Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0006-20171201

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6 ze dne 5. ledna 2016 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6/2017-12-01

02016R0006 — CS — 01.12.2017 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/6

ze dne 5. ledna 2016,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 003 6.1.2016, s. 5)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017,

  L 294

29

11.11.2017
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/6

ze dne 5. ledna 2016,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Oblast působnosti

▼M1

Toto nařízení se použije pro krmiva a potraviny včetně méně významných potravin ve smyslu článku 1 nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ( 1 ) (dále jen „produkty“) pocházející nebo odesílané z Japonska, s výjimkou:

▼B

a) produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011;

b) zásilek krmiv a potravin živočišného původu pro osobní potřebu, na které se vztahuje článek 2 nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ( 2 );

c) zásilek krmiv a potravin jiného než živočišného původu pro osobní potřebu, které jsou nekomerční a jsou určeny fyzické osobě pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „zásilkou“ rozumí:

 u produktů, u nichž se podle článku 5 vyžaduje odběr vzorků a analýza, množství jakýchkoliv krmiv nebo potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, stejné třídy nebo se stejným popisem, na které se vztahuje tentýž doklad/tytéž doklady, dopravované tímtéž dopravním prostředkem a pocházející ze stejné prefektury Japonska,

 u ostatních produktů spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení množství jakýchkoliv krmiv nebo potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, na které se vztahuje tentýž doklad/tytéž doklady, dopravované tímtéž dopravním prostředkem a pocházející z jedné nebo více prefektur Japonska, v mezích stanovených v prohlášení uvedeném v článku 5.

Článek 3

Dovoz do Unie

Produkty mohou být dováženy do Unie pouze tehdy, jsou-li v souladu s tímto nařízením.

Článek 4

Nejvyšší úrovně cesia 134 a cesia 137

Produkty musí být v souladu s nejvyšší úrovní pro sumu cesia 134 a cesia 137 stanovenou v příloze I.

Článek 5

Prohlášení k některým produktům

▼M1

1.  Ke každé zásilce krmiv a potravin, které jsou uvedeny v příloze II a spadají pod kódy KN uvedené ve zmíněné příloze, a ke každé zásilce krmných směsí a potravin, které obsahují více než 50 % těchto krmiv a potravin, pocházející nebo odesílané z Japonska musí být přiložen platný originál prohlášení vypracovaného a podepsaného v souladu s článkem 6.

▼B

2.  Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí potvrzovat, že produkty jsou v souladu s právními předpisy platnými v Japonsku.

3.  Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí dále osvědčovat, že:

a) produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011; nebo

b) produkt nepochází a není odesílán z jedné z prefektur uvedených v příloze II ( 3 ), u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu; nebo

▼M1

c) produkt je odesílán, ale nepochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu, a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy nebo zpracování; nebo

▼B

d) produkt pochází z jedné z prefektur uvedených v příloze II, u kterých se vyžaduje odběr vzorků a analýza tohoto produktu, a je k němu přiložen protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy; nebo

e) pokud původ produktu nebo jeho složek přítomných v množství více než 50 % není znám, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

▼M1

4.  K rybám a produktům rybolovu uvedeným v příloze II a uloveným v pobřežních vodách prefektur Fukušima, Gunma, Točigi, Mijagi, Ibaraki, Čiba nebo Iwate se bez ohledu na místo vykládky přiloží prohlášení uvedené v odstavci 1 a protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

▼B

Článek 6

Vypracování a podpis prohlášení

1.  Prohlášení uvedené v článku 5 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze III.

2.  V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. a), b) a c) podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu nebo oprávněný zástupce subjektu, který byl oprávněn příslušným japonským orgánem v rámci pravomoci a pod dohledem příslušného japonského orgánu.

3.  V případě produktů uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. d) a e) a v čl. 5 odst. 4 podepíše prohlášení oprávněný zástupce příslušného japonského orgánu a přiloží se k němu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

Článek 7

Označování

Každá zásilka produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 se označí kódem, který se uvede v prohlášení podle článku 5, v protokolu o analýze podle čl. 6 odst. 3, ve společném vstupním dokladu nebo společném veterinárním vstupním dokladu podle čl. 9 odst. 2 a ve zdravotním osvědčení přiloženém k zásilce.

