EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1100

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu (Text s významem pro EHP)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1100/oj

9.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 181/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1100

ze dne 7. července 2015

o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely sledování železničního trhu ukládá čl. 15 odst. 5 směrnice 2012/34/EU členským státům povinnost předkládat zprávy o využívání sítí a vývoji rámcových podmínek v odvětví železniční dopravy.

(2)

Na základě informací předaných členskými státy by Komise měla každé dva roky podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o záležitostech uvedených v čl. 15 odst. 4 směrnice 2012/34/EU.

(3)

Členské státy Komisi poskytují potřebné informace dobrovolně již řadu let. V zájmu konzistentnosti a srovnatelnosti údajů předkládaných členskými státy je třeba stanovit podrobná pravidla pro obsah a formát těchto údajů.

(4)

Tímto nařízením se zavádí dotazník, který musí členské státy každoročně vyplnit pro účely sledování technických a hospodářských podmínek a rozvoje trhu v oblasti železniční dopravy Unie.

(5)

Členské státy by měly při shromažďování údajů požadovaných v dotazníku spolupracovat se sociálními partnery, uživateli, regulačními subjekty a dalšími příslušnými orgány na vnitrostátní úrovni.

(6)

Při rozhodování o obsahu údajů, které je třeba v dotazníku uvést, zohledňuje Komise zdroje stávajících údajů i údaje, které již byly poskytnuty v rámci současných oznamovacích povinností, aby se minimalizovala dodatečná zátěž pro odvětví železniční dopravy i členské státy. Komise zejména tam, kde je to možné, využívá údajů poskytovaných podle těchto právních aktů:

nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (2), pokud jde o údaje týkající se investic do železniční infrastruktury;

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 (3), pokud jde o údaje týkající se objemu dopravy v železniční síti a údaje o nehodách;

nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 (4), a zejména jeho příloh I a II, pokud jde o údaje týkající se osobní železniční dopravy;

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 (5), pokud jde o zveřejňování výročních zpráv železničních podniků o kvalitě poskytovaných služeb; a

nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 (6), pokud jde o soupis aktiv vypracovaný členskými státy pro účely monitorování a hodnocení přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

(7)

Evropská síť regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy by měla být úzce zapojena do provádění oznamovacích povinností podle článku 15 směrnice 2012/34/EU, jakož i do aktualizace metodiky pro shromažďování údajů.

(8)

Dotazník obsažený v příloze by se měl používat pro shromažďování údajů vykazovaných počínaje rokem 2015. Pro vykazování údajů za první dva roky je třeba stanovit přechodné období vzhledem k tomu, že členské státy budou zřejmě muset po vstupu tohoto nařízení v platnost upravit stávající mechanismy pro shromažďování údajů. Aby se zamezilo chybnému výkladu, je důležité, aby členské státy v průběhu přechodného období informovaly Komisi o rozdílech v obsahu či formátu údajů v příslušných oddílech dotazníku.

(9)

Na žádost dotyčného železničního podniku, a pokud je to odůvodněno potřebou ochrany obchodního tajemství, mohou členské státy předložit Komisi údaje, jež jsou požadovány v bodě 7 dotazníku, v pseudonymizované podobě.

(10)

Údaje shromážděné podle tohoto nařízení by měly být zpřístupněny všem zúčastněným stranám, s výjimkou případů, kdy tomu brání potřeba chránit obchodní tajemství.

(11)

Metodiky, definice a metody shromažďování údajů se mohou v průběhu času vyvíjet v důsledku technického a vědeckého pokroku. Stejně tak může být žádoucí rozsah dotazníku omezit či rozšířit s přihlédnutím k vývoji železničního trhu a zlepšení dostupnosti údajů. Příloha tohoto nařízení by proto měla být v zájmu zohlednění tohoto vývoje pravidelně aktualizována v souladu s přezkumným postupem podle čl. 62 odst. 3 směrnice 2012/34/EU.

(12)

Komise konzultovala sociální partnery a uživatele v odvětví železniční dopravy prostřednictvím pracovní skupiny pro sledování železničního trhu. Rovněž konzultovala evropskou síť regulačních subjektů v oblasti železniční dopravy.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 62 odst. 1 směrnice 2012/34/EU,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví obsah a formát údajů, které musí členské státy v rámci svých oznamovacích povinností předložit Komisi pro účely sledování trhu železniční dopravy.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v čl. 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (7), čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (8) a článku 3 směrnice 2012/34/EU.

