EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0909

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 909/2013 ze dne 10. září 2013 o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES

OJ L 258, 28.9.2013, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/909/oj

28.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 909/2013

ze dne 10. září 2013

o technických specifikacích pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Říční informační služby (RIS) by měly být vytvořeny a zavedeny harmonizovaným, interoperabilním a otevřeným způsobem.

(2)

Měly by být definovány technické specifikace pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (dále jen „vnitrozemský ECDIS“).

(3)

Technické specifikace pro vnitrozemský ECDIS by měly vycházet z technických zásad stanovených v příloze II směrnice 2005/44/ES.

(4)

Technické specifikace by měly vhodným způsobem zohlednit práci příslušných mezinárodních organizací, zejména usnesení č. 48 „Doporučení týkající se systému k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemského ECDIS)“ přijaté Evropskou hospodářskou komisí Organizace spojených národů (EHK OSN), jakož i příslušné předpisy stanovené Ústřední komisí pro plavbu na Rýně (CCNR).

(5)

Komise EHK OSN v návaznosti na doporučení harmonizační skupiny pro vnitrozemské elektronické plavební mapy (vnitrozemské ENC) a odborné skupiny pro vnitrozemský ECDIS přijala zejména verzi 2.3 produktových specifikací vnitrozemského ECDIS pro vnitrozemské ENC a stav prezentační knihovny zřízené usnesením č. 48 komise EHK OSN „Doporučení týkající se systému k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemského ECDIS)“.

(6)

Technické specifikace by dále měly vhodným způsobem zohlednit práci odborné skupiny pro vnitrozemský ECDIS, která je složena ze zástupců orgánů členských států odpovědných za zavádění vnitrozemského ECDIS a oficiálních členů dalších vládních orgánů a pozorovatelů z odvětví.

(7)

Technické specifikace by měly odpovídat současným nejnovějším technickým poznatkům. Při vypracování technických specifikací by se mělo vycházet ze zkušeností s používáním směrnice 2005/44/ES a z technického pokroku. Technické specifikace by měly vhodným způsobem zohlednit práci odborné skupiny pro vnitrozemský ECDIS, jakož i komisí EHK OSN a CCNR.

(8)

Odkaz na normy EHK OSN v tomto nařízení nevytváří žádný precedens pro budoucí normy EU související s vnitrozemskou plavbou, RIS a ECDIS. Komise zahájila hodnocení provádění politiky v oblasti RIS. Správní ujednání mezi Generálním ředitelstvím pro mobilitu a dopravu Evropské komise a CCNR může být v závislosti na výsledcích tohoto hodnocení rozšířeno na vypracování norem v oblasti RIS, které by měly být k dispozici v roce 2014. Jakmile budou tyto výsledky k dispozici, Komise by měla v případě potřeby toto nařízení odpovídajícím způsobem pozměnit.

(9)

V souladu s čl. 12 odst. 2 směrnice 2005/44/ES by členské státy měly nejpozději do 30 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost přijmout nezbytná opatření k dosažení souladu s požadavky v něm stanovenými.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 7 směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (2).

(11)

Podle čl. 12 odst. 2 směrnice 2005/44/ES vstupují technické pokyny a specifikace v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické specifikace pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemský ECDIS) jsou definovány v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.


PŘÍLOHA

SYSTÉM K ZOBRAZOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLAVEBNÍCH MAP A INFORMACÍ PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU

(vnitrozemský ECDIS)

OBSAH

ODDÍL 1: VÝKONOVÝ STANDARD PRO VNITROZEMSKÝ ECDIS

1.

Úvod

2.

Odkazy

3.

Obsah, poskytování a aktualizace mapových informací

3.1

Obsah a poskytování vnitrozemských ENC

3.2

Aktualizace

4.

Prezentace informací

4.1

Požadavky na zobrazení

4.2

Rozsah zobrazení (měřítka)

4.3

Poloha a orientace obrazu

4.4

Zobrazení informací SENC

4.5

Zobrazení radarových informací

4.6

Zobrazení ostatních navigačních informací

4.7

Barvy a symboly

4.8

Přesnost dat a zobrazení

5.

Provoz

5.1

Informační režim

5.2

Navigační režim

5.3

Provozní a ovládací prvky

6.

Propojení s dalším zařízením

7.

Indikace a výstražné signály

7.1

Vestavěné zkušební zařízení (Built in Test Equipment, BITE)

7.2

Chybná funkce

8.

Návrat do původního stavu

8.1

Nedostatečná přesnost určení polohy SENC

8.2

Poruchy

9.

Napájení v navigačním režimu

ODDÍL 2: DATOVÝ STANDARD PRO VNITROZEMSKÉ ENC

1.

Úvod

2.

Teoretický datový model

3.

Struktura dat

4.

Produktové specifikace pro vnitrozemské ENC

5.

Definice

ODDÍL 2 A: KÓDY PRO VÝROBCE A VODNÍ CESTY (VEDLE KÓDŮ VÝROBCŮ ENC PODLE IHO–S-62)

ODDÍL 3: PREZENTAČNÍ STANDARD PRO VNITROZEMSKÝ ECDIS

1.

Úvod

2.

Prezentační knihovna pro vnitrozemský ECDIS

2.1

Složky Prezentační knihovny S-52 a Prezentační knihovny pro vnitrozemský ECDIS

2.2

Vyhledávací tabulky

2.3

Podmíněné symbolové procedury (Conditional Symbology, CS)

2.4

Barvy

2.5

Prezentace výstražných značek

ODDÍL 4: PROVOZNÍ A VÝKONOVÉ POŽADAVKY, METODY ZKOUŠENÍ A POŽADOVANÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK

1.

Úvod

1.1

Předmět tohoto oddílu

1.2

Odkazy na normy

2.

Provozní režimy a konfigurace systému

2.1

Provozní režimy

2.2

Konfigurace systému

2.2.1

Zařízení vnitrozemského ECDIS, autonomní systém bez připojení k radaru

2.2.2

Zařízení vnitrozemského ECDIS, paralelní instalace a připojení k radaru

2.2.3

Zařízení vnitrozemského ECDIS, monitor sdílený s připojeným radarovým zařízením

2.2.4

Radarové zařízení s integrovanou funkcí vnitrozemského ECDIS

3.

Výkonové požadavky

3.1

Činnost hardwaru

3.2

Činnost softwaru

3.3

Činnost provozních ovládacích prvků

3.4

Činnost displeje

3.4.1

Rozměry displeje

3.4.2

Orientace displeje

3.4.3

Rozlišení displeje

3.4.4

Barvy displeje

3.4.5

Jas displeje

3.4.6

Obnovování obrazu

3.4.7

Technologie displeje

4.

Provozní funkce

4.1

Provozní režim

4.2

Předem nastavené hodnoty zařízení (ukládání/obnovení)

4.3

Prezentace informací SENC

4.4

Orientace mapy, poloha a posouvání

4.5

Poloha a azimut vlastního plavidla

4.6

Informační hustota

4.7

Dosahy/kružnice k měření vzdálenosti

4.8

Jas obrazu

4.9

Barvy obrazu

4.10

Výběrová zpráva

4.11

Měření prvků

4.12

Zadávání a editace vlastních mapových záznamů vůdce plavidla

4.13

Zavádění a aktualizace SENC

4.14

Zobrazení radarového snímku a překrytí radarovým snímkem

4.15

Funkce vnitrozemského ECDIS s okamžitým přístupem

4.16

Trvale viditelné funkční parametry

5.

Servisní funkce

5.1

Statická korekce mapové polohy

5.2

Statická korekce orientace mapy

5.3

Konfigurace rozhraní

6.

Zkouška hardwaru a požadované certifikáty

6.1

Slučitelnost s požadavky na provozní prostředí

6.2

Dokumentace zařízení

6.3

Rozhraní

6.4

Charakteristika provozních ovládacích prvků

6.5

Charakteristika displeje

7.

Zkouška prezentace mapy, provozu a funkčnosti

7.1

Příprava zkoušeného zařízení (Equipment Under Test, EUT)

7.2

Zkouška provozních režimů

7.3

Zkouška zobrazovaných prvků

7.4

Zkouška informační hustoty závislé na měřítku (SCAMIN)

7.5

Zkouška kolísání jasu

7.6

Zkouška barev

7.7

Zkouška funkcí měření

7.8

Zkouška funkce aktualizace mapy

7.9

Zkouška zobrazovaných prvků ve více než jedné buňce pro tutéž oblast

8.

Zkouška zobrazení a provozu radarového snímku

8.1

Přípravy

8.2

Zkouška radarového snímku bez podkladové mapy

8.3

Zkouška radarového snímku, s překrytím informacemi z ostatních plavidel a podkladovou mapou

8.3.1

Zkouška překrytí radarového snímku

8.3.2

Zkouška polohy a orientace mapy

8.3.3

Zkouška shody měřítka

9.

Zkouška výstražných signálů a hlášení

10.

Zkouška návratu do původního stavu

ODDÍL 4A: OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI SOFTWARU

1.

Obecné požadavky

1.1

Požadavky na řešení softwaru

1.2

Požadavky na implementaci

1.3

Požadavky na zkoušky

1.4

Požadavky na komponenty třetích stran

1.5

Požadavky na doplňkové služby v navigačním režimu

1.6

Jazyk

1.7

Požadavky na dokumentaci pro uživatele

2.

Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

2.1

Provozní zkouška navigačního režimu

2.1.1

Požadavky na činnost

2.1.1.1

Poloha

2.1.1.2

Kurz

2.1.2

Porucha snímače

2.1.3

Rozhraní provozní zkoušky

2.2

Obecné zkoušky softwaru

2.2.1

Dokumentace zařízení

2.2.2

Zátěžová zkouška

3.

Změny certifikovaných systémů

3.1

Obecné požadavky

3.2

Změny hardwaru a softwaru

ODDÍL 4B: KONFIGURACE SYSTÉMU (OBRÁZKY)

ODDÍL 5: SLOVNÍK POJMŮ

ODDÍL 1:   VÝKONOVÝ STANDARD PRO VNITROZEMSKÝ ECDIS

1.   ÚVOD

a)

Vnitrozemský ECDIS přispívá k bezpečnosti a efektivnosti vnitrozemské plavby, a tím k ochraně životního prostředí.

b)

Vnitrozemský ECDIS snižuje pracovní zátěž při plavbě ve srovnání s tradičními navigačními a informačními metodami.

c)

Vnitrozemský ECDIS může být navržen jednak pro informační režim a navigační režim, jednak pouze pro informační režim.

d)

Pro navigační režim, který je vymezen v oddíle 4 těchto technických specifikací, musí mít vnitrozemský ECDIS (software operačního systému, aplikační software a hardware) vysokou úroveň spolehlivosti a dostupnosti; přinejmenším stejnou úroveň jako ostatní navigační prostředky.

e)

Vnitrozemský ECDIS musí využívat mapových informací, které jsou vymezeny oddíly 2 a 3 těchto technických specifikací.

f)

Vnitrozemský ECDIS musí umožňovat jednoduchou a spolehlivou aktualizaci vnitrozemské ENC.

g)

Vnitrozemský ECDIS musí zajišťovat příslušné výstrahy nebo indikace ke zobrazovaným informacím nebo chybné funkci zařízení.

h)

Vnitrozemský ECDIS musí splňovat požadavky tohoto výkonového standardu.

2.   ODKAZY

a)

Zvláštní publikace IHO č. S-57 „Přenosový standard IHO pro digitální hydrografická data“, verze 3.1, dodatek č. 2, červen 2009;

b)

Zvláštní publikace IHO č. S-62 „Kódy výrobců ENC“, verze 2.5, prosinec 2009;

c)

Zvláštní publikace IHO č. S-52 „Specifikace pro mapový obsah a aspekty zobrazení ECDIS“, 6. vydání, březen 2010, včetně dokumentu:

S-52 Příloha 1 „Pokyny pro aktualizaci elektronické mapy“, verze 3.0, prosinec 1996;

d)

Usnesení MSC.232(82) „Revidované výkonové standardy pro systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (ECDIS)“, prosinec 2006;

e)

Pokyn IEC 61174, verze 3.0, „ECDIS – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek“, 2008-9;

f)

Část III až VI přílohy IX směrnice EU 2006/87/ES: Požadavky na radarová zařízení a ukazatele rychlosti otáčení;

g)

Zvláštní publikace IHO č. S-32, dodatek 1 „Slovník pojmů souvisejících s ECDIS“;

h)

Verze 2.3 dodatku 1 „Produktové specifikace pro vnitrozemské ENC“ usnesení EHK OSN č. 48 „Doporučení týkající se systému k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemského ECDIS)“, včetně dodatku 1.1 „Katalog prvků pro vnitrozemské elektronické plavební mapy“ a 1.2 „Příručka kódování vnitrozemských elektronických plavebních map“;

i)

Verze 2.3 dodatku 2 „Stav prezentační knihovny pro vnitrozemský ECDIS“ usnesení EHK OSN č. 48 „Doporučení týkající se systému k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (vnitrozemského ECDIS)“.

