Help Print this page 

Document 01970R1108-20130701

Title and reference
Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/2013-07-01
Multilingual display
Text

1970R1108 — CS — 01.07.2013 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1108/70

ze dne 4. června 1970

o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy

(Úř. věst. L 130, 15.6.1970, p.4)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1384/79 ze dne 25. června 1979,

  L 167

1

5.7.1979

 M2

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3021/81 ze dne 19. října 1981,

  L 302

8

23.10.1981

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990,

  L 353

12

17.12.1990

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M5

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Ve znění:

►A1

  L 73

14

27.3.1972

►A2

  L 291

17

19.11.1979

►A3

  L 302

23

15.11.1985

►A4

  C 241

21

29.8.1994

►A5

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1108/70

ze dne 4. června 1970

o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravyRADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. června 1964 o provedení zjišťování o nákladech na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy ( 1 ), a zejména na článek 7 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 3 ),

vzhledem k tomu, že pro zavedení systému poplatků za využívání dopravní infrastruktury v rámci společné dopravní politiky je mimo jiné důležité znát výdaje na infrastrukturu; že tuto znalost lze nejlépe získat zavedením stálého účetního systému, který pro každý obor dopravy zahrnuje jednotné způsoby účtování ve všech členských státech;

vzhledem k tomu, že by účetní systém pro výdaje na infrastrukturu měl pokrývat veškerou veřejnou infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy; že však určité infrastruktury druhořadého významu a určité vnitrozemské vodní cesty námořního charakteru lze bez obtíží vyloučit;

vzhledem k tomu, že je žádoucí umožnit členským státům, aby stanovily podrobné postupy pro vedení účtů nákladů na infrastrukturu tak, aby mohlo být přihlédnuto ke zvláštnostem jednotlivých případů a praktickým možnostem;

vzhledem k tomu, že pro zavedení systému poplatků za využívání infrastruktury je rovněž nezbytné znát údaje o využívání infrastruktury a že je žádoucí stanovit seznam těchto údajů;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly pravidelně sdělovat Komisi účetní výsledky výdajů na infrastrukturu a Komise by je měla předkládat Radě v roční souhrnné zprávě;

vzhledem k tomu, že pro zajištění co nejjednotnějšího uplatňování tohoto nařízení je žádoucí, aby Komise za pomoci výboru vládních expertů koordinovala všechny činnosti související s tímto nařízením;

vzhledem k tomu, že je žádoucí stanovit postup, aby bylo možné způsoby účtování, seznam infrastruktury i seznam údajů o využívání infrastruktury průběžně přizpůsobovat získaným zkušenostem a rozvoji společné dopravní politiky;

vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny určité odchylky od obecných pravidel, aby mohly být zohledněny potíže, s nimiž se setkají některé členské státy v prvních letech uplatňování tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Od 1. ledna 1971 se za podmínek uvedených v tomto nařízení zavádí jednotný a stálý účetní systém pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy.

Článek 2

1.  Do účetního systému se zanášejí jednak specifické výdaje vztahující se na dopravní funkci infrastruktury, jednak část společných výdajů s touto funkcí a ostatními funkcemi, které souvisejí s dopravní funkcí.

2.  Bez ohledu na účetní pravidla platná v členských státech se za jeden rok zaznamenávají výdaje, které byly v průběhu tohoto roku učiněny v souvislosti s výstavbou, provozem a správou infrastruktury. Tyto výdaje nezahrnují jistinu ani úroky z úvěrů sjednaných za účelem financování výdajů na infrastrukturu.

▼M1

Článek 3

Výdaje na infrastrukturu se účtují pro všechny železniční sítě uvedené v příloze II A bodu 1, pro všechny ostatní sítě uvedené v příloze II A bodu 2 a pro veřejné silnice a vnitrozemské vodní cesty s výjimkou:

a) silnic, které nejsou určeny pro motorovou dopravu, tj. pro vozidla se zdvihovým objemem válců nejméně 50 cm3;

b) silnic využívaných výlučně zemědělskými nebo lesnickými vozidly, nebo sloužících výlučně k zajištění přístupu k zemědělským nebo lesnickým hospodářstvím;

c) vnitrozemských vodních cest s dopravou omezenou na plavidla s nosností do 250 tun;

d) vodních cest námořní povahy, jak jsou uvedeny v nařízení (EHS) č. 281/71 ( 4 ).

