EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0750

2009/750/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků (oznámeno pod číslem K(2009) 7547) (Text s významem pro EHP)

OJ L 268, 13.10.2009, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 036 P. 224 - 242

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/750/oj

13.10.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 268/11


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. října 2009

o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků

(oznámeno pod číslem K(2009) 7547)

(Text s významem pro EHP)

(2009/750/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství (1), a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2004/52/ES vyžaduje, aby Komise postupem podle čl. 5 odst. 2 vymezila evropskou službu elektronického mýtného (dále jen „EETS“).

(2)

Jediná smlouva s jedním poskytovatelem EETS by měla uživatelům EETS umožnit, aby ve všech oblastech v evropské silniční síti podléhajících výběru mýtného v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/52/ES platili mýtné mimo jiné pomocí jediného palubního zařízení, které lze používat ve všech oblastech EETS.

(3)

Toto rozhodnutí se vztahuje na výměnu informací mezi členskými státy, subjekty pro výběr mýtného, poskytovateli služeb a uživateli silnic s cílem zajistit správný výkaz o mýtném splatném v rámci EETS.

(4)

Zavedení EETS bude znamenat zpracovávání osobních údajů, jež je nutno provádět v přísném souladu s příslušnými pravidly Společenství stanovenými mimo jiné ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (2) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (3).

(5)

Subjekty pro výběr mýtného musí poskytovatelům EETS umožnit přístup do své oblasti EETS na nediskriminačním základě.

(6)

K zajištění průhlednosti a nediskriminačního přístupu ke všem oblastem EETS pro všechny poskytovatele EETS zveřejní subjekty pro výběr mýtného veškeré potřebné informace týkající se přístupových práv v přehledu o oblasti EETS.

(7)

EETS je založena na zásadách průhlednosti a účinném a spravedlivém stanovení cen.

(8)

Je nutno zajistit smírčí řízení k řešení sporů mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS během sjednávání smluv a v rámci jejich smluvních vztahů. Subjekty pro výběr mýtného a poskytovatelé EETS by měli řešení sporů souvisejících s nediskriminačním přístupem k oblastem EETS konzultovat s vnitrostátními smírčími orgány.

(9)

Účinné řízení spravedlivého a nediskriminačního přístupu k EETS, včetně zamezení zbytečné administrativní zátěži, vyžaduje úzkou spolupráci mezi smírčími orgány členských států (4), co se týká uplatňování těchto pravidel Společenství a vyřizování případných odvolání bez ohledu na možnost soudního přezkumu.

(10)

Subjekty pro výběr mýtného mohou uplatňovat různou koncepci výběru mýtného na jednotlivé kategorie uživatelů a/nebo vozidel a nesmějí mezi uživateli evropské služby elektronického mýtného rozlišovat ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (5) (obecné směrnice o službách).

(11)

Uživatelé EETS nebudou platit vyšší mýtné, než kolik činí odpovídající vnitrostátní/ místní mýtné.

(12)

Pro vnitrostátní nebo místní účely mohou subjekty pro výběr mýtného provozovat nebo zřídit zvláštní vnitrostátní nebo místní služby s manuálními, automatickými nebo elektronickými systémy. EETS je doplňkovou službou k vnitrostátním nebo místním službám elektronického mýtného členských států pro placení mýtného, ale pokud členské státy využívají systémy mýtného, přijmou nezbytná opatření k rozsáhlejšímu využívání elektronických systémů mýtného a usilují o to, aby u každé mýtné stanice mohlo elektronické systémy mýtného využívat alespoň 50 % objemu dopravy.

(13)

Koncepce výběru mýtného jsou založeny na evropských, vnitrostátních nebo místních právních předpisech; za jejich uplatňování odpovídají subjekty pro výběr mýtného. Každý členský stát nediskriminačním způsobem rozhodne o sledování výkazů o mýtném, popřípadě v souladu s evropskými právními předpisy. EETS zajistí interoperabilní prostředky ke sledování toho, zda je mýtné pro vozidla údajně využívající EETS vykazováno správně.

(14)

Ve prospěch bezpečnosti silničního provozu a snížení dopravního přetížení technologie výběru mýtného umožňuje výběr mýtného bez použití fyzických překážek k zajištění výběru.

(15)

Příjmy z mýtného obecně přispívají k financování nákladů na výstavbu a údržbu dopravních infrastruktur; dopravci neplatící mýtné by členské státy a Společenství připravili o finanční zdroje k tomuto účelu určené a získali by nespravedlivou konkurenční výhodu oproti dopravcům, kteří mýtné platí; vyhýbání se placení mýtného by mohlo ohrozit cíle dopravní politiky, pokud jde o řízení dopravy a dopravního přetížení a o kontrolu znečišťování životního prostředí.

(16)

Je vhodné stanovit pro celé Společenství základní požadavky, jež se budou na EETS vztahovat.

(17)

EETS má technické a organizační hledisko. Pro obě hlediska je třeba stanovit základní požadavky, aby interoperabilita EETS fungovala ze všech úhlů pohledu. Ke splnění základních technických požadavků jsou nutné technické specifikace pro celé Společenství, zejména s ohledem na prvky a rozhraní.

(18)

Ke splnění příslušných předpisů o postupech při zadávání veřejných zakázek v odvětví silniční dopravy, a zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES (6), by veřejní zadavatelé měli zahrnout technické specifikace do oznámení o zakázce nebo jiné dokumentace, například obecných dokumentů či do podmínek jednotlivých smluv. Technické specifikace mohou být stanoveny odkazem na určité dokumenty; za tímto účelem je nezbytné vytvořit soubor technických specifikací, které budou sloužit jako odkazy.

(19)

Ve smyslu směrnice 2004/18/ES může být technická specifikace stanovena mimo jiné odkazem na evropskou normu nebo harmonizovanou normu, evropské technické schválení nebo obecnou technickou specifikaci. Harmonizované normy musí být na objednávku Komise vypracovány evropským normalizačním orgánem, například Evropským výborem pro normalizaci (CEN), Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) nebo Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI), a odkazy na tyto normy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie  (7).

(20)

V zájmu Společenství by byl mezinárodní systém normalizace, který je schopen vytvářet normy, jež jsou skutečně používány subjekty podílejícími se na mezinárodním obchodu a které splňují požadavky politiky Společenství. Evropské normalizační orgány proto musí pokračovat ve spolupráci s mezinárodními normalizačními orgány.

(21)

Později mohou být stanoveny další technické specifikace nebo jiné normy. Tyto specifikace by měly pomoci doplnit požadavky EETS, jež byly harmonizovány na úrovni Společenství.

(22)

Postupy upravující posuzování shody prvků interoperability EETS se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití by měly vycházet z použití modulů, jež jsou zahrnuty v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (8). Pokud možno a s cílem podpořit průmyslový rozvoj je vhodné vypracovat postupy zahrnující systém zabezpečení jakosti. Tyto postupy musí umožnit, aby se oznámené subjekty pro posuzování shody prvků interoperability EETS se specifikacemi a vhodnosti těchto prvků pro použití mohly ujistit, že ve fázi návrhu, zhotovení, uvedení do provozu a během provozu je výsledek v souladu s platnými nařízeními a technickými a provozními předpisy. Musí rovněž umožnit, aby se výrobci mohli spolehnout na rovné zacházení bez ohledu na zemi.