3.   OBSAH, POSKYTOVÁNÍ A AKTUALIZACE MAPOVÝCH INFORMACÍ

3.1   Obsah a poskytování vnitrozemských ENC

a)

Mapové informace, které mají být použity ve vnitrozemském ECDIS, musejí být nejnovější verzí těchto informací.

b)

Musí být zajištěno, aby uživatel nemohl měnit obsah originálních verzí vnitrozemské ENC.

c)

Jestliže je mapa určena pro použití v navigačním režimu (kapitola 5.2 tohoto oddílu), musejí být do ENC zahrnuty přinejmenším tyto prvky:

břeh vodní cesty (při střední hladině vody),

konstrukce břehu (např. výhon, podélná hráz, nábřežní zeď – jakékoli zařízení, které je považováno za nebezpečné pro plavbu),

obrysy zdymadel a přehrad,

hranice plavební dráhy / plavebního kanálu (je-li definována),

izolovaná nebezpečí v plavební dráze / plavebním kanálu pod hladinou,

izolovaná nebezpečí v plavební dráze / plavebním kanálu nad hladinou vody, jako například mosty, nadzemní vedení atd.,

oficiální podpůrné prostředky pro plavbu (např. bóje, pobřežní znaky, majáky, výstražné značky),

osa vodní cesty s kilometry a hektometry nebo mílemi,

umístění přístavů a překladišť,

referenční údaje pro vodočty, které jsou důležité pro plavbu,

odkazy na externí soubory xml s provozními dobami omezující infrastruktury, zejména zdymadel a mostů.

d)

Jestliže je mapa určena pro použití v navigačním režimu (kapitola 5.2 tohoto oddílu), příslušný orgán rozhodne pro každou vodní cestu nebo přístav v rámci své zeměpisné oblasti působnosti, který z uvedených prvků má být ověřen. Jednotlivé příslušné orgány vyhlašují, které vnitrozemské ENC jsou schváleny pro navigační režim v zeměpisné oblasti své působnosti. (Podrobnosti viz oddíl 2 A těchto technických specifikací).

3.2   Aktualizace

a)

Vnitrozemský ECDIS musí být schopen přijímat aktualizace údajů vnitrozemské ENC poskytované v souladu s dohodnutými standardy. Tyto aktualizace musejí být aplikovány na SENC automaticky. Procedura zavádění nesmí rušivě zasahovat do používaného zobrazení.

b)

Vnitrozemský ECDIS musí umožňovat zobrazení aktualizací, aby vůdce plavidla mohl revidovat jejich obsah a přesvědčit se, že byly do SENC zařazeny.

c)

Vnitrozemský ECDIS musí být schopen zrušení automaticky aplikovaných aktualizací údajů vnitrozemské ENC.

d)

Původní edice vnitrozemské ENC a pozdější aktualizace nesmějí být nikdy slučovány.

e)

Vnitrozemská ENC a všechny její aktualizace musejí být zobrazeny bez jakéhokoli zhoršení jejich informačního obsahu.

f)

Údaje vnitrozemské ENC a její aktualizace musejí být jasně rozlišitelné od ostatních informací.

g)

Vnitrozemský ECDIS musí zabezpečit, aby vnitrozemská elektronická plavební mapa (ENC) a všechny její aktualizace byly správně zavedeny do systémové elektronické plavební mapy (SEN).

h)

Vnitrozemský ECDIS musí vést evidenci aktualizací, včetně doby aplikace do SENC.

i)

Obsah SENC, která má být použita, musí být dostatečný a aktuální pro plánovanou plavbu.

4.   PREZENTACE INFORMACÍ

4.1   Požadavky na zobrazení

a)

Metoda zobrazení musí zajišťovat, že zobrazovaná informace je jasně viditelná pro více než jednoho pozorovatele při typických světelných podmínkách v kormidelně plavidla ve dne a v noci.

b)

Velikost zobrazení prezentace mapy musí být nejméně 270 mm × 270 mm pro zařízení navržená a povolená pro navigační režim. V informačním režimu je velikost dána ergonomickými aspekty.

c)

Požadavky na zobrazení musejí být dodrženy bez ohledu na to, zda se jedná o formát na výšku nebo na šířku.

4.2   Rozsah zobrazení (měřítka)

a)

V informačním režimu (viz kapitolu 5.1 tohoto oddílu) se doporučuje použít stejná měřítka, jaká jsou specifikována pro navigační režim.

b)

V navigačním režimu (viz kapitolu 5.2 tohoto oddílu) jsou povoleny pouze po sobě následující přepínatelné rozsahy (měřítka) specifikované v oddíle 4, kapitola 4.7 těchto technických specifikací.

4.3   Poloha a orientace obrazu

a)

V informačním režimu jsou povoleny všechny možnosti orientace mapy (viz kapitolu 5.1 tohoto oddílu).

b)

V navigačním režimu musí být mapa automaticky umístěna a orientována ve směru relativního pohybu v orientaci příď nahoře s polohou vlastního plavidla uprostřed nebo mimo střed obrazovky (viz kapitolu 5.2 tohoto oddílu).

4.4   Zobrazení informací SENC

a)

Zobrazení informací SENC musí být rozděleno do těchto tří kategorií zobrazení:

základní zobrazení,

standardní zobrazení,

plné zobrazení.

Přiřazení tříd prvků ke kategoriím zobrazení je uvedeno podrobně ve vyhledávacích tabulkách dodatku 2 „Prezentační knihovna pro vnitrozemský ECDIS“ těchto technických specifikací.

b)

Kategorie základního zobrazení musí obsahovat alespoň tyto prvky:

břeh vodní cesty (při střední hladině vody),

konstrukce břehu (např. výhon, podélná hráz, nábřežní zeď – jakékoli zařízení, které je považováno za nebezpečné pro plavbu),

obrysy zdymadel a přehrad,

hranice plavební dráhy / plavebního kanálu (je-li definována),

izolovaná nebezpečí v plavební dráze / plavebním kanálu pod hladinou,

izolovaná nebezpečí v plavební dráze / plavebním kanálu nad hladinou vody, jako například mosty, nadzemní vedení atd.,

oficiální podpůrné prostředky pro plavbu (např. bóje, pobřežní znaky, majáky, výstražné značky).

c)

Kategorie standardního zobrazení musí obsahovat alespoň tyto prvky:

objekty kategorie základního zobrazení,

zakázané a omezené oblasti,

přístaviště pro obchodní plavidla (nákladní a osobní),

značky kilometrů a hektometrů nebo mil na březích.

d)

Kategorie plného zobrazení musí zobrazovat veškeré prvky, které obsahuje vnitrozemský SENC, jednotlivě na vyžádání.

e)

Po vyvolání vnitrozemského ECDIS musí dojít k jeho zobrazení ve standardní informační hustotě v příslušném rozsahu dostupném v SENC pro zobrazovanou oblast.

f)

Vnitrozemský ECDIS musí být v kterémkoli okamžiku možné přepnout na standardní informační hustotu jediným úkonem operátora.

g)

Vnitrozemský ECDIS musí v každém okamžiku jasně indikovat aktuálně použitou informační hustotu.

h)

Časově proměnná hloubka informace v ENC musí být zobrazena nezávisle na výše uvedených třech kategoriích zobrazení.

4.5   Zobrazení radarových informací

a)

V navigačním režimu musí mít radarový snímek nejvyšší prioritu zobrazení a smí být prezentován pouze v režimu relativní pohyb, příď nahoře. Jestliže systém je také typově schválen pro námořní ECDIS, může být implementován režim skutečný pohyb a sever nahoře. Jestliže se systém používá v režimu skutečný pohyb a/nebo sever nahoře na evropských vnitrozemských vodních cestách, má se za to, že pracuje v informačním režimu.

b)

Překrývaná SENC musí odpovídat co do polohy, rozsahu a orientace. Jak radarový snímek, tak polohu ze snímače polohy musí být možné upravit pro odchylku antény do polohy řízení.

c)

Překrytí radarovým snímkem musí vyhovovat minimálním požadavkům specifikovaným v oddíle 4, kapitola 4.14 těchto technických specifikací.

d)

Překrytí radarovým snímkem může obsahovat doplňující navigační informace. Případné doplňující navigační informace a symboly sledování pohybu a polohy však nesmějí žádným způsobem zhoršit zobrazení původního obsahu radarového snímku.

4.6   Zobrazení ostatních navigačních informací

a)

Informace vnitrozemského ECDIS a doplňující navigační informace musejí používat společný referenční systém.

b)

Na obrazovce musí být možné zobrazit polohu vlastního plavidla vůdce plavidla.

c)

Vůdce plavidla musí mít možnost zvolit bezpečnostní limity.

d)

Vnitrozemský ECDIS musí ukazovat nesplnění bezpečnostních limitů.

4.7   Barvy a symboly

a)

Zobrazení barev a symbolů představujících informace SENC musí být schopno vyhovět alespoň předpisům oddílu 3 těchto technických specifikací. Navíc jsou povoleny ostatní uživatelem volitelné sady symbolů.

b)

Pro prezentaci navigačních prvků a parametrů uvedených v dodatku 3 usnesení IMO MSC.232(82) musejí být použity jiné barvy a symboly než ty, které jsou uvedeny v části 4.7.

4.8   Přesnost dat a zobrazení

a)

Přesnost vypočítaných dat, která jsou prezentována, musí být nezávislá na charakteristice displeje a musí odpovídat přesnosti SENC.

b)

Vnitrozemský ECDIS musí indikovat, zda displej používá menší rozsah zobrazení, než jaký nabízí přesnost dat vnitrozemské ENC (indikace většího měřítka).

c)

Přesnost všech výpočtů prováděných vnitrozemským ECDIS musí být nezávislá na charakteristice výstupního zařízení a musí odpovídat přesnosti SENC.

d)

Polohy a vzdálenosti zobrazené na displeji nebo naměřené mezi prvky již zobrazenými na displeji musejí mít přesnost nejméně takovou, jakou umožňuje rozlišení displeje.

5.   PROVOZ

5.1   Informační režim

a)

Informační režim musí být používán pouze pro informaci, nikoli pro navigaci.

b)

V informačním režimu jsou povoleny všechny druhy orientace, rotace, přiblížení a posouvání mapy. Doporučuje se však používat stejné pevně dané rozsahy jako v navigačním režimu a orientaci mapy, ať už

k severu nebo

k ose plavební dráhy v aktuální poloze nebo

k aktuálnímu kurzu plavidla.

c)

Mapu na obrazovce musí být možné ručně přetáčet s osou plavební dráhy souhlasně se svislou osou obrazovky.

d)

Vnitrozemský ECDIS může být propojen se snímačem polohy pro automatické přetáčení obrazu mapy a zobrazení toho úseku mapy, který odpovídá skutečnému okolí, a to v rozsahu zvoleném operátorem.

e)

Informace týkající se polohy a orientace ostatních plavidel, shromažďované komunikačními spoji jako AIS, se zobrazují jen tehdy, pokud jsou aktuální (téměř v reálném čase) a přesné. Poloha a orientace ostatních plavidel zobrazená

směrovaným trojúhelníkem nebo

skutečným obrysem (v měřítku)

se neuvádí, jestliže není k dispozici kurz těchto ostatních plavidel. Doporučuje se obecný symbol.

Doporučují se tyto hodnoty pro dobu zobrazení (z normy IEC 62388):

Kategorie plavidla

Nominální interval hlášení

Maximální doba zobrazení

Nominální interval hlášení

Maximální doba zobrazení

třída A

třída A

třída B

třída B

Zakotvené nebo uvázané plavidlo pohybující se rychlostí ne vyšší než 3 uzly (třída B nesmí mít rychlost vyšší než 2 uzly)

3 min.

18 min.

3 min.

18 min.

Zakotvené nebo uvázané plavidlo pohybující se rychlostí vyšší než 3 uzly

10 s

60 s

3 min.

18 min.

Plavidlo v režimu SOLAS pohybující se rychlostí 0 až 14 uzlů

10 s

60 s

30 s

180 s

Plavidlo v režimu SOLAS pohybující se rychlostí 0 až 14 uzlů a měnící kurz

3 1/3 s

60 s

30 s

180 s

Plavidlo v režimu SOLAS pohybující se rychlostí 14 až 23 uzlů

6 s

36 s

30 s

180 s

Plavidlo v režimu SOLAS pohybující se rychlostí 14 až 23 uzlů a měnící kurz

2 s

36 s

30 s

180 s

Plavidlo v režimu SOLAS pohybující se rychlostí vyšší než 23 uzlů

2 s

30 s

30 s

180 s

Plavidlo v režimu SOLAS pohybující se rychlostí vyšší než 23 uzlů a měnící kurz

2 s

30 s

30 s

180 s

Plavidlo v režimu vnitrozemské plavby

2–10 s

60 s

Cíle v systému AIS by měly být označeny jako neaktuální, jestliže jsou informace o poloze pohybujících se plavidel starší než 30 sekund.