Použijí se rovněž tyto definice:

a)

„poplatky za přístup k trati“ (PPT) se rozumí poplatky vybrané za minimální přístupový balík podle bodu 1 přílohy II směrnice 2012/34/EU;

b)

„vysokorychlostními službami“ se rozumí železniční služby osobní dopravy poskytované vysokorychlostními kolejovými vozidly, včetně naklápěcích vlaků, které jedou rychlostí nejméně 200 km/h alespoň po částečnou dobu této služby; používání vysokorychlostní infrastruktury není vždy nezbytné;

c)

„konvenčními dálkovými službami“ se rozumí železniční služby osobní dopravy jiné než městské, příměstské, regionální nebo vysokorychlostní;

d)

„stanicí“ se rozumí místo na železnici, kde může začít, zastavit nebo skončit služba osobní železniční dopravy;

e)

„nákladním terminálem“ se rozumí místo vybavené pro překládku a skladování intermodálních dopravních jednotek, pokud alespoň jeden ze způsobů dopravy je železniční;

f)

„celkovou náhradou od státu“ v kontextu smluvních ujednání se rozumí celková částka, kterou stát dle dohody platí provozovateli infrastruktury ve formě financování po celé smluvní období;

g)

„kontrolním orgánem“ se rozumí orgán, který podle vnitrostátních právních předpisů ověřuje, zda provozovatel infrastruktury dodržuje smluvní ujednání;

h)

„kolejí“ se rozumí pár kolejnic, po kterých se mohou pohybovat železniční vozidla;

i)

„vyhrazenou vysokorychlostní tratí“ se rozumí trať vybudovaná speciálně pro jízdu rychlostí, která obvykle dosahuje alespoň 250 km/h na hlavních úsecích trati; může zahrnovat přípojné úseky, kde je rychlost snížena v zájmu zohlednění místních podmínek;

j)

„uzlem“ se rozumí důležitý bod v železniční síti, kde se kříží řada železničních tratí;

k)

„mezinárodní osobní dopravou“ se rozumí osobní doprava, při níž vlak překračuje alespoň jednu hranici členského státu a při níž služba přepravuje cestující mezi stanicemi umístěnými v různých státech;

l)

„vnitrostátní osobní dopravou“ se rozumí osobní doprava provozovaná výhradně na území jednoho členského státu;

m)

„vnitrostátní nákladní dopravou“ se rozumí nákladní doprava provozovaná výhradně na území jednoho členského státu;

n)

„přidělováním trasy“ se rozumí rozhodnutí o přidělení jednotlivé trasy (jednotlivých tras) vlaků pro provoz; přidělení trasy pro každou vlakovou službu provozovanou v rámci pravidelné linkové dopravy se považuje za samostatné přidělení trasy;

o)

„plánovanou trasou vlaku“ se rozumí trasa přidělená podle plánovacích pravidel stanovených v článku 45 směrnice 2012/34/EU;

p)

ad hoc trasou vlaku“ se rozumí trasa přidělená v souladu se žádostí ad hoc podle článku 48 směrnice 2012/34/EU;

q)

„zamítnutím přidělení trasy“ se rozumí žádost o trasu, kterou provozovatel infrastruktury zamítl v návaznosti na koordinační postup stanovený v čl. 46 odst. 1 směrnice 2012/34/EU; každé zrušení vlakové služby provozované v rámci pravidelné linkové dopravy se považuje za zamítnutí přidělení trasy;

r)

„údržbou“ se rozumí nekapitálové výdaje, které provozovateli infrastruktury vznikají v souvislosti s udržením stavu a kapacity stávající infrastruktury;

s)

„obnovami“ se rozumí kapitálové výdaje na rozsáhlejší náhradu stávající infrastruktury, která nemění její celkovou výkonnost;

t)

„modernizací“ se rozumí kapitálové výdaje na rozsáhlejší úpravu stávající infrastruktury, která zlepšuje její celkovou výkonnost;

u)

„novou infrastrukturou“ se rozumí kapitálové výdaje na projekty výstavby nových zařízení infrastruktury;

v)

„veřejnými prostředky“ v kontextu výdajů na infrastrukturu se rozumí finanční prostředky pocházející přímo z veřejných investičních dotací;

w)

„vlastními prostředky“ se rozumí prostředky z příjmů vzniklých provozovatelům infrastruktury nebo provozovatelům zařízení dostupných v rámci služby díky poplatkům za přístup nebo jiným způsobem;

x)

„příjmy“ se rozumí veškeré poplatky vybrané za poskytování služeb železniční dopravy ve vykazovaném období; nezahrnují další příjmy, jako jsou například příjmy ze služeb občerstvení, nádražních služeb a služeb poskytovaných ve vlaku;

y)

„tranzitem“ se rozumí přeprava určitou zemí mezi místem nakládky/nástupu a místem vykládky/výstupu, přičemž obě tato místa se nacházejí mimo území dané země;

z)

„železničním provozem na vnitrostátním území“ se rozumí jakýkoliv pohyb železničních vozidel na území jedné země bez ohledu na to, v které zemi jsou tato vozidla registrována;

aa)

„zpožděním“ se rozumí časový rozdíl mezi dobou uvedenou v jízdním řádu vlaku a okamžikem, ve kterém vlak projíždí konkrétním místem na své trase, na němž jsou zaznamenávány údaje o cestě vlaku;

bb)