(23)

Tyto oznámené subjekty musí svá rozhodnutí co nejvíce koordinovat.

(24)

Shoda se specifikacemi se může ukázat jako nedostatečná k posouzení provozní interoperability; pro vhodnost pro použití je proto nezbytné označení CE.

(25)

V čl. 4 odst. 4 směrnice 2004/52/ES je stanoveno, že Komise přijme rozhodnutí týkající se definice EETS v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9). Je-li to vhodné, lze z technických důvodů pozměnit přílohu směrnice 2004/52/ES postupem podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice.

(26)

Toto rozhodnutí vychází z práce uskutečněné v rámci celoevropských výzkumných projektů (10) podporovaných Komisí za účasti významných zúčastněných stran a v rámci odborných skupin zřízených Evropskou komisí, jejichž cílem bylo přesné vymezení obsahu a organizační struktury EETS.

(27)

Vzhledem k významu zavedení EETS je vhodné, aby Komise provedla 18 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost přezkum. Na základě závěrů přezkumu v polovině období týkajícího se pokroku, jehož bylo při zavádění EETS dosaženo, navrhne Komise, jíž je nápomocen Výbor pro elektronické mýtné, případná potřebná opatření.

(28)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro elektronické mýtné zřízeného podle čl. 5 odst. 1 směrnice 2004/52/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto rozhodnutí vymezuje evropskou službu elektronického mýtného (dále jen „EETS“).

Za tímto účelem stanoví nezbytné technické specifikace a požadavky a smluvní pravidla týkající se poskytování EETS.

2.   Toto rozhodnutí ukládá práva a povinnosti poskytovatelům EETS, subjektům pro výběr mýtného a uživatelům EETS.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

a)

„oblastí EETS“ rozumí oblast podléhající výběru mýtného, která spadá do oblasti působnosti směrnice 2004/52/ES;

b)

„poskytovatelem EETS“ rozumí právnická osoba splňující požadavky článku 3 a registrovaná v členském státě usazení, která uděluje přístup k EETS uživateli EETS;

c)

„uživatelem EETS“ rozumí (fyzická nebo právnická) osoba, která podepíše smlouvu s poskytovatelem EETS, aby získala přístup k EETS;

d)

„prvky interoperability“ rozumí veškeré základní konstrukční části, skupiny konstrukčních částí, podsestavy nebo úplné sestavy zařízení, která jsou nebo mají být v budoucnu zahrnuta do EETS a na nichž přímo nebo nepřímo závisí interoperabilita, včetně hmotných a nehmotných předmětů, jako je programové vybavení;

e)

„palubním zařízením“ rozumí úplný soubor částí technického a programového vybavení potřebný pro poskytování EETS, který je nainstalován na palubě vozidla za účelem shromažďování, ukládání, zpracování a příjmu/předávání dat na dálku;

f)

„vhodností pro použití“ rozumí schopnost prvku interoperability reprezentativně zabudovaného do EETS v souvislosti se systémem subjektu pro výběr mýtného dosáhnout určené výkonnosti při provozu a tuto výkonnost udržet;

g)

„tarifní třídou“ rozumí soubor vozidel, s nimiž subjekt pro výběr mýtného nakládá obdobně;

h)

„tarifním systémem“ rozumí rozvržení splatného mýtného, jež stanoví subjekt pro výběr mýtného, do jednotlivých tarifních tříd;

i)

„technickou specifikací“ rozumí specifikace vymezená v článku 23 a v příloze VI směrnice 2004/18/ES;

j)

„mýtným“ rozumí poplatek, daň nebo platební povinnost uložená v souvislosti s pohybem vozidel v oblasti podléhající výběru mýtného;

k)

„subjektem pro výběr mýtného“ rozumí veřejnoprávní nebo soukromá organizace, která ukládá mýtné za pohyb vozidel v oblasti EETS;

l)

„kontextovými daty mýtného“ rozumí informace stanovené odpovědným subjektem pro výběr mýtného, které jsou nezbytné ke stanovení mýtného, jež má být uhrazeno za pohyb vozidla v určité oblasti podléhající výběru mýtného, a k ukončení mýtné transakce;

m)

„výkazem o mýtném“ rozumí prohlášení určené subjektu pro výběr mýtného, které potvrzuje pohyb vozidla v oblasti podléhající výběru mýtného, ve formátu dohodnutém mezi poskytovatelem služby mýtného a subjektem pro výběr mýtného;

n)

„oblastí podléhající výběru mýtného“ rozumí oblast na území EU, součást evropské silniční sítě nebo stavba jako tunel, most nebo trajekt, kde se vybírá mýtné;

o)

„režimem mýtného“ rozumí soubor pravidel, včetně pravidel kontroly nad dodržováním požadavků, jež upravují výběr mýtného v oblasti podléhající výběru mýtného;

p)

„mýtnou transakcí“ rozumí činnost nebo sled činností, jimiž je výkaz o mýtném předán subjektu pro výběr mýtného;

q)

„parametry klasifikace vozidel“ rozumí informace týkající se vozidla, podle nichž se na základě kontextových dat mýtného vypočítává mýtné.

KAPITOLA II

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 3

Požadavky kladené na poskytovatele EETS

Poskytovatelé EETS žádají o registraci v členském státě usazení, která jim bude udělena, splňují-li tyto požadavky:

a)

mají certifikaci podle normy EN ISO 9001 nebo rovnocennou certifikaci;

b)

prokázali, že mají technické vybavení a ES prohlášení nebo certifikát potvrzující shodu prvků interoperability, jak je stanoveno v příloze IV bodě 1 tohoto rozhodnutí;

c)

prokázali způsobilost při poskytování služeb elektronického mýtného nebo v příslušných oblastech;

d)

mají odpovídající finanční situaci;

e)

udržují celkový plán řízení rizik, který nejméně každé dva roky podléhá auditu;

f)

mají dobrou pověst.

Článek 4

Práva a povinnosti poskytovatelů EETS

1.   Poskytovatelé EETS uzavřou do 24 měsíců od své registrace podle článku 19 smlouvy o EETS zahrnující veškeré oblasti EETS.

Poskytovatel EETS zajišťuje neustálé pokrytí všech oblastí EETS. V případě změn oblastí EETS či jiného důvodu ovlivňujícího úplné pokrytí obnoví úplné pokrytí do šesti měsíců.

2.   Poskytovatelé EETS informují uživatele EETS o pokrytí oblastí EETS a jeho případných změnách.

Poskytovatelé EETS předkládají každoročně členskému státu registrace prohlášení týkající se jejich míry pokrytí oblastí EETS.

3.   Poskytovatelé EETS poskytnou v případě nutnosti uživatelům EETS palubní zařízení, které splňuje příslušné technické požadavky stanovené v tomto rozhodnutí. Předloží důkazy o splnění těchto požadavků.

4.   Poskytovatelé EETS sledují výkonnost své úrovně služeb. Mají zavedeny provozní postupy, které byly podrobeny auditu a které stanoví příslušná opatření, jež mají být přijata, jsou-li zjištěny problémy týkající se výkonnosti nebo porušení integrity.

