EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0771-20160615

Consolidated text: Nařízení Komise (ES) č. 771/2008 ze dne 1. srpna 2008 , kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/2016-06-15

2008R0771 — CS — 15.06.2016 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 771/2008

ze dne 1. srpna 2008,

kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 206 2.8.2008, s. 5)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/823 ze dne 25. května 2016,

  L 137

4

26.5.2016
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 771/2008

ze dne 1. srpna 2008,

kterým se stanoví organizační a jednací řád odvolacího senátu Evropské agentury pro chemické látky

(Text s významem pro EHP)KAPITOLA I

Organizace odvolacího senátuOddíl 1

Odvolací senát

Článek 1

Složení

1.  O každém odvolání rozhodují tři členové odvolacího senátu agentury (dále jen „odvolací senát“).

Alespoň jeden z členů musí mít právnickou kvalifikaci a alespoň jeden z členů musí mít odbornou kvalifikaci v souladu s nařízením (ES) č. 1238/2007.

2.  Projednávání všech odvolání předsedá předseda odvolacího senátu nebo jeden z jeho náhradníků.

3.  Předseda zajišťuje kvalitu a jednotnost rozhodnutí odvolacího senátu.

▼M1

4.  Aby mohla být odvolání vyřizována v uspokojivých lhůtách, může předseda po konzultaci se správní radou agentury přidělit odvolání náhradníkům nebo dalším členům. V takových případech může předseda určit zastupujícího předsedu.

Článek 1a

Smírčí dohoda

V zájmu řízení může předseda odvolacího senátu vyzvat strany, aby dosáhly smírčí dohody. V takovém případě jmenuje předseda jednoho člena, který bude napomáhat dosažení smírčí dohody. Předseda oznámí rozhodnutí jmenovat jednoho člena účastníkům řízení.

Pokud účastníci řízení dosáhnou smírčí dohody, tento jeden člen řízení ukončí a shrnutí smírčí dohody se zveřejní na internetových stránkách agentury. Pokud k dosažení smírčí dohody do dvou měsíců od rozhodnutí přidělit případ jednomu členu nedojde, předá se tento případ zpět odvolacímu senátu.

Článek 1b

Zpětvzetí odvolání

Je-li odvolání vzato zpět, předseda řízení ukončí.

▼B

Článek 2

Vyloučení členů

Při použití postupu podle čl. 90 odst. 7 nařízení (ES) č. 1907/2006 je před přijetím rozhodnutí dotčený člen odvolacího senátu vyzván k předložení připomínek, pokud jde o odůvodnění jakékoli námitky vznesené podle čl. 90 odst. 6 uvedeného nařízení.

Do doby, než bude přijato rozhodnutí podle čl. 90 odst. 7 uvedeného nařízení, se řízení pozastaví.

Článek 3

Nahrazování členů

1.  Odvolací senát nahradí svého člena náhradníkem v případě, že se rozhodne jej vyloučit z řízení v souladu s čl. 90 odst. 7 nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.  Předseda může nahradit jakéhokoli člena odvolacího senátu náhradníkem na žádost uvedeného člena v případě dovolené, nemoci nebo nevyhnutelných závazků uvedeného člena nebo pokud uvedenému členovi jakékoli jiné důvody brání v účasti na řízení. Kritéria pro výběr náhradníka se určí v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Pokud není člen senátu schopen požádat o nahrazení, může ho předseda nahradit z vlastního podnětu.

Předseda může odmítnout žádost o nahrazení pouze odůvodněným rozhodnutím.

Pokud se předseda nemůže účastnit řízení, určí svého náhradníka. Pokud tak předseda není schopen učinit, určí náhradníka ten z ostatních členů rozhodujících ve věci příslušného odvolání, který je služebně starší, nebo, pokud oba ostatní členové působí v odvolacím senátu stejně dlouhou dobu, určí náhradníka starší z těchto členů.

