EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

1994R2965 — CS — 01.10.2003 — 002.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2965/94

ze dne 28. listopadu 1994

o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie

(Úř. věst. L 314, 7.12.1994, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2610/95 ze dne 30. října 1995,

  L 268

1

10.11.1995

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003,

  L 245

13

29.9.2003
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2965/94

ze dne 28. listopadu 1994

o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unieRADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k tomu, že v důsledku rozhodnutí ze dne 29. října 1993, přijatého vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států, zasedajících na úrovni hlav států a předsedů vlád, o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu ( 1 ) přijali zástupci vlád členských států vzájemnou dohodou prohlášení o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Unie při překladatelském oddělení Komise v Lucemburku, aby poskytovalo nezbytné překladatelské služby pro chod institucí a útvarů, jejichž sídla byla určena rozhodnutím ze dne 29. října 1993, s výjimkou Evropského měnového institutu;

vzhledem k tomu, že zřízení jediného specializovaného střediska je praktickým řešením obtíže s plněním překladatelských potřeb velkého počtu institucí nacházejících se na různých místech Unie;

vzhledem k tomu, že statut Překladatelského střediska by měla umožnit poskytování služeb institucím s právní subjektivitou, správní samostatností a vlastními rozpočty, a současně zachovat provozní spojení s Komisí;

vzhledem k tomu, že Smlouva neposkytuje jiné pravomoci k přijetí tohoto nařízení než pravomoci uvedené v článku 235,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Zřizuje se Překladatelské středisko pro instituce Unie (dále jen „středisko“).

▼M1

Článek 2

1.  Středisko poskytuje nezbytné překladatelské služby pro chod těchto subjektů:

 Evropská agentura pro životní prostředí,

 Evropská nadace pro vzdělávání,

 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost,

 Evropská agentura pro hodnocení léčiv,

 Agentura pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci,

 Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory),

 Evropský policejní úřad (Europol) a protidrogová jednotka Europolu.

Středisko a každý z uvedených subjektů dohodou upraví způsoby, kterými spolupracují.

2.  Jiné subjekty zřízené Radou, než jsou uvedeny v odstavci 1, mohou využívat služeb střediska na základě dohod s ním uzavřených.

3.  Orgány a instituce Unie, které již mají vlastní překladatelské útvary, mohou podle vlastní volby využívat služeb střediska v souladu s dohodami uzavřenými mezi stranami k tomuto účelu.

4.  Středisko se plně účastní práce Interinstitucionálního překladatelského výboru.

▼B

Článek 3

1.  Středisko je právnickou osobou.

2.  Aby mohlo vykonávat úkoly, kterými je pověřeno, má středisko ve všech členských státech nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, kterou právnickým osobám přiznávají jejich právní předpisy.

Článek 4

▼M1

1.  Středisko řídí správní rada složená z

a) jednoho zástupce každého subjektu uvedeného v čl. 2 odst. 1; každá dohoda podle čl. 2 odst. 2 může upravovat zastupování subjektu, který je stranou této dohody;

b) jednoho zástupce každého členského státu Evropské unie,

c) dvou zástupců Komise a

d) jednoho zástupce každého z orgánů a subjektů, které mají vlastní překladatelské útvary, ale uzavřely dohodu se střediskem o spolupráci podle vlastní volby.

▼B

2.  K zastupování nepřítomných zástupců uvedených v odstavci 1 jsou jmenováni jejich náhradníci.

3.  Správní radě předsedá jeden ze zástupců Komise.

Článek 5

1.  Členové správní rady jsou jmenováni na dobu tří let.

2.  Členové správní rady mohou být jmenováni opakovaně.

Článek 6

1.  Předseda svolává zasedání správní rady alespoň dvakrát ročně a tehdy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a).

2.  Správní rada přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou většinou svých členů.

3.  Každý člen správní rady má jeden hlas.

4.  Předseda nehlasuje.

Článek 7

Správní rada přijme svůj jednací řád.

Článek 8

1.  Správní rada přijme roční plán práce střediska na základě návrhu připraveného ředitelem.

2.  Plán lze v průběhu roku měnit postupem uvedeným v odstavci 1.

▼M2

3.  Správní rada přijme výroční zprávu o činnosti střediska a nejpozději do 15. června ji předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a institucím uvedeným v článku 2.

4.  Středisko každý rok předává rozpočtovému orgánu veškeré informace významné pro výsledek hodnotících postupů.

▼B

Článek 9

1.  Provoz střediska řídí ředitel jmenovaný správní radou na návrh Komise na dobu pěti let; může být jmenován opakovaně.

2.  Ředitel středisko právně zastupuje. Je odpovědný za

 řádnou přípravu a plnění plánu práce a rozhodnutí správní rady,

 běžnou správu,

 plnění úkolů svěřených středisku,

 plnění rozpočtu,

 veškeré personální otázky a

 přípravu zasedání správní rady.

3.  Z výkonu své funkce je ředitel odpovědný správní radě.

Článek 10

1.  Pro každý rozpočtový rok, jenž se kryje s kalendářním rokem, se vypracují odhady všech příjmů a výdajů střediska a zanesou se do jeho rozpočtu.

