Help Print this page 

Document 52016PC0731

Title and reference
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

COM/2016/0731 final - 2016/0357 (COD)
Multilingual display
Text

V Bruselu dne 16.11.2016

COM(2016) 731 final

2016/0357(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Souvislosti

Naší hlavní prioritou je zajistit bezpečnost občanů v otevřené Evropě. Problémy, které způsobuje migrační a uprchlická krize, a řada teroristických útoků, byly vážnou zatěžkávací zkouškou pro právní rámec EU v oblasti migrace a bezpečnosti. Občané EU očekávají, že vnější hranice schengenského prostoru budou účinně spravovány a že budou bránit nelegální migraci a zajišťovat větší vnitřní bezpečnost 1 . Účinná správa vnějších hranic je základním předpokladem pro volný pohyb v schengenském prostoru a pro snadnější překračování vnějších hranic EU ve světě mobility. Každý rok překročí hranici schengenského prostoru asi 400 milionů občanů EU a 200 milionů občanů ze zemí mimo EU.

V současné době může cestovat do Evropské unie bez víza asi 1,4 miliardy lidí přibližně z 60 zemí na celém světě. EU je proto v průmyslově vyspělém světě velmi oblíbenou destinací, což je díky zásadě vzájemnosti prospěšné i pro občany EU, jelikož je pro ně snadnější bezvízové cestování do zahraničí. Počet státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti do zemí schengenského prostoru, bude i nadále růst – očekává se, že počet státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří do roku 2020 překročí hranice schengenského prostoru, vzroste o více než 30 %, a sice z 30 milionů v roce 2014 na 39 milionů v roce 2020 2 . Z těchto čísel vyplývá, že je třeba zavést systém, který bude schopen plnit podobné cíle jako vízový režim, a sice posuzovat a řídit případnou nelegální migraci a bezpečnostní rizika, která představují státní příslušníci třetích zemí, kteří cestují do EU, ovšem jednodušším způsobem, který bude vstřícnější k návštěvníkům a bude v souladu s cíli EU v oblasti uvolnění vízového režimu.

Komise ve svém sdělení ze dne 14. září 2016 s názvem „Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice“ 3 potvrdila, že je nutné nalézt správnou rovnováhu mezi zajištěním mobility a posilováním bezpečnosti a zároveň usnadnit legální vstup do schengenského prostoru bez vízové povinnosti. Uvolnění vízového režimu se ukázalo být důležitým nástrojem k budování partnerství se třetími zeměmi, mimo jiné jako prostředek k zajištění účinnosti systémů navracení a zpětného přebírání osob, jakož i ke zvyšování atraktivity EU pro obchod a cestovní ruch.

Ve srovnání se státními příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje vízová povinnost, mají příslušné pohraniční a donucovací orgány k dispozici jen málo informací o státních příslušnících třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, pokud jde o rizika, jež mohou tyto osoby představovat před příjezdem na hranici schengenského prostoru. Pokud se doplní tato chybějící vrstva informací a rovněž pokud se provede posouzení rizik u návštěvníků bez vízové povinnosti, bude to znamenat významné posílení stávajících opatření, jež mají zachovat a posílit bezpečnost schengenského prostoru, a návštěvníci bez vízové povinnosti budou moci plně využívat svého bezvízového statusu.

Prvek vybudování účinnější a ucelenější správy vnějších hranic s pomocí nových technologií a s využitím plného potenciálu interoperability byl zmíněn ve sdělení s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ 4 a použit v revidovaném legislativním návrhu týkajícího se systému vstupu/výstupu EU (EES) 5 . Cílem návrhu EES je modernizovat shromažďování a registraci záznamů o vstupech a výstupech státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU. Komise současně zahájila studii proveditelnosti 6 týkající se zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Systém ETIAS by shromažďoval informace od státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti a zajišťoval by interoperabilitu, pokud jde o informace a technologickou infrastrukturu, s EES a jinými informačními systémy EU. Aby se zaručila maximální interoperabilita a sdílení zdrojů, měl by vývoj a zavádění systémů EES a ETIAS probíhat společně a souběžně. To, že je důležité urychleně navrhnout evropský systém pro cestovní informace a povolení, zdůraznil v září předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie a Komise oznámila, že legislativní návrh týkající se zřízení tohoto systému bude přijat do listopadu 2016.

V této souvislosti a v návaznosti na odkaz na systém ETIAS v Bratislavském plánu 7 vyzvala Evropská rada v říjnu 2016 8 Komisi, aby předložila návrh na zřízení systému ETIAS, přičemž zdůraznila potřebu „umožnit předem provádět bezpečnostní kontrolu cestujících bez vízové povinnosti a v případě nutnosti jim odepřít vstup“.

Důvody pro zřízení systému ETIAS

Systém ETIAS bude automatizovaný systém vytvořený pro účely identifikace veškerých rizik spojených s návštěvníky osvobozenými od vízové povinnosti, kteří cestují do schengenského prostoru. Země jako USA, Kanada a Austrálie již podobné systémy používají a považují je za nezbytnou součást svých právních rámců v oblasti bezpečnosti; mnoho Evropanů proto již tyto systémy zná.

O těchto cestujících bude systém ETIAS shromažďovat informace ještě před cestou, aby mohly být předem zpracovány. Cestujícím přinese jistotu, že budou moci bez problémů překročit hranice.

Posílení integrované správy hranic a zlepšení vnitřní bezpečnosti

V současné době nejsou předem k dispozici žádné informace o návštěvnících osvobozených od vízové povinnosti, kteří přicházejí na vnější hranici schengenského prostoru. Z hlediska migrace i z bezpečnostního hlediska vyvstává jasná potřeba provádět předběžné kontroly s cílem identifikovat veškerá rizika spojená s návštěvníky, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti a kteří cestují do schengenského prostoru. V současné době musí příslušníci pohraniční stráže na vnějších hranicích schengenského prostoru činit rozhodnutí, aniž by měli k dispozici předchozí posouzení. V roce 2014 byl přibližně 286 000 státních příslušníků třetích zemí odepřen vstup na vnější hranici EU-28. Většina případů odepření vstupu (81 %) byla zaznamenána na vnějších pozemních hranicích a v 16 % případů na vzdušných hranicích. Přibližně jedna pětina z těchto odepření vstupu byla způsobena neexistencí platného víza, ale většina případů se týkala negativního hodnocení rizik, která z hlediska migrace a/nebo bezpečnosti představoval daný státní příslušník třetí země 9 . Posouzení rizik prováděná Europolem a Evropskou pohraniční a pobřežní stráží potvrzují 10 existenci těchto rizik jak z hlediska nelegální migrace, tak z bezpečnostního hlediska.

Proto by hlavním úkolem systému ETIAS bylo ověřovat informace, které předkládají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, a to prostřednictvím žádosti podané online před příjezdem na vnější hranice EU, pokud tyto osoby představují určitá rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. To by se provádělo automatickým porovnáním každé žádosti podané prostřednictvím internetových stránek nebo mobilní aplikace s jinými informačními systémy EU, zvláštním kontrolním seznamem ETIAS a jasně vymezenými prověřovacími pravidly. Toto zkoumání by umožnilo zjistit, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody, které zabraňují vydání cestovního povolení.

Díky vytvoření systému ETIAS by Evropská pohraniční a pobřežní stráž získala mandát zajišťovat prostřednictvím ústřední jednotky ETIAS správu ústředního systému ETIAS, který bude propojen a integrován s infrastrukturami pro ostrahu hranic v jednotlivých státech. Žádosti zamítnuté během automatického zpracování by byly převedeny na ústřední jednotku ETIAS v rámci Evropské pohraniční a pobřežní stráže, která by rychle ověřila správnost poskytnutých informací a identifikovaných záznamů. Žádosti, u nichž se vyskytne záznam nebo shoda, budou předány příslušnému členskému státu (příslušným členským státům). Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) by vypracovala informační systém ETIAS a zajišťovala by jeho technický provoz. Europol by byl nápomocen, pokud jde o bezpečnostní aspekty.  

Tím, že EU bude vyžadovat platné cestovní povolení pro všechny státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, bez ohledu na způsob jejich přepravy nebo místo jejich vstupu, zajistí, že všichni návštěvníci budou před příchodem zkontrolováni, ale zároveň bude plně respektován jejich bezvízový status. Tento systém je však zvláště relevantní pro pozemní hranice, jelikož v případě zmíněných státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti a kteří cestují po zemi (pěšky, automobilem, autobusem, nákladním vozidlem, vlakem), se nevytvářejí předběžné informace o cestujících (API) ani jmenná evidence cestujících (PNR), jako je tomu v případě cestujících leteckou a/nebo námořní dopravou.

V důsledku toho systém ETIAS posílí vnitřní bezpečnost EU dvěma způsoby: za prvé prostřednictvím identifikace osob, které představují bezpečnostní riziko, ještě před příchodem na vnější schengenskou hranici, a za druhé zpřístupněním informací vnitrostátním donucovacím orgánům a Europolu, bude-li to v konkrétním případě nezbytné pro prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

Usnadnění cestování

Systém ETIAS rovněž usnadní překračování vnějších hranic schengenského prostoru pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti. Povolení ze systému ETIAS by bylo možné získat pomocí postupu podání žádosti, který bude jednoduchý, levný, rychlý a v naprosté většině případů nebude vyžadovat žádné další kroky. Podle zkušeností z jiných zemí, které disponují podobnými systémy vydávání cestovních povolení (USA, Kanada, Austrálie), by systém podle odhadů v 95 % či ještě větším počtu případů vygeneroval kladnou odpověď, jež by byla sdělena žadateli během několika minut. Otisky prstů ani jiné biometrické údaje by se neshromažďovaly. Povolení by mělo být platné po dobu pěti let a na více cest a poplatek za žádost by činil pouze 5 EUR. Toto povolení před cestou by státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti a směřují do schengenského prostoru, poskytlo jistotu. Jakmile žadatelé získají cestovní povolení, budou mít spolehlivě a včas jasno v tom, že jejich vstup do schengenského prostoru je povolen. V porovnání se současným stavem se jedná o významné zlepšení pro cestující.

I když konečné rozhodnutí o povolení vstupu do schengenského prostoru budou stále přijímat příslušníci pohraniční stráže na vnějších hranicích v souladu se Schengenským hraničním kodexem, systém ETIAS podstatně sníží počet případů odepření vstupu na hraničních přechodech. Příslušníci pohraniční stráže budou schopni zjistit, zda osoba stojící před nimi získala před příjezdem na hranice cestovní povolení či nikoli. Systém ETIAS tímto způsobem rovněž sníží náklady dopravců spojené s navracením cestujících z námořních a vzdušných hranic. Osoby, jimž bylo povolení odepřeno, nebudou plýtvat časem a finančními prostředky na cestu do schengenského prostoru. Tato rozhodnutí mohou být předmětem opravného prostředku v členském státě, který rozhodnutí přijal, a nebude nutné zahajovat zdlouhavý a nákladný postup žádosti o udělení víza, jako je tomu v případě podobných systémů pro cestovní povolení.

Hlavní prvky systému ETIAS

Definice

Navrhovaný evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) bude systém EU pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti, když překračují vnější hranice. Tento systém umožní určit, zda by přítomnost těchto osob na území členských států představovala rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví.

Za tímto účelem by bylo zavedeno cestovní povolení jakožto nová podmínka pro vstup do schengenského prostoru a absence platného cestovního povolení ze systému ETIAS by měla za následek odepření vstupu do schengenského prostoru.

Kromě toho by dopravci (v příslušných případech) museli ověřit, zda jejich cestující mají platné cestovní povolení ze systému ETIAS před tím, než jim umožní nastoupit do jejich dopravního prostředku mířícího do země schengenského prostoru.

Platné cestovní povolení by bylo pro návštěvníky spolehlivým vodítkem o tom, že posouzení rizik provedené před jejich příchodem na schengenský hraniční přechod je činí a priori způsobilými pro vstup do schengenského prostoru. Pohraniční stráž by i nadále prováděla hraniční kontroly v souladu se Schengenským hraničním kodexem a činila by konečná rozhodnutí o přiznání nebo odepření vstupu.

Systém ETIAS by se skládal z informačního systému ETIAS, ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS.

Informační systém ETIAS by zahrnoval ústřední systém pro zpracovávání žádostí; vnitrostátní jednotné rozhraní v každém členském státě, které by bylo založeno na stejných technických specifikacích pro všechny členské státy a propojovalo by jejich vnitrostátní pohraniční infrastruktury s ústředním systémem; zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními; veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení; e-mailovou službu; zabezpečený uživatelský účet umožňující žadateli poskytnout doplňující informace a/nebo dokumentaci, pokud to bude nutné; bránu pro dopravce; internetovou službu umožňující komunikaci mezi ústředním systémem a vnějšími aktéry a software umožňující ústřední jednotce ETIAS a národním jednotkám ETIAS zpracovávat žádosti.

V nejvyšší možné míře a jak jen to bude technicky proveditelné, bude informační systém ETIAS využívat hardwarové a softwarové prvky systému EES a jeho komunikační infrastrukturu. Bude rovněž zajištěna interoperabilita s jinými informačními systémy, do kterých bude systém ETIAS nahlížet, jako je VIS, údaje Europolu, Schengenský informační systém (SIS), Eurodac a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).

Ústřední jednotka ETIAS bude zřízena v rámci Evropské pohraniční a pobřežní stráže a bude součástí jejího právního a politického rámce. Ústřední jednotka ETIAS bude fungovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu a bude mít tyto čtyři hlavní úkoly: 1) zajišťovat, aby údaje uložené v souborech žádostí a údaje zaznamenané v informačním systému ETIAS byly správné a aktuální; 2) v případě nutnosti ověřovat žádosti o cestovní povolení, aby se odstranily veškeré pochybnosti ohledně totožnosti žadatele v případě shody získané v průběhu automatizovaného procesu; 3) definovat, testovat, provádět, hodnotit a revidovat specifické rizikové ukazatele pro prověřovací pravidla ETIAS po konzultaci s prověřovací komisí ETIAS a 4) provádět pravidelné audity týkající se vyřizování žádostí a provádění prověřovacích pravidel ETIAS, zejména pokud jde o jejich dopad na základní práva, zejména na právo na ochranu soukromí a ochranu údajů.

Národní jednotky ETIAS by byly zřízeny v každém členském státě a měly by primární odpovědnost za posuzování rizik a rozhodování o cestovních povoleních u žádostí zamítnutých na základě automatizovaného procesu zpracovávání žádostí. Musely by mít dostatečné zdroje, aby mohly plnit své úkoly 24 hodin denně 7 dní v týdnu. V případě potřeby by konzultovaly jiné národní jednotky a Europol a vydávaly by stanoviska, pokud o ně požádají jiné členské státy. Měly by rovněž sloužit jako národní ústřední přístupové body, pokud jde o žádosti o přístup k údajům v systému ETIAS pro donucovací orgány pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, které spadají do jejich pravomoci.

V rámci Evropské pohraniční a pobřežní stráže by byla zřízena rovněž prověřovací komise ETIAS s poradní funkcí. Ta by se skládala ze zástupce každé národní jednotky ETIAS a Europolu a byla by konzultována v případech, kdy bude třeba definovat, vyhodnotit a revidovat rizikové ukazatele, a rovněž pro účely provádění kontrolního seznamu ETIAS.

Oblast působnosti

Systém ETIAS se použije na státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti a také, pokud jde o kontrolu rizik v oblasti bezpečnosti a veřejného zdraví, i na rodinné příslušníky občanů Evropské unie a státních příslušníků třetích zemí požívajících právo na volný pohyb, pokud nejsou držiteli pobytové karty.

Systém ETIAS se nepoužije na: držitele dlouhodobých víz, držitele povolení pro malý pohraniční styk, občany mikrostátů v schengenském prostoru, držitele diplomatických pasů a členy posádek lodí nebo letadel ve službě, státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů EU nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie a je držitelem platné pobytové karty, a na osoby, jimž bylo přiznáno postavení uprchlíka, osoby bez státní příslušnosti nebo jiné osoby, které pobývají na území některého členského státu a jsou držiteli cestovního dokladu vydaného členským státem.

Systém ETIAS se nepoužije na občany EU. V důsledku toho musí státní příslušníci třetích zemí s několikanásobnou státní příslušností včetně státní příslušnosti některého členského státu EU používat pro vstup do schengenského prostoru pas vydaný členským státem EU.

Držitelé povolení pro malý pohraniční styk jsou z oblasti působnosti nařízení o ETIAS vyloučeni, dokud nebude provedeno důkladné posouzení bezpečnostních rizik souvisejících s touto kategorií osob v souladu s nařízením (ES) č. 1931/2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva. Evropská komise posoudí, zda je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 1931/2006 s cílem zajistit, aby podmínky pro vydávání povolení pro malý pohraniční styk zaručovaly vhodné posouzení bezpečnostních rizik, aniž by tím však byla jakkoli dotčena zjednodušení, která držitelům povolení pro malý pohraniční styk poskytuje nařízení (ES) č. 1931/2006 a Schengenský hraniční kodex. Evropská komise rovněž přezkoumá bezpečnostní prvky samotného povolení.

Žádost o cestovní povolení a postup jeho vydávání

Legislativní návrh podrobně stanoví praktické kroky a postup pro vydávání či zamítání cestovního povolení. Na obrázku níže je uveden přehled tohoto postupu z pohledu státního příslušníka třetí země osvobozeného od vízové povinnosti.

Obrázek 1: Cesta se systémem ETIAS

Žádost online

Před zahájením plánované cesty vytvoří žadatel žádost online přes internetovou stránku nebo mobilní aplikaci.

Každý žadatel bude pro účely vyplnění žádosti požádán, aby poskytl tyto údaje:

příjmení, jméno (jména), rodné příjmení, obvyklé jméno (obvyklá jména); datum narození, místo narození, země narození, pohlaví, současná státní příslušnost, jména rodičů žadatele, adresa bydliště,

cestovní doklad,

je-li to relevantní, také veškeré další státní příslušnosti,

informace o trvalém pobytu,

e-mailová adresa a telefonní číslo,

členský stát zamýšleného prvního vstupu,

údaje o vzdělání a současném zaměstnání,

odpovědi na soubor základních otázek ETIAS (pokud jde o onemocnění s epidemickým potenciálem nebo jiné infekční nebo nakažlivé parazitické nemoci, záznamy v rejstřících trestů, přítomnost ve válečných oblastech a jakékoli předchozí rozhodnutí o navrácení na hranice nebo příkazy k opuštění území členského státu EU),

pokud je žadatel nezletilou osobou, totožnost osoby odpovědné za tuto nezletilou osobu,

pokud žádost podává jiná osoba než žadatel, totožnost osoby a společnosti, kterou zastupuje (v příslušných případech).

V případě rodinných příslušníků občanů EU / státních příslušníků třetích zemí, kteří využívají volného pohybu bez pobytových karet: jejich status jako rodinného příslušníka, údaje o totožnosti rodinného příslušníka, se kterým má žadatel vazby, jejich rodinné vazby.

Vyplnění žádosti online by v zásadě nemělo trvat déle než 10 minut. Kromě platného cestovního pasu by k zodpovězení uvedených otázek nebyly požadovány žádné další dokumenty.

Systém ETIAS by přijímal žádosti podané jménem žadatele v situacích, kdy státní příslušníci třetích zemí osvobození od vízové povinnosti nemohou sami vytvořit žádost (např. z důvodu věku, úrovně gramotnosti, přístupu k informačním technologiím a neschopnosti tyto technologie používat). V takových případech může být žádost podána třetí osobou za předpokladu, že je totožnost této osoby uvedena v žádosti.

Žadatelé, kteří hodlají cestovat zdaleka, si obvykle kupují letenky přes internet nebo prostřednictvím cestovní kanceláře. Obě možnosti zahrnují použití informačních technologií. Žadatel tedy bude mít přímý přístup k technologiím potřebným pro podání žádosti do systému ETIAS nebo bude mít možnost požádat cestovní kancelář, aby tuto žádost podala jeho jménem.

Platba poplatku

Jakmile bude žádost připravena, bude ode všech žadatelů starších 18 let požadováno zaplacení poplatku ve výši 5 EUR za jednu žádost. Jednalo by se o elektronickou platbu v eurech prostřednictvím kreditní karty nebo jiných platebních metod. Dostupné platební metody mohou být upřesněny v pozdější fázi, aby bylo možné zahrnout další a aktuální způsoby platby s přihlédnutím k technologickému vývoji a jejich dostupnosti, aby nevznikaly překážky pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti, kteří nemusí mít přístup k určitým metodám platby, když podávají žádost o povolení ze systému ETIAS.

Platba by se uskutečňovala prostřednictvím bankovního nebo finančního zprostředkovatele. Údaje požadované pro dokončení platby by byly poskytnuty pouze společnosti spravující tyto finanční transakce a nebyly by zpracovávány systémem ETIAS v souvislosti se žádostí.

Jakmile bude platba obdržena, žádost bude automaticky vložena do systému ETIAS.

Zpracování žádosti

Postup pro posuzování a rozhodování ve věci žádosti by byl zahájen okamžitě po potvrzení o zaplacení poplatku.

Žádost by se zpracovávala automaticky. V případě potřeby by žádost byla zpracována manuálně ústřední jednotkou ETIAS a národní jednotkou (jednotkami) ETIAS.

Krok 1 – automatizované zpracování

V rámci tohoto automatizovaného kroku se zpracují údaje týkající se totožnosti a cestovního dokladu a odpovědi na základní otázky. Ústřední systém provede během několika minut plně automatizovanou křížovou kontrolu informací poskytnutých žadatelem porovnáním s jinými informačními systémy, kontrolním seznamem zavedeným v systému ETIAS a jasně definovanými prověřovacími pravidly ETIAS.

Obrázek 2: Automatizované zpracovávání žádosti

Cílem tohoto automatizovaného zpracování je zajistit, že:

neexistuje žádné jiné platné cestovní povolení, údaje poskytnuté v žádosti týkající se cestovního dokladu neodpovídají žádné jiné žádosti o cestovní povolení obsahující odlišné údaje o totožnosti a žadatel nebo příslušný cestovní doklad neodpovídají žádosti o cestovní povolení, která byla zamítnuta, zrušena nebo prohlášena za neplatnou (ETIAS),

v souvislosti s žadatelem nebyl pořízen záznam o odepření vstupu (SIS) a/nebo cestovní doklad použitý pro žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl nahlášen jako ztracený či odcizený nebo který byl prohlášen za neplatný (SIS a databáze SLTD Interpolu),

v souvislosti s žadatelem nebyl pořízen záznam na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo žadatel není hledán za účelem zatčení a vydání (SIS),

žadatel nebyl v současnosti ani v minulosti nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu ani mu nebyl odepřen vstup (EES),

žadateli nebyla zamítnuta žádná žádost o vízum ve Vízovém informačním systému (VIS – to by platilo pro státní příslušníky zemí, s nimiž byl zahájen bezvízový styk maximálně před pěti lety, a pro žadatele, kteří mají více než jednu státní příslušnost),

žadatel a údaje uvedené v žádosti odpovídají informacím zaznamenaným v databázi Europolu,

bylo provedeno posouzení rizik, pokud jde o rizika nelegální migrace, zejména v souvislosti s tím, zda se na žadatele vztahuje rozhodnutí o navrácení nebo rozhodnutí o vyhoštění vydané po zpětvzetí či zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu (EURODAC 11 ),

neexistuje žádný záznam v rejstříku trestů (ECRIS),

žadatel a/nebo jeho cestovní doklad není předmětem záznamu Interpolu (TDAWN).

Tento automatizovaný proces by také zjistil, zda žadatel není uveden v kontrolním seznamu ETIAS, a ověřil by, zda žadatel odpověděl kladně na některou ze základních otázek ETIAS.

Jasně definovaná prověřovací pravidla v ústředním systému ETIAS se budou používat k posouzení souboru žádosti. Tato pravidla budou obsahovat algoritmus, který porovná údaje zaznamenané v souboru žádosti ETIAS a specifické rizikové ukazatele poukazující na zjištěná rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Specifické rizikové ukazatele určí ústřední jednotka ETIAS po konzultaci s prověřovací komisí ETIAS (viz níže).

Rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví budou určena na základě:

statistik systému EES týkajících se abnormální míry překračování povolené délky pobytu nebo odepření vstupu pro konkrétní skupiny státních příslušníků třetích zemí,

statistik systému ETIAS týkajících se zamítnutí cestovních povolení z důvodu rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví spojených s konkrétními skupinami státních příslušníků třetích zemí,

statistik vytvořených jak systémem EES, tak systémem ETIAS, které vykazují korelace mezi informacemi shromážděnými prostřednictvím formuláře žádosti ETIAS a mezi případy překračování povolené délky pobytu nebo odepření vstupu,

informací poskytnutých členskými státy, které se týkají konkrétních bezpečnostních rizikových ukazatelů nebo hrozeb, které tyto členské státy identifikovaly,

informací poskytnutých členskými státy a rovněž Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které se týkají specifických rizik pro veřejné zdraví.

Tato prověřovací pravidla a řešení rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví budou cílená, přiměřená a specifická. Soubory údajů použité pro tato pravidla nesmí být za žádných okolností založeny na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Pokud automatický proces neoznámí žádnou shodu nebo jakýkoli prvek, který vyžaduje další analýzu, bude cestovní povolení vydáno automaticky a žadatel bude informován e-mailem. Tato kladná odpověď se bude týkat převážné většiny žádostí (podle předpokladů více než 95 % případů) a bude žadateli sdělena během několika minut po platbě.

Pokud automatický proces oznámí shodu nebo identifikuje prvky, které vyžadují další analýzu, žádost bude dále posouzena manuálně.

Krok 2 (v případě potřeby) – manuální zpracování ústřední jednotkou ETIAS

Pokud automatické posuzování žádosti oznámí shodu s údaji pocházejícími z jiných informačních systémů nebo z kontrolního seznamu ETIAS nebo se specifickými rizikovými ukazateli nebo pokud výsledek není jednoznačný, jelikož panuje nejistota ohledně totožnosti žadatele, následuje manuální posouzení ústřední jednotkou ETIAS. Ústřední jednotka ETIAS zkontroluje žádost, aby odstranila veškeré pochybnosti ohledně totožnosti žadatele, a použije k tomu údaje oznámené prostřednictvím automatického procesu. To může opět vést ke kladnému rozhodnutí o žádosti do 12 hodin. Pokud je shoda potvrzena, žádost se převede na národní jednotku ETIAS členského státu prvního vstupu, který uvedl žadatel při podání žádosti.

Očekává se, že v případě dalších 3–4 % žádostí bude po ověření údajů provedeném ústřední jednotkou ETIAS vydáno kladné rozhodnutí. Ve výsledku by zbývalo 1–2 % žádostí ETIAS, které budou po oznámení shody nebo shod převedeny na národní jednotky ETIAS k manuálnímu zpracování a rozhodnutí.

Krok 3 (v příslušných případech) – manuální zpracování národní jednotkou ETIAS členského státu zamýšleného prvního vstupu

Pokud automatické zpracování ústředním systémem ETIAS odhalí (potvrzenou) shodu s jakoukoli konzultovanou databází nebo kontrolním seznamem ETIAS a/nebo uvede, že žadatel odpovídá prověřovacím pravidlům, žádost bude převedena na národní jednotku ETIAS.

Přidělení žádosti systémem ETIAS určitému členskému státu by proběhlo automatizovaně a žádost by byla převedena na členský stát zamýšleného prvního vstupu, který uvedl daný cestující ve formuláři žádosti.

Jakmile je žádost předána příslušné národní jednotce ETIAS, národní jednotka ETIAS bude muset posoudit soubor žádosti a informovat žadatele nejpozději do 72 hodin od podání žádosti o přijatém rozhodnutí (záporném nebo kladném). Úkolem příslušné národní jednotky ETIAS bude posoudit riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví a rozhodnout, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

Pokud žadatel obdrží záporné rozhodnutí o své žádosti, vždy bude mít ještě právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku by se zahajovala v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Kromě toho se předpokládá, že bude existovat zvláštní postup v případech souvisejících s humanitárními důvody, důvody národního zájmu nebo s mezinárodními závazky, kdy národní jednotky ETIAS mohou vydat cestovní povolení s omezenou územní a časovou platností.

Pokud informace poskytnuté cestujícím ve formuláři žádosti neumožňují příslušné národní jednotce ETIAS rozhodnout, zda cestovní povolení vydat, či zamítnout, může si národní jednotka ETIAS od žadatele vyžádat další informace a/nebo dokumentaci. Tento požadavek by byl žadateli sdělen e-mailem a jasně by uváděl ty chybějící informace a/nebo dokumentaci, které mají být poskytnuty. Tyto informace by musely být předloženy do sedmi pracovních dnů a národní jednotka ETIAS by musela tyto informace zpracovat nejpozději do 72 hodin po datu, kdy je cestující poskytl. Za výjimečných okolností může být žadatel vyzván e-mailem k pohovoru na konzulátu v jeho zemi pobytu.

Při manuálním posuzování žádostí, za něž národní jednotky ETIAS odpovídají, smějí tyto jednotky používat informace dostupné ve vnitrostátních databázích nebo jiných decentralizovaných systémech, k nimž mají přístup. Během tohoto procesu by byly konzultovány také příslušné orgány ostatních členských států a Europol a byl by jim umožněn přístup k příslušným doplňujícím informacím nebo dokumentaci, pokud jsou odpovědné za údaje, které vedly ke shodě v průběhu křížové kontroly s jinými informačními systémy. Národní jednotka ETIAS konzultovaných členských států by pak do 24 hodin vydala ohledně žádosti odůvodněné stanovisko, kladné nebo záporné, které by se zaznamenalo do souboru žádosti. Pokud jedna nebo více konzultovaných národních jednotek ETIAS vydá ohledně žádosti záporné stanovisko, příslušný členský stát cestovní povolení zamítne.

V souvislosti s tímto manuálním zpracováním je nezbytně nutné, aby příslušné donucovací orgány měly v případě potřeby přístup k relevantním a jasně vymezeným informacím v systému ETIAS pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů. Přístup k údajům obsaženým ve Vízovém informačním systému (VIS) pro účely prosazování práva se již ukázal jako účinný, jelikož vyšetřovatelům pomáhá dosahovat významných úspěchů v případech týkajících se obchodování s lidmi, terorismu nebo obchodu s drogami. Vízový informační systém však neobsahuje údaje o státních příslušnících třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti.

V éře globalizované kriminality by mohlo být nezbytné, aby donucovací orgány měly přístup k informacím generovaným systémem ETIAS, a sice pro účely konkrétního vyšetřování nebo s cílem získat důkazy a informace týkající se osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo osoby, která se stala obětí trestného činu. Údaje uložené v systému ETIAS mohou být rovněž nezbytné k určení totožnosti pachatele teroristického trestného činu nebo jiných závažných trestných činů, zejména v případech, kdy je třeba přijmout okamžité opatření. Přístup k údajům v systému ETIAS pro tyto účely by měl být poskytnut pouze na základě odůvodněné žádosti příslušných orgánů s vysvětlením jeho nezbytnosti. Tato žádost by měla být předmětem předběžného přezkumu soudem nebo orgánem poskytujícím veškeré záruky nezávislosti a nestrannosti. Nicméně v situacích krajní naléhavosti může mít pro donucovací orgány zásadní význam možnost okamžitě získat osobní údaje nezbytné pro to, aby se zabránilo spáchání závažného trestného činu nebo aby mohli být stíháni jeho pachatelé. V těchto případech se provede přezkum osobních údajů získaných ze systému ETIAS co možná nejrychleji poté, co byl příslušným orgánům přístup k těmto údajům poskytnut.

Aby se předešlo systematickému vyhledávání v systému ETIAS ze strany donucovacích orgánů, docházelo by k zpřístupnění údajů uložených v ústředním systému ETIAS ve zvláštních případech a pouze tehdy, když to bude nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup do systému ETIAS pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takový přístup poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického či jiného závažného trestného činu. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup do systému pouze tehdy, pokud předchozí vyhledávání ve všech příslušných vnitrostátních databázích členských států a v databázi Europolu neposkytlo požadované informace.

Pokud se manuální zpracování žádosti provádí v důsledku nalezené shody s údaji Europolu, národní jednotka ETIAS příslušného členského státu by konzultovala Europol v případech, které spadají do působnosti Europolu. V uvedených případech by národní jednotka ETIAS daného členského státu předala Europolu příslušné údaje ze souboru žádosti, jakož i shodu (shody), které jsou nezbytné pro účely konzultace, a rovněž příslušné doplňující informace nebo dokumentaci poskytnuté žadatelem. Europol by poskytl odůvodněné stanovisko ve lhůtě 24 hodin.

