Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0482

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropské občanské iniciativě

COM/2017/0482 final - 2017/0220 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2019

V Bruselu dne 13.9.2017

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropské občanské iniciativě

(Text s významem pro EHP)

{SWD(2017) 294 final}


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.    SOUVISLOSTI NÁVRHU

·    Odůvodnění a cíle návrhu

Evropská občanská iniciativa představuje právo zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii (SEU). V čl. 11 odst. 4 SEU se stanoví, že „nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv“. Smyslem iniciativy je zvýšit míru, jakou se občané podílejí na demokratickém životě Evropské unie, tím, že jim dává možnost obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.

Pravidla a způsoby fungování evropské občanské iniciativy jsou v souladu s článkem 24 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoveny v nařízení (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě 1 . Toto nařízení je použitelné od dubna 2012. Právní rámec iniciativy doplňuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 ze dne 17. listopadu 2011, kterým se stanoví technické specifikace pro online systémy sběru podle nařízení (EU) č. 211/2011 2 .

V roce 2015 Komise vydala první zprávu o uplatňování nařízení 3 , v níž vyjmenovala několik výzev, jež z provádění nařízení v prvních třech letech jeho použitelnosti vyplynuly. Zavázala se v ní, že zavede opatření ke zlepšení fungování iniciativy a podrobněji zanalyzuje dopad zjištěných výzev. Za tím účelem iniciovala v posledních letech několik technických studií, jež se kromě analýzy problémů věnovaly i online systémům sběru pro iniciativu a zjednodušení požadavků týkajících se údajů o podepisujících osobách.

Po přijetí zprávy Komise v roce 2015 byla iniciativa v uplynulých dvou letech přezkoumána. Hodnocení a posouzení podrobily iniciativu i ostatní orgány a instituce EU a zainteresované subjekty z řad občanské společnosti, které odhalily nedostatky ve způsobu jejího fungování a překážky, na něž narazili organizátoři občanských iniciativ. Zejména Evropský parlament ve svém usnesení 4 jmenoval několik problémů a vyzval k revizi nařízení (EU) č. 211/2011 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 a k přijetí souboru změn, jež by fungování iniciativy zlepšily.

Během pěti let od data použitelnosti nařízení také orgány Unie, členské státy a zainteresované subjekty získaly se zaváděním tohoto nástroje participativní demokracie na úrovni EU zkušenosti. Zpráva Komise a příspěvky získané v rámci přezkumu se shodují na několika hlavních oblastech, v nichž je nutné způsob uplatňování iniciativy zlepšit a usnadnit její používání ze strany občanů. Přestože za tímto účelem Komise v mezích současného právního rámce provedla různá opatření, podstatná část zjištěných nedostatků přímo vyplývá z ustanovení právního předpisu a odstranit je lze pouze revizí nařízení. Je proto nutné předložit legislativní návrh.

Cílem tohoto návrhu je odstranit nedostatky zjištěné v minulých letech a zlepšit tak fungování iniciativy, přičemž hlavním politickým cílem je: i) upravit iniciativu tak, aby byla pro organizátory a podporovatele přístupnější, méně složitá a snadněji použitelná, a ii) využít celý potenciál iniciativy coby nástroje na podporu diskuze a účasti na evropské úrovni a k přiblížení EU jejím občanům, včetně mladých lidí.

·    Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Větší demokratická legitimita v EU vzešlá z většího zapojení a angažovanosti občanů je jednou z deseti priorit Komise (priorita č. 10 – Unie demokratické změny) 5 . Tento návrh k naplnění této priority přímo přispívá, a to tím, že díky němu bude evropská občanská iniciativa uživatelsky přívětivější a nebude již představovat takovou zátěž, takže bude možné její potenciál coby nástroje účasti občanů na evropské úrovni a k přiblížení EU jejím občanům naplno využít. Zdokonalenou iniciativou se doplňují politická práva, která mají občané Unie již nyní, zejména právo volit a být volen v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu 6 . Rozšiřuje rovněž možnosti účasti mladých občanů EU na unijní úrovni.

Komise začala zavádět řadu nelegislativních opatření, jež mají využívání iniciativy organizátorům a občanům usnadnit. Patří k nim zejména: i) větší podpora a pomoc organizátorům; ii) vylepšení registrační fáze, včetně možnosti částečné registrace iniciativ; iii) nabídka hostování online systémů sběru občanských iniciativ na serverech Komise; iv) vylepšení softwaru pro online sběr prohlášení o podpoře pro evropskou občanskou iniciativu a jejich bezplatné zpřístupnění organizátorům a v) plánované zřízení online platformy pro spolupráci. Fungování iniciativy je přesto nutné ještě zlepšit, má-li se plně využít její potenciál.

Zlepšování evropské občanské iniciativy je v souladu s dalšími iniciativami Komise a odpovídá politickým směrům Junckerovy Komise, jejichž cílem je větší zapojení a účast občanů na tvorbě unijních politik.

Větší možnost podílet se na tvorbě politik EU v průběhu celého procesu jejich přípravy a legislativního cyklu dává občanům a zainteresovaným subjektům zejména program zlepšování právní úpravy 7 . Ten také za tím účelem zdokonaluje konzultační mechanismus, a z konzultací se zúčastněnými stranami se tak stává základní prvek přípravy a přezkumu politik. V rámci občanství EU je podpora a posílení účasti občanů na demokratickém životě EU jako jeden z hlavních cílů a oblastí činnosti zdůrazněna ve třetí zprávě o občanství EU z ledna 2017 8 . Podobně se o upevnění evropského občanství a zlepšení podmínek pro občanskou a demokratickou angažovanost na úrovni EU snaží i programy „Práva, rovnost a občanství“ a „Evropa pro občany“, které společně propagují práva vyplývající z evropského občanství a zavádějí soubor odpovídajících opatření 9 . Také akční plán pro „eGovernment“ na období 2016–2020 10 si klade za cíl usnadnit digitální interakci mezi správními orgány a občany či podniky v zájmu vysoké kvality veřejných služeb.

·    Soulad s ostatními politikami Unie

Návrh je zcela konzistentní a kompatibilní se stávajícími politikami Unie. Revizí nařízení se aktualizuje a zdokonaluje několik konkrétních ustanovení právního rámce evropské občanské iniciativy, aby odpovídala dosavadnímu vývoji legislativy EU, neboť nařízení o občanské iniciativě bylo přijato již v roce 2011.

Týká se to zejména reformy pravidel ochrany údajů a přijetí nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 11 v roce 2016. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se cele vztahuje na zpracování osobních údajů organizátory a orgány členských států na základě nařízení o evropské občanské iniciativě a stanoví zvláštní odpovědnost za ochranu osobních údajů shromážděných pro účely evropské občanské iniciativy. Současně návrh zajišťuje použitelnost [nařízení (ES) č. 45/2001 12 ] o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství, která se vztahuje na zpracování osobních údajů na základě tohoto nařízení Komisí.

Pokud jde o zvláštní pravidla týkající se centrálního online systému sběru pro iniciativu, návrh podobně umožňuje mimo jiné i zohlednit nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 13 . Rychlejší zavádění služeb eIDAS včetně elektronické identifikace (eID) a elektronického podpisu patří k hlavním cílům akčního plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 14 v rámci strategie pro jednotný digitální trh v Evropě 15 .

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

·    Právní základ    

Návrh vychází z článku 24 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o přijetí ustanovení upravujících postupy a podmínky požadované pro občanskou iniciativu ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii.

·    Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Předmět tohoto nařízení spadá v souladu s článkem 24 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) do výlučné pravomoci EU, neboť pouze Unie může přijímat pravidla a postupy vztahující se na evropskou občanskou iniciativu. Zásada subsidiarity se proto neuplatní.

·    Proporcionalita

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii, neboť nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení výše popsaných cílů.

Návrh obsahuje soubor cílených vylepšení způsobu uplatňování evropské občanské iniciativy, tak aby byla pro organizátory a občany přístupnější a snadněji použitelná. To zahrnuje opatření v oblasti pravomocí vnitrostátních orgánů členských států, zejména zjednodušení požadavků týkajících se údajů o podepisujících osobách a zdokonalení online systému sběru prohlášení o podpoře zřízením centrálního systému sběru pro evropskou občanskou iniciativu.

Obsahuje tak menší změny v jiných oblastech, jako je vydávání potvrzení pro online systémy sběru, ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře v členských státech a pravidla odpovědnosti a udělování sankcí, kde návrh ponechává prostor pro stanovení pravidel v souladu s vnitrostátním právem.

·    Volba nástroje

Článek 24 SFEU stanoví zvláštní právní základ pro evropskou občanskou iniciativu a pro přijetí ustanovení upravujících postupy a podmínky požadované pro občanskou iniciativu ve smyslu článku 11 Smlouvy o Evropské unii formou nařízení. Nezbytná pravidla a podmínky zřízení nástroje evropského rozměru, jakým je evropská občanská iniciativa, lze stanovit pouze nařízením, které je přímo použitelné.

Cílem tohoto nařízení je upravit a zdokonalit stávající pravidla a podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě. Revize také nabízí příležitost zjednodušit stávající strukturu nařízení tak, aby bylo přehlednější a ucelenější. Jelikož nezbytné změny jsou zásadní a týkají se základních ustanovení stávajícího nařízení, měl by být tento právní akt v zájmu srozumitelnosti pro občany a organizátory zrušen a nahrazen.

3.    VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

·    Hodnocení ex post

Aby mohla zhodnotit stávající legislativu a zjistit, jak nařízení (EU) č. 211/2011 v rámci revize zdokonalit, provedla Komise rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami, zadala několik studií na specifická témata a vyžádala si stanovisko platformy REFIT. Celý proces je stručně popsán níže a podrobně představen v pracovním dokumentu útvarů Komise, který je připojen k návrhu. Na základě tohoto procesu odhalila Komise v nařízení několik nedostatků, které mají vliv na efektivnost a účelnost nástroje.

Zjištěné problémy souvisí s těmito třemi aspekty:

i) problémy, jimž čelí organizátoři v registrační fázi, včetně vysoké míry zamítnutých žádostí o registraci navrhovaných občanských iniciativ;

ii) složitostí procesu sběru prohlášení o podpoře pro organizátory iniciativ, což dokládá nízké procento úspěšných iniciativ, tj. iniciativ, kterým se během období sběru v délce jednoho roku podařilo získat požadovaný počet podepsaných osob;

iii) nízkým počtem iniciativ, které dosáhly hranice jednoho miliónu podpisů, a omezeným vlivem, kterého občanské iniciativy dosud dosáhly.

Několik pravidel v současnosti zakotvených v nařízení o občanské iniciativě je z pohledu organizátorů evropské občanské iniciativy, podepsaných osob a příslušných orgánů v členských státech považováno za složité a představující přílišnou zátěž. Patří k nim zejména: i) registrační fáze; ii) životní cyklus iniciativy a časové lhůty; iii) zřízení online systémů sběru a vydávání potvrzení pro tyto systémy členskými státy; iv) rozdílné požadavky na osobní údaje podepsaných osob iniciativy a v) skutečnost, že za shromažďování osobních údajů podepsaných osob nesou odpovědnost organizátoři. Některé zainteresované strany mají za to, že první tři úspěšné iniciativy dosud neměly velký dopad a ani s nimi související návazná opatření nejsou nijak významná.

·    Konzultace se zúčastněnými stranami

Konzultace se zúčastněnými stranami vedené ohledně nařízení o evropské občanské iniciativě proběhly ve dvou fázích:

– První fázi (2015 – březen 2017) zahájila zpráva Komise o uplatňování nařízení o evropské občanské iniciativě. Cílem bylo shromáždit názory na nařízení a na to, jak iniciativu na základě platného právního rámce a případně revize nařízení zdokonalit. V rámci hodnocení prováděného Komisí a dalšími orgány, jako je Evropský parlament či evropský veřejný ochránce práv, se uskutečnilo několik cílených konzultací se zúčastněnými stranami. Podrobnější informace o konzultacích a hodnoceních jsou uvedeny v pracovním dokumentu útvarů Komise připojeném k návrhu.

– Druhá fáze vycházela z výsledků té první a zaměřila se na shromáždění podkladů pro návrh možných zdokonalení a možností revize nařízení, a to prostřednictvím 12týdenní veřejné konzultace.

Předmětem veřejné konzultace byly názory na obecné hodnocení současného rámce a evropské občanské iniciativy a na možnosti jejího zdokonalení a také na konkrétnější aspekty jednotlivých klíčových fází jejího životního cyklu: i) přípravné fáze; ii) registrace iniciativy; iii) sběru prohlášení o podpoře; iv) předložení Komisi a návazná opatření a v) transparentnosti a informační kampaně. Komise získala 5,323 odpovědí, z 98 % od občanů.

Podklady byly obecně shromážděny od širokého okruhu zúčastněných stran, především od občanů (podepsaných či potenciálních podepsaných osob), organizátorů iniciativ a organizací občanské společnosti, ale i od příslušných orgánů členských států, výzkumných subjektů (akademických či think tanků), orgánů veřejné moci spravujících podobné participativní nástroje, poskytovatelů hostingu a softwaru či úřadů členských států pro ochranu údajů. Při analýze a sumarizaci získaných informací kladla Komise zvláštní důraz na ty, jež poskytli občané, organizátoři a organizace občanské společnosti, neboť ti jsou hlavními uživateli iniciativy. Výsledky konzultací jsou shrnuty v souhrnné zprávě, která tvoří přílohu pracovního dokumentu útvarů Komise připojeného k návrhu.