Mohou být zobrazeny informace o záměru (modrý znak) nebo počet modrých kuželů ostatních plavidel, stav návěstidel, meteorologické výstrahy (EMMA) a informace o hladině vody přijaté prostřednictvím vnitrozemského AIS. Informace o záměru (modrý znak) se zobrazí na pravé straně symbolu pouze v případě, že je znám kurz plavidla. Pokud kurz plavidla známý není, údaje se zobrazují pouze v podobě bez udání směru. Následující tabulka uvádí příklady zobrazení:

Vizualizace modrého znaku, stav 0 až 2 a nebezpečné zboží

Modrý znak

Nespojeno nebo není k dispozici

Není nastaveno

Nastaveno

Modré kužely

ne

1 až 3

ne

1 až 3

ne

1 až 3

Kurz

ne

Symbol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ano

Symbol

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Opravdový tvar

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.2   Navigační režim

a)

V navigačním režimu musí být zobrazení vnitrozemského ECDIS integrováno s informacemi vlastního radaru plavidla. Radarové informace musejí být jasně rozlišitelné od informací SENC.

b)

Integrované zobrazení musí být v souladu s požadavky na radar pro vnitrozemské vodní cesty, které jsou uvedeny v kapitole 4.14 oddílu 4 těchto technických specifikací.

c)

Mapa a radarový snímek si musejí vzájemně odpovídat co do velikosti, polohy a orientace v mezích specifikovaných v oddíle 4, kapitolách 3.4 a 8.3.2 těchto technických specifikací.

d)

Integrované zobrazení musí být prezentováno pouze v orientaci příď nahoře. Ostatní orientace jsou povoleny v systémech s dodatečným typovým schválením pro námořní ECDIS. Jestliže se takový systém používá v režimu skutečný pohyb a/nebo sever nahoře na evropských vnitrozemských vodních cestách, má se za to, že pracuje v informačním režimu.

e)

Operátor musí mít možnost upravit rozdíl hodnot mezi polohou ze snímače polohy a z radarové antény plavidla tak, aby radarový snímek odpovídal zobrazení SENC.

f)

Musí být možné dočasně odstranit buďto informace ECDIS, nebo radarové informace jediným úkonem operátora.

g)

Poloha plavidla musí být odvozena z průběžně pracujícího systému určování polohy, jehož přesnost odpovídá požadavkům bezpečné plavby.

h)

Navigační režim musí zajišťovat indikaci toho, že došlo ke ztrátě vstupu ze systému určování polohy. Navigační režim rovněž musí opakovat, avšak pouze jako indikaci, případný alarm nebo hlášení, které přijme od systému určování polohy.

i)

Systém určování polohy a SENC musejí vycházet ze stejného geodetického data.

j)

V navigačním režimu musejí být údaje podle kapitoly 3.1.c tohoto oddílu vždy viditelné a nesmějí být zakryty jinými předměty.

k)

Informace týkající se polohy a orientace ostatních plavidel, shromažďované jinými komunikačními spoji než je vlastní radar, je povoleno zobrazovat jen tehdy, pokud jsou aktuální (téměř v reálném čase) a odpovídají přesnosti, která se požaduje pro podporu taktické a provozní navigace. Nezobrazují se informace o poloze vlastního plavidla získané z retranslační stanice.

l)

Protože informace o pohybu a poloze (například AIS) ostatních plavidel jsou užitečné pro plánování míjení, avšak při vlastním míjení užitečné nejsou, nesmějí symboly pohybu a polohy (AIS) během míjení narušovat radarový snímek, a musejí být proto potlačeny. Preferuje se, aby aplikace umožňovala vůdci plavidla definovat oblast, kde je symbol potlačen.

m)

Zobrazení polohy a orientace ostatních plavidel

směrovaným trojúhelníkem nebo

skutečným obrysem (v měřítku)

je povoleno pouze tehdy, jestliže je k dispozici kurz těchto ostatních plavidel. Ve všech ostatních případech se použije obecný symbol (doporučuje se osmiúhelník, kruh se nepoužívá pro aplikace, které jsou certifikované podle námořních norem).

n)

Informace, že jiné plavidlo má modré kužely nebo světla, může být zobrazena v jiné barvě symbolu plavidla. Počet modrých kuželů/světel je zobrazen pouze ve výběrové zprávě.

o)

Informace o záměru jiného plavidla zkřížit pravobok (modrý znak) může být zobrazena na pravé straně symbolu směrovaného trojúhelníku nebo měřítka pouze v případě, že je znám kurz tohoto plavidla. Pokud kurz plavidla známý není, údaje se zobrazují pouze v podobě bez udání směru.

p)

Informace týkající se polohy pobřežních stanic AIS, plavebních pomůcek AIS (ATON) a pátracích a záchranných vysílačů AIS (SART) mohou být zobrazeny, pokud lze rozlišit symboly od jiných symbolů (např. symbolů 2.10 a 2.11 z IEC 62288, 1. vydání, tabulka A.1).

5.3   Provozní a ovládací prvky

a)

Vnitrozemský ECDIS musí být navržen při dodržení ergonomických zásad uživatelsky přátelského provozu.

b)

Zařízení vnitrozemského ECDIS musí mít co nejmenší počet provozních a ovládacích prvků (viz oddíl 4 těchto technických specifikací).

c)

Provozní a ovládací prvky a indikátory pro připojené snímače mohou být integrovány do vnitrozemského ECDIS.

d)

Standardní nastavení a uživatelsky definovaná nastavení musejí být snadno obnovitelná.

6.   PROPOJENÍ S DALŠÍM ZAŘÍZENÍM

a)

Vnitrozemský ECDIS nesmí nepříznivě ovlivňovat činnost žádného z připojených zařízení. Obdobně také připojení volitelných zařízení nesmí zhoršit činnost vnitrozemského ECDIS.

b)

Vnitrozemský ECDIS musí být schopen generovat informace pro ostatní systémy, např. pro účely elektronických zpráv.

c)

Musejí být splněny příslušné požadavky ovládacích a indikačních prvků pro připojená zařízení.

7.   INDIKACE A VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY

7.1   Vestavěné zkušební zařízení (Built in Test Equipment, BITE)

Vnitrozemský ECDIS musí být vybaven prostředky, které umožňují provádět na palubě buďto automaticky, nebo ručně testy hlavních funkcí. V případě selhání se ukáže vadný modul.

7.2   Chybná funkce

Vnitrozemský ECDIS musí vydat vhodný výstražný signál nebo indikaci v případě chybných systémových funkcí (viz oddíl 4, kapitolu 9 těchto technických specifikací).

8.   NÁVRAT DO PŮVODNÍHO STAVU

8.1   Nedostatečná přesnost určení polohy SENC

V navigačním režimu se musí SENC automaticky vypnout, jestliže určení polohy SENC neodpovídá radarovému snímku v mezích uvedených v oddíle 4, kapitole 5.1 a 5.2 těchto technických specifikací.

8.2   Poruchy

a)

Jestliže vnitrozemský ECDIS má zjevnou poruchu, musí vydat vhodný výstražný signál (viz oddíl 4, kapitolu 4.16 a 9 těchto technických specifikací).

b)

Systémy musejí umožňovat bezpečné převzetí funkcí vnitrozemského ECDIS, aby bylo zajištěno, že selhání vnitrozemského ECDIS nepovede ke kritické situaci.

9.   NAPÁJENÍ V NAVIGAČNÍM REŽIMU

Vnitrozemský ECDIS musí mít své vlastní oddělené napájení opatřené pojistkou.

ODDÍL 2:   DATOVÝ STANDARD PRO VNITROZEMSKÉ ENC

1.   ÚVOD

a)

Tento datový standard pro vnitrozemské ENC popisuje technické specifikace, které mají být používány:

pro výměnu digitálních hydrografických dat mezi národními správami vnitrozemských vodních cest a

pro jejich distribuci výrobcům, vůdcům plavidel a ostatním uživatelům.

b)

Tento datový standard se použije pro výrobu vnitrozemských ENC. Přenos a distribuce musejí proběhnout takovým způsobem, že nedojde ke ztrátě žádné informace.

c)

Tento datový standard vychází z přenosového standardu IHO pro digitální hydrografická data („IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data“), zvláštní publikace č. 57, verze 3.1, dodatek č. 2, se všemi přílohami a dodatky (viz srovnávací tabulku na začátku těchto technických specifikací pro vnitrozemský ECDIS), krátce „S-57“.

d)

Tento datový standard popisuje nezbytné dodatky a vysvětlení k S-57 a použití S-57 pro účely aplikací ve vnitrozemském ECDIS.

e)

Tento datový standard zahrnuje odkaz na platné normy a předpisy uvedené v oddíle 1 bodu 2 písm. h).

2.   TEORETICKÝ DATOVÝ MODEL

Popis teoretického datového modelu v S-57 Část 2 platí pro teoretický datový model vnitrozemských ENC.

3.   STRUKTURA DAT

Popis struktury dat v S-57 Část 3 platí pro strukturu dat vnitrozemských ENC.

4.   PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE PRO VNITROZEMSKÉ ENC

Produktové specifikace pro vnitrozemské ENC jsou souborem specifikací, které mají tvůrcům map umožnit vytvoření konzistentní vnitrozemské elektronické plavební mapy a výrobcům používat tato data ve vnitrozemském ECDIS, který vyhovuje výkonovému standardu pro vnitrozemský ECDIS (oddíl 1 těchto technických specifikací).

Data pro ENC jsou k dispozici všem výrobcům aplikací. Vnitrozemská ENC musí být vytvořena v souladu s pravidly definovanými v usnesení komise EHK OSN o vnitrozemském ECDIS uvedeném v oddíle 1 bodu 2 písm. h) a kódována s použitím:

a)

katalogu prvků pro vnitrozemské elektronické plavební mapy a

b)

pravidel popsaných v Příručce kódování vnitrozemských elektronických plavebních map, která je uvedena v katalogu prvků.

Oficiální vnitrozemské ENC budou vytvořeny v souladu s touto nejnovější verzí „Datového standardu“ včetně „Produktových specifikací“. Oficiální vnitrozemské ENC, které byly vytvořeny v souladu s verzí 1.02 Standardu pro vnitrozemský ECDIS a před vstupem těchto technických specifikací v účinnost, zůstávají platné až do doby, než budou publikovány nové verze oficiálních vnitrozemských ENC v souladu s těmito technickými specifikacemi.

5.   DEFINICE PRO ODDÍL 2

Definice pojmů lze nalézt v těchto dokumentech:

a)

„Přenosový standard IHO pro digitální hydrografická data“ (S-57), část 1, článek 5, uvedený v oddíle 1 bodu 2 písm. a);

b)

„Slovník pojmů souvisejících s ECDIS“ (S-32, dodatek 1) uvedený v oddíle 1 bodu 2 písm. g);

c)

„Slovník pojmů“ v oddíle 5 těchto technických specifikací.

ODDÍL 2A:   KÓDY PRO VÝROBCE A VODNÍ CESTY (VEDLE KÓDŮ VÝROBCŮ ENC PODLE IHO–S-62)

Kódy pro výrobce vnitrozemských ENC i postup registrace jsou uvedeny v IHO S-62.

Správní orgány nebo soukromé společnosti, které vytváří vnitrozemské ENC a které již nejsou uvedeny v IHO-S-62, a správní orgány nebo soukromé společnosti, které se rozhodly vytvořit vnitrozemské ENC, zaregistrují kód výrobce v rejstříku IHO S-100 na stránkách http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php.

Vzhledem k tomu, že k posouzení toho, zda je vnitrozemská ENC vhodná pro navigační režim, nestačí jen kód výrobce, příslušné orgány uvedené v článku 8 směrnice 2005/44/ES vedou a poskytují prostřednictvím svých oficiálních internetových stránek aktuální seznam oficiálních vnitrozemských ENC schválených pro navigační režim v rámci své zeměpisné oblasti působnosti. Seznam musí obsahovat název souboru buňky, pokrytý úsek vnitrozemské vodní cesty, číslo verze, datum vydání a seznam dostupných aktualizačních souborů k současně platné edici spolu s datem jejich vydání. Seznam musí obsahovat všechny vnitrozemské ENC, u nichž buňka splňuje požadavky z hlediska minimálního obsahu a je schválena pro navigační režim.

Oznámení příslušných orgánů v souladu s článkem 8 směrnice 2005/44/ES musí obsahovat informace o zeměpisné oblasti působnosti a oficiální internetové stránky těchto příslušných orgánů. Případné změny členské státy neprodleně ohlásí Komisi.

Pro názvy souborů vnitrozemských ENC jsou doporučeny následující kódy vodních cest:

Kód vodní cesty

Název vodní cesty

Poznámka

BA

Balaton

 

BK

Boudewijn Kanaal

 

BSK

Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal

včetně kanálů Westhafenkanal a Charlottenburger Verbindungskanal

BZ

Beneden Zeeschelde

 

D

Dunaj

včetně ramene Sulina

DA

Dunaj, rameno Chilia

 

DB

Dunare Borcea

 

DCC

Dunaj, kanál Cernovoda

 

DE

Dortmund-Ems Kanal

 

DD

Desna

 

DN

Dnipro

 

DNP

Prypiat

 

DNS

Sula

 

DNV

Vorskla

 

DR

Drava

 

DUK

Ráckevei-Duna

 

DUM

Mosoni-Duna

 

DUS

Szentendrei-Duna

 

DV

Dunarea Veche

 

EL

Elbe

 

EH

Elbe-Havel-Kanal

 

EMS

Ems

 

ES

Elbe-Seiten-Kanal

 

EV

Estuaire Vaart

Lodní doprava v ústí řek mezi Zeebrugge a nizozemskou hranicí

GA

Sf. Gheorghe-Arm

 

HO

Havel-Oder-Wasserstraße

včetně Westoder

KGT

Kanaal Gent-Terneuzen

 

MA

Main

 

MD

Main-Donau-Kanal

 

ME

Mueritz-Elde- Wasserstraße

 

ML

Mittelland-Kanal

 

MO

Mosel

 

NE

Neckar

 

NOK

Nord-Ostsee-Kanal

 

OD

Oder

 

OL

Olt

 

PK

Plassendale Kanaal

 

RH

Rýn

 

RHK

Rhein-Herne-Kanal

 

RL

Nederrijn/Lek

 

RU

Ruhr

 

SA

Sava

 

SE

Schelde

 

SI

Sió-csatorna

 

SL

Saale

 

SO

Spree-Oder-Wasserstraße

 

SR

Saar

V současnosti se používá kód SA, který bude v dalším vydání nahrazen kódem SR.

TI

Tisza

 

UH

Untere Havel-Wasserstraße

 

UWE

Unterweser

od km Uwe 0,00

WA

Waal

 

WE

Mittelweser

do km 366,65/Uwe 0,00

Další kódy vodních cest lze zaregistrovat na adrese http://ienc.openecdis.org.

ODDÍL 3:   PREZENTAČNÍ STANDARD PRO VNITROZEMSKÝ ECDIS

1.   ÚVOD

a)

Tento prezentační standard pro vnitrozemský ECDIS popisuje technické specifikace, které se použijí pro prezentaci dat vnitrozemského ECDIS. Prezentace musí probíhat takovým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě žádné informace.

b)

Tento prezentační standard vychází z dokumentu IHO č. S-52 „Specifikace pro mapový obsah a aspekty zobrazení ECDIS“ (S-52, Specification for Chart Content and Display Aspects of ECDIS), verze ze 6. března 2010, se všemi přílohami a dodatky (viz dodatek 1).

c)

Tento prezentační standard popisuje nezbytné dodatky a vysvětlení k S-52 a použití S-52 pro účely aplikací ve vnitrozemském ECDIS.

d)

Tento prezentační standard zahrnuje odkaz na platné normy a předpisy uvedené v oddíle 1 bodu 2 písm. i).

e)

Definice pojmů lze nalézt v těchto dokumentech:

IHO-S-57, část 1, článek 5,

„Slovník pojmů souvisejících s ECDIS“ v dodatku 1 dokumentu S-32,

„Slovník pojmů“ v oddíle 5 těchto technických specifikací pro vnitrozemský ECDIS.

