EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991L0672-20130701

Consolidated text: Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (91/672/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/672/2013-07-01

1991L0672 — CS — 01.07.2013 — 006.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE RADY

ze dne 16. prosince 1991

o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách

(91/672/EHS)

(Úř. věst. L 373, 31.12.1991, p.29)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMĚRNICE RADY 2006/103/ES ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

344

20.12.2006

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

SMĚRNICE RADY 2013/22/EU ze dne 13. května 2013,

  L 158

356

10.6.2013


Ve znění:

►A1

  C 241

21

29.8.1994

►A2

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMĚRNICE RADY

ze dne 16. prosince 1991

o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách

(91/672/EHS)RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že je vhodné pracovat na společných ustanoveních týkajících se řízení plavidel vnitrozemské plavby na vnitrozemských vodních cestách Společenství;

vzhledem k tomu, že je vhodné jako první krok, s ohledem na podporu volné plavby po vnitrozemských vodních cestách Společenství, dosáhnout vzájemného uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách;

vzhledem k tomu, že pro účely plavby na určitých vnitrozemských vodních cestách by mohlo být nezbytné požadovat splnění dalších požadavků na znalosti místních situací,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Pro účely této směrnice se národní osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách podle přílohy I dělí takto:Skupina A:

osvědčení vůdce plavidla platné pro vodní cesty námořního charakteru podle přílohy II,

Skupina B:

osvědčení vůdce plavidla platné pro ostatní vodní cesty Společenství, kromě řek Rýn, Lek a Waal.

Článek 2

S výhradou čl. 3 odst. 5 platí osvědčení vůdce plavidla pro plavbu na Rýně vydaná v souladu s revidovanou Úmluvou o plavbě na Rýně pro všechny vodní cesty Společenství.

Článek 3

1.  Platná osvědčení vůdce plavidla uvedená ve skupině A přílohy I uznávají všechny členské státy za platná pro účely plavby po vodních cestách námořního charakteru podle přílohy II, jako by byla daná osvědčení vydána těmito státy.

2.  Členské státy vzájemně uznávají platná osvědčení vůdců plavidel uvedená ve skupině B přílohy I za platná pro účely plavby na jejich vnitrozemských vodních cestách, kromě těch, u kterých se požaduje osvědčení pro plavbu na Rýně, nebo které jsou uvedeny v příloze II, jako kdyby tato osvědčení samy vydaly.

3.  Uznání osvědčení vůdce plavidla skupiny A nebo skupiny B přílohy I členským státem může být podmíněno dosažením stejného minimálního věku, jaký je stanoven v daném členském státě pro vydání osvědčení stejné skupiny.

4.  Uznání osvědčení vůdce plavidla členským státem může být omezeno na ty kategorie plavidel, pro které osvědčení platí v členském státě, který osvědčení vydal.

5.  S výhradou konzultací s Komisí a ostatními členskými státy může členský stát požadovat, aby pro účely plavby po určitých vodních cestách jiných než námořního charakteru podle přílohy II splňovali vůdci plavidel z jiných členských států další podmínky, pokud jde o znalost místní situace, rovnocenné podmínkám, jejichž splnění požaduje od vlastních vůdců plavidel.

6.  Tato směrnice nebrání členskému státu požadovat od vůdce plavidla další znalosti, pokud jde o řízení plavidla přepravujícího nebezpečné látky na jeho území.

Členské státy uznávají osvědčení vydaná v souladu s číslem 10 170 ADNR jako důkaz těchto znalostí.

▼M3

Článek 4

V případě potřeby Komise upraví seznam osvědčení uvedených v příloze I této směrnice. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.

▼B

Článek 5

Na základě návrhu Komise předloženého nejpozději do 31. prosince 1993 rozhodne Rada kvalifikovanou většinou nejpozději do dne 31. prosince 1994 o společných ustanoveních týkajících se řízení plavidel vnitrozemské plavby určených pro přepravu zboží a cestujících.