▼B

Článek 4

Výdaje na infrastrukturu se účtují podle osnovy v příloze I.

Podrobné postupy, podle nichž budou tyto výdaje účtovány, stanoví každý členský stát.

Článek 5

1.  Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. prosince každého roku účetní výsledky výdajů na infrastrukturu za předchozí rok. Tyto výsledky jsou předkládány podle účtové osnovy v příloze 1.

▼M1

2.  Předloží se oddělené výsledky

a) pro železnici:

i) za každou ze sítí uvedených v příloze II A bodu 1,

ii) za všechny ostatní sítě uvedené v příloze II A bodu 2. Údaje o těchto sítích se však musí sdělovat jen každých pět let a poprvé za rok 1980;

▼B

b) v případě silnic pro každou kategorii uvedenou v příloze II B, přičemž úseky silnic uvnitř zastavěných oblastí a mimo ně jsou uvedeny odděleně;

c) pro vnitrozemské vodní cesty podle přílohy II C.

Článek 6

Členské státy předloží Komisi současně s účetními výsledky podle článku 5 následující údaje za stejné období se souhrnem výdajů na infrastrukturu každého oboru dopravy:

 úvěry, které byly smluvně sjednány v průběhu roku za účelem financování výdajů infrastruktury,

▼M1

 platby jistiny a odděleně úroky za dříve sjednané úvěry.

▼B

V těchto souhrnech vezmou členské státy v úvahu jen ty úvěry, které jsou výslovně určeny pro financování výdajů infrastruktury.

▼M1

Článek 7

Členské státy sdělí Komisi současně s účetními výsledky podle článku 5 údaje za stejné období o využívání infrastruktury podle přílohy III tabulky A, tabulky B bodu 1.1 a tabulky C.

Údaje podle tabulky B bodu 1.2 a tabulky B bodu 2 uvedené přílohy se však předkládají pouze jednou za pět let. V případě tabulky B bodu 1.2 se údaje předloží poprvé za rok 1980 a v případě tabulky B bodu 2 se údaje nemusí předkládat, dokud si to nevyžádají práce v oblasti zpoplatnění použití infrastruktury.

▼B

Článek 8

1.  Dokud Komise nestanoví podle čl. 9 odst. 1 společná pravidla pro určení přičitatelného podílu společných výdajů s dopravní funkcí a ostatními funkcemi infrastruktury a členské státy nezačnou tato pravidla používat, zaznamenávají se v účetnictví specifické výdaje spojené s dopravní funkcí podle položek účtové osnovy odděleně od všech společných výdajů.

2.  Dokud nedojde ke sblížení pravidel pro rozlišení silnic uvnitř zastavěných oblastí a mimo ně podle čl. 9 odst. 1, použijí členské státy pro sestavování údajů uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b) a v příloze III B vlastní pravidla a uvědomí o nich Komisi ve sděleních zasílaných na základě článků 5 a 7.

3.  Pro Spolkovou republiku Německo je sdělení údajů uvedených v příloze II C Komisi povinné až od roku 1972.

4.  Sdělení údajů za léta 1972 až 1974 o využívání infrastruktury podle přílohy III tabulky B bodu 1 Komisi je povinné pro kategorie vozidel označené jednomístným kódem a volitelné pro ostatní kategorie.

5.  Nizozemsko musí Komisi údaje podle přílohy III tabulek B o využívání infrastruktury sdělovat, pokud jde o kategorie silnic této země uvedených v příloze II B, až od sestavování výkazu za rok 1975.

6.  Itálie sdělí Komisi údaje podle tabulek v příloze III písm. B bodu 2 o využívání infrastruktury až za rok 1971. Následná sdělení související s touto tabulkou se předkládají za roky uvedené v čl. 7 odst. 2.

7.  Sdělování údajů podle tabulky C přílohy III o využívání infrastruktury Komisi je povinné od těchto termínů:

 pro Belgii v případě plavidel kategorií uvedených pod písmeny e) a f) a na přepravu v ústí řeky Šeldy - až od sestavování výkazu za rok 1973,

 pro Spolkovou republiku Německo - až od sestavování výkazu za rok 1973,

 pro Francii v případě plavidel kategorií uvedených pod písmeny c) a f) a počtu plavidel projíždějících plavebními komorami - až od sestavování výkazu za rok 1974,

 pro Nizozemsko v případě regulovaných řek - až od sestavování výkazu za rok 1972.