5.   Poskytovatelé EETS poskytují příslušné služby a technickou podporu s cílem zajistit správnou personalizaci palubního zařízení. Poskytovatelé EETS odpovídají za pevně stanovené parametry klasifikace vozidel uložené v palubním zařízení nebo v jejich informačním systému. Proměnné parametry klasifikace vozidel, které se mohou mezi jednotlivými cestami nebo v rámci jedné cesty lišit a které mají být nastaveny zásahem ve vozidle, jsou konfigurovatelné pomocí vhodného rozhraní člověk-stroj.

6.   Poskytovatelé EETS vedou seznamy neplatného palubního zařízení vztahujícího se k jejich smlouvám o EETS s uživateli EETS. Tyto seznamy jsou vedeny v přísném souladu s pravidly Společenství o ochraně osobních údajů stanovenými mimo jiné ve směrnici 95/46/ES a směrnici 2002/58/ES.

7.   Poskytovatelé EETS zveřejní svou politiku uzavírání smluv s ohledem na uživatele EETS.

8.   Při fakturaci jednotlivých uživatelů EETS poskytovatelé EETS jednoznačně oddělují poplatky za služby poskytovatele EETS a vzniklé mýtné, a nerozhodne-li se uživatel jinak, přinejmenším uvádějí čas a místo vzniku mýtného a konkrétní skladbu mýtného u jednotlivých uživatelů.

9.   Poskytovatelé EETS uživatele EETS pokud možno co nejrychleji informují o každém stavu, kdy ve vztahu k jeho účtu není vykázáno mýtné, popřípadě mu před přijetím případných donucovacích opatření umožní uvést účet do pořádku.

10.   Při vymáhání pravidel kontroly nad dodržováním požadavků poskytovatelé EETS spolupracují se subjekty pro výběr mýtného.

Článek 5

Práva a povinnosti subjektů pro výběr mýtného

1.   Pokud oblast EETS nesplňuje podmínky technického a procesního uspořádání interoperability EETS stanovené ve směrnici 2004/52/ES a tomto rozhodnutí, odpovědný subjekt pro výběr mýtného posoudí problém spolu s dotčenými zúčastněnými stranami a v případě, že spadá do jeho oblasti odpovědnosti, přijme nápravná opatření s cílem zajistit interoperabilitu systému mýtného v rámci EETS. V tomto případě subjekt pro výběr mýtného informuje členský stát za účelem aktualizace rejstříku uvedeného v čl. 19 odst. 1 písm. a).

2.   Každý subjekt pro výběr mýtného vypracuje a vede přehled o oblasti EETS, v němž jsou stanoveny obecné podmínky přístupu poskytovatelů EETS k oblastem podléhajícím výběru mýtného v souladu s přílohou I.

3.   Subjekty pro výběr mýtného uznají na nediskriminačním základě jakéhokoli poskytovatele EETS žádajícího o poskytování EETS v oblasti/oblastech EETS, za niž/něž subjekt pro výběr mýtného odpovídá.

Uznání poskytovatele EETS v oblasti podléhající výběru mýtného se řídí dodržením obecných podmínek, stanovených v přehledu o oblasti EETS s cílem doplnit jednání v časovém rámci uvedeném v čl. 4. odst. 1, a může podléhat rovněž zvláštním smluvním podmínkám.

Nemohou-li subjekt pro výběr mýtného a poskytovatel EETS dospět k dohodě, je možno záležitost postoupit smírčímu orgánu odpovědnému za příslušnou oblast podléhající výběru mýtného.

4.   Mýtné účtované subjekty pro výběr mýtného uživatelům EETS nepřekročí odpovídající vnitrostátní/místní mýtné.

5.   Subjekty pro výběr mýtného uznají ve svých oblastech EETS jakékoli funkční palubní zařízení poskytovatelů EETS, s nimiž mají smluvní vztahy, jež bylo certifikováno podle přílohy IV a které se neobjevuje na seznamu neplatného palubního zařízení uvedeném v čl. 7 odst. 3.

Subjekty pro výběr mýtného uvádějí na svých internetových stránkách snadno dostupný veřejný seznam všech poskytovatelů EETS, s nimiž mají uzavřenou smlouvu.

6.   Subjekt pro výběr mýtného si může vyžádat spolupráci ze strany poskytovatele EETS k provedení neohlášených a podrobných zkoušek systému mýtného zahrnujících vozidla, která se pohybují či se nedávno pohybovala v oblasti/oblastech EETS subjektu pro výběr mýtného. Počet vozidel podrobených těmto zkouškám v průběhu roku u konkrétního poskytovatele EETS je úměrný ročnímu průměrnému objemu dopravy nebo odhadům objemu dopravy poskytovatele EETS v oblasti/oblastech EETS subjektu pro výběr mýtného.

7.   V případě poruchy EETS, kterou lze přičíst subjektu pro výběr mýtného, zajistí subjekt pro výběr mýtného poskytování služby za zhoršených podmínek, umožňující vozidlům se zařízením uvedeným v odstavci 5 bezpečný pohyb s minimální prodlevou, aniž by byly považovány za neplatiče mýtného.

8.   Subjekty pro výběr mýtného nediskriminačním způsobem spolupracují s poskytovateli EETS a/nebo výrobcem a/nebo oznámeným subjektem v zájmu posouzení vhodnosti prvků interoperability pro použití v jejich oblastech podléhajících výběru mýtného.

Článek 6

Kontextová data mýtného

Subjekty pro výběr mýtného sdělí členskému státu / členským státům, v němž/nichž se nacházejí jejich oblasti podléhající výběru mýtného, případné změny svých kontextových dat mýtného, jež se týkají mimo jiné:

a)

vymezení oblasti EETS, zejména jejího zeměpisného rozsahu a infrastruktury podléhající výběru mýtného;

b)

povahy mýtného a zásad pro jeho ukládání;

c)

vozidel podléhajících výběru mýtného;

d)

parametrů klasifikace vozidel (například počet náprav, maximální povolená hmotnost přívěsu, typ zavěšení atd.) s jejich zanesením do tarifní struktury subjektu pro výběr mýtného;

e)

požadovaných výkazů o mýtném.

Článek 7

Mýtné

1.   Subjekt pro výběr mýtného stanoví mýtné mimo jiné podle klasifikace vozidel. Klasifikace vozidel je určena na základě parametrů klasifikace vozidel stanovených v příloze VI. V případě rozdílu mezi klasifikací vozidla použitou poskytovatelem EETS a subjektem pro výběr mýtného platí klasifikace subjektu pro výběr mýtného, není-li prokázána chyba.

2.   Kromě toho, že subjekt pro výběr mýtného může od poskytovatele EETS požadovat platbu za doložený výkaz o mýtném, může od poskytovatele EETS požadovat také platbu za doložené nevykázání mýtného ve vztahu k jakémukoliv uživatelskému účtu, který tento poskytovatel EETS spravuje.

3.   Pokud poskytovatel EETS zaslal subjektu pro výběr mýtného seznam neplatného palubního zařízení uvedený v čl. 4 odst. 6, nepovažuje se poskytovatel EETS za odpovědného za případné další mýtné vzniklé použitím tohoto neplatného palubního zařízení. Počet záznamů v seznamu neplatného palubního zařízení, formát tohoto seznamu a četnost jeho aktualizace jsou dohodnuty mezi subjekty pro výběr mýtného a poskytovateli EETS.