3.  Pokud je některý z členů nahrazen před uskutečněním jednání, řízení se nepozastaví a uvedeným nahrazením nejsou dotčeny žádné již učiněné procesní kroky.

Pokud je některý z členů nahrazen poté, co proběhlo jednání, uskuteční se jednání znovu, pokud se účastníci řízení, náhradník a ostatní dva členové rozhodující ve věci příslušného odvolání nedohodnou jinak.

4.  Pokud je některý z členů nahrazen, je dotčený náhradník vázán jakýmkoli rozhodnutím přijatým před tímto nahrazením.

5.  Nepřítomnost některého z členů poté, co odvolací senát přijal konečné rozhodnutí, nebrání tomu, aby odvolací senát uskutečnil zbývající procesní kroky.

Pokud předseda není schopen podepsat rozhodnutí nebo uskutečnit další zbývající procesní kroky, provede tyto kroky jménem předsedy ten z dalších členů rozhodujících ve věci příslušného odvolání, který je služebně starší, nebo, pokud oba ostatní členové působí v odvolacím senátu stejně dlouhou dobu, provede tyto kroky starší z těchto členů.

Článek 4

Zpravodaj

1.  Předseda jmenuje jednoho z dalších členů, kteří rozhodují ve věci příslušného odvolání, zpravodajem v uvedené věci nebo tuto funkci plní sám, přičemž bere v potaz potřebu zajistit vyvážené rozdělení práce mezi všemi členy.

2.  Zpravodaj předběžně prostuduje odvolání.

3.  Odvolací senát může na základě návrhu zpravodaje nařídit jakékoli procesní opatření uvedené v článku 15.

Prováděním uvedených opatření může být pověřen zpravodaj.

4.  Zpravodaj vypracuje návrh rozhodnutí.Oddíl 2

Spisovna

Článek 5

Spisovna a tajemník

1.  Tímto se v rámci agentury pod záštitou odvolacího senátu zřizuje spisovna. V čele spisovny stojí osoba jmenovaná jako tajemník podle odstavce 5.

2.  Úkolem spisovny je přijímání, předávání a úschova dokumentů a poskytování dalších služeb podle tohoto nařízení.

3.  Ve spisovně je veden rejstřík odvolání, do nějž se vkládají odkazy na veškerá odvolání a související dokumenty.

▼M1

4.  Pracovníci spisovny včetně tajemníka se neúčastní žádných řízení agentury vztahujících se k rozhodnutím, která mohou být předmětem odvolání podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo podle čl. 77 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 4 ).

5.  Odvolacímu senátu je při výkonu povinností nápomocen tajemník, kterého jmenuje předseda.

Předseda má vedoucí a organizační pravomoc dávat tajemníkovi konkrétní pokyny, pokud jde o záležitosti související s plněním funkcí odvolacího senátu.

▼B

6.  Tajemník ověřuje, zda jsou splněny lhůty a další formální podmínky spojené s podáním odvolání.

7.  Obecné pokyny tajemníkovi se přijmou v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.KAPITOLA II

Řízení

Článek 6

Odvolání

1.  Odvolání musí obsahovat:

a) jméno a adresu odvolatele;

b) pokud odvolatel určil zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

c) adresu pro účely doručování, pokud je jiná než adresy uvedené podle písmen a) a b);

d) odkaz na rozhodnutí, proti kterému je odvolání podáno, a odvolací návrh;

e) odvolací důvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

f) popřípadě povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů a vysvětlující sdělení o skutečnostech, na jejichž podporu jsou uvedené důkazy předkládány;

▼M1

g) popřípadě označení, které informace v odvolání mají být pokládány za důvěrné a proč;

▼B

h) informaci, zda odvolatel souhlasí s tím, aby odvolateli, případně jeho zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

▼M1

2.  K odvolání musí být přiložen doklad o zaplacení poplatku za odvolání podle článku 10 nařízení (ES) č. 340/2008, nebo případně podle článku 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 564/2013 ( 5 ).

