Help Print this page 

Document 32006R0851

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006 , kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 158, 10.6.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 23–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 250 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 250 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 212 - 217

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/851/oj
Multilingual display
Text

10.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 158/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 851/2006

ze dne 9. června 2006,

kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2598/70 ze dne 18. prosince 1970, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Komise zajišťuje koordinaci všech činností souvisejících s nařízením (EHS) č. 1108/70. Komise má zejména stanovit obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I uvedeného nařízení. Měla by být přijata vhodná opatření, aby bylo zajištěno jednotné používání účtové osnovy jak v různých členských státech, tak pro různé obory dopravy.

(3)

Je přitom žádoucí vymezit pojem „infrastruktura“ tím, že se pro každý obor dopravy upřesní zařízení, objekty a vybavení zahrnuté pod uvedený pojem a že se upřesní druh výdajů, jež mají být zahrnuty do jednotlivých položek účtové osnovy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení (EHS) č.1108/70 se stanoví v souladu s přílohami I a II tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 2598/70 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2006.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 278, 23.12.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 906/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 49).

(3)  Viz příloha III.


PŘÍLOHA I

Vymezení pojmu „dopravní infrastruktura“

Pro účely článku 1 nařízení (EHS) č. 1108/70 se „dopravní infrastrukturou“ rozumějí všechny komunikace a pevná zařízení tří oborů dopravy, které jsou nezbytné pro provoz vozidel a bezpečnost tohoto provozu.

A.   ŽELEZNICE

Železniční infrastruktura zahrnuje níže uvedené položky, které patří k hlavním traťovým i ostatním kolejím, s výjimkou tratí uvnitř železničních dílen, dep nebo vozoven a soukromých železničních přípojek:

pozemky,

železniční těleso a pláň, zejména náspy, zářezy, drenáže a odvodňovací příkopy, propustky malé těsnosti, zárubní zdi a osázení jako ochrana svahu atd.,

nástupiště pro cestující a rampy pro nakládku zboží,

stezky a chodníky,

uzavírací zdi, živé ploty, oplocení,

protipožární pásma,

zařízení na vytápění výhybek,

sněhové zábrany,

inženýrské stavby:

mosty, nadjezdy a ostatní nadúrovňová křížení tratě, tunely, kryté zářezy a ostatní podúrovňová křížení tratě,

podpůrné zdi a ochranné stavby proti lavinám, padajícím kamenům atd.,

úrovňová křížení tratě, včetně zařízení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu,

železniční svršek, zejména:

kolejnice, žlábkové kolejnice a přídržné kolejnice,

příčné a podélné pražce, drobný svrškový materiál ke spojování kolejí, zátěž, včetně štěrku a písku,

výhybky a křižovatky,

točny a posuvny (s výjimkou těch, které jsou výhradně určeny pro lokomotivy),

přístupové komunikace pro cestující a zboží, včetně silnic,

zabezpečovací, signalizační a telekomunikační zařízení na otevřené trati, ve stanicích a seřaďovacích nádražích, včetně zařízení pro výrobu, přeměnu a rozvod elektrického proudu pro signalizaci a telekomunikaci,

budovy patřící k uvedenému zařízení,

kolejové brzdy,

osvětlovací zařízení pro provozní a bezpečnostní účely,

zařízení pro přeměnu a přívod proudu pro elektrickou trakci: měnírny, napájecí kabely mezi měnírnami a trolejemi, elektrické vedení se stožáry; třetí kolejnice s podpěrami,

služební objekty správy infrastruktury, včetně objektů pro vybírání přepravních sazeb.