Národní jednotka ETIAS uloží informace o konečném rozhodnutí do ústředního systému. Jakmile systém oznámí rozhodnutí žadateli, bude žadatel v příslušných případech informován o tom, který vnitrostátní orgán je odpovědný za zpracování žádosti a rozhodnutí o jeho cestovním povolení. Ústřední systém, ústřední jednotka a národní jednotky ETIAS vedou záznamy o všech úkonech prováděných v průběhu zpracovávání údajů. Uvedené záznamy uvádějí datum a čas, údaje použité pro automatizované zpracování žádostí a shody zjištěné při provádění ověřování. Přijaté rozhodnutí týkající se cestovního povolení, ať už kladné, nebo záporné, bude odůvodněno a vysvětleno. Subjekt, který rozhodnutí přijal, zaznamená do příslušného souboru žádosti ETIAS rozhodnutí a příslušné odůvodnění.

Ve všech případech musí národní jednotka ETIAS přijmout konečné rozhodnutí do dvou týdnů po obdržení žádosti ústředním systémem.

Odpovědi žadatelům

Žadatelé obdrží e-mail s platným cestovním povolením a číslem povolení nebo s důvodem zamítnutí. Platnost cestovního povolení by činila pět let (nebo do skončení platnosti pasu). Pokud je cestovní povolení zamítnuto, žadatel bude informován o tom, který vnitrostátní orgán je odpovědný za zpracování žádosti a rozhodnutí o jeho cestovním povolení, a rovněž o postupu, kterým je třeba se řídit v případě opravného prostředku.

Kontrola ze strany dopravců

Před nástupem cestujících do dopravního prostředku jsou dopravci povinni ověřit, zda státní příslušníci třetích zemí osvobození od vízové povinnosti mají platné cestovní povolení ETIAS. Mohou tak učinit prostřednictvím internetového rozhraní nebo pomocí jiných mobilních technických řešení.

Pokud bude cestujícímu s platným cestovním povolení následně odepřen vstup, dopravce zůstává odpovědný za dopravu cestujícího zpět na počáteční místo nástupu, ale nebudou mu uloženy žádné sankce.    

Pokud bude cestujícímu, který nemá platné cestovní povolení, umožněn nástup do dopravního prostředku a následně mu bude odepřen vstup, dopravce zůstává nejen odpovědný za dopravu cestujícího zpět na počáteční místo nástupu, ale bude mu uložena i sankce.

Příjezd na hraniční přechod schengenského prostoru

Při příjezdu cestujícího na hraniční přechod načte příslušník pohraniční stráže v rámci běžné hraniční kontroly elektronicky údaje z cestovního dokladu. Tím se spustí vyhledávání v různých databázích, jak stanoví Schengenský hraniční kodex, včetně vyhledávání v systému ETIAS, které poskytne informaci o aktuálním statusu cestovního povolení. Soubor v systému ETIAS není sám o sobě přístupný pohraniční stráži pro účely hraničních kontrol.

Pokud neexistuje platné cestovní povolení, příslušník pohraniční stráže bude muset dané osobě odepřít vstup do schengenského prostoru a odpovídajícím způsobem dokončit postup hraniční kontroly. Cestující, jakož i odepření vstupu, se podle nařízení o systému EES zaregistrují v systému EES.

Pokud existuje platné cestovní povolení, postup hraniční kontroly proběhne v souladu s Schengenským hraničním kodexem. Výsledkem tohoto procesu bude to, že cestujícímu může být povolen vstup do schengenského prostoru nebo mu bude odepřen přístup za podmínek, které jsou vymezeny v Schengenském hraničním kodexu.

Zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné

Vydané cestovní povolení musí být prohlášeno za neplatné nebo zrušeno, jakmile je zřejmé, že podmínky pro jeho vydání nebyly v době jeho vydání splněny, nebo již nejsou splněny, zejména pokud existují závažné důvody se domnívat, že cestovní povolení bylo získáno podvodným způsobem. Rozhodnutí o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti budou v zásadě přijímat orgány členského státu, který disponuje důkazy vedoucími ke zrušení nebo prohlášení neplatnosti, nebo národní jednotka ETIAS členského státu prvního vstupu, který uvedl žadatel.

Pokud je pro odepření vstupu vytvořen nový záznam v SIS, SIS informuje ústřední systém ETIAS, který následně ověří, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení. Pokud tomu tak je, bude okamžitě informován členský stát, který vytvořil záznam, a tento stát bude muset přistoupit ke zrušení cestovního povolení.

Úloha Europolu

Europol přispívá k významu, který bude mít systém ETIAS pro vnitřní bezpečnost EU. To odráží úlohu Europolu jakožto informačního uzlu EU a základního nástroje spolupráce v oblasti bezpečnosti v posíleném regulačním rámci. Údaje poskytnuté žadateli pro účely získání povolení ETIAS budou podrobeny křížové kontrole s údaji, které jsou v držení Europolu a které se týkají osob, jež jsou podezřelé ze spáchání trestného činu nebo z účasti na trestném činu, které byly za trestný čin odsouzeny, nebo u nichž se má na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů za to, že trestný čin spáchají. Europol má jedinečnou možnost kombinovat informace, které jednotlivé členské státy nemají k dispozici nebo které se nenacházejí v jiných databázích EU.

Proto bude Europol zapojen do definování prověřovacích pravidel ETIAS prostřednictvím své účastí v prověřovací komisi ETIAS. Bude rovněž spravovat kontrolní seznam ETIAS v rámci databáze Europolu. Kromě toho mohou národní jednotky ETIAS konzultovat Europol v návaznosti na shodu, k níž došlo během automatizovaného zpracovávání v systému ETIAS v případech, které spadají do působnosti Europolu. To národním jednotkám ETIAS umožní využívat relevantní informace, které by mohl mít Europol k dispozici, při posuzování žádosti ETIAS podané osobou, jež by mohla představovat bezpečnostní riziko. Kromě toho si může Europol vyžádat přístup k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS ve zvláštním případě, kdy Europol podporuje činnosti členských států v rámci prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických či jiných závažných trestných činů spadajících do působnosti Europolu.

Technická infrastruktura systému ETIAS

Systém ETIAS bude poskytovat tuto technickou infrastrukturu:

žadatelům pro vložení údajů požadovaných pro každou žádost o cestovní povolení podávanou online, v případě pochybností s příslušnými pokyny,

ústřednímu systému ETIAS pro vytvoření, aktualizaci a vymazání žádosti o cestovní povolení a informací shromážděných pro zpracování žádosti až do doby, než je přijato rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení,

ústřednímu systému ETIAS pro zpracovávání osobních údajů žadatele, pro vyhledávání ve specifických databázích a pro získávání informací, které tyto databáze obsahují a které se týkají žadatele, za účelem posouzení žádosti,

příslušníkům pohraniční stráže pro umožnění přístupu ke statusu cestovního povolení žadatele z jakéhokoli schengenského hraničního přechodu pomocí načítání údajů ze strojově čitelné zóny cestovního dokladu nebo čísla žádosti,

dopravcům pro přístup ke statusu cestovního povolení pouze s použitím údajů uvedených ve strojově čitelné zóně nebo čísla žádosti,

pracovníkům ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS pro správu procesu vyřizování žádostí, včetně výměn s ostatními příslušnými orgány členských států, a pro informování žadatelů,

pracovníkům ústřední jednotky ETIAS i pracovníkům a příslušným orgánům v národních jednotkách ETIAS pro vytváření statistik s použitím anonymizovaných údajů, aniž by byla umožněna individuální identifikace omezením statistik na velmi malé skupiny.

Technická infrastruktura systému ETIAS musí poskytovat včasné odpovědi orgánům hraniční kontroly a dopravcům 24 hodin denně 7 dní v týdnu a její dostupnost musí být 99,9 %. Informační systém ETIAS musí také zajišťovat ochranné mechanismy s nejvyšším stupněm zabezpečení proti vniknutí, přístupu k údajům ze strany neoprávněných osob nebo jejich vyzrazení neoprávněným osobám, korupci a ztrátě integrity údajů. Soulad s tímto požadavkem bude zajištěn prostřednictvím přijetí bezpečnostního plánu jakožto prováděcího opatření.

Doba uchovávání údajů

Obecně platí, že doba uchovávání údajů obsažených v žádosti ETIAS bude činit pět let od posledního použití cestovního povolení nebo od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné. Tato doba uchovávání údajů odpovídá době uchovávání záznamu v systému EES, v jehož případě bylo povolení ke vstupu uděleno na základě cestovního povolení ETIAS. Toto sladění dob uchovávání údajů zajišťuje, že jak záznam o vstupu, tak související cestovní povolení budou uchovávány stejně dlouhou dobu, a představuje další prvek interoperability mezi systémy ETIAS a EES. Toto sladění dob uchovávání údajů je nezbytné proto, aby příslušné orgány mohly provádět nezbytnou analýzu rizik, kterou vyžaduje Schengenský hraniční kodex a systém ETIAS. Díky době uchovávání údajů se rovněž sníží počet opakovaného zanášení údajů, což bude přínosem pro všechny cestující. Po uplynutí tohoto období bude žádost ETIAS automaticky a úplně vymazána.

Interoperabilita a sdílení zdrojů se systémem EES

Navrhované nařízení obsahuje obecnou zásadu, že systém ETIAS je založen na interoperabilitě informačních systémů, které mají být konzultovány (EES, SIS, VIS, údaje Europolu, Eurodac a ECRIS), a na opětovném využití prvků vyvinutých pro tyto informační systémy, a zejména pro systém EES. Důsledkem tohoto přístupu budou rovněž značné úspory nákladů na zřízení a provoz systému ETIAS.

Systémy ETIAS a EES by sdílely společné úložiště osobních údajů o státních příslušnících třetích zemí, přičemž doplňující údaje obsažené v žádostech ETIAS (např. informace o pobytu, odpovědi na základní otázky, IP adresy) a záznamy o vstupu/výstupu v systému EES by byly uloženy zvlášť, ale byly by propojeny s tímto sdíleným a jednotným identifikačním souborem. Tento přístup je plně v souladu se strategií interoperability, která byla navržena ve sdělení s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ ze dne 6. dubna 2016, a bude zahrnovat veškerá vhodná opatření na ochranu údajů.

Tyto prvky systému EES budou sdíleny nebo opětovně použity:

rozlehlá počítačová síť (realizovaná jako virtuální síť, která se v současnosti nazývá Testa-ng a propojuje domény jednotlivých členských států s ústřední doménou), která má dostatečnou kapacitu pro zprostředkovávání komunikace mezi vnitrostátními infrastrukturami a ústředním systémem ETIAS,

vnitrostátní jednotné rozhraní, což je obecný systém vyvinutý a zavedený agenturou eu-LISA za účelem poskytování souboru komunikačních služeb mezi vnitrostátními pohraničními infrastrukturami a ústředním systémem, který se použije rovněž pro zpracování zpráv ze systému ETIAS,

technické prostředky, které umožňují dopravcům vyhledat status ETIAS státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří cestují do schengenského prostoru, a které budou využívat stejné služby, která je poskytována pro systém EES,

technické prostředky, které umožňují žadatelům vkládat žádosti do systému ETIAS (realizace v podobě webového rozhraní a mobilní platformy) a které budou rovněž používat infrastrukturu zavedenou v systému EES, aby se cestujícím umožnilo zjistit zbývající dobu trvání povoleného pobytu.

Náklady fáze vývoje a provozní fáze

Náklady na vývoj systému ETIAS se odhadují na 212,1 milionu EUR a průměrné roční provozní náklady na 85 milionů EUR. Systém ETIAS by byl finančně soběstačný, jelikož roční provozní náklady by byly pokryty z příjmů z poplatků.

Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.

2.KONZULTACE SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými stranami

Návrh týkající se systému ETIAS byl vypracován na základě studie proveditelnosti. V rámci této studie shromáždila Komise stanoviska odborníků z členských států v oblasti kontroly a bezpečnosti hranic. Kromě toho byly hlavní prvky návrhu týkajícího se systému ETIAS projednány v rámci odborné skupiny na vysoké úrovni pro interoperabilitu, která byla zřízena v návaznosti na sdělení o silnějších a inteligentnějších hranicích ze dne 6. dubna 2016. Proběhla rovněž konzultace se zástupci leteckých, námořních a železničních dopravců a rovněž se zástupci členských států EU s vnějšími pozemními hranicemi. V rámci studie proveditelnosti se uskutečnila rovněž konzultace s Agenturou pro základní práva.

Posouzení dopadů

Legislativní návrh týkající se systému ETIAS je založen na výsledcích studie proveditelnosti, která byla realizována v době od června do října 2016.

3.PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Shrnutí navrhovaných opatření

Účel, funkce a odpovědnosti související se systémem ETIAS jsou vymezeny v legislativním návrhu. Tento návrh uděluje Evropské pohraniční a pobřežní stráži mandát k tomu, aby zajistila vytvoření a správu ústřední jednotky ETIAS. Kromě toho se Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) uděluje mandát k tomu, aby vyvinula a zajistila technické a provozní řízení systému. Europolu se také přisuzuje významná úloha, pokud jde o plnění cílů systému ETIAS v oblasti bezpečnosti.

Proto jsou do tohoto návrhu zahrnuty navazující změny nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2016/1624, nařízení (EU) č. 1077/2011 a nařízení (EU) 2016/794.

Navazující změny nařízení týkajících se systémů EU, v nichž bude systém ETIAS vyhledávat, budou předmětem samostatných návrhů Komise.

Tento legislativní návrh stanoví prvky systému ETIAS. Technické a provozní podrobnosti budou dohodnuty v pozdější fázi v rámci prováděcích rozhodnutí, pomocí nichž Komise přijme další opatření a pravidla týkající se:

vytvoření a obecné struktury interoperability,

specifikací a podmínek pro internetové stránky,

vkládání údajů,

definice jednotlivých kategorií údajů,

přístupu k údajům,

určení informačních systémů, do kterých se má nahlížet,

vymezení prověřovacích pravidel,

změn, vymazávání a předčasného vymazávání údajů,

uchovávání záznamů a přístupu k nim,

provozních požadavků, včetně minimálních specifikací pro technické vybavení.

Právní základ

Právním základem pro toto nařízení je v tomto návrhu čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) Smlouvy o fungování Evropské unie. Ustanovení čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) jsou vhodným právním základem pro vymezení dalších opatření týkajících se překračování vnějších hranic členských států, pro vypracování norem a postupů, které mají členské státy při kontrolách osob na těchto hranicích dodržovat a pro vymezení opatření za účelem postupného zavádění integrovaného systému řízení vnějších hranic.

Kromě toho používá tento návrh jako právní základ ustanovení čl. 87 odst. 2 písm. a), aby byl umožněn přístup k údajům pro účely prosazování práva, a to za přísných podmínek. Tento dodatečný právní základ pro přístup donucovacích orgánů je předmětem téhož řádného legislativního postupu, který je použitelný v případě ustanovení čl. 77 odst. 2 písm. b) a d).

Kromě toho tento návrh rovněž vychází z čl. 88 odst. 2 písm. a) v rozsahu, v němž mění seznam úkolů Europolu.

Zásada subsidiarity

Navrhovaná iniciativa spadá do oblasti působnosti čl. 77 odst. 2 písm. b) SFEU, kdy má Unie pravomoc přijímat opatření pro zajištění kontroly osob a účinného dohledu nad překračováním vnějších hranic členských států.

Současný rámec EU pro překračování vnějších hranic členských států nenabízí možnost předběžného automatizovaného, koordinovaného a jednotného prověřování státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti. To neumožňuje členským státům použít společná schengenská pravidla harmonizovaným a koordinovaným způsobem. Vyvstává tím jasný přeshraniční problém, neboť státní příslušníci třetích zemí osvobození od vízové povinnosti si mohou svobodně zvolit místo prvního vstupu do schengenského prostoru, aby se vyhnuli určitým kontrolám na určitých hraničních přechodech. Pokud jde o žadatele o víza, měly by být k dispozici informace o státních příslušnících třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, aby se zvýšila účinnost bezpečnostních a imigračních kontrol osob a celková kvalita správy vnějších hranic EU.

Těchto cílů nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států a lze jich lépe dosáhnout na úrovni Unie.

Zásada proporcionality

Podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii nepřekročí činnost Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smlouvy. Navrhovaná iniciativa dále rozvíjí schengenské acquis s cílem zajistit, aby se společná pravidla týkající se vnějších hranic uplatňovala stejně ve všech státech, jež zrušily kontroly na vnitřních hranicích. Vytvoří se tak nástroj, který Evropské unii poskytne prostředky, jak zajistit, aby všechny členské státy důsledně uplatňovaly pravidla pro posuzování rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost a veřejné zdraví, jež představují státní příslušníci třetích zemí osvobození od vízové povinnosti, stejně jako v případě státních příslušníků třetích zemí s vízovou povinností.

Rovněž stanoví pro donucovací orgány možnost nahlížet do údajů uložených v ústředním systému ETIAS, je-li to v konkrétním případě nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. V takovém případě a pokud předchozí vyhledávání ve vnitrostátních databázích a v databázích Europolu neposkytla požadované informace, poskytuje systém ETIAS vnitrostátním donucovacím orgánům a Europolu včasný, přesný, bezpečný a nákladově efektivní způsob, jak prošetřit státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti, kteří jsou podezřelí z terorismu nebo závažné trestné činnosti (nebo kteří jsou obětí těchto činů). Tento systém umožňuje příslušným orgánům nahlížet do souborů žádostí ETIAS státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří jsou podezřelí ze závažné trestné činnosti (nebo kteří jsou obětí těchto činů).

Návrh obsahuje veškerá vhodná opatření na ochranu osobních údajů a je přiměřený, pokud jde o právo na ochranu osobních údajů. Dodržuje zásadu minimalizace údajů, obsahuje přísná ustanovení o zabezpečení údajů a nevyžaduje zpracovávání údajů po dobu delší, než je naprosto nezbytné k tomu, aby systém mohl fungovat a plnit své cíle. Všechny záruky a mechanismy nutné pro účinnou ochranu základních práv státních příslušníků třetích zemí budou naplánovány a v plném rozsahu provedeny (viz níže uvedený oddíl o základních právech).

Pro zprovoznění systému nebudou nutné žádné další postupy nebo harmonizace na úrovni EU; předpokládané opatření je tudíž přiměřené, neboť nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení stanovených cílů v rámci opatření na úrovni EU.

Volba nástroje

Navrhované nástroje: nařízení.

Jiné prostředky by nebyly přiměřené z tohoto důvodu / těchto důvodů:

Tento návrh zavádí centralizovaný systém pro vzájemnou spolupráci členských států v oblasti správy vnějších hranic schengenského prostoru, což vyžaduje společnou architekturu a společná provozní pravidla. Stanoví pravidla pro kontroly zahrnující posuzování rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost a veřejné zdraví prováděné u státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti před jejich příjezdem na vnější hranice a pro přístup do systému, mimo jiné pro účely prosazování práva, přičemž tato pravidla budou jednotná pro všechny členské státy. Kromě toho bude ústřední systém spravovat Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Těchto cílů tedy může být plně dosaženo pouze nařízením, které by mělo být zvoleno jako právní nástroj.

Základní práva

Navrhované nařízení má dopad na základní práva, zejména na právo na důstojnost (článek 1 Listiny základních práv EU), právo na svobodu a bezpečnost (článek 6 Listiny), respektování soukromého a rodinného života (článek 7 Listiny), ochranu osobních údajů (článek 8 Listiny), právo na azyl (článek 18 Listiny) a na ochranu v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání (článek 19 Listiny), právo na nediskriminaci (článek 21 Listiny), práva dítěte (článek 24 Listiny) a právo na účinnou právní ochranu (článek 47 Listiny).

Legitimní veřejný zájem spočívající v zajištění vysoké úrovně bezpečnosti je provedením systému ETIAS pozitivně ovlivněn. Lepší a přesnější identifikace bezpečnostních rizik, která představují státní příslušníci třetích zemí osvobození od vízové povinnosti, kteří překračují vnější hranice schengenského prostoru, přispívá k odhalování případů obchodování s lidmi (zejména v případě nezletilých osob) a přeshraniční trestné činnosti a obecně usnadňuje identifikaci osob, jejichž přítomnost v schengenském prostoru by mohla znamenat bezpečnostní riziko. Systém ETIAS tedy přispívá k větší bezpečnosti občanů v schengenském prostoru a k posílení vnitřní bezpečnosti v EU.

Systém ETIAS zaručuje všem státním příslušníkům třetích zemí osvobozeným od vízové povinnosti nediskriminační přístup k postupu pro podávání žádostí a zároveň zajišťuje, že přijímaná rozhodnutí nebudou za žádných okolností založena na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, jejím náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, jejím sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Systém ETIAS poskytuje záruky pro informování osoby, která podala žádost, a účinné opravné prostředky.

Pokud jde o právo na ochranu osobních údajů, obsahuje návrh všechny příslušné záruky ohledně osobních údajů, zejména pokud jde o přístup k těmto údajům, jenž by měl být přísně omezen pouze na účel tohoto nařízení. Stanoví rovněž právo fyzických osob na nápravu, zejména právo na soudní opravný prostředek, jakož i dohled nad všemi úkony zpracovávání údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány. Omezení doby uchovávání údajů uvedené výše rovněž přispívá k ochraně osobních údajů jako základnímu právu.

Návrh stanoví pro vnitrostátní donucovací orgány a Europol možnost nahlížet do ústředního systému ETIAS za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Jak stanoví čl. 52 odst. 1 Listiny, každé omezení práva na ochranu osobních údajů musí být přiměřené pro dosažení sledovaného cíle a nepřekračovat rámec toho, co je nezbytné k jeho dosažení. Ustanovení čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech rovněž uznává, že zásah státního orgánu do práva na soukromí musí být odůvodněn nezbytností v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti nebo předcházení zločinnosti, jak je tomu v současném návrhu. Soudní dvůr rovněž uznal, že boj proti terorismu a závažné trestné činnosti, zejména proti organizované trestné činnosti a terorismu, má zajisté prvořadý význam pro zajištění veřejné bezpečnosti a jeho účinnost může do velké míry záviset na použití moderních informačních technologií a vyšetřovacích metod, a tudíž by přístup k osobním údajům pro tyto konkrétní účely mohl být odůvodnitelný, pokud by se to považovalo za nezbytné. Návrh je proto plně v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, pokud jde o právo na ochranu osobních údajů, a je rovněž v souladu s článkem 16 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zaručuje právo každého jednotlivce na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.

Návrh umožňuje přístup do systému ETIAS z důvodů prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů pro účely přístupu k údajům, které předkládají státní příslušníci třetích zemí osvobození od vízové povinnosti, když žádají o cestovní povolení. V systému VIS jsou sice uloženy podobné údaje o držitelích víz nebo žadatelích o víza, ale údaje o osobách osvobozených od vízové povinnosti nejsou k dispozici v žádné jiné databázi EU. Následkem globalizace hospodářství je i globalizace trestné činnosti 12 . Mezinárodní zločinecké organizace rozvíjí svou činnost přes hranice 13 . S trestnou činností, jako je obchodování s lidmi, převaděčství nebo pašování nelegálního zboží, je spojeno časté přecházení hranic. Údaje uložené ve VIS jsou důležitým zdrojem informací pro vyšetřování trestných činů u státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou zapojeni do trestné činnosti, jak vyplývá ze zvyšující se intenzity používání VIS pro účely prosazování práva i z efektivity a účinnosti tohoto systému 14 . Tyto informace však nejsou v současné době k dispozici pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti.

Tím, že bude zavedena možnost nahlížet do údajů uložených v ústředním systému ETIAS pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů se tedy vyřeší problém nedostatku informací o státních příslušnících třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, a umožní se v případě potřeby propojit je s informacemi uloženými v souboru žádosti ETIAS. Kromě toho, jelikož cestovní povolení bude obecně platné po dobu pěti let, může být nutné zajistit možnost, aby donucovací orgány členských zemí či Europol mohly nahlížet do údajů uložených v ústředním systému ETIAS v případech, kdy se informace týkající se určité osoby nebo určitého teroristického činu nebo jiného závažného trestného činu stane dostupnou poté, co bylo této osobě uděleno cestovní povolení.

Nahlížení do ústředního systému ETIAS pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů představuje omezení práva na ochranu osobních údajů. Návrh stanoví účinné záruky pro zmírnění tohoto omezení:

Jasný rozsah pravomocí svěřených příslušným orgánům a způsob jejich výkonu: nahlížení do údajů uložených v ústředním systému ETIAS pro účely prosazování práva lze umožnit pouze pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů vymezených v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu a rámcovém rozhodnutí Rady 2002/584/SVV o evropském zatýkacím rozkazu, a pouze je-li to nezbytné ve specifických případech. To vylučuje jak přístup do systému ETIAS v případě trestných činů, které nejsou závažné, tak i systematické či hromadné porovnávání údajů.

Řádné odůvodnění žádostí o přístup do systému pro účely prosazování práva: určené donucovací orgány členských států a Europol mohou požádat o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS pouze tehdy, existují-li oprávněné důvody předpokládat, že tento přístup významně přispěje k prevenci, odhalení nebo vyšetřování daného trestného činu.

Nezávislé ověření před nahlížením do údajů: žádosti o nahlížení do údajů uložených v ústředním systému ETIAS v konkrétním případě, kdy se jedná o prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, budou podrobeny nezávislému ověření toho, zda jsou splněny přísné podmínky pro žádost o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS pro účely prosazování práva. Toto nezávislé ověření musí a priori provádět soud nebo orgán poskytující veškeré záruky nezávislosti a nestrannosti, který je nezávislý na jakémkoli přímém či nepřímém vnějším vlivu.

Minimalizace údajů za účelem omezení rozsahu zpracovávání na minimum nezbytné pro dané účely: ne všechny údaje uložené v souboru žádosti ETIAS budou k dispozici pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Některé údaje nebudou vzhledem k jejich omezenému významu pro trestní vyšetřování zpřístupněny vůbec (např. informace týkající se vzdělání dané osoby nebo informace o tom, zda daná osoba může představovat riziko pro veřejné zdraví). Jiné údaje budou k dispozici pouze v případě, že nutnost konzultovat tento konkrétní údaj bude explicitně zdůvodněna v odůvodněné žádosti o konzultaci pro účely prosazování práva a bude potvrzena nezávislým ověřením (například údaje týkající se současného zaměstnání).

Nahlížení do údajů uložených v ústředním systému ETIAS jako nejzazší opatření: donucovací orgány členských států a Europol mohou požádat o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS pouze tehdy, pokud předchozí vyhledávání ve všech příslušných vnitrostátních databázích členských států a v databázích Europolu neposkytlo požadované informace.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Stávající návrh je v návaznosti na studii proveditelnosti založen na upřednostňované možnosti pro systém ETIAS a potřebná částka se odhaduje na 212,1 milionu EUR, v čemž je zahrnut i přístup pro účely prosazování práva.

Tato finanční podpora pokryje kromě nákladů na centrální prvky po celé období víceletého finančního rámce (113,4 milionu EUR – na úrovni EU, náklady na vývoj i provoz prostřednictvím nepřímého řízení) také náklady na integraci stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech se systémem ETIAS pomocí vnitrostátních jednotných rozhraní (NUI) (92,3 milionu EUR prostřednictvím sdíleného řízení). Díky finanční podpoře vnitrostátních nákladů na integraci bude zajištěno, že nedojde k ohrožení či zpoždění projektů z důvodu obtížné hospodářské situace na úrovni členských států. Během fáze vývoje (2018–2020) vynaloží Komise na výdaje týkající se provozu v členských státech celkovou částku 4,2 milionu EUR (prostřednictvím sdíleného řízení).

Od roku 2020, kdy bude nový systém uveden do provozu, by budoucí provozní náklady v členských státech mohly být hrazeny z jejich programů v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (sdílené řízení). Provoz však bude zahájen po skončení stávajícího víceletého finančního rámce, a financování by tudíž mělo být projednáno během diskuzí týkajících se příštího víceletého finančního rámce.

Jak agentura eu-LISA, tak Evropská pohraniční a pobřežní stráž budou vyžadovat dodatečné lidské a finanční zdroje, aby mohly plnit své nové úkoly podle nařízení o systému ETIAS. V případě agentury eu-LISA začne fáze vývoje v roce 2018, zatímco Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude muset být vybavena, aby zvládla provozní fázi, což vyžaduje zahájit v polovině roku 2020 postupné navyšování zdrojů.

Jak je uvedeno výše v oddíle 1, od roku 2020 bude systém ETIAS generovat příjmy z poplatků, u nichž se vzhledem k jejich specifické povaze navrhuje, aby se považovaly za vnější účelově vázané příjmy. Na základě současných odhadů počtu žádostí pokryjí příjmy z poplatků přímé náklady na vývoj a provoz systému ETIAS více než dostatečně. To naopak umožní financovat související výdaje v oblasti inteligentních hranic.

5.DALŠÍ INFORMACE

Účast

Tento návrh vychází ze schengenského acquis, jelikož se týká překračování vnějších hranic. Ve vztahu k jednotlivým protokolům a dohodám s přidruženými zeměmi je proto nutno uvážit níže uvedené důsledky:

Dánsko: V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání opatření Rady navrhovaných podle části třetí hlavy V Smlouvy o fungování EU.

Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

Spojené království a Irsko: V souladu s články 4 a 5 Protokolu o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis, se Spojené království a Irsko nepodílí na nařízení (EU) 2016/399 (Schengenský hraniční kodex) ani žádném jiném z právních nástrojů, které jsou obecně známy jako „schengenské acquis“, totiž právních nástrojů pro organizaci a podporu zrušení kontrol na vnitřních hranicích a doprovodných opatření týkajících se kontrol na vnějších hranicích.

Toto nařízení rozvíjí ustanovení tohoto acquis; Spojené království a Irsko se tedy nepodílejí na přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

V souladu s rozsudkem Soudního dvora ve věci C-482/08, Spojené království v. Rada, ECLI:EU:C:2010:631, nemá na výše uvedený závěr žádný vliv okolnost, že toto nařízení má jako právní základ ustanovení čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) společně s ustanoveními čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) SFEU, neboť přístup k údajům pro účely prosazování práva je ke zřízení systému ETIAS doplňkový.

Island a Norsko: Použijí se postupy stanovené v dohodě o přidružení uzavřené Radou a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, neboť tento návrh vychází ze schengenského acquis, jak je definováno v příloze A k této dohodě 15 .

Švýcarsko: Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 16 .

Lichtenštejnsko: Toto nařízení rozvíjí ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 17 .

Chorvatsko, Kypr, Bulharsko a Rumunsko: Toto nařízení, kterým se zřizuje systém ETIAS, vychází z podmínek vstupu podle článku 6 nařízení (EU) 2016/399. Pro přistupující členské státy bylo toto ustanovení platné po jejich přistoupení k Evropské unii.2016/0357 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 18 ,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů 19 ,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ 20 se uvádí, že EU musí posílit a vylepšit své informační systémy, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti správy hranic, prosazování práva a boje proti terorismu. V uvedeném sdělení se zdůrazňuje, že je třeba zlepšit interoperabilitu informačních systémů. Důležité je, že uvedené sdělení formuluje potenciální možnosti pro maximalizaci přínosů stávajících informačních systémů a v případě potřeby vytvoření nových a doplňujících systémů pro řešení nedostatků v informacích.

(2)Ve sdělení ze dne 6. dubna 2016 se totiž poukazuje na řadu nedostatků v informacích. Mezi ně patří skutečnost, že pohraniční orgány na vnějších hranicích schengenského prostoru nemají žádné informace o cestujících osvobozených od požadavku vlastnit při překračování vnějších hranic vízum. Ve sdělení ze dne 6. dubna 2016 bylo oznámeno, že Komise zahájí studii o proveditelnosti zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Tento automatizovaný systém by zjišťoval způsobilost státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, před jejich cestou do schengenského prostoru a to, zda jejich cesta představuje riziko z hlediska bezpečnosti nebo nelegální migrace.

(3)Ve sdělení ze dne 14. září 2016 s názvem „Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice“ 21 se potvrzuje priorita zajištění vnějších hranic a předkládají se konkrétní iniciativy pro urychlení a rozšíření reakcí EU při dalším posilování správy vnějších hranic.