▼B

3.  Pokud odvolání nesplňuje požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) až d) a v odstavci 2, určí tajemník přiměřenou lhůtu, v níž musí odvolatel tyto požadavky splnit. Tajemník může takovou lhůtu určit pouze jednou.

▼M1

Během této lhůty se staví běh lhůty podle čl. 93 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1907/2006.

▼B

4.  Pokud je zjištěna jakákoli nesrovnalost, která by mohla odvolání činit nepřípustným, tajemník neprodleně zašle předsedovi odůvodněné stanovisko.

Pokud tajemník určí lhůtu podle odstavce 3 a pokud nesrovnalosti nebyly odstraněny, zašle toto stanovisko po jejím uplynutí.

5.  Tajemník neprodleně doručí odvolání agentuře.

▼M1

Pokud odvolatel není adresátem napadeného rozhodnutí, informuje tajemník adresáta o tom, že bylo proti uvedenému rozhodnutí podáno odvolání.

▼B

6.  Na internetové stránce agentury se zveřejní oznámení, ve kterém je uvedeno datum registrace odvolání, kterým se zahajuje řízení, jména a adresy účastníků řízení, předmět řízení, odvolací návrh a souhrn odvolacích důvodů a hlavních podpůrných argumentů.

▼M1

Aniž je dotčeno ustanovení prvního pododstavce, rozhodne předseda, zda se informace označené odvolatelem podle odst. 1 písm. g) mají pokládat za důvěrné, a zajistí, aby žádné informace, které jsou pokládány za důvěrné, nebyly zveřejněny v oznámení. Praktické podrobnosti zveřejnění se určí v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

▼B

Článek 7

Odpověď na odvolání

1.  Agentura předloží odpověď na odvolání do dvou měsíců od doručení odvolání.

Předseda může za výjimečných okolností na základě odůvodněné žádosti agentury tuto lhůtu prodloužit.

2.  Odpověď na odvolání musí obsahovat:

a) pokud agentura určila zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

b) odvolací protidůvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

c) popřípadě povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů a vysvětlující sdělení o skutečnostech, na jejichž podporu jsou uvedené důkazy předkládány;

▼M1

d) popřípadě označení, které informace v odpovědi na odvolání mají být pokládány za důvěrné a proč;

▼B

e) informaci, zda agentura souhlasí s tím, aby jí, případně jejímu zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

3.  Pokud agentura nepředloží odpověď na odvolání, přestože byla řádně vyrozuměna, pokračuje řízení bez této odpovědi.

▼M1

Článek 8

Vstup vedlejšího účastníka do řízení

1.  Kdokoli, kdo prokáže oprávněný zájem na výsledku odvolání podaného odvolacímu senátu, může vstoupit do řízení před odvolacím senátem.

Odchylně od prvního pododstavce v případech souvisejících s hlavou VI kapitolou 2 nařízení (ES) č. 1907/2006 by měl mít členský stát, jehož příslušný orgán provedl hodnocení látky, dovoleno požádat o vstup do řízení, aniž by musel prokazovat svůj zájem na výsledku případu.

2.  Žádost, v níž se uvedou okolnosti, které zakládají právo vstoupit do řízení, musí být předložena do tří týdnů od zveřejnění oznámení podle čl. 6 odst. 6.

3.  Vstup do řízení se omezí na úplnou či částečnou podporu nebo úplné či částečné odmítnutí odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení.

Vstup do řízení nezakládá stejná procesní práva, jako jsou procesní práva přiznaná účastníkům řízení, a je ve vztahu k hlavnímu řízení podpůrný. Stává se bezpředmětným, je-li věc vyškrtnuta z rejstříku odvolacího senátu, dojde-li k zastavení řízení či zpětvzetí návrhu nebo ke smírčí dohodě mezi účastníky řízení nebo je-li odvolání prohlášeno za nepřípustné.