Článek 9

1.  Komise zajišťuje koordinaci všech činností souvisejících s tímto nařízením a jeho jednotné uplatňování. Komise zejména stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I a stanoví společná pravidla pro určení podílu společných výdajů s dopravní funkcí a ostatními funkcemi infrastruktury.

Komise rovněž usiluje o postupné vzájemné přizpůsobování účetních postupů v členských státech, o sbližování pravidel pro rozlišení silnic uvnitř a vně zastavěných oblastí, o zlepšení a vzájemné přizpůsobování postupů pro sestavování údajů o využívání infrastruktury.

2.  Komisi je při všech těchto úkolech a při sestavování seznamu vodních cest podle čl. 3 písm. e) nápomocen výbor vládních odborníků uvedený v článku 5 rozhodnutí Rady ze dne 13. kvétna 1965, kterým se provádí článek 4 rozhodnutí Rady 64/389/EHS ze dne 22. června 1964 o provedení zjišťování o nákladech na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy ( 5 ).

3.  Komise předloží jednou ročně Radě vždy 6 měsíců po obdržení sdělení podle článků 5, 6 a 7 souhrnnou zprávu s nejdůležitějšími výsledky účetnictví výdajů na infrastrukturu.

Článek 10

Rada může kvalifikovanou většinou na návrh Komise změnit přílohy tohoto nařízení s přihlédnutím k nabytým zkušenostem a požadavkům vyplývajícím z opatření souvisejících s poplatky za využívání infrastruktury.

Článek 11

Členské státy přijmou v přiměřené době a po konzultaci s Komisí právní a správní předpisy nezbytné pro provedení tohoto nařízení.

Komise na žádost členského státu, nebo shledá-li to účelným, konzultuje s příslušnými členskými státy návrhy předpisů uvedených v předchozím pododstavci.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

OSNOVA PODLE ČLÁNKU 4 PRO ZAÚČTOVÁNÍ VÝDAJŮ

A.   ŽELEZNICE

1.   Investiční výdaje

(výdaje na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce a obnovu)

2.   Běžné výdaje

(výdaje na údržbu a provoz)

3.   Všeobecné náklady

B.   SILNICE

1.   Investiční výdaje

(výdaje na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce a obnovu)

2.   Běžné výdaje

(výdaje na údržbu a provoz)

▼M1 —————

▼B

3.   Dopravní policie

4.   Všeobecné náklady

C.   VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY

1.   Investiční výdaje

(výdaje na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce a obnovu)

2.   Běžné výdaje

(výdaje na údržbu a provoz)

3.   Poříční policie

4.   Všeobecné náklady
▼M1

PŘÍLOHA II

SEZNAM ŽELEZNIČNÍCH SÍTÍ, KATEGORIÍ SILNIC A VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3 A ČL. 5 ODST. 2

A. 1   ŽELEZNICE - hlavní sítě

▼M3

 Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB)Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

 Danske Statsbaner (DSB),

 Deutsche Bundesbahn (DB),

 Deutsche Reichsbahn (DR),

 Οργανιμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),

 Red Nacionale de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

 Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF),

 Iarnród Éireann,

 Ente Ferrovie dello Stato (FS),

 Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),

 Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

▼A4

 Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),

▼M3

 Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP),

▼A4

 Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR),

 Statens järnvägar (SJ),

▼M3

 British Rail (BR),

 Northern Ireland Railways (NIR).

▼A5

Česká republika

 Správa železniční dopravní cesty s. o.

Estonská republika

 AS Eesti Raudtee,

 Edelaraudtee AS.

Lotyšská republika

 Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš“ (LDZ).

Litevská republika

 Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.

Maďarská republika

 Magyar Államvasutak Rt. (MÁV),

 Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. (GySEV).

Polská republika

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Republika Slovinsko

 Slovenske železnice (SŽ).

Slovenská republika

 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

▼M4

Bulharská republika

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“).

Rumunsko

 Compania Națională de Căi Ferate ‚C.F.R.‘ — S.A. (CFR).

▼M5

Chorvatská republika

 HŽ Infrastruktura d.o.o.