(4)Je nezbytné upřesnit cíle evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), definovat jeho technickou architekturu, zřídit ústřední jednotku ETIAS, národní jednotky ETIAS a prověřovací komisi ETIAS, stanovit pravidla týkající se provozu a používání údajů, které má žadatel vkládat do systému, stanovit pravidla pro vydávání či zamítání cestovních povolení, stanovit, pro jaké účely mají být údaje zpracovávány, identifikovat orgány oprávněné k přístupu k těmto údajům a zajistit ochranu osobních údajů.

(5)Systém ETIAS by se měl vztahovat na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku vlastnit při překračování vnějších hranic vízum.

(6)Měl by se vztahovat rovněž na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti a jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něž se vztahuje směrnice 2004/38/ES 22 , nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie, a kteří nejsou držiteli pobytové karty podle směrnice 2004/38/ES. Ustanovení čl. 21 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie uvádí, že každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení. Příslušná omezení a podmínky jsou uvedeny ve směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

(7)Jak potvrdil Soudní dvůr Evropské unie 23 , tito rodinní příslušníci mají právo vstoupit na území členského státu a získat pro tento účel vstupní vízum. Proto by také rodinní příslušníci osvobození od vízové povinnosti měli mít právo získat cestovní povolení. Členské státy by měly těmto osobám všemi prostředky usnadnit získání nezbytného cestovního povolení, které musí být vydáno zdarma.

(8)Právo na získání cestovního povolení není bezpodmínečné, neboť může být odepřeno těm rodinným příslušníkům, kteří představují riziko pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost či veřejné zdraví podle směrnice 2004/38/ES. V této souvislosti může být od rodinných příslušníků požadováno, aby poskytli své osobní údaje týkající se jejich identifikace a jejich statusu pouze tehdy, pokud jsou tyto údaje relevantní pro posouzení bezpečnostní hrozby, kterou by mohli představovat. Podobně platí, že posouzení jejich žádostí o cestovní povolení by se mělo provádět výhradně s ohledem na bezpečnostní rizika, a nikoli na rizika souvisejících s migrací.

(9)Systém ETIAS by měl zavést cestovní povolení pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku vlastnit při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), které umožní určit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Držení platného cestovního povolení by mělo být novou podmínkou pro vstup na území členských států, avšak pouhé držení cestovního povolení by nemělo automaticky opravňovat ke vstupu.

(10)Systém ETIAS by měl přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti, k předcházení nelegální migraci a k ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí posouzení návštěvníků před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích.

(11)Systém ETIAS by měl přispět ke zjednodušení hraničních kontrol prováděných pohraniční stráží na hraničních přechodech na vnějších hranicích a zajistit koordinované a harmonizované posouzení státních příslušníků třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří mají v úmyslu navštívit schengenský prostor. Kromě toho by měl umožnit lépe informovat žadatele o jejich způsobilosti k návštěvě schengenského prostoru. Kromě toho by měl systém ETIAS rovněž přispívat ke zjednodušení hraničních kontrol tím, že se sníží počet případů odepření vstupu na vnějších hranicích.

(12)Systém ETIAS by měl rovněž podporovat cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání, o pohřešovaných osobách, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol. Za tímto účelem by měl systém ETIAS provádět automatizované zpracování souborů žádostí porovnáním s příslušnými záznamy v SIS. Toto zpracování se bude provádět pro účely podpory SIS. Stejně tak by měla být v SIS uložena jakákoli shoda vyplývající z tohoto srovnání.

(13)Systém ETIAS by měl zahrnovat rozsáhlý informační systém, informační systém ETIAS, ústřední tým, ústřední jednotku a národní týmy ETIAS – národní jednotky ETIAS.

(14)Ústřední jednotka ETIAS by měla být součástí Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Ústřední jednotka ETIAS by měla odpovídat za ověřování žádostí o cestovní povolení, které byly zamítnuty během automatizovaného zpracování, s cílem určit, zda osobní údaje žadatele souhlasí s osobními údaji osoby, u níž byla nalezena shoda, za prověřovací pravidla a za provádění pravidelných auditů týkajících se zpracovávání žádostí. Ústřední jednotka ETIAS by měla fungovat v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

(15)Každý členský stát by měl vytvořit národní jednotku ETIAS, která bude odpovědná zejména za posouzení a rozhodnutí o tom, zda cestovní povolení vydat, nebo zamítnout. Národní jednotky ETIAS by měly pro účely posuzování žádostí spolupracovat mezi sebou navzájem a s Europolem. Národní jednotka ETIAS by měla fungovat v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

(16)Ke splnění těchto cílů by měl systém ETIAS poskytnout formulář žádosti online, v němž by měl žadatel uvést informace o své totožnosti, cestovním dokladu, místě pobytu, kontaktní údaje, informace o vzdělání a současném zaměstnání, o tom, zda je nebo není rodinným příslušníkem občana EU nebo státního příslušníka třetí země, který využívá volného pohybu bez pobytové karty, a pokud je žadatel nezletilou osobou, informace o totožnosti odpovědné osoby a odpovědi na soubor základních otázek (skutečnost, zda žadatel trpí nějakým onemocněním s epidemickým potenciálem podle definice v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace či jinou infekční nebo nakažlivou parazitickou nemocí, záznamy v rejstřících trestů, přítomnost ve válečných oblastech, rozhodnutí o navrácení na hranice / příkazy k opuštění území). Přístup ke zdravotním údajům žadatelů by měl být povolen pouze za účelem určení toho, zda představují hrozbu pro veřejné zdraví.

(17)Systém ETIAS by měl přijímat žádosti vložené jménem žadatele v případech, kdy cestující sám není schopen žádost vytvořit, a to z jakéhokoli důvodu. V takových případech by měla žádost podávat třetí osoba zmocněná cestujícím nebo právně odpovědná za cestujícího za předpokladu, že je totožnost této osoby uvedena ve formuláři žádosti.

(18)Za účelem dokončení žádosti by se ode všech žadatelů starších 18 let mělo požadovat uhrazení poplatku. Platba by se měla uskutečnit prostřednictvím bankovního nebo finančního zprostředkovatele. Údaje požadované pro zajištění elektronické platby by měly být poskytnuty pouze bankovnímu nebo finančnímu zprostředkovateli spravujícímu tyto finanční transakce a nejsou součástí údajů v systému ETIAS.

(19)Většina cestovních povolení by měla být vydána během několika minut, ale v určitém omezeném počtu případů může jejich vydání trvat až 72 hodin. Ve výjimečných případech, kdy je žadateli zaslána žádost o doplňující informace nebo dokumentaci, může tento postup trvat až dva týdny.

(20)Osobní údaje poskytnuté žadatelem by měl systém ETIAS zpracovávat výhradně za účelem předběžného ověření kritérií způsobilosti stanovených v nařízení (EU) 2016/399 24 a posouzení toho, zda je pravděpodobné, že daný žadatel bude nelegálně migrovat, a zda by vstup daného žadatele do Unie mohl ohrožovat bezpečnost nebo veřejné zdraví v Unii.

(21)Posouzení těchto rizik nelze provést bez zpracování osobních údajů uvedených v 16. bodě odůvodnění. Každá položka osobních údajů v žádostech by měla být porovnána s údaji v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému (Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD), systém vstupu/výstupu (EES), Eurodac, Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) a/nebo databáze TDAWN Interpolu) nebo s kontrolním seznamem ETIAS nebo se specifickými rizikovými ukazateli. Kategorie osobních údajů, jež by měly být použity pro srovnání, by měly být omezeny na kategorie údajů, které se nacházejí v informačních systémech, v nichž se vyhledává, na kontrolním seznamu ETIAS nebo v souboru specifických rizikových ukazatelů.

(22)Toto srovnání by mělo probíhat automatizovaně. Kdykoli toto srovnání odhalí, že v žádostech existuje shoda mezi jakýmikoli osobními údaji nebo jejich kombinací a záznamem nebo souborem obsaženým ve výše uvedených informačních systémech nebo osobními údaji obsaženými v kontrolním seznamu ETIAS nebo rizikovými ukazateli, měl by danou žádost manuálně zpracovat operátor v národní jednotce ETIAS členského státu deklarovaného prvního vstupu. Posouzení provedené národní jednotkou ETIAS by mělo vést k rozhodnutí o vydání či nevydání cestovního povolení.

(23)Automatizované zpracování může vést k vydání povolení. Očekává se, že převážná část žádostí obdrží automaticky kladnou odpověď. Žádné odepření cestovního povolení by nemělo vycházet pouze z automatizovaného zpracování osobních údajů v žádostech. Z tohoto důvodu by žádosti, u nichž se vyskytla shoda, měl posuzovat manuálně operátor v národní jednotce ETIAS.

(24)Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, by měli mít právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku by se měla provádět v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

(25)Prověřovací pravidla by se měla používat pro analýzu souboru žádosti tím, že umožní srovnání údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústřední systému ETIAS se specifickými rizikovými ukazateli, které odpovídají dříve zjištěným rizikům s ohledem na bezpečnost, nelegální migraci nebo veřejné zdraví. Kritéria použitá pro vymezení zmíněných specifických rizikových ukazatelů by se za žádných okolností neměla zakládat na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

(26)Měl by být zřízen kontrolní seznam ETIAS pro určení souvislostí mezi údaji v jednom souboru žádosti ETIAS a informacemi týkajícími se osob, jež jsou podezřelé ze spáchání závažného trestného činu nebo teroristického činu nebo u nichž se má na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů za to, že závažný trestný čin nebo teroristický čin spáchají. Kontrolní seznam ETIAS by měl být součástí údajů zpracovávaných Europolem v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/794 a v souladu s integrovanou koncepcí správy údajů Europolu, kterou se uvedené nařízení provádí. Při poskytování informací Europolu by členské státy měly mít možnost určit účel nebo účely, pro něž se informace zpracovávají, včetně možnosti omezit toto zpracování na kontrolní seznam ETIAS.

(27)Neustále vznikající nové formy bezpečnostních hrozeb, nové formy nelegální migrace a hrozby pro veřejné zdraví vyžadují účinné reakce a je třeba proti nim bojovat pomocí moderních prostředků. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky obnáší zpracovávání velkého množství osobních údajů, měly by být zavedeny vhodné záruky k tomu, aby se zásahy do práva na soukromí a práva na ochranu osobních údajů omezily na to, co je v demokratické společnosti nezbytné.

(28)Osobní údaje v systému ETIAS by proto měly být zabezpečeny. Přístup k nim by měl být umožněn pouze pracovníkům s přísně vymezeným oprávněním a za žádných okolností by se neměl používat k přijímání rozhodnutí na základě jakékoli formy diskriminace. Uložené osobní údaje by měly být uchovávány bezpečně v prostorách agentury eu-LISA v Unii.

(29)Vydaná cestovní povolení by měla být prohlášena za neplatná nebo zrušena, jakmile je zřejmé, že podmínky pro jejich vydání nebyly v době jejich vydání splněny, nebo již nejsou splněny. Zejména pokud je pro odepření vstupu nebo pro nahlášený ztracený či odcizený cestovní dokument vytvořen nový záznam v SIS, SIS by měl informovat ústřední systém ETIAS, který by měl následně ověřit, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení. V takovém případě by měla být okamžitě informována národní jednotka ETIAS toho členského státu, který vytvořil záznam, a měla by dané cestovní povolení zrušit. Podle podobného přístupu se nové prvky zanesené na kontrolní seznam ETIAS porovnají se soubory žádostí uloženými v systému ETIAS s cílem ověřit, zda daný nový prvek odpovídá platnému cestovnímu povolení. V takovém případě by měla národní jednotka ETIAS členského státu prvního vstupu tuto shodu posoudit a v případě potřeby dané cestovní povolení zrušit. Měla by být rovněž stanovena možnost zrušit cestovní povolení na žádost žadatele.

(30)Pokud za výjimečných okolností považuje některý členský stát za nezbytné umožnit státnímu příslušníku třetí země vstup na své území z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo mezinárodních závazků, měl by mít možnost vydat cestovní povolení s omezenou územní a časovou platností.

(31)Před nástupem do dopravního prostředku by měli mít letečtí a námořní dopravci a rovněž dopravci přepravující skupiny cestujících po souši v dálkových autobusech povinnost ověřit, zda cestující mají všechny cestovní doklady požadované pro vstup na území členských států podle Schengenské úmluvy 25 . Mimo jiné by měli rovněž ověřit, zda cestující mají platné cestovní povolení. Soubor v systému ETIAS by sám o sobě neměl být dopravcům přístupný. Zabezpečený internetový přístup, včetně možnosti použít mobilní technická řešení, by měl dopravcům umožnit toto nahlédnutí do systému s využitím údajů uvedených v cestovním dokladu.

(32)Pro dosažení souladu s revidovanými podmínkami pro vstup by příslušníci pohraniční stráže měli kontrolovat, zda má cestující platné cestovní povolení. Během standardní hraniční kontroly by proto měl příslušník pohraniční stráže elektronicky načíst údaje z cestovního dokladu. Tím by se mělo spustit vyhledávání v různých databázích, jak stanoví Schengenský hraniční kodex, včetně vyhledávání v systému ETIAS, které by mělo poskytnout informaci o aktuálním statusu cestovního povolení. Soubor v systému ETIAS by neměl být sám o sobě přístupný pohraniční stráži pro účely hraničních kontrol. Pokud neexistuje platné cestovní povolení, příslušník pohraniční stráže by měl dané osobě odepřít vstup a měl by odpovídajícím způsobem dokončit postup hraniční kontroly. Pokud existuje platné cestovní povolení, příslušník pohraniční stráže by měl rozhodnout o povolení nebo odepření vstupu.

(33)S ohledem na boj proti teroristickým trestným činům a jiným závažným trestným činům a s ohledem na globalizaci zločineckých sítí je nezbytné, aby donucovací orgány měly k dispozici informace nutné pro efektivní plnění svých úkolů. Přístup k údajům obsaženým ve Vízovém informačním systému (VIS) pro účely prosazování práva se již ukázal jako účinný, jelikož vyšetřovatelům pomáhá dosahovat významných úspěchů v případech týkajících se obchodování s lidmi, terorismu nebo obchodu s drogami. Vízový informační systém neobsahuje údaje o státních příslušnících třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti.

(34)Přístup k informacím obsaženým v systému ETIAS je nezbytný pro prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů, jak se uvádí v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 26 , či jiných závažných trestných činů ve smyslu rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV 27 . Pro účely konkrétního vyšetřování a s cílem získat důkazy a informace týkající se osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo osoby, která se stala obětí trestného činu mohou donucovací orgány potřebovat mít přístup k údajům generovaným systémem ETIAS. Údaje uložené v systému ETIAS mohou být rovněž nezbytné k určení totožnosti pachatele teroristického trestného činu nebo jiných závažných trestných činů, zejména v případech, kdy je třeba přijmout okamžité opatření. Přístup do systému ETIAS za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů představuje zásah do základních práv na respektování soukromého života jednotlivců a ochranu osobních údajů osob, jejichž osobní údaje jsou v systému ETIAS zpracovávány. Proto by údaje v systému ETIAS měly být uchovávány a zpřístupněny pro určené orgány členských států a Evropský policejní úřad (dále jen „Europol“) za přísných podmínek stanovených v tomto nařízení, aby se tento přístup omezil na to, co je nezbytně nutné pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a závažných trestných činů v souladu s požadavky stanovenými zejména v judikatuře Soudního dvora, konkrétně ve věci Digital Rights Ireland 28 .

(35)Konkrétně to znamená, že přístup k údajům v systému ETIAS pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů by měl být poskytnut pouze na základě odůvodněné žádosti příslušných orgánů s vysvětlením jeho nezbytnosti. Členské státy by měly zajistit, aby jakákoli žádost o přístup k údajům uloženým v systému ETIAS byla předmětem předběžného přezkumu soudem nebo orgánem poskytujícím veškeré záruky nezávislosti a nestrannosti, který je nezávislý na jakémkoli přímém či nepřímém vnějším vlivu. Nicméně v situacích krajní naléhavosti může mít pro příslušné orgány zásadní význam možnost okamžitě získat osobní údaje nezbytné pro to, aby se zabránilo spáchání závažného trestného činu nebo aby mohli být stíháni jeho pachatelé. V těchto případech by mělo být přijatelné, že se provede přezkum osobních údajů získaných ze systému ETIAS co možná nejrychleji poté, co byl příslušným orgánům přístup k těmto údajům poskytnut. 

(36)Je proto nutné určit příslušné orgány členských států, které budou oprávněny takový přístup pro konkrétní účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů požadovat.

(37)Národní jednotky ETIAS by měly fungovat jako ústřední přístupové body a měly by ověřovat, že v daném konkrétním případě jsou splněny podmínky pro žádost o přístup do ústředního systému ETIAS.

(38)Europol je centrum pro výměnu informací v Unii a má zásadní význam pro spolupráci mezi orgány členských států v oblasti vyšetřování přeshraniční trestné činnosti, protože podporuje předcházení trestné činnosti, analýzy a vyšetřování na úrovni Unie. Europol by proto měl také mít přístup do ústředního systému ETIAS, a to v rámci svých úkolů a v souladu s nařízením (EU) 2016/794 29 ve zvláštních případech, kdy má Europol podpořit a posílit činnost členských států v oblasti prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

(39)Aby se vyloučilo systematické vyhledávání, mělo by ke zpracovávání údajů uložených v ústředním systému ETIAS docházet pouze ve zvláštních případech a pouze tehdy, když to bude nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů. Určené orgány a Europol by měly žádat o přístup do systému ETIAS pouze tehdy, mají-li dostatečné důvody se domnívat, že takový přístup poskytne informace, které jim významně pomohou při prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristického či jiného závažného trestného činu. Donucovací orgány a Europol by měly žádat o přístup do systému ETIAS pouze tehdy, pokud předchozí vyhledávání ve všech příslušných vnitrostátních databázích členských států a v databázi Europolu neposkytlo požadované informace.

(40)Osobní údaje uložené v systému ETIAS by se měly uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro dané účely. Aby systém ETIAS mohl fungovat, je nutné uchovávat údaje týkající se žadatelů po dobu platnosti cestovního povolení. Za účelem posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost a veřejné zdraví, která představují žadatelé, je nutné uchovávat osobní údaje po dobu pěti let ode dne posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES. Systém ETIAS by se měl opírat o přesné předběžné posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost a veřejné zdraví provedené zejména s použitím prověřovacích pravidel. Aby se vytvořil spolehlivý základ pro manuální posuzování rizik ze strany členských států a aby se snížil na minimum výskyt shod, které neodpovídají skutečným rizikům (tzv. „falešně pozitivní shody“), musí být shody vyplývající z prověřovacích pravidel na základě statistik generovaných samotnými údaji ze systému ETIAS reprezentativní pro dostatečně široký soubor údajů. Toho nelze dosáhnout výhradně na základě údajů uvedených v cestovních povoleních během doby jejich platnosti. Doba uchovávání údajů by měla začít běžet dnem posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES, jelikož ten představuje skutečné poslední použití cestovního povolení. Doba uchovávání údajů v délce pěti let odpovídá době uchovávání záznamu v systému EES, v jehož případě bylo na základě cestovního povolení ETIAS uděleno povolení ke vstupu nebo byl vstup odepřen. Toto sladění dob uchovávání údajů zajišťuje, že jak záznam o vstupu, tak související cestovní povolení budou uchovávány stejně dlouhou dobu, a představuje další prvek zajišťující budoucí interoperabilitu mezi systémy ETIAS a EES. Toto sladění dob uchovávání údajů je nezbytné proto, aby příslušné orgány mohly provádět nezbytnou analýzu rizik, kterou vyžaduje Schengenský hraniční kodex. Rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné by mohlo naznačovat u žadatele zvýšené riziko s ohledem na bezpečnost nebo nelegální migraci. Pokud bylo takové rozhodnutí vydáno, pětiletá doba uchovávání příslušných údajů by měla začít běžet ode dne jeho vydání, aby systém ETIAS mohl přesně zohlednit zvýšené riziko, které dotčený žadatel možná představuje. Po uplynutí této doby by osobní údaje měly být vymazány.

(41)Měla by být stanovena přesná pravidla, pokud jde o oblasti odpovědnosti agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) za návrh, vývoj a technickou správu informačního systému ETIAS, a oblasti odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, členských států a Europolu.

(42)Na veškeré činnosti agentury eu-LISA a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž při plnění úkolů, které jim byly svěřeny tímto nařízením, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 30 .

(43)Na zpracování osobních údajů při používání tohoto nařízení prováděné členskými státy se vztahuje [nařízení (EU) 2016/679] 31 , s výjimkou případů, kdy toto zpracování provádějí určené orgány členských států nebo jejich orgány provádějící ověření pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

(44)Zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení prováděné orgány členských států pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů by mělo podléhat normám o ochraně osobních údajů podle vnitrostátního práva, které jsou v souladu se [směrnicí (EU) 2016/680] 32 . 

(45)Nezávislé dozorové úřady, zřízené v souladu s [nařízením (EU) 2016/679], by měly sledovat zákonnost zpracování osobních údajů členskými státy, zatímco evropský inspektor ochrany údajů, ustavený nařízením (ES) č. 45/2001, by měl sledovat činnost orgánů a institucí Unie související se zpracováním osobních údajů. Evropský inspektor ochrany údajů a dozorové úřady by měly při sledování systému ETIAS vzájemně spolupracovat.

(46)„(...) V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne …“

(47)Měla by být stanovena přísná pravidla pro přístup do ústředního systému ETIAS a potřebné záruky. Je rovněž nutné stanovit právo fyzických osob na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání a nápravu, zejména právo na soudní přezkum, jakož i dohled nad všemi úkony zpracování údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány.

(48)Za účelem posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví, která by cestující mohl představovat, by měla být stanovena interoperabilita mezi informačním systémem ETIAS a jinými informačními systémy, do kterých bude systém ETIAS nahlížet, jako je systém vstupu/výstupu (EES), Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informační systém (SIS), Eurodac a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). Tato interoperabilita však může být plně zajištěna až poté, co budou přijaty návrhy na zřízení systému EES 33 a ECRIS 34 a návrh na přepracování nařízení o Eurodacu 35 .

(49)Účinné sledování používání tohoto nařízení vyžaduje pravidelné hodnocení. Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce ukládané za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování.

(50)Za účelem stanovení technických prvků nutných pro používání tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie:

pro účely přijetí předem určeného seznamu odpovědí týkajících se dotazů na dosaženou úroveň a oblast vzdělání, stávající zaměstnání a pracovní zařazení, které mají být uvedeny v žádosti o cestovní povolení,

pro účely stanovení obsahu a formy doplňujících otázek, které mohou být položeny žadateli o cestovní povolení,

pro účely stanovení platebních metod a postupů v případě poplatku za cestovní povolení s přihlédnutím k technologickému vývoji a k jejich dostupnosti a pro účely změny výše tohoto poplatku,

pro účely prodloužení odkladné lhůty, během níž se nevyžaduje žádné cestovní povolení,

pro účely další specifikace rizik s ohledem na bezpečnost, nelegální migraci nebo veřejné zdraví, která mají být použita pro stanovení rizikových ukazatelů.

(51)Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(52)Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla přijímat prováděcí pravidla týkající se podmínek pro provozování veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnostní pravidla použitelná na tyto veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení, jakož i systém autentizace vyhrazený výlučně pro dopravce, a aby mohla specifikovat záložní postupy, které je třeba dodržet v případě, kdy přístup do systému ETIAS není technicky možný. Uvedené pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 36 .

(53)Zřízení systému ETIAS a určení společných povinností, podmínek a postupů pro využívání údajů nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(54)Předpokládané náklady na vývoj informačního systému ETIAS a na zřízení ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS jsou nižší než zbytková částka rozpočtu vyčleněného pro inteligentní hranice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 37 . Proto by toto nařízení mělo v souladu s čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 přerozdělit částku, která je v současnosti přidělena na vývoj systémů informačních technologií podporujících řízení migračních toků přes vnější hranice.

(55)Příjmy generované úhradou poplatků za cestovní povolení by měly být účelově vázány na pokrytí opakovaných nákladů na provoz a údržbu informačního systému ETIAS, ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS. S ohledem na zvláštní charakter tohoto systému je vhodné považovat tyto příjmy za vnější účelově vázané příjmy.

(56)Tímto nařízením není dotčeno použití směrnice 2004/38/ES.

(57)V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců od přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(58)Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES 38 ; Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(59)Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES 39 ; Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(60)Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 40 , která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES 41 .

(61)Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 42 , která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES 43 a s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV 44 .

(62)Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 45 , která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU 46 a článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU 47 .

(63)Toto nařízení představuje akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011.

(64)Aby bylo toto nařízení v souladu se stávajícím právním rámcem a aby odráželo změny týkající se Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a Europolu, měla by být odpovídajícím způsobem změněna nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624,


PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
Obecná ustanovení

Článek 1
Předmět

1.Tímto nařízením se zřizuje „evropský systém pro cestovní informace a povolení“ (ETIAS) pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od požadavku mít při překračování vnějších hranic vízum (dále jen „vízová povinnost“), který umožňuje určit, zda jejich přítomnost na území členských států nepředstavuje rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Za tímto účelem se zavádí cestovní povolení, jakož i podmínky a postupy pro jeho vydání nebo zamítnutí.

2.Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž mohou donucovací orgány členských států a Evropský policejní úřad (Europol) nahlížet do údajů uložených v ústředním systému ETIAS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, které spadají do jejich pravomoci.

Článek 2
Oblast působnosti

1.Toto nařízení se vztahuje na následující kategorie státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti:

a)státní příslušníci třetích zemí uvedených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 539/2001 48 , kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti pro letištní průjezdy nebo předpokládané pobyty na území členských států kratší než 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů;

b)uprchlíci a osoby bez státní příslušnosti, pokud třetí země, ve které mají bydliště a která vydala jejich cestovní doklad, patří mezi třetí země uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, a kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti podle čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení;

c)státní příslušníci třetích zemí, kteří splňují tyto podmínky:

i)jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něž se vztahuje směrnice 2004/38/ES, nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie; a

ii)nejsou držiteli pobytové karty podle směrnice 2004/38/ES.

2.Toto nařízení se nevztahuje na:

a)uprchlíky ani osoby bez státní příslušnosti ani jiné osoby, které nemají státní příslušnost žádné země, pobývají v některém členském státě a jsou držiteli cestovního dokladu vydaného tímto členským státem;

b)státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie, na něž se vztahuje směrnice 2004/38/ES a kteří jsou držiteli pobytové karty podle uvedené směrnice;

c)státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky státních příslušníků třetích zemí požívajících právo na volný pohyb podle práva Unie a jsou držiteli pobytové karty podle směrnice 2004/38/ES;

d)držitele povolení k pobytu podle čl. 2 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 49 , na něž se nevztahují písmena b) a c) tohoto odstavce;

e)držitele dlouhodobých víz;

f)státní příslušníky Andorry, Monaka a San Marina a držitele pasu vydaného Vatikánským městským státem;

g)státní příslušníky třetích zemí uvedených na seznamu v příloze I a II nařízení (ES) č. 539/2001, kteří jsou držiteli povolení pro malý pohraniční styk vydaného členskými státy podle nařízení (ES) č. 1931/2006 50 , vykonávají-li držitelé toto právo v rámci režimu malého pohraničního styku;

h)osoby nebo kategorie osob uvedené v čl. 4 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 539/2001.

Článek 3
Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)„vnějšími hranicemi“ se rozumí vnější hranice podle definice v čl. 2 bodě 2 nařízení (EU) 2016/399;

b)„hraničními kontrolami“ se rozumí hraniční kontroly podle definice v čl. 2 bodě 11 nařízení (EU) 2016/399;

c)„příslušníkem pohraniční stráže“ se rozumí příslušník pohraniční stráže podle definice v čl. 2 bodě 14 nařízení (EU) 2016/399;

d)„cestovním povolením“ se rozumí rozhodnutí vydané v souladu s tímto nařízením, které uvádí, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví, a které je pro státní příslušníky třetích zemí uvedené v článku 2 předpokladem ke splnění podmínky vstupu stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/399;

e)„rizikem pro veřejné zdraví“ se rozumí hrozba pro veřejné zdraví podle definice v čl. 2 bodě 21 nařízení (EU) 2016/399;

f)„žadatelem“ se rozumí jakýkoli státní příslušník třetí země uvedený v článku 2, který podal žádost o cestovní povolení;

g)„cestovním dokladem“ se rozumí pas nebo jiný rovnocenný doklad, který držitele opravňuje překračovat vnější hranice a do něhož lze vyznačit vízum;

h)„krátkodobým pobytem“ se rozumí pobyt na území členských států ve smyslu čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399;

i)„osobou překračující povolenou délku pobytu“ se rozumí státní příslušník třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky týkající se délky krátkodobého pobytu na území členských států;

j)„mobilní aplikací pro mobilní zařízení“ se rozumí softwarová aplikace, která je navržena pro fungování na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety;

k)„shodou“ se rozumí existence odpovídajícího údaje zjištěná porovnáním osobních údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústředním systému ETIAS s osobními údaji uloženými v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému, v němž ústřední systém ETIAS vyhledává, nebo v kontrolním seznamu ETIAS nebo porovnáním se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28;

l)„teroristickými trestnými činy“ se rozumí trestné činy, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům uvedeným v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV;

m)„závažnými trestnými činy“ se rozumí trestné činy, které odpovídají nebo jsou rovnocenné trestným činům uvedeným v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze podle vnitrostátního práva potrestat odnětím svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranným opatřením spojeným s omezením svobody ve stejné délce;

n)„údaji Europolu“ se rozumí osobní údaje, které byly poskytnuty Europolu pro účely uvedené v čl. 18 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/794.

2. Definice stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 45/2001 se použijí, pokud zpracování osobních údajů provádí Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a agentura eu-LISA.

3. Definice stanovené v článku 4 [nařízení (EU) 2016/679] se použijí, pokud zpracování osobních údajů provádí orgány členských států.

4. Definice stanovené v článku 3 [směrnice (EU) 2016/680] se použijí, pokud zpracování osobních údajů provádí orgány členských států pro účely prosazování práva.

Článek 4
Cíle systému ETIAS

Systém ETIAS podporou příslušných orgánů členských států:

a)přispěje k vysoké úrovni bezpečnosti tím, že zajistí důkladné posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko;

b)přispěje k předcházení nelegální migraci tím, že zajistí posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích;

c)přispěje k ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí posouzení toho, zda žadatel představuje riziko pro veřejné zdraví ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) před jeho příjezdem na hraniční přechod na vnějších hranicích;

d)zvýší účinnost hraničních kontrol;

e)podpoří cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání, o pohřešovaných osobách, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol;

f)přispěje k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

Článek 5
Obecná struktura systému ETIAS

Systém ETIAS zahrnuje:

a)informační systém ETIAS uvedený v článku 6;

b)ústřední jednotku ETIAS uvedenou v článku 7;

c)národní jednotky ETIAS uvedené v článku 8.

Článek 6

Zřízení informačního systému ETIAS a jeho technická architektura

1.Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) vyvine informační systém ETIAS a zajistí jeho technický provoz.

2.Informační systém ETIAS zahrnuje:

a)ústřední systém;

b)jednotné vnitrostátní rozhraní (NUI) v každém členském státě se společnými technickými specifikacemi, které je ve všech členských státech stejné a které umožňuje propojení vnitrostátních pohraničních infrastruktur v členských státech s ústředním systémem;

c)zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními;

d)zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem ETIAS a informačními systémy uvedenými v článku 10;

e)veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení;

f)e-mailovou službu;

g)zabezpečený uživatelský účet umožňující žadateli poskytnout doplňující informace a/nebo dokumentaci, pokud to bude nutné;

h)bránu pro dopravce;

i)internetovou službu umožňující komunikaci mezi ústředním systémem na jedné straně a veřejnými internetovými stránkami, mobilní aplikací, e-mailovou službou, zabezpečeným uživatelským účtem, bránou pro dopravce, zprostředkovatelem plateb a mezinárodními systémy (systémy/databáze Interpolu) na straně druhé;

j)software umožňující ústřední jednotce ETIAS a národním jednotkám ETIAS zpracovávat žádosti.