Vedlejší účastníci přijmou věc v takovém stavu, v jakém se nachází v době jejich vstupu do řízení.

4.  Žádost o vstup do řízení musí obsahovat:

a) označení věci;

b) jména účastníků řízení;

c) jméno (název) a bydliště (sídlo) vedlejšího účastníka;

d) pokud vedlejší účastník podle článku 9 určil zástupce, jméno a místo podnikání zástupce;

e) adresu pro účely doručování, pokud je jiná než adresy uvedené podle písmen c) a d);

f) odvolací návrh podaný jedním nebo více účastníky řízení, na jehož podporu žádá vedlejší účastník o povolení vstupu do řízení;

g) popis okolností zakládajících právo na vstup do řízení;

h) informace, zda vedlejší účastník souhlasí s tím, aby mu, případně jeho zástupci, byla korespondence doručována faxem, e-mailem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

Žádost o vstup do řízení se doručuje účastníkům řízení, aby se k ní případně mohli jakkoli vyjádřit, než o ní odvolací senát rozhodne.

5.  Pokud odvolací senát rozhodne umožnit vstup do řízení, obdrží vedlejší účastník opis veškerých procesních písemností doručených účastníkům řízení, které účastníci řízení za tímto účelem odvolacímu senátu poskytnou. Z této výměny se vyloučí důvěrné položky či dokumenty.

6.  Odvolací senát rozhodne, zda vyhoví žádosti o vstup do řízení.

Pokud odvolací senát vstup do řízení povolí, určí předseda lhůtu, v níž může vedlejší účastník předložit spis vedlejšího účastníka.

Spis vedlejšího účastníka musí obsahovat:

a) uvedení odvolacího návrhu vedlejšího účastníka směřujícího k podpoře odvolacího návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části, nebo proti odvolacímu návrhu jednoho z účastníků řízení jako celku nebo jeho části;

b) odvolací důvody a příslušné skutkové a právní argumenty;

c) případně povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů na podporu žádosti;

d) popřípadě označení, které informace v žádosti o vstup do řízení mají být pokládány za důvěrné a proč.

Po doručení spisu vedlejšího účastníka může předseda určit lhůtu, v níž se účastníci řízení mohou k tomuto spisu vyjádřit.

7.  Vedlejší účastníci nesou své náklady.

Článek 9

Zastupování

Pokud si účastník nebo vedlejší účastník řízení určil zástupce, musí tento zástupce předložit oprávnění jednat udělené zastupovaným účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení.

▼B

Článek 10

Předkládání procesních dokumentů

1.  Veškerá písemná podání musí být podepsána a opatřena datem.

2.  Pro účely výpočtu lhůt se dokument nepovažuje za podaný, dokud nebyl doručen spisovně.

3.  Účastník řízení nebo vedlejší účastník doručí spisovně dokumenty osobně nebo poštou. Odvolací senát však může povolit, aby dokumenty účastníka řízení nebo vedlejšího účastníka byly podány faxem, e-mailem nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného technického komunikačního prostředku.

Pravidla pro používání technických komunikačních prostředků, včetně používání elektronického podpisu, se přijmou v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

Článek 11

Přípustnost odvolání

1.  Důvody, na základě kterých může být odvolání prohlášeno nepřípustným, zahrnují tyto důvody:

a) odvolání nesplňuje požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. a) až d) a odstavci 2 a v článku 9 tohoto nařízení;

b) odvolatel překročil lhůtu pro podání odvolání stanovenou v čl. 92 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

▼M1

c) odvolání není podáno proti rozhodnutí uvedenému v čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo v čl. 77 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012;

▼B

d) odvolatel není ani adresátem rozhodnutí napadeného podávaným odvoláním, ani není schopen prokázat, že se jej bezprostředně a osobně dotýká, podle čl. 92 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.  Pokud předseda nerozhodne o přípustnosti odvolání ve lhůtě stanovené v čl. 93 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006, postoupí se odvolání odvolacímu senátu k posouzení jeho odvolacích důvodů a přípustnosti. Rozhodnutí o přípustnosti tvoří součást konečného rozhodnutí.