B.   SILNICE

Silniční infrastruktura zahrnuje tyto položky:

pozemky,

silniční tělesa:

zářezy, náspy, odvodňovací zařízení atd.,

podpůrné a zpevňující stavby,

vozovky a pomocná díla:

vrstvy vozovek, včetně izolace proti vodě, krajnic, středních dělicích pruhů, odvodňovacích zařízení, odstavných ploch pro porouchaná vozidla, odpočívadla a parkoviště na otevřené komunikaci (přístupové cesty, odstavné plochy, dopravní značení), parkoviště v zastavěných oblastech na veřejných pozemcích, osázení a terénní úpravy, bezpečnostní zařízení atd.,

inženýrské stavby:

mosty, podjezdy, nadjezdy, tunely, stavby na ochranu proti lavinám a padajícím kamenům, sněhové zábrany atd.,

úrovňová křížení,

dopravní značení a signalizační a telekomunikační zařízení,

osvětlovací zařízení,

zařízení pro výběr mýtného, parkovací hodiny,

služební objekty silniční správy.

C.   VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY

Infrastruktura vnitrozemské vodní dopravy zahrnuje tyto položky:

pozemky,

plavební kanál (zemní stavba, kanálové zdrže a těsnění, podloží, pobřežní hráze, plavební stupně, potahové stezky a obslužné cesty), břehové opevnění, průplavní mosty, lodní propusti a kanály, plavební tunely, přístavní bazény používané výhradně k ochraně plavidel,

uzavírací objekty na plavebních kanálech, zařízení pro odvod zadržené vody, nádrže a rezervoáry pro zadržování vody určené ke zvyšování a regulaci stavu vody, zařízení pro regulaci stavu vody, měřiče průtoku, záznamové vodočty a výstražná zařízení,

jezy a ostatní vzdouvací zařízení (díla postavená napříč říčním korytem a určená k zajištění dostatečné hloubky vody pro plavbu lodí a snížení rychlosti proudu vytvořením zdrží), pomocná zařízení (rybí přechody, odlehčovací plavební kanály),

plavební komory, lodní zdvihadla a svážné plošiny, včetně rejd a úsporných komor,

vyvazovací a vodicí zařízení (uvazovací bóje, dalby, záchytné kůly, pacholata, svodidla a odrazníky),

pohyblivé můstky,

plavební znaky, bezpečnostní, telekomunikační a osvětlovací zařízení,

zařízení pro regulaci provozu,

zařízení k vybírání plavebních poplatků,

služební objekty správy vodních cest.


PŘÍLOHA II

Definice výdajů, které mají být zahrnuty do různých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení (EHS) č. 1108/70

A.   VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1.

Podle čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení se do účetnictví zaznamenávají výdaje, které byly učiněny v souvislosti s pracemi, službami a dodávkami pro výstavbu, údržbu, provoz a správu infrastruktury. Tato ustanovení vylučují tedy začlenění ročních částek na fondy výstavby, obnovy, pojištění nebo rezervní fondy určené k úhradě budoucích výdajů.

2.

Pro určitou dopravní infrastrukturu se do jednotlivých položek účtové osnovy zahrnují celkové výdaje související s danou infrastrukturou, aniž se přihlíží ke způsobu jejich financování.

Jestliže však výdaje na totéž zařízení nesou přímo nebo nepřímo dva nebo více správců infrastruktury, zahrnou se do účetnictví každého správce jen jeho čisté výdaje. Rovněž pokud obdrží správci infrastruktury náhradu od orgánů veřejné moci, je výše této náhrady od výdajů správce odečtena. V případě železnic se částky, které budou odečteny, uvádějí odděleně. Tyto částky se mohou týkat zejména náhrad za:

náklady spojené s infrastrukturou (nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 (1) čl. 3 bod 1 písm. b)),

výplaty starobních a ostatních důchodů (nařízení Rady EHS č. 1192/69 (2) čl. 4 odst. 1 písm. c) (kategorie III)).

3.

Hodnota odstaveného zařízení nebo vybavení, ať prodaného nebo znovu použitého, se odečítá od výdajů začleněných do odpovídajících položek účtové osnovy, s výhradou případných zvláštních ustanovení v případě železnic, která vyplývají z dohod mezi železničními podniky a orgány veřejné moci.