Článek 6

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1993. Bez odkladu o tom informují Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

▼M3

Článek 7

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.
PŘÍLOHA I

SEZNAM NÁRODNÍCH OSVĚDČENÍ VŮDCŮ PLAVIDEL PRO PŘEPRAVU ZBOŽÍ A CESTUJÍCÍCH PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH PODLE ČLÁNKU 1 TÉTO SMĚRNICESKUPINA A:

Osvědčení vůdců plavidel platné pro vodní cesty námořního charakteru podle přílohy II ►M2  

Rumunsko

— brevet de căpitan fluvial categoria A (osvědčení A vůdce plavidla) (v souladu s vyhláškou ministra veřejných prací, dopravy a bytové výstavby č. 984/4. 7. 2001, kterou se schvaluje nařízení o vydávání vnitrostátních osvědčení způsobilosti pro pracovníky říční plavby, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Belgické království

— „Brevet du conduite A (arrêté royal no … du …)“/„Vaarbrevet A (Koninklijk Besluit nr. … van …)“.

Spolková republika Německo

— „Schifferpatent“ s rozšířenou platností pro vodní cesty námořního charakteru (Binnenschifferpatentverordnung vom 7. 12. 1981).

Francouzská republika

— Certificat général de capacité de catégorie „A“ s úředním razítkem označujícím platnost osvědčení na vodních cestách skupiny A (vodní cesty zóny 2 ve smyslu směrnice 82/714/EHS) (1) (rozhodnutí ze dne 23. července 1991, Journal officiel ze dne 28. července 1991),

— „Certificats spéciaux de capacité“ s úředním razítkem označujícím platnost osvědčení na vodních cestách skupiny A (vodní cesty zóny 2 ve smyslu směrnice 82/714/EHS) (rozhodnutí ze dne 23. července 1991, Journal officiel ze dne 28. července 1991).

Nizozemské království

— „Groot Vaarbewijs II“ (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, Nr. 678).

►A1  

Finská republika

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Švédské království

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄ ►A2  

Maďarská republika

— Hajóskapitányi bizonyítvány (osvědčení kapitána),

— Hajóvezetői ‚A‘ bizonyítvány (osvědčení A vůdce plavidla) (v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a správy vod č. 15/2001 (IV. 27.) Ministerstva dopravy a správy vod o osvědčeních ve vodní dopravě).

Polská republika

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii B (osvědčení B vůdce plavidla) (v souladu s nařízením ministra infrastruktury ze dne 23. ledna 2003 o profesní kvalifikaci a o minimálním počtu členů posádky plavidel na vnitrozemských vodních cestách).

 ◄

SKUPINA B:

Osvědčení vůdců plavidel platné pro ostatní vodní cesty Společenství kromě řek Rýn, Lek a Waal ►M2  

Bulharská republika

— Свидетелство за правоспособност „Капитан вътрешно плаване“ (osvědčení způsobilosti pro vůdce plavidel ve vnitrozemské vodní plavbě)

— Свидетелство за правоспособност „Щурман вътрешно плаване“ (osvědčení způsobilosti pro kontrolora vnitrozemské vodní plavby) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. V souladu s výnosem ministra dopravy a spojů č. 6 ze dne 25. července 2003 o způsobilosti námořníků v Bulharské republice, DV č. 83/2003).

Rumunsko

— brevet de căpitan fluvial categoria B (osvědčení B vůdce plavidla) (v souladu s vyhláškou ministra veřejných prací, dopravy a bytové výstavby č. 984/4. 7. 2001, kterou se schvaluje nařízení o vydávání vnitrostátních osvědčení způsobilosti pro pracovníky říční plavby, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).

 ◄

Belgické království

— „Brevet du conduite B (arrêté royal no … du …)“/„Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr. … van …)“.

Spolková republika Německo

— „Schifferpatent“ (Binnenschifferpatentverordnung vom 7. 12. 1981).