Doporučení, jež z konzultací vzešla, byla do návrhu začleněna, konkrétně:

– vylepšení procesu registrace, včetně zavedení možnosti částečné registrace iniciativ,

– zřízení uživatelské podpory (helpdesku) Komise a online platformy pro spolupráci, která organizátorům nabídne diskusní fórum, poradenství a podporu,

– zavedení centrálního online systému sběru, zřízeného a provozovaného Komisí,

– zjednodušení požadavků na osobní údaje podepsaných osob a možnost pro všechny občany EU podpořit iniciativu na základě státní příslušnosti,

– stanovení minimální věkové hranice podepsaných osob na 16 let,

– zavedení možnosti pro organizátory zvolit datum zahájení sběru,

– zavedení možnosti pro podepsané osoby dostávat informace e-mailem.

Některá doporučení nebyla zahrnuta buď proto, že byla považována za méně efektivní či účelná než jiná, nebo proto, že z právního hlediska nebyla jejich realizace možná. Podrobné vysvětlení je obsaženo v pracovním dokumentu útvarů Komise připojeném k návrhu.

·    Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Komise zohlednila následující příspěvky externích subjektů:

Doporučení ostatních orgánů a institucí EU, zejména usnesení Evropského parlamentu o evropské občanské iniciativě, jakož i několik zvláštních studií, jež poskytly podklady pro přezkum 16 .

Čtyři studie věnované uplatňování evropské občanské iniciativy zadané Komisí 17 :

– Studie Komise o dopadech nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě na oblast informačních a komunikačních technologií.

– Studie o používání elektronické identifikace (eID)
pro evropskou občanskou iniciativu.

– Studie požadavků týkajících se údajů pro účely evropské občanské iniciativy.

– Studie online systémů sběru a technických specifikací podle nařízení (EU) č. 211/2011 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1179/2011.

Mimoto přinesla informace pro přezkum řada dalších studií. Jsou uvedeny na seznamu v příloze 1 pracovního dokumentu útvarů Komise připojeného k návrhu.

Revize nařízení o evropské občanské iniciativě se projednávala rovněž v rámci odborné skupiny pro občanskou iniciativu za účasti zástupců orgánů členských států, jejíž výstupy byly také do revize začleněny, včetně konkrétních příspěvků několika delegací 18 .

·    Posouzení dopadů

Vzhledem ke své institucionální povaze nemá revize nařízení (EU) č. 211/2011 žádný přímý ekonomický, sociální ani environmentální dopad, a posouzení dopadů nebylo považováno za nutné. Lze však předpokládat, že technická a praktická opatření, jež mají iniciativu zjednodušit, omezí administrativní zátěž jak pro organizátory, tak pro členské státy. Různé možnosti, jak iniciativu zdokonalit, jsou posouzeny v pracovním dokumentu útvarů Komise připojeném k návrhu a také v několika studiích o uplatňování evropské občanské iniciativy.

·    Účelnost a zjednodušování právních předpisů

Platforma REFIT vydala k evropské občanské iniciativě v červnu 2016 stanovisko 19 a poukázala na několik způsobů, jak iniciativu zjednodušit, zejména: i) vylepšením registrační fáze a poskytováním poradenství a podpory organizátorům; ii) zjednodušením požadavků týkajících se údajů o podepisujících osobách; iii) zjednodušením pravidel týkajících se výboru občanů a omezením odpovědnosti organizátorů; iv) stanovením časové osy iniciativy a data zahájení 12měsíčního období sběru; v) zdokonalením online systémů sběru a vi) podporou informačních kampaní o iniciativě.

Návrh obsahuje zlepšení ve všech těchto oblastech a zahrnuje soubor ustanovení v souladu s doporučeními uvedenými ve stanovisku a podrobněji vysvětlenými v pracovním dokumentu útvarů Komise, který je připojen k návrhu.

·Kromě toho několik ustanovení návrhu umožní zlepšit efektivnost a účelnost a přinese úspory v několika oblastech, jako je online sběr, překlady, formuláře prohlášení o podpoře a předkládání prohlášení o podpoře vnitrostátním orgánům členských států. Důraz je kladen na to, aby byla iniciativa pro organizátory a podepsané osoby přístupnější, levnější a nepředstavovala pro ně takovou zátěž, některá opatření se však týkají i efektivnosti a úspor pro orgány veřejné moci včetně Komise a příslušných vnitrostátních orgánů.

·

·    Základní práva

Návrh plně ctí základní práva a zásady uznávané Listinou základních práv Evropské unie, a zejména její článek 8, který stanoví, že každý má právo na ochranu svých osobních údajů.

4.    ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Konkrétní rozpočtové důsledky návrhu se týkají několika online systémů pro evropskou občanskou iniciativu, jež Komise zřídí a bezplatně zpřístupní občanům a organizátorům. Návrh předpokládá, že budou zřízeny, vyvinuty a spravovány zejména tyto online nástroje: oficiální registr evropské občanské iniciativy (článek 4), platforma pro spolupráci, která bude občanům a organizátorům nabízet poradenství a podporu (článek 4), a centrální online systém sběru pro iniciativu (článek 10).

Legislativní finanční výkaz, který je připojen k návrhu, obsahuje podrobné posouzení rozpočtových důsledků a výčet administrativních a lidských zdrojů, jež jsou k zavedení těchto systémů a služeb ke zdokonalení evropské občanské iniciativy nezbytné.

5.    OSTATNÍ PRVKY

·    Plány provádění a monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Návrh předpokládá, že Komise bude fungování evropské občanské iniciativy pravidelně přezkoumávat a nejpozději pět let od data jejího vstupu v platnost a následně každých pět let předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím uplatňování. Zprávy budou veřejné.

·    Informativní dokumenty (u směrnic)

Nevztahuje se na tento návrh.

·    Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě stanoví postupy a podmínky vyžadované pro evropskou občanskou iniciativu. Návrh obsahuje soubor opatření, jak iniciativu zdokonalit a učinit přístupnější a méně složitou a usnadnit její využívání ze strany organizátorů a podporovatelů a jak využít celý potenciál iniciativy coby nástroje na podporu diskuze a účasti občanů na evropské úrovni a k přiblížení EU jejím občanům.

Kapitola 1 – Obecná ustanovení

Článek 1 stanoví rozsah působnosti nařízení.

Článek 2 stanoví právo každého občana Unie staršího 16 let podpořit iniciativu podpisem prohlášení o podpoře v souladu s nařízením.

Článek 3 stanoví počet podepsaných osob požadovaný pro to, aby byla iniciativa platná, včetně požadavku, aby nejméně jeden milion podpisů pocházel alespoň z jedné čtvrtiny členských států. Dále stanoví, že nejméně v jedné čtvrtině členských států musí počet podepsaných osob dosáhnout minimálního počtu uvedeného v příloze I, který se i nadále rovná počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému 750.

Článek 4 vypočítává opatření související s poskytováním informací a pomoci organizátorům iniciativ ze strany Komise a členských států. Vychází ze stávajících opatření podle článku 4 nařízení (EU) č. 211/2011 včetně zejména informací, pomoci a oficiálního registru evropské občanské iniciativy spravovaného Komisí. Stanoví také zpřístupnění online platformy pro spolupráci v rámci iniciativy, která organizátorům poskytne diskusní fórum, informace a poradenství, podporu organizátorům v podobě překladu obsahu jejich iniciativy do všech úředních jazyků a opatření související s poskytováním informací a pomoci členskými státy, aby byla EU občanům co nejblíže.

Kapitola 2 – Procesní ustanovení

Článek 5 stanoví požadavky na organizátory iniciativ, včetně vytvoření, složení a odpovědnosti skupiny organizátorů v počtu nejméně sedmi občanů Unie, kteří mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a kteří mají bydliště nejméně v sedmi různých členských státech. Dále lze podle něj za skupinu organizátorů pro účely nařízení považovat také právní subjekt zřízený za účelem správy dané iniciativy. Článek také obsahuje ustanovení objasňující odpovědnost skupiny organizátorů. Ačkoli se odpovědnost za zpracování osobních údajů i nadále řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tento článek stanoví, že skupina organizátorů odpovídá společně a nerozdílně za veškeré další škody způsobené v organizaci iniciativy záměrným nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním.

Článek 6 definuje způsob a podmínky registrace iniciativy Komisí. Stanoví, že prohlášení o podpoře pro určitou iniciativu lze sbírat pouze poté, co byla zaregistrována, a definuje požadavky, jež musí být pro registraci iniciativy splněny, a důvody odmítnutí iniciativu zaregistrovat. Zavádí také možnost iniciativu zaregistrovat částečně, pokud část iniciativy včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise předložit návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.

Článek 7 stanoví právo skupiny organizátorů již zaregistrovanou iniciativu kdykoliv předtím, než je v souladu s postupem uvedeným v nařízení předložena Komisi, stáhnout.

Článek 8 definuje trvání období pro sběr prohlášení o podpoře v délce maximálně 12 měsíců a právo organizátorů zvolit datum začátku období sběru, jež musí nastat do tří měsíců od registrace iniciativy.

Článek 9 stanoví postup a podmínky sběru prohlášení o podpoře. Upřesňuje, že prohlášení o podpoře iniciativy lze shromažďovat online nebo v listinné podobě a že za tím účelem lze použít pouze formulář odpovídající vzorům uvedeným v příloze III nařízení. Osoba podepisující prohlášení o podpoře má povinnost poskytnout pouze osobní údaje uvedené v příloze III. Členské státy informují Komisi, zda si přejí být zahrnuty v části A, nebo B přílohy III, před 1. červencem 2019. Zavádí možnost pro občany Unie podpořit iniciativu online prostřednictvím centrálního online systému sběru uvedeného v článku 10 s použitím svých oznámených prostředků pro elektronickou identifikaci ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014. Stanoví také, že každý smí prohlášení o podpoře podepsat pouze jednou.

Článek 10 zavádí povinnost Komise zřídit do 1. ledna 2020 a provozovat centrální online systém sběru, který bude zdarma k dispozici organizátorům registrovaných inciativ a který umožní občanům podpořit iniciativy online. Uvádí, že systém bude zřízen a provozován v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi. Dále stanoví, že občané budou moci iniciativám vyjadřovat podporu online prostřednictvím centrálního online systému sběru prohlášení o podpoře uvedeného v článku 10 s použitím oznámených prostředků pro elektronickou identifikaci nebo elektronického podpisu ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 a ukládá členským státům v tomto ohledu odpovídající povinnosti. 

Článek 11 stanoví možnost organizátorů zřídit svůj vlastní individuální online systém sběru, odpovídající bezpečnostní a technické prvky těchto systémů a způsob ověřování příslušnými orgány členských států. Ověřením nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních dozorových úřadů podle nařízení (EU) 2016/679. V návaznosti na podmínky stanovené v článku 6 nařízení (EU) č. 211/2011 stanoví, že do 1. ledna 2020 budou přijaty nové technické specifikace individuálního online systému sběru a bude tak nahrazeno platné prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011.

Článek 12 stanoví, že každý členský stát ověří a potvrdí prohlášení o podpoře podepsaná jeho státními příslušníky. Upřesňuje podmínky ověření a vydání potvrzení příslušných vnitrostátních orgánů uvádějící počet platných podpisů v každém členském státě.

Článek 13 definuje podmínky a lhůty pro předložení iniciativy Komisi.

Článek 14 upravuje fázi zveřejnění iniciativy předložené Komisi a podmínky veřejného slyšení v Evropském parlamentu, které se má konat do tří měsíců od data, kdy organizátoři iniciativu předložili. Zdůrazňuje také požadavek, aby se veřejného slyšení organizovaného Komisí společně s Evropským parlamentem mohly zúčastnit i zainteresované subjekty, jichž se iniciativa týká, a aby bylo zajištěno vyvážené zastoupení relevantních veřejných a soukromých zájmů. Kromě toho stanoví, že Komise bude na slyšení zastoupena na odpovídající úrovni a že příležitost zúčastnit se slyšení dostanou také představitelé ostatních orgánů Unie, včetně poradních.

Článek 15 upravuje přezkum evropské občanské iniciativy a reakci Komise na ni a stanoví, že Komise přijme skupinu organizátorů na odpovídající úrovni a vydá sdělení, v němž uvede své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí či nepřijetí těchto opatření. Dále prodlužuje dobu trvání této fáze ze tří měsíců podle nařízení (EU) č. 211/2011 na pět měsíců a zavádí zvláštní ustanovení o oznámení reakce Komise ostatním orgánům Unie, včetně poradních, jakož i o možnosti informovat o reakci na danou iniciativu signatáře a občany.

Kapitola 3 – Ostatní ustanovení


Článek 16 definuje požadavky na transparentnost zdrojů podpory a financování iniciativy, a to v průběhu celého procesu a v okamžiku předložení iniciativy Komisi dle článku 13.

Článek 17 upravuje komunikační činnost a informování veřejnosti ohledně iniciativy ze strany Komise a možnost organizátorů a Komise pro účely komunikace shromažďovat e-mailové adresy podepsaných osob, pokud tyto osoby daly souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tyto konkrétní účely a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.

Článek 18 stanoví, že zpracování osobních údajů dle nařízení se řídí nařízením (EU) 2016/679. Správcem údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 jsou zástupce skupiny organizátorů, případně právní subjekt zřízený pro účely správy dané iniciativy, a příslušné orgány členských států. Dále stanoví soubor požadavků na ochranu osobních údajů, včetně lhůt, v nichž musí skupina organizátorů, Komise a příslušné orgány členských států zničit prohlášení o podpoře.

Článek 19 upravuje určení orgánů v členských státech příslušných k provádění úkonů uvedených v nařízení a zveřejnění odpovídajících informací v registru.