2.   PREZENTAČNÍ KNIHOVNA PRO VNITROZEMSKÝ ECDIS

Datové sady S-57 neobsahují žádné informace o tom, jakým způsobem budou data prezentována. Zobrazení mapy je generováno online v aplikaci vnitrozemského ECDIS. K tomuto účelu aplikace vnitrozemského ECDIS používá strojově snímatelné symbolové instrukce pro každý prvek, který je na obrazovce zobrazen. Pro prezentaci ENC je závazný standard IHO S-52. Standard S-52 obsahuje všechna pravidla, která jsou nezbytná pro symbolizaci a prezentaci elektronických plavebních map na obrazovce.

Jelikož prvky, atributy a hodnoty atributů elektronických plavebních map byly pro vnitrozemské elektronické plavební mapy rozšířeny, je nezbytné rozšíření standardu S-52, aby bylo možné zobrazovat také specificky vnitrozemské prvky. Veškerá rozšíření se vztahují k verzi 3.4 Prezentační knihovny IHO ECDIS (příloha A dokumentu S-52).

2.1   Složky Prezentační knihovny S-52 a Prezentační knihovny pro vnitrozemský ECDIS

2.1.1

Hlavními složkami Prezentační knihovny S-52 jsou:

knihovna symbolů, stylů čar a stylů výplní,

schéma barevných kódů, které zahrnuje tabulky barev IHO pro den, šero a noc,

sada symbolových příkazových slov, z nichž mohou být sestaveny strojově snímatelné instrukce. Výsledkem je symbolová instrukce, která se následně zpracovává pro symbolizaci prvků elektronické plavební mapy,

sada podmíněných symbolových procedur k určení příslušné symbolizace v případech daných volbou člena posádky (např. bezpečnostní obrys) nebo pro komplexní symboly (např. vrcholové značky na bójích a pobřežních znacích),

sada vyhledávacích tabulek, které spojují popis prvku z ENC s příslušnými symbolovými instrukcemi v závislosti na tom, zda:

se jedná o spojení prosté, tj. přímý vztah mezi popisem prvku a jeho prezentací, jako např. bóje nebo oblast pevniny. V tomto případě vyhledávací tabulka poskytuje symbolovou instrukci pro zobrazení symbolu, výplně plochy, nebo stylu čáry,

se jedná o spojení podmíněné, tj. závislé na okolnostech, např. hloubce plochy, jejíž barva výplně závisí na volbě bezpečnostního obrysu. V tomto případě vyhledávací tabulka ponechá rozhodnutí na podmíněné symbolové proceduře, která později vybere příslušné symbolové instrukce.

2.1.2

Vnitrozemský ECDIS používá všechny složky S-52 a dále jejich rozšíření ve:

vyhledávacích tabulkách,

knihovně symbolů,

podmíněných symbolových procedurách.

Tato rozšíření jsou popsána v dodatku 2 Prezentační knihovny pro vnitrozemský ECDIS usnesení komise EHK OSN o vnitrozemském ECDIS uvedeném v oddíle 1 bodu 2 písm. i).

2.2   Vyhledávací tabulky

2.2.1

Pro každý geometrický typ (bod, křivka, plocha) je zvláštní vyhledávací tabulka. Každý záznam ve vyhledávací tabulce tvoří následující pole:

a)

šestimístný písmenný kód třídy prvku (zkratka);

b)

kombinace atributů;

c)

symbolizační instrukce;

d)

priorita zobrazení, 0-9 (srovnatelná s vrstvami výkresu);

e)

kód radaru;

f)

kategorie zobrazení (základní, standardní, vše ostatní);

g)

„zobrazení skupiny“, přesnější seskupení prvků než kategorie zobrazení.

Obr. 1

Příklad záznamu ve vyhledávací tabulce

"LNDMRK","CATLMK17|","SY(TOWERS01)","7","O","OTHER","32250"

V tomto případě se prvek LNDMRK zobrazuje symbolem TOWERS01 s prioritou 7, jestliže se atribut CATLMK rovná 17. Prvek překrývá radarový snímek.

Prezentace prvků v konkrétní oblasti, které jsou obsaženy v různých buňkách stejného použití, se drží záznamů ve vyhledávacích tabulkách.

2.2.2

Prezentační knihovna poskytuje pět vyhledávacích tabulek.

bodové symboly papírové mapy,

zjednodušené bodové symboly,

čárové symboly,

symboly hranice prosté plochy,

symboly hranice symbolizované plochy.

2.3   Podmíněné symbolové procedury (Conditional Symbology, CS)

Podmíněné symbolové procedury (CS) jsou generovány pro prvky, jejichž symbolizace

závisí na nastavení aplikace, např. bezpečnostní obrys,

závisí na ostatních prvcích, např. vrcholových značkách a jejich struktuře,

je příliš složitá na to, aby byla definována přímo v záznamu vyhledávací tabulky.

Podmíněné symbolové procedury, které budou modifikovány nebo implementovány ve vnitrozemském ECDIS nad rámec Podmíněných symbolových procedur S-52, jsou popsány v dodatku 2 „Prezentační knihovna pro vnitrozemský ECDIS“ usnesení komise EHK OSN o vnitrozemském ECDIS uvedeném v oddíle 1 bodu 2 písm. i).

2.4   Barvy

Barvy použité v ECDIS jsou definovány absolutním způsobem nezávislým na monitoru (souřadnice CIE). Tím je zajištěno, že mapy ECDIS mají podobný vzhled na monitorech různých dodavatelů. Hodnoty CIE se převádějí na hodnoty RGB prostřednictvím softwaru pro kalibraci barev, který výrobce musí použít.

Komerční displeje na trhu obvyklé se považují za vyhovující těmto požadavkům.

Z důvodu rozdílných světelných podmínek na můstku plavidla je nezbytné nabízet zobrazení s různým jasem. Pro každou úroveň existuje zvláštní tabulka barev.

Zobrazené barevné schéma musí být zvoleno na základě ergonomických a fyziologických faktorů a zobrazení indikací v různých barvách nesmí vést ke smísení barev jejich překrýváním.

2.5   Prezentace výstražných značek

Výstražné značky, které se nacházejí na říčním břehu, jsou prezentovány v mapě zobrazením obecných symbolů (notmrk01, notmrk02 a notmrk03). To neplatí pro výstražné značky na mostech.

Dále se požaduje, aby aplikace byly schopny zobrazovat podrobný symbol, který je podobný indikaci v reálném světě, a úplný soubor objektových informací uživatelem zvolené výstražné značky.

Výstražné značky, které se nacházejí u mostů, musejí být symbolizovány podle orientace mostu.

Výstražné značky, které udávají vzdálenosti nebo rychlost, nesmějí být symbolizovány samotným číslem, ale pouze s takovým symbolem, který sděluje obecný předpis nebo informaci.

ODDÍL 4:   PROVOZNÍ A VÝKONOVÉ POŽADAVKY, METODY ZKOUŠENÍ A POŽADOVANÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK

1.   ÚVOD

1.1   Předmět tohoto oddílu

Tento oddíl vymezuje minimální požadavky obsažené v oddíle 1 těchto technických specifikací a popisuje procedury zkoušek a požadované výsledky zkoušek týkající se hardwaru, softwaru, funkcí, provozu, zobrazení a rozhraní s ostatními zařízeními na palubě plavidel.

1.2   Odkazy na normy

Vedle odkazů v oddíle 1 kapitole 2 těchto technických specifikací jsou v tomto dokumentu odkazy na následující normativní dokumenty:

EN 60945 (2002):

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek.

IEC 61174, verze 3.0:

ECDIS – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

ISO 9000 (2005):

Norma pro management kvality a zajišťování kvality

Směrnice 2006/87/ES:

Příloha IX, část III až VI: Požadavky na radarová zařízení a ukazatele rychlosti otáčení.

Rozhodnutí CCNR 2008-II-11:

Změna policejních předpisů pro plavbu na Rýně a změna nařízení o inspekci plavidel na Rýně, pokud jde o minimální požadavky a zkušební podmínky pro radarová zařízení a ukazatele rychlosti otáčení na Rýně a jejich instalaci, s cílem přizpůsobit je evropským směrnicím o elektromagnetické kompatibilitě a příslušným evropským a celosvětovým normám a restrukturalizovat předpisy Ústřední komise, s dodatky 1 a 2, které vstoupily v platnost dne 1. prosince 2009.

Směrnice 1999/5/ES:

Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení a vzájemné uznávání jejich shody.

2.   PROVOZNÍ REŽIMY A KONFIGURACE SYSTÉMU

2.1   Provozní režimy

a)

Technické specifikace pro vnitrozemský ECDIS rozlišují dva provozní režimy: navigační režim a informační režim.

b)

Zařízení vnitrozemského ECDIS určené pro provoz v navigačním režimu musí splňovat požadavky těchto technických specifikací a standardy pro navigační radarová zařízení a ukazatele rychlosti otáčení, které byly prokázány zkouškami k ověření shody.

c)

Pro zařízení vnitrozemského ECDIS určené pouze pro informační režim se požadavky tohoto oddílu 4 chápou jako doporučení.

2.2   Konfigurace systému

2.2.1   Zařízení vnitrozemského ECDIS, autonomní systém bez připojení k radaru

V této konfiguraci je možný provoz pouze v informačním režimu (viz oddíl 4B, obr. 1).

2.2.2   Zařízení vnitrozemského ECDIS, paralelní instalace a připojení k radaru

Tato konfigurace umožňuje provoz v informačním režimu i v navigačním režimu (viz oddíl 4B, obr. 2).

2.2.3   Zařízení vnitrozemského ECDIS, monitor sdílený s připojeným radarovým zařízením

V tomto případě je monitor radarového zařízení společný se zařízením vnitrozemského ECDIS. Nezbytnou podmínkou tohoto režimu jsou odpovídající grafické parametry pro videosignály i přepínač videosignálu, který umožňuje rychlé přepnutí zdrojů videosignálu (viz oddíl 4B, obr. 3).

Tato konfigurace umožňuje provoz v informačním režimu i v navigačním režimu.

2.2.4   Radarové zařízení s integrovanou funkcí vnitrozemského ECDIS

Jedná se o radarové zařízení s integrovanou funkcí vnitrozemského ECDIS, které lze provozovat v informačním režimu i v navigačním režimu (viz oddíl 4B, obr. 4).

3.   VÝKONOVÉ POŽADAVKY

3.1   Činnost hardwaru

a)

Zařízení vnitrozemského ECDIS musí být navrženo a vyrobeno tak, aby odolávalo typickým podmínkám prostředí na palubě plavidla bez jakéhokoli zhoršení jakosti a spolehlivosti. Dále nesmí rušit ostatní komunikační a navigační zařízení.

b)

V konfiguraci popsané v kapitole 2.2.4 tohoto oddílu musejí všechny komponenty zařízení vnitrozemského ECDIS instalovaného uvnitř kormidelny splňovat požadavky třídy b) zařízení „chráněného před povětrnostními vlivy“, jak je specifikuje norma EN 60945, s tou výjimkou, že zkušební rozsah teplot je omezen na 0 °C až + 40 °C (zatímco norma EN 60945 stanoví zkušební rozsah teplot –15 °C až + 55 °C), není-li stanoveno jinak v těchto technických specifikacích. Pro konfigurace popsané v kapitole 2.2.2 a 2.2.3 tohoto oddílu postačuje shoda CE.

3.2   Činnost softwaru

Software pro provoz, vizualizaci a funkci zařízení vnitrozemského ECDIS musí být navržen, vyvinut, implementován a zkoušen v souladu s požadavky na software popsanými v oddíle 4 A těchto technických specifikací.

3.3   Činnost provozních ovládacích prvků

a)

Činnost systému musí být jednoduchá, vhodná a musí vyhovovat obecným normám pro rozhraní člověk-stroj.

b)

Počet provozních ovládacích prvků musí být co nejnižší a musí být omezen na požadovaný počet.

c)

Bezdrátové dálkové ovládání není povoleno.

d)

Vypínač zapnuto/vypnuto musí pracovat a být osazen tak, aby nebylo možné jeho neúmyslné sepnutí.

e)

Symboly provozních ovládacích prvků musejí mít velikost písma minimálně 4 mm a musejí být čitelné za všech podmínek, které v kormidelně mohou nastat.

f)

Jas a osvětlení provozních ovládacích prvků musí být možné upravit na požadovanou hodnotu.

3.4   Činnost displeje

3.4.1   Rozměry displeje

V navigačním režimu musí být minimální plocha displeje mapy a radaru alespoň 270 mm × 270 mm.

3.4.2   Orientace displeje

a)

Obdélníkový displej může být instalován v orientaci na šířku nebo na výšku s tou podmínkou, že budou dodrženy výše uvedené rozměry.

b)

Z důvodu omezeného prostoru, který je v typické kormidelně vnitrozemského plavidla k dispozici, a skutečnosti, že plavidlo obvykle sleduje osu plavební dráhy, bude displej instalován pokud možno v orientaci na výšku.

3.4.3   Rozlišení displeje

Požaduje se rozlišení displeje 5 m v rozsahu 1 200 m. Z toho vyplývá maximální velikost pixelu 2,5 m × 2,5 m, tj. asi 1 000 pixelů na kratší straně displeje.

3.4.4   Barvy displeje

Systém musí být schopen zobrazovat ergonomicky osvědčené barevné kombinace pro den a noc.

3.4.5   Jas displeje

Jas displeje musí být nastavitelný pro každou provozní požadovanou hodnotu. To platí zvláště pro nejnižší hodnotu během nočního provozu.

3.4.6   Obnovování obrazu

a)

Četnost obnovování obrazu nesmí být nižší než četnost obnovování radarového snímku (≥ 24 snímků za minutu).

b)

Mezi dvěma bezprostředně po sobě následujícími obnovami nesmí dojít k žádnému kolísání jasu.

c)

Na displejích s rastrovým zobrazením nesmí být opakovací kmitočet snímků nižší než 60 Hz.