3.[Ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní, internetová služba, brána pro dopravce a komunikační infrastruktura systému ETIAS musí v nejvyšší technicky možné míře sdílet a opětovně využívat hardwarové a softwarové prvky ústředního systému EES, vnitrostátních jednotných rozhraní EES, internetové služby EES, brány pro dopravce EES, resp. komunikační infrastruktury EES.]

Článek 7
Zřízení ústřední jednotky ETIAS

1.Zřizuje se ústřední jednotka ETIAS v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž.

2.Ústřední jednotka ETIAS, která funguje v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu, je odpovědná za:

a)zajištění toho, aby údaje uložené v souborech žádostí a v ústředním systému ETIAS byly správné a aktuální;

b)ověřování žádostí o cestovní povolení, které byly zamítnuty během automatizovaného zpracování, s cílem určit, zda osobní údaje žadatele souhlasí s osobními údaji osoby, u níž byla nalezena shoda v jednom z informačních systémů / jedné z databází, do nichž se nahlíželo, nebo se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28;

c)definování, testování, provádění, hodnocení a revizi specifických rizikových ukazatelů uvedených v článku 28 po konzultaci s prověřovací komisí ETIAS;

d)provádění pravidelných auditů týkajících se zpracovávání žádostí a provádění ustanovení článku 28, včetně pravidelného hodnocení jejich dopadu na základní práva, zejména práva na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů.

Článek 8
Zřízení národních jednotek ETIAS

1.Každý členský stát určí příslušný orgán jakožto národní jednotku ETIAS.

2.Národní jednotky ETIAS odpovídají za:

a)zajištění toho, aby údaje uložené v souborech žádostí a v ústředním systému ETIAS byly správné a aktuální;

b)posuzování žádostí o cestovní povolení zamítnutých na základě automatizovaného zpracovávání žádostí, rozhodování o těchto žádostech a provádění manuálního posouzení rizik uvedeného v článku 22;

c)zajišťování koordinace mezi národními jednotkami ETIAS a Europolem ohledně žádostí o nahlížení do údajů podle článků 24 a 25;

d)poskytování informací týkajících se postupu, který je třeba dodržet v případě opravného prostředku v souladu s čl. 31 odst. 2, žadatelům;

e)fungování jako ústřední přístupový bod pro nahlížení do ústředního systému ETIAS pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2 a v souladu s článkem 44.

3.Členské státy poskytnou národním jednotkám ETIAS odpovídající zdroje, aby mohly plnit své úkoly v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Článek 9
Prověřovací komise ETIAS

1.V rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž se zřizuje prověřovací komise ETIAS s poradní funkcí. Tato komise se skládá z jednoho zástupce každé národní jednotky ETIAS a zástupce Europolu.

2.Prověřovací komise ETIAS musí být konzultována v těchto záležitostech:

a)definice, vyhodnocení a revize specifických rizikových ukazatelů uvedených v článku 28;

b)provádění kontrolního seznamu ETIAS uvedeného v článku 29.

3.Pro účel uvedený v odstavci 1 vydává prověřovací komise ETIAS stanoviska, pokyny, doporučení a osvědčené postupy.

4.Prověřovací komise ETIAS zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Náklady na zasedání této komise a jejich organizaci hradí Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž.

5.Prověřovací komise ETIAS přijme svůj jednací řád na prvním zasedání prostou většinou svých členů.

Článek 10
Interoperabilita s jinými
informačními systémy

Zřizuje se interoperabilita mezi informačním systémem ETIAS a jinými informačními systémy, do kterých systém ETIAS nahlíží, jako je [systém vstupu/výstupu (EES)], Vízový informační systém (VIS), údaje Europolu, Schengenský informační systém (SIS), [Eurodac] a [Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)], aby bylo možné provádět posouzení rizik uvedené v článku 18.

Článek 11
Přístup k údajům uloženým v systému ETIAS

1.Přístup do informačního systému ETIAS je vyhrazen výlučně řádně pověřeným pracovníkům ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS.

2.Přístup příslušníků pohraniční stráže do ústředního systému ETIAS v souladu s článkem 41 se omezí na vyhledávání v ústředním systému ETIAS za účelem zjištění statusu cestovního povolení cestujícího, který se nachází na hraničním přechodu na vnějších hranicích.

3.Přístup dopravců do ústředního systému ETIAS v souladu s článkem 39 se omezí na vyhledávání v ústředním systému ETIAS za účelem zjištění statusu cestovního povolení cestujícího.

Článek 12
Zákaz diskriminace

Zpracování osobních údajů v informačním systému ETIAS jakýmkoli uživatelem nesmí vést k diskriminaci vůči státním příslušníkům třetích zemí na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Musí plně respektovat lidskou důstojnost a integritu. Zvláštní pozornost se musí věnovat dětem, starším osobám a osobám se zdravotním postižením.

KAPITOLA II
Žádost

Článek 13
Praktické pokyny pro podání žádosti

1.Žadatelé podají žádost tak, že vyplní formulář žádosti online prostřednictvím speciálních veřejných internetových stránek nebo prostřednictvím mobilní aplikace pro mobilní zařízení, a to dostatečně včas před jakoukoli zamýšlenou cestou.

2.Žádost může podat žadatel nebo jiná osoba či obchodní zprostředkovatel zmocnění žadatelem k podání žádosti jeho jménem.

Článek 14
Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení

1.Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí umožňovat státním příslušníkům třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení, podat žádost o cestovní povolení, poskytnout požadované údaje ve formuláři žádosti v souladu s článkem 15 a uhradit poplatek za cestovní povolení.

2.Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí zajišťovat, aby formulář žádosti byl pro žadatele zdarma běžně k dispozici a byl snadno přístupný.

3.Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí být k dispozici ve všech úředních jazycích členských států.

4.Pokud úřední jazyk (úřední jazyky) zemí uvedených v příloze II nařízení Rady (ES) č. 539/2001 neodpovídají jazykům uvedeným v odstavci 3, zpřístupní se nejméně v jednom z úředních jazyků uvedených zemí informační přehledy s informacemi o obsahu a způsobu použití uvedených veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení a vysvětlující informace.

5.Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení musí žadateli poskytnout informace o jazycích, které může použít k vyplnění formuláře žádosti.

6.Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení vytvoří pro žadatele zabezpečený uživatelský účet umožňující žadatelům poskytnout doplňující informace a/nebo dokumentaci, pokud to bude vyžadováno.

7.Komise přijme prováděcí pravidla týkající se podmínek pro provozování uvedených veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnostní pravidla použitelná na uvedené veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení. Uvedená prováděcí opatření se přijmou přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2. 

Článek 15
Formulář žádosti a osobní údaje ža
datele

1.Každý žadatel předloží vyplněný formulář žádosti, včetně prohlášení o pravosti, úplnosti a spolehlivosti předložených údajů a prohlášení o pravdivosti a spolehlivosti učiněných prohlášení. Nezletilé osoby předloží formulář žádosti podepsaný elektronicky osobou vykonávající trvale nebo dočasně rodičovskou odpovědnost nebo poručnictví či opatrovnictví.

2.Ve formuláři žádosti poskytne žadatel tyto osobní údaje:

a)příjmení, jméno (jména), rodné příjmení; datum narození, místo narození, země narození, pohlaví, současná státní příslušnost, jména rodičů žadatele;

b)další jména (přezdívka (přezdívky), umělecké jméno (umělecká jména), obvyklé jméno (obvyklá jména));

c)další státní příslušnosti (pokud existují);

d)druh, číslo a země vydání cestovního dokladu;

e)datum skončení platnosti cestovního dokladu;

f) adresa bydliště žadatele nebo, není-li k dispozici, město a země pobytu;

g) e-mailová adresa a telefonní číslo;

h) dosažené vzdělání (úroveň a oblast);

i)současné zaměstnání;

j)členský stát zamýšleného prvního vstupu;

k) u nezletilých osob: příjmení a jméno (jména) rodičů nebo poručníka či opatrovníka žadatele;

l)pokud žadatel uplatňuje status rodinného příslušníka podle čl. 2 odst. 1 písm. c):

i)jeho status jako rodinného příslušníka;

ii)příjmení, jméno (jména), datum narození, místo narození, země narození, současná státní příslušnost, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo rodinného příslušníka, s nímž má žadatel rodinné vazby;

iii)jeho rodinné vazby s uvedeným rodinným příslušníkem v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2004/38/ES;

m)v případě žádostí podávaných jinou osobou než žadatelem: příjmení, jméno (jména), případně název společnosti či organizace, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo; vztah k žadateli a elektronicky podepsané prohlášení o zastupování.

3.Žadatel si zvolí úroveň a oblast vzdělání, současné zaměstnání a pracovní zařazení z předem určeného seznamu. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se tyto předem určené seznamy stanoví.

4.Kromě toho žadatel zodpoví tyto otázky:

a)zda žadatel trpí nějakým onemocněním s epidemickým potenciálem podle definice v Mezinárodním zdravotním řádu Světové zdravotnické organizace či jinou infekční nebo nakažlivou parazitickou nemocí;

b)zda byl někdy v nějaké zemi odsouzen za nějaký trestný čin;

c)zda případně během posledních deseti let pobýval v konkrétní válečné oblasti nebo oblasti konfliktu a důvody tohoto pobytu;

d)zda bylo během posledních deseti let vydáno nějaké rozhodnutí vyžadující, aby opustil území některého členského státu nebo jakékoli jiné země, nebo rozhodnutí o navrácení týkající se jeho osoby.

5.Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se stanoví obsah a forma uvedených otázek.

6.Žadatel musí tyto otázky zodpovědět. Pokud žadatel odpoví na kteroukoli z uvedených otázek kladně, bude požádán, aby poskytl odpovědi na doplňující otázky ve formuláři žádosti zaměřené na shromáždění dalších informací prostřednictvím odpovědí na předem určený seznam otázek. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterými se stanoví obsah a forma uvedených doplňujících otázek a předem určený seznam odpovědí na uvedené otázky.

7.Údaje uvedené v odstavcích 2 a 4 uvede žadatel pomocí znaků latinské abecedy bez diakritiky.

8.Při podání formuláře žádosti zaznamená informační systém ETIAS IP adresu, ze které byla žádost podána.

Článek 16
Poplatek za cestovní povolení

1.Za každou žádost uhradí žadatel poplatek za cestovní povolení ve výši 5 EUR.

2.Od poplatku za cestovní povolení se upustí v případě dětí mladších osmnácti let.

3.Poplatek za cestovní povolení se hradí v eurech.

4.Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, které se týkají platebních metod a postupů pro poplatek za cestovní povolení a změn výše uvedeného poplatku.

KAPITOLA III
Vytvoření souboru žádosti a posouzení žádosti ústředním systémem ETIAS

Článek 17
Příp
ustnost a vytvoření souboru žádosti

1.Ústřední systém ETIAS automaticky ověří, zda po předložení žádosti:

a)jsou vyplněna všechna pole formuláře žádosti a zda obsahují všechny položky uvedené v čl. 15 odst. 2 a 4;

b)byl uhrazen poplatek za cestovní povolení.

2.Pokud je žádost shledána přípustnou podle odstavce 1, ústřední systém ETIAS automaticky neprodleně vytvoří soubor žádosti a přidělí mu číslo žádosti.

3.Při vytváření souboru žádosti ústřední systém ETIAS zaznamená a uloží tyto údaje:

a)číslo žádosti;

b)informace o statusu uvádějící, že bylo požádáno o cestovní povolení;

c)osobní údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 a 4 včetně třípísmenného kódu země, která vydala cestovní doklad;

d)údaje uvedené v čl. 15 odst. 5;

e)datum a čas předložení formuláře žádosti, jakož i odkaz na úspěšnou platbu poplatku za cestovní povolení a jedinečné referenční číslo platby.

4.Při vytváření souboru žádosti určí ústřední systém ETIAS, zda v ústředním systému ETIAS již neexistuje jiný soubor žádosti tohoto žadatele, a sice porovnáním údajů uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. a) s osobními údaji uvedenými v souborech žádostí uložených v ústředním systému ETIAS. V takovém případě propojí ústřední systém ETIAS tento nový soubor žádosti s jakýmkoli existujícím předchozím souborem žádosti vytvořeným pro téhož žadatele.

Článek 18
Automatizované zpracování

1.Ústřední systém ETIAS automaticky zpracuje soubory žádostí za účelem identifikace shody (shod). Ústřední systém ETIAS posoudí každý soubor žádosti jednotlivě.

2.Ústřední systém ETIAS porovná příslušné údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a), b), d), f), g) a m) a v čl. 15 odst. 8 s údaji uvedenými v záznamu nebo souboru registrovaném v ústředním systému ETIAS, Schengenském informačním systému (SIS), [systému vstupu/výstupu (EES)], Vízovém informačním systému (VIS), [Eurodacu], [Evropském informačním systému rejstříků trestů (ECRIS)], údajích Europolu, databázi odcizených a ztracených cestovních dokladů Interpolu (SLTD) a databázi TDAWN Interpolu.

Ústřední systém ETIAS konkrétně ověří:

a)zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v systému SIS nahlášen jako ztracený či odcizený nebo prohlášen za neplatný;

b)zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v systému SLTD nahlášen jako ztracený či odcizený nebo prohlášen za neplatný;

c)zda v souvislosti s žadatelem nebyl v systému SIS pořízen záznam o odepření vstupu;

d)zda v souvislosti s žadatelem nebyl v systému SIS pořízen záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo hledanými za účelem zatčení a vydání;

e)zda žadatel a cestovní doklad neodpovídají žádosti o cestovní povolení v ústředním systému ETIAS, která byla zamítnuta, zrušena nebo prohlášena za neplatnou;

f)zda údaje poskytnuté v žádosti, které se týkají cestovního dokladu, neodpovídají jiné žádosti o cestovní povolení v ústředním systému ETIAS spojené s jinými údaji o totožnosti;

g) [zda žadatel není v současné době nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu, bez ohledu na to, zda byl nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu v minulosti, na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES;]

h) [zda nebyl žadateli odepřen vstup na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES;]

i)zda nebylo v souvislosti s žadatelem vydáno rozhodnutí o zamítnutí, zrušení nebo zrušení platnosti krátkodobého víza zaznamenané v systému VIS;

j)zda údaje uvedené v žádosti neodpovídají údajům zaznamenaným v databázi Europolu;

k)[zda nebylo v souvislosti se žadatelem vydáno rozhodnutí o navrácení nebo rozhodnutí o vyhoštění vydané po zpětvzetí nebo zamítnutí žádosti o vnitrostátní ochranu v databázi Eurodac;]

l)[zda žadatel neodpovídá osobě, jejíž údaje jsou zaznamenány v systému ECRIS;]

m)zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který je zaznamenán v některém souboru v databázi TDAWN Interpolu.

3.Ústřední systém ETIAS ověří, zda žadatel odpověděl kladně na některou z otázek uvedených v čl. 15 odst. 4 a zda žadatel neposkytl adresu bydliště, ale pouze své město a zemi pobytu podle čl. 15 odst. 2 písm. f).

4.Ústřední systém ETIAS porovná příslušné údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a), b), d), f), g), i) a m) a v čl. 15. odst. 8 s údaji uvedenými v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29.

5.Ústřední systém ETIAS porovná příslušné údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. a), f), h) a i) se specifickými rizikovými ukazateli uvedenými v článku 28.

6.Ústřední systém ETIAS připojí k souboru žádosti odkaz na jakoukoli shodu získanou podle odstavců 2 až 5.

7.Pro účely čl. 4 písm. e) musí ústřední systém ETIAS umožňovat srovnání příslušných údajů uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. a), b) a d) s údaji zaznamenanými v systému SIS, aby bylo možné určit, zda nebyl v souvislosti se žadatelem pořízen jeden z následujících záznamů:

a)záznam týkající se osob hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání;

b)záznam týkající se pohřešovaných osob;

c)záznam týkající se osob hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení;

d)záznam o osobách a věcech pořízený pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol.

Jakákoli shoda vyplývající z tohoto srovnání se uloží v systému SIS.

Článek 19
Výsledky automatizovaného zpracování

1.Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 2 až 5 nevykáže žádnou shodu, ústřední systém ETIAS automaticky vydá cestovní povolení v souladu s článkem 30 a neprodleně uvědomí žadatele v souladu s článkem 32.

2.Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 2 až 5 vykáže jednu nebo více shod, žádost se posoudí v souladu s postupem stanoveným v článku 22.

3.Pokud je výsledek automatizovaného zpracování stanoveného v čl. 18 odst. 2 až 5 nejednoznačný, protože ústřední systém ETIAS není schopen prokázat, že údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům vedoucím ke shodě, žádost se posoudí v souladu s postupem stanoveným v článku 20.

Článek 20
Ověření prováděné ústřední jednotkou ETIAS

1.Pokud ústřední systém ETIAS není schopen během automatizovaného zpracování stanoveného v čl. 18 odst. 2 až 5 prokázat, že údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům vedoucím ke shodě, ústřední systém ETIAS automaticky konzultuje ústřední jednotku ETIAS.

2.Pokud je ústřední jednotka ETIAS konzultována, musí mít přístup k souboru žádosti a k propojenému souboru (propojeným souborům) žádosti (pokud existují) a rovněž k veškerým shodám zjištěným během automatizovaného zpracování podle čl. 18 odst. 2 až 5.

3.Ústřední jednotka ETIAS ověří, zda údaje zaznamenané v souboru žádosti odpovídají údajům uvedeným v jednom z informačních systémů / databází, do kterých se nahlíželo, v kontrolním seznamu ETIAS uvedeném v článku 29 nebo specifickým rizikovým ukazatelům uvedeným v článku 28.

4.Pokud údaje neodpovídají a v průběhu automatizovaného zpracování podle čl. 18 odst. 2 až 5 nebyla nahlášena žádná další shoda, ústřední jednotka ETIAS vymaže falešnou shodu ze souboru žádosti a ústřední systém ETIAS automaticky vydá cestovní povolení v souladu s článkem 30.

5.Pokud údaje odpovídají nebo pokud přetrvávají pochybnosti o totožnosti žadatele, žádost se posoudí v souladu s postupem stanoveným v článku 22.

6.Ústřední jednotka ETIAS dokončí manuální posouzení maximálně do 12 hodin od momentu, kdy obdržela soubor žádosti.

Článek 21
Zvláštní pravidla pro rodinné příslušníky občanů EU nebo jiných státních příslušníků třetích zemí požívajících právo na volný pohyb po
dle práva Unie

1.V případě státních příslušníků třetích zemí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) se cestovním povolením, jak je definováno v čl. 3 písm. d), rozumí rozhodnutí vydané v souladu s tímto nařízením, které uvádí, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko s ohledem na bezpečnost nebo veřejné zdraví podle směrnice 2004/38/ES.

2.Pokud státní příslušník třetí země uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. c) požádá o cestovní povolení, použijí se tato zvláštní pravidla:

a)žadatel poskytne doplňující osobní údaje uvedené v čl. 15 odst. 2 písm. l);

b)žadatel neodpovídá na otázky uvedené v čl. 15 odst. 4 písm. d);

c)upustí se od platby poplatku uvedeného v článku 16.

3.[Při zpracovávání žádosti o cestovní povolení pro státního příslušníka třetí země uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) ústřední systém ETIAS neověřuje, zda:

a)žadatel není v současné době nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu, bez ohledu na to, zda byla nahlášen jako osoba překračující povolenou délku pobytu v minulosti, na základě údajů zjištěných nahlédnutím do systému EES, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 2 písm. g);

b)žadatel neodpovídá osobě, jejíž údaje jsou zaznamenány v systému Eurodac, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 2 písm. j).]

Nepoužijí se specifické rizikové ukazatele na základě rizika s ohledem na nelegální migraci určené podle čl. 28 odst. 2.

4.Žádost o cestovní povolení nesmí být zamítnuta z důvodu rizika s ohledem na nelegální migraci, jak je uvedeno v čl. 31 odst. 1 písm. b).

5.Použijí se rovněž tato pravidla:

a) v oznámení podle čl. 32 odst. 1 musí žadatel obdržet informace týkající se skutečnosti, že při překračování vnějších hranic musí být schopen prokázat svůj status rodinného příslušníka občana, který využívá práva na volný pohyb podle čl. 15 odst. 2 písm. l), a uvedené oznámení musí rovněž obsahovat upozornění v tom smyslu, že rodinný příslušník občana, který využívá práva na volný pohyb a který je držitelem cestovního povolení, má právo na vstup pouze tehdy, pokud rodinný příslušník doprovází nebo následuje občana, který využívá svého práva na volný pohyb;

b)opravný prostředek uvedený v článku 32 se provede v souladu se směrnicí 2004/38/ES;

c)doba uchovávání údajů uvedených v souboru žádosti podle čl. 47 odst. 1 je:

i)doba platnosti cestovního povolení;

ii)[jeden rok ode dne posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES, pokud uvedené období jednoho roku končí později než doba platnosti cestovního povolení; nebo]

iii)pět let od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné v souladu s články 31, 34 a 35.

KAPITOLA IV
Posuzování žádosti prováděné národními jednotkami ET
IAS

Článek 22
Manuální zpracovávání žádostí prováděné národními jednotkami ETIAS

1.Členský stát odpovědný za manuální zpracovávání žádostí podle tohoto článku (dále jen „příslušný členský stát“) je členský stát prvního vstupu, který uvedl žadatel v souladu s čl. 15 odst. 2 písm. j).

2.Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 2 až 5 vykáže jednu nebo více shod, žádost zpracuje manuálně národní jednotka ETIAS příslušného členského státu. Národní jednotka ETIAS musí mít přístup k souboru žádosti a k propojenému souboru (propojeným souborům) žádosti (pokud existují) a rovněž k veškerým shodám zjištěným během automatizovaného zpracování stanoveného v čl. 18 odst. 2 až 5.

3.V návaznosti na manuální zpracování žádosti národní jednotka ETIAS příslušného členského státu:

a)vydá cestovní povolení; nebo

b)zamítne cestovní povolení.

4.Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 2 vykáže shodu, postupuje národní jednotka ETIAS příslušného členského státu takto:

a)jestliže uvedená shoda odpovídá jedné nebo několika kategoriím stanoveným v čl. 18 odst. 2 písm. a) až c), cestovní povolení zamítne;

b)jestliže uvedená shoda odpovídá jedné nebo několika kategoriím stanoveným v čl. 18 odst. 2 písm. d) až m), posoudí riziko s ohledem na bezpečnost nebo nelegální migraci a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

5.Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 3 vykáže, že žadatel odpověděl kladně na jednu z otázek uvedených v čl. 15 odst. 4, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

6.Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 4 vykáže shodu, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu bezpečnostní riziko a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

7.Pokud automatizované zpracování stanovené v čl. 18 odst. 5 vykáže shodu, posoudí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zamítne.

Článek 23
Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci od žadatele

1.Pokud informace poskytnuté žadatelem ve formuláři žádosti neumožňují národní jednotce ETIAS příslušného členského státu rozhodnout, zda cestovní povolení vydat, nebo zamítnout, může uvedená národní jednotka ETIAS požádat žadatele o doplňující informace nebo dokumentaci.

2.Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí být oznámena na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti. Žádost o doplňující informace nebo dokumentaci musí jasně uvádět, jaké informace nebo jakou dokumentaci má žadatel předložit. Žadatel předloží uvedené doplňující informace nebo dokumentaci přímo národní jednotce ETIAS prostřednictvím zabezpečeného uživatelského účtu uvedeného v čl. 6 odst. 2 písm. g) do sedmi pracovních dnů od data obdržení žádosti.

3.Národní jednotka ETIAS tyto doplňující informace nebo dokumentaci zpracuje do 72 hodin od data jejich předložení žadatelem.

4.Za výjimečných okolností může národní jednotka ETIAS žadatele pozvat k pohovoru na konzulátu v jeho zemi pobytu.

5.Tuto výzvu musí žadateli národní jednotka ETIAS daného členského státu oznámit na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v souboru žádosti.

6.Pokud žadatel na tuto výzvu v uvedené lhůtě neodpoví nebo pokud se žadatel nezúčastní pohovoru, žádost se v souladu s čl. 31 odst. 1 zamítne a národní jednotka ETIAS příslušného členského státu žadatele neprodleně informuje.

7.Národní jednotka ETIAS znovu zahájí posuzování žádosti od okamžiku, kdy žadatel poskytl doplňující informace nebo dokumentaci.

Článek 24
Konzultace s ostatními členskými státy

1.Pro účely provádění posouzení uvedeného v čl. 22 odst. 4 písm. b) konzultuje národní jednotka ETIAS příslušného členského státu orgány členského státu (členských států) odpovědného (odpovědných) za údaje, které vedly ke shodě podle čl. 18 odst. 2 písm. d), e), g), h), i) nebo k).

2.Pro účely provádění posouzení uvedeného v čl. 22 odst. 4 písm. b) a čl. 22 odst. 6 a 7 může národní jednotka ETIAS příslušného členského státu konzultovat orgány jednoho nebo několika členských států.

3.Pokud příslušný členský stát konzultuje během manuálního zpracovávání žádosti jeden nebo několik členských států, musí mít národní jednotky ETIAS uvedených členských států přístup k příslušným údajům uvedeným v souboru žádosti a rovněž ke shodám získaným automatizovaným systémem podle čl. 18 odst. 2, 4 a 5, které jsou pro účely této konzultace nezbytné. Národní jednotky ETIAS konzultovaných členských států musí mít rovněž přístup k příslušným doplňujícím informacím nebo dokumentaci, které žadatel poskytl na základě žádosti příslušného členského státu, v souvislosti se záležitostí, ohledně níž jsou konzultovány.

4.Národní jednotky ETIAS konzultovaných členských států postupují takto:

a)poskytnou odůvodněné kladné stanovisko k žádosti; nebo

b)poskytnou odůvodněné záporné stanovisko k žádosti.

Kladné nebo záporné stanovisko zaznamená národní jednotka ETIAS konzultovaného členského státu do souboru žádosti.

5.Národní jednotka ETIAS konzultovaného členského státu odpoví ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení konzultace. Absence odpovědi členského státu ve stanovené lhůtě se považuje za kladné stanovisko k žádosti.

6.Je-li konzultováno několik členských států, zajistí národní jednotka ETIAS příslušného členského státu koordinaci.

7.Během tohoto konzultačního procesu se žádost o konzultaci a odpovědi na tuto žádost předávají prostřednictvím komunikační infrastruktury ETIAS.

8.Pokud jeden nebo více konzultovaných členských států vydá ohledně žádosti záporné stanovisko, příslušný členský stát cestovní povolení podle článku 31 zamítne.

Článek 25
Konzultace Europolu

1.Pro účely provádění posouzení bezpečnostních rizik v návaznosti na shodu podle čl. 18 odst. 2 písm. j) a čl. 18 odst. 4 konzultuje národní jednotka ETIAS příslušného členského státu Europol v případech, které spadají do působnosti Europolu. Tato konzultace musí probíhat prostřednictvím již existujících komunikačních kanálů mezi členským státem a Europolem stanovených článkem 7 nařízení (EU) 2016/794.

2.Pokud příslušný členský stát konzultuje Europol, předá národní jednotka ETIAS uvedeného členského státu Europolu příslušné údaje uvedené v souboru žádosti, jakož i shodu (shody), které jsou pro účely této konzultace nezbytné. Národní jednotka ETIAS může Europolu předat příslušné doplňující informace nebo dokumentaci poskytnuté žadatelem v souvislosti s žádostí o cestovní povolení, ohledně níž je Europol konzultován.

3.Europol nesmí mít v žádném případě přístup k osobním údajům týkajícím se vzdělání žadatele uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. h) a zdraví žadatele uvedeným v čl. 15 odst. 4 písm. a).

4.Pokud je Europol konzultován podle odstavce 1, poskytne k žádosti odůvodněné stanovisko. Stanovisko Europolu zaznamená příslušný členský stát do souboru žádosti.

5.Europol odpoví ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení konzultace. Absence odpovědi Europolu ve stanovené lhůtě se považuje za kladné stanovisko k žádosti.

6.V případě, že Europol vydá k žádosti záporné stanovisko a příslušný členský stát se rozhodne cestovní povolení vydat, národní jednotka ETIAS své rozhodnutí zdůvodní a zaznamená je do souboru žádosti.

Článek 26
Lhůty pro informování žadatele

Do 72 hodin ode dne podání žádosti, která je přípustná podle článku 17, obdrží žadatel oznámení, ve kterém se uvádí:

a)zda jeho cestovní povolení bylo vydáno nebo zamítnuto; nebo

b)zda jsou požadovány doplňující informace nebo dokumentace.

Článek 27
Rozhodnutí o žádosti

1.O žádosti musí být rozhodnuto nejpozději do 72 hodin od momentu podání žádosti, která je přípustná podle článku 17.

2.Ve výjimečných případech, kdy je oznámena žádost o dodatečné informace nebo dokumentaci, prodlouží se lhůta uvedená v odstavci 1 v souladu s článkem 23. O této žádosti musí být ve všech případech rozhodnuto nejpozději do 72 hodin po předložení uvedených doplňujících informací nebo dokumentace žadatelem.

3.Před uplynutím lhůt uvedených v odstavcích 1 a 2 se přijme rozhodnutí o:

a)vydání cestovního povolení v souladu s článkem 30; nebo

b)zamítnutí cestovního povolení v souladu s článkem 31.

KAPITOLA V
Prověřovací pravidla ETIAS a kontrolní seznam ETIAS

Článek 28
Prověřovací pravidla ETIAS

1.Prověřovací pravidla ETIAS představují algoritmus umožňující srovnání údajů zaznamenaných v souboru žádosti v ústřední systému ETIAS se specifickými rizikovými ukazateli, které naznačují rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. Prověřovací pravidla ETIAS se zaznamenají do ústředního systému ETIAS.

2.Rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví se určí na základě:

a)[statistik generovaných systémem EES, ze kterých vyplývají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu pro konkrétní skupinu cestujících; ]

b)statistik generovaných systémem ETIAS v souladu s článkem 73, ze kterých vyplývají abnormální míry zamítnutí cestovních povolení z důvodu rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví spojených s konkrétní skupinou cestujících;

c)[statistik generovaných systémem ETIAS v souladu s článkem 73 a systémem EES, ze kterých vyplývají korelace mezi informacemi získanými prostřednictvím formuláře žádosti a překračováními povolené délky pobytu a odepřeními vstupu;]

d)informací poskytnutých členskými státy, které se týkají konkrétních bezpečnostních rizikových ukazatelů nebo hrozeb, které uvedený členský stát identifikoval;

e)informací poskytnutých členskými státy, které se týkají abnormální míry překračování povolené délky pobytu a odepření vstupu pro konkrétní skupinu cestujících v případě daného členského státu;

f)informací týkající se specifických rizik pro veřejné zdraví poskytnutých členskými státy, jakož i informací o epidemiologickém dozoru a posouzení rizik, které poskytlo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

3.Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78 pro účely další specifikace rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví uvedených v odstavci 2.

4.Na základě rizik určených podle odstavce 2 stanoví ústřední jednotka ETIAS specifické rizikové ukazatele sestávající z kombinace údajů, včetně jednoho nebo několika z těchto údajů:

a)věk, pohlaví, současná státní příslušnost;

b)země a město bydliště;

c)stupeň vzdělání;

d)současné zaměstnání.

5.Specifické rizikové ukazatele musí být cílené a přiměřené. Za žádných okolností nesmí být založeny na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

6.Specifické rizikové ukazatele stanoví, mění, doplňuje a ruší ústřední jednotka ETIAS po konzultaci s prověřovací komisí ETIAS.

Článek 29
Kontrolní seznam ETIAS

1.Kontrolní seznam ETIAS sestává z údajů týkajících se osob, jež jsou podezřelé ze spáchání trestného činu nebo z účasti na trestném činu, nebo osob, u nichž se má na základě skutkových poznatků nebo oprávněných důvodů za to, že trestný čin spáchají.

2.Kontrolní seznam ETIAS se sestaví na základě:

a)seznamu válečných zločinců uvedeného Organizací spojených národů;

b)informací týkajících se teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů poskytnutých členskými státy;

c)informací týkajících se teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů získaných prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

3.Na základě informací uvedených v odstavci 2 a na základě příslušných údajů Europolu sestaví Europol kontrolní seznam ETIAS složený z prvků obsahujících jeden nebo více z těchto údajů:

a)příjmení, jméno (jména), rodné příjmení; datum narození, místo narození, země narození, pohlaví, státní příslušnost;

b)další jména (přezdívka (přezdívky), umělecké jméno (umělecká jména), obvyklé jméno (obvyklá jména));

c)cestovní doklad (druh, číslo a země vydání);

d)adresa bydliště,

e)e-mailová adresa a telefonní číslo;

f)název, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo v případě společnosti nebo organizace;

g)IP adresa.

