Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0942

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

COM/2016/0942 final

V Bruselu dne 7.12.2016

COM(2016) 942 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY


 Vytvoření Evropského sboru solidarity

 

I. Solidarita v Evropě

Evropská unie je založena na solidaritě, ať už jde o solidaritu mezi občany, solidaritu mezi členskými státy nebo solidaritu v jejích činnostech jak uvnitř Unie, tak i mimo ni. Solidarita patří mezi sdílené hodnoty, jež evropská společnost silně vnímá. Definuje evropský projekt, který by měl být znovu potvrzen a posílen. Je součástí základní struktury, díky níž je evropský sen inspirací pro další a další generace. Evropské unie nespočívá pouze ve společných pravidlech, institucích nebo trzích: je to společenství hodnot.

Větší solidarita udrží Evropu pohromadě. Umožňuje nezbytnou jednotnost při řešení současných i budoucích krizí tím, že zajišťuje silný morální základ. Poskytuje jasné vodítko pro mladé lidi v Evropě v jejich úsilí o lepší Unii. Síla a schopnosti pro další pokrok evropského projektu se skrývají v jejich myslích a srdcích. A morální povinností současných vedoucích představitelů je připravit jim pro to podmínky.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie, který přednesl dne 14. září 2016, oznámil myšlenku Evropského sboru solidarity slovy:

„V Evropě je řada mladých lidí se sociálním cítěním – ti chtějí pro společnost dělat něco, co má smysl, a chtějí pomoci šířit solidární chování. Můžeme jim k tomu vytvořit příležitosti […] Solidarita drží naši Unii pohromadě […] Mladí lidé z celé Evropské unie budou moci dobrovolně pomáhat tam, kde to je nejvíc potřeba, a reagovat tak na krizové situace [...] Budou mít možnost rozvíjet své dovednosti a získají nejen práci, ale také neocenitelnou lidskou zkušenost“.

Mladí Evropané potřebují k vyjádření své solidarity lepší a dostupnější příležitosti. Evropský sbor solidarity propojí nadšené a angažované mladé lidi, kteří jsou připraveni a ochotni pracovat na společném projektu solidarity. Mládeži, která si přeje pomáhat, učit se, rozvíjet a přitom získávat cenné zkušenosti, nabídne inspirující a obohacující zážitky. Cílem je, aby se do roku 2020 do Evropského sboru solidarity přihlásilo prvních 100 000 mladých Evropanů.

Evropský sbor solidarity upevní základy práce založené na solidaritě v celé Evropě. Bude poskytovat širší základ pro podporu evropských organizací, které nabízejí příležitosti v oblasti solidarity pro mladé lidi. Bude sloužit potřebám zranitelných komunit a veřejných vnitrostátních a místních struktur v řadě oblastí, jako je zajišťování potravy pro osoby v nouzi, čištění lesů a pláží, podpora regionů zasažených katastrofami nebo pomoc při začleňování uprchlíků.

II. Nejvyšší čas pro vznik Evropského sboru solidarity

Mnozí se již zapojili ...

Mladí Evropané se chtějí zapojit do svých komunit. Přibližně polovina z nich je členem alespoň jedné organizace. Mezi nejpopulárnějšími aktivitami jsou sportovní kluby (29 %), kluby nebo organizace mládeže (16 %), místní organizace, které podporují místní komunity (11 %), a kulturní organizace (10 %). Na organizovaných dobrovolnických činnostech, zejména aktivitách souvisejících s charitou, humanitární a rozvojovou pomocí, ochranou životního prostředí, vzděláváním, odbornou přípravou a sportem 1 v Evropské unii se v posledních 12 měsících podílela čtvrtina mladých lidí.

Díky Evropskému sociálnímu fondu a Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí dostává mládež celou řadu příležitostí účastnit se ve své rodné zemi činností, které přispívají k sociální inkluzi a integraci, při nichž získává pracovní zkušenosti a zároveň může vyjádřit svou solidaritu se zranitelnými komunitami a lidmi v nouzi v celé EU.

... avšak mohlo by jich být mnohem více...