3.4.7   Technologie displeje

Použijí se pokud možno takové zobrazovací systémy, které nejsou citlivé k magnetickým polím, jež mohou v kormidelně vnitrozemského plavidla vznikat.

4.   PROVOZNÍ FUNKCE

4.1   Provozní režim

a)

Jestliže je zařízení schopno pracovat v obou provozních režimech, musí zajistit možnost přepínat mezi navigačním režimem a informačním režimem.

b)

Musí být zobrazen používaný provozní režim.

c)

Požadují se vhodná opatření, která vyloučí neúmyslné vypnutí navigačního režimu.

4.2   Předem nastavené hodnoty zařízení (ukládání/obnovení)

a)

Po spuštění musí zařízení vnitrozemského ECDIS naběhnout v zobrazení s předem nastavenou střední úrovní jasu, která ani neoslňuje v tmavém prostředí, ani nezpůsobí neviditelnost obrazu ve světlém prostředí.

b)

Ostatní parametry mohou nabíhat v hodnotách, v jakých byly před vypnutím, nebo v hodnotách uložených v nastavení.

4.3   Prezentace informací SENC

a)

Radarový snímek musí být jasně rozlišitelný od mapy nezávisle na zvolené tabulce barev.

b)

Povolena je pouze monochromatická prezentace vlastního radarového snímku.

c)

Prezentace mapových informací nesmí zakrývat nebo zhoršovat důležité části radarového snímku. To bude zajištěno příslušnými záznamy do vyhledávacích tabulek (viz oddíl 3 těchto technických specifikací, kapitola 2.2, pole „kód radaru“).

d)

V navigačním režimu musejí mít obraz mapy a radarový snímek stejné měřítko.

e)

Zaměřovací čára musí být vždy viditelná.

f)

Navíc může být vložen vlastní obrys plavidla a bezpečnostní obrysy členem posádky.

4.4   Orientace mapy, poloha a posouvání

a)

V navigačním režimu je povolena pouze orientace mapy „relativní pohyb, příď nahoře“ a prezentace „uprostřed“ nebo „mimo střed“, jak to vyžaduje radarový snímek.

b)

V informačním režimu se doporučuje alespoň orientace mapy „sever“ a „rovnoběžně s osou vodní cesty“ a určování polohy. Spojením se snímačem polohy může zobrazovaná část mapy automaticky následovat vlastní polohu plavidla vloženou členem posádky.

4.5   Poloha a azimut vlastního plavidla

a)

V navigačním režimu musí být poloha vlastního plavidla vždy viditelná v oblasti zobrazení, ať „uprostřed“ nebo „mimo střed“, jak je stanoveno v požadavcích CCNR pro radary.

b)

Zaměřovací čára, která vede od středu displeje k vrcholu a která musí být vždy viditelná, představuje vlastní kurz plavidla vložený členem posádky.

4.6   Informační hustota

Informační hustotu musí být možné nastavit na alespoň tři přepínatelné stupně: „minimální“, „standardní“ a „všechny informace“. V posledně uvedeném případě se zobrazí nad rámec „standardního“ zobrazení všechny ostatní prvky, a to jednotlivě na vyžádání. Všechny odpovídající viditelné prvky jsou definovány ve „Výkonovém standardu“ a „Prezentačním standardu“ (včetně „Prezentační knihovny pro vnitrozemský ECDIS“) (oddíly 1 a 3 těchto technických specifikací).

4.7   Dosahy/kružnice k měření vzdálenosti

a)

V navigačním režimu jsou předepsány následující pevně dané dosahy a kružnice k měření vzdálenosti podle předpisů pro radar:

Dosah

Kružnice k měření vzdálenosti

500 m

100 m

800 m

200 m

1 200 m

200 m

1 600 m

400 m

2 000 m

400 m

4 000 m

800 m

b)

Jsou povoleny menší a větší rozsahy s nejméně čtyřmi a nejvýše šesti kružnicemi k měření vzdálenosti.

c)

Zařízení vnitrozemského ECDIS v navigačním režimu musí mít pevné kružnice k měření vzdálenosti s výše uvedenými intervaly a nejméně jedno nastavitelné označení dosahu (variable range marker, VRM).

d)

Zapnutí/vypnutí pevných a nastavitelných značek dosahu musí být na sobě vzájemně nezávislé a jejich zobrazení musí být jasně rozlišitelné.

e)

Poloha VRM a odpovídající zobrazovaná vzdálenost musí používat stejné přírůstky a rozlišení.

f)

Funkce VRM a elektronické zaměřovací čáry (electronic bearing line, EBL) může nadto být realizována kurzorem a odpovídajícím číselným displejem zobrazujícím dosah a azimut polohy kurzoru.

g)

Pro informační režim jsou doporučeny stejné dosahy.

4.8   Jas obrazu

a)

Jas displeje musí být nastavitelný na provozně potřebnou hodnotu. To platí především pro provoz ve tmě.

b)

Mapový obraz a radarový snímek musejí mít samostatné ovládání jasu.

c)

Z důvodu zásadně odlišného jasu prostředí za jasného dne a temné noci musí být vedle barevných tabulek v nabídce k dispozici ještě další ovládací prvek pro základní nastavení jasu displeje.

4.9   Barvy obrazu

Podporovány musejí být alespoň barevné kombinace zahrnuté do Prezentační knihovny IHO-S-52, kapitola 4 a 13 (tabulky barev) pro jasný den, den se světlým pozadím, den s tmavým pozadím, šero a noc.

4.10   Výběrová zpráva

a)

V navigačním režimu musí být možné vyvolat všechny skryté textové a/nebo grafické informace týkající se uživatelské volby prvků, které jsou v mapě zobrazeny.

b)

Tyto doplňující textové a/nebo grafické informace nesmějí zakrývat výhled na vodní cestu v plavební mapě.

4.11   Měření prvků

a)

Požaduje se měření prvků pro vzdálenosti a azimuty.

b)

Rozlišení a přesnost musejí být nejhůře stejné jako u displeje, avšak nesmějí ukazovat lepší hodnoty než mapová data.

4.12   Zadávání a editace vlastních mapových záznamů vůdce plavidla

a)

Zařízení vnitrozemského ECDIS musí umožňovat zadávání, ukládání, úpravu a mazání doplňujících mapových informací vůdcem plavidla (vlastní prvky zadávané vůdcem plavidla).

b)

Tyto vlastní mapové entity musejí být rozlišitelné od dat SENC a nesmějí překrývat nebo zhoršovat radarový snímek.

4.13   Zavádění a aktualizace SENC

a)

Všechny ručně prováděné činnosti týkající se zavádění a aktualizace map musejí být možné pouze mimo navigační režim.

b)

Automatické aktualizace nesmějí zhoršit činnost navigačního displeje.

c)

Musí být implementována funkce návratu, která umožní obnovu poslední fungující kombinace.

4.14   Zobrazení radarového snímku a překrytí radarovým snímkem

a)

Zobrazení radarového snímku je povinné pouze pro provoz v navigačním režimu.

b)

Rozměry, rozlišení a atributy radarového zobrazení musejí splňovat příslušné požadavky na radar.

c)

Radarový snímek nesmí být zhoršen ostatním obsahem obrazu (viz také kapitolu 4.3.c tohoto oddílu).

d)

Za předpokladu, že jsou splněny funkční požadavky, je překrývání různých informačních vrstev povoleno.

e)

Překrývání informacemi týkajícími se polohy a orientace ostatních plavidel je povoleno pouze tehdy, pokud:

jsou informace aktuální (téměř v reálném čase) a

stáří informace nepřekročí maximální dobu zobrazení uvedenou v tabulce v bodě 5.1 písm. e) oddílu 1 „Výkonový standard pro vnitrozemský ECDIS“. Symboly jsou označeny jako neaktuální, jsou-li informace o pohybujících se plavidlech starší než 30 sekund. Informace o poloze vlastního plavidla se nezobrazují, pokud jsou získány z retranslační stanice.

f)

Překrývání informacemi odvozenými ze zařízení pro sledování polohy a pohybu, jež se týkají polohy a orientace ostatních plavidel, bude potlačeno v uživatelsky definovatelném rozsahu.

g)

Zobrazení polohy a orientace ostatních plavidel

směrovaným trojúhelníkem nebo,

skutečným obrysem (v měřítku).

je povoleno pouze tehdy, jestliže je k dispozici kurz těchto ostatních plavidel. Ve všech ostatních případech se použije obecný symbol (doporučuje se osmiúhelník; kruh se použije pouze pro vnitrozemské aplikace).

h)

Musí být možné vypnout mapu a případnou další informační vrstvu a zobrazit pouze radarový snímek, a to jedním snadno dostupným ovládacím prvkem nebo oblastí nabídky.

i)

Jestliže monitorování kvality a věrohodnosti zařízení vnitrozemského ECDIS zjistí, že mapu nelze orientovat a/nebo umístit s přesností požadovanou těmito technickými specifikacemi, musí se zobrazit na displeji výstražný signál a mapa se automaticky vypne.

4.15   Funkce vnitrozemského ECDIS s okamžitým přístupem

a)

Přímý přístup vyžadují tyto provozní funkce:

DOSAH,

JAS,

BARVY,

INFORMAČNÍ HUSTOTA.

b)

Tyto funkce budou mít buďto své vlastní ovládací prvky, nebo vlastní oblasti nabídky, které jsou uspořádány v nejvyšší úrovni nabídky a jsou trvale viditelné.

4.16   Trvale viditelné funkční parametry

Následující funkční parametry musejí být vždy viditelné:

aktuální DOSAH,

STAV snímače (naladění radaru, kvalita polohy, výstražné signály),

zvolená HLADINA VODY (je-li k dispozici),

zvolená BEZPEČNÁ HLOUBKA (je-li k dispozici),

zvolená INFORMAČNÍ HUSTOTA.

5.   SERVISNÍ FUNKCE

Servisní funkce budou chráněny heslem nebo jinými vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a nesmí být možné je zvolit v navigačním režimu.

5.1   Statická korekce mapové polohy

a)

Vlastní poloha plavidla vložená členem posádky se na displeji zobrazí „uprostřed“ nebo „mimo střed“ v souladu s požadavky na radar. Umístění mapy musí odpovídat radarovému snímku. Za předpokladu zadání absolutní polohy nesmí přípustný statický rozdíl mezi skutečnou polohou radaru a zobrazovaným středem radaru přesáhnout 1 m.

b)

Musí být možné provést korekci rozdílové chyby (vzdálenost mezi polohou snímače polohy a radarového snímače).

5.2   Statická korekce orientace mapy

a)

Rozdíl mezi orientací čáry kurzu a osou plavidla nesmí být větší než ±1,0 stupně.

b)

Mapa a radarový snímek musejí mít stejnou orientaci. Statická směrová chyba mezi čárou kurzu a orientací mapy musí být menší než ±0,5 stupně.

5.3   Konfigurace rozhraní

a)

Musí být možné konfigurovat rozhraní pro připojené snímače, akční členy a signály. [Akční člen převádí elektrickou veličinu na jinou fyzikální veličinu (např. optickou). Akční člen je opakem snímače.]

b)

Rozhraní musejí vyhovovat existujícím specifikacím rozhraní, jako je norma NMEA 01/83, a specifikacím rozhraní pro ukazatele rychlosti otáčení (20 mV/stupeň/min).

6.   ZKOUŠKA HARDWARU A POŽADOVANÉ CERTIFIKÁTY

a)

Zkouška spočívá v porovnání mezi zkoušeným zařízením (equipment under test, EUT) a požadavky těchto technických specifikací.

b)

Prokázané ekvivalentní zkoušky a dále prokázané a dokumentované výsledky zkoušek budou přijaty bez obnovených zkoušek.

6.1   Slučitelnost s požadavky na provozní prostředí

a)

Zařízení vnitrozemského ECDIS, které je popsáno v kapitole 2.2.4 tohoto oddílu, musí splňovat požadavky normy EN 60945 týkající se podmínek prostředí (vlhkost, chvění a teplota, přičemž posledně jmenovaný parametr je snížen podle kapitoly 3.1 tohoto oddílu), a požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility.

b)

Dodavatel nebo jeho zástupce předloží příslušné prohlášení o shodě od akreditované laboratoře.

6.2   Dokumentace zařízení

Prověří se, zda technická dokumentace je úplná, vhodná a srozumitelná a zda dostačuje pro bezproblémovou instalaci, konfiguraci a provoz zařízení.

6.3   Rozhraní

a)

Všechna rozhraní budou správně a úplně dokumentována.

b)

Elektronické obvody budou navrženy jako zabezpečené proti poruchám, mechanicky i elektronicky, a nebudou mít negativní dopad na připojená zařízení.

6.4   Charakteristika provozních ovládacích prvků

Veškeré provozní ovládací prvky budou prověřeny z ergonomického a funkčního hlediska provozního režimu a budou splňovat požadavky těchto technických specifikací.

6.5   Charakteristika displeje

Displej bude splňovat všechny požadavky těchto technických specifikací týkající se rozměrů, zobrazitelných barev, rozlišení a kolísání jasu.

7.   ZKOUŠKA PREZENTACE MAPY, PROVOZU A FUNKČNOSTI

7.1   Příprava zkoušeného zařízení (Equipment Under Test, EUT)

Zkoušené zařízení (EUT) bude instalováno, sestaveno a připojeno podle instalační příručky. Po zapnutí se zavede zkušební SENC.

7.2   Zkouška provozních režimů

Všechny provozní režimy, které jsou popsány v provozní příručce, se vyvolají a přezkoušejí jeden po druhém. Musejí být splněny požadavky kapitoly 4 tohoto oddílu.

7.3   Zkouška zobrazovaných prvků

Přezkouší se, zda všechny prvky obsažené ve zkušební SENC, jsou viditelné a správně zobrazené. Pro tuto zkoušku se informační hustota přepne na „všechny prvky“. Systém musí být schopen alespoň zobrazit všechny prvky podle Prezentačního standardu pro vnitrozemský ECDIS (oddíl 3 těchto technických specifikací). Navíc jsou povoleny další uživatelsky volitelné sady symbolů.