4.   V případě systémů mýtného založených na mikrovlnné technologii předají subjekty pro výběr mýtného poskytovatelům EETS doložené výkazy o mýtném s ohledem na mýtné, které vzniklo jejich příslušným uživatelům EETS.

Článek 8

Účtování

Pokud určitá organizace poskytuje služby subjektu pro výběr mýtného i poskytovatele EETS, členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby byly výkazy zisku a ztrát a rozvahy vedeny a zveřejňovány zvlášť pro každý druh činnosti a aby byly mezi těmito dvěma činnostmi vyloučeny vzájemné subvence.

Účetní systémy pro činnosti subjektu pro výběr mýtného a poskytovatele EETS musí být oddělené a musí být odděleny od účtů týkajících se jakéhokoli jiného druhu činnosti tak, aby bylo možné jednoznačně vyhodnotit náklady a přínosy související s poskytováním EETS.

Článek 9

Práva a povinnosti uživatelů EETS

1.   Uživatelé EETS se mohou účastnit EETS prostřednictvím poskytovatele EETS bez ohledu na státní příslušnost, stát bydliště nebo stát, v němž je evidováno vozidlo. Při uzavírání smlouvy jsou uživatelé EETS řádně informováni o zpracování svých osobních údajů a o právech plynoucích z příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

2.   Uživatelé EETS zajistí, aby veškeré údaje o uživateli a vozidle, které předají poskytovateli EETS, byly správné.

3.   Uživatelé EETS přijmou veškerá možná opatření k zajištění toho, aby palubní zařízení bylo v době, kdy se vozidlo pohybuje v oblasti EETS, funkční.

4.   Uživatelé EETS provozují palubní zařízení v souladu s pokyny poskytovatele EETS, zejména co se týče ohlášení proměnných parametrů vozidla.

5.   Zaplatí-li uživatel EETS mýtné poskytovateli EETS, má se za to, že tento uživatel EETS splnil platební povinnosti vůči příslušnému subjektu pro výběr mýtného.

KAPITOLA III

SMÍRČÍ ORGÁN

Článek 10

Zřízení a funkce

1.   Každý členský stát s nejméně jednou oblastí EETS určí nebo zřídí smírčí orgán, aby usnadnil zprostředkování mezi subjekty pro výběr mýtného s oblastí podléhající výběru mýtného nacházející se na jejich území a poskytovateli EETS, kteří mají s těmito subjekty pro výběr mýtného uzavřeny smlouvy či s nimi vedou smluvní jednání. Smírčí orgán je zejména oprávněn ověřit, zda nejsou smluvní podmínky uložené subjektem pro výběr mýtného různým poskytovatelům EETS diskriminační a zda jsou přiměřeně zohledněny náklady a rizika smluvních stran.

2.   Tento členský stát přijme potřebná opatření k zajištění toho, aby jeho smírčí orgán byl z hlediska své organizace a právní struktury nezávislý na obchodních zájmech subjektů pro výběr mýtného a poskytovatelů EETS.

Článek 11

Zprostředkovací řízení

1.   Subjekt pro výběr mýtného nebo poskytovatel EETS by měli smírčí orgán požádat, aby zasáhl v případě sporu týkajícího se jejich smluvních vztahů či jednání.

2.   Smírčí orgán ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení žádosti o to, aby zasáhl, uvede, zda má k dispozici veškeré doklady potřebné pro zprostředkování.

3.   Smírčí orgán vydá své stanovisko ke sporu nejpozději šest měsíců od obdržení žádosti o to, aby zasáhl.

4.   S cílem usnadnit plnění jeho úkolů členské státy smírčí orgán zmocní k tomu, aby si od subjektů pro výběr mýtného, poskytovatelů EETS a případných třetích stran podílejících se na poskytování EETS v dotčeném členském státě mohl vyžádat příslušné informace.

5.   Vnitrostátní smírčí orgány si vyměňují informace o své práci, hlavních zásadách a postupech.

KAPITOLA IV

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Jediná nepřetržitá služba

Členské státy zajistí, aby EETS byla uživatelům EETS poskytována jako jediná nepřetržitá služba. To znamená, že:

a)

jakmile jsou parametry klasifikace vozidel, včetně proměnných parametrů, uloženy a/nebo ohlášeny, není nutný během cesty žádný další zásah člověka ve vozidle, nedojde-li ke změně vlastností vozidla;

b)

interakce člověka s konkrétním palubním zařízením je stejná v jakékoli oblasti EETS.

Článek 13

Požadavky kladené na EETS

1.   EETS musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze III.

2.   Kromě výběru mýtného by palubní zařízení EETS mělo do budoucna umožnit zavedení dalších lokalizačních služeb. Použití palubního zařízení EETS pro účely dalších služeb není na překážku mýtným transakcím v žádné oblasti podléhající výběru mýtného.

Článek 14

Prvky interoperability

1.   Prvky interoperability, včetně rozhraní, splňují požadavky stanovené v příloze II.

Členské státy mají za to, že příslušné základní požadavky splňují ty prvky interoperability, které mají označení CE.

2.   Posouzení shody prvků interoperability se specifikacemi a/nebo vhodnosti těchto prvků pro použití se provádí podle ustanovení přílohy IV.

Prvky interoperability EETS mohou mít označení CE, vztahuje-li se na ně ES prohlášení o shodě se specifikacemi a/nebo o vhodnosti pro použití.

3.   Prohlášení o shodě se specifikacemi a/nebo o vhodnosti pro použití vytváří výrobce prvků interoperability, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce v souladu s přílohou IV.

Obsah prohlášení je v souladu s přílohou IV bodem 3.

4.   Členské státy nesmějí z důvodů týkajících se tohoto rozhodnutí zakazovat, omezovat ani bránit v uvádění jednotlivých prvků interoperability určených k použití v EETS na trh, jestliže mají označení CE nebo prohlášení o shodě se specifikacemi a/nebo o vhodnosti pro použití. Zejména nesmějí vyžadovat kontroly, které již byly provedeny v rámci postupu ověření shody se specifikacemi a/nebo vhodnosti pro použití.

5.   Jsou-li po přijetí tohoto rozhodnutí zveřejněny příslušné technické specifikace týkající se EETS, Komise uváží jejich použitelnost postupem podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/52/ES.

KAPITOLA V

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článek 15

1.   Jestliže má členský stát důvod domnívat se, že prvky interoperability s označením CE uvedené na trh pravděpodobně nesplní při určeném použití základní požadavky, přijme veškerá nezbytná opatření s cílem omezit jejich oblast použití, zakázat jejich používání nebo je stáhnout z trhu. Členské státy Komisi neprodleně uvědomí o přijatých opatřeních s odůvodněním svého rozhodnutí, a zejména uvedou, zda je nesplnění požadavků zapříčiněno:

a)

nesprávným použitím technických specifikací;

b)

nepřiměřeností technických specifikací.

2.   Komise co nejrychleji konzultuje dotčené strany:

a)

Pokud na základě těchto konzultací Komise zjistí, že opatření je opodstatněné, neprodleně informuje dotčený členský stát, jakož i ostatní členské státy.

b)

Pokud na základě konzultací s dotčenými stranami Komise zjistí, že opatření není opodstatněné, neprodleně informuje dotčený členský stát a rovněž výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství a ostatní členské státy.