Ochota zapojit se do dobrovolných aktivit přesahuje nabízené příležitosti. Pouze 6 % mladých lidí říká, že pobývali v zahraničí za účelem dobrovolné činnosti, a 88 % z těch, kdo se ničeho takového nezúčastnili, tvrdí, že k tomu neměli příležitost. Více než čtyři z deseti mladých Evropanů uvádí, že by chtěli pracovat, studovat nebo absolvovat odbornou přípravu v jiné zemi EU 2 .

Probíhající studie 3 ukazuje, že odvětví v EU související se solidaritou zaměstnala v roce 2015 více než 40 milionů osob. Kupříkladu pracovní síla v oblasti sociální integrace a sociální práce, včetně přijímání a integrace žadatelů o azyl a migrantů, v současnosti činí 170 000 osob. Odhadovaná pracovní síla je vyšší v oblastech, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Z indikativních údajů o potenciálním zájmu na portálu EURES 4 vyplývá, že přibližně 80 000 uchazečů o zaměstnání hledá práci v zahraničí v odvětvích souvisejících se solidaritou.

...a některé skupiny se účastní více než ostatní...

Průzkumy ukazují, že účast mladých lidí ze všech sociálně-demografických skupin na dobrovolných činnostech lze zlepšit. Mladí lidé, kteří ukončili vzdělávání ve věku 20 a více let, mají větší pravděpodobnost, že se zúčastní organizovaných dobrovolnických činností (26 %), než ti, kteří vzdělávání ukončili ve věku 16–19 let (20 %) nebo 15 a méně let (15 %). Určitý druh formálního uznání (např. osvědčení nebo diplom) získala jen o něco více než čtvrtina mladých lidí, kteří se v roce 2014 zúčastnili organizované dobrovolné činnosti.

Pokud jde o práci v jiné zemi EU, existuje značný zájem mladých lidí, který však pomocí stávajících režimů nelze plně uspokojit. Od zahájení programu „Tvoje první práce přes EURES“ v rámci programu EaSI (2014–2020) mohlo být z 8 615 registrací a žádostí o pomoc zařazeno pouze 1 469 zájemců.

... a proto musí být Evropský sbor solidarity ambiciózní a sloužit všem.

Celkově vzato tato situace odráží neuspokojenou poptávku mezi mladými lidmi nejen po dobrovolných činnostech solidarity, ale také po pracovních místech v oblasti solidarity, a to jak doma tak i v zahraničí. Společným jmenovatelem je činnost zaměřená na solidaritu. Příležitosti, které by měly být nabízeny, by měly být početnější a lepší, měly by pokrývat širokou škálu aktivit, nabízet správnou odbornou přípravu a poskytovat formální uznání získaných dovedností a zkušeností. Činnosti by měly zahrnovat celou řadu dovedností s cílem zajistit širokou účast. Účastníci Evropského sboru solidarity, kteří chtějí zlepšit své možnosti pracovního uplatnění a zároveň přispět k solidaritě, potřebují více příležitostí.

III. Cíl, zásady a přidaná hodnota

Hlavním cílem Evropského sboru solidarity je posílit soudržnost a solidaritu v evropské společnosti. To umožní většímu počtu mladých lidí účastnit se široké škály činností solidarity, a to buď prostřednictvím dobrovolné činnosti, nebo získáváním pracovních zkušeností při řešení náročných situací v Evropě. Evropský sbor solidarity bude podporovat vnitrostátní a místní orgány, nevládní organizace a podniky v jejich úsilí při řešení různých problémů a krizí, jakož i napomáhat účasti mladých lidí. Tento sbor bude založen na principu solidarity. V souladu se svým mandátem bude sdružovat mládež při budování společnosti otevřenější sociálnímu začlenění, která podporuje zranitelné osoby a řeší společenské výzvy. Mládeži, která si přeje pomáhat, učit se a rozvíjet, nabídne inspirující a obohacující zážitky.

Její činnosti budou založeny na souboru klíčových zásad, které budou mladí účastníci muset dodržovat. Týkají se mimo jiné respektování lidské důstojnosti a lidských práv, podpory spravedlivé a rovnoprávné společnosti, vytváření přínosů pro společnost, respektování pravidel a postupů, jimiž se řídí zúčastněné organizace, nebo dobrovolné volby mladých lidí účastnit se Evropského sboru solidarity. Všichni mladí lidé by měli mít možnost zapojit se bez ohledu na svůj původ, vzdělání, kvalifikaci nebo zdravotní postižení.