„zrušenou službou“ se rozumí vlak zrušený v provozní fázi z důvodů souvisejících se železnicí, včetně nezastavení v plánované stanici v případě, kdy je vlak přesměrován, nebo nahrazení železniční dopravy dopravou silniční;

cc)

„průměrnou rychlostí podle jízdního řádu“ se rozumí rychlost vypočítaná vydělením celkové délky cesty dobou cesty předpokládanou podle jízdního řádu;

dd)

„náhradou za závazek veřejné služby“ nebo „náhradou za ZVS“ se rozumí finanční příspěvky, které ve vykazovaném období poskytuje přímo nebo nepřímo příslušný orgán z veřejných prostředků na provozování železniční dopravy v rámci závazku veřejné služby;

ee)

„obchodními službami“ se rozumí všechny služby osobní dopravy, které nespadají do oblasti působnosti služeb poskytovaných v rámci závazků veřejné služby;

ff)

„hlavním železničním podnikem“ se rozumí největší podnik z hlediska osobokilometrů nebo tunokilometrů;

gg)

„aktivní licencí“ se rozumí licence udělená železničnímu podniku, který zahájil provoz v období stanoveném členským státem v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2012/34/EU a v tomto období provoz nepřerušil;

hh)

„pasivní licencí“ se rozumí licence udělená železničnímu podniku, který nezahájil provoz v období stanoveném členským státem v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2012/34/EU či v tomto období provoz přerušil, a licence, které byly pozastaveny či zrušeny;

ii)

„poplatkem za získání licence“ se rozumí všechny poplatky, které si licenční orgán účtuje v souvislosti se zpracováním žádosti;

jj)

„dobou pro získání licence“ se rozumí doba mezi datem, kdy byla podána úplná žádost o licenci, a datem konečného rozhodnutí;

kk)

„ekvivalenty plných pracovních úvazků“ se rozumí celkový počet hodin, včetně přesčasů, odpracovaných v zaměstnání za rok, vydělený průměrným počtem hodin odpracovaných v zaměstnání na plný pracovní úvazek za rok;

ll)

„seřaďovacím nádražím“ se rozumí lokalita nebo část lokality vybavená větším množstvím kolejí nebo jiným zařízením pro seřaďovací operace železničních vagonů, včetně posunování.

Článek 3

Shromažďování údajů a jejich předkládání

1.   Do 31. prosince každého roku předloží členské státy Komisi údaje uvedené v dotazníku, který je obsažen v příloze, týkající se předchozího roku.

2.   Každý členský stát předloží Komisi údaje týkající se železniční dopravy na jeho území.

3.   Pokud železniční podnik působí ve více než jednom členském státě, poskytne vnitrostátním orgánům samostatné údaje pro každý členský stát, ve kterém působí.

4.   Členské státy mohou získat potřebné údaje z těchto zdrojů nebo jejich kombinace:

a)

povinných průzkumů;

b)

administrativních údajů, včetně údajů shromážděných statistickými úřady a jinými orgány;

c)

statistických odhadů s vysvětlením použitých metod;

d)

údajů poskytnutých příslušnými odvětvovými organizacemi nebo jinými zúčastněnými stranami; a

e)

ad hoc studií.

Subjekty, které příslušné údaje spravují, je na požádání poskytnou.

5.   Za účelem pomoci členským státům při zajišťování kvality a srovnatelnosti jejich údajů může Komise vypracovat materiály s metodickými pokyny s přihlédnutím k osvědčeným postupům přijatým vnitrostátními orgány a profesními organizacemi v odvětví železniční dopravy.

6.   Členské státy předkládají údaje Komisi prostřednictvím dotazníku v elektronické podobě, který Komise zveřejní na svých internetových stránkách.

7.   Členské státy a Komise musí dodržovat obchodní tajemství týkající se jim poskytnutých informací.

Článek 4

Přechodná ustanovení

1.   Členské státy zajistí, aby jejich způsob shromažďování údajů umožnil vykazovat údaje v souladu s obsahem a formátem stanoveným v příloze nejpozději pro vykazovací rok 2017. V případech, kdy členské státy zjistily významné obtíže při harmonizaci způsobu shromažďování údajů nebo vyjádřily obavy ohledně relevance či nutnosti některých kategorií údajů, posoudí se, zda je potřeba přílohu upravit.

2.   Pokud členské státy v přechodném období nemohou poskytnout údaje v souladu s obsahem a formátem stanoveným v příloze, vykáží údaje v co nejpodobnějším dostupném formátu a při předkládání údajů uvedou nesrovnalosti.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1708/2005 ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o společné referenční období pro harmonizovaný index spotřebitelských cen, a kterým se mění nařízení (ES) č. 2214/96 (Úř. věst. L 274, 20.10.2005, s. 9).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 14).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).


PŘÍLOHA

DOTAZNÍK PRO ÚČELY SLEDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO TRHU

Obecné informace

Členský stát:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NE

Vykazované období: ☐☐/☐☐/☐☐ – ☐☐/☐☐/☐☐

Odpovědný orgán:

Kontaktní e-mailová adresa:

Členské státy, jejichž národní měnou není euro, by k převodu peněžních hodnot ze své měny na euro měly použít průměr směnného kurzu ve vykazovaném období. Použitý směnný kurs by měl být uveden níže.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Otázky označené hvězdičkou (*) jsou nepovinné.