KAPITOLA VI
Vy
dání, zamítnutí, prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení

Článek 30
Vydání cestovního povolení

1.Pokud z posouzení žádosti v souladu s postupy stanovenými v kapitolách III, IV a V vyplývá, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví, vydá ústřední systém ETIAS nebo národní jednotka ETIAS příslušného členského státu cestovní povolení.

2.Cestovní povolení je platné po dobu pěti let nebo do konce období platnosti cestovního dokladu zaregistrovaného během podání žádosti, podle toho, co nastane dříve, a je platné na území členských států.

3.Cestovní povolení neopravňuje automaticky ke vstupu.

Článek 31
Zamítnutí cestovního povolení

1.Cestovní povolení se zamítne, pokud žadatel:

a)předloží cestovní doklad, který je nahlášen jako ztracený, odcizený nebo prohlášen za neplatný;

b)představuje riziko s ohledem na nelegální migraci;

c)představuje bezpečnostní riziko;

d)představuje riziko s ohledem na veřejné zdraví;

e)je osobou, na niž je v systému SIS veden záznam pro účely odepření vstupu;

f)neodpověděl na žádost o doplňující informace nebo dokumentaci ve lhůtách uvedených v článku 23.

Cestovní povolení se zamítne rovněž tehdy, existují-li důvodné pochybnosti, pokud jde o pravost údajů, spolehlivost prohlášení učiněných žadatelem, podklady předložené žadatelem nebo pravdivost jejich obsahu.

2.Žadatelé, kterým bylo cestovní povolení zamítnuto, mají právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům informace týkající se postupu, který je třeba v případě opravného prostředku dodržet. 

Článek 32
Oznámení o vydání nebo zamítnutí cestovního povolení

1.Pokud bylo vydáno cestovní povolení, žadatel neprodleně obdrží elektronickou poštou oznámení, které obsahuje:

a)jasný údaj o tom, že cestovní povolení bylo vydáno, a číslo žádosti o cestovní povolení;

b)datum zahájení a skončení doby platnosti cestovního dokladu;

c)případně upozornění na výpočet délky povoleného krátkodobého pobytu (90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů) a na práva vyplývající z uděleného cestovního povolení podle čl. 30 odst. 3; a

d)odkaz na veřejné internetové stránky ETIAS, které obsahují informace o tom, že žadatel má možnost cestovní povolení zrušit.

2.Pokud bylo cestovní povolení zamítnuto, žadatel neprodleně obdrží elektronickou poštou oznámení, které obsahuje:

a)jasný údaj o tom, že cestovní povolení bylo zamítnuto, a číslo žádosti o cestovní povolení;

b)odkaz na orgán, který cestovní povolení zamítl, a jeho adresu;

c)důvod (důvody) zamítnutí cestovního povolení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1;

d)informace týkající se postupu, který je třeba dodržet v případě opravného prostředku.

Článek 33
Údaje, které je třeba doplnit do souboru žádosti po rozho
dnutí o vydání nebo zamítnutí cestovního povolení

Pokud bylo přijato rozhodnutí o vydání nebo zamítnutí cestovního povolení, ústřední systém ETIAS nebo případně národní jednotky ETIAS příslušného členského státu doplní do souboru žádosti tyto údaje:

a)informace o statusu uvádějící, že cestovní povolení bylo vydáno nebo zamítnuto;

b)odkaz na orgán, který cestovní povolení vydal nebo zamítl, a jeho adresa;

c)místo a datum rozhodnutí o vydání nebo zamítnutí cestovního povolení;

d)datum zahájení a skončení doby platnosti cestovního dokladu;

e)důvod (důvody) zamítnutí cestovního povolení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1.

Článek 34
Prohlášení neplatnosti cestovního povolení

1.Cestovní povolení se prohlásí za neplatné, pokud je zřejmé, že v době, kdy bylo vydáno, nebyly splněny podmínky pro jeho vydání. Cestovní povolení se prohlásí za neplatné na základě jednoho nebo více důvodů pro zamítnutí cestovního povolení stanovených v čl. 31 odst. 1.

2.Pokud má členský stát důkazy o tom, že podmínky pro vydání cestovního povolení nebyly v době, kdy bylo vydáno, splněny, národní jednotka ETIAS uvedeného členského státu prohlásí cestovní povolení za neplatné.

3.Osoba, jejíž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné, má právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o prohlášení neplatnosti, v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

Článek 35
Zrušení cestovního povolení

1.Cestovní povolení se zruší, jakmile je zřejmé, že podmínky pro jeho vydání již nejsou splněny. Cestovní povolení se zruší na základě jednoho nebo více důvodů pro zamítnutí cestovního povolení stanovených v čl. 31 odst. 1.

2.Pokud má členský stát důkazy o tom, že podmínky pro vydání cestovního povolení již nejsou splněny, národní jednotka ETIAS uvedeného členského státu cestovní povolení zruší.

3.Aniž je dotčen odstavec 2, pokud je v systému SIS nahlášen nový záznam o odepření vstupu nebo pokud je v něm cestovní doklad nahlášen jako ztracený, odcizený nebo prohlášen za neplatný, systém SIS informuje ústřední systém ETIAS. Ústřední systém ETIAS ověří, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení. Je-li tomu tak, předá ústřední systém ETIAS soubor žádosti národní jednotce ETIAS členského státu, který záznam vytvořil, a tato národní jednotka ETIAS cestovní povolení zruší.

4.Nové prvky zavedené Europolem do kontrolního seznamu ETIAS musí být porovnány s údaji uvedenými v souborech žádostí v ústředním systému ETIAS. Pokud z tohoto porovnání vyplyne shoda, národní jednotka ETIAS členského státu prvního vstupu, který uvedl žadatel podle čl. 15 odst. 2 písm. j), posoudí bezpečnostní riziko a pokud dospěje k závěru, že podmínky pro udělení povolení již nejsou splněny, cestovní povolení zruší.

5.Žadatel, jehož cestovní povolení bylo zrušeno, má právo na opravný prostředek. Řízení o opravném prostředku se provádí v členském státě, který přijal rozhodnutí o zrušení, a v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu.

6.Cestovní povolení může být zrušeno na žádost žadatele.

Článek 36
Oznámení o prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení

Pokud bylo cestovní povolení prohlášeno za neplatné nebo zrušeno, žadatel neprodleně obdrží elektronickou poštou oznámení, které obsahuje:

a)jasný údaj o tom, že cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné nebo zrušeno, a číslo žádosti o cestovní povolení;

b)odkaz na orgán, který cestovní povolení prohlásil za neplatné nebo zrušil, a jeho adresu;

c)důvod (důvody) prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1;

d)informace týkající se postupu, který je třeba dodržet v případě opravného prostředku.

Článek 37
Údaje, které je třeba doplnit do souboru žádosti po prohlášení neplatnosti
nebo zrušení cestovního povolení

1.Pokud bylo přijato rozhodnutí o prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení, členský stát zodpovědný za prohlášení neplatnosti nebo zrušení cestovního povolení doplní do souboru žádosti tyto údaje:

a)informace o statusu uvádějící, že cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné nebo zrušeno;

b)odkaz na orgán, který cestovní povolení zrušil nebo prohlásil za neplatné, a jeho adresu;

c)místo a datum vydání rozhodnutí.

2.Soubor žádosti musí rovněž uvádět důvod (důvody) prohlášení neplatnosti nebo zrušení, jak jsou stanoveny v čl. 31 odst. 1.

Článek 38
Vydání cestovního povolení s omezenou územní platností z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům

1.Výjimečně lze vydat cestovní povolení s omezenou územní platností, pokud to dotčený členský stát považuje za nezbytné z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům, bez ohledu na skutečnost, že manuální posouzení podle článku 22 ještě není dokončeno nebo že cestovní povolení bylo zamítnuto, prohlášeno za neplatné či zrušeno.

2.Pro účely odstavce 1 může žadatel požádat o cestovní povolení s omezenou územní platností ten členský stát, do nějž hodlá odcestovat. Žadatel ve své žádosti uvede příslušné humanitární důvody, důvody národního zájmu nebo mezinárodní závazky.

3.Členský stát, do nějž daný státní příslušník třetí země hodlá odcestovat, je příslušným členským státem ve věci rozhodnutí, zda se cestovní povolení s omezenou územní platností vydá, nebo zamítne.

4.Cestovní povolení s omezenou územní platností je platné na území členského státu, který je vydal, na dobu maximálně 15 dnů.

5.Pokud je vydáno cestovní povolení s omezenou územní platností, do souboru žádosti se zanesou tyto údaje:

a)informace o statusu uvádějící, že cestovní povolení s omezenou územní platností bylo vydáno nebo zamítnuto;

b)území, na které je držitel tohoto cestovního povolení oprávněn cestovat;

c)orgán členského státu, který cestovní povolení s omezenou územní platností vydal;

d)odkaz na příslušné humanitární důvody, důvody národního zájmu nebo mezinárodní závazky.

KAPITOLA VII
Používání systému ETIAS ze strany dopravců

Článek 39
Přístup k údajům pro dopravce za účelem ověřování

1.V souladu s článkem 26 Úmluvy k provedení Schengenské dohody nahlížejí dopravci do ústředního systému ETIAS, aby ověřili, zda státní příslušníci třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek cestovního povolení, mají platné cestovní povolení.

2.Zabezpečený internetový přístup k bráně pro dopravce, včetně možnosti použít mobilní technická řešení, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. h), musí dopravci umožnit provést nahlédnutí do systému podle odstavce 1 před nástupem cestujícího. Za tímto účelem musí být dopravce oprávněn nahlížet do ústředního systém ETIAS s použitím údajů uvedených ve strojově čitelné zóně cestovního dokladu.

Ústřední systém ETIAS zareaguje údajem o tom, zda dotčená osoba má, či nemá platné cestovní povolení. Dopravci mohou zaslané informace a obdržené odpovědi uchovávat.

3.Zřídí se režim autentizace určený výhradně pro dopravce s cílem umožnit řádně pověřeným pracovníkům dopravců přístup k bráně pro dopravce pro účely odstavce 2. Uvedený režim autentizace přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých přezkumným postupem uvedeným v čl. 79 odst. 2.

Článek 40
Záložní postupy pro případ t
echnického problému s přístupem dopravců k údajům

1.V případech, kdy je technicky nemožné nahlížet do systému podle čl. 39 odst. 1 z důvodu selhání informačního systému ETIAS nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu dopravce, jsou dopravci od povinnosti ověřit držení platného cestovního povolení osvobozeni. V případě selhání informačního systému ETIAS oznámí tuto skutečnost dopravcům ústřední jednotka ETIAS.

2.Podrobnosti týkající se záložních postupů se stanoví v prováděcím aktu přijatém přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2.

KAPITOLA VIII
Používání systému ETIAS pohraničními orgány na vnějších hranicích

Článek 41
Přístup k údajům pro účely ověřování na vnějších hranicích

1.Výhradně za účelem ověření toho, zda dotčená osoba má platné cestovní povolení, jsou orgány příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích v souladu s nařízením (EU) 2016/399 oprávněny nahlížet do ústředního systém ETIAS s použitím údajů uvedených ve strojově čitelné zóně cestovního dokladu.

2.Ústřední systém ETIAS zareaguje údajem o tom, zda dotčená osoba má, či nemá platné cestovní povolení. 

Článek 42
Záložní postupy pro případ technického problému s přístupem k údajům na vnějších hranicích nebo pro případ selhání systému ETIAS

1.V případech, kdy je technicky nemožné nahlížet do systému podle čl. 41 odst. 1 z důvodu selhání informačního systému ETIAS, jsou o tom orgány členského státu příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích vyrozuměny ústřední jednotkou ETIAS. 

2.Pokud není technicky možné provést vyhledávání podle čl. 41 odst. 1 z důvodu selhání vnitrostátní pohraniční infrastruktury v některém členském státě, příslušný orgán dotčeného členského státu o tom uvědomí agenturu eu-LISA, ústřední jednotku ETIAS a Komisi.

3.V obou případech se orgány dotčeného členského státu příslušné k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích řídí svými vnitrostátními plány pro mimořádné situace.

KAPITOLA IX
Postup a podmínky přístupu do ústředního
systému ETIAS pro účely prosazování práva

Článek 43
Určené donucovací orgány členských států

1.Členské státy určí donucovací orgány, které jsou oprávněny požádat o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů.

2.Každý členský stát vede na vnitrostátní úrovni seznam kontaktních míst v rámci určených orgánů, která mají právo požádat o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS prostřednictvím ústředního přístupového bodu (ústředních přístupových bodů).

Článek 44
Postup pro získání přístupu do ústředního systému ETIAS pro účely prosazování práva

1.Příslušné orgány předloží ústředním přístupovým bodům uvedeným v čl. 8 odst. 2 písm. c) odůvodněnou elektronickou žádost o nahlédnutí do určitého souboru údajů uložených v ústředním systému ETIAS. Pokud se žádá o nahlédnutí do údajů uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), musí odůvodněná elektronická žádost obsahovat zdůvodnění nezbytnosti nahlédnout do těchto konkrétních údajů.

2.Každý členský stát před realizací přístupu do ústředního systému ETIAS zajistí, aby podle jeho vnitrostátního práva a procesního práva byla žádost o nahlédnutí do údajů podrobena nezávislému, účinnému a včasnému ověření toho, zda jsou splněny podmínky uvedené v článku 45, včetně toho, zda je jakákoli žádost o nahlédnutí do údajů uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d) oprávněná.

3.Pokud jsou podmínky uvedené v článku 45 splněny, ústřední přístupový bod žádost vyřídí. Údaje uložené v ústředním systému ETIAS, do nichž nahlíží ústřední přístupový bod, se předají kontaktním místům uvedeným v čl. 43 odst. 2 takovým způsobem, aby nebyla narušena bezpečnost údajů.

4.Ve výjimečně naléhavých případech, kdy je třeba okamžitě získat osobní údaje pro to, aby se zabránilo spáchání závažného trestného činu nebo aby mohli být stíháni jeho pachatelé, vyřídí ústřední přístupový bod žádost okamžitě a bez nezávislého ověření stanoveného v odstavci 2. Bez zbytečného prodlení po vyřízení žádosti proběhne nezávislé ověření ex post, které prověří mimo jiné to, zda výjimečný naléhavý případ skutečně nastal.

5.Zjistí-li se při nezávislém ověření ex post, že nahlížení do údajů a přístup k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS nebyly odůvodněné, všechny orgány, které k těmto údajům měly přístup a/nebo do nich nahlížely, vymažou údaje pocházející z ústředního systému ETIAS a informují o tomto vymazání ústřední přístupový bod.

Článek 45
Podmínky pro přístup určených orgánů členských států k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS

1.Určené orgány mohou požádat o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)nahlédnutí je nezbytné pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristického trestného činu nebo jiného závažného trestného činu;

b)přístup do systému je v konkrétním případě nezbytný;

c)existují oprávněné důvody se domnívat, že nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných trestných činů, zejména v případech, kdy existuje důvodné podezření, že podezřelá osoba, pachatel nebo oběť teroristického či jiného závažného trestného činu spadá do kategorie státních příslušníků třetích zemí, na niž se vztahuje toto nařízení;

d)předchozí nahlížení do všech příslušných vnitrostátních databází a do údajů Europolu neposkytlo požadované informace.

2.Nahlížení do ústředního systému ETIAS se omezí na vyhledávání na základě následujících údajů uvedených v souboru žádosti:

a)příjmení; křestní jméno (jména);

b)další jména (přezdívka (přezdívky), umělecké jméno (umělecká jména), obvyklé jméno (obvyklá jména));

c)číslo cestovního dokladu;

d)adresa bydliště,

e)e-mailová adresa; telefonní číslo;

f)IP adresa.

3.Nahlížení do ústředního systému ETIAS na základě údajů uvedených v odstavci 2 lze kombinovat s následujícími údaji v souboru žádosti, aby se vyhledávání zúžilo:

a)státní příslušnost (příslušnosti);

b)pohlaví;

c)datum narození nebo věk.

4.Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uvedenými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jak jsou zaznamenány v uvedeném souboru žádosti, jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou zaznamenány v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádaly operativní složky v odůvodněné elektronické žádosti, která byla předložena podle čl. 44 odst. 1 a schválena nezávislým ověřením. Nahlížení do ústředního systému ETIAS nesmí umožňovat přístup k údajům týkajícím se vzdělání uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. h) nebo k údajům o tom, zda žadatel může představovat riziko pro veřejné zdraví, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 4 písm. a).

Článek 46
Postup a podmínky přístupu Europolu k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS

1.Pro účely čl. 1 odst. 2 může Europol požádat o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS a předložit ústřední jednotce ETIAS odůvodněnou elektronickou žádost o nahlédnutí do konkrétního souboru údajů uložených v ústředním systému ETIAS.

2.Odůvodněná žádost musí obsahovat důkazy o tom, že jsou splněny tyto podmínky:

a)nahlížení do systému je nezbytné pro podporu a posílení činnosti členských států v rámci prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů spadajících do pravomocí Europolu;

b)nahlížení do systému je v konkrétním případě nezbytné;

c)nahlížení se omezí na vyhledávání na základě údajů uvedených v čl. 45 odst. 2;

d)existují oprávněné důvody se domnívat, že nahlížení do těchto údajů podstatně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování kteréhokoli z daných trestných činů;

e)předchozí nahlížení do databáze Europolu neposkytlo požadované informace.

3.Žádosti Europolu o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS musí být podrobeny předchozí kontrole ze strany evropského inspektora ochrany údajů, případně v souladu s postupem podle článku 44 nařízení (EU) 2016/794, která účinně a včas prověří, zda žádost splňuje všechny podmínky uvedené v odstavci 2.

4.Nahlížení do ústředního systému ETIAS musí v případě shody s údaji uloženými v souboru žádosti umožnit přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) až g) a j) až m), jakož i k těm údajům zaneseným v dotčeném souboru žádosti, které se týkají vydání, zamítnutí, zrušení či prohlášení neplatnosti cestovního povolení v souladu s články 33 a 37. Přístup k údajům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. i) a v čl. 15 odst. 4 písm. b) až d), jak jsou uloženy v souboru žádosti, se udělí pouze tehdy, pokud o nahlédnutí do těchto údajů výslovně požádal Europol.

5.Pokud evropský inspektor ochrany údajů žádost schválí, ústřední jednotka ETIAS vyřídí žádost o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS.

KAPITOLA X
Uchovávání a změny údajů

Článek 47
Uchovávání údajů

1.Každý soubor žádosti je uložen v ústředním systému ETIAS po tuto dobu:

a)doba platnosti cestovního povolení;

b)[pět let ode dne posledního záznamu o vstupu žadatele uloženého v systému EES; nebo]

c)pět let od posledního rozhodnutí o zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné v souladu s články 31, 34 a 35.

2.Po uplynutí doby uchovávání údajů se soubor žádosti z ústředního systému ETIAS automaticky vymaže.

Článek 48
Změny údajů a předčasné vymazání údajů

1.Ústřední jednotka ETIAS a národní jednotky ETIAS jsou povinny aktualizovat údaje uložené v ústředním systému ETIAS a zajišťovat jejich správnost. Ústřední jednotka ETIAS a národní jednotky ETIAS nemají právo měnit údaje zanesené ve formuláři žádosti přímo žadatelem podle čl. 15 odst. 2 nebo 4.

2.Pokud má ústřední jednotka ETIAS důkazy o tom, že údaje zaznamenané v ústředním systému ETIAS ústředním systémem ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že uvedené údaje ústřední systém ETIAS zpracoval v rozporu s tímto nařízením, dotčené údaje zkontroluje a v případě nutnosti je bez odkladu změní nebo je z ústředního systému ETIAS vymaže.

3.Pokud má příslušný členský stát důkazy o tom, že údaje zaznamenané v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že uvedené údaje byly v ústředním systému ETIAS zpracovány v rozporu s tímto nařízením, národní jednotka ETIAS uvedeného členského státu dotčené údaje zkontroluje a v případě nutnosti je bez odkladu změní nebo je z ústředního systému ETIAS vymaže.

4.Pokud členský stát jiný než příslušný členský stát má důkazy naznačující, že údaje zaznamenané v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že uvedené údaje byly v ústředním systému ETIAS zpracovány v rozporu s tímto nařízením, kontaktuje ve lhůtě 14 dnů ústřední jednotku ETIAS nebo národní jednotku ETIAS příslušného členského státu. Ústřední jednotka ETIAS nebo příslušná národní jednotka ETIAS zkontroluje správnost údajů a zákonnost jejich zpracování ve lhůtě jednoho měsíce a v případě nutnosti tyto údaje bez odkladu změní nebo je z ústředního systému ETIAS vymaže.

5.Pokud státní příslušník třetí země získá státní příslušnost některého členského státu nebo pokud se na něj začalo vztahovat ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a) až e), orgány dotčeného členského státu ověří, zda má tato osoba platné cestovní povolení, a případně neprodleně vymažou soubor žádosti z ústředního systému ETIAS. Orgánem příslušným pro vymazání souboru žádosti je:

a)národní jednotka ETIAS členského státu, který vydal cestovní doklad, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2 písm. a);

b)národní jednotka ETIAS členského státu, jehož státní příslušnost daná osoba získala;

c)národní jednotka ETIAS členského státu, který vydal povolení k pobytu nebo pobytovou kartu;

d)národní jednotka ETIAS členského státu, který vydal dlouhodobé vízum.

6.Pokud se na státního příslušníka třetí země začalo vztahovat ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. f) až h), informuje o této změně příslušné orgány členského státu, do něhož po této změně vstoupí. Uvedený členský stát kontaktuje ústřední jednotku ETIAS ve lhůtě 14 dnů. Ústřední jednotka ETIAS ověří správnost údajů ve lhůtě jednoho měsíce a v případě nutnosti vymaže neprodleně z ústředního systému ETIAS soubor žádosti a údaje v něm obsažené. Této osobě se v zájmu zajištění vymazání údajů umožní přístup k účinnému soudnímu opravnému prostředku.

KAPITOLA XI
Ochrana údajů

Článek 49
Ochrana údajů

1.Na zpracovávání osobních údajů prováděné Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a agenturou eu-LISA se vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001.

2.Na zpracovávání osobních údajů prováděné národními jednotkami ETIAS se vztahuje [nařízení 2016/679].

3.Na zpracovávání prováděné určenými orgány členských států pro účely čl. 1 odst. 2 se vztahuje [směrnice (EU) 2016/680].

4.Na zpracovávání osobních údajů prováděné Europolem podle článků 24 a 46 se vztahuje nařízení (EU) 2016/794.

Článek 50
Správce údajů

1.Pokud jde o zpracovávání osobních údajů v ústředním systému ETIAS, za správce údajů v souladu s čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 se považuje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž.

2.V souvislosti se zpracováním osobních údajů v ústředním systému ETIAS členským státem se za správce v souladu s čl. 4 odst. 7 [nařízení (EU) 2016/679], který má hlavní odpovědnost za zpracovávání osobních údajů v ústředním systému ETIAS tímto členským státem, považuje národní jednotka ETIAS.

Článek 51
Zpracovatel údajů

1.Pokud jde o zpracovávání osobních údajů v informačním systému ETIAS, za zpracovatele údajů v souladu s čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 45/2001 se považuje agentura eu-LISA.

2.Agentura eu-LISA zajistí, aby byl informační systém ETIAS provozován v souladu s tímto nařízením.

Článek 52
Bezpečnost zpracování

1.Agentura eu-LISA i národní jednotky ETIAS zajistí bezpečnost zpracování osobních údajů při používání tohoto nařízení. Agentura eu-LISA a národní jednotky ETIAS spolupracují při úkolech týkajících se bezpečnosti.

2.Aniž je dotčen článek 22 nařízení (ES) č. 45/2001, přijme agentura eu-LISA nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ústředního systému, komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátním jednotným rozhraním, veřejných internetových stránek a mobilní aplikace, e-mailové služby, zabezpečeného uživatelského účtu, brány pro dopravce, internetové služby a softwaru umožňujícího zpracovávat žádosti.

3.Aniž je dotčen článek 22 nařízení (ES) č. 45/2001 a články 32 a 34 [nařízení (EU) 2016/679], agentura eu-LISA i národní jednotky ETIAS přijmou nezbytná opatření, včetně bezpečnostního plánu a plánu kontinuity provozu a plánu pro obnovení provozu po havárii, aby:

a)údaje fyzicky chránily, mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace pro ochranu kritické infrastruktury;

b)zabránily neoprávněným osobám v přístupu k zabezpečeným internetovým stránkám, které provádějí operace v souladu s účely systému ETIAS;

c)zabránily neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování či vyjímání nosičů dat;

d)zabránily neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému prohlížení, změnám nebo vymazávání uložených osobních údajů;

e)zabránily neoprávněnému zpracovávání údajů v ústředním systému ETIAS a jakékoli neoprávněné změně nebo vymazání údajů zpracovávaných v ústředním systému ETIAS;

f)zajistily, aby osoby oprávněné k přístupu do informačního systému ETIAS měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí individuálních totožností uživatelů a chráněných režimů přístupu k informacím;

g)zajistily, aby všechny orgány s právem přístupu do informačního systému ETIAS vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny údaje vkládat, měnit, vymazávat, prohlížet nebo je vyhledávat, a aby tyto profily zpřístupnily dozorovým úřadům;

h)zajistily, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým orgánům se mohou osobní údaje předávat prostřednictvím zařízení pro přenos údajů;

i)zajistily, aby bylo možné ověřit a zjistit, které údaje byly zpracovány v ústředním systému ETIAS, kdy, kým a pro jaký účel;

j)zabránily neoprávněnému čtení, kopírování, změnám nebo vymazávání osobních údajů během jejich přenosu do ústředního systému ETIAS a z něj nebo během přepravy nosičů dat, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování;

k)sledovaly účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijaly nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění souladu s tímto nařízením.

4.Agentura eu-LISA informuje Evropský parlament, Radu a Komisi, jakož i evropského inspektora ochrany údajů o opatřeních, jež přijala podle tohoto článku.

Článek 53
Vlastní kontrola

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, Europol a členské státy zajistí, aby každý orgán, který má právo na přístup k údajům v informačním systému ETIAS, přijal opatření nezbytná pro zajištění souladu s tímto nařízením a v případě potřeby spolupracoval s dozorovým úřadem.

Článek 54
Právo
na informace, přístup, opravu a vymazání

1.Aniž je dotčeno právo na informace podle článků 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001, musí být žadatelé, jejichž údaje jsou uloženy v ústředním systému ETIAS, v době, kdy se jejich údaje shromažďují, informováni o postupech pro výkon jejich práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 a musí jim být poskytnuty kontaktní údaje inspektora ochrany údajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátního dozorového úřadu příslušného členského státu.

2.Za účelem výkonu svých práv podle článků 13, 14, 15 a 16 nařízení (ES) č. 45/2001 a článků 15, 16, 17 a 18 [nařízení (EU) 2016/679] má každý žadatel právo obrátit se na ústřední jednotku ETIAS nebo národní jednotku ETIAS příslušnou k posuzování dané žádosti, která jeho žádost přezkoumá a odpoví na ni.

Pokud je v návaznosti na toto přezkoumání zjištěno, že údaje uložené v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány v rozporu s právem, ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování dané žádosti tyto údaje v ústřednímu systému ETIAS opraví nebo vymaže.

Pokud ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS změní cestovní povolení během doby jeho platnosti, provede ústřední systém ETIAS automatizované zpracování stanovené v článku 18 s cílem zjistit, zda změněný soubor žádosti nevede ke shodě podle čl. 18 odst. 2 až 5. Pokud automatizované zpracování nevykáže žádnou shodu, ústřední systém ETIAS vydá změněné cestovní povolení s touž platností, jakou mělo původní povolení, a uvědomí o tom žadatele. Pokud automatizované zpracování vykáže jednu nebo několik shod, národní jednotka ETIAS členského státu prvního vstupu, který uvedl žadatel podle čl. 15 odst. 2 písm. j), posoudí riziko s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví a rozhodne, zda vydá změněné cestovní povolení, nebo pokud dospěje k závěru, že podmínky pro udělení cestovního povolení již nejsou splněny, cestovní povolení zruší.

3.Pokud ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování žádosti nesouhlasí s tím, že údaje uložené v ústředním systému ETIAS jsou věcně nesprávné nebo že byly zaznamenány v rozporu s právem, ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování žádosti přijme správní rozhodnutí, v němž písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochotna opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.

4.V tomto rozhodnutí se dotčené osobě poskytnou rovněž informace o tom, že má možnost napadnout rozhodnutí přijaté ve vztahu k žádosti podle odstavce 2, a případně informace o tom, jakým způsobem podat žalobu nebo stížnost u příslušných orgánů nebo soudů a o veškeré pomoci, kterou má k dispozici, včetně pomoci od příslušných vnitrostátních dozorových úřadů.

5.Jakákoli žádost podaná v souladu s odstavcem 2 musí obsahovat nezbytné informace pro zjištění totožnosti dotčené osoby. Uvedené informace se použijí výhradně k umožnění výkonu práv uvedených v odstavci 2 a ihned poté se vymažou.

6.Ústřední jednotka ETIAS nebo národní jednotka ETIAS členského státu příslušného k posuzování žádosti uchová písemný záznam o podání žádosti uvedené v odstavci 2 a způsobu, jakým byla vyřešena, a neprodleně jej zpřístupní vnitrostátním dozorovým úřadům příslušným k ochraně údajů.

Článek 55
Předávání osobních údajů třetím zemím, mezinárodním organizacím a soukromým subjektům

1.Osobní údaje uložené v ústředním systému ETIAS nesmí být předány ani zpřístupněny žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu s výjimkou předávání údajů Interpolu za účelem provádění automatizovaného zpracování podle čl. 18 odst. 2 písm. b) a m). Na předávání osobních údajů Interpolu se použijí ustanovení článku 9 nařízení č. 45/2001.

2.Osobní údaje, do nichž v ústředním systému ETIAS nahlíží členský stát pro účely uvedené v čl. 1 odst. 2, nesmí být předány ani zpřístupněny žádné třetí zemi, mezinárodní organizaci ani soukromému subjektu usazenému v Unii nebo mimo ni. Tento zákaz se použije i v případě, že jsou uvedené údaje dále zpracovávány na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy.

Článek 56
Dozor vykonávaný vnitrostátním dozorovým úřadem

1.Dozorový úřad nebo dozorové úřady určené podle článku 51 [nařízení 2016/679] zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracovávání údajů národními jednotkami ETIAS podle příslušných mezinárodních auditorských standardů.

2.Členské státy zajistí, aby jejich dozorové úřady měly dostatek prostředků k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

3.Každý členský stát poskytne veškeré informace, které si vyžádají dozorové úřady, a zejména informace o činnostech prováděných v souladu s jejich povinnostmi stanovenými v tomto nařízení. Každý členský stát poskytne dozorovým úřadům přístup ke svým záznamům a umožní jim kdykoliv přístup do všech svých prostor souvisejících se systémem ETIAS.

Článek 57
Dozor vykonávaný evropským inspektorem ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň jednou za čtyři roky proveden audit operací zpracovávání osobních údajů agenturou eu-LISA a ústřední jednotkou ETIAS podle příslušných mezinárodních auditorských standardů. Zpráva o tomto auditu se zašle Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi a členským státům. Agentura eu-LISA a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž musí dostat příležitost vznést připomínky předtím, než budou jejich zprávy přijaty.

Článek 58
Spolupráce vnitrostátních dozorových úřadů s evropským insp
ektorem ochrany údajů

1.Ve zvláštních záležitostech vyžadujících zapojení členských států jedná evropský inspektor ochrany údajů v úzké spolupráci s vnitrostátními dozorovými úřady, zejména pokud evropský inspektor ochrany údajů či vnitrostátní dozorový úřad zjistí velké rozpory v postupech členských států nebo možné protiprávní předávání informací prostřednictvím komunikačních kanálů systému ETIAS, nebo v souvislosti s otázkami vznesenými jedním či více vnitrostátními dozorovými úřady ohledně provádění a výkladu tohoto nařízení.