Každá zúčastněná organizace nebo zprostředkovatelská organizace podporující zařazení v rámci profesní složky (jako například veřejné služby zaměstnanosti) se bude muset zavázat k dodržování charty, v níž se stanoví práva a povinnosti ve všech fázích práce v oblasti solidarity, kterými jsou registrace, výběr a činnosti před začátkem, v průběhu i po skončení stáže. Charta také vyžaduje, aby zúčastněné organizace poskytovaly účastníkům Evropského sboru solidarity bezpečné životní a pracovní podmínky. Tyto organizace nebo zprostředkovatelské organizace podporující stáže rovněž poskytnou potřebnou odbornou přípravu a podporu, jež účastníkům umožní plnit své úkoly. Zúčastněné organizace poskytnou účastníkům po ukončení jejich stáže osvědčení a pokud možno také doklad o výsledcích učení nabytých účastníkem během doby zařazení. Zúčastněné organizace navíc nemohou od účastníků Evropského sboru solidarity požadovat žádný finanční příspěvek nebo poplatek.

Evropský sbor solidarity bude spojovat dvě navzájem se doplňující složky: dobrovolnickou a profesní.

Dobrovolnická složka bude posilovat a rozšiřovat stávající program Evropské dobrovolné služby, který je financován prostřednictvím programu Erasmus+. Během posledních 20 let se do něj zapojilo přibližně 100 000 mladých lidí, a to na základě jasných kvalitativních norem, jako je akreditace organizací, a program prokázal svou schopnost rozvíjet dovednosti a schopnosti mladých lidí potřebné pro jejich zapojení do společnosti a při hledání zaměstnání. 70 % dobrovolníků účastnících se programu Evropské dobrovolné služby se domnívá, že zkušenosti nabyté během dobrovolnické činnosti zvýšily jejich šance na trhu práce, 74 % z nich zlepšilo své podnikatelské dovednosti a 85 % získalo další schopnosti při práci v týmech.

Účast v dobrovolnické složce Evropského sboru solidarity by měla být pro každého mladého člověka významným počinem a výhodou při ucházení se o zaměstnání. Evropský sbor solidarity by mnoha mladým lidem v Evropě otevřel nové příležitosti k tomu, aby se zapojili do smysluplných činností, které by mohly sloužit jako odrazový můstek pro jejich vstup na trh práce.

Evropský sbor solidarity založený na právním základě příslušných programů pomůže mladým lidem vykonávat dobrovolnou službu v jejich vlastní zemi nebo v zahraničí po dobu dvou až dvanácti měsíců. První fáze jeho provádění se bude opírat především o dobře zavedené a efektivní sítě národních agentur programu Erasmus+. Ostatní dobrovolnické aktivity budou financovány ze stávajících programů, jako je LIFE, Evropa pro občany, Azylový, migrační a integrační fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský fond pro regionální rozvoj a program v oblasti zdraví. Náklady na ubytování, stravu, cestování, pojištění a kapesné budou účastníkům dobrovolnické složky hrazeny z prostředků EU.

Profesní složka bude mladým lidem nabízet zaměstnání, stáže či učňovské přípravy v jejich vlastní zemi nebo v zahraničí v široké škále odvětví zabývajících se solidaritou, jež vyžadují velmi motivované mladé lidi se silným sociálním cítěním. Tato složka bude zřizována postupně prostřednictvím partnerství se subjekty veřejné správy a služeb (zejména veřejných služeb zaměstnanosti), s nevládními organizacemi a organizacemi působícími v těchto odvětvích, a to například s využitím partnerství, která již existují pro dobrovolnickou složku. Pomocí těchto partnerství se budou účastníkům Evropského sboru solidarity zprostředkovávat konkrétní nabídky. Profesní stáž bude trvat od dvou do dvanácti měsíců a bude na plný nebo částečný úvazek. Činnosti budou zpočátku financovány z programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace a z dalších stávajících programů EU, jako je Azylový, migrační a integrační fond a Evropa pro občany.

