Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R0733-20081211

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/733/2008-12-11

2002R0733 — CS — 11.12.2008 — 001.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 733/2002

ze dne 22. dubna 2002

o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 113, 30.4.2002, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 ze dne 22. října 2008

  L 311

1

21.11.2008
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 733/2002

ze dne 22. dubna 2002

o zavádění domény nejvyšší úrovně .eu

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 156 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vytvoření domény nejvyšší úrovně .eu (.eu Top Level Domain či .eu TLD, dále jen „TLD .eu“) je jedním z cílů, které mají podpořit elektronický obchod v rámci iniciativy eEurope schválené Evropskou radou na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000.

(2)

Ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o uspořádání a správě internetu se odkazuje na vytvoření TLD .eu a usnesení Rady ze dne 3. října 2000 o uspořádání a správě internetu ( 4 ) byla Komise pověřena, aby se zasadila o koordinaci politik týkajících se správy internetu.

(3)

TLD jsou nedílnou součástí infrastruktury internetu. Mají zásadní význam pro celosvětovou interoperabilitu sítě World Wide Web („WWW“ či „web“). Propojení se sítí a přítomnost na ní umožněné přidělováním jmen domény a souvisejících adres dovoluje uživatelům najít na síti počítače a webové stránky. TLD jsou rovněž nedílnou součástí každé e-mailové adresy na internetu.

(4)

TLD .eu by měla v souladu s čl. 154 odst. 2 Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen „ccTLD“) nebo všeobecně použitelných domén nejvyšší úrovně (generic Top Level Domains) nabídla doplňkovou registrační doménu, a tak by napomohla ke zlepšení výběru a posílení hospodářské soutěže.

(5)

TLD .eu by měla v souladu s články 154 a 155 Smlouvy zlepšit interoperabilitu transevropských sítí tím, že by zajistila dostupnost serverů adresářových služeb .eu ve Společenství. Další servery adresářových služeb ve Společenství pozitivně ovlivní topologii a technickou infrastrukturu internetu v Evropě.

(6)

Díky TLD .eu by mělo dojít k většímu zviditelnění vnitřního trhu na elektronickém virtuálním tržišti. TLD .eu by měla jasně identifikovat spojení se Společenstvím, s jeho právním rámcem a s evropským trhem. Podnikům, organizacím a fyzickým osobám ve Společenství by měla umožnit registraci do zvláštní domény, ze které bude toto spojení zřejmé. TLD .eu tak nebude pouze sloužit jako základní kámen elektronického obchodu v Evropě, ale i přispěje k plnění cílů článku 14 Smlouvy.

(7)

TLD .eu může urychlit využívání výhod informační společnosti v Evropě jako celku, napomoci při integraci budoucích členských států do Evropské unie a přispět k potírání nebezpečí digitální propasti ve vztahu k sousedním státům. Lze proto očekávat, že působnost tohoto nařízení bude rozšířena na Evropský hospodářský prostor a že vznikne snaha změnit stávající ujednání mezi Evropskou unií a evropskými třetími zeměmi s cílem přizpůsobit požadavky TLD .eu tak, aby se na ní mohly podílet subjekty v těchto zemích.

(8)

Tímto nařízením nejsou dotčeny právní předpisy Společenství v oblasti ochrany osobních údajů. Toto nařízení by mělo být prováděno v souladu se zásadami ochrany soukromí a osobních údajů.

(9)

Správa internetu se dosud obecně orientovala podle zásad nevměšování, samosprávy a samoregulace. Tyto zásady by se v nejvyšší možné míře, a aniž by byly dotčeny právní předpisy Společenství, měly vztahovat i na ccTLD .eu. Při zavádění TLD .eu by se mohly zohlednit příslušné osvědčené postupy a popřípadě vytvořit dobrovolné obecné zásady nebo kodexy chování.

(10)

Zřízení TLD .eu by mělo přispět k prezentaci Evropské unie v globálních informačních sítích a vedle ccTLD jednotlivých států obohatit systém internetových domén.

(11)

Cílem tohoto nařízení je stanovit podmínky pro zavádění TLD .eu, zřídit rejstřík a vymezit obecný politický rámec pro práci rejstříku. Toto nařízení se nevztahuje na ccTLD jednotlivých států.

(12)

Rejstříkem je subjekt pověřený vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu, včetně udržování odpovídajících databází a s tím spojených veřejných informačních služeb, schválení pracovníků elektronické podatelny, registrace jmen domény, o které zažádali zplnomocnění pracovníci elektronické podatelny, provozování serverů adresářových služeb TLD a šíření residenčních souborů TLD. Veřejné informační služby spojené s TLD se označují jako dotazy „who is“. Databáze typu „who is“ by měly být v souladu s právními předpisy Společenství o ochraně údajů a ochraně soukromí. Přístup k těmto databázím slouží k poskytování informací o držitelích jmen domény a představuje zásadní nástroj posilování důvěry uživatelů.

(13)

Po uveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropských společenství by Komise měla na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení zřídit rejstřík. S vybraným rejstříkem by měla Komise uzavřít smlouvu na dobu určitou s možností obnovení, která by stanovila podmínky, za jakých rejstřík vytváří, přiděluje a spravuje TLD .eu.