Pokud povinnost vykazovat údaje podle této přílohy odkazuje na železniční podniky, netýká se těch železničních podniků, které provozují pouze městské, příměstské nebo regionální služby v místních a regionálních nezávislých sítích podle čl. 2 odst. 1 směrnice 2012/34/EU.

1.   Zpoplatnění infrastruktury

1.1.   Průměrné poplatky za přístup k trati (PPT) za vlakový kilometr pro různé kategorie vlaků

Tabulka by se měla vyplnit pouze pro ty kategorie vlaků, které se používají ve vykazujícím členském státě. Pokud nelze vypočítat aritmetický průměr, lze uvést odhad PPT pro různé kategorie vlaků. Metoda používaná k výpočtu či odhadu PPT by měla být vysvětlena v kolonce 1.5 (1).

Kategorie vlaku

(pouze pokud se používá ve vykazujícím členském státě)

Poplatek za přístup k trati, bez přirážek

(euro/vlak. km)

Osobní doprava:

Osobní vlak poskytující příměstské a regionální služby

☐☐☐,☐☐

Osobní vlak poskytující konvenční dálkové služby

☐☐☐,☐☐

Osobní vlak poskytující vysokorychlostní služby na vyhrazených vysokorychlostních tratích

☐☐☐,☐☐

Nákladní doprava:

Nákladní vlak – hrubá hmotnost 1 000 tun

☐☐☐,☐☐

Nákladní vlak – hrubá hmotnost 1 600 tun

☐☐☐,☐☐

Nákladní vlak – hrubá hmotnost 6 000 tun

☐☐☐,☐☐

1.2.   Příjmy, které provozovatelům infrastruktury plynou z poplatků za infrastrukturu, stanice a terminály

Je třeba uvádět pouze poplatky vybrané provozovateli infrastruktury. Patří sem poplatky vybrané za vybavení stanic a nákladní terminály, které vlastní či spravují provozovatelé infrastruktury.

 

Příjmy

(v tisících eur)

Osobní doprava:

Celkové příjmy z poplatků za přístup k trati, včetně přirážek

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové příjmy ze staničních poplatků

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

z toho:

Staniční poplatky pro příměstské a regionální vlaky (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Staniční poplatky pro konvenční dálkové vlaky a vysokorychlostní vlaky (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Jiné poplatky vybrané od provozovatelů osobních vlaků

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nákladní doprava:

Celkové příjmy z poplatků za přístup k trati, včetně přirážek

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové příjmy z poplatků za nákladní terminály

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Jiné poplatky vybrané od provozovatelů nákladních vlaků

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové příjmy vybrané provozovateli infrastruktury

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Hlavní charakteristiky smluvních ujednání uzavřených podle čl. 30 odst. 2 směrnice 2012/34/EU

Provozovatel infrastruktury

(jméno/název)

Délka sítě, na niž se ujednání vztahuje

(km)

Počáteční datum

Konečné datum

Byly dohodnuty ukazatele výkonnosti? (2)

Pokud ano, uveďte podrobnosti

Celková náhrada od státu (v tisících eur)

Existuje orgán kontrolující dodržování smlouvy?

Pokud ano, uveďte podrobnosti

(název)

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ANO ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ANO ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ANO ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ANO ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ ANO ☐ NE

 

1.4.   Snížení hluku

Existují závazná pravidla (již platná nebo chystaná), podle nichž musí provozovatelé železnic a/nebo provozovatelé infrastruktury přijmout opatření, kterými se snižuje vystavení obyvatel hluku ze železnic? Taková opatření by mohla zahrnovat omezení objemu dopravy, protihlukové bariéry nebo PPT odstupňované podle hluku, jejichž účelem je urychlit dodatečné vybavení nákladních vozů „tichými“ brzdovými špalíky.

☐ ANO ☐ NE

Pokud ano, uveďte podrobnosti:

1.5.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky k těmto bodům:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Vysvětlete, jak byly vypočítány průměrné PPT za vlakový kilometr v tabulce 1.1, včetně uvedení všech složek poplatků.

Uveďte, zda byly vedle vykazovaných PPT uplatněny i přirážky.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

Uveďte, zda byly uplatněny PPT odstupňované v souladu s ERTMS (3).

 

2.   Přidělení kapacity

2.1.   Přetížené úseky infrastruktury

Uveďte prosím následující informace týkající se přetížených úseků v souladu s definicí v čl. 47 odst. 1 směrnice 2012/34/EU, uvádějící stav na konci vykazovaného období.