4.

Výdaje na nákup, údržbu a provoz speciálního zařízení a nástrojů určených pro obsluhu infrastruktury a výdaje na služební dopravu pro potřeby této služby se v účetnictví zahrnou do odpovídajících položek účtové osnovy nebo do položky „General expenses“.

5.

Náklady dílen a skladů se zásadně zahrnují do fakturačních cen zboží a materiálu dodaných obsluze infrastruktury. Není-li takové přímé zúčtování možné, zahrnou se tyto náklady do položky „General expenses“.

B.   VYMEZENÍ OBSAHU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

1.   Položky společné všem třem oborům dopravy

Investiční výdaje (položky A 1, B 1, C 1)

K investičním výdajům patří všechny výdaje (na zaměstnance, zboží, služby třetích osob) související s výstavbou, rozšiřováním, rekonstrukcí a obnovou zařízení infrastruktury, včetně vedlejších nákladů a nákladů na výzkum vztahující se k těmto pracím. Tato definice však nevylučuje zařazení určitých menších investičních výdajů do položky „Všeobecné výdaje“ na základě vnitrostátních právních předpisů.

Běžné výdaje (položky A 2, B 2, C 2)

K běžným výdajům patří všechny výdaje (na zaměstnance, zboží a služby třetích stran) související s údržbou a provozem infrastruktury.

Všeobecné náklady (položky A 3, B 4, C 4)

K všeobecným nákladům patří všechny výdaje orgánů pro správu, dohled a inspekci zvlášť vztažené k výstavbě a provozu infrastruktury, a dále část výdajů přímo zúčastněných obecných právních orgánů vztahující se k infrastruktuře. Rovněž sem patří všechny ostatní výdaje, které nejsou zahrnuty zvlášť v jiných položkách účtové osnovy.

Jde především o tyto výdaje:

mzdové a provozní náklady ústředních, regionálních a místních správních a technických orgánů, náklady spojené s dozorem a odběrem prací,

náklady na starobní důchody stálých zaměstnanců a ostatní náklady zaměstnavatele (rodinné přídavky, příspěvky zaměstnavatele na zdravotní pojištění, pojistné na úrazové pojištění, příspěvky do systému důchodového zabezpečení pro jiné než stálé zaměstnance atd.),

výdaje na ubytování pro pracovníky v oblasti infrastruktury s odečtením případného vybíraného nájemného,

výdaje na služební objekty pro pracovníky údržby a opravy infrastruktury (zejména přístřešky, sklady nářadí), pokud se již nezahrnuly přímo do jiných položek účtové osnovy.

2.   Položky vztahující se pouze k silniční dopravě

Výdaje na údržbu povrchu vozovek (položka B 20)

V zásadě jde o výdaje za práce související s mechanickou pevností vozovek ve vztahu k zatížení, jemuž jsou vystaveny. Zahrnují jak výdaje na opravy povrchu netuhých vozovek, tak údržbu desek tuhých vozovek.

Dopravní policie (položka B 3)

K výdajům na dopravní policii patří všechny výdaje na policejní služebny, které souvisejí s dohledem a provozem dopravy, včetně budov, vozidel a vybavení.

3.   Položky vztahující se pouze k vnitrozemské vodní dopravě

Poříční policie (položka C 3)

K výdajům na poříční policii patří všechny výdaje na poříční policejní službu, včetně výdajů na zvláštní vozidla, mola a lodě.


(1)  Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 543/97 (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA III

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (EHS) č. 2598/70

(Úř. věst. L 278, 23.12.1970, s. 1)

Nařízení Komise (EHS) č. 2116/78

(Úř. věst. L 246, 8.9.1978, s. 7)

Nařízení Komise (ES) č. 906/2004

(Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 49)


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 2598/70

Toto nařízení

Jediný článek

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Přílohy I a II

Přílohy I a II

Příloha III

Příloha IV


Top