Článek 8

Stanoviště hraniční kontroly a určené místo vstupu

1.  Zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 vstupují do Unie v určeném místě vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ( 4 ) (dále jen „určené místo vstupu“).

2.  Odstavec 1 se nepoužije na zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 97/78/ES ( 5 ). Tyto zásilky vstupují do Unie přes stanoviště hraniční kontroly ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. g) uvedené směrnice.

Článek 9

Oznámení předem

1.  Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí příchod každé zásilky produktů podle čl. 5 odst. 1.

2.  Pro účely předběžného oznamování provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci vyplní:

a) u produktů jiného než živočišného původu: část I společného vstupního dokladu uvedeného v čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 669/2009 při zohlednění pokynů ke společnému vstupnímu dokladu uvedených v příloze II uvedeného nařízení; pro účely tohoto nařízení může kolonka I.13 společného vstupního dokladu obsahovat více než jeden zbožový kód;

b) u ryb a produktů rybolovu: společný veterinární vstupní doklad uvedený v příloze III nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ( 6 ).

Daný doklad musí být předán příslušnému orgánu v určeném místě vstupu nebo na stanovišti hraniční kontroly, a to nejméně dva pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 10

Úřední kontroly

1.  Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly nebo určeného místa vstupu provedou tyto kontroly produktů uvedených v čl. 5 odst. 1:

a) kontroly dokladů u všech zásilek;

b) namátkové kontroly identifikace a namátkové fyzické kontroly včetně laboratorní analýzy na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137. Výsledky analýzy musí být k dispozici nejpozději do pěti pracovních dnů.

2.  V případě, že výsledek laboratorní analýzy poskytuje důkazy o tom, že záruky uvedené v prohlášení podle článku 5 jsou nepravdivé, je prohlášení považováno za neplatné a příslušná zásilka krmiv a potravin není v souladu s tímto nařízením.

Článek 11

Náklady

Všechny náklady vzniklé v souvislosti s prováděním úředních kontrol podle článku 10 a přijetím jakýchkoli opatření v důsledku nedodržení předpisů nesou provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků.

Článek 12

Propuštění do volného oběhu

1.  Zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel krmivářského nebo potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům (fyzicky nebo v elektronické podobě) společný vstupní doklad, který příslušný orgán řádně vyplnil poté, co byly provedeny všechny úřední kontroly. Celní orgány propustí zásilku do volného oběhu pouze tehdy, jestliže je v kolonce II.14 společného vstupního dokladu uvedeno příznivé rozhodnutí příslušného orgánu a jestliže je společný vstupní doklad v kolonce II.21 podepsán.

2.  Odstavec 1 se nepoužije na zásilky produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 spadajících do oblasti působnosti směrnice 97/78/ES. Propuštění těchto zásilek do volného oběhu se řídí nařízením (ES) č. 136/2004.

Článek 13

Nevyhovující produkty

Produkty, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nesmí být uvedeny na trh. Takové produkty musí být bezpečně zlikvidovány nebo vráceny do Japonska.

▼M1

Článek 14

Přezkum

Toto nařízení se přezkoumá před 30. červnem 2019.

▼B

Článek 15

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014 se zrušuje.

Článek 16

Přechodné ustanovení

Odchylně od článku 3 mohou být produkty dováženy do Unie za těchto podmínek:

a) jsou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 322/2014 a

b) opustily Japonsko před vstupem tohoto nařízení v platnost, nebo opustily Japonsko po vstupu tohoto nařízení v platnost, avšak před 1. únorem 2016, a je k nim přiloženo prohlášení v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 322/2014, které bylo vydáno před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M1
PŘÍLOHA INejvyšší úrovně pro potraviny (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Potraviny pro kojence a malé děti

Mléko a mléčné nápoje

Minerální vody a podobné nápoje a čajový odvar z nefermentovaných listů

Ostatní potraviny

Suma cesia 134 a cesia 137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)

(1)   V případě sušených produktů, které jsou určeny ke konzumaci v rekonstituovaném stavu, se nejvyšší úroveň použije u rekonstituovaných produktů připravených ke spotřebě.