2.V případech uvedených v odstavci 1 si evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní dozorové úřady odpovědné za dozor nad ochranou údajů mohou, každý v rozsahu svých pravomocí, vyměňovat relevantní informace, vzájemně si pomáhat při provádění auditů a kontrol, posuzovat obtíže vznikající při výkladu a používání tohoto nařízení, zkoumat obtíže související s výkonem nezávislého dozoru nebo výkonem práv subjektů údajů, vypracovávat harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a v případě potřeby zvyšovat informovanost o právech na ochranu údajů.

3.K tomuto účelu se dozorové úřady a evropský inspektor ochrany údajů setkávají nejméně dvakrát ročně v rámci sboru zřízeného [nařízením (EU) 2016/679]. Náklady na tato setkání nese sbor zřízený [nařízením (EU) 2016/679]. Na prvním zasedání se přijme jednací řád. Podle potřeby se společně vypracují další pracovní metody.

4.Jednou za dva roky se zašle Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž a agentuře eu-LISA společná zpráva o činnosti. V uvedené zprávě je každému členskému státu věnována kapitola, kterou připraví dozorový úřad daného členského státu.

Článek 59
Uchovávání záznamů

1.Agentura eu-LISA uchovává záznamy o všech operacích zpracování údajů prováděných v informačním systému ETIAS. Uvedené záznamy uvádějí účel přístupu, datum a čas každé operace, údaje použité pro automatizované zpracování žádostí, shody zjištěné při provádění automatizovaného zpracování podle článku 18, údaje použité pro ověření totožnosti s ohledem na ústřední systém ETIAS nebo jiné informační systémy a databáze, výsledky postupu ověřování uvedeného v článku 20 a údaje o pracovnících, kteří tento postup provedli.

2.Ústřední jednotka ETIAS uchovává záznamy o pracovnících, kteří jsou řádně pověřeni provádět ověřování totožnosti.

3.Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu uchovává záznamy v informačním systému ETIAS o všech operacích zpracování údajů při provádění posouzení uvedeného v článku 22. Uvedené záznamy musí obsahovat datum a čas každé operace, údaje použité pro dotazování jiných informačních systémů a databází, údaje související se zjištěnou shodou, údaje o pracovnících provádějících posouzení rizik a odůvodnění pro rozhodnutí o vydání, zamítnutí či zrušení cestovního povolení nebo prohlášení cestovního povolení za neplatné.

Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu kromě toho uchovává záznamy o pracovnících řádně pověřených k vkládání nebo vyhledávání údajů.

4.Agentura eu-LISA uchovává záznamy o všech operacích zpracování údajů v informačním systému ETIAS týkající se přístupu dopravců k bráně pro dopravce a přístupu orgánů příslušných k provádění kontrol na hraničních přechodech na vnějších hranicích podle článků 39 a 41. Uvedené záznamy musí obsahovat datum a čas každé operace, údaje použité pro zahájení vyhledávání, údaje předané ústředním systémem ETIAS a jméno pověřeného pracovníka dopravce nebo příslušného orgánu, který vkládá a vyhledává údaje.

Dopravci a příslušné orgány kromě toho uchovávají záznamy o pracovnících řádně pověřených k vkládání a vyhledávání údajů.

5.Tyto záznamy mohou být použity pouze ke kontrole přípustnosti zpracovávání údajů z hlediska ochrany údajů a k zajištění bezpečnosti a integrity údajů. Uvedené záznamy musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a odstraní se jeden rok po uplynutí doby uchovávání uvedené v článku 47, pokud nejsou potřebné pro již zahájená kontrolní řízení. 

Agentura eu-LISA a národní jednotky ETIAS zpřístupní uvedené záznamy evropskému inspektorovi ochrany údajů, resp. na vyžádání příslušným dozorovým úřadům.

Článek 60
Uchovávání záznamů, protokolů a dokumentace u žádostí o nahlédnutí do údajů pro účely prosazování práva

1.Agentura eu-LISA uchovává záznamy o všech operacích zpracování údajů provedených v ústředním systému ETIAS, které se týkají přístupu ze strany ústředních přístupových bodů pro účely čl. 1 odst. 2. Uvedené záznamy musí obsahovat datum a čas každé operace, údaje použité pro zahájení vyhledávání, údaje předané ústředním systémem ETIAS a jméno pověřeného pracovníka ústředního přístupového bodu, který vkládá a vyhledává údaje.

2.Každý členský stát a Europol kromě toho uchovávají záznamy o všech operacích zpracování údajů v ústředním systému ETIAS, které byly provedeny v návaznosti na žádosti o nahlédnutí do údajů nebo o přístup k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS pro účely stanovené v čl. 1 odst. 2. Tyto záznamy musí obsahovat protokoly a dokumentaci týkající se všech operací zpracování údajů.

3.Tyto záznamy musí uvádět:

a)přesný účel žádosti o nahlédnutí do údajů nebo o přístup k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS, včetně dotčeného teroristického trestného činu nebo jiného závažného trestného činu, a v případě Europolu přesný účel žádosti o nahlédnutí do těchto údajů;

b)přijaté rozhodnutí o přípustnosti žádosti;

c)odkaz na vnitrostátní spis;

d)datum a přesný čas zaslání žádosti národního přístupového bodu o přístup do ústředního systému ETIAS;

e)případně využití postupu v naléhavém případě uvedeného v čl. 44 odst. 4 a rozhodnutí přijaté s ohledem na ověření ex post;

f)informace o tom, které údaje nebo soubory údajů uvedené v čl. 45 odst. 2 a 3 byly využity pro nahlédnutí;

g)v souladu s vnitrostátními pravidly nebo nařízením (EU) 2016/794 identifikační značku úředníka, který provedl vyhledání, a úředníka, který vyhledání nebo poskytnutí údajů nařídil.

4.Záznamy uvedené v odstavcích 1 a 2 se použijí pouze pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování zákonnosti zpracování údajů a zajištění integrity a bezpečnosti údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 81 smějí být použity pouze záznamy obsahující jiné než osobní údaje. Evropský inspektor ochrany údajů a příslušné vnitrostátní dozorové úřady odpovědné za sledování zákonnosti zpracování údajů a integritu a bezpečnost údajů musí mít za účelem plnění svých povinností na vyžádání přístup k uvedeným záznamům. Orgán odpovědný za kontrolu přípustnosti žádosti musí mít k uvedeným záznamům rovněž přístup za tímto účelem. Osobní údaje získané za jiným účelem, než jsou účely uvedené výše, a rovněž záznamy o žádostech o nahlédnutí do údajů uložených v ústředním systému ETIAS se vymažou ze všech vnitrostátních souborů a souborů Europolu po uplynutí jednoho měsíce, jestliže uvedené údaje a záznamy nejsou potřebné pro účely specifického probíhajícího vyšetřování trestné činnosti, jež bylo důvodem žádosti daného členského státu nebo Europolu o příslušné údaje.

KAPITOLA XII
Informace pro veřejnost

Článek 61
Infor
mace pro širokou veřejnost

Ústřední jednotka ETIAS poskytne široké veřejnosti veškeré příslušné informace týkající se žádosti o cestovní povolení, zejména:

a)kritéria, podmínky a postupy vztahující se k žádosti o cestovní povolení;

b)informace týkající se internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení, pomocí nichž lze žádost podat;

c)lhůty pro vydání rozhodnutí o žádosti stanovené v článku 27;

d)skutečnost, že rozhodnutí o žádostech musí být žadatelům oznámena, že tato rozhodnutí musí v příslušných případech uvádět důvody pro zamítnutí, na kterých se zakládají, a že žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta, mají právo na opravný prostředek, spolu s informacemi o postupu, který je v případě opravného prostředku třeba dodržet, včetně informace o příslušném orgánu a o lhůtách pro podání opravného prostředku;

e)skutečnost, že pouhé držení cestovního povolení neopravňuje automaticky ke vstupu a že držitelé cestovního povolení jsou na vnějších hranicích povinni prokázat, že splňují podmínky pro vstup stanovené v článku 6 nařízení (EU) 2016/399.

Článek 62
Informační kampaň

Komise ve spolupráci s ústřední jednotkou ETIAS a členskými státy spustí při zahájení provozu systému ETIAS informační kampaň, která má informovat státní příslušníky třetích zemí, na něž se použije toto nařízení, o jejich povinnosti být držiteli platného cestovního povolení pro překročení vnějších hranic.

KAPITOLA XIII
Oblasti odpovědnosti

Článek 63
Oblasti odpovědnosti agentury eu-LISA během fáze návrhu a vývoje

1.Informační systém ETIAS je provozován v technických prostorách agentury eu-LISA a zajišťuje funkce stanovené tímto nařízením v souladu s podmínkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rychlosti podle odstavce 3.

2.Infrastruktury na podporu veřejných internetových stránek, mobilní aplikace a brány pro dopravce jsou provozovány v prostorách agentury eu-LISA nebo v prostorách Komise. Tyto infrastruktury musí být geograficky rozmístěny tak, aby zajišťovaly funkce stanovené v tomto nařízení v souladu s podmínkami bezpečnosti, dostupnosti, kvality a rychlosti stanovenými v odstavci 3.

3.Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj informačního systému ETIAS a za jakýkoli vývoj nezbytný pro zajištění interoperability mezi ústředním systémem ETIAS a informačními systémy uvedenými v článku 10.

Agentura eu-LISA navrhne fyzickou architekturu systému, včetně jeho komunikační infrastruktury, jakož i technické specifikace a jejich vývoj, pokud jde o ústřední systém a jednotná rozhraní, které přijme správní rada s podmínkou kladného stanoviska Komise. Agentura eu-LISA rovněž provede veškeré nezbytné úpravy systémů EES, SIS, Eurodac, ECRIS nebo VIS vyplývající z vytvoření interoperability se systémem ETIAS.

Agentura eu-LISA vyvine a realizuje ústřední systém, vnitrostátní jednotná rozhraní a komunikační infrastrukturu co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření stanovená v čl. 15 odst. 2 a 4, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 5, čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 72 odst. 1 a 4.

Vývoj sestává z vypracování a realizace technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace.

4.Během fáze návrhu a vývoje se ustaví rada pro řízení programu složená maximálně z 10 členů. Skládá se ze šesti členů jmenovaných správní radou agentury eu-LISA, vybraných z jejích členů nebo náhradníků, dále z předsedy poradní skupiny pro systémy ETIAS-EES uvedené v článku 80, člena zastupujícího agenturu eu-LISA jmenovaného jejím výkonným ředitelem, zástupce Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž jmenovaného jejím výkonným ředitelem a jednoho člena jmenovaného Komisí. Členové jmenovaní správní radou agentury eu-LISA jsou voleni pouze z těch členských států, které jsou podle práva Unie v plné míře vázány právními nástroji upravujícími vývoj, zřizování, provoz a používání všech rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou eu-LISA a které jsou zapojeny do systému ETIAS. Rada pro řízení programu zasedá jednou měsíčně. Zajistí řádnou správu fáze návrhu a vývoje systému ETIAS. Rada pro řízení programu předkládá každý měsíc správní radě písemné zprávy o pokroku projektu. Nemá rozhodovací pravomoc ani není zmocněna zastupovat členy správní rady.

5.Správní rada stanoví jednací řád rady pro řízení programu, který zahrnuje zejména pravidla pro:

a)předsednictví;

b)místa zasedání;

c)přípravu zasedání;

d)přizvání odborníků na zasedání;

e)komunikační plány zajišťující plné informování nezúčastněných členů správní rady.

Radě pro řízení programu předsedá členský stát, který vykonává předsednictví, pokud je podle práva Unie v plné míře vázán právními nástroji upravujícími vývoj, zřizování, provoz a používání všech rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou eu-LISA nebo, není-li tento požadavek splněn, předsedá členský stát, který bude předsednictví vykonávat v následujícím období a který tento požadavek splňuje.

Všechny cestovní výdaje a výdaje na pobyt, které vzniknou členům rady pro řízení programu, hradí agentura eu-LISA a obdobně se použije ustanovení článku 10 jednacího řádu agentury eu-LISA. Sekretariát rady pro řízení programu zajišťuje agentura eu-LISA.

Poradní skupina pro systémy EES-ETIAS uvedená v článku 80 zasedá pravidelně až do zahájení provozu systému ETIAS. Po každém zasedání podá zprávu radě pro řízení programu. Zajišťuje odborné znalosti pro podporu úkolů rady pro řízení programu a podniká kroky v návaznosti na stav připravenosti členských států.

Článek 64
Oblasti odpovědnosti agentury eu-LISA po zahájení provozu systému ETIAS

1.Po zahájení provozu systému ETIAS je agentura eu-LISA odpovědná za technickou správu ústředního systému a vnitrostátních jednotných rozhraní. Ve spolupráci s členskými státy zajišťuje, aby se vždy využívaly nejlepší dostupné technologie určené na základě analýzy nákladů a přínosů. Agentura eu-LISA je rovněž odpovědná za technické řízení komunikační infrastruktury zajišťující kontakt mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními a rovněž za veřejné internetové stránky, mobilní aplikaci pro mobilní zařízení, e-mailovou službu, zabezpečený uživatelský účet, bránu pro dopravce, internetovou službu a software pro zpracovávání žádostí podle článku 6.

Technická správa systému ETIAS sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování funkčnosti informačního systému ETIAS 24 hodin denně 7 dní v týdnu v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického rozvoje nezbytných k tomu, aby systém fungoval na uspokojivé úrovni technické kvality, zejména co se týče doby odezvy na dotazování v ústřední databázi v souladu s technickými specifikacemi.

2.Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie, použije agentura eu-LISA na všechny své pracovníky, kteří musí pracovat s údaji uloženými v ústředním systému ETIAS, odpovídající pravidla zachování služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti zachování důvěrnosti. Tato povinnost platí i poté, co dotyčné osoby opustí svou funkci nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

3.Agentura eu-LISA plní rovněž úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání informačního systému ETIAS.

Článek 65
Oblasti odpovědnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž

1.Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž odpovídá za:

a)zřízení a provoz ústřední jednotky ETIAS;

b)automatizované zpracovávání žádostí;

c)prověřovací pravidla.

2.Pracovníci ústřední jednotky ETIAS oprávnění k přístupu do ústředního systému ETIAS absolvují před tím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v ústředním systému ETIAS, odpovídající odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů a příslušných základních práv.

Článek 66
Oblasti odpovědnosti členských států

1.Každý členský stát odpovídá za:

a)spojení s vnitrostátním jednotným rozhraním;

b)organizaci, správu, provoz a údržbu národních jednotek ETIAS pro účely posouzení žádostí o cestovní povolení, které byly zamítnuty během automatizovaného zpracovávání žádostí, a rozhodnutí o nich;

c)organizaci ústředních přístupových bodů a jejich propojení s jednotným vnitrostátním rozhraním pro účely prosazování práva;

d)správu a úpravu přístupu pro řádně pověřené pracovníky příslušných vnitrostátních orgánů do informačního systému ETIAS v souladu s tímto nařízením a vypracování a pravidelnou aktualizaci seznamu a profilů těchto pracovníků;

e)zřízení a provoz národních jednotek ETIAS.

2.Každý členský stát použije pro vyhledávání v ústředním systému ETIAS na vnějších hranicích automatizované postupy.

3.Pracovníci národních jednotek ETIAS oprávnění k přístupu do informačního systému ETIAS absolvují před tím, než obdrží povolení zpracovávat údaje uložené v ústředním systému ETIAS, odpovídající odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů a pravidel ochrany údajů a příslušných základních práv.

Článek 67
Oblasti odpovědnosti Europo
lu

1.Europol zajistí zpracovávání dotazů uvedených v čl. 18 odst. 2 písm. j) a v čl. 18 odst. 4 a odpovídajícím způsobem upraví svůj informační systém.

2.Europol je odpovědný za zřízení kontrolního seznamu ETIAS podle článku 29.

3.Europol je odpovědný za vydání stanoviska na základě žádosti o konzultaci podle článku 26.

KAPITOLA XIV
Změny dalších nástrojů Unie

Článek 68
Změny nařízení (EU) č. 515/2014

Nařízení (EU) č. 515/2014 se mění takto:

V článku 6 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

„3a. V průběhu fáze vývoje obdrží členské státy dodatečný příděl ve výši 96,5 milionu EUR k jejich základnímu přídělu a poskytnou veškeré tyto finanční prostředky na systém ETIAS, aby se zajistil rychlý a efektivní vývoj v souladu s realizací ústředního systému ETIAS, jak je uvedeno v [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)].“

Článek 69
Změny nařízení (EU) 2016/399

Nařízení (EU) 2016/399 se mění takto:

1.Článek 6 se mění takto:

a) v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) mají platné vízum, pokud je požadováno na základě nařízení Rady (ES) č. 539/2001, nebo platné cestovní povolení, pokud je požadováno na základě [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení], ledaže jsou držiteli platného povolení k pobytu nebo platného dlouhodobého víza;“.

2.V článku 8 se odstavec 3 mění takto:

a) v písmeni a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i) ověření, zda má státní příslušník třetí země doklad, který je platný pro překročení hranic a jemuž neskončila doba platnosti, a zda je k dokladu případně připojeno požadované vízum, cestovní povolení nebo povolení k pobytu,“;

b) vkládá se nové písmeno bb), které zní:

„bb) má-li státní příslušník třetí země cestovní povolení uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. b), důkladné kontroly při vstupu případně zahrnují rovněž ověření pravosti, platnosti a statusu uvedeného cestovního povolení a případně totožnosti držitele cestovního povolení prostřednictvím vyhledávání v systému ETIAS v souladu s článkem 41 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)];“.

3.V příloze V části B v oddíle uvádějícím důvody pro zamítnutí se písmeno (C) nahrazuje tímto:

„(C) nemá platné vízum, cestovní povolení nebo povolení k pobytu.“

Článek 70
Změny
nařízení (EU) 2016/794

Nařízení (EU) 2016/794 se mění takto:

1.1) V čl. 4 odst. 1 se doplňuje nové písmeno n), které zní:

„n) vytvořit, spravovat a aktualizovat kontrolní seznam ETIAS uvedený v článku 29 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] a v souladu s čl. 18 odst. 2 písm. a).“

2.Článek 21 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Přístup Eurojustu, úřadu OLAF a Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž k informacím uchovávaným Europolem pouze pro účely systému ETIAS“;

b) vkládá se nový odstavec 1a, který zní:

„Europol přijme veškerá vhodná opatření, aby umožnil Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, v rámci její působnosti a pro účely nařízení [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)], nepřímý přístup na základě systému hit/no hit (vyhledávání shod) k informacím poskytnutým pro účely čl. 18 odst. 2 písm. a), aniž by tím byla dotčena jakákoli omezení určená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi poskytujícími informace podle čl. 19 odst. 2.

V případě výskytu shody zahájí Europol postup, kterým mohou být informace, jež vedly k výskytu shody, sdíleny v souladu s rozhodnutím poskytovatele informace Europolu, a to pouze do té míry, v jaké jsou údaje, které vedly k nalezení shody, nezbytně nutné pro plnění úkolů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, které souvisejí se systémem ETIAS.

Odpovídajícím způsobem se použijí odstavce 2 až 7 tohoto článku.“

Článek 71
Změny nařízení (EU) 2016/1624

Nařízení (EU) 2016/1624 se mění takto:

1.V čl. 8 odst. 1 se vkládá nové písmeno qq), které zní:

„qq) plní úkoly a povinnosti svěřené Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž podle [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)] a zajišťuje vytvoření a správu ústřední jednotky ETIAS v souladu s článkem 7 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)].“

2.V kapitole II se doplňuje nový oddíl 5, který zní:

„Oddíl 5

Systém ETIAS

Článek 33a
Zřízení ústřední jednotky ETIAS

1.    Zřizuje se ústřední jednotka ETIAS.

2.    Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zajistí vytvoření a správu ústřední jednotky ETIAS v souladu s článkem 7 [nařízení, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)].“

KAPITOLA XV
Závěrečná ustanovení

Článek 72
Přechodné období a přechodná opatření

1.Po dobu šesti měsíců od data zahájení provozu systému ETIAS je používání systému ETIAS nepovinné a požadavek mít platné cestovní povolení se nepoužije. Komise může přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 78, kterým tuto lhůtu prodlouží nejvýše o dalších šest měsíců.

2.Během tohoto šestiměsíčního období informují příslušníci pohraniční stráže státní příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří překračují vnější hranice, o tom, že po uplynutí tohoto šestiměsíčního období musí mít platné cestovní povolení. Za tímto účelem rozdávají příslušníci pohraniční stráže této kategorii cestujících informační leták.

3.Informační leták vypracuje Komise. Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem uvedeným v čl. 79 odst. 2 a obsahuje alespoň informace uvedené v článku 61. Leták musí být jasný, jednoduchý a dostupný v jazyce, jemuž daná osoba rozumí nebo o němž se lze důvodně domnívat, že mu rozumí.

4.Po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 může být stanovena odkladná lhůta. Během tohoto období se použije požadavek mít platné cestovní povolení. V průběhu odkladné lhůty příslušníci pohraniční stráže výjimečně povolí státním příslušníkům třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení a kteří cestovní povolení nemají, překročit vnější hranice, pokud splňují veškeré ostatní podmínky čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399, pokud překračují vnější hranice členských států poprvé od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku. Příslušníci pohraniční stráže informují státní příslušníky třetích zemí, na něž se vztahuje požadavek mít cestovní povolení, o povinnosti mít platné cestovní povolení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/399.

5.Komise přijme akty v přenesené pravomoci týkající se délky odkladné lhůty podle odstavce 4. Uvedená lhůta nepřesáhne dobu dvanácti měsíců po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1.

Článek 73
Používání údajů pro účely hlášení a statistik

1.Výhradně pro účely hlášení a statistik a aniž by byla umožněna individuální identifikace, jsou řádně pověření pracovníci příslušných orgánů členských států, Komise, agentury eu-LISA a ústřední jednotky ETIAS oprávněni nahlížet do těchto údajů:

a)informace o statusu;

b)státní příslušnost, pohlaví a datum narození žadatele;

c)země pobytu;

d)vzdělání;

e)současné zaměstnání (oblast), pracovní zařazení;

f)druh cestovního dokladu a třípísmenný kód vydávající země;

g)druh cestovního povolení a, v případě cestovního povolení s omezenou územní platností, odkaz na členský stát (členské státy), který (které) cestovní povolení s omezenou územní platností vydal (vydaly);

h)doba platnosti cestovního povolení;

i)důvody zamítnutí, zrušení nebo prohlášení neplatnosti cestovního povolení.

2.Pro účely odstavce 1 agentura eu-LISA zřídí, realizuje a provozuje centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 1, které neumožňují individuální identifikaci a které orgánům uvedeným v odstavci 1 umožní získávat přizpůsobitelné zprávy a statistiky, jež by jim pomohly zlepšit posuzování rizik s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost a veřejné zdraví, zvýšit účinnost hraničních kontrol, pomoci ústřední jednotce ETIAS při zpracovávání žádostí o cestovní povolení a podpořit vytváření fakticky podložených politik Unie v oblasti migrace. Registr obsahuje rovněž denní statistiky týkající se údajů uvedených v odstavci 4. Přístup do centrálního registru je možný přes zabezpečený přístup prostřednictvím sítě S-TESTA, s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistik.

Podrobná pravidla týkající se fungování centrálního registru a pravidla pro ochranu údajů a bezpečnost týkající se registru se přijímají přezkumným postupem podle čl. 79 odst. 2.

3.Postupy sledování vývoje a fungování informačního systému ETIAS zavedené agenturou eu-LISA podle čl. 81 odst. 1 zahrnují možnost vydávat pravidelné statistiky pro zajištění sledování.

4.Agentura eu-LISA zveřejňuje čtvrtletní statistiky o informačním systému ETIAS uvádějící zejména počet a státní příslušnost žadatelů, jejichž cestovní povolení bylo zamítnuto, včetně důvodů pro zamítnutí, a státních příslušníků třetích zemí, jejichž cestovní povolení bylo prohlášeno za neplatné či zrušeno.

5.Na konci každého roku se statistické údaje sestaví ve formě čtvrtletních statistických přehledů za daný rok.

6.Na žádost Komise poskytne agentura eu-LISA statistiky o určitých aspektech týkajících se uplatňování tohoto nařízení, jakož i statistiky podle odstavce 3.

Článek 74
Náklady

Náklady spojené s vývojem informačního systému ETIAS, integrací stávajících vnitrostátních pohraničních infrastruktur a spojením s vnitrostátním jednotným rozhraním, jakož i s provozem vnitrostátního jednotného rozhraní, zřízením ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS a provozem systému ETIAS jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

Vyloučeny jsou tyto náklady:

a)projektové řízení v členských státech (schůze, služební cesty, kanceláře);

b)provoz vnitrostátních systémů (prostory, realizace, elektřina, chlazení);

c)fungování vnitrostátních systémů (smlouvy s operátory a technickou podporou);

d)úprava stávajících hraničních kontrol;

e)návrh, vývoj, realizace, provoz a údržba vnitrostátních komunikačních sítí.

Článek 75
Příjmy

Příjmy generované systémem ETIAS se považují za vnější účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Článek 76
Oznámení

1.Členské státy oznámí Komisi orgán, který má být považován za správce podle článku 50.

2.Ústřední jednotka ETIAS a členské státy oznámí agentuře eu-LISA příslušné orgány uvedené v článku 11, které mají přístup do informačního systému ETIAS.

Konsolidovaný seznam uvedených orgánů se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do tří měsíců ode dne zahájení provozu systému ETIAS v souladu s článkem 77. V případě změn v tomto seznamu zveřejní agentura eu-LISA jednou za rok aktualizovaný konsolidovaný seznam.

3.Členské státy oznámí Komisi své určené orgány uvedené v článku 43 a bezodkladně oznámí jakoukoli jejich změnu.

4.Agentura eu-LISA oznámí Komisi úspěšné provedení testu uvedeného v čl. 77 odst. 1 písm. b).

5.Komise poskytne informace oznámené podle odstavce 1 členským státům a veřejnosti prostřednictvím pravidelně aktualizovaných veřejných internetových stránek.

Článek 77
Zahájení provozu

1.Komise stanoví datum zahájení provozu systému ETIAS, jakmile jsou splněny tyto podmínky:

a)byla přijata opatření uvedená v čl. 15 odst. 3 a 4, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 3, čl. 39 odst. 3, čl. 40 odst. 2, čl. 72 odst. 1 a 5 a čl. 73 odst. 2;

b)agentura eu-LISA oznámila úspěšné provedení souhrnného testu systému ETIAS;

c)agentura eu-LISA a ústřední jednotka ETIAS potvrdily, že byla provedena nezbytná technická a právní opatření týkající se shromažďování a předávání údajů uvedených v článku 15 do ústředního systému ETIAS, a oznámily je Komisi;

d)členské státy a ústřední jednotka ETIAS oznámily Komisi údaje týkající se jednotlivých orgánů uvedených v čl. 76 odst. 1 a 3.

2.Test systému ETIAS uvedený v odst. 1 písm. b) provede agentura eu-LISA ve spolupráci s členskými státy a ústřední jednotkou ETIAS.

3.Komise sdělí Evropskému parlamentu a Radě výsledky testu provedeného podle odst. 1 písm. b).

4.Rozhodnutí Komise uvedené v odstavci 1 se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

5.Členské státy a ústřední jednotka ETIAS začnou používat systém ETIAS od data stanoveného Komisí v souladu s odstavcem 1.

Článek 78
Výkon přenesené pravomoci

1.Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 3 a 4, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 3 a čl. 72 odst. 1 a 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [the date of entry into force of this Regulation].

3.Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 3 a 4, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 3 a čl. 72 odst. 1 a 5 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 15 odst. 2 a 4, čl. 16 odst. 4, čl. 28 odst. 3 a čl. 72 odst. 1 a 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Článek 79
Postup projednávání ve výboru

1.Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 80
Poradní skupina

Oblasti odpovědnosti poradní skupiny agentury eu-LISA pro systém EES se rozšíří i na systém ETIAS. Tato poradní skupina pro systémy EES-ETIAS poskytuje agentuře eu-LISA odborné poznatky související se systémem ETIAS, zejména v souvislosti s přípravou ročního pracovního programu agentury a výroční zprávy o činnosti.

Článek 81
Sledování a hodnocení

1.Agentura eu-LISA zajistí zavedení postupů, které budou sledovat vývoj informačního systému ETIAS vzhledem k cílům v oblasti plánování a nákladů a sledovat fungování systému ETIAS, pokud jde o porovnání jeho technických výstupů, nákladové efektivnosti, bezpečnosti a kvality služeb se stanovenými cíli.

2.Do [Six months after the entry into force of this RegulationOPOCE, please replace with the actual date] a poté každých šest měsíců během fáze vývoje informačního systému ETIAS předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

3.Pro účely technické údržby musí mít agentura eu-LISA přístup k potřebným informacím, které se týkají operací zpracovávání údajů prováděných v informačním systému ETIAS.

4.Poprvé dva roky po zahájení provozu systému ETIAS a poté vždy po dvou letech předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování informačního systému ETIAS, včetně jeho zabezpečení.

5.Tři roky po zahájení provozu systému ETIAS a poté každé čtyři roky Komise systém ETIAS vyhodnotí a předá všechna nezbytná doporučení Evropskému parlamentu a Radě. Toto hodnocení musí zahrnovat:

a)výsledky, jichž systém ETIAS dosáhl při plnění svých cílů, mandátu a úkolů;

b)dopad, účinnost a efektivnost činností systému ETIAS a jeho pracovních postupů ve vztahu k jeho cílům, mandátu a úkolům;

c)pravidla automatizovaného zpracovávání žádostí použitého pro účely posouzení rizik;

d)případnou potřebu změnit mandát ústřední jednotky ETIAS;

e)finanční dopady jakékoli takové změny;

f)dopad na základní práva.

Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

6.Členské státy a Europol poskytnou agentuře eu-LISA, ústřední jednotce ETIAS a Komisi informace nezbytné k vypracování návrhů zpráv podle odstavců 4 a 5. Tyto informace nesmějí ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, pracovníky nebo vyšetřování určených orgánů.

7.Agentura eu-LISA a ústřední jednotka ETIAS poskytnou Komisi informace nezbytné k vypracování hodnocení podle odstavce 5.

8.Všechny členské státy a Europol vypracují při dodržení vnitrostátních právních předpisů o zveřejňování citlivých informací výroční zprávu o efektivitě přístupu k údajům uloženým v ústředním systému ETIAS pro účely prosazování práva, která obsahuje informace a statistické údaje o:

a)přesném účelu nahlížení do údajů, včetně typu teroristického nebo závažného trestného činu;

b)oprávněných důvodech pro důvodné podezření, že se na podezřelou osobu, pachatele nebo oběť vztahuje toto nařízení;

c)počtu žádostí o přístup do ústředního systému ETIAS pro účely prosazování práva;

d)počtu a typu případů, které byly završeny úspěšným zjištěním totožnosti;

e)potřebě a využití postupu pro výjimečně naléhavé případy včetně případů, kdy ústřední přístupové místo při ověření ex post výjimečnou naléhavost neuznalo.

Výroční zprávy členských států a Europolu se předají Komisi do 30. června následujícího roku.

