EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R0091-20161213

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/91/2016-12-13

2003R0091 — CS — 13.12.2016 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003

ze dne 16. prosince 2002

o statistice železniční dopravy

(Úř. věst. L 014 21.1.2003, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003,

  L 167

13

4.7.2003

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007,

  L 290

14

8.11.2007

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2032 ze dne 26. října 2016,

  L 317

105

23.11.2016
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003

ze dne 16. prosince 2002

o statistice železniční dopravyČlánek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je stanovit společná pravidla pro vytváření statistik železniční dopravy Společenství.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny železnice ve Společenství. Každý členský stát poskytuje statistické údaje, které se vztahují k železniční dopravě na jeho území. Pokud provozovatel železniční dopravy působí ve více než jednom členském státě, vyžadují příslušné vnitrostátní orgány po tomto provozovateli, aby poskytoval údaje odděleně pro každou zemi, ve které působí, aby tak umožnil sestavit statistiky za členský stát.

Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení vyjmout

a) provozovatele železniční dopravy působící výhradně nebo hlavně v průmyslových nebo podobných zařízeních, včetně přístavů;

b) provozovatele železniční dopravy poskytující hlavně místní turistické služby, jako například chráněné historické parní železnice.

Článek 3

Definice

▼M1

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „vykazující zemí“ členský stát předávající údaje Eurostatu;

2. „vnitrostátními orgány“ národní statistické úřady a jiné orgány příslušné v každém členském státě pro vytváření statistických údajů Společenství;

3. „železnicí“ kolejová dopravní komunikace výlučně používaná železničními vozidly;

4. „železničním vozidlem“ mobilní zařízení jezdící výlučně po kolejích, které se pohybuje buď vlastní silou (hnací vozidla) nebo je taženo silou jiného vozidla (osobní vozy, přídavné vozy, zavazadlové vozy a železniční vozy);

5. „železničním podnikem“ každý veřejný nebo soukromý podnik, který poskytuje služby v oblasti železniční přepravy zboží nebo cestujících. Vyjímají se podniky, jejichž jediná činnost spočívá v poskytování služeb v oblasti přepravy cestujících metrem, tramvají nebo městskou dráhou;

6. „železniční přepravou zboží“ přeprava zboží železničními vozidly mezi místem nakládky a vykládky;

7. „železniční přepravou cestujících“ přeprava cestujících železničními vozidly mezi místem nástupu a místem výstupu. Vyjímá se přeprava cestujících metrem, tramvají a nebo městskou dráhou;

8. „metrem“ (také označovaným jako „podzemní dráha“) elektrifikovaná železnice pro přepravu cestujících s dostatečnou kapacitou pro zvládnutí silného přepravního objemu, která vykazuje tyto znaky: výlučné právo cesty, vlaky složené z více vozů, vysoká rychlost a velké zrychlení, důmyslně propracovaná signalizace, žádné úrovňové přechody, což umožňuje vysokou frekvenci vlaků, jakož i vysoká nástupiště. Metra dále mají zastávky blízko sebe, obvykle činí vzdálenost mezi stanicemi zhruba 700 až 1 200  metrů. „Vysoká rychlost“ odkazuje na srovnání s rychlostí tramvají a městské dráhy a rozumí se jí rychlost zhruba 30 až 40 kilometrů za hodinu na krátké vzdálenosti a 40 až 70 kilometrů za hodinu na delší vzdálenosti;

9. „tramvají“ silniční vozidlo pro přepravu cestujících vybavené místy k sezení pro více než devět osob (včetně řidiče) a napojené na elektrické troleje nebo poháněné dieselovým motorem, a které jezdí po kolejích;

10. „městskou dráhou“ železnice pro přepravu cestujících, která často používá elektricky poháněné kolejové vozy jezdící jednotlivě nebo jako krátké vlaky po dvojkolejných tratích. Vzdálenost mezi stanicemi/zastávkami je zpravidla menší než 1 200  metrů. Městská dráha má ve srovnání s metrem lehčí konstrukci, je určena pro menší přepravní objemy a většinou jezdí nižší rychlostí. Někdy je obtížné přesně odlišit městskou dráhu od tramvají; tramvaje obecně nejsou odděleny od silniční dopravy, zatímco městské dráhy mohou být provozovány odděleně od ostatních dopravních systémů;

