Help Print this page 

Document 02002D0309-20020430

Title and reference
Rozhodnutí Rady a Komise, pokud jde o dohodu o vědeckotechnické spolupráci, ze dne 4. dubna 2002 o uzavření sedmi dohod se švýcarskou konfederací (2002/309/ES, Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/2002-04-30
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

2002D0309 — CS — 30.04.2002 — 000.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE, POKUD JDE O DOHODU O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI,

ze dne 4. dubna 2002

o uzavření sedmi dohod se švýcarskou konfederací

(2002/309/ES, Euratom)

(Úř. věst. L 114 30.4.2002, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 210, 7.8.2015, s.  38 (2002/309/ES,)
▼B

▼C1

ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE, POKUD JDE O DOHODU O VĚDECKOTECHNICKÉ SPOLUPRÁCI,

ze dne 4. dubna 2002

o uzavření sedmi dohod se švýcarskou konfederací

▼B

(2002/309/ES, Euratom)RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem a čl. 300 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 101 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu ( 1 ),

s ohledem na schválení Rady,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci výsadních vazeb mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací a jejich společné vůle rozšířit a posílit jejich vztahy, byly dne 21. června 1999 podepsány tyto dohody, které je třeba schválit:

 Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé,

 Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací,

 Dohoda o železniční a silniční přepravě zboží a cestujících mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací,

 Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací,

 Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací,

 Dohoda o některých aspektech veřejných zakázek mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací,

 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Švýcarskou konfederací.

(2)

Všech sedm dohod je úzce spojeno podmínkou, že dohody musí vstoupit v platnost současně a že jejich použitelnost končí ve stejnou dobu, šest měsíců po přijetí oznámení o neobnovení nebo vypovězení kterékoli z nich.

(3)

Pokud jde o Dohodu o volném pohybu osob, závazky obsažené v dohodě, na které se vztahuje oblast působnosti části třetí, hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství nezavazují Dánské království, Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska jako závazky podle práva Společenství, ale jako závazky vyplývající ze závazku mezi těmito členskými státy a Švýcarskou konfederací.

(4)

Pokud jde o Dohodu o obchodu se zemědělskými produkty, mohou být v případě potřeby přijata opatření nezbytná pro provádění první odrážky čl. 5 odst. 3 tohoto rozhodnutí v souladu s postupem stanoveným v čl. 5 odst. 4. Je třeba, aby tato opatření byla přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 2 ).

(5)

Některé úkoly týkající se provádění byly svěřeny smíšeným výborů zřízeným podle dohod, včetně pravomoci měnit některé aspekty příloh. Je třeba stanovit příslušné vnitřní postupy k zajištění řádného fungování dohod a v zmocnit Komisi, aby souhlasila s některými technickými změnami dohod nebo přijala některá rozhodnutí týkající se jejich provádění,

ROZHODLA TAKTO:Článek 1

1.  Jménem Evropského společenství se schvaluje těchto šest dohod:

 Dohoda o volném pohybu osob mezi Evropským Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou Konfederací na straně druhé,

 Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským Společenstvím a Švýcarskou Konfederací,

 Dohoda o železniční a silniční přepravě zboží a cestujících mezi Evropským Společenstvím a Švýcarskou Konfederací,

 Dohoda o obchodu se zemědělskými produkty mezi Evropským Společenstvím a Švýcarskou Konfederací,

 Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským Společenstvím a Švýcarskou Konfederací,

 Dohoda o některých aspektech veřejných zakázek mezi Evropským Společenstvím a Švýcarskou Konfederací.

Jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii se schvaluje tato dohoda:

 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskými Společenstvími a Švýcarskou Konfederací.

Znění dohod se připojují k tomuto rozhodnutí.

2.  V souladu s podmínkami dohod vstupuje všech sedm dohod v platnost současně a jejich použitelnost končí ve stejnou dobu, šest měsíců po přijetí oznámení o neobnovení nebo vypovězení kterékoli z nich.

Článek 2

Pokud jde o Dohodu o volném pohybu osob, Společenství je ve smíšeném výboru zřízeném podle článku 14 dohody, zastoupeno zástupcem Komise. Postoj, který má Společenství při provádění dohody zaujmout, k rozhodnutím nebo doporučením smíšeného výboru, určuje Rada na návrh Komise, v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 3

1.  Pokud jde o Dohodu o letecké dopravě, Společenství je ve smíšeném výboru zřízeném podle článku 21 dohody, zastoupeno Komisí, které jsou nápomocni zástupci členských států.

2.  Postoj Společenství k rozhodnutím smíšeného výboru, jimiž se pouze rozšiřuje působnost právních aktů Společenství na Švýcarsko s případnými nezbytnými technickými úpravami, přijímá Komise.