Článek 82
Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda/předsedkyně    předseda/předsedkyně

(1) Podle nedávného průzkumu Eurobarometr 71 % respondentů požadovalo, aby byla EU aktivnější, pokud jde o vnější hranice, a 82 %, pokud jde o boj proti terorismu (zvláštní průzkum Eurobarometr Evropského parlamentu, červen 2016).
(2) Technická studie o inteligentních hranicích, Evropská komise, GŘ HOME, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm Byly ukončeny dialogy o uvolnění vízového režimu s řadou zemí v sousedství s EU (byly předloženy návrhy Komise ohledně Gruzie, Ukrajiny, Turecka a Kosova).
(3) COM(2016) 602 final.
(4) COM(2016) 205 final.
(5) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, COM(2016) 194 final, a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu. 
(6) Feasibility Study for a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), Final Report; http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/etias_feasability_study_en.pdf .
(7) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/  
(8) EUCO 31/16 CO EUR 8, CONCL 4 www.consilium.europa.eu/en/.../european-council/2016/10/21-euco-conclusions_pdf/  
(9) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_enforcement_of_immigration_legislation  
(10) Europol TE-SAT 2016 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report
(11) COM(2016) 272 final.
(12) „Pachatelé trestných činů využívají nové příležitosti k vytváření zisku, zejména pokud jsou schopni spoléhat na stávající infrastruktury, pracovníky a kontakty. To platí zejména pro skupiny, které se podílejí na dopravě a distribuci nelegálního zboží. Usnadnění mezinárodního cestování a dopravy, globální rozvoj internetu a jiné vyspělé technologie způsobily, že zeměpisné hledisko nyní ztrácí svůj význam. Zločince neomezují zeměpisné hranice a největší skupiny nyní působí globálně, pokud jde o rozsah jejich činnosti, oblasti, kde působí, míru spolupráce a státní příslušnost jejich členů.“ Europol, Posouzení hrozeb organizované trestné činnosti v EU za rok 2013 (OCTA 2013), s. 37.  
(13) „Analýza státní příslušnosti pachatelů trestné činnosti a zemí jejich hlavní činnosti prokázala, že zločinecké skupiny získávají stále častěji mezinárodní charakter. Například Belgie a Portugalsko oznámily, že u nich působí zločinecké skupiny čítající více než 60 různých národností pachatelů. V těchto dvou zemích rovněž existují zločinecké skupiny, jejichž hlavní trestná činnost zasahuje do více než 35 zemí. To jasně ukazuje na významnou úroveň mezinárodní spolupráce, mobility a dosahu v oblasti trestné činnosti.“ Tamtéž, s. 34.
(14) Viz pracovní dokument útvarů Komise doprovázející zprávu o provádění nařízení (ES) č. 767/2008, SWD(2016) 328 final.
(15) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
(16) Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
(17) Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19.
(18) Úř. věst. C , , s. .
(19) Úř. věst. C , , s. .
(20) COM(2016) 205 final.
(21) COM(2016) 602 final.
(22) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků volně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
(23) Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. ledna 2006 ve věci C-503/03 Komise v. Španělsko (Sb. rozh. 2006, s. I-1097).
(24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
(25) Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
(26) Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 6).
(27) Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1).
(28) Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd., ECLI:EU:C:2014:238.
(29) Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 132.
(30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
(31) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
(32) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.
(33) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 (COM(2016) 194 final).
(34) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.
(35) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (ES) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění) (COM(2016) 272 final).
(36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(37) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).
(38) Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).
(39) Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úřvěst. L 64, 7.3.2002, s. 20).
(40) Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
(41) Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).
(42) Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.
(43) Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).
(44) Rozhodnutí Rady 2008/149/SVV ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50).
(45) Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.
(46) Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).
(47) Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).
(48) Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.
(49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).
(50) Úř. věst. L 405, 20.12.2006, s. 1.
Top

V Bruselu dne 16.11.2016

COM(2016) 731 final

PŘÍLOHA

Legislativní finanční výkaz

k

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624


PŘÍLOHA

Legislativní finanční výkaz

k

návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624

1.RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.Název návrhu/podnětu

1.2.Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS).

1.3.Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB 1  

Oblast politiky: Oblast vnitřních věcí (hlava 18)

[…]

1.4.Povaha návrhu/podnětu

 Návrh/podnět se týká nové akce

 Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci 2  

 Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce 

 Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci 

1.5.Cíle

1.5.1.Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem

– Správa hranic – záchrana životů a zabezpečení vnějších hranic

Systém ETIAS bude automatizovaný systém vytvořený pro účely identifikace veškerých rizik spojených s návštěvníky osvobozenými od vízové povinnosti, kteří cestují do schengenského prostoru. O těchto cestujících bude systém ETIAS shromažďovat informace ještě před cestou, aby mohly být předem zpracovány. Cestujícím přinese jistotu, že budou moci bez problémů překročit hranice.

– Lepší výměna informací

Pro prevenci závažné trestné činnosti a terorismu mají zásadní význam společné přísné standardy správy hranic, jež plně dodržují zásady právního státu a základní práva.

Návrh je součástí trvalého rozvoje strategie integrované správy hranic Evropské unie.

1.5.2.Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB

Specifické cíle

Systém ETIAS:

– přispěje k vysoké úrovni bezpečnosti tím, že zajistí důkladné posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky nebo oprávněné důvody se domnívat, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko,

– přispěje k předcházení nelegální migraci tím, že zajistí posouzení rizik s ohledem na nelegální migraci u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích,

– přispěje k ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí posouzení rizik s ohledem na veřejné zdraví u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích,

– zvýší účinnost hraničních kontrol,

– podpoří cíle Schengenského informačního systému (SIS), které se týkají záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo vydání, o pohřešovaných osobách, o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení a záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých kontrol nebo zvláštních kontrol,

– přispěje k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

Příslušné aktivity ABM/ABB

Kapitola „Bezpečnost a ochrana svobod: vnitřní bezpečnost“


1.5.3.Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

Obecné cíle politiky:

1)    Posílení integrované správy hranic a zlepšení vnitřní bezpečnosti.

2)    Zjednodušení cestování.

Hlavním úkolem systému ETIAS by bylo ověřovat informace, které předkládají státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, a to prostřednictvím žádosti podané online před příjezdem na vnější hranice EU, pokud tyto osoby představují určitá rizika s ohledem na nelegální migraci, bezpečnost nebo veřejné zdraví. To by se provádělo automatickým porovnáním každé žádosti s jinými informačními systémy EU, zvláštním kontrolním seznamem ETIAS a prověřovacími pravidly. Toto zkoumání by umožnilo zjistit, že neexistují žádné skutkové poznatky nebo oprávněné důvody, které zabraňují vydání cestovního povolení.

Tím, že EU bude vyžadovat platné cestovní povolení pro všechny státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, zajistí, že všichni návštěvníci budou před příchodem zkontrolováni.

V důsledku toho systém ETIAS posílí vnitřní bezpečnost EU dvěma způsoby: za prvé prostřednictvím identifikace osob, které představují bezpečnostní riziko, ještě před příchodem na vnější schengenskou hranici, a za druhé zpřístupněním informací vnitrostátním donucovacím orgánům a Europolu, bude-li to nezbytné.

V současné době může cestovat do Evropské unie bez víza asi 1,4 miliardy lidí přibližně z 60 zemí na celém světě. Počet státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří navštěvují země schengenského prostoru, nadále poroste – očekává se, že z 30 milionů v roce 2014 vzroste na 39 milionů v roce 2020.

Z těchto čísel vyplývá, že je třeba zavést systém, který bude schopen posuzovat a řídit případnou nelegální migraci a bezpečnostní rizika, která představují státní příslušníci třetích zemí, kteří cestují do EU, v souladu s cíli EU v oblasti uvolnění vízového režimu.

Systém ETIAS je proto nezbytný i proto, aby se usnadnilo překračování vnějších hranic schengenského prostoru pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti. Povolení ze systému ETIAS by bylo možné získat pomocí postupu podání žádosti, který bude jednoduchý, levný, rychlý a v naprosté většině případů nebude vyžadovat další ověřovací postupy. Jakmile žadatelé získají cestovní povolení, budou mít spolehlivě a včas jasno v tom, že jejich vstup do schengenského prostoru je povolen. V porovnání se současným stavem se jedná o významné zlepšení pro cestující.

I když konečné rozhodnutí o povolení vstupu do schengenského prostoru budou stále přijímat příslušníci pohraniční stráže na vnějších hranicích v souladu se Schengenským hraničním kodexem, systém ETIAS podstatně sníží počet případů odepření vstupu na hraničních přechodech. Příslušníci pohraniční stráže budou schopni zjistit, zda osoba stojící před nimi získala před příjezdem na hranice cestovní povolení či nikoli. Osoby, jimž bylo povolení odepřeno, nebudou plýtvat časem a finančními prostředky na cestu do schengenského prostoru. Systém ETIAS tímto způsobem rovněž sníží náklady dopravců spojené s navracením cestujících z námořních a vzdušných hranic.

Specifické cíle politiky:

Hlavní specifické cíle politiky u systému ETIAS:

1)    zvýšit účinnost hraničních kontrol tím, že se pro cestující osvobozené od vízové povinnosti zavede požadavek mít předem cestovní povolení;

2)    zajistit koordinované a jednotné posuzování státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti tak, že v případě potřeby budou konzultovány členské státy;

3)    snížit počet případů odepření vstupu na vnějších hranicích, a tím snížit pracovní zátěž příslušníků pohraniční stráže při řešení těchto případů;

4)    přispět k prevenci, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

1.5.4.Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

Během vývoje systému

Po schválení návrhu a přijetí technických specifikací vyvine agentura eu-LISA informační systém evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (zahrnující ústřední systém, vnitrostátní jednotné rozhraní (NUI) v každém členském státě, zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními, veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení, e-mailovou službu, zabezpečený uživatelský účet, bránu pro dopravce, internetovou službu a software umožňující ústřední jednotce ETIAS a národním jednotkám ETIAS zpracovávat žádosti).

Agentura eu-LISA bude rovněž koordinovat integraci NUI prováděnou členskými státy na vnitrostátní úrovni. Pro fázi vývoje je podrobně vymezeno celkové řízení a rovněž požadavky na podávání zpráv Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pro účely vývoje informačního systému ETIAS agentura eu-LISA v nejvyšší technicky možné míře opětovně využije hardwarové a softwarové prvky systému EES. Pokud to bude z technického hlediska možné, bude informační systém ETIAS sdílet hardwarové a softwarové prvky systému EES. Konkrétně bude vyvinuto vnitrostátní jednotné rozhraní (NUI) systému ETIAS jakožto nová funkce NUI systému EES.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřídí ústřední jednotku ETIAS, která bude spravovat soubory žádostí v systému ETIAS a údaje uložené v systému ETIAS. Ústřední jednotka ETIAS bude odpovídat za ověřování toho, zda údaje zaznamenané v souboru žádosti neodpovídají údajům uvedeným v záznamu nebo souboru registrovaném v některém informačním systému nebo v předem určených souborech údajů prověřovacích pravidel. Pokud údaje odpovídají nebo pokud přetrvávají pochybnosti o totožnosti žadatele, bude žádost převedena za účelem posouzení na národní jednotku ETIAS členského státu zamýšleného prvního vstupu. Každý členský stát proto bude muset zřídit národní jednotku ETIAS, která bude spravovat soubory žádostí ze systému ETIAS, které na ni byly převedeny.

Specifický cíl: Uvedení do provozu do roku 2021.

Ukazatel: Aby bylo možné zahájit provoz, musí agentura eu-LISA oznámit úspěšné dokončení souhrnného testu systému ETIAS, který provede agentura spolu s členskými státy. Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž musí oznámit, že ústřední jednotka má k dispozici kapacitu nutnou pro vyřizování očekávaného objemu žádostí, a členské státy musí oznámit připravenost svých národních jednotek k vyřizování očekávaného objemu žádostí.

Jakmile bude systém funkční:

Agentura eu-LISA zajistí, aby byly zavedeny systémy pro sledování fungování informačního systému evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ve vztahu ke stanoveným cílům. Dva roky po zahájení provozu systému a poté vždy po dvou letech by měla agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi předložit zprávu o technickém fungování systému, včetně jeho zabezpečení.

Ústřední jednotka ETIAS zajistí, aby údaje uložené v souborech žádostí a v ústředním systému ETIAS byly správné a aktuální, bude spravovat specifické rizikové ukazatele a kontrolní seznam ETIAS a bude pravidelně provádět audit zpracovávání žádostí.

Kromě toho by Komise měla tři roky po zahájení provozu systému ETIAS a poté každé čtyři roky vypracovat celkové hodnocení tohoto systému. Toto celkové hodnocení musí zahrnovat posouzení dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva a platnost výchozího principu, uplatňování nařízení, zabezpečení systému ETIAS a jakékoli důsledky dalšího fungování a uvede nezbytná doporučení. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Specifický cíl: Zvýšit účinnost hraničních kontrol tím, že se pro cestující osvobozené od vízové povinnosti zavede požadavek mít předem cestovní povolení.

Ukazatel:

Podíl žádostí, jež nebyly přijaty během automatizovaného zpracování a byly zpracovány ústřední jednotkou a/nebo národními jednotkami, přičemž se nejedná ani o opravy faktických chyb, ani o nejednoznačnosti (= vyřešení záměny s osobou s týmž jménem, jejíž údaje jsou uloženy v jedné z databází, do nichž systém ETIAS nahlíží).

Podíl udělených cestovních povolení, jež byla zrušena na základě aktualizovaných informací v databázích, do nichž systém ETIAS nahlíží.

Podíl udělených cestovních povolení, u nichž následovalo odepření vstupu na hraničním přechodu.

Specifický cíl: Zajistit koordinované a homogenní posuzování státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti tím, že v případě potřeby budou konzultovány příslušné členské státy.

Ukazatel:

Podíl žádostí, jež nebyly přijaty během automatizovaného zpracování a byly posouzeny národními jednotkami členských států, v porovnání s cílovými hodnotami stanovenými na základě stávající praxe.

Specifický cíl: Snížit počet případů odepření vstupu na vnějších hranicích.

Ukazatel:

Počet žádostí zamítnutých systémem ETIAS ve srovnání se stávajícím počtem případů odepření vstupu na hraničních přechodech.

Počet cestujících, kteří obdrželi cestovní povolení a byl jim zamítnut vstup na hraničním přechodu.

1.6.Odůvodnění návrhu/podnětu

1.6.1.Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

1) Zachovat a doplnit politiku EU v oblasti uvolnění vízového režimu. Když se od cestujících požaduje vízum, je před jejich příchodem do schengenského prostoru zpřístupněno významné množství informací, jež zůstanou zaznamenány ve VIS po dobu pěti let po datu skončení platnosti víza. Jakmile jsou cestující dané země od vízové povinnosti osvobozeni, nejsou o nich předtím, než překročí hranice, zpřístupněny žádné informace. Tento nedostatek informací o cestujících osvobozených od vízové povinnosti je třeba vyřešit, protože osvobození od vízové povinnosti předpokládá v průměru nízké riziko s ohledem na imigraci, které se však u každého jedince může velmi lišit, a osvobození od vízové povinnosti není nutně zárukou nízkého bezpečnostního rizika. Proto je nutné posílit schopnost EU posuzovat individuálně potenciální riziko s ohledem na imigraci a bezpečnost, jež představuje každý cestující osvobozený od vízové povinnosti.

2)    Udržet a posílit kvalitu správy hranic schengenského prostoru, zejména na pozemních hranicích. Aby se zajistilo nezbytné posouzení rizik s ohledem na migraci, bezpečnost a veřejné zdraví, zavede systém ETIAS ve srovnání se současnou situací další stupeň systematických kontrol, jelikož umožní včasné kontroly prostřednictvím příslušných databází předtím, než cestující dorazí na vnější hranice.

3)    Zvýšit pohodlí cestujících. Systém ETIAS podstatně sníží počet případů odepření vstupu. Osoby, jimž bylo povolení odepřeno, nebudou plýtvat časem a finančními prostředky na cestu k hraničním přechodům vnějších hranic schengenského prostoru. Systém ETIAS rovněž sníží náklady dopravců spojené s navracením cestujících z námořních a vzdušných hranic.

4)    Posílit boj proti mezinárodní trestné činnosti, terorismu a dalším bezpečnostním hrozbám.

1.6.2.Přidaná hodnota ze zapojení EU

Evropský program pro migraci označuje „správu hranic“ za jeden ze „čtyř pilířů pro lepší zvládání migrace“. Účinnější zabezpečení a správa vnějších hranic také znamená, že je třeba lépe využívat příležitostí, které nabízejí systémy a technologie IT. Pro správu hranic přinese prospěch využívání tří stávajících rozsáhlých informačních systémů EU (SIS, VIS a Eurodac). Systém vstupu/výstupu (EES), jakmile bude zaveden, zvýší účinnost hraničních přechodů. Avšak jediné informace o osobách osvobozených od vízové povinnosti pocházejí z jejich cestovního dokladu. V případě cestujících využívajících letecké nebo námořní dopravní prostředky lze tyto informace před jejich příchodem doplnit o údaje API (předběžné informace o cestujících). Podle navrhované směrnice o jmenné evidenci cestujících se budou jejich údaje z této evidence rovněž shromažďovat, pokud do EU přicestují letecky. V případě osob, které do EU vstupují přes pozemní hranice, nejsou před jejich příchodem na vnější hranici EU k dispozici žádné informace.

Tento nedostatek informací vyřeší evropský systém pro cestovní informace a povolení, který bude shromažďovat informace o cestujících osvobozených od vízové povinnosti před jejich příchodem na hranice, a tím se sníží zátěž hraničních kontrol a zautomatizují se určité úkoly a činnosti související s hraničními kontrolami. Tato automatizace zajistí jednotnou a systematickou kontrolu povolené doby pobytu státních příslušníků třetích zemí. Od cestujících se bude požadovat, aby před započetím své cesty zanesli do formuláře žádosti online určitý soubor údajů. Po prověření založeném na souboru rizikových kritérií (týkajících se např. migrace a bezpečnosti) obdrží oznámení o schválení nebo zamítnutí jejich cestovního povolení. Většina povolení bude automaticky udělena během několika minut a příslušné rozhodnutí bude elektronicky propojeno s pasem cestujícího 3 . Například při cestě lodí nebo letadlem ověří dopravci na odbavovací přepážce, zda má cestující platné cestovní povolení, aby mu mohli přiznat či odepřít právo nastoupit na palubu letadla nebo lodi. Při příjezdu na pozemní hranice osobním automobilem, autobusem nebo vlakem zkontrolují platnost cestovního povolení příslušníci pohraniční stráže.

Používání systému ETIAS v kombinaci s novými možnostmi používání samoobslužných systémů a automatických nebo poloautomatických hraničních kontrol zjednoduší práci příslušníků pohraniční stráže a pomůže jim zvládnout předpokládaný nárůst počtu překračování hranic. Z hlediska cestujícího bude výsledkem jednodušší překračování hranic, jelikož se zkrátí čekací doba a hraniční kontroly budou rychlejší.

I když si členské státy mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti bezpečnosti ponechat své vnitrostátní systémy, evropský systém pro cestovní informace a povolení umožní orgánům členských států přístup k údajům o státních příslušnících třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti a kteří překročili vnější hranici EU.

1.6.3.Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Ze zkušeností s vývojem Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a Vízového informačního systému (VIS) plyne následující ponaučení:

1) Aby bylo možné zabránit překračování nákladů a vzniku zpoždění kvůli měnícím se požadavkům, nebude v prostoru svobody, bezpečnosti a práva vyvinut žádný nový informační systém, zejména pokud je rozsáhlý, aniž by byly nejprve s konečnou platností přijaty základní právní nástroje, které stanoví jeho účel, oblast působnosti, funkce a technické podrobnosti.

2) V případě SIS II a VIS mohl být vývoj těchto systémů v jednotlivých členských státech spolufinancován z Fondu pro vnější hranice (EBF), avšak nebylo to povinné. Jelikož nebylo možné získat přehled o míře pokroku v těch členských státech, které nestanovily své činnosti v rámci svého víceletého programování nebo jejich programování nebylo přesné, navrhuje se proto, aby Komise proplatila veškeré náklady na integraci vzniklé členským státům, aby bylo možné sledovat pokrok v tomto vývoji.

3) Aby se zjednodušila obecná koordinace provádění, vyvine agentura eu-LISA nejen informační systém ETIAS, ale i společné vnitrostátní jednotné rozhraní (NUI), které mají všechny členské státy používat, aby propojily svou stávající vnitrostátní pohraniční infrastrukturu IT s národními jednotkami, které budou provádět posouzení rizik a rozhodovat o případech, které na členské státy převede ústřední jednotka.

1.6.4.Soulad a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji

Tento návrh by se měl považovat za provedení opatření obsažených ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ 4 , v němž se uvádí, že EU musí posílit a vylepšit své informační systémy, architekturu údajů a výměnu informací v oblasti správy hranic, prosazování práva a boje proti terorismu.

Ve sdělení ze dne 14. září 2016 s názvem „Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice“ 5 se potvrzuje priorita zajištění vnějších hranic a předkládají se konkrétní iniciativy pro urychlení a rozšíření reakcí EU při dalším posilování správy vnějších hranic. V uvedeném sdělení se oznamuje, že Komise upřednostní vývoj systému ETIAS a přijme legislativní návrh na zřízení tohoto systému do listopadu 2016. Toto rozhodnutí zdůraznil téhož dne i předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie před Evropským parlamentem 6 .

Tento návrh by se měl považovat rovněž za součást trvalého rozvoje strategie integrované správy hranic Evropské unie a rovněž, ve spojení s ISF – hranice 7 , za součást víceletého finančního rámce, nařízení, kterým se zřizuje agentura eu-LISA 8 , a nařízení, kterým se zřizuje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 9 . Legislativní finanční výkaz přiložený k návrhu Komise o zřízení agentury eu-LISA 10 zahrnuje náklady na stávající informační systémy Eurodac, SIS II a VIS, ale nikoli na budoucí systémy správy hranic, které právní rámec dosud agentuře nesvěřuje. Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) doplní systémy VIS a EES 11 . Systém VIS obsahuje pouze žádosti o víza a vydaná víza, v systému EES budou uloženy konkrétní údaje o vstupu/výstupu související s vydanými vízy, zatímco systém ETIAS bude obsahovat informace o státních příslušnících třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti.

Legislativní finanční výkaz přiložený k návrhu Komise o zřízení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž rovněž nepokrývá úkol spočívající v provádění posouzení skutečných rizik u žádostí cestujících osvobozených od vízové povinnosti, jelikož Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž původně nebylo svěřeno rozhodování o konkrétních cestujících.


1.7.Doba trvání akce a finanční dopad

 Časově omezený návrh/podnět 

   Návrh/podnět s platností od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

   Finanční dopad od RRRR do RRRR

 Časově neomezený návrh/podnět

Přípravné období 2017,

Provádění s obdobím rozběhu od 2018 do 2020,

poté plné fungování v roce 2021.

1.8.Předpokládaný způsob řízení 12  

 Přímé řízení Komisí

⌧ prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie;

   prostřednictvím výkonných agentur;

 Sdílené řízení s členskými státy

 Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

◻ třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi;

◻ mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);

◻ EIB a Evropský investiční fond;

⌧ subjekty uvedené v článcích 208 a 209 finančního nařízení;

◻ veřejnoprávní subjekty;

◻ soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky;

◻ soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;

◻ osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.

Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky

Nařízení o ISF – hranice je finanční nástroj, do nějž byl zahrnut rozpočet na provádění balíčku opatření pro inteligentní hranice.

V článku 5 uvedeného nařízení se stanoví, že 791 milionů EUR se čerpá v rámci programu pro zřizování systémů informačních technologií na podporu řízení migračních toků přes vnější hranice za podmínek stanovených v článku 15. Celkem 480 milionů EUR z uvedených 791 milionů je vyhrazeno na vývoj systému vstupu/výstupu. Zbývajících 311 milionů EUR bude částečně použito pro systém ETIAS.

Pokud jde o způsoby plnění, obsahuje nařízení o ISF – hranice tato ustanovení:

V čl. 5 odst. 4 posledním pododstavci se stanoví: „Způsoby plnění rozpočtu pro program týkající se vývoje systémů informačních technologií založených na stávajících nebo nových systémech informačních technologií jsou stanoveny v příslušných právních předpisech Unie s výhradou jejich přijetí.“

Článek 15 stanoví: „Program na rozvoj systémů informačních technologií založených na stávajících nebo nových systémech informačních technologií bude prováděn po přijetí právních předpisů Unie, jež vymezují tyto systémy informačních technologií a jejich komunikační infrastrukturu zejména s cílem zlepšit řízení a správu toků cestujících osob na vnějších hranicích posilováním kontrol a současném urychlování překračování hranic pro běžné cestující. Kde je to vhodné, zajistí se součinnost se stávajícími systémy informačních technologií s cílem zabránit zdvojování výdajů.

Rozdělení částky uvedené v čl. 5 odst. 5 písm. b) je stanoveno buď v příslušných legislativních aktech Unie, nebo po přijetí příslušných legislativních aktů aktem v přenesené pravomoci podle článku 17.“

Návrh počítá s těmito způsoby plnění:

1) Nepřímé řízení: V období 2018–2020 bude vývoj informačního systému ETIAS zajišťovat agentura eu-LISA. Sem bude patřit vývojová část všech prvků IT projektu, tj. ústřední systém, vnitrostátní jednotné rozhraní (NUI) v každém členském státě, zabezpečená komunikační infrastruktura mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními, veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro mobilní zařízení, e-mailová služba, zabezpečený uživatelský účet, brána pro dopravce, internetová služba a software umožňující ústřední jednotce ETIAS a národním jednotkám ETIAS zpracovávat žádosti. Během období provozu, které začne v roce 2021, provede agentura eu-LISA veškeré technické činnosti související s údržbou informačního systému ETIAS.

Počínaje rokem 2018 by se měla z ISF do rozpočtové položky agentury eu-LISA převést celková částka ve výši 100,8 milionu EUR na pokrytí činností prováděných během fáze vývoje.

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž zřídí v roce 2020 ústřední jednotku ETIAS. Tato operace bude zahrnovat přípravu kancelářských prostor, pořízení a instalaci vybavení IT, které budou používat pracovníci, a nábor a školení pracovníků ústřední jednotky. Během období provozu, které začne v roce 2021, provede ústřední jednotka ETIAS provozní činnosti související se zpracováváním žádostí v systému ETIAS, jak je popsáno v článku 7.

V roce 2020 by se měla z ISF do rozpočtové položky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž převést celková částka ve výši 12,3 milionu EUR na pokrytí zřízení ústřední jednotky ETIAS.

2) Sdílené řízení prostřednictvím GŘ HOME: Během fáze vývoje (2018–2020) vynaloží Komise na výdaje týkající se integrace a provozu rozhraní NUI členských států celkovou částku 92,3 milionu EUR. V roce 2020 zřídí členské státy své národní jednotky ETIAS. Pro tyto účely bude zpřístupněna částka 4,2 milionu EUR prostřednictvím národních programů ISF. Tato operace bude zahrnovat pořízení a instalaci vybavení IT, které budou používat pracovníci, a nábor a školení pracovníků ústřední jednotky. Během období provozu, které začne v roce 2021, zajistí členské státy nezbytné pracovníky pro tyto operace (24h/24h) a národní jednotky ETIAS budou provádět provozní činnosti související se zpracováváním žádostí v systému ETIAS, jak je popsáno v článku 8. Konkrétní částky pro jednotlivé členské státy budou určeny v příloze nařízení a vynaloženy co nejlépe, aby bylo dosaženo operativních cílů.

Zbývající prostředky z rozpočtové položky pro inteligentní hranice (původně přidělených 311 milionů EUR minus 209,9* milionu EUR z rozpočtu na systém ETIAS = 100,8 milionu EUR) budou použity v souladu s čl. 5 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 515/2014 (ISF–hranice).

*Vyjma nákladů uvedených v okruhu 5

Bloky

Fáze vývoje (2018–2020)

Fáze provozu (2021)

Způsob řízení

Aktér

Síť

X

X

Nepřímé

eu-LISA

Vývoj a údržba – ústřední systém

X

X

Nepřímé

eu-LISA

Provoz – ústřední systém

X

Nepřímé

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Vývoj – vnitrostátní jednotné rozhraní (NUI)

X

Nepřímé

eu-LISA

Integrace NUI a související správa během vývoje

X

X

Sdílené

Komise

Údržba – vnitrostátní systémy

X

X

Sdílené

Komise

2.SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

Pravidla pro vývoj a technickou správu informačního systému evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) jsou popsána v kapitole XIII (konkrétně v článcích 63 a 64) návrhu. Pravidla pro sledování a hodnocení jsou popsána v článku 81:

1.    Agentura eu-LISA zajistí zavedení postupů, které budou sledovat vývoj informačního systému ETIAS vzhledem k cílům v oblasti plánování a nákladů a sledovat fungování systému ETIAS, pokud jde o porovnání jeho technických výstupů, nákladové efektivnosti, bezpečnosti a kvality služeb se stanovenými cíli.

2.    Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých šest měsíců během fáze vývoje informačního systému ETIAS předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu o aktuálním stavu vývoje ústředního systému, jednotných rozhraní a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a jednotnými rozhraními. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které podrobně vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

3.    Pro účely technické údržby musí mít agentura eu-LISA přístup k potřebným informacím, které se týkají operací zpracovávání údajů prováděných v informačním systému ETIAS.

4.    Dva roky po zahájení provozu systému ETIAS a poté vždy po dvou letech předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování informačního systému ETIAS, včetně jeho zabezpečení.

5.    Tři roky po zahájení provozu systému ETIAS a poté každé čtyři roky předloží Komise celkové hodnocení systému ETIAS a učiní veškerá nezbytná doporučení. Toto hodnocení musí zahrnovat: výsledky, jichž systém ETIAS dosáhl při plnění svých cílů, mandátu a úkolů; dopad, účinnost a efektivnost činností systému ETIAS a jeho pracovních postupů ve vztahu k jeho cílům, mandátu a úkolům; pravidla automatizovaného zpracovávání žádostí použitého pro účely posouzení rizik; případnou potřebu změnit mandát ústřední jednotky ETIAS; finanční dopady jakékoli takové změny; dopad na základní práva.

Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

6.    Členské státy a Europol poskytnou agentuře eu-LISA, ústřední jednotce ETIAS a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavcích 4 a 5 v souladu s kvantitativními ukazateli předem stanovenými Komisí a/nebo agenturou eu-LISA. Tyto informace nesmí ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, pracovníky nebo vyšetřování určených orgánů.

7.    Agentura eu-LISA a ústřední jednotka ETIAS poskytnou Komisi informace nezbytné k vypracování celkových hodnocení podle odstavce 5.

8.    Všechny členské státy a Europol vypracují při dodržení vnitrostátních právních předpisů o zveřejňování citlivých informací výroční zprávu o efektivitě přístupu k údajům uloženým v informačním systému ETIAS pro účely prosazování práva, která obsahuje informace a statistické údaje o:

– přesném účelu nahlížení do údajů, včetně typu teroristického nebo závažného trestného činu,

– oprávněných důvodech pro důvodné podezření, že se na podezřelou osobu, pachatele nebo oběť vztahuje toto nařízení,

– počtu žádostí o přístup do ústředního systému ETIAS pro účely prosazování práva,

– počtu a typu případů, které byly završeny úspěšným zjištěním totožnosti,

– potřebě a využití postupu pro výjimečně naléhavé případy včetně případů, kdy ústřední přístupové místo při ověření ex post výjimečnou naléhavost neuznalo.

Výroční zprávy členských států a Europolu se předají Komisi do 30. června následujícího roku.

2.2.Systém řízení a kontroly

2.2.1.Zjištěná rizika

1) Potíže s technickým vývojem systému

Ústřední systém evropského systému pro cestovní informace a povolení může vyžadovat dodatečná rozhraní pro zúčastněné strany, jako jsou a) letečtí a námořní dopravci, b) banky pro účely shromažďování informací o kreditních kartách a c) cestující, kteří budou vyžadovat zvláštní požadavky na bezpečnost. Zřízení rozsáhlé administrativní platformy fungující 24 hodin denně 7 dní v týdnu, která bude sledovat a spravovat ty případy, jež vyžadují manuální zpracování, by mohlo být složité, stejně jako zavedení automatizovaných pravidel, která by umožnila posuzování žádostí.

Členské státy mají technicky odlišné vnitrostátní systémy informačních technologií. Kromě toho se mohou lišit postupy hraničních kontrol podle místních okolností (dostupný prostor na hraničních přechodech, cestovní toky atd.). Systém ETIAS je nutno začlenit do vnitrostátní architektury IT a vnitrostátních postupů pohraničních kontrol. Kromě toho je třeba integraci vnitrostátních jednotných rozhraní (NUI) plně sladit s centrálními požadavky.

Přetrvává riziko, že technické a právní aspekty systému ETIAS by různé členské státy mohly provést různým způsobem, a to kvůli nedostatečné koordinaci mezi ústřední a vnitrostátní úrovní. Plánovaná koncepce NUI by měla toto riziko zmírnit.

2) Potíže s včasným vývojem

Na základě zkušeností z vývoje VIS a SIS II lze předpokládat, že zásadním faktorem pro úspěšné provádění systému ETIAS bude včasný vývoj systému externím dodavatelem. Jako centrum excelence v oblasti vývoje a řízení rozsáhlých informačních systémů bude agentura eu-LISA rovněž odpovídat za zadávání a řízení zakázek, zejména za subdodávky týkající se vývoje systému. Existuje několik rizik spojených s využíváním externích dodavatelů pro tyto vývojové práce:

a) zejména riziko, že dodavatel na projekt nevyčlení dostatečné zdroje nebo že navrhne a vyvine systém, který nebude technicky aktuální;

b) riziko, že dodavatel nebude dodržovat všechny administrativní postupy a metody pro rozsáhlé informační projekty, aby si snížil náklady;

c) nelze zcela vyloučit riziko, že dodavatel bude čelit finančním obtížím z důvodů, jež nesouvisejí s tímto projektem.