Článek 20 stanoví povinnost členských států oznámit Komisi konkrétní předpisy, které přijaly k provedení nařízení, aby mohly být zveřejněny v registru.

Kapitola 4 – Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty

Článek 21 stanoví zřízení výboru ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011 pro účely provádění čl. 11 odst. 5 o přijetí technických specifikací individuálních online systémů sběru pro potřeby evropské občanské iniciativy.

Článek 22 zmocňuje Komisi, aby v oblasti působnosti příslušných ustanovení nařízení přijímala akty v přenesené pravomoci za účelem změny příloh nařízení.

Článek 23 svěřuje Komisi na dobu neurčitou pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny příloh nařízení a stanoví podmínky výkonu přenesení pravomoci dle nařízení.

Kapitola 5 – Závěrečná ustanovení

Článek 24 obsahuje standardní ustanovení o přezkumu uplatňování nařízení a o předložení zprávy Evropskému parlamentu a Radě nejpozději pět let od data použitelnosti nařízení a následně každých pět let.

Článek 25 stanoví, že se nařízení (EU) č. 211/2011 zrušuje a že odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení. 

Článek 26 obsahuje standardní ustanovení o vstupu v platnost a použitelnost, včetně přechodné fáze, kdy s výjimkou ustanovení čl. 9 odst. 4, článku 10, čl. 11 odst. 5 a článků 19 až 24, která se použijí od data vstupu nařízení v platnost, se nařízení použije od dne 1. ledna 2020.

2017/0220 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropské občanské iniciativě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 24 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 20 ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů 21 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) posiluje občanství Unie a dále zvyšuje demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan Unie má právo podílet se na demokratickém životě Unie. Evropská občanská iniciativa představuje nástroj participativní demokracie v Unii, který dává občanům možnost obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, podobnou právu svěřenému Evropskému parlamentu článkem 225 Smlouvy o fungování EU a Radě článkem 241 Smlouvy o fungování EU.

(2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 22 stanovilo pravidla a způsoby fungování evropské občanské iniciativy a bylo doplněno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1179/2011 23 .

(3)Komise ve své zprávě o uplatňování nařízení (EU) č. 211/2011 z března 2015 24 vyjmenovala několik výzev, jež z provádění nařízení vyplynuly, a zavázala se jejich dopad na efektivitu evropské občanské iniciativy podrobněji zanalyzovat a zlepšit její fungování.

(4)Evropský parlament ve svém usnesení o evropské občanské iniciativě ze dne 28. října 2015 25 vyzval Komisi k přezkumu nařízení (EU) č. 211/2011 a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1179/2011.

(5)Cílem tohoto nařízení je učinit evropskou občanskou iniciativu přístupnější a méně složitou a usnadnit její využívání ze strany organizátorů a podporovatelů, a využít tak cele potenciál iniciativy coby nástroje na podporu diskuze a účasti občanů na evropské úrovni a k přiblížení Unie jejím občanům.

(6)Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy. Měly by zajistit přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi.

(7)Je vhodné stanovit minimální věkovou hranici pro podporu iniciativy. Aby mohl být potenciál evropské občanské iniciativy coby nástroje participativní demokracie plně využit a podpořena účast občanů na úrovni Unie, zejména mezi jejími mladými občany, měla by být věková hranice stanovena na 16 let.

(8)V souladu s čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU se musí iniciativy, jež vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů nezbytné k provedení Smluv přijmout právní akt Unie, ujmout nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států.

(9)Aby se zajistilo, že iniciativa bude odrážet zájem Unie a současně že používání tohoto nástroje bude i nadále jednoduché, měl by být minimální počet členských států, z nichž musí občané pocházet, stanoven na čtvrtinu členských států.

(10)Aby se zajistila reprezentativnost iniciativy a podobné podmínky pro podporu iniciativy ze strany občanů, je rovněž vhodné stanovit minimální počet podepsaných osob pocházejících z každého z těchto členských států. Minimální počet podepsaných osob vyžadovaný v každém členském státě by měl být sestupným způsobem poměrný a měl by se rovnat počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému 750.

(11)Každý občan Unie by měl mít právo podpořit iniciativu v listinné podobě nebo online a za obdobných podmínek bez ohledu na to, kterého členského státu je státním příslušníkem nebo kde má bydliště.

(12)Ačkoli osobní údaje zpracovávané v rámci uplatňování tohoto nařízení mohou zahrnovat citlivé osobní údaje, je vzhledem k povaze evropské občanské iniciativy coby nástroje participativní demokracie oprávněné poskytnutí osobních údajů v souvislosti s podporou iniciativy požadovat a zpracovat je v míře nezbytné k ověření prohlášení o podpoře v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi.

(13)V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a podpory občanům a organizátorům by Komise měla poskytovat organizátorům informace a pomoc a zřídit online platformu pro spolupráci, která poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě. Aby byla občanům blízko, měly by členské státy zřídit na svém území kontaktní místa, která budou skupinám organizátorů ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a pomoc.

(14)Aby bylo možné občanskou iniciativu úspěšně iniciovat a spravovat, je nutné, aby měla alespoň minimální organizovanou strukturu. Ta by měla mít podobu skupiny organizátorů složené z fyzických osob s bydlištěm v nejméně sedmi různých členských státech, aby se podpořilo zformulování a reflexe témat celounijního dosahu. V zájmu transparentnosti a plynulé a účinné komunikace by skupina organizátorů měla jmenovat svého zástupce, který bude během celého procesu prostředníkem mezi ní a orgány Unie. Skupina organizátorů by měla mít možnost zřídit v souladu s vnitrostátními právními předpisy právní subjekt, který by danou iniciativu spravoval. Tento právní subjekt by se měl pro účely tohoto nařízení považovat za skupinu organizátorů.

(15)Aby se v souvislosti s navrhovanými občanskými iniciativami zajistila soudržnost a transparentnost a aby se zamezilo situaci, kdy jsou podpisy sbírány na podporu občanské iniciativy, která není v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvách a v tomto nařízení, měly by být iniciativy, které splňují podmínky tohoto nařízení, před tím, než se od občanů začnou shromažďovat prohlášení o podpoře, zaregistrovány Komisí. Komise by měla provádět registraci v souladu s obecnými zásadami řádné správy.

(16)V zájmu lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy a s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, je vhodné v případech, kdy podmínky registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou registraci. Iniciativa by se měla registrovat částečně, pokud její podstatná část včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a všechny ostatní podmínky registrace jsou splněny. Rozsah registrace iniciativy by měl být jasný a transparentní a potenciální signatáři by o něm měli být informováni, jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované části iniciativy.

(17)Prohlášení o podpoře iniciativy by měla být shromážděna během určité doby. Aby se zajistilo, že občanská iniciativa zůstane relevantní, a současně se vzala v úvahu složitost sběru prohlášení o podpoře v rámci celé Unie, neměla by tato doba být delší než 12 měsíců od data začátku období sběru stanoveného skupinou organizátorů.

(18)Aby byla evropská občanská iniciativa přístupnější a méně složitá a snadněji použitelná ze strany organizátorů a občanů, měla by Komise zřídit a provozovat centrální online systém sběru prohlášení o podpoře. Systém by měl být zdarma k dispozici skupinám organizátorů a měl by mít nezbytné technické prvky umožňující online sběr včetně hostingu a softwaru, jakož i další prvky, které umožní přístup a podpořit iniciativu občanům se zdravotním postižením. Systém by měl být zřízen a spravován v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 26 .

(19)Občané Unie by měli mít možnost podpořit iniciativu online nebo v listinné podobě tím, že poskytnou pouze osobní údaje, které jsou uvedené v příloze III tohoto nařízení. Členské státy by měly informovat Komisi, zda si přejí být zahrnuty v části A, nebo B přílohy III. Občané používající centrální online systém sběru by měli mít možnost podpořit iniciativu prostřednictvím prohlášení o podpoře podepsaného elektronicky s pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci a elektronického podpisu. Komise a členské státy by měly zavést příslušné technické prvky pro tento účel v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 27 . Prohlášení o podpoře smí každý občan podepsat pouze jednou.

(20)Skupina organizátorů by měla mít možnost zřídit svůj vlastní online systém sběru prohlášení o podpoře kdekoli v Unii a rozhodnout, ve kterém členském státě budou shromážděná data ukládána. Skupina organizátorů by měla pro každou iniciativu použít jeden individuální online systém sběru. Individuální online systémy sběru zřizované a provozované skupinami organizátorů by měly mít odpovídající technické a bezpečnostní prvky, aby se zajistilo, že údaje jsou během celého řízení shromažďovány, ukládány a předávány bezpečným způsobem. Za tímto účelem by Komise měla pro individuální online systémy sběru společně s členskými státy stanovit podrobné technické specifikace. Komise si může vyžádat doporučení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), která orgánům Unie pomáhá při přípravě a provádění politik souvisejících s bezpečností sítí a informačních systémů.

(21)Je vhodné, aby členské státy před zahájením sběru prohlášení o podpoře ověřily soulad individuálních online systémů sběru zřizovaných skupinami organizátorů s požadavky tohoto nařízení a vystavily příslušné potvrzení. Ověřování individuálních online systémů sběru by měly provádět příslušné orgány členských států, v nichž jsou data shromážděná prostřednictvím individuálního online systému sběru uložena. Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních dozorových orgánů vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, měly by členské státy určit vnitrostátní orgán příslušný pro ověřování daných systémů. Členské státy by měly uznávat potvrzení vydaná příslušnými orgány jiných členských států.

(22)Jestliže iniciativa získá od podepsaných osob nezbytný počet prohlášení o podpoře, měl by každý členský stát nést odpovědnost za ověření a potvrzení prohlášení o podpoře podepsaných jeho státními příslušníky, aby bylo možné posoudit, zda bylo požadovaného minimálního počtu podepsaných osob s právem podpořit evropskou občanskou iniciativu dosaženo. Vzhledem k nutnosti omezit administrativní zátěž členských států, by toto ověřování mělo proběhnout formou vhodných kontrol, které mohou být prováděny na náhodně vybraném vzorku. Členské státy by měly vystavit dokument potvrzující počet obdržených platných prohlášení o podpoře.

(23)Pokud Komise obdržela občanskou iniciativu podpořenou požadovaným počtem podepsaných osob, která splňuje ostatní požadavky tohoto nařízení, měla by její skupina organizátorů v zájmu podpory účasti a veřejné diskuze o tématech, jimiž se iniciativa zabývá, mít právo představit iniciativu na veřejném slyšení na úrovni Unie. Veřejné slyšení by měla zorganizovat Komise společně s Evropským parlamentem do tří měsíců od předložení iniciativy a zajistit, aby na ní byly vyváženě zastoupeny relevantní veřejné a soukromé zájmy a na odpovídající úrovni také Komise. Příležitost zúčastnit se slyšení by měly mít také ostatní orgány Unie, včetně poradních, stejně jako zainteresované subjekty.

(24)Aby byla zajištěna účinná účast občanů na demokratickém životě Unie, měla by Komise platnou iniciativu posoudit a vyjádřit se k ní. Komise by proto měla do pěti měsíců od přijetí iniciativy oznámit své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, a jaká opatření má v úmyslu podniknout. Komise by měla svá zamýšlená opatření jednoznačně, srozumitelně a podrobně zdůvodnit a obdobně by měla uvést důvody i v případě, že nemá v úmyslu učinit žádná opatření.

(25)Podpora a financování iniciativ by měly být transparentní. Skupiny organizátorů by proto měly v době mezi registrací a předložením iniciativy Komisi předkládat aktuální informace o zdrojích podpory a finančních prostředků pro svou iniciativu. Subjekty, zejména organizace, které podle Smluv přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, by měly mít možnost podpořit občanskou iniciativu, propagovat ji a poskytnout na ni finanční prostředky, pokud tak činí plně transparentním způsobem a v souladu s postupy a podmínkami uvedenými v tomto nařízení. 

(26)Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 28 . V tomto ohledu je v zájmu právní jistoty vhodné vyjasnit, že zástupce skupiny organizátorů, případně právní subjekt zřízený pro účely správy dané iniciativy, a příslušné orgány členských států se považují za správce údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679, a stanovit maximální období, během nějž lze osobní údaje shromážděné pro účely občanské iniciativy uchovávat. Zástupce skupiny organizátorů, případně právní subjekt zřízený pro účely správy dané iniciativy, a příslušné orgány členských států by z titulu své funkce správce údajů měli přijmout veškerá nezbytná opatření, aby splnili povinnosti stanovené nařízením (EU) 2016/679, zejména povinnosti spojené se zákonností zpracování osobních údajů, bezpečností zpracování, poskytováním informací a s právy subjektů údajů na přístup k jejich osobním údajům. 

(27)Ačkoli se odpovědnost za zpracování osobních údajů a související sankce i nadále řídí nařízením (EU) 2016/679, měla by skupina organizátorů v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy odpovídat společně a nerozdílně za veškeré škody způsobené v organizaci iniciativy záměrným nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním. Členské státy měly zajistit, aby se na organizátory vztahovaly náležité sankce za porušení tohoto nařízení. 

(28)[Zpracovávání osobních údajů Komisí v rámci uplatňování tohoto nařízení se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 29 .] 

(29)Komise a organizátoři by měli mít pro účely komunikace v souvislosti s iniciativou, zejména informování o návazných opatřeních k dané iniciativě, a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů možnost shromažďovat e-mailové adresy podepsaných osob, a přispívat tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie. Shromažďování e-mailových adres by mělo být fakultativní a probíhat výhradně se souhlasem podepsaných osob. E-mailové adresy by neměly být shromažďovány jako součást formuláře prohlášení o podpoře a potenciální signatáři by měli být informování o tom, že jejich právo na podporu iniciativy není podmíněno jejich souhlasem s poskytnutím jejich e-mailové adresy.