3.   Pokud prvky interoperability mající označení CE nesplňují požadavky na interoperabilitu, příslušný členský stát požádá výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství, aby za podmínek stanovených tímto členským státem zajistil opětovnou shodu prvku interoperability se specifikacemi a/nebo jeho vhodnost pro použití, a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

Článek 16

Ve všech rozhodnutích týkajících se posouzení shody prvků interoperability se specifikacemi nebo vhodnosti těchto prvků pro použití a všech rozhodnutích přijatých podle článku 15 jsou podrobně uvedeny důvody, na nichž je rozhodnutí založeno. Rozhodnutí je dotyčné straně oznámeno co nejdříve spolu s informacemi o dostupných opravných prostředcích podle práva platného v dotyčném členském státě a o lhůtě pro podání těchto opravných prostředků.

KAPITOLA VI

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Článek 17

Oznámené subjekty

1.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, jež jsou oprávněny provádět postup posuzování shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití, který je uveden v příloze IV, nebo na tento postup dohlížet, přičemž uvedou oblast působnosti každého subjektu a identifikační čísla předem získaná od Komise. Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie seznam subjektů, jejich identifikační čísla a oblasti působnosti a tento seznam pravidelně aktualizuje.

2.   Členské státy při posuzování subjektů, jež mají být oznámeny, uplatňují kritéria stanovená v příloze V. Za subjekty splňující tato kritéria jsou považovány subjekty vyhovující kritériím posuzování stanoveným v příslušných evropských normách.

3.   Členský stát odejme schválení subjektu, který kritéria uvedená v příloze V již nesplňuje. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

4.   Pokud členský stát nebo Komise dospějí k názoru, že subjekt oznámený jiným členským státem nevyhovuje příslušným kritériím, je záležitost postoupena Výboru pro elektronické mýtné, který své stanovisko vydá do tří měsíců. Na základě stanoviska výboru Komise informuje dotyčný členský stát o všech změnách nezbytných k tomu, aby si oznámený subjekt mohl zachovat udělený status.

Článek 18

Koordinační skupina

Bude zřízena skupina pro koordinaci (dále jen „koordinační skupina“) subjektů oznámených podle čl. 17 odst. 1 tohoto rozhodnutí jako pracovní skupina Výboru pro elektronické mýtné v souladu s jednacím řádem tohoto výboru.

Koordinační skupina sestaví a udržuje úplný seznam norem, technických specifikací a normativních dokumentů, podle nichž lze posoudit shodu prvků interoperability EETS se specifikacemi a vhodnost těchto prvků pro použití. Koordinační skupina slouží jako fórum pro projednávání veškerých problémů, jež se mohou v souvislosti s posuzováním shody se specifikacemi a vhodnosti pro použití objevit, a k navrhování řešení těchto problémů.

Článek 19

Rejstříky

1.   Pro účely provádění toho rozhodnutí spravují jednotlivé členské státy vnitrostátní elektronický rejstřík těchto údajů:

a)

oblastí EETS na jejich území, včetně informací týkajících se:

příslušných subjektů pro výběr mýtného,

použitých technologií výběru mýtného,

kontextových dat mýtného,

přehledu o oblasti EETS,

poskytovatelů EETS, kteří mají se subjekty pro výběr mýtného působícími v oblasti, za kterou odpovídají, uzavřeny smlouvy o EETS,

členský stát zadá do rejstříku subjektů pro výběr mýtného veškeré změny, popřípadě včetně jejich data vstupu v platnost, a to neprodleně po přijetí těchto změn a s přihlédnutím k příloze VI bodu 3 a 4;

b)

poskytovatelů EETS, kterým udělily registraci podle článku 3.

Není-li stanoveno jinak, členské státy nejméně jednou ročně ověří, zda jsou nadále plněny požadavky stanovené v čl. 3 písm. a), d), e) a f) a čl. 4 odst. 2 a odpovídajícím způsobem rejstřík aktualizují. Rejstřík obsahuje rovněž závěry auditu stanoveného v čl. 3 písm. e). Členský stát se nepovažuje za odpovědný za činnost poskytovatelů EETS uvedených v jeho rejstříku.

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby všechny údaje obsažené ve vnitrostátním elektronickém rejstříku byly aktualizovány a byly přesné.

3.   Rejstříky jsou elektronicky přístupné veřejnosti.

4.   Tyto rejstříky jsou zpřístupněny do 9 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

5.   Na konci každého kalendářního roku orgány členských států pověřené vedením rejstříků sdělí rejstříky oblastí EETS a poskytovatelů EETS elektronickými prostředky svým protějškům v ostatních členských státech a Komisi. Jakékoli nesrovnalosti v situaci daného členského státu se sdělují členskému státu registrace a Komisi.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Pilotní systémy mýtného

K umožnění technického rozvoje EETS mohou členské státy dočasně povolit v omezených částech své oblasti podléhající výběru mýtného a souběžně se systémem splňujícím požadavky EETS pilotní systémy mýtného zahrnující nové technologie nebo nové koncepce, které nesplňují jedno čí více ustanovení směrnice 2004/52/ES nebo tohoto rozhodnutí.

Toto povolení podléhá předchozímu souhlasu Komise. Počáteční doba platnosti tohoto povolení nepřesáhne tři roky.

Poskytovatelé EETS se pilotních systémů mýtného účastnit nemusí.

Článek 21

Zpráva

Nejpozději 18 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost Komise vypracuje zprávu o pokroku při zavádění EETS.

Článek 22

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. října 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 124.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(4)  Rozhodnutí o praktickém zřízení smírčího orgánu pověřeného zprostředkováním je na každém členském státě, jsou-li splněny požadavky kapitoly IV zajišťující všem poskytovatelům EETS spravedlivý přístup k vnitrostátním oblastem EETS.

(5)  Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).

(7)  Hlavní prvky nového přístupu byly stanoveny v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normalizaci (Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1).

(8)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82).

(9)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Projekty CESARE a RCI.


PŘÍLOHA I

OBSAH PŘEHLEDU O OBLASTI EETS

Přehled o oblasti EETS obsahuje tyto informace:

1.

Oddíl o požadavcích na poskytovatele EETS, který zahrnuje přinejmenším pevně stanovené poplatky uložené poskytovatelům EETS na základě nákladů subjektu pro výběr mýtného, které jsou spojeny se zajištěním, provozem a údržbou systému EETS splňujícího požadavky v jeho oblasti podléhající výběru mýtného, nejsou-li tyto náklady zahrnuty v mýtném.

Může obsahovat rovněž ustanovení o bankovní záruce nebo rovnocenném finančním nástroji, jež nepřesahuje průměrnou měsíční částku mýtných transakcí hrazenou poskytovatelem EETS za tuto oblast podléhající výběru mýtného. Tato částka je stanovena na základě celkové částky mýtných transakcí uhrazené poskytovatelem EETS za tuto oblast podléhající výběru mýtného v předchozím roce. U nových společností je tato částka založena na předpokládaných průměrných měsíčních mýtných transakcích splatných poskytovatelem EETS za tuto oblast podléhající výběru mýtného podle počtu smluv a průměrného mýtného na smlouvu, které jsou odhadovány v obchodním plánu poskytovatele EETS.

2.