2.2.2.Informace o zavedeném systému vnitřní kontroly

Agentura se má stát centrem excelence v oblasti vývoje a řízení rozsáhlých informačních systémů. Má vykonávat činnosti související s vývojem a provozem ústřední části systému, včetně jednotných rozhraní v členských státech a sítí. Zabrání se tak vzniku většiny nedostatků, s nimiž se Komise setkala při vývoji SIS II a VIS.

Během fáze vývoje (2018–2020) bude veškeré činnosti související s vývojem vykonávat agentura eu-LISA. Sem bude patřit vývojová část všech prvků projektu, tj. ústřední systém, vnitrostátní jednotné rozhraní (NUI), komunikační infrastruktura mezi ústředním systémem a vnitrostátním jednotným rozhraním, jakýkoli zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem ETIAS a jinými ústředními systémy. Náklady na integraci NUI a rovněž náklady související se správou systémů v členských státech během vývoje bude řídit Komise prostřednictvím sdíleného řízení nebo grantů.

Během fáze provozu, která začne v roce 2021, bude agentura eu-LISA odpovědná za technické a finanční řízení ústředního systému, zejména za zadávání a řízení zakázek, zatímco Komise bude spravovat finanční prostředky pro členské státy na výdaje národních jednotek prostřednictvím ISF – hranice (národní programy).

Aby se zabránilo zpoždění na vnitrostátní úrovni, je třeba před zahájením vývoje zajistit účinné řízení mezi všemi zúčastněnými stranami. V návrhu nařízení navrhla Komise, aby agentuře poskytovala odborné znalosti související se systémem ETIAS poradní skupina složená z národních odborníků členských států. Kromě toho se během fáze vývoje podávají zprávy o celém projektu IT radě pro řízení programu složené ze šesti členů jmenovaných správní radou agentury eu-LISA, vybraných z jejích členů nebo náhradníků, z předsedy poradní skupiny pro systém ETIAS a tří členů jmenovaných agenturou eu-LISA, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, resp. Komisí (viz článek 63).

2.2.3.Odhad nákladů a přínosů kontrol a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb

Nepoužije se

2.3.Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření.

Plánovaná opatření pro boj proti podvodům jsou stanovena v článku 35 nařízení (EU) č. 1077/2011, jenž stanoví:

1. Za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti se použije nařízení (ES) č. 1073/1999.

2. Agentury přistoupí k interinstitucionální dohodě o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a neprodleně vydají odpovídající předpisy platné pro všechny jejich zaměstnance.

3. Rozhodnutí o financování a prováděcí dohody a nástroje z nich vyplývající výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět kontroly na místě u příjemců finančních prostředků od agentur a zaměstnanců zodpovědných za přidělování těchto prostředků.

V souladu s tímto ustanovením přijala správní rada Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva dne 28. června 2012 rozhodnutí týkající se požadavků a podmínek vnitřních šetření v souvislosti s předcházením podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem poškozujícím zájmy Unie.

Použije se strategie GŘ HOME pro předcházení podvodům a jejich odhalování.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

Odhadovaný dopad na výdaje a zaměstnance na rok 2021 a následující roky v tomto legislativním finančním výkazu se doplňuje pouze pro orientaci a nepředjímá příští víceletý finanční rámec

3.1.Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce

Rozpočtová položka

Druh výdaje

Příspěvek

Okruh 3 – Bezpečnost a občanství

RP/NRP 13

zemí ESVO 14

kandidátských zemí 15

třetích zemí

ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

RP

NE

NE

ANO

NE

3

18.020101 – Podpora správy hranic a společné vízové politiky na usnadnění legálního cestování

RP

NE

NE

ANO

NE

3

18.020103 – Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) a evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

RP

NE

NE

ANO

NE

3

18.0203 – Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (Frontex)

RP

NE

NE

ANO

NE

3

18.0207 – Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

RP

NE

NE

ANO

NE

Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Odhadovaný dopad na výdaje

Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního rámce

3

Bezpečnost a občanství

GŘ: HOME

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

• Operační prostředky

18.020103 (inteligentní hranice)

Závazky

(1)

20,000

20,000

20,000

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

112,500

Platby

(2)

16,000

20,000

20,000

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

108,500

18.020101 (hranice a víza)

Závazky

9,240

9,240

18,047

22,733

20,423

20,423

20,423

20,423

20,818

21,548

183,318

Platby

16,499

9,166

9,166

15,711

9,036

7,340

17,909

14,568

13,211

21,666

131,772

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy 16  

Číslo rozpočtové položky

(3)

CELKEM prostředky
pro GŘ HOME

Závazky

=1+1a +3

29,240

29,240

38,047

30,233

27,923

27,923

27,923

27,923

28,318

29,048

295,818

Platby

=2+2a

+3

32,499

29,166

29,166

23,211

16,536

14,840

25,409

22,068

20,711

29,166,

242,772

Tyto výdaje pokryjí náklady související s/se:

integrací NUI s vnitrostátními pohraničními infrastrukturami v členských státech a provozem těchto NUI,

zřízením a provozem národních ústředních jednotek.

 

18.0207 – eu-LISA

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

Hlava 1: Výdaje na zaměstnance

Závazky

(1)

1,638

1,813

2,684

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

31,111

Platby

(2)

1,638

1,813

2,684

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

31,111

Hlava 2: Výdaje na infrastrukturu a provoz

Závazky

(1a)

1,658

1,395

1,395

0,770

0,770

0,770

0,770

0,770

0,770

0,770

9,838

Platby

(2 a)

1,658

1,395

1,395

0,770

0,770

0,770

0,770

0,770

0,770

0,770

9,838

Hlava 3: Provozní výdaje

Závazky

(3 a)

23,467

11,023

55,800

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

220,168

Platby

(3b)

23,467

11,023

55,800

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

220,168

CELKEM prostředky
pro agenturu eu-LISA

Závazky

=1+1a +3a

26,763

14,231

59,879

22,892

22,892

22,892

 

22,892

 

22,892

 

22,892

 

22,892

 

261,117

Platby

=2+2a

+3b

26,763

14,231

59,879

22,892

22,892

22,892

 

22,892

 

22,892

 

22,892

 

22,892

 

261,117

Tyto výdaje pokryjí náklady související s/se:

vývojem všech prvků IT projektu, tj. ústředního systému, vnitrostátního jednotného rozhraní (NUI) v každém členském státě, zabezpečené komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátními jednotnými rozhraními, veřejných internetových stránek a mobilní aplikace pro mobilní zařízení, e-mailové služby, zabezpečeného uživatelského účtu, brány pro dopravce, internetové služby a softwaru umožňujícího ústřední jednotce ETIAS a národním jednotkám ETIAS zpracovávat žádosti,

technickým provozem informačního systému ETIAS a jeho údržbou.

Výdaje podle hlavy 1 (výdaje na zaměstnance) se v roce 2019 zvýší v důsledku doplnění stávajícího týmu o zkušební techniky a testovací pracovníky. Tentýž tým zůstane i pro rok 2020 a bude dále doplněn o pracovníky pro asistenční službu pro členské státy a dopravce (první linie, fungování v režimu 24*7), technické pracovníky (druhá linie, fungování v režimu 24*7) a operátory monitorující ústřední systém (fungování v režimu 24*7). Pracovníci agentury eu-LISA potřební pro vytvoření systému a pro zajištění dodání systému ETIAS dodavatelem budou po uvedení systému do provozu pověřeni provozem systému a zajištěním údržby a dalšího vývoje systému. Ze srovnání s jinými systémy vyplynulo, že úkoly související s údržbou jsou důležité pro zachování vysoké úrovně výkonnosti, spolehlivosti a přiměřenosti používaných prověřovacích pravidel.

Výdaje podle hlavy 2 (výdaje na infrastrukturu a provoz) se od roku 2018 zvýší tak, aby pokryly dodatečné náklady systému ETIAS na operace datového centra v ústředí (ve francouzském Štrasburku) a zálohu ústředí (v Sankt Johann im Pongau) a rovněž dodatečné kancelářské prostory pro další pracovníky agentury eu-LISA a tým dodavatele, kteří jsou pověřeni vývojem a údržbou informačního systému ETIAS.

Výdaje podle hlavy 3 budou v roce 2018 ovlivněny úvodní investicí do hardwaru a softwaru pro prostředí, jež jsou nezbytná během vývoje. V roce 2019 budou výdaje podle hlavy 3 zahrnovat pouze náklady na vývoj (jako v letech 2018 a 2020), náklady na údržbu pro hardware a software a náklady na sítě během vývoje. Výdaje podle hlavy 3 (provozní výdaje) vzrostou v roce 2020, jelikož investiční náklady na hardware a software pro operační prostředí IT (produkce a předprodukce jak u ústřední jednotky, tak u zálohy ústřední jednotky) jsou zahrnuty v roce předcházejícím spuštění, kdy musí být připraveny před zahájením provozu.

18.0203 – Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž 17

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

Hlava 1: Výdaje na zaměstnance

Závazky

(1)

7,402

22,315

22,315

22,315

22,315

22,315

22,689

23,379

165,045

Platby

(2)

7,402

22,315

22,315

22,315

22,315

22,315

22,689

23,379

165,045

Hlava 2: Výdaje na infrastrukturu a provoz

Závazky

(1a)

5,129

4,822

4,822

3,802

3,802

3,802

3,876

4,011

34,066

Platby

(2 a)

5,129

4,822

4,822

3,802

3,802

3,802

3,876

4,011

34,066

Hlava 3: Provozní výdaje

Závazky

(3 a)

Platby

(3b)

CELKEM prostředky
pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž

Závazky

=1+1a +3a

12,531

27,137

27,137

26,117

26,117

26,117

26,565

27,390

199,111

Platby

=2+2a

+3b

12,531

27,137

27,137

26,117

26,117

26,117

26,565

27,390

199,111

Tyto výdaje pokryjí náklady související s/se:

zřízením ústřední jednotky ETIAS,

provozními činnostmi souvisejícími se zpracováváním žádostí v systému ETIAS.

Výdaje podle hlavy 1 pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž jsou vymezeny na základě předpokladu, že 5 % všech žádostí bude zpracováváno manuálně a že zpracovat jednu žádost zabere deset minut (jinými slovy jedna osoba zpracuje za jeden den 48 žádostí). Tým asistenční služby pro cestující je vymezen na základě předpokladu, že u 0,5 % všech žádostí budou vzneseny dotazy na tým asistenční služby a že zodpovězení jednoho dotazu zabere týmu pět minut. Pro vedoucí funkce se počítá s 10 % pracovníků navíc (tj. jeden vedoucí na deset pracovníků vyřizujících žádosti) a kromě toho 10 % pozic pro pověřence pro ochranu osobních údajů, právní poradenství, audit, sledování, lidské zdroje, zadávání zakázek, financování, podporu IT a další podpůrné pozice. Vedoucí a podpůrní pracovníci v Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž začnou pracovat půl roku před zahájením provozu systému ETIAS a ostatní pracovníci čtyři měsíce před zahájením provozu systému ETIAS. Odhady počtu nutných pracovníků se zakládají na studii proveditelnosti, jež předcházela návrhu, a na referenčních hodnotách z podobných systémů a prostředí.

Výdaje podle hlavy 2 (výdaje na infrastrukturu a provoz) se od roku 2020 zvýší tak, aby pokryly dodatečné náklady na zřízení ústřední jednotky ETIAS (2020), informační kampaně o systému ETIAS (2020–2022), dodatečné kancelářské prostory pro pracovníky ústřední jednotky ETIAS a administrativní náklady na IT (pracovní stanice používané pracovníky ústřední jednotky ETIAS).Okruh víceletého finančního rámce

5

Správní výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

GŘ HOME

• Lidské zdroje

Číslo rozpočtové položky: 18.01

0,402

0, 402

0, 402

0,536

0, 536

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

2,948

Ostatní správní výdaje (zasedání atd.)

0,323

0,323

0,323

0,323

0,323

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,615

GŘ HOME CELKEM

Prostředky

0,725

0,725

0,725

0,859

0,859

0,334

0,334

0,334

0,334

0,334

5,563

CELKEM prostředky
na OKRUH 5
víceletého finančního rámce
 

(Závazky celkem = platby celkem)

0,725

0,725

0,725

0,859

0,859

0,334

0,334

0,334

0,334

0,334

5,563

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

CELKEM prostředky
z OKRUHU 1 až 5
víceletého finančního rámce
 

Závazky

56,728

44,196

111,182

81,121

78,811

77,266

77,266

77,266

78,109

79,664

761,609

Platby

59,987

44,122

102,301

74,099

67,424

64,183

74,752

71,411

70,502

79,782

708,563

3.1.1.Odhadovaný dopad na operační prostředky

3.1.1.1.Odhadovaný dopad na prostředky agentury eu-LISA

   Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.

   Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy

eu-LISA

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

VÝSTUPY

Druh 18

Průměrné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady celkem

SPECIFICKÝ CÍL č. 1 19

Vývoj – ústřední systém

– Výstup

Dodavatel

5,940

5,940

5,940

17,820

– Výstup

Software

6,888

0,000

28,277

35,165

– Výstup

Hardware

1,588

0,000

6,913

8,501

– Výstup

Správa

– Výstup

Jiné (kanceláře)

Mezisoučet za specifický cíl č. 1

14,416

5,940

41,130

61,486SPECIFICKÝ CÍL Č. 2

Údržba – ústřední systém

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

–Výstup

Dodavatel

4,010

4,010

4,010

4,010

4,010

4,010

4,010

28,070

–Výstup

Software

1,974

1,974

10,075

10,075

10,075

10,075

10,075

10,075

10,075

10,075

84,548

–Výstup

Hardware

0,343

0,343

1,829

1,829

1,829

1,829

1,829

1,829

1,829

1,829

15,318

–Výstup

Správa

–Výstup

Jiné (kanceláře)

Mezisoučet za specifický cíl č. 2

2,317

2,317

11,904

15,914

15,914

15,914

15,914

15,914

15,914

15,914

127,936

SPECIFICKÝ CÍL Č. 3

Síť

– Výstup

Vývoj

3,968

3,968

– Výstup

Provoz

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

24,720

Mezisoučet za specifický cíl č. 3

6,440

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

2,472

28,688

SPECIFICKÝ CÍL Č. 4

Zasedání/školení

0,294

0,294

0,294

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

2,058

NÁKLADY CELKEM eu-LISA

23,467

11,023

55,800

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

18,554

220,1683.1.1.2.Odhadovaný dopad na prostředky Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž

   Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.

◻ Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

3.1.1.3.Odhadovaný dopad na prostředky GŘ HOME

   Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků.

   Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy

GŘ HOME

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

VÝSTUPY

Druh 20

Průměrné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady celkem

SPECIFICKÝ CÍL č. 1 21

Vývoj – vnitrostátní systémy

– Přizpůsobení NUI

20,000

20,000

20,000

60,000

– Správa (techničtí správci a jiný personál)

9,240

9,240

18,047

36,527

Mezisoučet za specifický cíl č. 1

29,240

29,240

38,047

96,527

SPECIFICKÝ CÍL Č. 2

Údržba – vnitrostátní systémy

– Provoz NUI

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

52,500

– Správa (týmy v členských státech, pracovníci odpovědní za zpracování a jiný personál)

22,733

20,423

20,423

20,423

20,423

20,818

21,548

146,791

Mezisoučet za specifický cíl č. 2

30,233

27,923

27,923

27,923

27,923

28,318

29,048

199,291

NÁKLADY CELKEM GŘ HOME

29,240

29,240

38,047

30,233

27,923

27,923

27,923

27,923

28,318

29,048

295,818

Tyto výdaje pokryjí náklady související s/se:

(a)U specifického cíle č. 1

„přizpůsobení NUI“ se jedná o maximální náklady na integraci NUI v každém členském státě, tj. na tuto integraci se počítá s maximální částkou dva miliony na každý členský stát,

„správa (techničtí správci a jiný personál)“ se jedná o výdaje související s pracovníky zapojenými do „přizpůsobení NUI“ v členských státech během fáze vývoje a rovněž (v roce 2020) náklady na zřízení národních jednotek ETIAS v členských státech (nábor a školení pracovníků, správní výdaje).

(b)U specifického cíle č. 2

„provoz NUI“ se jedná o náklady na údržbu v souvislosti s integrací NUI vynaložené členskými státy během těchto operací. Tato částka je vypočtena jako roční procentní podíl (12,5 %) počátečních nákladů na vývoj,

„správa (týmy v členských státech, pracovníci odpovědní za zpracování a jiný personál)“ se jedná o náklady na národní jednotky v členských státech během těchto operací (výdaje na pracovníky, výdaje na vedoucí pracovníky, správní výdaje) a rovněž (v roce 2021) výdaje související s pracovníky zapojenými do „provozu NUI“ v členských státech pro účely dokončení integrace NUI.

Pracovníci pro týmy v národních jednotkách ETIAS členských států jsou určeni na základě předpokladu, že všechny národní jednotky dohromady budou muset zpracovat 3 % veškerých žádostí v systému ETIAS a že zpracovat jednu žádost jim zabere 30 minut. Podle tohoto předpokladu by národní jednotky ETIAS mělo celkem tvořit 381 osob. Tito pracovníci budou najati čtyři měsíce před zahájením operací.

Distribuční klíč pro operace by měl být určen během diskuzí o příštím víceletém finančním rámci a v souladu s navrhovaným nařízením o ETIAS.

3.1.2.Odhadovaný dopad na lidské zdroje

3.1.2.1.eu-LISA: Shrnutí

   Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

   Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

Úředníci (třídy AD)

Úředníci (třídy AST)

Smluvní zaměstnanci

0,700

0,875

1,746

2,630

2,630

2,630

2,630

2,630

2,630

2,630

21,731

Dočasní zaměstnanci

0,938

0,938

0,938

0,938

0,938

0,938

0,938

0,938

0,938

0,938

9,380

Vyslaní národní odborníci

CELKEM

1,638

1,813

2,684

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

3,568

31,111

Plánuje se, že v lednu 2018 bude přijato 7 dočasných zaměstnanců a 10 smluvních zaměstnanců (technických odborníků). Všichni pracovníci musí být k dispozici na začátku roku 2018, aby bylo možné včas zahájit tříleté období vývoje s cílem zajistit, aby provoz systému ETIAS byl spuštěn v roce 2021. Zdroje budou poskytnuty na řízení projektů a zakázek a rovněž na vývoj a testování systému.

Odhady počtu nutných pracovníků jsou uvedeny v tabulce níže a jsou založeny na studii proveditelnosti.Dodateční pracovníci agentury eu-LISA pro systém ETIAS

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Druh

Vývoj

Provoz

Techničtí odborníci (10):

– Solution Architect (x1)

– systémový architekt (x 1)

– architekt SOA (x 1)

– návrhář databází (x1)

– správce aplikací (x2)

– správce systémů (x1)

– správce sítě (x1)

– bezpečnostní pracovník (x2)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Smluvní zaměstnanci

Testování

0

2,5

5

5

5

5

5

5

5

5

Smluvní zaměstnanci

Asistenční služba (první linie, s přihlédnutím k faktoru 24/7, tj. pro jeden post je třeba 5 osob)

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

Smluvní zaměstnanci

Operátoři monitorující ústřední systém (s přihlédnutím k faktoru 24/7)

0

0

5

10

10

10

10

10

10

10

Smluvní zaměstnanci

Mezisoučet za smluvní zaměstnance

10

12,5

25

35

35

35

35

35

35

35

(83% celkového počtu)

Řízení programu/projektu

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Dočasní zaměstnanci

Řízení smluv

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dočasní zaměstnanci

Zajištění kvality

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dočasní zaměstnanci

Mezisoučet za dočasné zaměstnance

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

(17 % celkového počtu)

CELKEM

17

19,5

32

42

42

42

42

42

42

42

Všichni zaměstnanci

Počty pracovníků se zdají být vysoké, ale je třeba přihlédnout k tomu, že systém ETIAS obsahuje různé moduly (internetové stránky pro cestující, databázi se žádostmi, prověřovací nástroj, ale i systém pro vyřizování komunikace s dopravci a s týmy členských států). Systém ETIAS proto musí být velmi dobře zabezpečený a vysoce dostupný. Tyto požadavky na výkonnost zvyšují nároky na počet pracovníků mnohem více, než je tomu u systémů sloužících komerčním účelům.

Pracovníci agentury eu-LISA pověření testováním budou přijati v průběhu druhého roku vývoje. Profily pro podporu a monitorování systému v režimu 24*7 budou přijaty šest měsíců před uvedením systému ETIAS do provozu.3.1.2.2.Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž: Shrnutí

   Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

   Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

Úředníci (třídy AD)

165,045

Úředníci (třídy AST)

Smluvní zaměstnanci

4,710

16,011

16,011

16,011

16,011

16,011

16,332

16,921

118,018

Dočasní zaměstnanci

2,692

6,304

6,304

6,304

6,304

6,304

6,357

6,458

47,027

Vyslaní národní odborníci

CELKEM

7,402

22,315

22,315

22,315

22,315

22,315

22,689

23,379

165,045

Výše uvedená čísla odpovídají následujícím počtům pracovníků 22 .

Pracovníci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Druh

Pracovníci, kteří budou manuálně zpracovávat žádosti v systému ETIAS (FTE)

64

192

192

192

192

192

196

203

Smluvní zaměstnanci

Pracovníci asistenční služby pro cestující (FTE)

3

10

10

10

10

10

10

10

Smluvní zaměstnanci

Mezisoučet za smluvní zaměstnance

67

202

202

202

202

202

206

213

Vedoucí pracovníci ústřední jednotky (FTE)

10

20

20

20

20

20

21

21

Dočasní zaměstnanci

Podpůrní pracovníci (pověřenci pro ochranu osobních údajů, právní poradenství, audit, sledování, lidské zdroje, zadávání zakázek, financování, podpora IT atd.) (FTE)

10

20

20

20

20

20

20

20

Dočasní zaměstnanci

Mezisoučet za dočasné zaměstnance

20

40

40

40

40

40

41

41

Počet pracovníků CELKEM pro ústřední jednotku ETIAS (FTE)

87

242

242

242

242

242

247

254

V roce 2020 (který je posledním rokem před zahájením provozu) je počet FTE stejný jako počet pracovníků v roce 2021, kteří byli najati několik měsíců před spuštěním systému. Předpokládá se, že pracovníci, kteří budou manuálně zpracovávat žádosti v systému ETIAS, a pracovníci asistenční služby budou přijati čtyři měsíce předem, zatímco vedoucí a podpůrní pracovníci budou přijati půl roku předem.

Počet pracovníků, kteří budou zpracovávat žádosti ETIAS v ústřední jednotce, je vymezen na základě předpokladu, že 5 % všech žádostí bude zpracováváno manuálně a že zpracovat jednu žádost zabere deset minut (jinými slovy jedna osoba zpracuje za jeden pracovní den 48 žádostí). Manuální zpracovávání žádostí v ústřední jednotce musí být zajištěno 24 hodin denně 7 dní v týdnu, jelikož ústřední jednotka musí dokončit manuální posuzování nejpozději do 12 hodin od přijetí souboru žádosti. Proto musí být neustále k dispozici tým 35 až 40 osob, které manuálně zpracovávají žádosti.

Odhadovaný počet cestujících osvobozených od vízové povinnosti, kteří v období 2021–2027 navštíví schengenský prostor a budou potřebovat cestovní povolení, se pohybuje v rozmezí od 40,6 milionu cestujících v roce 2021 do 50,5 milionu cestujících v roce 2027. Počet pracovníků, kteří budou manuálně zpracovávat žádosti, se proto také bude měnit. Například při základu 48 žádostí na osobu a den a 220 pracovních dnů za rok bude 192 pracovníků na plný úvazek odhadovaných pro rok 2021 schopno zpracovat asi dva miliony žádostí, což odpovídá 5 % všech žádostí v daném roce.

Tým asistenční služby pro cestující je vymezen na základě předpokladu, že u 0,5 % všech žádostí budou vzneseny dotazy na tým asistenční služby a že zodpovězení jednoho dotazu zabere týmu pět minut. Tato funkce musí být zajištěna 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Podpůrní pracovníci budou pověřeni těmito funkcemi:

ochrana údajů (2 pracovníci),

monitorování souborů žádostí a údajů zaznamenaných v ústředním systému (2),

koordinace s národními jednotkami a podpora prověřovací komise ETIAS (3),

definování, testování, provádění, hodnocení a revize specifických rizikových ukazatelů a prověřovacích pravidel (3),

provádění pravidelných auditů týkajících se zpracovávání žádostí a provádění prověřovacích pravidel, včetně pravidelného hodnocení jejich dopadu na základní práva (2),

IT podpora 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro tým zpracovávající žádosti v systému ETIAS (6),

vypracovávání statistik a zpráv (2).

Jelikož bude neustále k dispozici tým 35 až 40 osob, které manuálně zpracovávají žádosti, a rovněž asistenční služba pro žadatele, bude se rovněž vyžadovat přítomnost vedoucích pracovníků 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Neustále k dispozici budou muset být 2 vedoucí týmu a jeden vedoucí oddělení (15 pracovníků). Vedoucí pracovníci jsou zapotřebí rovněž pro tyto funkce: vedoucí ústřední jednotky, vedoucí týmu pro zpracovávání žádostí, vedoucí týmu asistenční služby pro cestující, vedoucí podpůrného týmu, vedoucí týmu pro IT podporu.

Odhady počtu nutných pracovníků se zakládají na studii proveditelnosti, jež předcházela návrhu, a na referenčních hodnotách z podobných systémů a prostředí.


3.1.3.Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.1.3.1.Shrnutí

   Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

   Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

OKRUH 5
víceletého finančního rámce

Lidské zdroje GŘ HOME

0,402

0,402

0,402

0,536

0,536

0,134

0,134

0,134

0,134

0,134

2,948

Ostatní správní výdaje

0,323

0,323

0,323

0,323

0,323

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

2,615

Mezisoučet za OKRUH 5
víceletého finančního rámce

0,725

0,725

0,725

0,859

0,859

0,334

0,334

0,334

0,334

0,334

5,563

Mimo OKRUH 5 23
víceletého finančního rámce

Lidské zdroje

Ostatní výdaje
správní povahy

Mezisoučet
mimo OKRUH 5
víceletého finančního rámce

CELKEM

0,725

0,725

0,725

0,859

0,859

0,334

0,334

0,334

0,334

0,334

5,563

Pracovníci budou mít na starosti:

řízení národních programů fondu ISF – hranice a kontakt s prověřovací komisí za účelem vhodného provedení návrhu (3 FTE od roku 2018 do roku 2022),

řízení příjmů systému ETIAS (1 FTE od roku 2021 do roku 2027).

Potřebné prostředky na oblast lidských zdrojů a na ostatní výdaje správní povahy budou pokryty z prostředků GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů

   Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů.

   Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

CELKEM

• Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců)

18 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise) GŘ HOME

3

3

3

4

4

1

1

1

1

1

22

XX 01 01 02 (při delegacích)

XX 01 05 01 (v nepřímém výzkumu)

10 01 05 01 (v přímém výzkumu)

Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE) 24

XX 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při delegacích)

XX 01 04 yy  25

– v ústředí

(1)

– při delegacích

XX 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP v nepřímém výzkumu)

10 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP v přímém výzkumu)

Jiné rozpočtové položky (upřesněte)

CELKEM

3

3

3

4

4

1

1

1

1

1

22

18 je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce a/nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci GŘ HOME

Zaměstnanci budou mít na starosti řízení národních programů fondu ISF – hranice a kontakt s prověřovací komisí za účelem vhodného provedení návrhu a rovněž řízení příjmů systému ETIAS.

3.1.4.Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

   Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

   Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

   Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého finančního rámce.

Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

Nařízení o ISF – hranice je finanční nástroj, do nějž byl zahrnut rozpočet na provádění balíčku opatření pro inteligentní hranice.

V článku 5 uvedeného nařízení se stanoví, že 791 milionů EUR se čerpá v rámci programu pro zřizování systémů informačních technologií na podporu řízení migračních toků přes vnější hranice za podmínek stanovených v článku 15. Celkem 480 milionů EUR z uvedených 791 milionů je vyhrazeno na vývoj systému vstupu/výstupu. Zbývajících 311 milionů EUR bude částečně použito pro systém ETIAS.

3.1.5.Příspěvky třetích stran

⌧ Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.

Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:

prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Celkem

Upřesněte spolufinancující subjekt 

Spolufinancované prostředky CELKEM
3.2.Odhadovaný dopad na příjmy

   Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

   Návrh/podnět má tento finanční dopad:

   dopad na vlastní zdroje

   dopad na různé příjmy

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová rozpočtová položka:

Prostředky dostupné v běžném rozpočtovém roce

Dopad návrhu/podnětu 26

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Rok
2026

Rok
2027

Článek 6313

– příspěvek od zemí přidružených k Schengenu (CH, NO, LI, IS)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 6600

– příjmy z poplatků

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

U účelově vázaných různých příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

18.02.01.03 (inteligentní hranice), 18.0207 (eu-LISA) a 18.0203 (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž)

Upřesněte způsob výpočtu dopadu na příjmy.

Rozpočet zahrnuje příspěvek zemí přidružených k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a opatření souvisejících s Eurodacem, jak stanoví příslušné dohody.

Rozpočet zahrnuje rovněž příjmy generované úhradou poplatku za cestovní povolení ze strany žadatelů. Návrh na zřízení systému ETIAS stanoví poplatek ve výši 5 EUR. Od žadatelů mladších 18 let se uhrazení tohoto požadavku nebude vyžadovat. Od žadatelů, kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie nebo státního příslušníka třetí země, který požívá práva na volný pohyb podle práva Unie, a kteří nemají pobytovou kartu, se uhrazení tohoto požadavku rovněž nebude vyžadovat. Odhaduje se, že od poplatku bude osvobozeno 15–20 % žádostí. Odhadovaný počet cestujících osvobozených od vízové povinnosti, kteří v období 2021–2027 navštíví schengenský prostor a budou potřebovat cestovní povolení, se pohybuje v rozmezí od 40,6 milionu cestujících v roce 2021 do 50,5 milionu cestujících v roce 2027. Tyto odhady vycházejí ze statistik dostupných v technické studii o inteligentních hranicích 27 . Tento návrh však stanoví přechodné období a přechodná opatření, jež by měla dopad na příjmy. S přihlédnutím k těmto prvkům není možné provést spolehlivé odhady ohledně počtu žádostí, za něž bude uhrazen poplatek, a proto nelze očekávané příjmy odhadnout spolehlivě.

(1) ABM: řízení podle činností (activity-based management) – ABB: sestavování rozpočtu podle činností (activity-based budgeting).
(2) Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.
(3) Zde je třeba uvést, že vlastnictví elektronického cestovního pasu je obvykle podmínkou pro vstup v režimu osvobození od vízové povinnosti.
(4) COM(2016) 205 final.
(5) COM(2016) 602 final.
(6) Projev o stavu Unie je k dispozici na internetových stránkách: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_cs.htm  
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz a zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES.
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Ustanovení čl. 1 odst. 3: „Agenturu lze rovněž pověřit přípravou, vývojem a provozním řízením rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva jiných než uvedených v odstavci 2, pokud tak stanoví příslušné legislativní nástroje...“
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES.
(10) KOM(2010) 93 ze dne 19. března 2010.
(11) Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).
(12) Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(13) RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.
(14) ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.
(15) Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.
(16)

   Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.

(17) Údaje o počtu pracovníků na rok 2020 a následující roky jsou orientační a bude třeba posoudit, zda je jejich počet dodatečný k odhadovanému počtu pracovníků Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, jak je stanoven v dokumentu COM(2015) 671, či nikoli.
(18) Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).
(19) Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.
(20) Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).
(21) Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.
(22) Údaje o počtu pracovníků na rok 2020 a následující roky jsou orientační a bude třeba posoudit, zda je jejich počet dodatečný k odhadovanému počtu pracovníků Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, jak je stanoven v dokumentu COM(2015) 671, či nikoli.
(23) Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.
(24) SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.
(25) Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).
(26) Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 25% nákladů na výběr.
(27) Technická studie o inteligentních hranicích, Evropská komise, GŘ HOME, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm
Top