Jsou-li symboly, které se odchylují od symbolů v dodatku 2 „Prezentační knihovna pro vnitrozemský ECDIS“ usnesení komise EHK OSN o vnitrozemském ECDIS uvedeném v oddíle 1 bodu 2 písm. i), použity k prezentaci informací z plavební mapy, musí být:

čitelné,

určité a významově jednoznačné,

dostatečné velikosti, aby podpořily nominální zornou vzdálenost.

Symboly, které se přidají do prezentační knihovny vnitrozemského ECDIS, musí být jasně odlišitelné od symbolů prezentační knihovny.

7.4   Zkouška informační hustoty závislé na měřítku (SCAMIN)

a)

Přezkouší se, zda je správně nainstalována funkce SCAMIN (minimální měřítko, v němž lze použít prvek pro prezentaci v ECDIS).

b)

Pro tuto zkoušku se použije rozsah, v němž je daný prvek viditelný podle svého výčtu SCAMIN (viz dodatek 1.1 usnesení komise EHK OSN o vnitrozemském ECDIS uvedený v oddíle 1 bodu 2 písm. h), „Katalog prvků pro vnitrozemské elektronické plavební mapy“ a „Uživatelská příručka pro prezentační knihovnu IHO-S-52“, kapitola 8.4).

7.5   Zkouška kolísání jasu

Zařízení vnitrozemského ECDIS musí být provozováno v temné komoře a jas musí být stažen na nejnižší úroveň. Jas prvků nesmí překročit hodnotu 15 cd/m2 a pozadí hodnotu 0,5 cd/m2.

7.6   Zkouška barev

Přezkouší se jednotlivě po sobě, zda všechny uživatelsky volitelné tabulky barev S-52 vyhovují těmto technickým specifikacím.

7.7   Zkouška funkcí měření

a)

Všechny číselné zobrazené hodnoty elektronické zaměřovací čáry (electronic bearing line, EBL) a nastavitelného označení dosahu (variable range marker, VRM) musejí přesně souhlasit s analogovými polohami EBL a VRM (nebo odpovídat souřadnicím kurzoru).

b)

Rozlišení a přírůstky numerického displeje musejí být totožné s analogovými hodnotami ELB a VRM.

7.8   Zkouška funkce aktualizace mapy

Před každým krokem zkoušky a po každém kroku zkoušky se obnoví čísla verzí zavedených SENC a aktualizací podle popisu v provozní příručce a zobrazení na displeji:

krok 1: zavedení zkušební SENC,

krok 2: aktualizace zkušební SENC,

krok 3: zkouška funkce návratu,

krok 4: zavedení nové SENC.

Po aktualizaci musí být možné obnovit a zobrazit všechny dotčené prvky.

7.9   Zkouška zobrazovaných prvků ve více než jedné buňce pro tutéž oblast

a)

Přezkouší se, zda jsou viditelné a správně zobrazené všechny prvky obsažené ve zkušební SENC a doplňující vrstvě zkušební SENC. Pro tuto zkoušku se informační hustota přepne na „všechny prvky“.

b)

Přezkouší se, zda je možné zvolit jednu nebo více konkrétních buněk pro zobrazení, jestliže existuje několik buněk od různých výrobců pro tutéž oblast se stejným použitím.

8.   ZKOUŠKA ZOBRAZENÍ A PROVOZU RADAROVÉHO SNÍMKU

8.1   Přípravy

a)

Pro účely zkoušky výrobce nebo dodavatel poskytne sériové rozhraní systému, který má být schválen (zkoušené zařízení - Equipment under test - EUT), které dává tytéž aktuální hodnoty (jako řetězce NMEA 01/83) polohy a kurzu, jaké jsou používány pro polohu a orientaci mapy.

b)

Během zkoušky se použije referenční systém, jehož hodnoty polohy a kurzu se porovnají s hodnotami EUT.

c)

EUT se připojí k typově schválenému radarovému zařízení (podle volby dodavatele).

d)

Radarový snímek se upraví z hlediska dosahu a azimutu vzhledem k zaměřovací čáře.

8.2   Zkouška radarového snímku bez podkladové mapy

a)

Jestliže zařízení vnitrozemského ECDIS zobrazuje radarový snímek, avšak provozní ovládací prvky radaru zůstávají na radarovém zařízení (oddíl 4B, obr. 2 a 3), pak se radarový snímek zařízení vnitrozemského ECDIS považuje za „dceřiné zobrazení“ radarového zařízení. V tom případě radarový snímek musí splňovat příslušné požadavky na displej a snímek stanovené pro radary a ukazatele rychlosti otáčení.

b)

Jestliže zkoušeným zařízením je radarové zařízení s integrovanou funkcí vnitrozemského ECDIS (oddíl 4B, obr. 4), pak musejí být splněny všechny požadavky norem pro radarová zařízení a ukazatele rychlosti otáčení.

8.3   Zkouška radarového snímku, s překrytím informacemi z ostatních plavidel a podkladovou mapou

Zařízení vnitrozemského ECDIS se nainstaluje v referenčním prostředí. To může být reálné (na plavidle) nebo simulované. Použijí se informace různého stáří o poloze a orientaci ostatních plavidel (podle technických specifikací vnitrozemského AIS).

8.3.1   Zkouška překrytí radarového snímku

a)

Radarový snímek nesmí být zhoršen zobrazením mapy (viz kapitolu 4.3.c tohoto oddílu).

b)

Vrstva informace o poloze a orientaci ostatních plavidel se zobrazí pouze tehdy, jestliže:

jsou informace aktuální (téměř v reálném čase) a

stáří informace nepřekročí maximální dobu zobrazení uvedenou v tabulce v bodě 5.1 písm. e) oddílu 1 „Výkonový standard pro vnitrozemský ECDIS“. Symboly jsou označeny jako neaktuální, jsou-li informace o pohybujících se plavidlech starší než 30 sekund. Informace o poloze vlastního plavidla se nezobrazují, pokud jsou získány z retranslační stanice.

c)

Překrytí informacemi odvozenými ze zařízení pro sledování polohy a pohybu, jež se týkají polohy a orientace ostatních plavidel, bude potlačeno v uživatelsky definovatelném rozsahu.

d)

Poloha a orientace ostatních plavidel

směrovaným trojúhelníkem nebo

skutečným obrysem (v měřítku)

se zobrazí jen tehdy, jestliže je k dispozici kurz těchto ostatních plavidel. Pro všechna ostatní plavidla se použije obecný symbol (doporučuje se osmiúhelník; kruh se použije pouze pro vnitrozemské aplikace).

e)

Musí být možné vypnout mapu a případnou další informační vrstvu a zobrazit pouze radarový snímek, a to jedním snadno dostupným ovládacím prvkem nebo oblastí nabídky.

f)

Obraz mapy se nesmí obnovovat později než radarový snímek.

8.3.2   Zkouška polohy a orientace mapy

a)

Statická rozdílová chyba polohy mapy musí být menší než ± 5 m ve všech rozsazích až do 2 000 m.

b)

Statická rozdílová chyba orientace azimutu mezi radarovým snímkem a obrazem mapy musí být menší než ±0,5 stupně.

c)

V servisním režimu se demonstruje provedení korekce těchto parametrů.

d)

Dynamická odchylka orientace mapy při rychlostech otáčení nižších než ± 60 stupňů/min musí být menší než ±3 stupně.

e)

Tyto zkoušky se provedou vizuálně nebo hodnocením naměřených údajů.

8.3.3   Zkouška shody měřítka

Informace mapy se porovnají s dobře známými referenčními body obsaženými v radarovém snímku k přezkoušení toho, zda měřítko mapy dostatečně odpovídá měřítku radaru.

9.   ZKOUŠKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ A HLÁŠENÍ

a)

Přezkoušejí se poplašné signály ze samotného zařízení vnitrozemského ECDIS i předávané poplašné signály podávané připojenými snímači do ECDIS.

b)

Postup zkoušky zahrnuje následující situace:

jakákoli chyba v zařízení vnitrozemského ECDIS (vestavěné zkušební zařízení, built-in test equipment - BITE),

chybějící signál polohy,

chybějící radarový signál,

chybějící signál rychlosti otáčení,

chybějící signál kurzu,

radarový snímek a mapu nelze slícovat.

10.   ZKOUŠKA NÁVRATU DO PŮVODNÍHO STAVU

a)

Tato zkouška musí demonstrovat odpověď zařízení vnitrozemského ECDIS na poruchu jakéhokoli vnitřního nebo vnějšího komponentu a možné a požadované zásahy operátora.

b)

Vedle toho se provede kontrola provozní příručky k určení toho, zda opatření, která má operátor provést, jsou popsána odpovídajícím a vhodným způsobem.

ODDÍL 4A:   OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI SOFTWARU

1.   OBECNÉ POŽADAVKY

Software používaný v navigačním režimu je bezpečnostně relevantní součástí navigačního systému. Dodavatelé navigačních systémů zajistí, aby všechny softwarové komponenty používané v navigačním režimu umožňovaly bezpečnou plavbu v každé situaci.

1.1   Požadavky na řešení softwaru

Softwarové komponenty jsou zřetelně vyvinuty pomocí zavedených metod vývoje softwaru. Ve specifikaci řešení se uvádí, jak byly při vývoji softwaru zohledněny bezpečnostní požadavky.

Dodavatel předloží popis koncepce softwaru, která specifikuje koncepci tvorby kódu, koncepci dokumentace, modularizaci, analýzu konfliktů a testování softwarových komponentů. Dokumenty popisující specifikace a řešení softwaru se požadují pro každý softwarový komponent.

1.2   Požadavky na implementaci

Implementaci softwarových modulů provedou kvalifikovaní vývojoví pracovníci, kteří plně rozumějí požadavkům na řešení a bezpečnost.

Jestliže pracuje na softwaru navigačního systému více než jeden vývojový pracovník, použije se systém řízení verzí k zajištění bezkonfliktního vývoje.

Implementace se provede podle specifikace řešení a odpovídá popisu koncepce softwaru. Navíc se při implementaci řeší známé problémy implementace (podle použitého jazyka). K nim patří mimo jiné:

ošetření nulového ukazatele,

neinicializované proměnné,

kontrola dosahu,

verifikace velikosti pole,

přidělování a uvolňování paměti,

ošetření výjimek.

Jestliže se používá souběžné zpracování (např. vícenásobné podprocesy, úkoly nebo procesy), řeší se při implementaci problémy bezkonfliktního zpracování. K nim patří mimo jiné:

souběh,

problémy návratu,

převrácení priority,

zamrznutí.

1.3   Požadavky na zkoušky

V souladu se specifikacemi řešení jsou zkoušeny softwarové moduly. Výsledky zkoušek jsou porovnány s pokyny pro vývoj a dokumentovány v protokolech zkoušek.

Zkoušky zahrnují zkoušky modulů i systému. Dodavatelé navigačního systému použijí rozsáhlé zkoušky na simulátoru k ověření stability svého systému. Simulátor musí umožňovat úplnou simulaci prostředí plavby včetně všech požadovaných vnějších snímačů.

1.4   Požadavky na komponenty třetích stran

Komponenty třetích stran [produkty výrobců původních zařízení (OEM)] zahrnují software nevyvinutý dodavatelem navigačního systému. Sem patří mimo jiné:

staticky nebo dynamicky připojované knihovny,

nástroje vývoje a projektování pomocí počítače vytvářející zdrojový nebo cílový kód,

operační systémy.

Softwarové komponenty třetích stran jsou vybrány podle obecných požadavků bezpečnosti. Dodavatel navigačního systému prokáže, že komponenty třetích stran splňují vysoké standardy nezbytné pro bezpečnou plavbu, a to buďto tím, že poskytne přijatelné certifikáty jakosti, nebo rozsáhlými a prokazatelnými zkouškami těchto komponentů.

1.5   Požadavky na doplňkové služby v navigačním režimu

Navigační systémy mohou v navigačním režimu podporovat doplňkové služby, jestliže jsou užitečné. Tyto služby nesmějí rušivě zasahovat do navigačního režimu.

Dodavatel navigačního systému zodpovídá za doplňující zkušební zařízení nezbytné k ověření specifikací rozhraní, specifikace protokolů a provedení zkoušek k ověření shody s technickými specifikacemi vnitrozemského ECDIS.

1.6   Jazyk

Doplňující národní verze typově schváleného vnitrozemského ECDIS požádají o nové typové schválení ke kontrole překladu uživatelského rozhraní.

1.7   Požadavky na dokumentaci pro uživatele

Dokumentace (příručky) musí obsahovat vyčerpávající informace o instalaci, provozu a servisu navigačního systému. Prezentace informací relevantních pro uživatele musí být jasná, srozumitelná a bez nadbytečných technických pojmů. Uživatelská příručka musí být k dispozici alespoň v angličtině, francouzštině, němčině a nizozemštině. Technická dokumentace může být k dispozici pouze v angličtině.

2.   METODY ZKOUŠENÍ A POŽADOVANÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK

2.1   Provozní zkouška navigačního režimu

2.1.1   Požadavky na činnost

Navigační systém musí provádět spolehlivé odhady polohy a kurzu. Navíc odhady polohy a kurzu kontroluje systém pro ověření shody s požadovanou přesností.

Informace o poloze a kurzu se vypočítávají a zobrazují pro tutéž referenční polohu. Tou normálně je střed radarové antény. Nový odhad polohy musí být k dispozici nejméně při každé otáčce radarové antény.

2.1.1.1   Poloha

Navigační systém provádí odhad a zobrazení polohy plavidla. Za normálních provozních podmínek musí být splněny tyto minimální požadavky:

a)

Průměrný odhad polohy se neodchýlí o více než 5 metrů od skutečné polohy a musí pokrýt všechny systematické chyby.

b)

Směrodatná odchylka σ musí být menší než 5 metrů a musí vycházet pouze z náhodných chyb.

c)

Systém musí být schopen zjistit odchylky větší než 3σ do 30 sekund.