(30)V zájmu přizpůsobení se budoucím potřebám by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem změny příloh tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Aby se zajistila rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání odborných skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(31)V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení je třeba svěřit Komisi prováděcí pravomoci, zejména ke stanovení technických specifikací pro online systémy sběru dle tohoto nařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 30 .

(32)Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie, zejména v jejím článku 8. 

(33)Z důvodu právní jistoty a přehlednosti by nařízení (EU) č. 211/2011 mělo být zrušeno.

(34)V souladu s [čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne […] 31 ],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví postupy a podmínky vyžadované pro iniciativu, která vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů Unie nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv („evropská občanská iniciativa“ nebo „iniciativa“).

Článek 2

Právo na podporu evropské občanské iniciativy

Každý občan Unie, jenž dosáhl věku 16 let, má právo podpořit iniciativu podpisem prohlášení o podpoře („podepsaná osoba“) v souladu s tímto nařízením.

Článek 3

Požadovaný počet podepsaných osob

1. Iniciativa je platná, pokud:

 

a) ji podpořil nejméně jeden milion podepsaných osob pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států;

b) nejméně v jedné čtvrtině členských států dosáhl počet podepsaných osob alespoň minimálního počtu stanoveného v příloze I, jenž odpovídá počtu členů Evropského parlamentu zvolených v každém členském státě vynásobenému 750, a to v době registrace iniciativy.

2. Pro účely odstavce 1 se podepsaná osoba započítává v tom členském státě, jehož je státním příslušníkem.

Článek 4

Informace a pomoc poskytované Komisí a členskými státy

1. Komise na požádání poskytuje občanům a skupinám organizátorů v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou informace a pomoc.

2. Komise zpřístupní online platformu pro spolupráci, která občanům a skupinám organizátorů poskytne diskusní fórum, informace a poradenství o evropské občanské iniciativě.

Náklady na provoz a údržbu online platformy pro spolupráci nese souhrnný rozpočet Evropské unie.

3. Komise zpřístupní online registr („registr“), který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich iniciativy v průběhu celého řízení. Registr zahrnuje veřejnou internetovou stránku obsahující informace o evropské občanské iniciativě obecně, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich situaci.

4. Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu uvedené iniciativy do všech úředních jazyků Unie pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením. Skupina organizátorů navíc může poskytnout překlady přílohy do všech úředních jazyků Unie pro účely jejich zveřejnění v registru a případně rovněž překlady předlohy právního aktu uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2.

5. Komise za účelem předávání prohlášení o podpoře příslušným orgánům členských států v souladu s článkem 12 vytvoří službu pro výměnu souborů v EU, která zaručuje důvěrnost, integritu a pravost předávaných souborů, a tuto službu zdarma zpřístupní veřejnosti.

6. Každý členský stát zřídí jedno nebo více kontaktních míst, která skupinám organizátorů při zakládání evropské občanské iniciativy poskytují informace a pomoc.

KAPITOLA II

PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 5

Skupina organizátorů

1. Iniciativu vytváří a spravuje skupina nejméně sedmi fyzických osob („skupina organizátorů“). Do uvedeného minimálního počtu se nezapočítávají členové Evropského parlamentu.

2. Členové skupiny organizátorů musí být občany Unie, musí být ve věku, kdy mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, a musí mít bydliště nejméně v sedmi různých členských státech.

3. Skupina organizátorů určí dva ze svých členů jako zástupce a náhradníka, kteří jsou v průběhu celého procesu prostředníky mezi nimi a orgány Unie a jsou oprávněni jednat jménem skupiny organizátorů („kontaktní osoby“).

Skupina organizátorů může rovněž určit nejvýše dvě další fyzické osoby, vybrané z jejích členů či jinak, které jsou v průběhu celého procesu oprávněny jednat jménem kontaktních osob jako prostředníci s orgány Unie.

4. Skupina organizátorů informuje Komisi o veškerých změnách ve svém složení v průběhu procesu a vhodným způsobem prokáže, že jsou splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2. Změna ve složení skupiny organizátorů se promítne do formulářů prohlášení o podpoře a jména současných a bývalých členů skupiny organizátorů zůstanou v registru dostupná v průběhu celého procesu.

Komise u každé iniciativy zveřejní v registru jména všech členů skupiny organizátorů.

5. Aniž je dotčena odpovědnost zástupce skupiny organizátorů jako správce údajů podle čl. 82 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, jsou členové skupiny organizátorů v souladu s použitelnými vnitrostátními právními předpisy společně a nerozdílně odpovědní za veškeré škody způsobené v organizaci iniciativy záměrným nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním.

6. Aniž jsou dotčeny sankce podle článku 84 nařízení (EU) 2016/679, členské státy zajistí, aby se na skupinu organizátorů vztahovaly účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení tohoto nařízení, a zejména za:

a) nepravdivá prohlášení;

b) podvodné používání údajů.

7. Byl-li v souladu s vnitrostátními právními předpisy zřízen právní subjekt specificky pro účely správy dané iniciativy a pokud je jednáním za něj pověřen člen skupiny organizátorů určený jako její zástupce, považuje se tento právní subjekt pro účely odstavců 5 a 6, čl. 6 odst. 2 a 4 až 7, článků 7 až 18 a příloh II až VII za skupinu organizátorů, případně za její členy.

Článek 6

Registrace

1. Prohlášení o podpoře pro určitou iniciativu lze sbírat pouze poté, co ji zaregistrovala Komise.

2. Skupina organizátorů podá Komisi žádost o registraci prostřednictvím registru.

Při podání žádosti skupina organizátorů rovněž:

a) předá informace uvedené v příloze II v jednom z úředních jazyků Unie;

b) v případě, že má více než sedm členů, uvede těch sedm členů, kteří se mají vzít v úvahu pro účely čl. 5 odst. 1 a 2;

c) v příslušném případě uvede, že byl zřízen právní subjekt na základě čl. 5 odst. 7.

Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 6, Komise o žádosti rozhodne do dvou měsíců od jejího podání.

3. Komise iniciativu zaregistruje, pokud:

a) skupina organizátorů vhodným způsobem prokázala, že splňuje požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 a určila kontaktní osoby v souladu s čl. 5 odst. 3 prvním pododstavcem;

b) v situaci uvedené v čl. 5 odst. 7 byl daný právní subjekt zřízen specificky pro účely správy dané iniciativy a jednáním za tento právní subjekt je pověřen člen skupiny organizátorů určený jako její zástupce;

c) žádná část iniciativy nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

d) iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní;

e) iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. 

Není-li jeden nebo více požadavků uvedených v písmenech a) až e) splněn, Komise iniciativu odmítne zaregistrovat, aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 5.

4. Má-li Komise za to, že jsou splněny požadavky stanovené v odst. 3 písm. a), b), d) a e), avšak požadavek uvedený v odst. 3 písm. c) splněn není, informuje skupinu organizátorů do jednoho měsíce od podání žádosti o výsledku svého posouzení a jeho důvodech.

V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď upravit, aby zohlednila posouzení Komise a zajistila, aby byla iniciativa v souladu s požadavkem stanoveným v odst. 3 písm. c), nebo může původní iniciativu zachovat či stáhnout. Skupina organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do jednoho měsíce od obdržení posudku Komise, jenž obsahuje jeho odůvodnění, a případně předá změny informací uvedených v příloze II, jimiž bude původní iniciativa nahrazena.

Obdrží-li Komise informace od organizátorů, pak:

a) iniciativu zaregistruje, pokud splňuje požadavek stanovený v odst. 3 písm. c);

b) iniciativu částečně zaregistruje, pokud podstatná část iniciativy včetně jejích hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

c) ve všech ostatních případech iniciativu odmítne zaregistrovat.

 

Komise o žádosti rozhodne do jednoho měsíce poté, co od skupiny organizátorů obdrží informace a případně upravenou iniciativu podle druhého pododstavce.

5. Zaregistrovaná iniciativa se zveřejní v registru.

Pokud Komise provede částečnou registraci iniciativy:

a) zveřejní v registru informace o rozsahu registrace iniciativy;

b) skupina organizátorů zajistí, aby byli potenciální signatáři informováni o rozsahu registrace iniciativy a o skutečnosti, že se prohlášení o podpoře sbírají pouze ve vztahu k zaregistrované iniciativě.

6. Komise iniciativu zaregistruje pod jedním registračním číslem a oznámí je skupině organizátorů.

7. Pokud Komise iniciativu odmítne zaregistrovat nebo ji zaregistruje pouze částečně v souladu s odstavcem 4, vyrozumí skupinu organizátorů o důvodech svého rozhodnutí a o veškerých možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích, které mají k dispozici.

8. Komise o registraci iniciativy informuje Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Článek 7

Stažení iniciativy

Iniciativu, která byla zaregistrována v souladu s článkem 6, může skupina organizátorů předtím, než je předložena Komisi v souladu s článkem 13, kdykoli stáhnout. Toto stažení se zveřejní v registru.

Článek 8

Období sběru

1. Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů („období sběru“). Uvedené datum nesmí být pozdější než tři měsíce od registrace iniciativy v souladu s článkem 6.

Skupina organizátorů o zvoleném datu informuje Komisi nejpozději 10 pracovních dnů před tímto datem. 

Pokud si skupina organizátorů přeje ukončit sběr prohlášení o podpoře dříve než 12 měsíců po začátku období sběru, informuje Komisi o datu, k němuž má období sběru skončit.

2. Komise uvede začátek a konec období sběru v registru.

3. Komise, respektive skupina organizátorů, ukončí k datu, kdy skončí období sběru, provoz centrálního online systému sběru podle článku 10, respektive individuálního online systému sběru podle článku 11.

Článek 9

Postup pro sběr prohlášení o podpoře

1. Prohlášení o podpoře mohou být podepisována online nebo v listinné podobě.

2. Ke sběru prohlášení o podpoře lze použít pouze formuláře odpovídající vzorům uvedeným v příloze III.

Skupina organizátorů vyplní formuláře uvedené v příloze III před zahájením sběru prohlášení o podpoře. Informace uvedené ve formulářích musí odpovídat informacím obsaženým v registru.

Pokud se skupina organizátorů rozhodne sbírat prohlášení o podpoře online pomocí centrálního online systému sběru podle článku 10, odpovídá Komise za poskytnutí vhodných formulářů v souladu s přílohou III.

Pokud byla iniciativa zaregistrována částečně v souladu s čl. 6 odst. 4, formuláře uvedené v příloze III, jakož i centrální online systém sběru, případně individuální online systém sběru, musí odpovídat rozsahu registrace iniciativy. 

Pro účely online sběru lze formuláře prohlášení o podpoře upravit.

Pokud občané vyjádří iniciativě podporu online prostřednictvím centrálního online systému sběru uvedeného v článku 10 s použitím svých oznámených prostředků pro elektronickou identifikaci ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 v souladu s čl. 10 odst. 4, příloha III se nepoužije. Občané Unie uvedou svou státní příslušnost a členské státy akceptují minimální soubor údajů pro fyzické osoby v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1501 .

3. Osoba podepisující prohlášení o podpoře má povinnost poskytnout pouze osobní údaje uvedené v příloze III.

4. Členské státy před 1. červencem 2019 informují Komisi, zda si přejí být zahrnuty v části A, nebo B přílohy III. Členské státy, které si přejí být zahrnuty v části B přílohy III, uvedou druh (druhy) osobního identifikačního čísla nebo čísla osobního dokladu, jehož poslední čtyři znaky podepsané osoby uvedou.

Do 1. ledna 2020 zveřejní Komise formuláře uvedené v příloze III v registru.

Členské státy mohou Komisi požádat, aby byly zahrnuty do druhé části přílohy III, tj. části A nebo B. Informují Komisi nejméně šest měsíců před datem, k němuž jsou nové vzory použitelné.

5. Skupina organizátorů odpovídá za sběr prohlášení o podpoře od podepsaných osob, která mají listinnou podobu.

6. Každá osoba smí prohlášení o podpoře pro danou iniciativu podepsat pouze jednou.

7. Skupina organizátorů informuje Komisi o počtu shromážděných prohlášení o podpoře v každém členském státě nejméně každé dva měsíce během období sběru a o konečném počtu do tří měsíců od konce období sběru pro účely zveřejnění v registru.

Pokud nebylo dosaženo požadovaného počtu prohlášení o podpoře nebo pokud nebyla od skupiny organizátorů do tří měsíců od konce období sběru získána žádná odezva, Komise iniciativu ukončí a zveřejní v registru oznámení v tomto smyslu.

Článek 10

Centrální online systém sběru

1. Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a provozuje centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017.

Náklady na zřízení a provoz centrálního online systému sběru nese souhrnný rozpočet Evropské unie. Využívání centrálního online systému sběru je bezplatné.

Centrální online systém sběru musí být přístupný pro osoby se zdravotním postižením.

Data získaná prostřednictvím centrálního online systému sběru se uchovávají na serverech, které za tímto účelem zpřístupní Komise.

Centrální online systém sběru umožňuje nahrávání prohlášení o podpoře shromažďovaných v listinné podobě.

2. U každé iniciativy Komise zajistí, aby bylo prostřednictvím centrálního online systému sběru možné sbírat prohlášení o podpoře během období sběru určeného v souladu s článkem 8.