Článek 12

Posouzení odvolání

1.  Po první výměně písemných podání nelze předkládat žádné další důkazy, pokud odvolací senát nerozhodne, že je prodlení při předkládání příslušných důkazů řádně odůvodněno.

2.  Po první výměně podání nelze předkládat žádné nové odvolací důvody, pokud odvolací senát nerozhodne, že vycházejí z nových právních nebo skutkových důvodů, které vyšly najevo v průběhu řízení.

3.  V odpovídajících případech vyzve odvolací senát účastníky řízení, aby předložili připomínky k oznámením vydaným odvolacím senátem nebo ke sdělením druhého účastníka řízení nebo vedlejších účastníků.

Odvolací senát stanoví přiměřenou lhůtu pro předložení připomínek.

4.  Odvolací senát účastníkům řízení oznámí, že písemná část řízení byla ukončena.

Článek 13

Jednání

1.  Považuje-li to odvolací senát za nutné nebo požádá-li o to některý z účastníků řízení, nařídí odvolací senát jednání.

Žádost musí být podána do dvou týdnů ode dne, kdy bylo účastníkům řízení oznámeno ukončení písemné části řízení. Předseda může tuto lhůtu prodloužit.

2.  Předvolání k jednání zašle účastníkům řízení spisovna.

3.  Pokud se účastník řízení, přestože byl řádně předvolán, nedostaví k jednání tak, jak byl předvolán, může řízení pokračovat bez tohoto účastníka.

▼M1

4.  Jednání před odvolacím senátem jsou veřejná, pokud se odvolací senát z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení nerozhodne jinak a je-li toto rozhodnutí řádně odůvodněné.

▼B

5.  Jednání zahajuje a řídí předseda, který je také odpovědný za jeho řádný průběh.

Předseda a ostatní členové mohou účastníkům řízení nebo jejich zástupcům klást otázky.

6.  Tajemník je odpovědný za pořízení protokolu o každém jednání.

Protokol podepisují předseda a tajemník a je veřejnou listinou.

Před podepsáním protokolu musí být svědkům nebo znalcům umožněno zkontrolovat a potvrdit obsah té části protokolu, kde je zaznamenána jejich výpověď.

7.  Jednání se může uskutečnit prostřednictvím videokonference nebo za použití jiných komunikačních technologií, jsou-li k dispozici příslušné technické prostředky.

Článek 14

Jazykový režim

1.  Jazykem odvolání je jazyk, v němž bylo příslušné odvolání podáno.

Je-li odvolatel adresátem rozhodnutí, proti němuž je odvolání podáváno, musí být odvolání podáno v jazyce uvedeného rozhodnutí nebo v jednom z úředních jazyků Společenství, které se objevují v podání, které vedlo k danému rozhodnutí, včetně jazyků, které se objevují v informacích předkládaných podle čl. 10 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1907/2006.

2.  Jazyk odvolání se použije při písemném i ústním řízení a rovněž v protokolech a rozhodnutích odvolacího senátu.

K jakýmkoli podpůrným dokumentům v jiném jazyce se přiloží překlad do jazyka odvolání.

U dlouhých dokumentů se mohou překlady omezit na výňatky. Odvolací senát však může z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení kdykoli požádat o rozsáhlejší nebo o úplný překlad.

3.  Na základě žádosti jednoho z účastníků řízení a poté, co byl vyslechnut druhý účastník řízení, může odvolací senát povolit pro celé řízení nebo pro jeho část použití úředního jazyka Společenství jiného, než je jazyk odvolání.