Tyto výsledky se ověřují praktickou zkouškou po dobu nejméně 60 minut.

2.1.1.2   Kurz

Navigační systém provádí odhad a zobrazení kurzu plavidla. Musejí být splněny tyto minimální požadavky:

a)

Průměrný odhad směrového úhlu se neodchýlí o více než 1 stupeň od směrového úhlu radaru a musí pokrýt všechny systematické chyby. Rozdílová chyba mezi kurzem plavidla a kurzem radaru musí být menší než 1 stupeň.

b)

Směrodatná odchylka σ musí být menší než 2 stupně a musí vycházet pouze z náhodných chyb.

Tyto výsledky se ověřují praktickou zkouškou po dobu nejméně 60 minut.

2.1.2   Porucha snímače

Navigační systém musí provádět kontrolu řádné činnosti odhadu polohy a kurzu online. Problémy musejí být zjištěny do 30 sekund. V případě chybné činnosti musí navigační systém informovat uživatele o problému a jeho důsledcích pro navigaci.

Pokud výstražný systém důležitého snímače signalizuje, že poloha nebo kurz nesplňují požadovanou přesnost, navigační mapa se vypne.

2.1.3   Rozhraní provozní zkoušky

Dodavatel navigačního systému osadí navigační systémy během zkoušky k ověření shody standardním rozhraním NMEA odesílajícím informaci o poloze a kurzu používanou navigačním systémem. Tato informace je kódována větami NMEA známými jako GGA a HDT. Akceptují se i dodatečné věty jako RMC, ROT a VTG.

Tyto řetězce se přednostně zasílají každou 0,1 sekundy, minimálně každou sekundu. Poloha a kurz musí být v souladu s definicemi uvedenými v kapitole 2.1.1.1 a 2.1.1.2 tohoto oddílu.

2.2   Obecné zkoušky softwaru

2.2.1   Dokumentace zařízení

Ke schválení se předkládají a s každým navigačním systémem se dodávají tyto dokumenty:

uživatelská příručka,

instalační příručka,

servisní příručka.

Následující dokumenty a soubory se předkládají během schvalovací procedury a nejsou vyžadovány pro koncové uživatele:

specifikace konstrukčního řešení,

popis koncepce softwaru,

certifikáty softwarových komponentů třetích stran nebo protokoly zkoušek a simulací.

Poskytnuté dokumenty a soubory musejí umožňovat úplné ověření shody s technickými specifikacemi vnitrozemského ECDIS.

2.2.2   Zátěžová zkouška

Navigační systém musí vyhovět zátěžové zkoušce 48 hodin nepřetržitého provozu za normálních provozních podmínek. Systém musí poskytovat standardní rozhraní pro monitorování výkonu a zdrojů během provozu. Monitorování systému nesmí vykazovat žádné známky nestability systému, ztráty dat z paměti ani jiný druh ztráty výkonu během doby. Navigační systémy podporující doplňkové služby při provozu v navigačním režimu musejí poskytovat nezbytná zkušební zařízení včetně všech dokumentů uvedených v kapitole 1.7 tohoto oddílu.

3.   ZMĚNY CERTIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ

3.1   Obecné požadavky

Navigační systémy instalované na palubě musejí být funkčně ekvivalentní systému certifikovanému úřady. Pro každý systém předloží dodavatel navigačního systému prohlášení o shodě s technickými specifikacemi pro vnitrozemský ECDIS a o tom, že je funkčně ekvivalentní certifikovanému systému.

Příslušný orgán je oprávněn kdykoli kontrolovat shodu instalovaných systémů s vnitrozemským ECDIS.

3.2   Změny hardwaru a softwaru

Dodavatel navigačního systému může měnit software nebo hardware, jestliže přitom dodrží shodu s vnitrozemským ECDIS. Změny musejí být plně dokumentovány a předloženy příslušnému orgánu spolu s vysvětlením, jak se tyto změny dotknou navigačního systému. Příslušný orgán si může vyžádat novou certifikaci v částečném nebo plném rozsahu, považuje-li to za nezbytné. Výše uvedené se vztahuje také na použití schváleného vnitrozemského ECDIS s jinou národní verzí operačního systému.

Následující změny neovlivňují certifikaci systému a vyžadují pouze ohlášení příslušnému úřadu:

drobné změny komponentů třetí strany (např. operační systém nebo aktualizace knihovny),

použití ekvivalentních nebo lepších hardwarových komponentů (např. rychlejší mikroprocesor, nové provedení čipů, ekvivalentní grafická karta atd.),

drobné změny zdrojového kódu nebo dokumentace.

ODDÍL 4B:   KONFIGURACE SYSTÉMU (OBRÁZKY)

Obr. 1

Zařízení vnitrozemského ECDIS, samostatný systém bez připojení k radaru

Image

Obr. 2

Zařízení vnitrozemského ECDIS, paralelní instalace s připojením k radaru

Image

Obr. 3

Zařízení vnitrozemského ECDIS s připojením k radaru a sdíleným monitorem

Image

Obr. 4

Navigační radarové zařízení s integrovanou funkcí vnitrozemského ECDIS

Image

ODDÍL 5:   SLOVNÍK POJMŮ

Zdroje použité k vymezení pojmů a zkratek použitých v textu:

1.

Usnesení IMO MSC.232(82)

2.

IHO S-52 a IHO S-32, dodatek 1 „Slovník pojmů souvisejících s ECDIS“

3.

IHO S-57 (zvláště část 1 „Obecný úvod“, článek 5 „Definice“)

4.

Technické specifikace pro vnitrozemský ECDIS

4.1

Oddíl 1: Výkonový standard pro vnitrozemský ECDIS

4.2

Oddíl 2: Datový standard pro vnitrozemský ECDIS

4.3

Oddíl 2a: Kódy pro výrobce a vodní cesty

4.4

Oddíl 3: Prezentační standard pro vnitrozemský ECDIS

4.5

Oddíl 4: Provozní a výkonové požadavky, Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek včetně jeho oddílů 4 A a 4B

5.

Doména IENC v rejstříku S-100

6.

Produktové specifikace IEHG pro vnitrozemské ENC

7.

Katalog prvků IEHG pro vnitrozemské ENC

8.

Pokyn IEC 61174, verze 3.0

9.

Část III až VI přílohy IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES (1): Požadavky na radarová zařízení a ukazatele rychlosti otáčení

10.

Nařízení Komise (ES) č. 414/2007 o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) (2)

Definice prvků a atributů lze odvodit z Katalogu prvků pro vnitrozemské elektronické plavební mapy usnesení komise EHK OSN o vnitrozemském ECDIS uvedeného v oddíle 1 bodu 2 písm. h).

Termín nebo zkratka

Definice

Zdroj

Zkratka

Šestimístný písmenný kód prvku/atributu

3

AIS

Systém automatické identifikace (Automatic Identification System): Automatický komunikační a identifikační systém, který má zlepšit bezpečnost plavby tím, že napomáhá efektivnímu provozu služeb lodní dopravy (VTS), hlášení plavidel, operacím v režimu spojení z plavidla na plavidlo a z plavidla na pobřežní stanici.

2

Plná informační hustota

Plná informační hustota (all display) znamená maximální množství informací SENC. Objevují se zde nad rámec standardního zobrazení také všechny další objekty, a to jednotlivě na vyžádání.

4.1

Atribut

Definovaná charakteristika entity (např. kategorie majáku, hranice sektoru, charakteristika majáku atd.)

3

Kopírovaný atribut

Atributy S-57/S-100 (s jejich úplným seznamem hodnot atributů), které byly rozšířeny podle požadavků vnitrozemského ECDIS. Všechny nové atributy mají stejný název jako jejich zdroj, avšak jsou psány malými písmeny.

7

CCNR/ZKR

Ústřední komise pro plavbu na Rýně (Central Commission for Navigation on the Rhine); mezinárodní komise vzniklá na základě Mannheimské úmluvy. V současnosti jsou členskými státy Belgie, Francie, Německo, Nizozemsko a Švýcarsko. Nejdůležitějšími a trvalými cíli CCNR jsou:

 

Prosperita vnitrozemské plavby na Rýně a v Evropě

 

Zachování vysoké úrovně bezpečnosti ve vnitrozemské plavbě a v jejím okolí

 

Buňka (mapy)

Buňka je geografická oblast obsahující data vnitrozemské ENC.

3

Kalibrace barev CIE

Procedura, kterou se potvrzuje, že barva specifikovaná v IHO S-52 je správně reprodukována na displeji ECDIS.

2

Sběrný prvek

Typ prvku, který obsahuje informace o vztahu mezi ostatními prvky.

3

Kompilační měřítko

Měřítko, v němž mapové informace vyhovují požadavkům IHO na přesnost mapy. Je určeno hydrografickým úřadem vydávajícím mapu a zakódováno v ENC.

6

Datum

Sada parametrů, která udává referenční povrch nebo referenční soustavu souřadnic použitou pro geodetickou síť při výpočtu souřadnic bodů na zemi. Běžně jsou data zvlášť definována jako horizontální a vertikální. Pro praktické použití data je nezbytné mít jeden nebo více distinktivních bodů se souřadnicemi uvedenými v tomto datu.

2

Datum, horizontální

Sada parametrů, která udává reference pro horizontální geodetickou síť, běžně rozměry a umístění referenčního elipsoidu. (Horizontální datum musí být WGS 84.)

6

Datum, vertikální

Povrch, k němuž se vztahují výškové a/nebo hloubkové údaje (měření hloubky a hladina přílivu/odlivu). Pro výšky se běžně používá rovný (ekvipotenciální) povrch, přibližně střední hladina moře, pro hloubky v mnoha případech nejnižší hladina.

6

Diferenciální GPS (DGPS)

Forma GPS, v níž jsou spolehlivost a přesnost zvýšeny vysíláním časově proměnné korekční zprávy z monitorovacího přijímače GPS (diferenciální režim) se známou polohou na pobřeží. Korekce jsou automaticky vkládány do přijímače GPS na palubě a použity k přesnějšímu výpočtu polohy.

4

Základní zobrazení

Minimální informační hustota; znamená minimální množství informací SENC, které je prezentováno a které operátor nemůže omezit, přičemž se skládá z informací, jež jsou požadovány v každém okamžiku ve všech zeměpisných oblastech a za všech okolností.

1

Měřítko zobrazení

Poměr mezi zobrazovanou vzdáleností a vzdáleností na zemi, normalizovaný a vyjádřený jako poměr, např. 1: 10 000.

2

EBL

Elektronická zaměřovací čára (Electronic Bearing Line)

4.5

ECDIS

Systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (Electronic Chart Display and Information System); systém navigačních informací, který lze přijmout jako vyhovující aktuální plavební mapě podle předpisů V/19 a V/27 úmluvy SOLAS z roku 1974 ve znění pozdějších změn, pokud má přiměřený záložní systém, a který zobrazuje vybrané informace ze systémové elektronické plavební mapy (SENC) s informací o poloze z navigačních snímačů, a pomáhá tak členům posádky při plánování a sledování trasy a na vyžádání zobrazuje doplňující informace související s plavbou.

1

Hrana

Jednorozměrný prostorový objekt určený dvěma nebo více dvojicemi souřadnic (nebo dvěma spojenými uzly) a případně interpolačními parametry.

3

Elektronická mapa

Velmi široký termín, který označuje data, software a elektronický systém, jež jsou schopny zobrazování mapových informací. Elektronická mapa může nebo nemusí být ekvivalentem papírové mapy požadované úmluvou SOLAS.

2

ENC

Elektronická plavební mapa (Electronic Navigational Chart); databáze standardizovaná co do obsahu, struktury a formátu, vydaná pro použití s ECDIS na základě povolení vládou oprávněných hydrografických úřadů. ENC obsahuje všechny mapové informace nezbytné pro bezpečnou plavbu a může obsahovat doplňující informace nad rámec informací obsažených v papírové mapě (např. pokyny pro plavbu), jež mohou být považovány za nezbytné pro bezpečnou plavbu.

1

Buňka ENC

Geografické rozdělení dat ENC pro účely distribuce.

8

Výčet

Konkrétní kvalita nebo kvantita přiřazená atributu (např. „vodicí světlo“, mezní úhly, kód specifikující barvu světla – viz atribut).

7

Formát výměny

Specifikace struktury a organizace dat pro umožnění jejich výměny mezi počítačovými systémy.

2

Sada výměny

Sada souborů představující úplný, jednoúčelový (tj. produktově specifický) přenos dat. Například produktové specifikace ENC definují sadu výměny, která obsahuje jeden katalogový soubor a nejméně jeden soubor datové sady.

2

Prvek

Identifikovatelný soubor informací. Prvek může mít atributy a může se vztahovat k ostatním prvkům.

Digitální znázornění celku nebo části entity podle její charakteristiky (atributů), její geometrie a (volitelně) jejích vztahů k ostatním prvkům (např. digitální popis majákového sektoru specifikující mimo jiné hranice sektoru, barvu světla, dohlednost atd. a případně spojnici k majáku).

2

Katalog prvků

Souhrnný seznam aktuálně identifikovaných prvků, atributů a výčtů, které jsou povoleny pro použití ve vnitrozemských ENC.

7

Kopírovaný prvek

Prvky S-57 (s úplnou sadou atributů), které byly rozšířeny podle požadavků vnitrozemského ECDIS. Všechny nové prvky mají stejný název jako jejich zdroj, avšak jsou psány malými písmeny.

7

Datový slovník prvků

Datový slovník prvků specifikuje nezávislé soubory prvků a atributy, které mohou být použity k popisu geografických informací v konkrétním kontextu.

Datový slovník prvků může být použit k vytvoření katalogu prvků.

 

Soubor

Identifikovaná sada záznamů S-57 shromážděná ke konkrétnímu účelu. Obsah souboru a struktura musejí být definovány produktovou specifikací.

2

Geoprvek

Typ prvku obsahující popisnou charakteristiku entity reálného světa.