11. „vnitrostátní dopravou“ železniční doprava mezi dvěma místy (z místa nakládky/nástupu do místa vykládky/výstupu) ve vykazující zemi. Může zahrnovat průjezd druhou zemí;

12. „mezinárodní dopravou“ železniční doprava mezi místem (nakládky/nástupu nebo vykládky/výstupu) ve vykazující zem a místem (nakládky/nástupu nebo vykládky/výstupu) v jiné zemi;

13. „tranzitní dopravou“ železniční doprava mezi dvěma místy přes vykazující zemi (z místa nakládky/nástupu do místa vykládky/výstupu). Dopravní operace, které zahrnují nakládku/nástup nebo vykládku/výstup zboží/cestujících na hranici vykazující země z jiného nebo na jiný druh dopravy, se nepovažují za tranzitní dopravu;

14. „cestujícím v železniční dopravě“ osoba cestující po železnici kromě obsluhy vlaku. Pro účely statistiky nehod k nim patří také cestující, kteří se snaží naskočit na jedoucí vlak nebo z jedoucího vlaku vyskočit;

15. „počtem cestujících“ počet přepravených cestujících v železniční dopravě, přičemž je každá jízda po železnici definována jako přeprava z místa nástupu do místa výstupu s přestupem nebo bez přestupu z jednoho železničního vozidla na jiné železniční vozidlo. Jestliže cestující využijí služeb více než jednoho železničního podniku, započítávají se pokud možno pouze jednou;

16. „osobokilometrem“ měrná jednotka odpovídající přepravě jednoho cestujícího po železnici na vzdálenost jednoho kilometru. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

17. „hmotností“ množství zboží vyjádřené v tunách (1 000  kilogramů). Kromě hmotnosti dopravovaného zboží se zohlední také hmotnost obalu a vlastní hmotnost kontejnerů, výměnných nástaveb, palet a silničních vozidel, která jsou v kombinované přepravě dopravována po železnici. Jestliže se na přepravě zboží podílí více než jeden železniční podnik, započítává se hmotnost zboží pokud možno pouze jednou;

18. „tunokilometrem“ měrná jednotka odpovídající přepravě jedné tuny zboží po železnici na vzdálenost jednoho kilometru. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

19. „vlakem“ jedno nebo několik železničních vozidel, které je taženo (která jsou tažena) jednou nebo několika lokomotivami nebo kolejovými vozidly, nebo jedno samostatně jedoucí železniční vozidlo, které pod určitým číslem nebo určitým označením jede ze stanoveného výchozího bodu do stanoveného koncového bodu. Nezatížená lokomotiva, tj. lokomotiva jedoucí sama, se nepovažuje za vlak;

20. „vlakokilometrem“ měrná jednotka odpovídající pohybu vlaku na vzdálenost jednoho kilometru. Je-li známá, zohledňuje se skutečně ujetá vzdálenost, v opačném případě se použije standardní síťová vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

21. „ucelenou vlakovou zásilkou“ zásilka skládající se z nákladu jednoho nebo několika vozů, kterou současně zasílá stejný odesílatel ze stejného nádraží a která se dopravuje beze změny seřazení vlaku na adresu stejného příjemce na stejné cílové nádraží;

22. „ucelenou vozovou zásilkou“ zásilka zboží, pro jejíž přepravu je použito samostatného nákladního vozu, nezávisle na tom, zda je plně využita jeho nosnost či nikoli;

23. „TEU (Twenty-foot Equivalent Unit — jednotkou odpovídající 20 stopám)“ standardní jednotka odpovídající kontejneru ISO o délce 20 stop (6,10 m) používaná jako statistická měrná jednotka dopravních toků nebo kapacit. Standardní kontejner ISO 40' série 1 se rovná 2 TEU. Výměnné přepravníky pod 20 stop odpovídají 0,75 TEU, přepravníky mezi 20 a 40 stopami 1,5 TEU a nad 40 stop 2,25 TEU.

▼M4 —————

▼M4

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, pokud jde o změny tohoto článku s cílem přizpůsobit technické definice uvedené v odst. 1 bodech 8 až 10 a 21 až 23 a stanovit dodatečné technické definice v případě, kdy je třeba zohlednit nejnovější vývoj, v jehož důsledku je nezbytné definovat určitou úroveň technických podrobností v zájmu zajištění harmonizace statistik.