3. Do jednoho měsíce od registrace iniciativy a nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem období sběru informuje skupina organizátorů Komisi, zda si přeje využít centrálního online systému sběru a zda si přeje nahrávat prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě.

Pokud si skupina organizátorů přeje nahrávat prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě, nahraje veškerá taková prohlášení nejpozději do dvou měsíců po skončení období sběru a informuje o tom Komisi.

4. Členské státy zajistí, aby:

a) občané mohli iniciativám vyjadřovat podporu online s použitím oznámených prostředků pro elektronickou identifikaci nebo elektronického podpisu ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu;

b) byl uznáván uzel eIDAS vypracovaný Komisí v rámci nařízení (EU) č. 910/2014 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1501 .

Článek 11

Individuální online systémy sběru

1. Pokud se skupina organizátorů rozhodne centrální online systém sběru nevyužít, může prohlášení o podpoře sbírat online v několika nebo všech členských státech prostřednictvím jiného jednoho online systému sběru („individuální online systém sběru“)

Data získaná prostřednictvím individuálního online systému sběru se uchovávají na území členského státu.

2. Skupina organizátorů zajistí, aby individuální online systém sběru v průběhu celého období sběru splňoval požadavky stanovené v odstavci 4 a v čl. 17 odst. 3.

3. Po registraci iniciativy a před začátkem období sběru, a aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních dozorových úřadů podle kapitoly VI nařízení (EU) 2016/679, skupina organizátorů požádá příslušný orgán členského státu, v němž budou uchovávána data získaná prostřednictvím individuálního online systému sběru, aby ověřil, že uvedený systém splňuje požadavky stanovené v odstavci 4.

Pokud individuální online systém sběru uvedené požadavky splňuje, vydá příslušný orgán do jednoho měsíce v tomto smyslu potvrzení podle vzoru uvedeného v příloze IV. Kopii (kopie) tohoto (těchto) potvrzení skupina organizátorů zveřejní na internetových stránkách používaných pro individuální online systém sběru.

Členské státy uznávají potvrzení vydaná příslušnými orgány jiných členských států.

4. Individuální online systémy sběru musí mít odpovídající bezpečnostní a technické prvky, aby se v průběhu celého období sběru zajistilo, že:

a) prohlášení o podpoře mohou podepsat pouze fyzické osoby;

b) informace uvedené v iniciativě odpovídají informacím zveřejněným v registru;

c) údaje se od podepsaných osob sbírají v souladu s přílohou III;

d) údaje poskytnuté podepsanými osobami jsou bezpečně shromažďovány a ukládány.

5. Komise do 1. ledna 2020 v souladu s přezkumným postupem podle článku 21 přijme technické specifikace pro účely provádění odstavce 4.

Komise si může při přípravě technických specifikací podle prvního pododstavce vyžádat doporučení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

6. V případě, že jsou prohlášení o podpoře sbírána prostřednictvím individuálních online systémů sběru, může období sběru začít až poté, co bylo pro každý z těchto systémů vydáno potvrzení podle odstavce 3.

Článek 12

Ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře členskými státy

1. Každý členský stát („odpovědný členský stát“) ověří a potvrdí, že prohlášení o podpoře podepsaná jeho státními příslušníky jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

2. Do tří měsíců od skončení období sběru a aniž je dotčen odstavec 3, předloží skupina organizátorů prohlášení o podpoře, shromážděná online či v listinné podobě, příslušným orgánům odpovědného členského státu uvedeným v čl. 19 odst. 2.

Skupina organizátorů předloží příslušným orgánům prohlášení o podpoře, pouze pokud iniciativa získala minimální počet podepsaných osob stanovený v článku 3.

Prohlášení o podpoře se každému příslušnému orgánu v odpovědném členském státě předkládají pouze jednou s využitím formuláře uvedeného v příloze V.

Prohlášení o podpoře shromážděná online se předkládají s použitím elektronického schématu, které zveřejní Komise.

Prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě a prohlášení shromážděná online prostřednictvím individuálního online systému sběru se předkládají odděleně.

3. Komise předloží prohlášení o podpoře shromážděná online prostřednictvím centrálního online systému sběru, jakož i prohlášení shromážděná v listinné podobě a nahraná v souladu s čl. 10 odst. 3 druhým pododstavcem příslušnému orgánu odpovědného členského státu.

Pokud skupina organizátorů sbírala prohlášení o podpoře prostřednictvím individuálního online systému sběru, může Komisi požádat, aby tato prohlášení o podpoře předložila příslušnému orgánu odpovědného členského státu.

Komise předloží prohlášení o podpoře v souladu s odst. 2 druhým až čtvrtým pododstavcem s využitím služby pro výměnu souborů v EU uvedené v čl. 4 odst. 5.

4. Ve lhůtě tří měsíců od obdržení prohlášení o podpoře je příslušné orgány ověří pomocí vhodných kontrol, které mohou být prováděny na náhodně vybraném vzorku, v souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi.

Předkládají-li se prohlášení o podpoře shromážděná online a prohlášení shromážděná v listinné podobě odděleně, uvedená lhůta začíná běžet poté, co příslušný orgán obdržel veškerá prohlášení o podpoře.

Pro účely ověřování prohlášení o podpoře shromážděných v listinné podobě není nutné prokazovat pravost podpisu.

5. Na základě provedeného ověření potvrdí příslušný orgán počet platných prohlášení o podpoře za dotyčný členský stát. Toto potvrzení se bezplatně doručí skupině organizátorů s použitím vzoru stanoveného v příloze VI.

V potvrzení se uvede počet platných prohlášení o podpoře shromážděných v listinné podobě a online, včetně prohlášení shromážděných v listinné podobě a nahraných v souladu s čl. 10 odst. 3 druhým pododstavcem.

Článek 13

Předložení Komisi

Do tří měsíců od obdržení posledního potvrzení podle čl. 12 odst. 5 předloží skupina organizátorů iniciativu Komisi.

Skupina organizátorů předloží vyplněný formulář uvedený v příloze VII spolu s listinnými nebo elektronickými kopiemi potvrzení podle čl. 12 odst. 5.

Komise formulář uvedený v příloze VII zveřejní v registru.

Článek 14

Zveřejnění a veřejné slyšení

1.  Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12 sebrána a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

2. Skupina organizátorů dostane do tří měsíců po zveřejnění iniciativy příležitost představit ji na veřejném slyšení.

Komise a Evropský parlament toto veřejné slyšení společně zorganizují v Evropském parlamentu. Příležitost zúčastnit se slyšení dostanou také představitelé ostatních orgánů Unie, včetně poradních, jakož i zainteresované subjekty.

Komise a Evropský parlament zajistí vyvážené zastoupení relevantních veřejných a soukromých zájmů.

3. Komise je na slyšení zastoupena na odpovídající úrovni.

Článek 15

Přezkum Komisí

1. Do jednoho měsíce od předložení iniciativy přijme Komise na odpovídající úrovni skupinu organizátorů a umožní jim podrobně vysvětlit témata, jimiž se iniciativa zabývá.

2. Do pěti měsíců po zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení uvedeném v čl. 14 odst. 2 Komise vydá sdělení, v němž uvede své právní a politické závěry ohledně dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má v úmyslu podniknout, a důvody pro přijetí či nepřijetí opatření.

Sdělení se oznámí skupině organizátorů, jakož i Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a zveřejní se.

3. Komise a skupina organizátorů mohou podepsané osoby informovat o reakci na iniciativu v souladu s čl. 17 odst. 2 a 3.

KAPITOLA III

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 16

Transparentnost

Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách své kampaně poskytne informace o zdrojích podpory a financování pro iniciativu, které převyšují 500 EUR na sponzora.

Během doby od data registrace do data, kdy je iniciativa předložena Komisi v souladu s článkem 13, se tyto informace nejméně každé dva měsíce aktualizují.

Článek 17

Komunikace

1. Komise prostřednictvím komunikačních činností a informačních kampaní zvyšuje informovanost veřejnosti o existenci evropské občanské iniciativy, a přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie.

2. Pro účely komunikačních a informačních činností týkajících se dotčené iniciativy může skupina organizátorů nebo Komise se souhlasem podepsaných osob shromažďovat jejich e-mailové adresy.

Potenciální signatáři jsou informováni o tom, že jejich právo na podporu iniciativy není podmíněno jejich souhlasem s poskytnutím jejich e-mailové adresy.

3. E-mailové adresy nesmějí být shromažďovány jako součást formuláře prohlášení o podpoře. Mohou však být shromažďovány současně s prohlášeními o podpoře, pokud jsou zpracovávány odděleně.

Článek 18

Ochrana osobních údajů

1. Zástupce skupiny organizátorů je správcem údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679. Je-li zřízen právní subjekt uvedený v čl. 5 odst. 7, je správcem údajů tento subjekt.

2. Osobní údaje uvedené ve formulářích prohlášení o podpoře se sbírají pro účely operací nezbytných pro bezpečný sběr a uchovávání v souladu s články 9 až 11, pro účely předložení členským státům, ověření a potvrzení v souladu s článkem 12 a pro účely nezbytných kontrol kvality a statistické analýzy.

3. Skupina organizátorů, případně Komise, zničí veškerá prohlášení o podpoře podepsaná pro určitou iniciativu a veškeré jejich kopie nejpozději jeden měsíc po předložení iniciativy Komisi v souladu s článkem 13 nebo 21 měsíců po začátku období sběru, podle toho, co nastane dříve. Avšak pokud je iniciativa po začátku období sběru stažena, prohlášení o podpoře a veškeré jejich kopie se zničí nejpozději jeden měsíc po jejím stažení.

4. Příslušný orgán zničí veškerá prohlášení o podpoře a jejich kopie nejpozději tři měsíce po vydání potvrzení podle čl. 12 odst. 5.

5. Prohlášení o podpoře pro danou iniciativu a jejich kopie mohou být uchovávány i po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 3 a 4, pokud je to nezbytné pro účely právních nebo správních řízení vztahujících se k dotčené iniciativě. Zničí se nejpozději jeden měsíc po datu, k němuž jsou uvedená řízení uzavřena konečným rozhodnutím.

6. Komise a skupina organizátorů zničí záznamy o e-mailových adresách shromážděných v souladu s čl. 17 odst. 2 nejpozději jeden měsíc po stažení iniciativy nebo 12 měsíců po skončení období sběru či po předložení iniciativy Komisi. Avšak pokud Komise prostřednictvím sdělení uvede opatření, jež má v úmyslu podniknout v souladu s čl. 15 odst. 2, zničí se záznamy o e-mailových adresách nejpozději tři roky po zveřejnění uvedeného sdělení.

7. Členové skupiny organizátorů jsou oprávněni, aniž jsou dotčena jejich práva podle nařízení [(ES) č. 45/2001], požádat o odstranění svých osobních údajů z registru po dvou letech od data registrace dotčené iniciativy.

Článek 19

Příslušné orgány v členských státech

1. Pro účely článku 11 určí každý členský stát jeden nebo více orgánů příslušných pro vydávání potvrzení uvedeného v čl. 11 odst. 3.

2. Pro účely článku 12 určí každý členský stát jeden orgán příslušný pro koordinaci procesu ověřování prohlášení o podpoře a pro vydávání potvrzení uvedených v čl. 12 odst. 5.

3. Členské státy předají Komisi názvy a adresy orgánů určených podle odstavců 1 a 2 do 1. ledna 2020. Informují Komisi o každé aktualizaci uvedených informací.

Komise názvy a adresy orgánů určených podle odstavců 1 a 2 zveřejní v registru.

Článek 20

Sdělení znění vnitrostátních předpisů

1. Do 1. ledna 2020 sdělí členské státy Komisi konkrétní předpisy, které přijaly za účelem provedení tohoto nařízení.

2. Komise tyto předpisy zveřejní v registru v jazyce sdělení učiněných členskými státy v souladu s odstavcem 1.

KAPITOLA IV

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1. Pro účely provádění čl. 11 odst. 5 je Komisi nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 22

Přenesené pravomoci

Komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23 týkající se změn příloh tohoto nařízení v oblasti působnosti příslušných ustanovení tohoto nařízení.

Článek 23

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 22 je Komisi svěřena na dobu neurčitou počínaje [dnem vstupu základního legislativního aktu v platnost nebo jakýmkoli jiným dnem, který spolunormotvůrci určí].

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 22 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise konzultuje odborníky, které každý členský stát určí, v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 22 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

Přezkum

Komise fungování evropské občanské iniciativy pravidelně přezkoumává a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení nejpozději pět let od data použitelnosti tohoto nařízení a následně každých pět let. Tyto zprávy se zveřejní.

Článek 25

Zrušení

Nařízení (EU) č. 211/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2020.

Odkazy na nařízení (EU) č. 211/2011 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 26

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Ustanovení čl. 9 odst. 4, článku 10, čl. 11 odst. 5 a článků 19 až 24 se však použijí od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda    předseda / předsedkyně

Legislativní finanční výkaz

1.RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.Název návrhu/podnětu

1.2.Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB

1.3.Povaha návrhu/podnětu

1.4.Cíle

1.5.Odůvodnění návrhu/podnětu

1.6.Doba trvání akce a finanční dopad

1.7.Předpokládaný způsob řízení

2.SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.Pravidla pro sledování a podávání zpráv

2.2.Systém řízení a kontroly

2.3.Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

3.ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

3.2.Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1.Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

3.2.2.Odhadovaný dopad na operační prostředky

3.2.3.Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.4.Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

3.2.5.Příspěvky třetích stran

3.3.Odhadovaný dopad na příjmy

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.Název návrhu/podnětu

„Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě“

1.2.Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB 32  

Hlava 18: Migrace a vnitřní věci

Hlava 25: Koordinace politiky Komise a právní poradenství

Hlava 26: Administrativa Komise

Hlava 33: Spravedlnost a spotřebitelé

1.3.Povaha návrhu/podnětu

 Návrh/podnět se týká nové akce 

 Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci 33  

☑Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce 

 Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci 

1.4.Cíle

1.4.1.Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem

Evropskou občanskou iniciativu zavedla Lisabonská smlouva (článek 11 Smlouvy o Evropské unii, článek 24 Smlouvy o fungování Evropské unie). Konkrétně byla realizována nařízením (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě, které se začalo uplatňovat v dubnu 2012.