Oddíl o procesních podmínkách, jež nesmí být diskriminační a zahrnují nejméně:

a)

politiku mýtných transakcí (parametry povolení, kontextová data mýtného, černé listiny atd.);

b)

postupy a smlouvu o úrovni služeb (například formát pro předávání údajů výkazu o mýtném, lhůty a periodicita předávání údajů výkazu o mýtném, přípustný procentní podíl chybějícího/chybného mýtného, přesnost údajů výkazu o mýtném, úroveň provozní dostupnosti atd.);

c)

fakturační politiku;

d)

platební politiku;

e)

obchodní podmínky, jež jsou dohodnuty na základě dvoustranných jednání mezi subjektem pro výběr mýtného a poskytovatelem EETS, včetně požadavků na úroveň služeb.


PŘÍLOHA II

ÚLOHY A ROZHRANÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN V RÁMCI EETS

1.

Uživatelé EETS nejednají v rámci EETS přímo se subjekty pro výběr mýtného. Vzájemné vztahy mezi uživateli EETS a poskytovateli EETS (nebo jejich palubním zařízením) mohou být pro každého poskytovatele EETS specifické, aniž by byla ohrožena interoperabilita EETS.

2.

Elektronická rozhraní mezi poskytovateli EETS a subjekty pro výběr mýtného se dělí do dvou kategorií: silniční elektronická rozhraní mezi palubním zařízením poskytovatele EETS a pevným nebo pohyblivým zařízením subjektu pro výběr mýtného a elektronická rozhraní mezi příslušnými systémy obslužného oddělení.

3.

Standardizovaná silniční rozhraní mezi palubním zařízením a pevným nebo pohyblivým zařízením subjektů pro výběr mýtného zajišťují minimálně:

a)

transakce zúčtování pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu (DSRC);

b)

transakce ověřování shody v reálném čase;

c)

posílení lokalizace (je-li použitelné).

Poskytovatelé EETS musí do svého palubního zařízení zavést všechna tato tři rozhraní. Subjekty pro výběr mýtného mohou do svého pevného nebo pohyblivého silničního zařízení zavést kterékoli nebo všechna tato rozhraní podle svých požadavků.

4.

Všichni poskytovatelé EETS musí v obslužném oddělení zavést alespoň níže uvedená standardizovaná rozhraní. Subjekty pro výběr mýtného musí zavést všechna rozhraní, mohou se však rozhodnout, že budou podporovat zúčtování pomocí GNSS, nebo DSRC:

a)

výměna údajů výkazu o mýtném mezi poskytovateli EETS a subjekty pro výběr mýtného, zejména:

předkládání a ověření platnosti žádostí o úhradu mýtného na základě transakcí zúčtování pomocí DSRC,

předkládání a ověřování platnosti výkazů o mýtném pomocí GNSS;

b)

fakturace/vypořádání;

c)

výměna informací na podporu řešení výjimek:

při zúčtování pomocí DSRC,

při zúčtování pomocí GNSS;

d)

výměna černých listin EETS;

e)

výměna důvěryhodných objektů;

f)

zasílání kontextových dat mýtného subjekty pro výběr mýtného poskytovatelům EETS.


PŘÍLOHA III

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

1.   Obecné požadavky

1.1   Bezpečnost/zdraví

Veškerá zařízení určená k tomu, aby jimi manipulovali uživatelé, musí být navržena tak, aby neohrožovala bezpečný provoz zařízení ani zdraví a bezpečnost uživatelů, jsou-li používána předvídatelným způsobem, který není v souladu s vyznačenými pokyny.

1.2   Spolehlivost a dostupnost

Kontrola a údržba pevných nebo pohyblivých konstrukčních částí zajišťujících fungování EETS musí být organizována, prováděna a kvantifikována takovým způsobem, aby byl zachován jejich provoz za určených podmínek.

Konstrukce EETS musí být taková, aby systém mohl v případě nesprávné funkce nebo poruchy konstrukčních částí pokračovat v činnosti, popřípadě za zhoršených podmínek, a to s minimální prodlevou pro uživatele EETS.

1.3   Ochrana životního prostředí

Palubní zařízení a pozemní infrastruktura musí být navrženy a zhotoveny takovým způsobem, aby byly elektromagneticky kompatibilní s instalacemi, zařízeními a veřejnými nebo soukromými sítěmi, s nimiž by se mohly vzájemně rušit.

1.4   Technická kompatibilita

Při propojení v rámci EETS musí být technické vlastnosti zařízení poskytovatelů EETS a subjektů pro výběr mýtného kompatibilní.

1.5   Zabezpečení / důvěrnost údajů

1.

EETS poskytne prostředky na ochranu subjektů pro výběr mýtného, poskytovatelů EETS a uživatelů EETS před podvodem/zneužitím.

2.

EETS zajistí bezpečnostní prvky v souvislosti s ochranou údajů, které v prostředí EETS uchovávají, zpracovávají a vzájemně si předávají zúčastněné strany. Bezpečnostní prvky chrání zájmy zúčastněných stran v rámci EETS před újmou nebo škodou způsobenou nedostatečnou dostupností, důvěrností, celistvostí, pravostí a nepopíratelností citlivých údajů uživatelů a nedostatečnou ochranou přístupu k těmto údajům a odpovídají evropskému prostředí s mnoha uživateli.

2.   Zvláštní požadavky

2.1   Požadavky na infrastrukturu

2.1.1   Obecně

2.1.1.1   S cílem zajistit pro uživatele v celém Společenství interoperabilitu systémů elektronického mýtného, které již byly v členských státech zavedeny a které budou zavedeny v budoucnu v rámci evropské služby elektronického mýtného, musí být subsystém infrastruktury EETS v souladu s čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 3 směrnice 2004/52/ES.

2.1.1.2   Infrastruktura EETS zajistí, aby přesnost údajů výkazu o mýtném odpovídala požadavkům na režim mýtného s cílem zajistit s ohledem na mýtné a poplatky rovné zacházení s uživateli EETS (spravedlnost).

2.1.1.3   V souladu s požadavky na rozhraní EETS popsanými v příloze II je nutno zavést společné komunikační protokoly mezi zařízením subjektů pro výběr mýtného a poskytovatelů EETS. Poskytovatelé EETS poskytnou subjektům pro výběr mýtného prostřednictvím interoperabilních komunikačních kanálů zabezpečené informace týkající se mýtných transakcí a kontroly/vymáhání v souladu s platnými technickými specifikacemi.

2.1.1.4   EETS poskytne subjektům pro výběr mýtného prostředky, aby mohly snadno a jednoznačně zjistit, zda je vozidlo pohybující se v jejich oblasti podléhající výběru mýtného a údajně používající EETS skutečně vybaveno schváleným a řádně fungujícím palubním zařízením EETS, které poskytuje pravdivé údaje.

2.1.1.5   Palubní zařízení poskytne subjektům pro výběr mýtného prostředky k určení odpovědného poskytovatele EETS. Palubní zařízení tuto skutečnost pravidelně kontroluje, a zjistí-li nesrovnalost, automaticky se zablokuje a pokud možno o této odchylce informuje poskytovatele EETS.

2.1.1.6   Zařízení EETS je popřípadě navrženo tak, aby jeho prvky interoperability využívaly otevřené normy.

2.1.1.7   Palubní zařízení EETS poskytne rozhraní člověk-stroj, jež uživateli udává, zda toto palubní zařízení funguje správně, a rozhraní pro ohlašování proměnných parametrů mýtného a udávání nastavení těchto parametrů.

