Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0447

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2000 o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva a samonosné lehké kompozitní panely (oznámeno pod číslem K(2000) 804)Text s významem pro EHP.

OJ L 180, 19.7.2000, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 424 - 430
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 12 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 12 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 82 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/447/oj

32000D0447Úřední věstník L 180 , 19/07/2000 S. 0040 - 0045


Rozhodnutí Komise

ze dne 13. června 2000

o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva a samonosné lehké kompozitní panely

(oznámeno pod číslem K(2000) 804)

(Text s významem pro EHP)

(2000/447/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1] ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na článek 13 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na Komisi se požaduje, aby mezi dvěma postupy ověřování shody výrobku podle čl. 13 odst. 3 směrnice 89/106/EHS zvolila "v souladu s bezpečností co nejméně obtížný postup". To znamená, že je nutné rozhodnout, zda je pro daný výrobek nebo skupinu výrobků systém řízení výroby, za nějž je odpovědný výrobce, nezbytnou a postačující podmínkou prokázání shody, nebo zda se z důvodů spojených s plněním kritérií uvedených v čl. 13 odst. 4 pro daný účel požaduje účast schváleného certifikačního orgánu.

(2) V čl. 13 odst. 4 se požaduje, aby byl takto stanovený postup uveden v pověřeních a v technických specifikacích. Je tedy žádoucí stanovit výrobky nebo skupiny výrobků, které budou základem pověření a technických specifikací.

(3) Oba postupy podle čl. 13 odst. 3 jsou podrobně popsány v příloze III směrnice 89/106/EHS. Je tedy nezbytné jasně specifikovat metody, kterými se musí tyto dva postupy uplatňovat podle přílohy III pro každý výrobek nebo skupinu výrobků, neboť příloha III dává určitým systémům přednost.

(4) Postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. a) odpovídá systémům stanoveným v první možnosti bez průběžného dozoru a v druhé a třetí možnosti bodu ii) oddílu 2 přílohy III. Postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. b) odpovídá systémům stanoveným v bodu i) oddílu 2 přílohy III a v první možnosti s průběžným dozorem bodu ii) oddílu 2 přílohy III.

(5) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Shoda výrobků a skupin výrobků stanovených v příloze I se ověřuje postupem, při němž je za systém řízení výroby zajišťující, že je výrobek ve shodě s příslušnými technickými specifikacemi, výlučně odpovědný výrobce.

Článek 2

Shoda výrobků a skupin výrobků stanovených v příloze II se ověřuje postupem, při němž je kromě systému řízení výroby provozovaného výrobcem do posuzování a dozoru nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační orgán.

Článek 3

Postup ověřování shody stanovený v příloze III musí být uveden v pověřeních pro řídící pokyny pro evropská technická schválení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. června 2000.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva:

Pro použití v budovách kromě těch, která přispívají k únosnosti konstrukce a/nebo těch, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A [1], B [2] C [3], AFL [4], BFL [5], CFL [6].

Samonosné kompozitní lehké panely:

Pro použití v budovách kromě těch, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A [7], B [8], C [9].

[1] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[2] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[3] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[4] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[5] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[6] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[7] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[8] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[9] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva:

Pro použití, která přispívají k únosnosti konstrukce budov a/nebo na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A [1], B [2], C [3], AFL [4], BFL [5], CFL [6].

Samonosné kompozitní lehké panely:

Pro použití v budovách, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň pro výrobky vyrobené z materiálů spadajících do tříd A [7], B [8], C [9].

[1] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[2] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[3] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[4] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[5] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[6] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[7] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[8] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

[9] Materiály, jejichž reakce na oheň se během výroby mění (obecně ty, které jsou chemicky modifikovány, např. retardéry hoření, nebo tam, kde mohou změny složení vést ke změnám v reakci na oheň).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Poznámka:

U výrobků, které mají více než jedno z určených použití specifikovaných v následujících skupinách, se úkoly schváleného orgánu vyplývající z příslušných systémů ověřování shody kumulují.

SKUPINA VÝROBKŮ

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZI DŘEVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÍ LEHKÉ PANELY (1/6)

Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na EOTA požaduje, aby v příslušných řídicích pokynech pro evropská technická schválení specifikovala následující systém (systémy) ověřování shody:

Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez auditních zkoušek vzorků.

Systém 3: Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití (určená použití) | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) | Systém (systémy) ověřování shody |

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva | Pro použití, která přispívají k únosnosti konstrukce | – | 1 |

Samonosné kompozitní lehké panely | Pro použití, která přispívají k vyztužení konstrukce | – | 3 |

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.

SKUPINA VÝROBKŮ

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZI DŘEVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÍ LEHKÉ PANELY (2/6)

Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na EOTA požaduje, aby v příslušných řídících pokynech pro evropská technická schválení specifikovala následující systém (systémy) ověřování shody:

Systém 3: Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití (určená použití) | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (požární odolnost) | Systém (systémy) ověřování shody |

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva Samonosné kompozitní lehké panely | Pro použití, na která se vztahují předpisy o požární odolnosti (např. o dělení na požární úseky) | Jakékoli | 3 |

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.

SKUPINA VÝROBKŮ

PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ SENDVIČOVÉ PANELY NA BÁZI DŘEVA A SAMONOSNÉ KOMPOZITNÍ LEHKÉ PANELY (3/6)

Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na EOTA požaduje, aby v příslušných řídicích pokynech pro evropská technická schválení specifikovala následující systém (systémy) ověřování shody:

Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez auditních zkoušek vzorků.

Systém 3: Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Systém 4: Viz třetí možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití (určená použití) | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (reakce na oheň) | Systém (systémy) ověřování shody |

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva | Pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň | A, B, C AFL, BFL, CFL | 1 |

A, B, C AFL, BFL, CFL | 3 |

A, D, E, F AFL, DFL, EFL , FFL | 4 |

Samonosné kompozitní lehké panely | Pro použití, na která se vztahují předpisy o reakci na oheň | A, B, C | 1 |

A, B, C | 3 |

A, D, E, F | 4 |

Systém 3: Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Systém 4: Viz třetí možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití (určená použití) | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) | Systém (systémy) ověřování shody |

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva Samonosné kompozitní lehké panely | Pro použití, na která se vztahují předpisy o ukazatelích vlastností při ohni zvenku | Výrobky vyžadující zkoušení | 3 |

Výrobky považované za vyhovující bez zkoušení | 4 |

Systém 3: Viz druhá možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití (určená použití) | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) | Systém (systémy) ověřování shody |

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva Samonosné kompozitní lehké panely | Pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách | – | 3 |

Systém 4: Viz třetí možnost bodu ii) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS.

Výrobek (výrobky) | Určené použití (určená použití) | Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) | Systém (systémy) ověřování shody |

Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dřeva Samonosné kompozitní lehké panely | Pro použití jiná než specifikovaná ve skupinách (1/6), (2/6), (3/6), (4/6) a (5/6) | – | 4 |

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.

--------------------------------------------------

Top