Cílem iniciativy je zvýšit míru, jakou se občané podílejí na demokratickém životě Evropské unie, tím, že jim dává možnost obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.

Revize nařízení o občanské iniciativě po prvních pěti letech uplatňování (nahrazením současného nařízení novým aktem) zapadá do kontextu úsilí Evropské komise o zvýšení demokratické legitimity v EU větším zapojením a účastí občanů. To je v souladu s politickými směry Junckerovy Komise, konkrétně její prioritou č. 10 – Unie demokratické změny.

Nový návrh si klade za cíl zlepšit fungování občanské iniciativy tím, že bude řešit nedostatky, jež byly identifikovány v jejím provádění. Má tyto hlavní politické cíle: i) učinit evropskou občanskou iniciativu přístupnější a méně složitou a usnadnit její využívání ze strany organizátorů a podporovatelů ii) využít celý potenciál iniciativy coby nástroje na podporu diskuze a účasti občanů na evropské úrovni a k přiblížení EU jejím občanům.

Provádění nástroje pro evropskou občanskou iniciativu je také zmíněno ve strategickém plánu Generálního sekretariátu Komise na období 2016–2020, a to v rámci specifického cíle C.2: Demokratičtější a odpovědnější Evropská unie zpřístupňující tvorbu politiky a posilující dialog s občany, zúčastněnými subjekty a vnitrostátními parlamenty.

1.4.2.Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB

Specifický cíl č.

Cíl č. 1: Efektivně řídit administrativní postupy související s prováděním evropské občanské iniciativy a poskytovat pomoc organizátorům;

Cíl č. 2: Nabídnout organizátorům iniciativy technickou pomoc a řídit související IT projekty;

Cíl č. 3: Poskytnout centrální systém pro online sběr prohlášení o podpoře a registr iniciativ;

Cíl č. 4: Nabídnout organizátorům iniciativy technickou a organizační pomoc prostřednictvím online platformy pro spolupráci spravované společně s externím partnerem;

Cíl č. 5: Propagovat evropskou občanskou iniciativu s použitím komunikačních a informačních nástrojů;

Cíl č. 6: Překládat texty iniciativ;

Cíl č. 7: Organizovat zasedání s organizátory, pokud je na ně Komise pozve v rámci přezkumu jejich úspěšné iniciativy.

Příslušné aktivity ABM/ABB

Cíl č. 1 spadá pod hlavu 25: „Koordinace politiky Komise a právní poradenství“.

Cíl č. 2 spadá pod kapitolu 26.03 „Služby veřejným správám, podnikům a občanům“.

Cíle č. 3 a 4 spadají pod kapitolu 18.04 „Podpora evropského občanství“ a pod kapitolu 26.03 „Služby veřejným správám, podnikům a občanům“.

Cíle č. 5, 6 a 7 spadají pod kapitolu 18.04 „Podpora evropského občanství“.

1.4.3.Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

1. Zvýšit počet žádostí o registraci

2. Zvýšit počet iniciativ zaregistrovaných Komisí

3. Zajistit, aby bylo pro online sběr všech iniciativ k dispozici plných 12 měsíců

4. Zvýšit průměrný počet prohlášení o podpoře shromážděných pro každou iniciativu

5. Zvýšit počet iniciativ, které získají požadovaný počet prohlášení o podpoře

6. Zvýšit počet iniciativ, k nimž Komise provádí návazná opatření

7. Zvýšit informační aktivitu ohledně iniciativy

1.4.4.Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

Ukazatel 1: počet žádostí obdržených Komisí

Výchozí stav 1: v průměru 13 žádostí ročně od roku 2012

Ukazatel 2: počet zaregistrovaných iniciativ    

Výchozí stav 2: v průměru 70 % žádostí v průběhu pěti let

Ukazatel 3a: počet iniciativ využívajících centrální online systém sběru

Výchozí stav 3a: 70 % iniciativ využívá software a servery Komise

Ukazatel 3b: data certifikace online systémů sběru ve srovnání s daty začátku sběru

Výchozí stav 3b: v průměru přibližně jeden měsíc po datu registrace u systémů hostovaných na serverech Komise

Ukazatel 4: počet prohlášení o podpoře shromážděných pro každou iniciativu na konci 12měsíčního období sběru

Výchozí stav 4: s výjimkou tří úspěšných iniciativ není Komisi známo přesné číslo

Ukazatel 5: počet úspěšných iniciativ

Výchozí stav 5: tři iniciativy za pět let

Ukazatel 6: počet iniciativ, k nimž Komise provádí návazná opatření

Výchozí stav 6: dvě iniciativy za pět let

Ukazatel 7a: výsledky průzkumů informovanosti občanů EU o jejich právech (Eurobarometr)

Výchozí stav 7a: výsledky bleskového průzkumu Eurobarometr 430 z října 2015: na otázku, zda mají občané EU právo účastnit se občanské iniciativy, odpověděly kladně dvě třetiny respondentů (66 %).

Ukazatel 7b: počet občanů, kteří dostávají e-mailem informace o tomto nástroji a úspěšných iniciativách

Výchozí stav 7b: –

Ukazatel 7c: počet účastníků online platformy pro spolupráci

Výchozí stav 7c: –

1.5.Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Provádění článku 11 Smlouvy o Evropské unii a článku 24 Smlouvy o fungování Evropské unie týkajících se občanské iniciativy.

1.5.2.Přidaná hodnota ze zapojení EU

Na základě článku 24 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) tato iniciativa spadá do výlučné pravomoci EU. Zásada subsidiarity se proto neuplatní.

Evropská občanská iniciativa má v důsledku své povahy unijní rozměr, jelikož se týká procesu pro formulaci návrhů právního aktu Unie.

1.5.3.Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Nástroj pro evropskou občanskou iniciativu zavedla Lisabonská smlouva. Začala se uplatňovat k 1. dubnu 2012 na základě nařízení (EU) č. 211/2011.

Nový návrh uvedené nařízení nahrazuje.

Zkušenosti z prvních pěti let provádění evropské občanské iniciativy jasně ukazují, že Komise musí organizátorům poskytnout mnohem konkrétnější technickou, organizační a právní podporu, aby mohli své iniciativy realizovat efektivněji.

Proto se považuje za nutné, aby byl organizátorům nabídnut hotový centrální systém umožňující sběr prohlášení o podpoře online, tak jak je uvedeno v návrhu.

Mezi další IT nástroje podporující občanskou inciativu patří registr / internetová stránka (již existující, budou integrovány s centrálním online systémem sběru) a platforma pro spolupráci v souvislosti s iniciativou (v této fázi je realizována prostřednictvím pilotního projektu Evropského parlamentu); oba jsou uvedeny v návrhu.

Rovněž bylo vyhodnoceno, že je za účelem zvýšení účasti občanů třeba zintenzivnit komunikační a informační aktivity. Návrh obsahuje nové ustanovení o komunikaci.

Vzhledem k pracovní zátěži související s prováděním současného nařízení o občanské iniciativě se počet lidských zdrojů, které jsou pro tyto účely přiděleny, během posledních pěti let podstatně zvýšil. S novým nařízením se tento počet nezvýší.

1.5.4.Soulad a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji

IT projekty podporující provádění občanské iniciativy a zejména online sběr prohlášení o podpoře v minulosti podporoval program ISA a v současnosti je podporuje program ISA2.

Tyto projekty přispívají ke zlepšení přeshraniční interoperability mezi orgány veřejné správy, občany a podniky.

1.6.Doba trvání akce a finanční dopad

 Časově omezený návrh/podnět 

   Návrh/podnět s platností od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

   Finanční dopad od RRRR do RRRR

 Časově neomezený návrh/podnět

Provádění s obdobím rozběhu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,

poté plné fungování.

1.7.Předpokládaný způsob řízení 34  

Přímé řízení Komisí

prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie;

   prostřednictvím výkonných agentur

 Sdílené řízení s členskými státy

 Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny

třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi;

mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);

EIB a Evropský investiční fond;

subjekty uvedené v článcích 208 a 209 finančního nařízení;

veřejnoprávní subjekty;

soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky;

soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;

osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.

Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky

Poznámka č. 1:

Níže jsou pro srovnání uvedeny rozpočtové prostředky pro současné nařízení o občanské iniciativě:

Na rok 2017:

– 0,840 mil. EUR v rámci rozpočtové položky nařízení o občanské iniciativě (18 04 01 02),

– 0,561 mil. EUR v rámci rozpočtové položky programu ISA² (26 03 01 00),

– 0,500 mil. EUR v rámci pilotního projektu „Nové technologie a nástroje informačních a komunikačních technologií (IKT) k provádění a zjednodušení evropské občanské iniciativy“ (25 01 77 04)

Na rok 2018 (v době přijetí tohoto legislativního návrhu tyto rozpočtové prostředky dosud nebyly potvrzeny):

– 0,740 mil. EUR v rámci rozpočtové položky nařízení o občanské iniciativě (18 04 01 02),

– 0,560 mil. EUR v rámci rozpočtové položky programu ISA² (26 03 01 00),

Poznámka č. 2:

Upozorňujeme, že datum přijetí nového nařízení a jeho vstupu v platnost nelze v této chvíli potvrdit. Informace týkající se zaváděcího období si mohou vyžádat příslušné úpravy.

Poznámka č. 3:

Přípravné práce v souvislosti se zřízením centrálního online systému sběru prohlášení o podpoře uvedeného ve specifickém cíli č. 3 budou zahájeny již v roce 2018 s použitím prostředků, s nimiž návrh rozpočtu na rok 2018 počítá pro současné nařízení o občanské iniciativě.

2.SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

Sledování a podávání zpráv zajišťují zaměstnanci Komise na základě stávajících pravidel platných pro činnosti Generálního sekretariátu a GŘ DIGIT.

2.2.Systém řízení a kontroly

2.2.1.Zjištěná rizika

Nedostatek informačních a komunikačních aktivit může mít za následek nižší účast, a tím i nižší počet zaregistrovaných a úspěšných iniciativ, jak je uvedeno v bodě 1.4.3.

Nedostatečně efektivní technická a organizační podpora organizátorů může mít za následek nižší počet úspěšných iniciativ, jak je uvedeno v bodě 1.4.3.

2.2.2.Informace o zavedeném systému vnitřní kontroly

Zajištěno stávajícími systémy vnitřní kontroly Generálního sekretariátu a GŘ DIGIT.

2.2.3.Odhad nákladů a přínosů kontrol a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb

Tato iniciativa pravděpodobně nebude mít dopad na odhadovanou celkovou rizikovou částku ani na ukazatel nákladů na kontrolu. Jak je uvedeno ve výroční zprávě o činnosti GS za rok 2016, činí odhadovaná celková riziková částka v GS 0 EUR a ukazatel nákladů na kontrolu (náklady na kontrolu / platby) činí 1,74 %.

2.3.Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

·Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh výdaje

Příspěvek

Číslo 1A
Okruh: „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“

RP 35

zemí ESVO 36

kandidátských zemí 37

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

26 03 01 00

RP

ANO

ANO

NE

ANO 

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh výdaje

Příspěvek

Číslo: 3
Okruh: „Bezpečnost a občanství“

RP/NRP 38

zemí ESVO 39

kandidátských zemí 40

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

18 04 01 02

RP

NE

NE

NE

NE

33 02 01

RP

ANO

ANO

ANO

NE

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh výdaje

Příspěvek

Číslo: 5
Okruh: „Správní výdaje“

RP/NRP 41

zemí ESVO 42

kandidátských zemí 43

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

25 01 01 01 01

25 01 02 11 01

25 01 02 11 02

26 01 01 01 01

NRP

NE

NE

NE

NE

Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh výdaje

Příspěvek

Číslo
[…][Okruh………………………………………]

RP/NRP

zemí ESVO

kandidátských zemí

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

[…][XX.YY.YY.YY]

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

3.2.Odhadovaný dopad na výdaje

[Tento oddíl se vyplní pomocí  tabulky rozpočtových údajů správní povahy  (druhý dokument v příloze tohoto finančního výkazu) a pro účely konzultace mezi útvary se vloží do aplikace CISNET.]