Francouzská republika

— Certificat général de capacité de catégorie „A“ bez úředního razítka označujícího platnost osvědčení na vodních cestách skupiny A (vodní cesty zóny 2 ve smyslu směrnice 82/714/EHS) (rozhodnutí ze dne 23. července 1991, Journal officiel ze dne 28. července 1991),

— „Certificats spéciaux de capacité“ bez úředního razítka označujícího platnost osvědčení na vodních cestách skupiny A (vodní cesty zóny 2 ve smyslu směrnice 82/714/EHS) (rozhodnutí ze dne 23. července 1991, Journal officiel ze dne 28. července 1991).

Nizozemské království

— „Groot Vaarbewijs I“ (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, Nr. 678).

►A1  

Rakouská republika

— Kapitänspatent A,

— Schiffsführerpatent A.

Finská republika

— Laivurinkirja/Skepparbrev,

— Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Švédské království

— Bevis om behörighet som skeppare B,

— Bevis om behörighet som skeppare A,

— Bevis om behörighet som styrman B,

— Bevis om behörighet som styrman A,

— Bevis om behörighet som sjökapten.

 ◄ ►A2  

Česká republika

— Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (zákon č. 114/1995 Sb.) ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě a vyhláška Ministerstva dopravy (č. 224/1995 Sb.) ze dne 14. září 1995 o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel).

Estonská republika

— Siseveelaeva laevajuhi diplom.

Litevská republika

— Vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomas (schváleno nařízením Ministerstva dopravy a spojů č. 161 ze dne 15. května 2001 o pravidlech pro vydávání diplomů a osvědčení o kvalifikaci pro odborníky vnitrozemské vodní dopravy).

Maďarská republika

— Hajóskapitányi bizonyítvány (osvědčení kapitána),

— Hajóvezetői ‚A‘ bizonyítvány (osvědčení A vůdce plavidla) (v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a správy vod č. 15/2001 (IV. 27.) KöViM o osvědčeních ve vodní dopravě).

Republika Poljska

— Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej - kategorii B (osvědčení B vůdce plavidla) (v souladu s nařízením ministra infrastruktury ze dne 23. ledna 2003 o profesní kvalifikaci a o minimálním počtu členů posádky plavidel na vnitrozemských vodních cestách).

Slovenská republika

— Lodný kapitán I. triedy,

— Lodný kapitán II. triedy,

— (Vyhláška Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky č. 182/2001 Z. z., kterou se stanoví podrobnosti o kvalifikačních předpokladech a o ověřování odborné způsobilosti člena posádky plavidla a kapitána malého plavidla (podle § 30, odst. 7 a § 31 odst. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnitrozemské plavbě a o změně a doplnění některých zákonů)).

 ◄ ►M4  

Chorvatská republika

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

— (Osvědčení způsobilosti – Vůdce plavidla typu A)

— Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

— Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

— (Osvědčení způsobilosti – Vůdce plavidla typu B)

— (v souladu s výnosem o profesním zařazení a profesních kvalifikacích vůdců plavidel, úřední věstník č. 73/09).

 ◄

(1)   Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1.
PŘÍLOHA II

SEZNAM VODNÍCH CEST NÁMOŘNÍHO CHARAKTERU PODLE ČLÁNKU 2 TÉTO SMĚRNICE

Belgické království

Námořní Šelda.

Spolková republika Německo

Zóna 1 a zóna 2 přílohy I směrnice 82/714/EHS.

Nizozemské království

Dollard, Eems, Waddenzee, IJsselmeer, východní a západní Šelda.

▼A2

Polská republika

Zóna 1 a zóna 2 v příloze II směrnice 82/714/EHS, kromě Włocławské přehradní nádrže a jezer Śniardwy, Niegocin a Mamry.

▼A1

Finská republika

Saimaan kanava/Saima kanal,

Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.

Švédské království

Trollhätte kanal a Göta älv, jezero Vänern, jezero Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.

▼M2

Rumunsko

Řeka Dunaj: od Brăila (km 175) k Černému moři na rameni Sulina.( 1 ) Úř. věst. C 120, 7.5.1988, s. 7.

( 2 ) Úř. věst. C 12, 16.1.1989, s. 41.

( 3 ) Úř. věst. C 318, 12.12.1988, s. 18.

Top