Činnosti v rámci profesní složky budou doplňovat práci vnitrostátních služeb zaměstnanosti a zejména Evropské sítě služeb zaměstnanosti („EURES“), jež obecně podporuje informovanost a zařazování zaměstnanců ve všech členských státech EU. Evropský sbor solidarity obohatí díky svému zaměření na hodnoty solidarity stávající postupy přijímání pracovníků na vnitrostátní úrovni a nabídne nové příležitosti dalším kategoriím mladých lidí, než jsou ty, jež pomoci doposud využívaly.

S účastníky zařazenými do skutečného zaměstnání, do učňovské přípravy či stáže bude uzavřena pracovní smlouva v souladu s vnitrostátní právní úpravou hostitelské země. V případě učňovské přípravy a stáží bude stanovena podpora EU na denní příspěvek. Znevýhodnění mladí lidé, kteří při vstupu na trh práce čelí více překážkám (mj. mladí lidé žijící v chudobě nebo se zdravotním postižením), by mohli být podporováni ještě více. Účastníci na pracovních pozicích vždy dostanou pracovní smlouvu a mzdu v souladu s místními právními a správními předpisy a kolektivními smlouvami. Budou proto pojištěni v rámci vnitrostátních systémů sociální ochrany. Aby bylo dosaženo výsledků, které povedou k začlenění mladých účastníků na trhu práce, bude zapotřebí aktivní zapojení veřejných služeb zaměstnanosti.

Účastníci obou složek, dobrovolnické i profesní, obdrží osvědčení s popisem činností, jež během svého zařazení vykonávali. Komise bude rovněž prosazovat hodnocení a ověřování dovedností, které v rámci Evropského sboru solidarity získali.

Přidanou hodnotou Evropského sboru solidarity bude jeho role kontaktního místa pro činnosti solidarity v celé Evropské unii. Ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými stranami na úrovni členských států i na úrovni EU bude doplňovat stávající vnitrostátní systémy a posilovat jejich základy soustředěním finančních nástrojů. Kombinace jediného kontaktního místa, dvou složek činnosti, účinného a účelného nástroje pro výběr a rozřazování, příspěvků, pojištění a osvědčení mladým lidem umožní projevit hodnoty solidarity v celé Evropě.

Zúčastněné organizace 5 budou moci Evropský sbor solidarity využívat a angažovat jeho účastníky, přičemž tento vzácný zdroj použijí k posílení svých činností v praxi ve prospěch občanů a společnosti jako celku. Díky své účasti v Evropském sboru solidarity mohou mít zúčastněné organizace větší výběr potenciálních zaměstnanců/dobrovolníků s dovednostmi, které hledají. Navíc by mohly mít prospěch i z toho, že ukáží sociálně zodpovědnou podstatu své organizace nebo podniku.

IV. Časový plán a hlavní znaky Evropského sboru solidarity

Postupné zavádění

Evropský sbor solidarity bude zřizován postupně, a to v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami na všech úrovních. V první fázi, která byla zahájena tímto sdělením, budou moci mladí lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj zájem o zapojení do Evropského sboru solidarity, tak moci učinit prostřednictvím zvláštní registrační stránky na Evropském portálu pro mládež ( http://europa.eu/solidarity-corps ). Registrace bude rychlá a jednoduchá. První soubor služeb, jako je odborná příprava nebo jazyková podpora online, bude k dispozici již během první fáze provádění.

První fáze bude zahrnovat využití stávajících finančních programů a zdrojů na podporu zařazení účastníků Evropského sboru solidarity. Zúčastněné organizace budou mít možnost žádat o financování projektů v rámci těchto programů, které jim umožní účastníky tohoto sboru najímat.