4.  Na základě žádosti některého z vedlejších účastníků řízení a poté, co byli vyslechnuti oba účastníci řízení, může odvolací senát povolit tomuto vedlejšímu účastníkovi používat úřední jazyk Společenství jiný, než je jazyk odvolání.

5.  Pokud některý ze svědků nebo znalců uvede, že není schopen se náležitě vyjadřovat v jazyce odvolání, může mu odvolací senát povolit použít jiný jazyk Společenství.

6.  Pokud odvolací senát povolí užití jiného jazyka, než je jazyk odvolání, spisovna zajistí překlad nebo tlumočení.

Článek 15

Procesní opatření

1.  Odvolací senát může kdykoli v průběhu řízení nařídit procesní opatření.

2.  Účelem procesních opatření je zejména:

a) zajistit řádný průběh řízení a usnadnit provádění důkazů;

b) určit body, ke kterým musí účastníci řízení doplnit své argumenty;

c) upřesnit odvolací návrhy předložené účastníky řízení, jejich odvolací důvody a argumenty a vyjasnit otázky, jež jsou mezi nimi sporné;

▼M1

d) napomoci dosažení smírčí dohody mezi účastníky řízení.

▼B

3.  Procesní opatření mohou spočívat zejména:

a) v kladení otázek účastníkům řízení;

b) ve výzvách účastníkům řízení, aby předložili svá písemná nebo ústní stanoviska k určitým aspektům řízení;

c) ve vyžádání informací od účastníků řízení nebo třetích stran;

d) v žádostech o předložení dokumentů týkajících se dané věci;

e) v předvolávání účastníků řízení nebo jejich zástupců ke schůzkám;

f) v upozorňování na otázky, které se zdají být zvláště důležité, nebo na skutečnost, že některé otázky již zřejmě přestaly být sporné;

g) v připomínkách, které mohou pomoci soustředit se během řízení na podstatné otázky.

Článek 16

Důkazy

1.  Při řízení před odvolacím senátem mohou způsoby provádění důkazů zahrnovat:

a) žádosti o informace;

b) předkládání písemných či věcných důkazních materiálů;

c) slyšení účastníků řízení nebo svědků;

d) znalecké posudky.

Podrobná pravidla provádění důkazů se stanoví v souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3.

2.  Pokládá-li odvolací senát za nezbytné, aby účastník řízení, svědek nebo znalec vypovídal ústně, předvolá příslušnou osobu, aby se k němu dostavila.

3.  Účastníci řízení jsou o slyšení svědka nebo znalce před odvolacím senátem informováni. Mají právo se výslechu účastnit a klást svědkovi či znalci otázky.

Účastníci řízení mohou vznést námitku proti znalci nebo svědkovi z důvodů jeho nedostatečné způsobilosti, pokud jde o příslušné odvolání. O takovéto námitce pak rozhoduje odvolací senát.

4.  Před výpovědí každý znalec nebo svědek uvede, zda má na věci jakýkoli osobní zájem nebo zda byl dříve zástupcem některého z účastníků řízení nebo se účastnil přijímání rozhodnutí, jež je předmětem odvolání.

Pokud znalec nebo svědek tyto skutečnosti neuvede sám, mohou účastníci řízení odvolací senát na tuto skutečnost upozornit.

5.  Námitka vůči svědkovi nebo znalci musí být vznesena do dvou týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení oznámeno předvolání svědka nebo určení znalce. Účastník řízení uvede důvody své námitky a povahu jakýchkoli navrhovaných důkazů na její podporu.

6.  Výpovědi svědků nebo znalců se zaznamenají do protokolu.

Článek 17

Náklady spojené se zajištěním důkazů

1.  Svědci a znalci, kteří jsou předvoláni a kteří se dostaví před odvolací senát, mají nárok na odpovídající náhradu cestovních nákladů a diet.