▼M1

A. 2   ŽELEZNICE - sítě pro veřejnou přepravu, které jsou připojeny na hlavní síť (vyjma městské sítě)

Spolková republika Německo

Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH

Alsternordbahn GmbH

Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster

Augsburger Lokalbahn GmbH

Bayerische Landeshafenverwaltung

Bentheimer Eisenbahn AG

Birkenfelder Eisenbahn GmbH

Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH

DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, NE-Geschäftsführung

Deutsche Eisenbahn-GmbH

Dortmunder Eisenbahn

Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG

Verkehrsbetriebe Extertal — Extertalbahn GmbH

Filderbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG

Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel

Häfen der Stadt Köln

Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld

Hersfelder Kreisbahn

Hohenzollerische Landesbahn AG

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH

Hümmlinger Kreisbahn

Ilmebahn-Gesellschaft AG

Köln-Bonner Eisenbahnen AG

Kölner Verkehrs-Betriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn)

Eisenbahn Köln-Mülheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG

Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG

Kreiswerke Gelnhausen GmbH — Verkehrsbetriebe

Meppen-Haselünner Eisenbahn

Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH

Mindener Kreisbahnen

Bahnen der Stadt Monheim GmbH

Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellschaft

Neusser Eisenbahn

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG

Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG

Kreisbahn Osterode am Harz — Kreiensen

Osthannoversche Eisenbahnen AG

Osthavelländische Eisenbahn

Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH

Regentalbahn AG

Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft

Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg

Siegener Kreisbahn GmbH

Südwestdeutsche Eisenbahnen AG

Tegernsee-Bahn AG

Trossinger Eisenbahn

Uetersener Eisenbahn-AG

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

Vorwohle-Emmerthaler Verkehrsbetriebe GmbH

Bahngesellschaft Waldhof — Nebenbahn Waldhof/Sandhofen

Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn

Werne-Bockum-Höveler Eisenbahn

Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH

Westerwaldbahn

Wuppertaler Stadtwerke AG

Württembergische Eisenbahn-GmbH

Württembergische Nebenbahnen GmbH

Industriebahn der Stadt Zülpich

Hafenbahn Aschaffenburg

Brohltal-Eisenbahn GmbH

Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht

Hohenlimburger Kleinbahn

Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG

Wittlager Kreisbahn GmbH

Italská republika

Torino — Ceres

Ferrovie Nord Milano

Trento — Malè

Società Veneta Autoferrovie

Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche

Ferrovia Suzzara — Ferrara

Gestione Governativa Ferrovie Padane

Azienda Trasporti Consorziali di Modena

Azienda Trasporti Consorziali — Bologna

Acotral

Ferrovie Adriatico Appennino

Gestione governativa ferrovia Cancello — Benevento

Ferrotranviaria (S.p.A.)

Ferrovie del Sud-Est

Ferrovie del Gargano

Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

Azienda Consorziale Trasporti - Reggio Emilia

La Ferroviaria italiana

Società Mediterranea strade ferrate umbro-aretine

Società nazionale di ferrovie e tranvie.

▼A4

Finská republika

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)

Švédské království

Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

Malmö-Limhamns-Järnväg (MLJ)

Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)

Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ).

▼A5

Česká republika

Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), a.s.

Connex Morava, a.s.

OKD Doprava, a.s.

Viamont, a.s.

Estonská republika

AS Eesti Raudtee

Edelaraudtee AS

Lotyšská republika

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš“ (LDZ)

Pašvaldību dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs ILDC

Litevská republika

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“

Maďarská republika

Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt. (FHÉV)

Polská republika

Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. - Rybnik

Kopalnia Piasku „Kuźnica Warężyńska“ S.A. - Dąbrowa Górnicza

Kopalnia Piasku „Szczakowa“ S.A. - Jaworzno

Kopalnia Piasku „Kotlarnia“ S.A. - Kotlarnia

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju

Kopalnia Piasku „Maczki Bór“ Sp. z o.o. - Sosnowiec.