Shrnutí různých možností financování, a to jak pro dobrovolnickou tak pro profesní složku, je uvedeno níže 6 .

a) Program Erasmus+ (Evropská dobrovolná služba)

Rozpočet Evropské dobrovolné služby na rok 2017 činí přibližně 58 milionů EUR pro činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Pracovní program ERASMUS+ na rok 2017 umožní, aby stávající systém podpořil dobrovolnickou složku Evropského sboru solidarity tím, že poskytne významné části své současné struktury a příležitostí.

b) Program pro zaměstnanost a sociální inovace

V rámci profesní složky Evropského sboru solidarity se programem pro zaměstnanost a sociální inovace na rok 2017 začne realizovat pilotní projekt na podporu přeshraničního zařazování na základě zkušeností nabytých v rámci programu „Tvoje první práce přes EURES“ a odborných znalostí veřejných služeb zaměstnanosti. V zemích EU bude zřízeno konsorcium mezi zprostředkovatelskými organizacemi, jako jsou veřejné služby zaměstnanosti, nevládní organizace a instituce odborné přípravy. Organizace, které jsou součástí konsorcia, budou provádět osvětové a informační činnosti zaměřené na mladé lidi a zaměstnavatele, kteří mají zájem podporovat činnosti solidarity, budou poskytovat pomoc a poradenství při zařizování kontaktů mezi zaregistrovanými mladými lidmi a zaměstnavateli a nabízet podporu prostřednictvím školení a pokynů týkajících se zařazení. Celkový navrhovaný rozpočet činí 14,2 milionu EUR, přičemž projekty by mohly začít v červnu 2017. Konsorcium bude mimo jiné využívat informace o trhu práce týkající se volných pracovních míst, jež registrují a zpracovávají veřejné služby zaměstnanosti.

c) Program LIFE

Ve všech projektech, jež jsou v současné době prováděny, budou programy příjemce podporovat, aby zapojovali mladé lidi z Evropského sboru solidarity. V roce 2016 bude zveřejněna zvláštní výzva k předkládání návrhů pro dobrovolné činnosti související se zachováním oblastí Natura 2000 (celoevropská síť přírodních chráněných oblastí) ve výši 2 milionů EUR s cílem nabídnout účastníkům Evropského sboru solidarity stáže v jejich rodných zemích. V roce 2017 se programy LIFE a Erasmus+ stanou partnery, aby posílily složku Evropské dobrovolné služby zaměřenou na životní prostředí a rozšířily ji na přeshraniční stáže v oblasti životního prostředí a klimatu. Další výzva k předkládání návrhů pro tzv. tradiční projekty bude vyhlášena v dubnu 2017 a bude žadatele podporovat, aby do projektů zahrnuli rozvoj a podporu sítí mladých dobrovolníků. Zároveň budou prozkoumány možnosti programu LIFE, pokud jde o podporu profesní složky Evropského sboru solidarity.

d) Program Evropa pro občany

U projektů, které mají být zahájeny od srpna 2017, bude tento program navrhovatele projektů podporovat při zapojování mladých lidí zaregistrovaných v Evropském sboru solidarity. V roce 2018 bude zveřejněna nová výzva k předkládání návrhů na granty na provozní náklady s dodatečným požadavkem, aby organizace, jež granty získají, využily účastníky Evropského sboru solidarity. Pro tento účel bude důležitá složka „projekty občanské společnosti“. Přibližný rozpočet bude činit až 3,5 milionu EUR ročně.

e) Azylový, migrační a integrační fond

V roce 2016 bude k dispozici nejméně 9,5 milionu EUR pro projekty na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí a výzva k předkládání návrhů bude vybízet k zapojení účastníků Evropského sboru solidarity. Projekty by mohly být zahájeny v polovině roku 2017. V roce 2017 bude zveřejněna další velká výzva na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí. Priority budou výslovně odkazovat na Evropský sbor solidarity. Projekty by mohly být zahájeny koncem roku 2017.

f) Evropský fond pro regionální rozvoj

Od roku 2017 bude v rámci provozní technické pomoci EFRR přidělena částka ve výši 1 milionu EUR mladým Evropanům od 18 do 30 let, kteří by rádi sloužili po dobu dvou až šesti měsíců v rámci přeshraničního, nadnárodního nebo meziregionálního programu iniciativy Interreg. Režim bude doplňovat dobrovolnickou složku Evropského sboru solidarity, a to buď prostřednictvím „projektových partnerů iniciativy Interreg“ pomáhajících na konkrétních projektech, nebo „reportérů iniciativy Interreg“, kteří program Interreg podporují pomocí propagace skutečných výsledků dřívějších projektů.

g) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova bude podporovat projekty zemědělského rozvoje nebo rozvoje venkova zahrnující účastníky Evropského sboru solidarity. Finanční prostředky vyčleněné na tyto projekty činí 1,3 milionu EUR z rozpočtu na rok 2016 a 0,5 milionu EUR z rozpočtu na rok 2017. Tato podpora evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova bude zejména doplňovat dobrovolnickou složku sboru solidarity zaměřující se na činnosti ochrany přírody podporované v rámci programu LIFE.

h) Program v oblasti zdraví

Příjemci provozních grantů budou v roce 2017 vybízeni k tomu, aby využívali Evropský sbor solidarity. Nevládní organizace budou mít k dispozici přibližně 60 000 EUR, aby mohly účastníky Evropského sboru solidarity aktivně zapojovat v odvětví zdravotnictví. Na základě výsledků cílené informační činnosti zaměřené na zúčastněné strany v oblasti zdraví by mohly být vytvořeny další návrhy. 

Ve druhé fázi se po zohlednění stanovisek zúčastněných stran uskuteční proces konsolidace a rozsáhlé zavádění Evropského sboru solidarity až do roku 2020. Pro profesní složku budou rovněž zváženy možnosti financování v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Evropský fond solidarity by se měl v celém rozsahu (dobrovolnická i profesní složka) financovat prostřednictvím své vlastní rozpočtové linie, a to na základě zvláštního právního základu, který má být navržen do jara 2017, a možných rozpočtových úprav v rámci stávajícího finančního rámce. Komise provede v tomto ohledu nezbytná opatření.

Široká škála činností

Mladí lidé se budou moci zapojit do široké škály činností. Tyto činnosti by mohly souviset se službami obecného zájmu a pokrývat oblasti, jako jsou vzdělávání a aktivity mládeže, zdraví, sociální integrace a začleňování do trhu práce, pomoc při poskytování potravin a nepotravinových výrobků, stavba přístřeší, stavebnictví, renovace a správa, příjem, podpora a integrace migrantů a uprchlíků, usmíření po ukončení konfliktu, ochrana životního prostředí a zachování přírody nebo předcházení přírodním katastrofám (s výjimkou okamžité reakce na katastrofy, která vyžaduje specializovanější dovednosti a odbornou přípravu).

Zeměpisná oblast působnosti Evropského sboru solidarity bude zahrnovat především EU a případně další země účastnící se různých stávajících finančních nástrojů, které do Evropského sboru solidarity přispívají. Zaregistrovat se budou moci mladí lidé, občané a obyvatelé 7 EU ve věku 17 až 30 let. V Evropském sboru solidarity bude však možné začít pracovat až po dosažení věku 18 let.

Mnohojazyčné internetové stránky s lepšími službami a silnou vizuální identitou

Registrační nástroj Evropského sboru solidarity je součástí Evropského portálu pro mládež a lze jej najít prostřednictvím internetových vyhledávačů. Mladí lidé mohou vyjádřit svůj zájem pomocí registrace, při níž poskytnou základní osobní údaje, a to v plném souladu s pravidly pro ochranu údajů. Podrobnější informace nezbytné k vytvoření ucelenějšího profilu účastníků budou shromažďovány později.

Registrační nástroj bude k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU a bude přizpůsobený mobilní zařízením. Mladí lidé budou moci při registraci upřesnit, do které země by chtěli být umístěni, zda se chtějí stát dobrovolníky a/nebo pracovat, jaký druh činnosti je zajímá a jakými znalostmi a zkušenostmi mohou k činnostem Evropského sboru solidarity přispět.

Všechny zúčastněné organizace nebo zprostředkovatelské organizace, které je zastupují, jež chtějí realizovat projekty prostřednictvím Evropského sboru solidarity, se musí zavázat k dodržování charty tohoto sboru. V závislosti na prováděcím nástroji se buďto podrobí kontrole, aby získaly akreditaci, nebo budou požádány, aby při provádění těchto projektů dodržovaly vysoké standardy kvality. Následně budou moci vyhledávat vhodné zájemce z řad mladých lidí zaregistrovaných v databázi Evropského sboru solidarity. Postupně se budou vypracovávat materiály a nástroje pro poskytované služby, jako jsou odborné vzdělávání, jazyková příprava a certifikace.

