )

C/2017/4390

OJ L 167, 30.6.2017, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1158/oj

30.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1158

ze dne 29. června 2017,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací příslušných orgánů s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 33 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, které příslušné orgány použijí k podávání informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), pokud jde o šetření, sankce a opatření uvedené v článku 33 nařízení (EU) č. 596/2014.

(2)

Aby se usnadnila komunikace mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA a zabránilo zbytečným prodlením či případům nepodání informací, měl by každý příslušný orgán určit kontaktní místo specificky za účelem podávání požadovaných informací.

(3)

Aby se zajistilo, že orgán ESMA správně identifikuje a zaeviduje všechny požadované informace o sankcích a opatřeních uložených příslušnými orgány, měly by příslušné orgány poskytovat podrobné a harmonizované informace a používat k tomu specifické formuláře.

(4)

Informace o šetřeních, které se mají poskytovat orgánu ESMA, by měly být konzistentní a srovnatelné, aby odrážely skutečnou vyšetřovací činnost vykonávanou podle nařízení o zneužívání trhu v daném roce. Informace by proto měly zahrnovat pouze šetření, kterými se příslušné orgány zabývaly během sledovaného období.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA.

(6)

Orgán ESMA neuspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro dotčené příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy by byly určeny pouze vnitrostátním příslušným orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu.

(7)

Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „elektronickými prostředky“ rozumí elektronická zařízení pro zpracovávání (včetně digitální komprese), ukládání a přenos dat pomocí kabelových, rozhlasových, optických technologií či jiných elektromagnetických prostředků.

Článek 2

Kontaktní místa

1.   Každý příslušný orgán určí jedno kontaktní místo pro zasílání informací uvedených v článku 3 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se předkládání uvedených informací.

2.   Příslušné orgány oznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) kontaktní místa určená podle odstavce 1.

3.   Orgán ESMA určí kontaktní místo pro přijímání informací uvedených v článcích 3 a 4 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se přijímání uvedených informací.

4.   Orgán ESMA zveřejní kontaktní místo uvedené v odstavci 2 na své internetové stránce.

Článek 3

Každoroční předkládání souhrnných informací

1.   Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 33 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 596/2014, a to náležitým vyplněním formuláře uvedeného v příloze I tohoto nařízení.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se poskytnou orgánu ESMA nejpozději 31. března každého roku a musí se týkat všech uskutečněných šetření a všech sankcí a opatření uložených během předchozího kalendářního roku.

3.   Příslušné orgány poskytují orgánu ESMA informace uvedené v odstavci 1 bezpečnými prostředky elektronického přenosu.

4.   Orgán ESMA pro účely odstavce 1 upřesní a určí, které bezpečné elektronické prostředky se mají použít. Uvedené prostředky zajistí, aby byla při přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací.

Článek 4

Postupy a formuláře pro podávání zpráv

1.   Příslušné orgány podávají orgánu ESMA zprávu o sankcích a opatřeních uvedených v čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) č. 596/2014 za použití rozhraní systému informačních technologií a související databáze, které orgán ESMA zřídil za účelem přijímání, uchovávání a zveřejňování informací o uvedených sankcích a opatřeních.

2.   Sankce a opatření uvedené v odstavci 1 se orgánu ESMA předloží formou zprávy ve formátu stanoveném v příloze II.

Článek 5

Zneplatnění a aktualizace zpráv

1.   Pokud si příslušný orgán přeje zneplatnit zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 4 předložil, zruší tuto zprávu a zašle zprávu novou.

2.   Pokud si příslušný orgán přeje aktualizovat zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 4 předložil, opětovně předloží zprávu s aktualizovanými informacemi.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Formulář pro každoroční podávání souhrnných anonymních informací týkajících se všech uložených sankcí a opatření a uskutečněných šetření

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

PŘÍLOHA II

Formát pro oznamování uveřejněných správních nebo trestních sankcí či jiných správních opatření

Pole

Popis

Druh

Právní rámec

Zkratka legislativního aktu Unie, podle nějž byly uloženy správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření.

Povinné

Identifikátor sankce

Identifikační kód přidělený příslušným orgánem pro účely oznámení správních nebo trestních sankcí či jiných správních opatření.

Nepovinné

Členský stát

Zkratka členského státu příslušného orgánu, který oznamuje sankci či opatření.

Povinné

Identifikační kód subjektu

Identifikátor používaný k jednoznačné identifikaci právního subjektu, jemuž byla uložena správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření, pokud je subjekt subjektem povoleným podle právního rámce MiFID (1), SKIPCP (2) nebo AIFMD (3).

Nepovinné (jen pro právnické osoby)

Identifikační klíč orgánu

Identifikátor orgánu, který oznamuje sankci či opatření.

Povinné

Právní rámec subjektu

Zkratka legislativního textu Unie, který se vztahuje na subjekt, jemuž byla uložena správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření.

Nepovinné (jen pro právnické osoby)

Povaha sankce

Informace o tom, zda oznámená sankce je trestní sankcí, správní sankcí nebo správním opatřením.

Povinné (jen pro sankce)

Úplný název subjektu

Úplný název subjektu, jemuž byla uložena sankce, pokud subjekt není subjektem povoleným podle právního rámce MiFID, SKIPCP nebo AIFMD.

Nepovinné (jen pro právnické osoby)

Celé jméno osoby

Celé jméno osob, jimž byla uložena správní či trestní sankce nebo jiná správní opatření.

Nepovinné (jen pro fyzické osoby)

Vnitrostátní příslušný orgán, který ukládá sankce

Zkratka příslušného orgánu, který uložil správní nebo trestní sankce či jiná správní opatření.

Povinné

Volný text

Znění správních nebo trestních sankcí či jiných správních opatření v národním jazyce nebo v angličtině.

Povinné

Volný text

Znění správní sankce nebo opatření v angličtině.

Nepovinné

Datum

Datum uložení správní nebo trestní sankce či jiného správního opatření.

Povinné

Datum pozbytí platnosti

Datum, ke kterému končí platnost správní sankce nebo opatření.

Nepovinné


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).


Top