Celková délka tratí ovlivněných přetížením (km)

☐☐☐☐☐☐

z toho:

Vyhrazené vysokorychlostní tratě (km)

☐☐☐☐☐☐

Koridory pro železniční nákladní dopravu (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Počet přetížených uzlů

☐☐☐

2.2.   Prioritní služby

Uveďte prosím prioritní pořadí železničních služeb (nejvyšší priorita se hodnotí číslicí 1), u nichž musí vykazující členský stát stanovit prioritu pro přidělování kapacity infrastruktury, např. v rámci plánování a koordinačních procesů a v případě dočasných omezení kapacity či případech narušení. Pokud se na některou z uvedených služeb pravidla priority nevztahují, vyplňte prosím rámeček křížkem („x“).

Služby poskytované v rámci závazků veřejné služby (ZVS)

Vnitrostátní vysokorychlostní služby

Jiná vnitrostátní osobní doprava

Mezinárodní osobní doprava

Vnitrostátní nákladní doprava

Mezinárodní nákladní doprava

Jiné

Prosím uveďte podrobnosti:

2.3.   Úspěšné přidělení trasy a zamítnutí přidělení trasy pro různé služby

Tabulku je třeba vyplnit pouze pro kategorie vlaků používané v daném členském státě. Uveďte prosím následující informace týkající se situace po plánování a koordinačních procesech stanovených v článcích 45 a 46 směrnice 2012/34/EU.

Služba

Plánovaná trasa vlaku

Ad hoc trasa vlaku

Úspěšné přidělení trasy

(počet)

Zamítnutí přidělení trasy

(počet)

Úspěšné přidělení trasy

(počet)

Zamítnutí přidělení trasy

(počet)

Osobní doprava celkem:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vnitrostátní příměstská a regionální

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vnitrostátní konvenční dálková

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vnitrostátní vysokorychlostní

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Mezinárodní

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nákladní doprava celkem:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vnitrostátní nákladní

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Mezinárodní nákladní

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

z toho:

Trasy přidělené prostřednictvím jednotného kontaktního místa působícího v rámci koridoru pro železniční nákladní dopravu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

Stručně popište prioritní kritéria použitá provozovateli infrastruktury při přidělování tras v souvislosti s okolnostmi, za nichž se tato kritéria uplatňují, např. v rámci plánování a koordinačních procesů a v případě dočasných omezení kapacity či případech narušení.

Uveďte, zda byly uplatněny poplatky odrážející nedostatek kapacity, jak je stanoveno v čl. 31 odst. 4 směrnice 2012/34/EU.

Uveďte, zda byly vypracovány a provedeny plány na rozšíření kapacity, jak je stanoveno v článku 51 směrnice 2012/34/EU.

 

3.   Výdaje na infrastrukturu

Uveďte prosím výdaje, které hlavním provozovatelům železniční infrastruktury a jiným vlastníkům stanic a nákladních terminálů vznikly během vykazovaného období. Na roztříštěných trzích může být rozsah vykazování omezen na výdaje vlastníků větších stanic a nákladních terminálů (4). U intramodálních stanic a terminálů uveďte pouze tu část nákladů, která se vztahuje na železniční dopravu.

3.1.   Přehled výdajů na železniční infrastrukturu

(v tisících eur)

 

Údržba

Obnovy

Modernizace

Nová infrastruktura

Konvenční tratě

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vyhrazené vysokorychlostní tratě

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Větší stanice

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Větší nákladní terminály

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové výdaje

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Zdroj financování pro výdaje na různé složky infrastruktury  (5)

(v tisících eur)

 

Veřejné prostředky

Prostředky EU

Vlastní prostředky

Stávající infrastruktura, včetně větších stanic a nákladních terminálů

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nová infrastruktura

Konvenční a vyhrazené vysokorychlostní tratě

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Větší stanice

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Větší nákladní terminály

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkové výdaje

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

Uveďte odkaz na vnitrostátní strategii rozvoje infrastruktury zveřejněnou podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2012/34/EU.

 

4.   Příjmy a objem přepravy

4.1.   Příjmy a objem osobní a nákladní dopravy

Aby bylo zajištěno, že objem služeb odpovídá vykazovaným příjmům, měly by se v této tabulce uvádět pouze příjmy z železniční dopravy na území členského státu. V případě nutnosti lze použít statistické odhady. Nejsou-li oficiální statistické údaje týkající se objemu dopravy zatím k dispozici, lze uvést prozatímní hodnoty, které se později upraví.

Osobní doprava:

Celkové příjmy železničních podniků z dopravních služeb (v tisících eur)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkový objem služeb (v tisících vlakových kilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Celkový objem služeb (v milionech osobokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem vnitrostátních služeb (v milionech osobokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem mezinárodních služeb (v milionech osobokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem tranzitních služeb (*) (v milionech osobokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Příjmy ze závazků veřejné služby a obchodních služeb a objem závazků veřejné služby a obchodních služeb

Služby v rámci závazků veřejné služby:

Příjmy z jízdného (v tisících eur)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Náhrada za ZVS (v tisících eur)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Objem služeb (v milionech osobokilometrů)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obchodní služby

Příjmy z jízdného (v tisících eur)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Objem služeb (v milionech osobokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Nákladní doprava:

Celkové příjmy železničních podniků z dopravních služeb (v tisících eur)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Celkový objem služeb (v tisících vlakových kilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Celkový objem služeb (v milionech tunokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem vnitrostátních služeb (v milionech tunokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem mezinárodních služeb (v milionech tunokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

Objem tranzitních služeb (*) (v milionech tunokilometrů)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Uveďte, zda uvedené hodnoty příjmu ze železniční dopravy na území členského státu jsou vykazovány jako konkrétní údaje či odhady. Pokud se použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

Uveďte, zda u uvedených údajů byly nějaké rozdíly nebo nesrovnalosti.