2.1.1.8   Palubní zařízení je zabudováno bezpečným a zabezpečeným způsobem. Jeho použití je v souladu s předpisy týkajícími se pole výhledu řidičů (1) a vnitřní výbavy (2) vozidel.

2.1.1.9   Subjekty pro výběr mýtného prostřednictvím silniční signalizace nebo jinými prostředky popřípadě informují řidiče o povinnosti uhradit mýtné nebo poplatek za pohyb vozidla v oblasti podléhající výběru mýtného, zejména při vjezdu do oblasti podléhající výběru mýtného a při výjezdu z této oblasti.

2.1.2   Systémy mýtného založené na mikrovlnné technologii

Aplikace EETS založené na mikrovlnné technologii podporují:

u palubního zařízení poskytovatelů EETS: normy EN 15509 i ETSI ES 200674-1 a související technické zprávy pro zavedení protokolu,

u pevného a pohyblivého silničního zařízení subjektů pro výběr mýtného: normu EN 15509. V Itálii může pevné a pohyblivé silniční zařízení subjektů pro výběr mýtného namísto toho podporovat normu ETSI ES 200674-1 a související technické zprávy pro zavedení protokolu.

2.1.3   Systémy mýtného založené na globálním družicovém navigačním systému (GNSS)

Poskytovatelé EETS sledují dostupnost lokalizačních údajů systému družicové navigace a určování polohy.

Poskytovatelé EETS informují subjekty pro výběr mýtného o potížích, které mohou mít při zjišťování údajů výkazu o mýtném v souvislosti s přijímáním družicových signálů. Subjekty pro výběr mýtného použijí získané informace k určení problematických oblastí a v případě potřeby zajistí po dohodě s poskytovateli EETS posílení lokalizačních signálů.

2.2   Provozní a řídící požadavky

1.

EETS splňuje požadavky evropských právních předpisů o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zejména je nutno zajistit soulad se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 2002/58/ES.

2.

Subjekty pro výběr mýtného a poskytovatelé EETS vypracují pohotovostní plány s cílem zamezit významnému narušení silničního provozu v případě nedostupnosti EETS.


(1)  Směrnice Komise 90/630/EHS ze dne 30. října 1990, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 77/649/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu řidičů motorových vozidel (Úř. věst. L 341, 6.12.1990, s. 20).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/4/ES ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel) (Úř. věst. L 87, 8.4.2000, s. 22).


PŘÍLOHA IV

SHODA PRVKŮ INTEROPERABILITY SE SPECIFIKACEMI A VHODNOST TĚCHTO PRVKŮ PRO POUŽITÍ

ES PROHLÁŠENÍ

1.   Shoda se specifikacemi

Pro posouzení shody prvků interoperability (včetně silničního zařízení a rozhraní) s požadavky stanovenými v tomto rozhodnutí a všech příslušných technických specifikacích výrobce prvků interoperability, jež mají být použity v rámci poskytování EETS, nebo jeho zplnomocněný zástupce zvolí postupy z modulů uvedených v rozhodnutí č. 768/2008/ES. Na základě toho vypracuje pro prvky interoperability ES prohlášení o shodě se specifikacemi, popřípadě s výhradou získání certifikátu přezkoušení od oznámeného subjektu.

Podle vybraných modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí č. 768/2008/ES ES prohlášení o shodě se specifikacemi zahrnuje vlastní posouzení výrobce nebo posouzení skutečné shody jednotlivého samostatně uvažovaného prvku interoperability s technickými specifikacemi, které se musí dodržet, provedené jedním nebo více oznámenými subjekty.

2.   Vhodnost pro použití (interoperabilita služby)

Vhodnost prvků interoperability pro použití se posuzuje za provozu nebo během použití při poskytování služby tak, že jsou reprezentativně zabudovány do systému mýtného v rámci EETS subjektu/subjektů pro výběr mýtného, v jehož/jejichž oblasti se ve stanovené provozní době palubní zařízení pohybuje.

K provedení takovéhoto přezkoušení typu na základě zkoušky za provozu s cílem prokázat interoperabilitu prvků interoperability za provozu výrobce, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce:

a)

spolupracuje přímo se subjektem/subjekty pro výběr mýtného, v jehož/jejichž oblasti se palubní zařízení pohybuje. V tomto případě

výrobce, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce:

1.

uvede do provozu jeden (nebo více) reprezentativních vzorků plánované výroby;

2.

sleduje chování prvků interoperability za provozu postupem, jenž byl schválen subjektem/subjekty pro výběr mýtného a na nějž tento subjekt/subjekty dohlíží/dohlížejí;

3.

předloží subjektu/subjektům pro výběr mýtného důkazy, že prvky interoperability splňují všechny požadavky na interoperabilitu stanovené tímto subjektem / těmito subjekty pro výběr mýtného;

4.

vypracuje prohlášení o vhodnosti pro použití podmíněné získáním osvědčení o vhodnosti pro použití vydaného subjektem/subjekty pro výběr mýtného. Prohlášení o vhodnosti pro použití zahrnuje posouzení vhodnosti prvků interoperability EETS pro použití v prostředí EETS subjektu/subjektů pro výběr mýtného, které provede tento subjekt / tyto subjekty pro výběr mýtného;

A777 subjekt/subjekty pro výběr mýtného:

1.

schválí program pro validaci zkouškou za provozu;

2.

schválí postup sledování chování za provozu v jeho/jejich oblastech podléhajících výběru mýtného a provedou zvláštní ověření;

3.

posoudí interoperabilitu za provozu se svým systémem;

4.

v případě úspěšného chování prvků interoperability osvědčí vhodnost pro použití v jeho/jejich oblastech podléhajících výběru mýtného;

b)

nebo předloží žádost oznámenému subjektu. V tomto případě:

výrobce, poskytovatel EETS nebo zplnomocněný zástupce:

1.

uvede do provozu jeden (nebo více) reprezentativních vzorků plánované výroby;

2.

sleduje chování prvků interoperability za provozu postupem, jenž byl schválen oznámeným subjektem a na nějž tento subjekt dohlíží (harmonizovaným se souvisejícími moduly v rozhodnutí č. 768/2008/ES);

3.

předloží oznámenému subjektu důkazy, že prvky interoperability splňují všechny požadavky tohoto rozhodnutí, včetně výsledků zkoušky za provozu;

4.

vypracuje ES prohlášení o vhodnosti pro použití podmíněné získáním osvědčení o vhodnosti pro použití vydaného oznámeným subjektem. ES prohlášení o vhodnosti pro použití zahrnuje posouzení/hodnocení vhodnosti prvků interoperability EETS pro použití provedené oznámeným subjektem, přičemž se tyto prvky posuzují v rámci prostředí EETS vybraného subjektu/subjektů pro výběr mýtného, a zejména v případech, kdy jde o rozhraní, vzhledem k technickým specifikacím, zejména specifikacím funkční povahy, jež jsou určeny ke kontrole;

a oznámený subjekt:

1.

vezme v úvahu prohlášení o shodě se specifikacemi. Při přezkoušení za provozu se proto neposuzují znovu typové specifikace, které již pokrývá prohlášení o shodě, neexistují-li důkazy o tom, že se tyto specifikace váží ke zjištěným problémům s interoperabilitou;

2.

organizuje spolupráci se subjektem/subjekty pro výběr mýtného, které vybral výrobce;

3.

ověří technickou dokumentaci a program pro validaci zkouškou za provozu;

4.

schválí postup sledování chování za provozu a provádí zvláštní dohled;

5.

posoudí interoperabilitu za provozu se systémy a provozními postupy subjektu/subjektů pro výběr mýtného;

6.

v případě úspěšného chování prvků interoperability vydá osvědčení o vhodnosti pro použití;

7.

v případě neúspěšného chování prvků interoperability vydá důvodovou zprávu. Zpráva vezme v úvahu rovněž problémy, které mohou nastat v důsledku toho, že systémy a postupy subjektu pro výběr mýtného nesplňují příslušné normy a technické specifikace. Zpráva popřípadě obsahuje doporučení k vyřešení těchto problémů.