Mladí lidé budou o činnostech v oblasti solidarity pravidelně informováni a budou k nim aktivně motivováni. Webová aplikace bude aktualizována, aby umožnila vytváření komunity osob podílejících se na činnostech Evropského sboru solidarity. Plánuje se také řada iniciativ zaměřených na zapojení mladých lidí v období mezi registrací a prvním zařazením, jako jsou například elektronické zpravodaje s nejnovějšími informacemi o Evropském sboru solidarity a činnostmi pořádanými zastoupeními Komise, na něž budou zaregistrovaní mladí lidé zváni. Plánuje se i online platforma, kde by účastníci Evropského sboru solidarity, mladí lidé a organizace mohli sdílet své zkušenosti.

Nástroje IT budou dále rozvíjeny tak, aby účastníkům Evropského sboru solidarity umožnily zůstat v kontaktu a vyhledávat projekty, a aby si organizace a zprostředkovatelské organizace 8 mohly vybírat účastníky pro své projekty.

Ve všech členských státech bude probíhat komunikační kampaň s výraznou vizuální identitou s cílem informovat o Evropském sboru solidarity a podnítit zájem o něj. Tato kampaň bude pokračovat i v roce 2017, přičemž se zaměří mimo jiné i na první případy zařazení a na zkušenosti mladých lidí a organizací, které se jich zúčastnily.

V. Závěr: příprava Evropského sboru solidarity

Práce se všemi zúčastněnými stranami

Vytvoření Evropského sboru solidarity vyžaduje podporu a úzkou spolupráci s celou řadou zúčastněných stran, včetně veřejných subjektů a sdružení na mezinárodní, evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, a dále se sítěmi na úrovni EU nebo na jiných úrovních, s nevládními organizacemi a podniky. Tyto zúčastněné strany jsou zapojeny do aktivit, jež se týkají solidarity a dobrovolné činnosti nebo které by mohly mít klíčovou úlohu při zapojování mladých lidí do systému zařazování Evropského sboru solidarity. Mnohé členské státy mají dlouhou tradici v dobrovolné práci a zkušenosti s ní a sama EU má již 20letou zkušenost s řízením Evropské dobrovolné služby jako přeshraniční činnosti. Evropský sbor solidarity bude ze všech těchto zkušeností čerpat, aniž by však nahrazoval stávající dobrovolnické programy zavedené členskými státy. Cílem je rozpoznat nenaplněné potřeby, zvýšit počet úspěšných projektů a zapojit více organizací.

Za účelem přípravy první etapy Evropského sboru solidarity již Komise zahájila osvětové aktivity a uskutečnily se cílené konzultace. Toto sdělení vychází z jejich cenných příspěvků.

Většina respondentů byla velmi nápomocná a zdůraznila potenciál Evropského sboru solidarity k podpoře integrace, posilování vnitroevropské a mezigenerační solidarity, prosazování společných hodnot, omezení nacionalismu a obecně k posílení pojmu občanství. Zdůrazněné klíčové otázky se týkaly i) nutnosti přístupu založeného na postupném zavádění, ii) potřeby poskytnout další možnosti při řešení nenaplněných potřeb spíše než zdvojovat stávající programy, iii) potřeby vytvořit více příležitostí pro mladé lidi prostřednictvím zlepšení, rozšíření a zajištění vhodného financování, iv) naléhavé výzvy k vytvoření inkluzivního Evropského sboru solidarity, který nezvýhodňuje elity, nýbrž podporuje účast menšin, jakož i zranitelných skupin, v) potřeby vhodné odborné přípravy a jasně definovaného osvědčování získaných dovedností, vi) důkladného, avšak byrokraticky nenáročného procesu akreditace a vii) potřeby zajistit, aby dobrovolné činnosti byly spíše doplněním než náhradou placeného zaměstnání.

Zástupci konzultovaných vnitrostátních orgánů zdůraznily potřebu jasné strategické vize Evropského sboru solidarity, jenž by se mohl zaměřit na pomoc těm, kteří jej potřebují. Důležitým kritériem kvality pro způsobilé projekty by tedy mohly být potřeby a požadavky místních komunit. Konzultovaná sdružení, zejména na evropské úrovni, rovněž navrhla vytvoření virtuální sítě pro zúčastněné organizace, kde by si vyměňovaly zkušenosti a osvědčené postupy. Jednotlivé nevládní organizace shledaly Evropský sbor solidarity jako skvělou příležitost k tomu, aby Evropa obnovila dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Kromě toho nevládní organizace zdůraznily potřebu finanční podpory, aby byl Evropský sbor solidarity přístupný jak místním, tak národním nevládním organizacím, a aby bylo možné vytvořit pro program jednotný webový portál. Navrhly rovněž zkonzultovat zúčastněné organizace ohledně jejich přesných potřeb.