Svědci, kteří jsou předvoláni a kteří se dostaví před odvolací senát, mají rovněž nárok na odpovídající náhradu ušlého zisku.

Znalci, kteří nejsou zaměstnanci agentury, mají nárok na odměnu za svoji práci.

2.  Platby se provádí svědkům poté, co poskytli výpověď, a znalcům poté, co splnili své povinnosti a úkoly. Je však možné vyplatit zálohu.

3.  Správní rada agentury stanoví pravidla pro výpočet částek a záloh k vyplacení.

4.  V souladu s postupem podle čl. 27 odst. 3 a ve shodě se správní radou se stanoví podrobná pravidla, pokud jde o:

a) určení toho, kdo nese náklady související s prováděním důkazů;

b) pravidla výplaty náhrad a odměn svědkům a znalcům.

5.  Pravidla uvedená v odstavcích 3 a 4 patřičně zohlední srovnatelná pravidla v jiných oblastech práva Společenství.

▼M1

Článek 17a

Náklady

Účastníci řízení nesou své náklady.

▼B

Článek 18

Příslušnost

Pokud odvolací senát postoupí věc příslušnému orgánu agentury v souladu s čl. 93 odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006, je tento orgán vázán odůvodněním rozhodnutí odvolacího senátu, pokud se mezitím okolnosti nezměnily.

Článek 19

Porady

1.  Pouze ti tři členové odvolacího senátu rozhodující ve věci příslušného odvolání se účastní porad o tomto odvolání. Porady jsou a zůstávají tajné.

2.  Během porad každý z členů sdělí své stanovisko a jeho důvody.

Nejprve se vyslechne stanovisko zpravodaje a nakonec, pokud zpravodajem není předseda, stanovisko předsedy.

Článek 20

Hlasování

Je-li zapotřebí hlasovat, hlasuje se v pořadí stanoveném v čl. 19 odst. 2 druhém pododstavci. Pokud je však předseda zároveň zpravodajem, hlasuje poslední.

Rozhodnutí se přijímají většinou hlasů.

Zdržet se hlasování není dovoleno.

Článek 21

Rozhodnutí

1.  Rozhodnutí obsahuje:

a) uvedení skutečnosti, že rozhodnutí přijímá odvolací senát;

b) den vydání rozhodnutí;

c) jména členů odvolacího senátu, kteří se zúčastnili řízení;

d) jména účastníků a vedlejších účastníků odvolacího řízení a jejich zástupců v řízení;

e) odvolací návrhy předložené účastníky řízení;

f) shrnutí skutkového stavu;

g) důvody, na nichž je rozhodnutí založeno;

▼M1

h) usnesení odvolacího senátu a, je-li to nutné, uložení náhrady nákladů na provedení důkazů a rozhodnutí o navrácení poplatků podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 340/2008 nebo čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 564/2013.

▼B

2.  Rozhodnutí podepíše předseda a tajemník. Podpisy mohou být elektronické.

Prvopis rozhodnutí se uloží ve spisovně.

3.  Rozhodnutí se účastníkům řízení doručí v souladu s článkem 22.

4.  K rozhodnutí se připojí sdělení, že je možné proti němu podat žalobu podle článku 230 Smlouvy a čl. 94 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006. Součástí sdělení je lhůta pro podání uvedené žaloby.

Nepřipojení uvedeného sdělení nemá za následek neplatnost rozhodnutí.

5.  Konečná rozhodnutí odvolacího senátu se zveřejní vhodnou formou v plném znění, pokud předseda na základě odůvodněné žádosti jednoho z účastníků řízení nerozhodne jinak.

▼M1

6.  Předseda rozhodne, zda informace uvedené odvolatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. g), agenturou podle čl. 7 odst. 2 písm. d) nebo vedlejším účastníkem řízení podle čl. 8 odst. 6 písm. d) je třeba považovat za důvěrné. Předseda zajistí, aby žádné informace, které jsou pokládány za důvěrné, nebyly zveřejněny v konečném rozhodnutí.