 

5.   Kvalita železničních služeb

Tabulku je třeba vyplnit pouze pro kategorie vlaků používané v daném členském státě.

5.1.   Přesnost a rušení služeb osobní dopravy

Osobní doprava:

Celkový počet služeb

Počet vlaků přijíždějících na čas

(zpoždění v délce 5 minut nebo méně)

Počet zrušených služeb

Příměstské a regionální služby

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvenční dálkové a vysokorychlostní služby

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Přesnost a rušení služeb nákladní dopravy  (8)

Nákladní doprava:

Celkový počet služeb

Počet vlaků přijíždějících na čas

(zpoždění v délce 15 minut nebo méně)

Počet zrušených služeb

Vnitrostátní služby

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Mezinárodní služby

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Průměrná rychlost nákladní dopravy podle jízdního řádu (*)

Nákladní doprava:

Průměrná rychlost podle jízdního řádu (km/h)

Vnitrostátní služby

☐☐☐

Mezinárodní služby

☐☐☐

5.4.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

Vysvětlete, jak se „zpoždění“ vlaku měřilo (např. pouze na konečné zastávce nebo jako průměr u všech zastávek podle jízdního řádu).

Uveďte odkazy na zprávy o výkonnosti a průzkumy spokojenosti zveřejněné správní radou koridoru pro železniční nákladní dopravu podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 (9).

Uveďte odkaz na jakékoli jiné nedávné průzkumy kvality nákladní a osobní dopravy.

 

6.   Závazky veřejné služby (ZVS)

6.1.   Objem služeb a náhrad vyplacených za služby poskytované v rámci závazků veřejné služby v různých segmentech trhu

Tabulku je třeba vyplnit pouze pro kategorie vlaků používané v daném členském státě.

 

Objem služeb

(v milionech osobokilometrů)

Objem služeb (v tisících vlakových kilometrů)

Náhrada za ZVS (10) (v tisících eur)

Celkem

z toho:

Zadaných v konkurenčním nabídkovém řízení

Zadaných přímo

Služby v rámci ZVS celkem:

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

z toho:

Příměstské a regionální

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvenční dálkové

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vysokorychlostní

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

z toho:

Mezinárodní služby poskytované v rámci ZVS

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Přístup ke kolejovým vozidlům v souvislosti se službami v rámci ZVS

Uveďte prosím následující informace týkající se každé smlouvy na ZVS uzavřené ve vykazovaném období.

 

Popis (regiony nebo tratě, které jsou předmětem smlouvy)

Doba trvání (roky)

Objem smlouvy (v tisících vlakových kilometrů/rok)

Provozovatel (jméno/název)

Byla smlouva uzavřena v rámci konkurenčního nabídkového řízení?

Ujednání o poskytování kolejových vozidel

Definováno v zadávací dokumentaci?

Popis (11)

1.

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

☐ ANO ☐ NE

 

2.

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

☐ ANO ☐ NE

 

3.

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

☐ ANO ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ ANO ☐ NE

☐ ANO ☐ NE

 

6.3.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

 

7.   Stupeň otevřenosti trhu

Seznam železničních podniků, které mají tržní podíl ve výši 1 % nebo více. Existuje-li více než deset podniků s tržním podílem 1 % a více, uveďte pouze seznam 10 největších. Tržní podíl, jenž připadá ostatním železničním podnikům, lze uvést jako celkový údaj v kolonce „Ostatní“.

Pokud z důvodů obchodního tajemství nelze název železničního podniku uvést, použijte prosím pseudonymy, např. „ŽP 1“, „ŽP 2“. Nepostačuje-li ani to k ochraně obchodního tajemství, lze dále spojit tržní podíly železničního podniku, s výjimkou hlavního či zavedeného železničního podniku.

7.1.   Trh osobní dopravy – služby v rámci ZVS

Železniční podnik

(název nebo pseudonym)

Tržní podíl služeb v rámci ZVS

(procentuální podíl)  (12)

Hlavní nebo zavedený železniční podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Jiné železniční podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatní:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Trh osobní dopravy – obchodní služby

Železniční podnik

(název nebo pseudonym)

Tržní podíl obchodních služeb

(procentuální podíl)  (13)

Hlavní nebo zavedený železniční podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Jiné železniční podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatní:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Trh nákladní dopravy

Železniční podnik

(název nebo pseudonym)

Tržní podíl nákladní dopravy

(procentuální podíl)  (14)

Hlavní nebo zavedený železniční podnik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Jiné železniční podniky:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostatní:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

Uveďte, zda ve vykazovaném období vstoupily na trh osobní či nákladní dopravy nějaké větší nové železniční podniky.

