EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2102

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Text s významem pro EHP. )

OJ L 305, 21.11.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2102/oj

21.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/8


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/2102

ze dne 15. listopadu 2017,

kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (3) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „EEZ“) obsahuje požadavek, aby Komise posoudila potřebu změny oblasti působnosti této směrnice s ohledem na EEZ v ní uvedená a případně předložila legislativní návrh týkající se jakéhokoli dodatečného vynětí některých těchto EEZ z oblasti její působnosti.

(2)

V zájmu podpory oběhového hospodářství v Unii by měly být usnadněny operace s EEZ na sekundárním trhu, které zahrnují opravy, výměny náhradních dílů, renovace a opětovné použití a modernizaci. Měla by být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, a to i využíváním a odstraňováním odpadních EEZ způsobem šetrným k životnímu prostředí. Mělo by se zabránit zbytečné administrativní zátěži pro účastníky trhu. Na základě směrnice 2011/65/EU mohou být EEZ, která nespadala do oblasti působnosti předchozí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES (4), avšak nejsou v souladu se směrnicí 2011/65/EU, dodávána na trh až do 22. července 2019. Po tomto datu se však zakazuje první uvedení nevyhovujících EEZ na trh i operace s nimi na sekundárním trhu. Zákaz operací na sekundárním trhu je ovšem v rozporu s obecnými zásadami, jimiž se řídí opatření Unie pro sbližování právních předpisů týkajících se výrobků, a měl by proto být zrušen.

(3)

Některé úzce specializované skupiny výrobků by měly být z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU vyjmuty, neboť jejich zahrnutí by mělo pro životní prostředí a zdraví zanedbatelné přínosy a vedlo by k neřešitelným problémům s dodržováním jejích ustanovení a k narušení trhu, které nelze účinně řešit pomocí mechanismu výjimek, jež směrnice stanoví.

(4)

Píšťaly varhan se vyrábějí ze zvláštního typu slitiny olova, za niž dosud nebyla nalezena žádná náhrada. Většina píšťalových varhan zůstává po staletí na jednom místě a jejich výměna je zcela minimální. Píšťalové varhany by proto měly být z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU vyjmuty, neboť jejich zahrnutí by mělo pro nahrazení olova zanedbatelný přínos.

(5)

Směrnice 2011/65/EU se nevztahuje na nesilniční pojízdné stroje s vlastním zdrojem energie, které jsou určeny výlučně k profesionálnímu použití. U některých typů nesilničních pojízdných strojů se však na jedné výrobní lince vyrábí dvě různé verze lišící se pouze zdrojem energie, který je buď vlastní, nebo externí. Tyto verze by měla směrnice upravovat stejným způsobem. Nesilniční pojízdné stroje s trakčním pohonem napájené z externího zdroje by proto měly být z oblasti působnosti směrnice 2011/65/EU rovněž vyjmuty.

(6)

Podmínky výjimek pro opětovně použité náhradní díly získané z EEZ by měly být jasně stanoveny u všech relevantních kategorií EEZ stanovených v příloze I směrnice 2011/65/EU. Jelikož by výjimky z omezení používání některých nebezpečných látek měly platit po omezenou dobu, měla by být obdobně jasně stanovena rovněž maximální doba platnosti stávajících výjimek u všech relevantních kategorií EEZ, včetně kategorie 11.

(7)

O žádosti o prodloužení platnosti výjimky musí Komise rozhodnout nejpozději šest měsíců před koncem platnosti stávající výjimky, pokud ze zvláštních důvodů není třeba použít jinou lhůtu. Pro přijetí rozhodnutí o žádosti o novou výjimku není Komisi stanovena žádná lhůta. Podle zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 18. dubna 2016 o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2011/65/EU se uvedená lhůta v praxi ukázala jako nesplnitelná, protože k vyhodnocení žádosti o prodloužení platnosti výjimky je nutné provést několik povinných procesních kroků. Do stávajícího způsobu hodnocení žádostí o prodloužení platnosti výjimky lhůta nepřináší žádnou přidanou hodnotu, pro podniky a další zúčastněné strany však přitom její nereálnost znamená nejistotu. Na druhou stranu je kontinuita činnosti zajištěna, jelikož se účastníci trhu mohou opírat o stávající výjimku, která zůstává v platnosti až do přijetí rozhodnutí o žádosti o prodloužení platnosti výjimky. Ustanovení o této lhůtě by proto mělo být odstraněno. Komise by však měla předložit žadateli, členským státům a Evropskému parlamentu harmonogram přijímání svého rozhodnutí o této žádosti krátce po obdržení žádosti. Dále by obecný přezkum směrnice 2011/65/EU, který má provést Komise nejpozději 22. července 2021, měl zahrnovat stanovení reálné lhůty pro rozhodnutí Komise o žádosti o prodloužení výjimky před koncem platnosti této výjimky.

(8)

Jelikož cílů této směrnice, které mají přispět k ochraně lidského zdraví a k využívání a odstraňování odpadních EEZ způsobem šetrným k životnímu prostředí omezením používání nebezpečných látek v EEZ, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, neboť rozdíly mezi právními předpisy nebo správními opatřeními přijatými členskými státy by mohly vytvářet překážky obchodu a narušovat hospodářskou soutěž v Unii, a tím přímo ovlivňovat vnitřní trh, ale spíše jich, z důvodu rozsahu tohoto problému a jeho dopadů na další právní předpisy Unie týkající se využívání a odstraňování odpadů a oblastí společného zájmu, jako je ochrana lidského zdraví, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2011/65/EU se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 2 se zrušuje;

b)

v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k)

píšťalové varhany.“;

2)

v článku 3 se bod 28 nahrazuje tímto:

„28)

„nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k profesionálnímu použití“ stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a jenž je určen výlučně k profesionálnímu použití.“;

3)

článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky a na monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh od 22. července 2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro uvedené na trh od 22. července 2016, na průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na všechna ostatní EEZ nespadající do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES a uvedená na trh od 22. července 2019.“;

b)

v odstavci 4 se vkládá nové písmeno, které zní:

„ea)

všech ostatních EEZ nespadajících do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 2019;“;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití náhradních dílů informován, nepoužije se odstavec 1 na opětovně použité náhradní díly:

a)

získané z EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2006 a použité v EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2016;

b)

získané ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a použité v EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2024;

c)

získané z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a použité v EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2026;

d)

získané z průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a použité v EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2027;

e)

získané z EEZ nespadajících do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 2019 a použité v EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2029.“;

4)

článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě výjimek uvedených v příloze III k 21. červenci 2011, pokud není stanovena kratší doba, je maximální doba jejich platnosti, která může být prodloužena:

a)

pět let od 21. července 2011 u kategorií 1 až 7 a kategorie 10 přílohy I;

b)

sedm let od příslušných dnů uvedených v čl. 4 odst. 3 u kategorií 8 a 9 přílohy I; a

c)

pět let od 22. července 2019 u kategorie 11 přílohy I.“;

b)

v odstavci 4 se vkládá nové písmeno, které zní:

„ba)

do jednoho měsíce od obdržení žádosti předloží žadateli, členským státům a Evropskému parlamentu harmonogram přijímání svého rozhodnutí o žádosti;“;

c)

v odstavci 5 druhém pododstavci se zrušuje první věta.

Článek 2

1.   Členské státy do 12. června 2019 uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 15. listopadu 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 110

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. října 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. října 2017.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19).


Top