▼M1

2.  

a) Příjmy a výdaje rozpočtu střediska musí být vyrovnané.

▼M2

b) Příjmy střediska zahrnují platby uskutečněné institucemi, pro které středisko pracuje, a orgány a subjekty, pro něž v rámci dohodnuté spolupráce vykonalo práci, včetně interinstitucionálních činností, jakož i subvenci Společenství.

▼M2 —————

▼B

3.  Výdaje střediska zahrnují odměny zaměstnanců, výdaje na správu a infrastrukturu a provozní náklady.

▼M1

Článek 11

1.  Před přezkumem podle článku 19 se může každý subjekt uvedený v čl. 2 odst. 1, kterému vyvstaly zvláštní obtíže v souvislosti s poskytováním služeb střediskem, obrátit na středisko, aby se společně pokusily nalézt nejvhodnější řešení těchto obtíží.

2.  Ukáže-li se, že je nemožné k těmto řešením dospět ve lhůtě tří měsíců, může daný subjekt zaslat Komisi řádně odůvodněné sdělení, aby Komise mohla přijmout nezbytná opatření a případně zorganizovat pod dohledem střediska a s jeho pomocí systematičtější využití třetích osob k překladu dotyčných dokumentů.

▼B

Článek 12

Komise poskytuje středisku, na základě dohod s ním uzavřených a proti hrazení souvisejících výdajů, tuto pomoc:

1. podpůrné služby: terminologie, databáze, dokumentace, strojový překlad, školení, seznamy překladatelů ve svobodném povolání a přidělení úředníků na pracovní místa ve středisku;

2. řízení základních správních služeb: výplata platů, poskytování nemocenského pojištění, penzijní systémy, organizace sociálních služeb.

▼M2

Článek 13

1.  Odhady všech příjmů a výdajů střediska se vypracovávají pro každý rozpočtový rok, který odpovídá kalendářnímu roku, a uvádějí se v rozpočtu střediska, který obsahuje plán pracovních míst.

2.  Rozpočet střediska musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.  Každý rok sestaví správní rada na základě návrhu vypracovaného ředitelem odhad příjmů a výdajů střediska na následující rozpočtový rok. Tento odhad, obsahující plán pracovních míst, předá správní rada nejpozději do 31. března Komisi.

4.  Komise předloží odhad Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) spolu s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

5.  Komise na základě odhadu zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši subvence ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

6.  Rozpočtový orgán schvaluje položky subvencí pro středisko.

Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst střediska.

7.  Rozpočet střediska přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném schválení souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se upraví.

8.  Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předá toto stanovisko správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

▼B

Článek 14

1.  Rozpočet střediska plní ředitel.

▼M2

2.  Nejpozději do 1. března po ukončení každého rozpočtového roku předá účetní střediska účetnímu Komise prozatímní účty se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účty orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 obecného finančního nařízení.

3.  Nejpozději do 31. března následujícího rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účty střediska Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4.  Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímním účtům podle článku 129 obecného finančního nařízení vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku střediska a předloží ji správní radě k vyjádření.

5.  Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce střediska.

6.  Nejpozději do 1. července následujícího rozpočtového roku předá ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.  Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8.  Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě.

9.  Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro řádný průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 146 odst. 3 obecného finančního nařízení.

10.  Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament do 30. dubna roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 15

Správní rada přijme po konzultaci s Komisí finanční předpisy použitelné na středisko. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství ( 2 ), pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti střediska a s předchozím souhlasem Komise.

▼B

Článek 16

Na středisko se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Článek 17

1.  Na zaměstnance střediska se vztahují pravidla a nařízení platná pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství.

2.  Vůči svým zaměstnancům vykonává středisko pravomoci přenesené na orgán oprávněný jmenovat zaměstnance.

3.  Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí pravidla, aby zajistila mimo jiné utajení některých prací.

Článek 18

1.  Smluvní odpovědnost střediska upravují právní předpisy týkající se dané smlouvy.

Soudní dvůr Evropských společenství má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčích doložek obsažených ve smlouvách uzavíraných střediskem.

2.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí středisko v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států jakoukoli škodu, kterou způsobí jejich zaměstnanci při výkonu své funkce.

Soudní dvůr Evropských společenství má pravomoc rozhodovat veškeré spory týkající se náhrady těchto škod.

3.  Osobní odpovědnost zaměstnanců střediska upravují předpisy, které se na ně vztahují.

▼M2

Článek 18a

1.  Na dokumenty v držení střediska se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ( 3 ).

2.  Do šesti měsíců ode dne vstupu v platnost nařízení Rady (ES) č. 1645/2003 ze dne 18. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2965/94 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie ( 4 ), přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.  Proti rozhodnutím přijatým střediskem podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článků 195 a 230 Smlouvy.

▼B

Článek 19

Právní úpravu provozu střediska, jak ji vymezuje toto nařízení, může přezkoumat Rada na návrh Komise a po obdržení stanoviska Evropského parlamentu nejpozději tři roky po skončení počátečního období střediska, jež nepřekročí tři rozpočtová léta.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. C 323, 30.11.1993, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72, s opravou v Úř. věst. L 2, 7.1.2003, s. 39.

( 3 ) Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13.

Top