Help Print this page 

Document 32009D0357

Title and reference
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 2009 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění)
  • In force
OJ L 109, 30.4.2009, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 213 - 215

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/357(1)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/37


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 357/2009/ES

ze dne 22. dubna 2009

o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

(kodifikované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (3) bylo podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené rozhodnutí kodifikováno.

(2)

Dosažení cílů Smlouvy v rámci společné dopravní politiky vyžaduje, aby byl zachován postup pro předchozí prověření a konzultace určitých předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy.

(3)

Tento postup usnadňuje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí při dosahování cílů Smlouvy a pomáhá zabránit tomu, aby se dopravní politika jednotlivých členských států vyvíjela odlišně.

(4)

Tento postup je rovněž zaměřen na usnadnění postupného zavádění společné dopravní politiky,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jestliže členský stát zamýšlí přijmout jakýkoli právní předpis v oblasti železniční, silniční nebo vnitrozemské vodní dopravy, který by mohl podstatně narušit provádění společné dopravní politiky, oznámí tyto předpisy včas a písemně Komisi a současně uvědomí ostatní členské státy.

Článek 2

1.   Do dvou měsíců od obdržení oznámení podle článku 1 vydá Komise dotyčnému členskému státu své stanovisko nebo doporučení; současně o něm uvědomí ostatní členské státy.

2.   Každý členský stát může Komisi předložit k dotyčnému předpisu své připomínky a současně je sdělí ostatním členským státům.

3.   Komise konzultuje dotyčný předpis se všemi členskými státy, jestliže o to některý členský stát požádá nebo to Komise považuje za vhodné. V případech uvedených v odstavci 4 se tyto konzultace mohou uskutečnit následně do dvou měsíců.

4.   Lhůtu uvedenou v odstavci 1 může Komise na žádost členského státu zkrátit nebo se souhlasem tohoto státu prodloužit. Lhůta se zkrátí na patnáct dnů, jestliže členský stát prohlásí jím navrhovaný předpis za naléhavý. O každém takovém zkrácení nebo prodloužení lhůty uvědomí Komise ostatní členské státy.

5.   Členský stát dotyčný předpis uvede v platnost až po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nebo v odstavci 4 nebo poté, co Komise vydá své stanovisko nebo doporučení, s výjimkou mimořádně naléhavých případů vyžadujících bezprostřední jednání členského státu. V tomto případě uvědomí tento členský stát neprodleně Komisi a postup podle tohoto článku je následně proveden do dvou měsíců od obdržení takové informace.

Článek 3

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy ve znění aktu uvedeného v příloze I se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 22. dubna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

P. NEČAS


(1)  Úř. věst. C 324, 30.12.2006, s. 36.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 (Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 598) a rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2009.

(3)  Úř. věst. 23, 3.4.1962, s. 720/62.

(4)  Viz příloha I.


PŘÍLOHA I

Zrušené rozhodnutí a jeho následná změna

(uvedené v článku 3)

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

(Úř. věst. 23, 3.4.1962, s. 720/62)

Rozhodnutí 73/402/EHS

(Úř. věst. L 347, 17.12.1973, s. 48)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

Toto rozhodnutí

Články 1 a 2

Články 1 a 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Příloha I

Příloha II


Top