2

Geometrické primitivum

Jedna ze tří základních jednotek geometrického vyjádření: bod, křivka, plocha.

2

Kurz

Směr, kam ukazuje podélná osa plavidla, obvykle vyjádřený jako úhlová vzdálenost od severu po směru hodinových ručiček na stupnici 360 stupňů (skutečný, magnetický, kompasový).

2

Průhledový displej

Informace zobrazené na displeji (radarové nebo ECDIS) jsou směrovány tak, aby kurz plavidla vždy ukazoval vzhůru. Tato orientace odpovídá vizuálnímu vjemu z můstku ve směru kurzu plavidla. Tato orientace může vyžadovat časté otáčení obsahu zobrazení. Změna kurzu nebo stáčení plavidla mohou způsobit, že tento nestabilizovaný orientační režim je méně čitelný.

2

IEC

Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission): Mezinárodní (nevládní) organizace, která vytváří světové normy pro elektrotechniku a elektroniku s cílem usnadnit mezinárodní obchod.

2

IHO

Mezinárodní hydrografická organizace (International Hydrographic Organization): koordinuje činnost národních hydrografických úřadů; vydává normy a poskytuje rady rozvojovým zemím v oblasti hydrografického měření a vydávání námořních map a publikací.

2

Databáze rejstříků IHO

Databáze rejstříků Mezinárodní hydrografické organizace s infrastrukturou geoprostorových informací. Databáze rejstříků je informační systém, v němž jsou vedeny rejstříky. V případě S-100 spravuje organizace IHO databázi rejstříků, která umožňuje ukládání různých rejstříků informací souvisejících s hydrografií.

 

(IHO-) S-32, Dod. 1

Hydrografický slovník – Slovník pojmů souvisejících s ECDIS

2

(IHO-) S-52

Specifikace pro mapový obsah aspekty zobrazení ECDIS

2

(IHO-) S-52, Příl. 1

Pokyny pro aktualizaci elektronické navigační mapy

2

(IHO-) S-57

Přenosový standard IHO pro digitální hydrografická data.

3

(IHO-) S-57, Příl. A

Katalog objektů IHO.

3

(IHO-) S-57, Příl. B

Produktové specifikace ENC.

3

(IHO-) S-62

Kódy výrobců ENC

 

IMO

Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization): IMO, dříve označovaná jako IMCO, je specializovanou agenturou Organizace spojených národů zodpovídající za námořní bezpečnost, efektivnost plavby a prevenci znečištění moře z plavidel.

2

Informační režim

znamená použití vnitrozemského ECDIS pro informační účely bez překrytí radarovým snímkem.

4.1

Vnitrozemský AIS

AIS pro použití ve vnitrozemské plavbě a schopný vzájemné spolupráce s (námořním) AIS – což technicky umožňují dodatky a rozšíření (námořního) AIS

 

Vnitrozemský ECDIS

Systém k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu (Electronic Chart Display and Information System) pro vnitrozemskou plavbu, zobrazující vybrané informace z vnitrozemské systémové elektronické plavební mapy (vnitrozemská SENC) a volitelně informace z ostatních navigačních snímačů.

4.1

Vitrozemská ENC (IENC)

Vnitrozemská elektronická plavební mapa (Inland Electronic Navigational Chart – IENC): standardizovaná databáze, pokud jde o obsah, strukturu a formát, pro použití se systémem k zobrazování elektronických plavebních map a informací pro vnitrozemskou plavbu, která se provozuje na palubě plavidel plavících se po vnitrozemských vodních cestách. Mapa IENC je vydávána příslušnou vládní organizací nebo na základě jejího schválení a splňuje normy, které původně vypracovala Mezinárodní hydrografická organizace (IHO) a upravila harmonizační skupina pro vnitrozemské ENC. IENC obsahuje všechny mapové informace nezbytné pro bezpečnou plavbu po vnitrozemských vodních cestách a může obsahovat doplňující informace nad rámec informací obsažených v papírové mapě (např. pokyny pro plavbu, strojem čitelný harmonogram provozu atd.), jež mohou být považovány za nezbytné pro bezpečnou plavbu a plánování plaveb.

4.1

Doména vnitrozemských ENC

Doména v rámci databáze rejstříků Mezinárodní hydrografické organizace s infrastrukturou geoprostorových informací vyhrazená pro záznamy související s vnitrozemskými ENC.

 

Vnitrozemská SENC

Vnitrozemská systémová elektronická plavební mapa (Inland System Electronic Navigational Chart): databáze vzniklá transformací vnitrozemské ENC vnitrozemským ECDIS pro příslušné použití, aktualizace vnitrozemské ENC příslušnými prostředky a další údaje připojené členem posádky. Právě do této databáze vstupuje vnitrozemský ECDIS při vytváření zobrazení a zajišťování dalších navigačních funkcí. Vnitrozemská SENC může také obsahovat informace z dalších zdrojů.

4.1

INT 1

Mezinárodní mapa 1: Specifikace symbolů, zkratek a pojmů, které se mají použít v mezinárodní řadě map IHO. (Poskytuje uživateli mapy legendu k symbolům, zkratkám a pojmům používaným na mapách kompilovaných v souladu se „Specifikacemi map IHO“ („Chart Specifications of the IHO“).)

Obsahuje popis záznamů pro prvky a atributy. Lze ji chápat jako odkaz na legendu papírové mapy.

2

Integrovaný displej

znamená obraz příď nahoře, relativní pohyb, který se skládá z vnitrozemské SENC s vrstveným radarovým snímkem odpovídajícího měřítka, rozdílové kompenzace a orientace.

4.1

Vyhledávací tabulka

Tabulka, která uvádí symbolové instrukce k propojení objektů SENC se symbolizací bodu, křivky nebo plochy a udává prioritu displeje, prioritu radaru, kategorii IMO a volitelné zobrazení skupiny.

2

M-4

Udává mapové specifikace IHO pro kompilaci námořních map, spolu s dohodnutými symboly a zkratkami přijatými pro všeobecné použití členskými státy. Uvádí také předpisy pro mapy INT.

Obsahuje popisné záznamy pro prvky a atributy.

3

Metaobjekt

Prvek, který obsahuje informace o ostatních prvcích.

2

Navigační režim

znamená použití vnitrozemského ECDIS pro řízení plavidla s překrytím radarovým snímkem

4.1

Zobrazení sever nahoře

Informace zobrazená na displeji (radaru nebo ECDIS), kdy sever ukazuje nahoru.

2

Ostatní plavební informace

Plavební informace neobsažené v SENC, které mohou být zobrazeny v ECDIS, jako například radarové informace.

2

Zvětšené měřítko

Zobrazení dat v měřítku větším, než pro jaké byla kompilována.

2

Vlastní plavidlo

Pojem, který označuje plavidlo, na němž je v provozu ECDIS.

2

Bezpečnostní obrys vlastního plavidla

Obrys vztahující se k vlastnímu plavidlu zvolený členem posádky z obrysů poskytovaných SENC, které má použít ECDIS k tomu, aby na displeji byly rozlišeny bezpečné a nebezpečné vody, a pro generování poplašných signálů varujících před nárazem na zem.

2

Výkonový standard pro ECDIS

Standard vyvinutý na základě pravomoci IMO pro popis minimálních výkonových požadavků pro navigační zařízení a ostatní příslušenství, jež vyžaduje úmluva SOLAS.

Přijat IMO dne 5. prosince 2006 a zveřejněn jako MSC.232(82).

2

Výběrová zpráva (zpráva prvku)

Výsledek dotazu na zobrazovaný symbol bodu, křivky nebo plochy ke zjištění dalších databázových informací, které nejsou symbolem reprezentovány.

2

Prezentační knihovna pro ECDIS

Množina většinou digitálních specifikací, které tvoří knihovny symbolů, schémata barev, vyhledávací tabulky a pravidla, jež spojují každý prvek a atribut SENC s příslušným zobrazením displeje ECDIS. Zveřejněn IHO jako Příloha A Zvláštní publikace č. 52 (S-52).

2

Produktové specifikace

Definovaná podmnožina celých specifikací kombinovaná s pravidly, upravená pro zamýšlené použití přenášených dat.

(Produktové specifikace ENC vymezují obsah, strukturu a další povinné aspekty ENC.)

2

Dosah (radaru)

Vzdálenost od radarové antény. Pro vnitrozemskou plavbu musí být dosah radaru sekvenčně přepínatelný podle Předpisů CCNR pro radary.

9

Zobrazení relativního pohybu

Zobrazení relativního pohybu ukazuje mapové informace a radarové cíle v relativním pohybu vůči poloze plavidla pevně dané na obrazovce.

2

Plánování cesty

Funkce ECDIS, v níž je zobrazena oblast, která je nezbytná k prostudování zamýšlené cesty, volbě zamýšlené dráhy a k označení této dráhy, traťových bodů a navigačních poznámek.

1

SCAMIN

Minimální měřítko, v němž lze použít prvek např. k zobrazení ECDIS.

3

SENC

Systémová elektronická plavební mapa (System Electronic Navigational Chart): databáze vzniklá transformací elektronické plavební mapy (ENC) systémem ECDIS pro příslušné použití, aktualizace ENC příslušnými prostředky a další údaje připojené členem posádky. Právě do této databáze vstupuje ECDIS při vytváření zobrazení a zajišťování dalších navigačních funkcí. SENC může také obsahovat informace z dalších zdrojů.

2

Prostorový objekt

Objekt, který obsahuje lokalizační informace o entitách reálného světa.

2

Standardní zobrazení

Standardní informační hustota znamená výchozí množství informací SENC, které bude viditelné při prvním zobrazení mapy v ECDIS.

4.1

Sledování pohybu a polohy [plavidel]

Funkce udržování stavové informace o plavidlu a – v případě potřeby – kombinované s informacemi o nákladu a zásilkách [tracking] a

vyhledávání informace o místě a – v případě potřeby – kombinované s informacemi o nákladu, zásilkách a zařízení [tracing].

10

Zobrazení skutečného pohybu

Zobrazení, v němž se vlastní plavidlo a každý radarový cíl pohybuje svým vlastním skutečným pohybem, zatímco poloha všech mapových informací zůstává pevná.

2

Uživatelsky definované nastavení

Znamená možnost použít a uložit profil zobrazení a nastavení provozních ovládacích prvků.

4.1

VRM

Nastavitelné označení dosahu (Variable Range Marker).

4.5

WGS 84

SVĚTOVÝ GEODETICKÝ SYSTÉM (WORLD GEODETIC SYSTEM):

Geodetický základ pro „Navigational Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System“ (NAVSTAR-GPS) („Družicový celosvětový systém určování polohy a času – globální polohový systém“), který umožňuje zaměřování země a jejích entit a byl vytvořen Ministerstvem obrany USA. IHO doporučuje tento globální geodetický referenční systém pro hydrografické a kartografické použití.

6


(1)  Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 1.

Dodatek 1

Porovnání struktur standardu pro (námořní) ECDIS a technických specifikací pro vnitrozemský ECDIS

(Námořní) ECDIS

Vnitrozemský ECDIS

OPEN ECDIS FORUM

http://ienc.openecdis.org

IMO MSC.232(82) revidované Výkonové standardy pro ECDIS, prosinec 2006

Oddíl 1:

Výkonový standard

 

Dodatek 1:

Referenční dokumenty

Dodatek 2:

Informace SENC dostupné pro zobrazení během plánování a monitorování trasy

Dodatek 3:

Navigační prvky a parametry

Dodatek 4:

Oblasti, pro něž existují zvláštní podmínky

Dodatek 5:

Výstražné signály a kontrolky

Dodatek 6:

Požadavky na zálohování

Dodatek 7:

Režim provozu RCDS

IHO S-57: Přenosový standard pro digitální hydrografická data, verze 3.1, dodatek č. 2, červen 2009

Oddíl 2:

Datový standard pro vnitrozemské ENC

 

Část 1:

Obecné informace

Část 2:

Teoretický datový model

Část 3:

Struktura dat

Dodatek A:

Katalog objektů IHO

Katalog prvků vnitrozemských ENC

Úvod

 

Kapitola 1:

Třídy objektů

Kapitola 2:

Atributy

Příloha B:

Křížové odkazy tříd atributů/objektů

 

Dodatek B:

Produktové specifikace

Produktové specifikace pro vnitrozemské ENC

Dodatek B.1:

Produktové specifikace ENC

Příloha A:

Použití katalogu objektů pro ENC

Příručka kódování vnitrozemských elektronických plavebních map

Příloha B:

Příklad kódování CRC

 

Dodatek B.2:

Produktová specifikace datového slovníku pro katalog objektů IHO

IHO S-62 Kódy výrobců ENC, verze 2.5, prosinec 2009

Oddíl 2a:

Kódy pro výrobce a vodní cesty

OEF (https://http://registry.iho.int/s100_gi_registry/home.php):

Kódy pro výrobce a vodní cesty

(není součástí technických specifikací vnitrozemského ECDIS)

IHO S-52 Specifikace pro mapový obsah a aspekty zobrazení ECDIS,

Oddíl 3:

Prezentační standard

 

verze 6, březen 2010

Prezentační knihovna pro vnitrozemský ECDIS

Příloha A:

Prezentační knihovna IHO ECDIS

Vyhledávací tabulky

Příloha B:

Postup k počáteční kalibraci barevných displejů

Symboly

Příloha C:

Postup pro zachování kalibrace displejů

Podmíněné symbolové procedury

Dodatek 1:

Pokyny pro aktualizaci elektronických map

 

Příloha A:

Definice a zkratky

Příloha B:

Současná praxe aktualizací papírových map

Příloha D:

Odhady objemů dat

IEC 61174: ECDIS, verze 3.0 – Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek, září 2008

Oddíl 4:

Provozní a výkonové požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

 

Oddíl 4A:

Opatření k zajištění kvality softwaru

Oddíl 4B:

Konfigurace systému

S-32 Dodatek 1: Hydrografický slovník – Slovník pojmů souvisejících s ECDIS

Oddíl 5:

Slovník pojmů

 


Top