(2)   Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení (Euratom) 2016/52.Nejvyšší úrovně pro krmiva (1) (Bq/kg) stanovené v japonských právních předpisech

 

Krmivo určené pro skot a koně

Krmivo určené pro prasata

Krmivo určené pro drůbež

Krmivo pro ryby (3)

Suma cesia 134 a cesia 137

100 (2)

80 (2)

160 (2)

40 (2)

(1)   Nejvyšší přípustná úroveň se vztahuje na krmivo s 12 % obsahem vlhkosti.

(2)   Aby byl zajištěn soulad s nejvyššími úrovněmi uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení (Euratom) 2016/52.

(3)   S výjimkou krmiv pro okrasné ryby.
PŘÍLOHA II

Krmiva a potraviny, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia-134 a cesia-137

a) produkty pocházející z prefektury Fukušima:

 houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 a ex 2005 99 80 ,

 ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0308 , 1504 10 , 1504 20 , 1604 s výjimkou následujících:

 

 kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 a ex 1604 20 50 ,

 sójové boby a produkty z nich získané kódů KN 1201 90 00 , 1208 10 00 a 1507 ,

 devětsil japonský (fuki) (Petasites japonicus) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 druhy rodu Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 a 2005 91 00 ,

 hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 (japonské) tomely (Diospyros sp.) a produkty z nich získané kódů KN 0810 70 00 , ex 0811 90 , ex 0812 90 a ex 0813 50 ;

b) produkty pocházející z prefektury Mijagi:

 houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 a ex 2005 99 80 ,

 ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0308 , 1504 10 , 1504 20 , 1604 s výjimkou následujících:

 

 kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 a ex 1604 20 50 ,

 druhy Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 a 2005 91 00 ,

 hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ;

c) produkty pocházející z prefektury Nagano:

 houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 a ex 2005 99 80 ,

 druhy rodu Aralia spp. a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 podezřeň japonská (Osmunda japonica) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ,

 pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a produkty z něj získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ;

d) produkty pocházející z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Čiba nebo Iwate:

 houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 a ex 2005 99 80 ,

 ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302 , 0303 , 0304 , 0305 , 0308 , 1504 10 , 1504 20 , 1604 s výjimkou následujících:

 

 kranas japonský (Seriola quinqueradiata) a kranas americký (Seriola lalandi) kódů KN ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 kranas Dumerilův (Seriola dumerili) kódů KN ex 0302 89 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 pražman červenavý (Pagrus major) kódů KN 0302 85 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 kranas zubatý (Pseudocaranx dentex) kódů KN ex 0302 49 90 , ex 0303 89 90 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) kódů KN ex 0302 35 , ex 0303 45 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 90 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 80 , ex 0305 59 85 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , ex 1604 19 91 , ex 1604 19 97 a ex 1604 20 90 ,

 makrela japonská (Scomber japonicus) kódů KN ex 0302 44 00 , ex 0303 54 10 , ex 0304 49 90 , ex 0304 59 90 , ex 0304 89 49 , ex 0304 99 99 , ex 0305 10 00 , ex 0305 20 00 , ex 0305 39 90 , ex 0305 49 30 , ex 0305 54 90 , ex 0305 69 80 , ex 0305 72 00 , ex 0305 79 00 , ex 1504 10 , ex 1504 20 , 1604 15 a ex 1604 20 50 ,

 bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a produkty z nich získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 , ex 0712 90 , ex 2004 90 a 2005 91 00 ,

 košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ;

e) produkty pocházející z prefektur Jamanaši, Jamagata, Šizuoka nebo Niigata:

 houby a produkty z nich získané kódů KN 0709 51 00 , 0709 59 , 0710 80 61 , 0710 80 69 , 0711 51 00 , 0711 59 00 , 0712 31 00 , 0712 32 00 , 0712 33 00 , ex 0712 39 00 , 2003 10 , 2003 90 a ex 2005 99 80 ,

 košiabura (výhonek Eleuterococcus sciadophylloides) a produkty z ní získané kódů KN ex 0709 99 , ex 0710 80 , ex 0711 90 a ex 0712 90 ;

f) vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a) až e) této přílohy.
PŘÍLOHA III

image

image( 1 ) Úř. věst. L 13, 20.1.2016, s. 2.

( 2 ) Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 (Úř. věst. L 77, 24.3.2009, s. 1).

( 3 ) Seznamem produktů v příloze II nejsou dotčeny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

( 4 ) Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

( 5 ) Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

( 6 ) Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).

Top