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou zátěž pro členské státy a respondenty. Komise kromě toho statistická opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci řádně odůvodní s využitím případné odpovídající analýzy efektivity nákladů, včetně hodnocení zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ( 1 ).

▼B

Článek 4

Sběr údajů

1.  Statistické údaje, které se sbírají, jsou stanoveny v přílohách tohoto nařízení. Zahrnují tyto typy údajů:

a) roční statistika přepravy cestujících - podrobné vykazování (příloha A);

▼M4 —————

▼B

c) roční statistika přepravy cestujících - podrobné vykazování (příloha C);

▼M4 —————

▼B

e) čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících (příloha E);

f) regionální statistika přepravy zboží a cestujících (příloha F);

g) statistika dopravních proudů v železniční síti (příloha G).

▼M4 —————

▼M4

2.  Podle příloh A a C členské státy předávají údaje za provozovatele:

a) jejichž celkový objem přepravy zboží je alespoň 200 000 000 tunokilometrů nebo alespoň 500 000 tun;

b) jejichž celkový objem přepravy cestujících je alespoň 100 000 000 osobokilometrů.

Pro provozovatele, jejichž objemy přepravy jsou nižší než prahové hodnoty uvedené v písmenech a) a b), je vykazování podle příloh A a C nepovinné.

3.  Podle přílohy L předávají členské státy celkové údaje za provozovatele, jejichž objemy přepravy jsou nižší, než jsou prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, pokud tyto údaje nejsou předávány podle příloh A a C, jak je blíže uvedeno v příloze L.

▼B

4.  Pro účely tohoto nařízení se zboží klasifikuje v souladu s přílohou J. Nebezpečné věci se dále klasifikují v souladu s přílohou K.

▼M3

5.  Komise může upravit obsah příloh. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

Článek 5

Zdroje údajů

1.  Členské státy určí veřejnou nebo soukromou organizaci, která se účastní sběru údajů požadovaných na základě tohoto nařízení.

2.  Potřebné údaje mohou být získávány pomocí jakékoli kombinace těchto zdrojů:

a) povinné zjišťování;

▼M4

b) administrativní údaje včetně údajů shromážděných regulačními orgány, zejména údaje ze železničního nákladního listu, pokud je k dispozici;

▼B

c) postupy statistických odhadů;

d) údaje předávané profesními organizacemi v odvětví železnic;

e) studie ad hoc.

3.  Vnitrostátní orgány přijmou opatření nezbytná pro koordinaci používaných zdrojů údajů a k zajištění kvality statistických údajů předávaných Eurostatu.

Článek 6

Předávání statistických údajů Eurostatu

1.  Členské státy předávají Eurostatu statistické údaje uvedené v článku 4.

2.  Opatření pro předávání statistických údajů uvedených v článku 4 budou stanovena postupem podle čl. 11 odst. 2.

▼M4

Článek 7

Šíření

Statistiky založené na údajích uvedených v přílohách A, C, E, F, G a L šíří Komise (Eurostat).

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví opatření k šíření výsledků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

▼B

Článek 8

Kvalita statistických údajů

1.  Za účelem pomoci členským státům s udržováním kvality statistických údajů v oblasti železniční dopravy Eurostat připraví a zveřejní metodologická doporučení. Tato doporučení zohlední nejlepší zkušenosti vnitrostátních orgánů, provozovatelů železniční dopravy a profesních organizací v odvětví železnic.

▼M4

1a.  Členské státy přijmou veškerá opatření nutná k zajištění kvality předávaných údajů.

▼B

2.  Kvalitu statistických údajů hodnotí Eurostat. Proto členské státy na žádost Eurostatu poskytnou informace o metodách používaných při vytváření statistik.

▼M4

3.  Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

4.  Komise přijme prováděcí akty, kterými určí podrobnosti, strukturu, periodicitu a srovnatelné prvky standardních zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl.

▼M4

Článek 9

Zpráva o provádění

Komise po konzultaci s Výborem pro Evropský statistický systém předloží Evropskému parlamentu a Radě do 31. prosince 2020 a poté každé čtyři roky zprávu o provádění tohoto nařízení a o dalším vývoji.

V této zprávě Komise zohlední relevantní informace poskytnuté členskými státy týkající se kvality předávaných údajů, metod shromažďování údajů a informací o potenciálních zlepšeních a potřebách uživatelů.

Ve zprávě se zejména:

a) posoudí výhody plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům na jejich vypracování.

b) posoudí kvalita předávaných údajů, použité metody shromažďování údajů a kvalita vypracovaných statistik.