3.2.1.Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního
rámce

Číslo: 1A

Okruh: „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“

GŘ: DIGIT

Rok 2019

Rok 2020

Operační prostředky

Číslo rozpočtové položky 26 03 01 00

Závazky

(1)

0,620

0,110

Platby

(2)

0,310

0,420

Číslo rozpočtové položky

Závazky

(1a)

Platby

(2a)

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 44  

Číslo rozpočtové položky

(3)

CELKEM prostředky
pro GŘ DIGIT

Závazky

=1+1a +3

0,620

0,110

Platby

=2 + 2a +3

0,310

0,420Operační prostředky CELKEM

Závazky

(4)

0,620

0,110

Platby

(5)

0,310

0,420

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM

(6)

CELKEM prostředky
v rámci OKRUHU 1A
víceletého finančního rámce

Závazky

=4+ 6

0,620

0,110

Platby

=5+ 6

0,310

0,420

Okruh víceletého finančního
rámce

Číslo 3

Okruh „Bezpečnost a občanství“

GŘ: Generální sekretariát

Rok 2019

Rok 2020

Operační prostředky

Číslo rozpočtové položky 18 04 01 02

Závazky

(1)

1,085

1,385

Platby

(2)

0,814

1,310

Číslo rozpočtové položky

Závazky

(1a)

Platby

(2a)

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 45  

Číslo rozpočtové položky

(3)

CELKEM prostředky
pro GŘ Generální sekretariát

Závazky

=1+1a +3

1,085

1,385

Platby

=2+2a

+3

0,814

1,310

GŘ: JUST

Rok 2019

Rok 2020

Operační prostředky

Číslo rozpočtové položky 33 02 01

Závazky

(1)

0,345

0,645

Platby

(2)

0,259

0,570

Číslo rozpočtové položky

Závazky

(1a)

Platby

(2a)

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 46  

Číslo rozpočtové položky

(3)

CELKEM prostředky
pro GŘ JUST

Závazky

=1+1a +3

0,345

0,645

Platby

=2+2a

+3

0,259

0,570Operační prostředky CELKEM

Závazky

(4)

1,430

2,030

Platby

(5)

1,073

1,880

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM

(6)

CELKEM prostředky
v rámci OKRUHU 3
víceletého finančního rámce

Závazky

=4+ 6

1,430

2,030

Platby

=5+ 6

1,073

1,880

Má-li návrh/podnět dopad na více okruhů:

Operační prostředky CELKEM

Závazky

(4)

2,050

2,140

Platby

(5)

1,383

2,300

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM

(6)

CELKEM prostředky
v rámci OKRUHŮ 1 až 4
víceletého finančního rámce
(referenční částka)

Závazky

=4+ 6

2,050

2,140

Platby

=5+ 6

1,383

2,300Okruh víceletého finančního
rámce

5

„Správní výdaje“

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok 2019

Rok 2020

GŘ: Generální sekretariát

Lidské zdroje

0,828

0,828

Ostatní správní výdaje

0,070

0,070

CELKEM GŘ: Generální sekretariát

Prostředky

0,898

0,898

GŘ: DIGIT

Lidské zdroje

0,173

0,173

Ostatní správní výdaje

CELKEM GŘ: DIGIT

Prostředky

0,173

0,173

CELKEM prostředky
v rámci OKRUHU 5
víceletého finančního rámce
 

(Závazky celkem = platby celkem)

1,071

1,071

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok 2019

Rok 2020

CELKEM prostředky
v rámci OKRUHŮ 1 až 5
víceletého finančního rámce
 

Závazky

1,25 FTE

1,25 FTE

Platby

1,25 FTE

1,25 FTE

3.2.2.Odhadovaný dopad na operační prostředky

   Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.

   Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno níže:

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy

Rok 2019

Rok 2020

VÝSTUPY

Druh 47

Průměrné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

SPECIFICKÝ CÍL Č. 3

Centrální systém pro sběr a registr pro evropskou občanskou iniciativu
Vývoj, údržba a podpora, infrastruktura

Software, infrastruktura, služby

1. 095

1

0,950

1

1,240

Mezisoučet za specifický cíl č. 3

1

0,950

1

1,240

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4

Online platforma pro spolupráci pro evropskou občanskou iniciativu

Vývoj, údržba a podpora, provoz platformy, infrastruktura

Software, infrastruktura, služby

0,400

1

0,400

1

0,400

Mezisoučet za specifický cíl č. 4

1

0,400

1

0,400

SPECIFICKÝ CÍL Č. 5

Komunikační a informační aktivity

služby

0,400

1

0,500

1

0,300

Mezisoučet za specifický cíl č. 5

1

0,500

1

0,300

SPECIFICKÝ CÍL Č. 6

Překlad zaregistrovaných iniciativ

služby

0,050

100

0,050

100

0,050

Mezisoučet za specifický cíl č. 6

100

0,050

100

0,050

SPECIFICKÝ CÍL Č. 7

Organizace schůzek s organizátory iniciativ

Přímá smlouva, služby

0,150

5

0,150

5

0,150

Mezisoučet za specifický cíl č. 7

5

0,150

5

0,150

NÁKLADY CELKEM

2,050

2,140

Zdůvodnění požadovaných prostředků:

Cíl č. 3: Poskytnout centrální systém pro online sběr prohlášení o podpoře a registr iniciativ:

Centrální systém pro online sběr je v tomto návrhu výslovně zmíněn. Má jej zřídit a provozovat Komise (článek 10).

Nebyl zmíněn v prvním nařízení o občanské iniciativě, které stanovilo pouze to, že Komise odpovídá za vývoj a údržbu softwaru pro online sběr.

Online registr iniciativ byl zřízen již podle prvního nařízení o občanské iniciativě a i podle nového nařízení má být zachován (čl. 4 odst. 3).

Rozpočet související s vývojem a údržbou softwaru pro online sběr a pro registr iniciativ v roce 2017 činí 685 tisíc EUR, pocházejících částečně z rozpočtové položky programu ISA² 26 03 01 00 (především pokud jde o software pro online sběr) a částečně z rozpočtové položky pro občanskou iniciativu 18 04 01 02.

Částky odhadované na provedení tohoto návrhu pro účely tohoto cíle odrážejí výsledek studie o procesu online sběru, kterou v roce 2017 provedla Komise.

Cíl č. 4: Nabídnout organizátorům iniciativy technickou a organizační pomoc prostřednictvím online platformy pro spolupráci spravované společně s externím partnerem:

Návrh ve svém čl. 4 odst. 2 počítá s online platformou pro spolupráci, jež má být stálým nástrojem na podporu provádění občanské iniciativy. V prvním nařízení o občanské iniciativě platforma zmíněna nebyla.

Podle nového nařízení bude platforma vyžadovat pravidelné financování. Navrhovaný roční rozpočet činí 400 tisíc EUR. Tato částka by měla pokrýt provoz platformy ve spolupráci s externím partnerem, stejně jako vývoj, údržbu, podporu a infrastrukturu v oblasti IT.

Cíl č. 5: Propagovat evropskou občanskou iniciativu s použitím komunikačních a informačních nástrojů:

Nový článek 17 navrhovaného nařízení zavádí pro Evropskou komisi povinnost realizovat komunikační činnosti za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti o existenci evropské občanské iniciativy.

V roce 2017 jsou komunikační činnosti financovány z rozpočtové položky pro občanskou iniciativu 18 04 01 02, která má k dispozici prostředky v celkové výši 840 tisíc EUR. Podle návrhu rozpočtu na rok 2018 má rozpočtová položka pro občanskou iniciativu 18 04 01 02 obdržet 740 tisíc EUR.

Navrhované roční prostředky na tento účel činí v roce 2019 500 tisíc EUR, následně pak 300 tisíc EUR ročně.

Cíl č. 6: Překládat texty iniciativ:

Podle návrhu nového nařízení o občanské iniciativě se budou iniciativy po jejich registraci Komisí překládat do všech úředních jazyků EU (čl. 4 odst. 4), s čímž současné nařízení nepočítá.

Rozpočet ve výši 50 tisíc EUR by měl umožnit překlad až 100 zaregistrovaných iniciativ ročně.

Cíl č. 7: Organizovat zasedání s organizátory, pokud je na ně Komise pozve v rámci přezkumu jejich úspěšné iniciativy.

Tyto prostředky budou použity především na úhradu cestovních výloh organizátorů, kteří jsou v rámci přezkumu úspěšné iniciativy pozváni na schůzku s Komisí. Jiné možné výdaje souvisejí s příslušnou logistikou a dodávkami. 

3.2.3.Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.3.1.Shrnutí

   Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

   Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno níže:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

2019

2020

OKRUH 5 víceletého finančního rámce

Lidské zdroje

1,001

1,001

Ostatní správní výdaje

0,070

0,070

Mezisoučet za OKRUH 5 víceletého finančního rámce

1,071

1,071

mimo OKRUH 5 48 víceletého finančního rámce

Lidské zdroje

Ostatní výdaje správní povahy

Mezisoučet mimo OKRUH 5 víceletého finančního rámce

CELKEM

1,071

1,071

Potřebné prostředky na oblast lidských zdrojů a na ostatní výdaje správní povahy budou pokryty z prostředků GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

3.2.3.2.Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů

   Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.

   Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

2019

2020

 Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců)

25 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise)

4 FTE AD +

2 FTE AST

4 FTE AD +

2 FTE AST

26 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise)

0,25 FTE AD +

1 FTE AST

0,25 FTE AD +

1 FTE AST

XX 01 01 02 (při delegacích)

XX 01 05 01 (v nepřímém výzkumu)

10 01 05 01 (v přímém výzkumu)

 Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE) 49

XX 01 02 01 (SZ, VNO, ZAP z celkového rámce)

XX 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při delegacích)

XX 01 04 yy  50

– v ústředí

– při delegacích

XX 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP v nepřímém výzkumu)

10 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP – v přímém výzkumu)

Jiné rozpočtové položky (upřesněte)

CELKEM

4,25 FTE AD +

3 FTE AST

4,25 FTE AD +

3 FTE AST

XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci

Cíl č. 1: Efektivně řídit administrativní postupy související s prováděním evropské občanské iniciativy a poskytovat pomoc organizátorům;

Cíl č. 2: Nabídnout organizátorům iniciativy technickou pomoc a řídit související IT projekty.

Externí zaměstnanci

3.2.4.Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

   Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

   Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

Upřesněte požadovanou úpravu, příslušné rozpočtové položky a odpovídající částky.

[…]

   Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého finančního rámce.

Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

[…]

3.2.5.Příspěvky třetích stran

Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.

Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:

prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Rok N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Celkem

Upřesněte spolufinancující subjekt 

Spolufinancované prostředky CELKEM3.3.Odhadovaný dopad na příjmy

   Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

   Návrh/podnět má tento finanční dopad:

   dopad na vlastní zdroje

   dopad na různé příjmy

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová rozpočtová položka:

Prostředky dostupné v běžném rozpočtovém roce

Dopad návrhu/podnětu 51

Rok N

Rok N+1

Rok N+2

Rok N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Článek ….

U účelově vázaných různých příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

[…]

Upřesněte způsob výpočtu dopadu na příjmy.

[…]

(1)

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).

(2)

   Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 ze dne 17. listopadu 2011, kterým se stanoví technické specifikace pro online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 301, 18.11.2011, s. 3).

(3)

   Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě, Zpráva o uplatňování nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě, COM(2015) 145 final.

(4)

   Usnesení Evropského parlamentu o evropské občanské iniciativě ze dne 28. října 2015 (P8_TA(2015) 0382).

(5)

   Jean-Claude Juncker, Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu – Politické směry pro příští Evropskou komisi.

(6) Ustanovení čl. 20 odst. 2 písm. b) a článku 22 Smlouvy o fungování Evropské unie a článků 39 a 40 Listiny základních práv Evropské unie.
(7)

   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků – agenda EU, COM(2015) 215.

(8)

   Zpráva o občanství EU za rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny.

(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se zavádí program Práva, rovnost a občanství na období 2014 až 2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62); Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 ( Úř. věst. L 115, 17.4.2014).
(10) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy, COM(2016) 179 final.
(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).
(14) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy, COM(2016) 179 final.
(15) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, COM(2015) 192 final.
(16) Patří k nim zejména: dvě studie Evropského parlamentu nazvané „Evropská občanská iniciativa – první poznatky z provádění“ a „Provádění evropské občanské iniciativy“; šetření ohledně evropské občanské iniciativy vedené evropským veřejným ochráncem práv z jeho vlastního podnětu; výsledky „Dnů evropské občanské iniciativy“ v dubnu 2015 a 20. dubna 2016; stanovisko Výboru regionů z října 2015; usnesení Evropského parlamentu z října 2015; stanovisko platformy REFIT z června 2016 a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru z července 2016.
(17) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review  
(18) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
(19) https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-european-citizen-initiative_en
(20) Úř. věst. C […], […], s. […].
(21) Úř. věst. C […], […], s. […].
(22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).
(23) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 ze dne 17. listopadu 2011, kterým se stanoví technické specifikace pro online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 301, 18.11.2011, s. 3).
(24) COM(2015) 145 final.
(25) 2014/2257(INI).
(26) Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi (Úř. věst. L 6, 11.1.2017, s. 40).
(27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).
(28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016. s. 1).
(29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(31) Úř. věst. C […], […], s. […].
(32) ABM: řízení podle činností (activity-based management); ABB: sestavování rozpočtu podle činností (activity-based budgeting).
(33) Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.
(34) Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35) RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
(36) ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.
(37) Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
(38) RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
(39) ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.
(40) Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
(41) RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
(42) ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.
(43) Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
(44) Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(45) Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(46) Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(47) Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).
(48) Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(49) SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.
(50) Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).
(51) Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 25 % nákladů na výběr.
Top

V Bruselu dne 13.9.2017

COM(2017) 482 final

PŘÍLOHY

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

o evropské občanské iniciativě

{SWD(2017) 294 final}


PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1

Minimální počet podepsaných osob na členský stát

Belgie

15 750

Bulharsko

12 750

Česká republika

15 750

Dánsko

9 750

Německo

72 000

Estonsko

4 500

Irsko

8 250

Řecko

15 750

Španělsko

40 500

Francie

55 500

Chorvatsko

8 250

Itálie

54 750

Kypr

4 500

Lotyšsko

6 000

Litva

8 250

Lucembursko

4 500

Maďarsko

15 750

Malta

4 500

Nizozemsko

19 500

Rakousko

13 500

Polsko

38 250

Portugalsko

15 750

Rumunsko

24 000

Slovinsko

6 000

Slovensko

9 750

Finsko

9 750

Švédsko

15 000

Spojené království

54 750

PŘÍLOHA II

INFORMACE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI INICIATIVY

1. Název iniciativy (maximálně 100 znaků).

2. Obsah iniciativy, v souvislosti s níž má Komise jednat (maximálně 1000 znaků).

3. Ustanovení Smluv, která organizátoři považují za relevantní pro navrhované opatření.

4. Jméno/jména a příjmení, poštovní adresa, státní příslušnost a datum narození sedmi členů skupiny organizátorů s bydlištěm v sedmi různých členských státech, s výslovným uvedením zástupce a náhradníka a jejich e-mailových adres a telefonních čísel 1 .