(14)

Komise požádala jménem Společenství o přidělení kódu „eu“ za účelem vytvoření internetové ccTLD. Dne 25. září 2000 vydala Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) usnesení, že „kódy alfa-2 (alfanumerické kódy o dvou písmenech) mohou být přiděleny jako ccTLD pouze v případech, kdy správcovská organizace (Maintenance Agency) pro normu ISO 3166 zahrnula daný kód na seznam výjimečně rezervovaných kódů a rezervovala jej pro veškeré použití podle ISO 3166-1 vyžadující kódové vyjádření názvu dané země, území nebo oblasti“. Tyto podmínky kód „eu“ splňuje, a proto je „přidělitelný“ Společenství.

(15)

ICANN je v současné době zodpovědná za koordinaci přidělování kódů vyjadřujících ccTLD rejstříkům. V usnesení Rady ze dne 3. října 2000 se volá po uplatňování zásad pro práci rejstříků ccTLD přijatých Vládním poradním výborem (Governmental Advisory Committee — GAC). Rejstřík by měl při uzavírání smlouvy s ICANN dodržet zásady GAC.

(16)

Měla by být přijata obecná úprava nakládání se spekulativními a zneužívajícími registracemi jmen domény, která by zajistila držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem a/nebo právem Společenství a veřejnoprávním subjektům výhodu ve formě určitého časového úseku („sunrise period“), během kterého by výlučně takovýmto držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem a/nebo právem Společenství a veřejnoprávním subjektům byla vyhrazena registrace jejich jmen domény.

(17)

Odebrání jmen domény by nemělo být svévolné. K odebrání jména domény však může dojít, zejména pokud zjevně narušuje veřejný pořádek. Odebrání jmen domény by měl nicméně zajišťovat hladce a účinně fungující mechanismus.

(18)

Měla by být přijata pravidla týkající se postavení jmen domény, jejichž registrace není obnovena nebo jež jsou například na základě dědického práva ponechány bez držitele (bona vacantia).

(19)

Nový rejstřík TLD .eu by neměl být oprávněn vytvářet domény druhé úrovně pomocí kódů alfa-2 označujících země.

(20)

V rámci stanoveném tímto nařízením, obecnými pravidly pro zavádění a funkce TLD .eu a obecnými zásadami pro registraci by měly být při formulování registrační politiky zváženy různé alternativy, včetně přístupu „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(21)

Pokud se odkazuje na zúčastněné strany, měl by být upraven konzultační postup, který by zahrnoval zejména orgány veřejné moci, podniky, organizace a fyzické osoby. Pro organizaci takových konzultací by měl rejstřík zřídit poradní orgán.

(22)

Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení, včetně kritérií výběrového řízení na rejstřík, k ustanovení rejstříku, jakož i k přijetí obecných pravidel by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 5 ).

(23)

Protože cíle navrhovaného opatření, totiž zavedení TLD .eu, není možné uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států a z důvodu rozsahu a účinků opatření jej lze tedy lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství učinit kroky v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Účel a oblast působnosti

1.  Účelem tohoto nařízení je zavést ve Společenství národní doménu nejvyšší úrovně (ccTLD) „.eu“. Nařízení stanoví podmínky tohoto zavedení, včetně ustanovení rejstříku, a stanoví obecný politický rámec pro práci rejstříku.

2.  Tímto nařízením není dotčena úprava pro ccTLD platná v členských státech.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „rejstříkem“ subjekt pověřený vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu, včetně udržování příslušných databází a s tím spojených veřejných informačních služeb, registrace jmen domény, provozování rejstříku jmen domény, provozování serverů adresářových služeb rejstříku pro TLD a šíření residenčních souborů TLD;

b) „pracovníkem elektronické podatelny“ osoba nebo subjekt poskytující žadatelům služby registrace jmen domény na základě smlouvy uzavřené s rejstříkem.

Článek 3

Charakteristika rejstříku

1.  Komise:

▼M1

a) stanoví kritéria a postup pro ustanovení rejstříku. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijme regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 6 odst. 4;

▼B

b) v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2, po uveřejnění výzvy k projevení zájmu v Úředním věstníku Evropských společenství a po završení postupu pro tuto výzvu ustanoví rejstřík;

c) v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2 uzavře smlouvu, která stanoví podmínky dohledu Komise nad vytvářením, přidělováním a správou TLD .eu rejstříkem. Smlouva uzavřená mezi Komisí a rejstříkem je omezena na dobu určitou s možností obnovení.

Rejstřík nesmí přijímat registrace, dokud není stanovena registrační politika.

2.  Rejstřík je nezisková organizace zřízená v souladu s právními předpisy členského státu, jejíž sídlo, správní ústředí a hlavní provozovna jsou ve Společenství.

3.  Po předchozím souhlasu Komise uzavře rejstřík příslušnou smlouvu o přidělení kódu ccTLD „.eu“. Přitom vezme v úvahu odpovídající zásady přijaté Vládním poradním výborem.