 

8.   Stupeň harmonizace a legislativní vývoj (*)

Informace o míře harmonizace právních předpisů má Komise již k dispozici, jelikož členské státy Komisi informují o provedení právních předpisů do vnitrostátního práva.

V této části se členské státy mohou vyjádřit ke všem nevyřešeným otázkám týkajícím se evropského železničního trhu nebo vývoje v oblasti vnitrostátních právních předpisů o železnicích.

8.1.   Dodatečné poznámky (*):

 

9.   Udělování licencí

9.1.   Počet licencí vydaných železničním podnikům  (15)

Počet aktivních licencí na začátku vykazovaného období (A)

☐☐☐☐

Počet licencí pozastavených nebo zrušených ve vykazovaném období (16) (B)

☐☐☐☐

Počet licencí vydaných ve vykazovaném období (C)

☐☐☐☐

Počet aktivních licencí na konci vykazovaného období (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Počet pasivních licencí na konci vykazovaného období

☐☐☐☐

9.2.   Poplatky za vydání licence a čas potřebný pro její získání

Průměrný poplatek za licenci (v eurech)

☐☐☐☐☐☐

Průměrná doba pro získání licence (v kalendářních dnech)

☐☐☐

9.3.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

 

10.   Zaměstnanost a sociální podmínky

10.1.   Zaměstnanci v odvětví železniční dopravy podle pohlaví a věkových skupin

Uveďte prosím následující informace uvádějící stav na konci vykazovaného období. Pokud podnik rovněž poskytuje služby pro jiná odvětví než odvětví železniční dopravy, může údaj o počtu zaměstnanců vycházet z odhadu podílu celkového počtu zaměstnanců podílejících se na poskytování služeb souvisejících s železniční dopravou.

 

Celkem

(v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Muži (%)

Ženy (%)

 

< 30 let (%)

30 – 50 let (%)

> 50 let (%)

Celkový počet zaměstnanců v zavedených nebo jiných hlavních železničních podnicích (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

z toho:

strojvedoucí

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zaměstnanců v jiných železničních podnicích

☐☐☐☐☐☐

 

z toho:

strojvedoucí

☐☐☐☐☐☐

Celkový počet zaměstnanců u hlavních provozovatelů infrastruktury

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zaměstnanců u jiných provozovatelů infrastruktury

☐☐☐☐☐☐

 

Zaměstnanci jiných společností, které poskytují služby související se železniční dopravou (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

z toho:

 

Stanice (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Nákladní terminály (*)

☐☐☐☐☐☐

Údržba kolejových vozidel (*)

☐☐☐☐☐☐

Údržba infrastruktury (*)

☐☐☐☐☐☐

Organizace poskytující specializovaný výcvik (*)

☐☐☐☐☐☐

Pronájem strojvedoucích (*)

☐☐☐☐☐☐

Dodávky energie (*)

☐☐☐☐☐☐

Úklid kolejových vozidel (*)

☐☐☐☐☐☐

Jiné (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Zaměstnanci podle typu smlouvy

Uveďte prosím následující informace uvádějící stav na konci vykazovaného období.

 

Smlouvy na dobu neurčitou

A (19)

(%)

Smlouvy na dobu určitou

B

(%)

 

Smlouvy na částečný úvazek

(%)

Učni a stážisté

(%)

Celkový počet zaměstnanců v zavedených nebo jiných hlavních železničních podnicích (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

z toho:

strojvedoucí

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Celkový počet zaměstnanců u hlavních provozovatelů infrastruktury

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Pokud se pro shromažďování údajů použily vzorky či odhady, popište stručně uplatněný přístup.

Uveďte podrobnosti o školicích programech nebo činnostech pro zaměstnance v odvětví železniční dopravy.

Upřesněte, zda příslušný orgán využil svého práva podle čl. 4 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (21), pokud jde o práva pracovníků a sociální standardy platné pro provozovatele veřejných služeb.

Pokud byly v tabulce 10.1 vykázány údaje o „zaměstnancích jiných společností, které poskytují služby související se železniční dopravou“, uveďte stručně, o které společnosti se jedná.

 

11.   Zařízení dostupná v rámci služby

11.1.   Vlastnictví a správa hlavních zařízení dostupných v rámci služby

Pro účely tohoto dotazníku jsou zařízeními dostupnými v rámci služby zařízení podle definice v příloze II směrnice 2012/34/ES. Uveďte prosím počet zařízení provozovaných každým typem vlastníka nebo provozovatele.