▼B

Článek 22

Doručování písemností

Tajemník zajistí, aby rozhodnutí a sdělení odvolacího senátu byla doručena účastníkům řízení a vedlejším účastníkům.

Doručení se provede jedním z těchto způsobů:

1) doporučenou zásilkou s doručenkou;

2) osobně proti potvrzení o převzetí;

3) jakýmkoli technickým komunikačním prostředkem, který má odvolací senát k dispozici a s jehož použitím pro tyto účely účastník řízení nebo jeho zástupce souhlasil.

Článek 23

Lhůty

1.  Lhůty stanovené podle nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo podle tohoto nařízení pro účely odvolacího řízení se vypočtou v souladu s odstavci 2 až 6 tohoto článku.

2.  Je-li lhůta vyjádřená ve dnech, týdnech, měsících nebo letech počítána od okamžiku, kdy nastala určitá událost nebo se uskutečnilo určité jednání, nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy skutečnost nastala nebo se uskutečnilo jednání.

3.  Lhůta vyjádřená v týdnech, měsících či letech končí uplynutím dne, který se v posledním týdnu, měsíci či roce svým označením nebo číslem shoduje se dnem, kdy nastala skutečnost nebo se uskutečnilo jednání, od nějž se lhůta počítá.

Není-li v případě lhůty vyjádřené v měsících nebo letech v posledním měsíci den, který je pro uplynutí lhůty rozhodný, končí lhůta uplynutím posledního dne uvedeného měsíce.

4.  Je-li lhůta vyjádřena v měsících a ve dnech, počítají se nejprve celé měsíce, poté dny.

5.  Lhůty zahrnují úřední svátky agentury, soboty a neděle.

6.  Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo úřední svátek agentury, končí lhůta uplynutím nejblíže následujícího pracovního dne.

Článek 24

Prodloužení a překročení lhůty

1.  Lhůty stanovené na základě tohoto nařízení může prodloužit ten, kdo je stanovil.

2.  Překročením lhůty nejsou dotčena žádná práva účastníka řízení, pokud dotčený účastník odvolacímu senátu prokáže působení nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci.

Článek 25

Přerušení řízení

Odvolací senát může na žádost jednoho z účastníků řízení nebo z vlastního podnětu po vyslechnutí účastníků řízení přerušit.

Pokud některý z účastníků řízení vznese proti tomuto přerušení námitku, přijme se rozhodnutí odůvodněným rozhodnutím.

Článek 26

Opravy

Odvolací senát může, po vyslechnutí účastníků řízení, opravit z vlastního podnětu nebo na žádost jednoho z účastníků řízení podanou do měsíce po doručení rozhodnutí chyby v psaní a počtech či zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí.KAPITOLA III

Závěrečná ustanovení

Článek 27

Prováděcí opatření

1.  V souladu s postupem podle odstavce 3 mohou být stanovena dodatečná pravidla procesní povahy nutná pro efektivní vyřizování odvolání a pravidla nutná pro organizaci práce odvolacího senátu včetně pravidel rozdělování případů mezi své členy.

2.  V souladu s postupem podle odstavce 3 mohou být přijímány praktické pokyny pro účastníky řízení a vedlejší účastníky a pokyny týkající se přípravy a provádění jednání před odvolacím senátem a podávání a doručování písemných podání a vyjádření.

3.  Předseda a další dva členové jmenovaní v souladu s čl. 89 odst. 3 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1907/2006 přijímají pravidla a opatření stanovená v tomto nařízení většinou hlasů.

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1, opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3. Nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 1354/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1).

( 2 ) Úř. věst. L 280, 24.10.2007, s. 10.

( 3 ) Úř. věst. L 107, 17.4.2008, s. 6.

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

( 5 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2013 ze dne 18. června 2013 o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 19.6.2013, s. 17).

Top