▼M4

Rumunsko

Compania Națională de Căi Ferate ‚C.F.R.‘ — S.A. (CFR)

▼A1

B.   SILNICE

Belgické království

1. Autoroutes/Autosnelwegen

2. Autres routes de l'État/Andere rijkswegen

3. Routes provinciales/Provinciale wegen

4. Routes communales/Gemeentewegen

Dánské království

1. Motorveje

2. Hovedlandeveje

3. Landeveje

4. Biveje

Spolková republika Německo

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

▼A2

Řecká republikα

1. Έθνικό οδικό δίκτυο

2. Έπαρχιακό οδικό δίκτυο

3. Δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο

▼A3

Španělské království

1. Autopistas

2. Autovías

3. Carreteras estatales

4. Carreteras provinciales

5. Carreteras municipales

▼A1

Francouzská republika

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Irsko

1. National primary roads

2. Main roads

3. County roads

4. County borough roads

5. Urban roads

Italská republika

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade comunali

Lucemburské velkovévodství

1. Routes d'État

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Nizozemské království1.  Autosnelwegen van het Rijkswegenplan

(primaire wegen) right accolade

2.  Overige wegen van het Rijkswegenplan

3. Wegen van de secundaire wegenplannen

4. Wegen van de tertiaire wegenplannen

5. Overige verharde wegen

▼A4

Rakouská republika

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen

▼A3

Portugalská republika

1. Auto-estradas

2. Estradas nacionais e regionais

3. Vias municipais

4. Vias florestais

▼A4

Finská republika

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

Švédské království

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar

▼A1

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

1. Motorways and trunk roads

2. Principal roads

3. Non-principal and other roads.

▼A5

Česká republika

1. Dálnice

2. Silnice

3. Místní komunikace

Estonská republika

1. Põhimaanteed

2. Tugimaanteed

3. Kõrvalmaanteed

4. Kohalikud maanteed ja tänavad

Kyperská republika

1. Αυτοκινητόδρομοι

2. Κύριοι Δρόμοι

3. Δευτερεύοντες Δρόμοι

4. Τοπικοί Δρόμοι

Lotyšská republika

1. Valsts galvenie autoceļi

2. Valsts 1. šķiras autoceļi

3. Valsts 2. šķiras autoceļi

4. Pilsētu ielas un autoceļi

Litevská republika

1. Magistraliniai keliai

2. Krašto keliai

3. Rajoniniai keliai

Maďarská republika

1. Gyorsforgalmi utak

2. Főutak

3. Mellékutak

4. Önkormányzati utak

Republika Malta

1. Toroq Arterjali

2. Toroq Distributorji

3. Toroq Lokali

Polská republika

1. Drogi krajowe

2. Drogi wojewódzkie

3. Drogi powiatowe

4. Drogi gminne

Republika Slovinsko

1. Avtoceste

2. Hitre ceste

3. Glavne ceste

4. Regionalne ceste

5. Lokalne ceste

6. Javne poti

Slovenská republika

1. Diaľnice

2. Rýchlostné cesty

3. Cesty I. triedy

4. Cesty II. triedy

5. Cesty III. triedy

6. Miestne komunikácie.

▼M4

Bulharská republika

1. Автомагистрали

2. Републикански пътища

3. Общински пътища

Rumunsko

1. Autostrăzi

2. Drumuri naționale

3. Drumuri județene

4. Drumuri comunale.

▼M5

Chorvatská republika

1. Autoceste

2. Državne ceste

3. Županijske ceste

4. Lokalne ceste

▼B

C.   VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY

image
PŘÍLOHA III

SEZNAM ÚDAJŮ O VYUŽÍVÁNÍ INFRASTRUKTURY PODLE ČLÁNKU 7

TABULKA A — ŽELEZNICE

image

▼M1

TABULKA B — SILNICE

1.1.   Roční kilometry vozidla na silnicích mimo zastavěné oblasti

image

1.2.   Roční kilometry vozidla na silnicích mimo zastavěné oblasti

image

▼B

2.   Souhrn přepravy užitnými vozidly podle celkové hmotnosti a zatížení na nápravu

(silnice mimo zastavěné oblasti)

image

TABULKA C — VNITROZEMSKÉ VODNÍ CESTY

image

image

►(1) M1  ( 1 ) Úř. věst. 102, 29.6.1964, s. 1598/64.

( 2 ) Úř. věst. C 135, 14.12.1968, s. 33.

( 3 ) Úř. věst. C 48, 16.4.1969, s. 1.

( 4 ) Úř. věst. L 33, 10.2.1971, s. 11.

( 5 ) Úř. věst. 88, 24.5.1965, s. 1473/65.

Top