Článek 10

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem 13. prosince 2016. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v Interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 ( 2 ).

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ( 3 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

▼M4 —————

▼B

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA AROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ - PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách

— tunokilometrech

Dopravní výkon nákladních vlaků v:

— vlakových kilometrech

Počet přepravených jednotek kombinované dopravy:

— počet

— TEU (jednotka odpovídající 20 stopám) (pro kontejnery a výměnné nástavby)

Referenční období

Rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka A1: Přepravené zboží podle druhu přepravy

Tabulka A2: Přepravené zboží podle druhu zboží (příloha J)

Tabulka A3: Přepravené zboží (pro mezinárodní a tranzitní dopravu) podle země nakládky a země vykládky

Tabulka A4: Přepravené zboží podle kategorií nebezpečných věcí (příloha K)

Tabulka A5: Přepravené zboží podle typu zásilky (nepovinné)

Tabulka A6: Přepravené zboží v jednotkách kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka A7: Počet naložených přepravovaných jednotek kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka A8: Počet prázdných přepravovaných jednotek kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka A9: Dopravní výkon nákladních vlaků

Termín pro předání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období pro tabulky A1, A2 a A3

2003

První referenční období pro tabulky A4, A5, A6, A7, A8 a A9

2004

Poznámky:

1.  Druhy přepravy se rozlišují tyto:

— vnitrostátní

— mezinárodní - dovoz

— mezinárodní - vývoz

— tranzitní

2.  Typ zásilky lze rozlišovat takto:

— ucelený vlak

— vozová zásilka

— jiná

3.  Typ přepravní jednotky se rozlišuje takto:

— kontejnery a výměnné nástavby

— návěsy (nedoprovázené)

— silniční vozidla (doprovázená)

4.  U tabulky A3 mohou Eurostat a členské státy učinit opatření za účelem usnadnění sjednocení údajů pocházejících od provozovatelů železniční dopravy v ostatních členských státech a tím zajistit jednotnost údajů.

5.  U tabulky A4 členské státy případně označí, které druhy provozu nejsou v údajích zahrnuty.

6.  U tabulek A2 až A8, nejsou-li k dispozici úplné informace o tranzitní přepravě, uvedou členské státy všechny dostupné údaje.

▼M4 —————

▼M4
PŘÍLOHA CROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH – PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující:

— v počtu cestujících

— v osobokilometrech

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy:

— ve vlakových kilometrech

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka C3: Přepravení cestující podle druhu dopravy

Tabulka C4: Mezinárodně přepravení cestující podle země nástupu a země výstupu

Tabulka C5: Dopravní výkon vlaků osobní dopravy

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2016

Poznámky:

1.  Druhy přepravy se rozlišují takto:

— vnitrostátní

— mezinárodní.

2.  U tabulek C3 a C4 uvádí členské státy údaje včetně informací o prodeji jízdenek mimo vykazující zemi. Tyto informace se dají získat přímo od vnitrostátních orgánů jiných zemí nebo prostřednictvím mezinárodního clearingového vyúčtování jízdného

▼M4 —————

▼B
PŘÍLOHA EČTVRTLETNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách

— tunokilometrech

Přepravení cestující v:

— počtu cestujících

— osobokilometrech

Referenční období

Čtvrtletí

Četnost

Čtvrtletní

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka E1: přepravené zboží

Tabulka E2: přepravení cestující

Termín pro předání údajů

Tři měsíce po skončení referenčního období

První referenční období

1. čtvrtletí 2004

Poznámky:

1.  Tabulky E1 a E2 lze předávat na základě předběžných údajů, včetně odhadů. U tabulky E2 mohou členské státy uvádět údaje založené na prodejích jízdenek ve vykazující zemi nebo na jiném dostupném zdroji.