3.  U jiných rozhodnutí smíšeného výboru, přijímá postoj Společenství Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Článek 4

1.  Pokud jde o Dohodu o železniční a silniční přepravě zboží a cestujících, je Společenství ve smíšením výboru zřízeném podle článku 51 dohody, zastoupeno Komisí, které jsou nápomocni zástupci členských států. Postoj, který má Společenství zaujmout k rozhodnutím smíšeného výboru, přijímá:

 Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise v záležitostech obsažených v článcích 42, 45, 46, 47 a 54 dohody,

 ve všech ostatních záležitostech Komise po konzultaci s výborem zřízeným podle článku 4 prvního pododstavce rozhodnutí 92/578/EHS ( 3 ).

Článek 5

1.  Pokud jde o Dohodu o obchodu se zemědělskými produkty, Komise, které jsou nápomocni zástupci členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru pro zemědělství uvedeném v čl. 6 odst. 1 dohody a ve smíšeném veterinárním výboru uvedeném v čl. 19 odst.1 přílohy 11 dohody.

2.  Postoj, který má Společenství zaujmout ve smíšeném výboru pro zemědělství a smíšeném veterinárním výboru, přijímá Rada na návrh Komise v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství.

Postoj Společenství k záležitostem, na které se vztahují rozhodnutí smíšeného výboru pro zemědělství, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 dohody, však přijímá Komise:

 pokud jde o záležitosti týkající se přílohy 4 dohody a jejích dodatků v souladu s postupem stanoveným v článku 18 směrnice 2000/29/ES ( 4 ),

 pokud jde o záležitosti týkající se přílohy 5 dohody a jejich dodatků v souladu s postupem stanoveným v článku 23 směrnice 70/524/EHS ( 5 ),

 pokud jde o záležitosti týkající se přílohy 6 dohody a jejích dodatků v souladu s postupem stanoveným v článku 21 směrnice 66/400/EHS ( 6 ), nebo odpovídajících ustanovení jiných směrnic týkajících se semenářského odvětví,

 pokud jde o záležitosti týkající se přílohy 7 dohody a jejích dodatků v souladu s postupem stanoveným v článku 75 nařízení (ES) č. 1493/1999 ( 7 ),

 pokud jde o záležitosti týkající se přílohy 8 dohody a jejích dodatků v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nebo 15 nařízení (EHS), č. 1576/89 ( 8 ) nebo v článku 13 nebo 14 nařízení (EHS) č. 1601/91 ( 9 ),

 pokud jde o záležitosti týkající se přílohy 9 dohody a jejích dodatků v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91 ( 10 ),

 pokud jde o záležitosti týkající se přílohy 10 dohody a jejích dodatků v souladu s postupem stanoveným v článku 46 nařízení (ES) č. 2200/96 ( 11 ),

3.  Aniž je dotčen odstavec 6, Komise přijímá opatření nezbytná pro provádění dohody, pokud jde o:

 provádění celních koncesí stanovených v přílohách 2 a 3 dohody a změn a technických úprav, které se staly nezbytnými kvůli změnám kombinované nomenklatury a kódů TARIC v souladu s postupem stanoveným článkem 23 nařízení (EHS) č. 1766/92 ( 12 ) nebo odpovídajícími ustanoveními jiných nařízení o společné organizaci trhů nebo v souladu s postupem stanoveným v odstavci 2,

 provádění přílohy 4 v souladu s postupem stanoveným v článku 18 směrnice 2000/29/ES,

 provádění přílohy 5 v souladu s postupem stanoveným v článku 23 směrnice 70/524/EHS,

 provádění přílohy 6 v souladu s postupem stanoveným v článku 21 směrnice 66/400/EHS nebo odpovídajícími ustanoveními ostatních směrnic týkajících se semenářského odvětví,

 provádění hlavy III přílohy 7 v souladu s postupem stanoveným v článku 75 nařízení (ES) č. 1493/1999,

 provádění článku 14 přílohy 8 v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EHS) č. 1576/89 nebo v článku 13 nařízení (EHS) č. 1601/91,

 provádění přílohy 9 v souladu s postupem stanoveným v článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

 provádění přílohy 10 v souladu s postupem stanoveným v článku 46 nařízení (ES) č. 2200/96,

 provádění přílohy 11 v souladu s postupem stanoveným v článku 30 směrnice č. 72/462/(EHS) ( 13 ).

4.  V případě potřeby, mohou být nezbytná opatření uvedená v první odrážce odstavce 3 přijata v souladu s níže uvedeným postupem.

Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 248a nařízení (EHS) č. 2913/92 ( 14 ).

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba stanovená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

5.  Výbor pro celní kodex se může zabývat jakoukoliv otázku týkající se používání celních kvót, kterou mu předloží k posouzení jeho předseda buď z vlastního popudu nebo na žádost některého členského státu.