Dialog se zúčastněnými stranami bude během všech fází přípravy a provádění Evropského sboru solidarity intenzivnější. Tento dialog bude propagován ve zvláštní mediální kampani, jež se zaměří zejména na mladé lidi. Komise rovněž osloví členské státy EU a další organizace věnující se aktivitám solidarity, aby bylo zajištěno, že Evropský sbor solidarity bude doplňovat stávající programy v této oblasti.

Sledování pokroku a spolupráce s institucemi EU

Evropská komise bude pečlivě sledovat zájem o účast v Evropském sboru solidarity, skutečný počet zařazení a odvětví, na které se činnosti solidarity budou vztahovat, přičemž zohlední obecný cíl zajistit, aby mladí lidé z celé Evropy, kteří budou mít o účast v projektu zájem, měli k účasti na činnostech Evropského sboru solidarity rovné příležitosti a aby byli zařazeni tam, kde to bude zapotřebí.

Evropská komise bude v projektu Evropského sboru solidarity trvale usilovat o pokrok na základě aktivní účasti a úzké spolupráce se zúčastněnými stranami, členskými státy a evropskými orgány.

Klíčová úloha Evropského parlamentu, Rady a členských států:

– schválit Evropský sbor solidarity na nejvyšší úrovni,

– podporovat národní organizace a subjekty, aby se naplno zapojily do hledání příležitostí pro účastníky Evropského sboru solidarity a přispívaly k projektům, jež ho podporují,

– prozkoumat možnosti financování Evropského sboru solidarity, a to i prostřednictvím programů v režimu sdíleného řízení,

– připojit se k Evropské komisi při prosazování společných hodnot, na nichž je Evropský sbor solidarity založen,

– podporovat další rozvoj Evropského sboru solidarity.

(1) Eurobarometr 2015 na téma „Evropská mládež“ (EC, 408).
(2) Eurobarometr Evropského parlamentu: „Evropská mládež v roce 2014“ (EP EB395)
(3) Připravovaná zpráva na téma „Poptávka po práci v odvětvích souvisejících se solidaritou v EU“.
(4) Posouzení na základě situace v určitém okamžiku v listopadu tohoto roku. Tento portál shromažďuje volná pracovní místa a umožňuje jednotlivcům hledat práci a vytvářet si elektronické životopisy, aby mohli být vyhledáni zaměstnavateli, kteří jsou na portálu zaregistrovaní. V šabloně životopisu lze uvést vzdělání, praxi a požadované povolání.
(5) V kontextu iniciativy Evropského sboru solidarity se pojem „zúčastněné organizace“ používá k vymezení jakéhokoli veřejného či soukromého subjektu, jenž se bude Evropského sboru solidarity účastnit tím, že účastníkům sboru nabídne pracovní či dobrovolnické místo v kterékoliv z obou složek této iniciativy. Evropský sbor solidarity je otevřený jakémukoli typu subjektu, jenž nabízí příležitosti pro dobrovolnickou nebo profesní práci, které jsou v působnosti Evropského sboru solidarity a oblastech jeho činnosti (např. nevládní organizace, veřejné orgány a subjekty, instituce, společnosti).
(6)  Částky uvedené u každého programu budou rovněž pokrývat náklady na účast a související služby. Programy jako Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Evropa pro občany budou navíc Evropský sbor solidarity zpočátku podporovat prostřednictvím širších opatření. Výše uvedené částky je proto třeba považovat za maximální příspěvek k této iniciativě.
(7) Pouze pro dobrovolnickou složku.
(8) V případě profesní složky budou všechny činnosti spojené se zprostředkováním probíhat prostřednictvím vybraných partnerství, která budou zahrnovat příslušné veřejné služby zaměstnanosti.
Top