Zařízení infrastruktury

Vlastnictví

Provozovatel

Zavedený železniční podnik a společnosti s ním související (22)

Ostatní společnosti

Zavedený železniční podnik a společnosti s ním související

Ostatní společnosti

Provozovatelé infrastruktury

Železniční podniky

Integrované společnosti (23)

Státní správa (24)

Jiní soukromí provozovatelé

Provozovatelé infrastruktury

Železniční podniky

Integrované společnosti

Státní správa

Jiné

Celkem stanic

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denním objemem více než 25 000 cestujících

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denním objemem 10 000–25 000 cestujících

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denním objemem 1 000–10 000 cestujících

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stanice s denním objemem méně než 1 000 cestujících

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Nákladní terminály

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Seřaďovací nádraží

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Zařízení pro údržbu

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Námořní a vnitrozemská přístavní zařízení propojená s železničními službami

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Čerpací stanice

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Počet stížností týkajících se zařízení dostupných v rámci služeb

Uveďte prosím počet podaných stížností na přístup k zařízením, výši poplatků nebo kvalitu poskytovaných služeb.

Stížnosti, jimiž se momentálně zabývá regulační subjekt

☐☐☐

Rozhodnutí o stížnostech ve vykazovaném období

☐☐☐

11.3.   Popis stížností:

Uveďte prosím stručný a obecný popis hlavních případů (maximálně deset), u nichž bylo ve vykazovaném období přijato rozhodnutí. Uveďte, zda stížnosti vznesly pochybnosti o výkladu evropského acquis v oblasti železniční dopravy, a uveďte základní rysy opatření navrhovaných k nápravě situace.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Dodatečné poznámky (*):

Uveďte prosím další poznámky, včetně těchto bodů:

Pro přechodné období uvedené v článku 4 nařízení platí, že v případě, že vykazované údaje zcela neodpovídají požadovanému obsahu a/nebo formátu, je třeba k tomu poskytnout informace.

Upřesněte, zda byly v konkrétních případech konzultovány regulační subjekty jiných členských států.

 


(1)  Vzhledem k různorodosti možných přístupů, které lze při výpočtu PPT uplatnit, je možné, že údaje, které různé členské státy v této tabulce uvedou, nebudou nutně srovnatelné a budou užitečné hlavně pro sledování trendů v jednotlivých členských státech.

(2)  Jak je uvedeno v bodu 3 přílohy V směrnice 2012/34/EU.

(3)  Evropský systém řízení železničního provozu.

(4)  Pro účely tohoto dotazníku se za „větší stanice“ považují stanice s denním objemem cestujících přesahujícím 10 000 osob v pracovních dnech a za „větší nákladní terminály“ se považují nákladní terminály s kapacitou přesahující 100 000 kontejnerů za rok nebo 1 milion tun ročně.

(5)  Celkové výdaje vykázané v tabulkách 3.1 a 3.2 by obecně měly být přibližně stejné.

(6)  Zde uvedené údaje by se měly shodovat s údaji uvedenými v tabulce 6.1. Platby za koncese, které provozovatel platí orgánu veřejné moci, by měly být považovány za „negativní“ náhrady za ZVS.

(7)  Zde uvedené údaje by se měly shodovat s údaji uvedenými v tabulce 6.1.

(8)  Pouze pro služby provozované dle jízdního řádu.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 22).

(10)  Platby za koncese, které provozovatel platí orgánu veřejné moci, by měly být považovány za „negativní“ náhradu za ZVS.

(11)  Dohodnuté ujednání pro poskytování kolejových vozidel pro každou smlouvu, například kolejová vozidla vlastněná, dotovaná nebo poskytovaná veřejným zadavatelem, poskytnutá železničním podnikem nebo pronajatá.

(12)  Na základě osobokilometrů uvedených na území členského státu ve vykazovaném období. Celková částka v tomto sloupci by měla být 100 %.

(13)  Na základě osobokilometrů uvedených na území členského státu ve vykazovaném období. Celková částka v tomto sloupci by měla být 100 %.

(14)  Na základě tunokilometrů uvedených na území členského státu ve vykazovaném období. Celková částka v tomto sloupci by měla být 100 %.

(15)  Členské státy již nebudou povinny tuto část vyplňovat, jakmile budou informace o licencích železničních podniků k dispozici všem členským státům v databázi interoperability a bezpečnosti (ERADIS) vedené Evropskou agenturou pro železnice.

(16)  S výjimkou licencí, jejichž platnost byla ve vykazovaném období obnovena.

(17)  Vykazované údaje by měly pokrývat alespoň 50 % trhu (na základě osobokilometrů a tunokilometrů).

(18)  Pokud nejsou zahrnuti ve výše uvedeném počtu zaměstnanců železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury.

(19)  A + B = 100 %

(20)  Vykazované údaje by měly pokrývat alespoň 50 % trhu (na základě osobokilometrů a tunokilometrů).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1.)

(22)  Včetně integrovaných provozovatelů infrastruktury a holdingových společností.

(23)  Včetně nezavedených železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, kteří jsou součástí integrované společnosti.

(24)  Vnitrostátní, regionální nebo místní správa.


Top