6.  Na žádost členského státu nebo z vlastního popudu Komise rozhodne o nezbytných opatřeních v souladu s článkem 10 dohody, článkem 29 přílohy 7, článkem 16 přílohy 8, článkem 9 přílohy 9 a článkem 5 přílohy 10. Rada a členské státy jsou o těchto rozhodnutích informovány. Jestliže Komise obdrží žádost členského státu, rozhodne o ní do tří pracovních dní od přijetí žádosti. Každý členský stát může předložit rozhodnutí Komise Radě do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno. Rada se sejde bezodkladně. Kvalifikovanou většinou může přijmout jiné rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo předloženo rozhodnutí Komise.

Článek 6

1.  Pokud jde o Dohodu o vzájemném uznávání posuzování shody, Společenství je ve smíšeném výboru zřízeném podle článku 10 dohody (dále jen „výbor“) zastoupeno Komisí, které je nápomocen zvláštní výbor jmenovaný Radou. Po konzultaci s tímto zvláštním výborem Komise přistoupí k jmenováním, oznámením, výměně informací a žádostem o ověření uvedeným v čl. 6 odst. 3, článku 7, čl. 8 odst.1, čl. 10 odst. 4 písm. e) a článku 12 dohody.

2.  Postoj, který má Společenství ve výboru zaujmout, určuje Komise po konzultacích se zvláštním výborem uvedeným v odstavci 1, s přihlédnutím k:

a) použití čl. 1 odst. 3 na kapitoly přílohy 1;

b) přijetí jednacího řádu podle čl. 10 odst. 2 a postupů ověřování stanovených v čl. 10 odst. 4 písm. c) a písm. d) dohody;

c) ověřování plnění stanovených požadavků subjekty posuzování shody a souvisejících rozhodnutí v souladu s článkem 8 a čl. 11 písm. c) dohody;

d) změnám oddílů I až V všech kapitol v příloze I, v souladu s čl. 10 odst. 4 písm. a), b) a e) a článkem 11 dohody;

e) změnám příloh v souladu s čl. 10 odst. 5 dohody a

f) mechanismu urovnání sporů stanoveném v článku 14 dohody.

3.  Ve všech ostatních případech postoj, který má Společenství ve výboru zaujmout, určuje Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Článek 7

1.  Pokud jde o Dohodu o některých aspektech veřejných zakázek, je Společenství ve smíšeném výboru zřízeném podle článku 11 dohody zastoupeno Komisí, které jsou nápomocni zástupci členských států.

2.  Komise je oprávněna jménem Společenství schvalovat změny příloh I, II, III, IV, VI a VII dohody. Komisi je v tomto úkolu nápomocen zvláštní výbor jmenovaný Radou. Oprávnění uvedené v první větě je omezeno v případě přílohy I na změny nezbytné, pokud se použijí postupy stanovené článkem 8 směrnice 93/38/EHS, v případě příloh II, III a IV na změny nezbytné, pokud se pro odvětví, kterých se tyto přílohy týkají, použijí stejné postupy, a v případě příloh VI a VII na výsledky budoucích jednání konaných v rámci Dohody o veřejných zakázkách z roku 1996.

3.  Ve všech ostatních případech postoj, který má Společenství zaujmout k rozhodnutím smíšeného výboru, určuje Rada na návrh Komise v souladu s odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 8

Akty nebo nástroje schválení, které jsou stanoveny pro každou dohodu, jsou jménem Evropského společenství uloženy předsedou Rady a pokud jde o Dohodu o vědeckotechnické spolupráci, jsou uloženy předsedou Komise jménem Evropského společenství pro atomovou energii.( 1 ) Úř. věst. C 41, 7.2.2001, s. 25.

( 2 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23

( 3 ) Úř. věst. L 373, 21. 12. 1992. s. 26

( 4 ) Úř. věst. L 169, 10. 7. 2000 s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 2001/33/ES (Úř. věst. L 127, 9. 5. 2001 s. 42).

( 5 ) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy změněná nařízením Komise (ES) č. 2205/2001 (Úř. věst. L 297, 15.11.2001, s. 3)

( 6 ) Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2290/66. Směrnice naposledy změněná směrnicí Rady 98/96/(ES) (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27)

( 7 ) Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením Rady (ES) č. 2585/2001 (Úř. věst. L 345, 29.11.2001, s. 10)

( 8 ) Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením Rady (ES) č. 3378/94 (Úř. věst. L 366, 31.12.1994, s. 1)

( 9 ) Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením Rady (ES) č. 2061/96 (Úř. věst. L 277, 30.10.1996, s. 1)

( 10 ) Úř. věst. čL 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 2491/2001 (Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 9)

( 11 ) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením Komise (ES) č. 911/2001 (Úř. věst. L 129, 11.5.2001, s. 3)

( 12 ) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy změněné nařízením Rady (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1)

( 13 ) Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy změněná nařízením Rady (ES) č. 1452/2001 (Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11).

( 14 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy změněné nařízením (ES) č. 2700/2000 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

Top