3.   Obsah ES prohlášení

ES prohlášení o shodě se specifikacemi nebo o vhodnosti pro použití a průvodní dokumenty musí být opatřeny datem a podpisem.

Prohlášení musí být sepsána ve stejném jazyce jako pokyny a musí obsahovat:

a)

odkazy na směrnici;

b)

jméno a adresu výrobce, poskytovatele EETS nebo zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství (uvede se obchodní název a úplná adresa, a v případě zplnomocněného zástupce se uvede rovněž obchodní název výrobce nebo konstruktéra);

c)

popis prvků interoperability (značka, typ, verze atd.);

d)

popis postupu použitého k prohlášení shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití;

e)

veškeré příslušné požadavky, které prvky interoperability splňují, zejména podmínky jejich použití;

f)

případně jméno a adresu subjektu (subjektů) pro výběr mýtného / oznámeného subjektu (oznámených subjektů), který (které) se účastní postupu pro posouzení shody se specifikacemi nebo vhodnosti pro použití;

g)

případně odkaz na technické specifikace;

h)

identifikaci podepisující osoby zplnomocněné k přijímání závazků jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství.


PŘÍLOHA V

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MUSÍ ČLENSKÉ STÁTY BRÁT V ÚVAHU PŘI OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ

a)

Subjekt je akreditován podle norem řady EN 45000.

b)

Subjekt a pracovníci odpovědní za kontrolu provádějí kontrolní činnosti na nejvyšší úrovni odborné bezúhonnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádnému tlaku ani podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou výsledky kontrol dotčeny.

c)

Subjekt, jeho ředitel a pracovníci odpovědní za provádění kontrol nebo za dohled nad nimi se nesmějí podílet přímo nebo jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, konstrukci, uvádění na trh ani údržbě prvků interoperability, ani na jejich používání. Tím není vyloučena možnost výměny technických informací mezi výrobcem nebo konstruktérem a tímto subjektem.

d)

Subjekt musí vlastnit potřebné vybavení nebo mít k takovémuto vybavení přístup, aby mohl řádně vykonávat technické a správní úkony spojené s prováděním kontrol.

e)

Pracovníci odpovědní za kontroly musí:

mít řádné technické a odborné vzdělání,

mít dostatečnou znalost požadavků vztahujících se ke kontrolám, jež provádějí, a dostatečné zkušenosti s kontrolami v této oblasti,

být schopni vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy nutné k formálnímu doložení provedených inspekcí.

f)

Musí být zaručena nezávislost pracovníků odpovědných za kontroly. Odměna žádného úředníka nesmí záviset na počtu provedených kontrol ani na výsledcích těchto kontrol.

g)

Subjekt musí uzavřít pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud tyto kontroly neprovádí přímo členský stát.

h)

Pracovníci tohoto subjektu musí zachovávat profesní tajemství s ohledem na všechny skutečnosti, které se dozvědí při plnění svých povinností (s výjimkou příslušných správních orgánů ve státě, v němž vykonávají svou činnost) v souladu se směrnicí 2004/52/ES a tímto rozhodnutím nebo jakýmkoli ustanovením vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato směrnice provádí.


PŘÍLOHA VI

PARAMETRY KLASIFIKACE VOZIDEL

1.   Obecná ustanovení

1.1

Soubor parametrů klasifikace vozidel, jež mají být podporovány službou EETS, neomezuje výběr tarifních systémů subjekty pro výběr mýtného. EETS pružně umožní vývoj souboru parametrů klasifikace podle předvídatelných budoucích potřeb.

1.2

Subjekt pro výběr mýtného sdělí podle ustanovení článku 19 ke každému tarifnímu systému používanému v oblasti podléhající výběru mýtného, za niž odpovídá, nejméně 3 měsíce před jeho použitím skutečnost, že soubor používaných parametrů klasifikace vozidel odpovídá jeho tarifním třídám pro vozidla.

1.3

Subjekt pro výběr mýtného zveřejní podle ustanovení článku 19 ke každému tarifnímu systému používanému v oblasti podléhající výběru mýtného, za niž odpovídá, skutečnost, že jeho tarifní třídy pro vozidla odpovídají jeho tarifní struktuře.

2.   Parametry klasifikace vozidel

2.1

Aniž jsou dotčena obecná ustanovení v bodě 1.1, subjekt pro výběr mýtného může jako parametry klasifikace vozidel použít:

a)

jakýkoli měřitelný parametr vozidel, který lze jednoznačně měřit pomocí jeho silničního zařízení;

b)

jakýkoli parametr vozidel, který podporuje norma EN 15509 a ETSI ES 200674-1 a související technické zprávy pro zavedení protokolu;

c)

parametry vozidel, které jsou povinné v registračních dokladech vozidel (1) a které jsou upraveny normou CEN ISO/TS24534;

d)

proměnné parametry klasifikace vozidel, jež jsou v současnosti používány v systémech mýtného, např. počet náprav (včetně zdvihatelných náprav), přítomnost přívěsu atd.;

e)

tyto environmentální parametry:

emisní třída vozidla, tj. jeho ekologická kategorie podle směrnice Rady 88/77/EHS (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES (3),

harmonizovaný parametr související s emisemi CO2, např. harmonizovaný kód Společenství V.7 v registračních dokladech vozidel.

2.2

Při pohybu v oblasti podléhající výběru mýtného je palubní zařízení schopné odesílat do zařízení subjektu pro výběr mýtného, které slouží ke sledování výkazů o mýtném, parametry klasifikace vozidla a informace o stavu palubního zařízení.

3.   Nové parametry klasifikace vozidel

Pokud subjekt pro výběr mýtného hodlá zavést nové parametry klasifikace vozidel, uvědomí o tom členský stát, v němž je subjekt pro výběr mýtného registrován, Komisi a ostatní členské státy. Komise postoupí tuto záležitost Výboru pro elektronické mýtné stanovenému v čl. 5 odst. 1 směrnice 2004/52/ES a vydá své stanovisko do šesti měsíců, a to postupem podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/52/ES.

4.   Nové tarifní systémy

4.1

Je-li nový tarifní systém založen na parametrech klasifikace vozidel, které se již používají nejméně v jedné oblasti EETS, podporují poskytovatelé EETS nový tarifní systém ode dne jeho vstupu v platnost.

4.2

Pokud nový tarifní systém zavádí jeden či více nových parametrů klasifikace vozidel, je nutno dodržet postup uvedený v bodě 3.


(1)  Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

(2)  Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 8).


Top