4.  Rejstřík pro TLD .eu sám nevyvíjí činnost elektronické podatelny.

Článek 4

Povinnosti rejstříku

1.  Rejstřík dodržuje pravidla, zásady a pracovní postupy stanovené tímto nařízením a smlouvami uvedenými v článku 3. Rejstřík se řídí transparentními a nediskriminačními postupy.

2.  Rejstřík:

a) ve obecném zájmu vytváří, přiděluje a spravuje TLD .eu podle zásad kvality, účinnosti, spolehlivosti a přístupnosti;

b) prostřednictvím jakéhokoli zplnomocněného pracovníka elektronické podatelny pro TLD .eu registruje jména domény v TLD .eu na základě žádostí jakýchkoli:

i) podniků, jejichž sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovna se nachází na území Společenství, nebo

ii) organizací usazených ve Společenství, aniž by bylo dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů, nebo

iii) fyzických osob s bydlištěm ve Společenství;

c) ukládá poplatky přímo související se vzniklými náklady;

d) provádí politiku mimosoudního urovnávání sporů založenou na úhradě nákladů a vede řízení za účelem rychlého řešení sporů mezi držiteli jmen domény z práv ke jménům, včetně práv duševního vlastnictví, jakož i sporů týkajících se jednotlivých rozhodnutí rejstříku. Příslušná pravidla přijme v souladu s čl. 5 odst. 1 a zohlední doporučení Světové organizace duševního vlastnictví. Tato pravidla skýtají dotčeným stranám přiměřené procesní záruky, anož je dotčeno soudní řízení;

e) přijímá postupy pro schválení pracovníků elektronické podatelny domény .eu, provádí tato schválení a dbá o účinnou a korektní hospodářskou soutěž mezi pracovníky elektronické podatelny domény .eu;

f) zajišťuje celistvost databází jmen domény.

Článek 5

Politický rámec

▼M1

1.  Po konzultaci s rejstříkem Komise přijímá obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD.eu a všeobecné zásady pro registraci. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 6 odst. 3.

Tento politický rámec zahrnuje mimo jiné:

a) politiku mimosoudního urovnávání sporů;

b) opatření zaměřená proti spekulativní a zneužívající registraci jmen domény, včetně možnosti postupné registrace jmen domény, aby byl držitelům přednostních práv uznaných nebo stanovených vnitrostátním právem nebo právem Společenství, jakož i veřejnoprávním subjektům zaručen dostatek času na registraci jejich jmen;

c) úpravu postupu při možném odebrání jmen domény, včetně otázky uvolněných jmen domény (bona vacantia);

d) jazykové otázky a otázky týkající se zeměpisných pojmů;

e) nakládání s právy duševního vlastnictví a s jinými právy.

▼B

2.  Do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost mohou členské státy oznámit Komisi a ostatním členským státům omezený seznam becně uznávaných jmen s ohledem na zeměpisné a/nebo geopolitické pojmy týkající se jejich politické nebo územní organizace, která

a) buď nesmějí být zaregistrována, nebo

b) smějí být zaregistrována pouze pod doménou druhého stupně v souladu s obecnými pravidly.

Komise neprodleně oznámí rejstříku seznam oznámených jmen, na která se vztahují tato kritéria. Současně s tímto oznámením rejstříku Komise seznam zveřejní.

Vznese-li členský stát nebo Komise do 30 dnů od zveřejnění námitky proti některému pojmu obsaženému v oznámeném seznamu, přijme Komise v souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 3 opatření k nápravě.

3.  Před započetím registrační činnosti přijme rejstřík po konzultaci s Komisí a ostatními zúčastněnými stranami počáteční registrační politiku pro TLD .eu. Rejstřík bude při provádění své registrační politiky dodržovat obecná pravidla přijatá podle odstavce 1, přičemž zohlední seznamy výjimek uvedené v odstavci 2.

4.  Komise pravidelně informuje výbor uvedený v článku 6 o činnostech uvedených v odstavci 3 tohoto článku.

▼M1

Článek 6

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Komunikační výbor zřízený čl. 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) ( 6 ).

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 7

Výhrada práv

Společenství si vyhrazuje veškerá práva týkající se TLD .eu, zejména práva duševního vlastnictví a jiná práva k databázím rejstříku, jež jsou potřebná pro provádění tohoto nařízení, jakož i právo zřídit jiný rejstřík.

Článek 8

Zpráva o provádění

Jeden rok po přijetí tohoto nařízení a následně každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o využívání, účinnosti a fungování TLD .eu.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Úř. věst. C 96 E, 27.3.2001, s. 333.

( 2 ) Úř. věst. C 155, 29.5.2001, s. 10.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. července 2001 (Úř. věst. C 65 E, 14.3.2002, s. 147), společný postoj Rady ze dne 6. listopadu 2001 (Úř. věst. C 45 E, 19.2.2002, s. 53) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. února 2002 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 25. března 2002.

( 4 ) Úř. věst. C 293, 14.10.2000, s. 3.

( 5 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 6 ) Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33.

Top