2.  Tyto statistické údaje předávají provozovatelé železniční dopravy spadající pod přílohy A a C.
PŘÍLOHA FREGIONÁLNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách

Přepravení cestující v:

— počtu cestujících

Referenční období

Rok

Četnost

Jednou za pět let

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka F1: Vnitrostátní přeprava zboží podle regionu nakládky a regionu vykládky (NUTS 2)

Tabulka F2: Mezinárodní přeprava zboží podle regionu nakládky a regionu vykládky (NUTS 2)

Tabulka F3: Vnitrostátní přeprava cestujících podle regionu nástupu a regionu výstupu (NUTS 2)

Tabulka F4: Mezinárodní přeprava cestujících podle regionu nástupu a regionu výstupu (NUTS 2)

Termín pro předání údajů

12 měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2005

Poznámky:

1.  Pokud je místo nakládky nebo vykládky (tabulky F1, F2) nebo nástupu nebo výstupu (tabulky F3, F4) mimo Evropský hospodářský prostor, uvádějí členské státy pouze zemi.

2.  Jako pomoc členským státům s přípravou těchto tabulek poskytne Eurostat členským státům seznam kódů UIC stanic a odpovídající kódy NUTS.

3.  U tabulek F3 a F4 mohou členské státy uvádět údaje založené na prodejích jízdenek nebo jakémkoli jiném dostupném zdroji.

4.  Tyto statistické údaje se předávají za provozovatele železniční dopravy spadající pod přílohy A a C.
PŘÍLOHA GSTATISTIKA DOPRAVNÍCH TOKŮ V ŽELEZNIČNÍ SÍTI

Seznam proměnných a měrných jednotek

Nákladní doprava:

— počet vlaků

Osobní doprava:

— počet vlaků

Ostatní doprava (služební vlaky atd.) (nepovinné):

— počet vlaků

Referenční období

Rok

Četnost

Jednou za pět let

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka G1: Nákladní doprava, podle traťových úseků

Tabulka G2: Osobní doprava, podle traťových úseků

Tabulka G3: Ostatní doprava (služební vlaky atd.) podle traťových úseků (nepovinné)

Termín pro předání údajů

18 měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2005

Poznámky:

1.  Členské státy definují soubor traťových úseků, který musí zahrnovat alespoň železniční transevropskou síť (TEN) na jejich území. Členské státy sdělí Eurostatu:

— geografické souřadnice a jiné údaje nutné k identifikaci a mapování každého traťového úseku, a také spojů mezi úseky;

— informace o vlastnostech (včetně kapacity) vlaků používajících každý traťový úsek.

2.  Každý traťový úsek, který je částí železniční transevropské sítě (TEN) se označí pomocí dalšího atributu v záznamu údajů, aby bylo možné kvantifikovat provoz na železniční síti TEN.

▼M4 —————

▼M2
PŘÍLOHA J

NST 2007Oddíl

Popis

01

Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu

02

Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn

03

Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium

04

Potravinářské výrobky, nápoje a tabák

05

Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně

06

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média

07

Koks a rafinované ropné produkty

08

Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo

09

Jiné nekovové anorganické produkty

10

Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

11

Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny

12

Dopravní prostředky a zařízení

13

Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené

14

Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady

15

Zásilky, balíky

16

Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí

17

Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené

18

Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně

19

Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01–16

20

Jiné věci jinde neuvedené

▼B
PŘÍLOHA K

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

1. Výbušné látky a předměty

2. Plyny

3. Hořlavé kapalné látky (kapaliny)

4.1. Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky

4.2. Samozápalné látky

4.3. Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

5.1. Látky podporující hoření

5.2. Organické peroxidy

6.1. Jedovaté látky

6.2. Látky působící infekce

7. Radioaktivní látky

8. Žíravé látky

9. Různé nebezpečné látky

Poznámka:

Tyto kategorie jsou kategorie definované v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), přijatého podle směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí ( 4 ).

▼M4
PŘÍLOHA LTabulka L.1

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách celkem

— v tunokilometrech celkem

Dopravní výkon nákladních vlaků ve:

— vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Termín pro předání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2017

Poznámky:

Pouze za provozovatele, u kterých celkový objem přepravy v přepravě zboží nepřesáhne 200 milionů tunokilometrů a nepřesáhne 500 tisíc tun a kteří se nevykazují podle přílohy A (podrobné vykazování).Tabulka L.2

OBJEM PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI PŘI PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující v:

— počtu cestujících celkem

— osobokilometrech celkem

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy ve:

— vlakových kilometrech celkem

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2017

Poznámky:

Pouze za provozovatele, u kterých celkový objem přepravy v přepravě cestujících nepřesáhne 100 milionů osobokilometrů a kteří se nevykazují podle přílohy C (podrobné vykazování)( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87. 31.3.2009. s. 164).

( 2 ) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 4 ) Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise (Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 42).

Top