Nepatří-li zástupce a náhradník mezi sedm členů uvedených v předchozím pododstavci, uveďte jejich jméno/jména a příjmení, poštovní adresu, státní příslušnost, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

5. Doklady o jménech a příjmeních, poštovní adrese, státní příslušnosti a datu narození každého ze sedmi členů uvedených v bodu 4, jakož i zástupce a náhradníka, nepatří-li mezi uvedených sedm členů.

6. Jména ostatních členů skupiny organizátorů.

7. V situaci uvedené v čl. 5 odst. 7 doklady o tom, že byl v souladu s vnitrostátními právními předpisy některého členského státu zřízen právní subjekt specificky pro účely správy dané iniciativy, a že člen skupiny organizátorů určený jako její zástupce je pověřen jednáním za tento právní subjekt.

8. Veškeré zdroje podpory a financování pro danou iniciativu v okamžiku registrace.

2Organizátoři mohou v příloze uvést podrobnější informace o předmětu, cílech a pozadí dané iniciativy. Přejí-li si, mohou rovněž předložit návrh právního aktu.

PŘÍLOHA III

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE – Část A 3
(pro členské státy, které nepožadují uvedení části osobního identifikačního čísla / čísla osobního dokladu)

Všechna pole na tomto formuláři jsou povinná.

VYPLNÍ PŘEDEM SKUPINA ORGANIZÁTORŮ:    

1.Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou občany    Na každém seznamu zatrhněte pouze jeden členský stát.

   

2. Registrační číslo přidělené Evropskou komisí:    3. Data začátku a konce období sběru:    

4. Internetová adresa této iniciativy v registru Evropské komise:        

5. Název iniciativy:        

6. Obsah iniciativy:    

7. Jména a e-mailové adresy registrovaných kontaktních osob [v situaci uvedené v čl. 5 odst. 7 navíc: název právního subjektu a země jeho sídla]:    

8. Internetová stránka této iniciativy (pokud existuje):    

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY:

„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto iniciativu nepodpořil/a.“

Jméno/jména

Příjmení

BYDLIŠTĚ
(ulice, číslo, poštovní směrovací číslo, město, země)

Datum
narození

Datum

podpis 4

Prohlášení o ochraně soukromí 5 pro prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru:

V souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři pro skupinu organizátorů evropské občanské iniciativy zpřístupněny příslušným orgánům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře pro tuto občanskou iniciativu (viz článek [12] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za účelem správního či soudního řízení týkajícího se této občanské iniciativy (viz čl. [18 odst. 5] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu.

Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nesprávných údajů, jež se jich týkají, a na vymazání svých osobních údajů a omezení jejich zpracování. Subjekty údajů mají právo vznést vůči zpracování námitku.

Všechna prohlášení o podpoře budou zničena do 18 měsíců po začátku období sběru pro občanskou iniciativu nebo, v případě správního či soudního řízení, nejpozději tři měsíce po dni jeho ukončení.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (EU) 2016/679.

Kontaktní údaje správce údajů:     Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován:    

Prohlášení o ochraně soukromí pro prohlášení o podpoře shromážděná online prostřednictvím centrálního online systému sběru:

V souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) a v souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři pro Evropskou komisi zpřístupněny příslušným orgánům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této občanské iniciativy (viz článek [12] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za účelem správního či soudního řízení týkajícího se této občanské iniciativy (viz čl. [18 odst. 5] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nesprávných údajů, jež se jich týkají, a na vymazání svých osobních údajů a omezení jejich zpracování. Subjekty údajů mají právo vznést vůči zpracování námitku. Všechna prohlášení o podpoře budou zničena do 18 měsíců po začátku období sběru pro občanskou iniciativu nebo, v případě správního či soudního řízení, nejpozději tři měsíce po dni jeho ukončení. Aniž je dotčen soudní přezkum, může každý subjekt údajů, má-li za to, že Evropská komise v důsledku zpracování jeho osobních údajů porušila jeho práva podle článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (EU) 2016/679.

Kontaktní údaje správce údajů:     Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů:    

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE – Část B 6
(pro členské státy, které požadují uvedení části osobního identifikačního čísla / čísla osobního dokladu)

Všechna pole na tomto formuláři jsou povinná.

VYPLNÍ PŘEDEM SKUPINA ORGANIZÁTORŮ:

1. Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou občany:

Na každém seznamu zatrhněte pouze jeden členský stát.

Informace o osobních identifikačních číslech / číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete na oficiálních internetových stránkách registru evropské občanské iniciativy, které spravuje Evropská komise.

2. Registrační číslo přidělené Evropskou komisí:    3. Data začátku a konce období sběru:    

4. Internetová adresa iniciativy v registru Evropské komise:    

5. Název iniciativy:    

6. Obsah iniciativy:    

7. Jméno, příjmení a elektronické adresy registrovaných kontaktních osob: [v situaci uvedené v čl. 5 odst. 7 navíc: název právního subjektu a země jeho sídla]    

8. Internetová stránka iniciativy (pokud existuje):    

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY:

„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto iniciativu nepodpořil/a.“

Jméno/jména

Příjmení

POSLEDNÍ ČTYŘI ZNAKY OSOBNÍHO IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA /

ČÍSLA OSOBNÍHO DOKLADU

druh osobního identifikačního čísla nebo dokladu

Datum

podpis 7

Prohlášení o ochraně soukromí 8 pro prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru:

V souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři pro skupinu organizátorů evropské občanské iniciativy zpřístupněny příslušným orgánům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře pro tuto občanskou iniciativu (viz článek [12] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za účelem správního či soudního řízení týkajícího se této občanské iniciativy (viz čl. [18 odst. 5] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu.

Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nesprávných údajů, jež se jich týkají, a na vymazání svých osobních údajů a omezení jejich zpracování. Subjekty údajů mají právo vznést vůči zpracování námitku. Všechna prohlášení o podpoře budou zničena do 18 měsíců po začátku období sběru pro občanskou iniciativu nebo, v případě správního či soudního řízení, nejpozději tři měsíce po dni jeho ukončení. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (EU) 2016/679.

Kontaktní údaje správce údajů:     Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován:    

Prohlášení o ochraně soukromí pro prohlášení o podpoře shromážděná online prostřednictvím centrálního online systému sběru:

V souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) a v souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři pro Evropskou komisi zpřístupněny příslušným orgánům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných prohlášení o podpoře této občanské iniciativy (viz článek [12] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě) a v případě potřeby dále zpracovány za účelem správního či soudního řízení týkajícího se této občanské iniciativy (viz čl. [18 odst. 5] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [...] ze dne [...] o evropské občanské iniciativě). Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu nesprávných údajů, jež se jich týkají, a na vymazání svých osobních údajů a omezení jejich zpracování. Subjekty údajů mají právo vznést vůči zpracování námitku. Všechna prohlášení o podpoře budou zničena do 18 měsíců po začátku období sběru pro občanskou iniciativu nebo, v případě správního či soudního řízení, nejpozději tři měsíce po dni jeho ukončení. Aniž je dotčen soudní přezkum, může každý subjekt údajů, má-li za to, že Evropská komise v důsledku zpracování jeho osobních údajů porušila jeho práva podle článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (EU) 2016/679.

Kontaktní údaje správce údajů:     Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů:    

PŘÍLOHA IV

POTVRZENÍ O SOULADU ONLINE SYSTÉMU SBĚRU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) […] ZE DNE […] O EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVĚ

... (název příslušného orgánu) … (název členského státu) tímto potvrzuje, že individuální online systém sběru … (internetová adresa) používaný ke sběru prohlášení o podpoře pro … (název iniciativy) s registračním číslem ... (registrační číslo iniciativy) je v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] o evropské občanské iniciativě.

Datum, podpis a úřední razítko příslušného orgánu:

PŘÍLOHA V

FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ

1. Jména, příjmení, poštovní adresy a e-mailové adresy kontaktních osob (zástupce skupiny organizátorů a jeho náhradníka) nebo právního subjektu spravujícího iniciativu a jeho zástupce:

2. Název iniciativy:

3. Registrační číslo přidělené Komisí:

4. Datum registrace:

5. Počet podepsaných osob, které jsou státními příslušníky (název členského státu):

6. Celkový počet shromážděných prohlášení o podpoře:

7. Počet členských států, kde byl dosažen daný limit:

8. Přílohy:

(Přiložte všechna prohlášení o podpoře od podepsaných osob, které jsou státními příslušníky daného členského státu.

Pokud je třeba, přiložte příslušná potvrzení o souladu individuálního online systému sběru s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o evropské občanské iniciativě.)

9. Tímto prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné a že prohlášení o podpoře byla shromážděna v souladu s článkem […] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o evropské občanské iniciativě.

10. Datum a podpis jedné z kontaktních osob (zástupce/náhradník 9 ) nebo zástupce právního subjektu:

PŘÍLOHA VI

POTVRZENÍ O POČTU PLATNÝCH PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE SHROMÁŽDĚNÝCH ZA … (NÁZEV ČLENSKÉHO STÁTU)

Po provedení nezbytných ověření požadovaných podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o evropské občanské iniciativě … (název příslušného orgánu) … (název členského státu) tímto potvrzuje, že v souladu s uvedeným nařízením je platných … prohlášení o podpoře pro iniciativu s registračním číslem … (registrační číslo iniciativy).

Datum, podpis a úřední razítko

PŘÍLOHA VII

FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ INICIATIVY EVROPSKÉ KOMISI

1. Název iniciativy:

2. Registrační číslo přidělené Komisí:

3. Datum registrace:

4. Počet obdržených platných prohlášení o podpoře (jichž musí být alespoň jeden milion):

5. Počet podepsaných osob potvrzený členským státem:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Počet podepsaných osob

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

CELKEM

Počet podepsaných osob

6. Jména, příjmení, poštovní adresy a e-mailové adresy kontaktních osob (zástupce skupiny organizátorů a jeho náhradníka) 10 nebo právního subjektu spravujícího iniciativu a jeho zástupce.

7. Uveďte všechny zdroje podpory a financování obdrženého v souvislosti s iniciativou, včetně výše finanční podpory v okamžiku předložení.

8. Tímto prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné a že veškeré příslušné postupy a podmínky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […] ze dne […] o evropské občanské iniciativě byly splněny.

Datum a podpis jedné z kontaktních osob (zástupce/náhradník 11 ) nebo zástupce právního subjektu:

9. Přílohy: (Přiložte všechna potvrzení)

(1) Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů jsou subjekty údajů informovány o tom, že tyto osobní údaje jsou shromažďovány Komisí za účelem postupu týkajícího se navrhované občanské iniciativy. V online registru Komise budou zveřejněna pouze celá jména organizátorů, země bydliště zástupce, popřípadě název právního subjektu a země jeho sídla, e-mailové adresy kontaktních osob a informace o zdrojích podpory a financování. Subjekty údajů jsou oprávněny z legitimních důvodů týkajících se jejich konkrétní situace nesouhlasit se zveřejněním svých osobních údajů, požádat kdykoli o opravu těchto údajů a po uplynutí dvou let ode dne registrace navrhované občanské iniciativy požádat o jejich odstranění z online registru Komise.
(2) Formulář se vytiskne na jednom listu. Organizátoři mohou použít oboustranný list. Pro účely nahrání prohlášení o podpoře shromážděných v listinné podobě do centrálního online systému sběru se použije kód poskytnutý Komisí.
(3) Podpis není povinný, pokud je formulář předložen online prostřednictvím centrálního online systému sběru podle článku 10 nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru podle článku 11.
(4) Použije se pouze jedno znění ze dvou navržených prohlášení o ochraně soukromí, podle způsobu sběru prohlášení o podpoře.
(5) Formulář se vytiskne na jednom listu. Organizátoři mohou použít oboustranný list. Pro účely nahrání prohlášení o podpoře shromážděných v listinné podobě do centrálního online systému sběru se použije kód poskytnutý Komisí.
(6) Podpis není povinný, pokud je formulář předložen online prostřednictvím centrálního online systému sběru podle článku 10 nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru podle článku 11.
(7) Použije se pouze jedno znění ze dvou navržených prohlášení o ochraně soukromí, podle způsobu sběru prohlášení o podpoře.
(8) Nehodící se škrtněte.
(9) Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů jsou subjekty údajů informovány, že tyto osobní údaje jsou shromažďovány Komisí za účelem postupu týkajícího se navrhované občanské iniciativy. Veřejnosti budou na online registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jméno/jména a příjmení organizátorů, e-mailová adresa kontaktních osob a informace o zdrojích podpory a finančních prostředků. Subjekty údajů jsou oprávněny z legitimních důvodů týkajících se jejich konkrétní situace nesouhlasit se zveřejněním svých osobních údajů, požádat kdykoli o opravu těchto údajů a po uplynutí dvou let ode dne registrace navrhované občanské iniciativy požádat o jejich odstranění z online registru Komise.
(10) Nehodící se škrtněte.
Top