EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0357

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 357/2009/ES ze dne 22. dubna 2009 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění)

OJ L 109, 30.4.2009, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 213 - 215

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/357(1)/oj

30.4.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 109/37


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 357/2009/ES

ze dne 22. dubna 2009

o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

(kodifikované znění)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (3) bylo podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené rozhodnutí kodifikováno.

(2)

Dosažení cílů Smlouvy v rámci společné dopravní politiky vyžaduje, aby byl zachován postup pro předchozí prověření a konzultace určitých předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy.

(3)

Tento postup usnadňuje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí při dosahování cílů Smlouvy a pomáhá zabránit tomu, aby se dopravní politika jednotlivých členských států vyvíjela odlišně.

(4)

Tento postup je rovněž zaměřen na usnadnění postupného zavádění společné dopravní politiky,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jestliže členský stát zamýšlí přijmout jakýkoli právní předpis v oblasti železniční, silniční nebo vnitrozemské vodní dopravy, který by mohl podstatně narušit provádění společné dopravní politiky, oznámí tyto předpisy včas a písemně Komisi a současně uvědomí ostatní členské státy.

Článek 2

1.   Do dvou měsíců od obdržení oznámení podle článku 1 vydá Komise dotyčnému členskému státu své stanovisko nebo doporučení; současně o něm uvědomí ostatní členské státy.

2.   Každý členský stát může Komisi předložit k dotyčnému předpisu své připomínky a současně je sdělí ostatním členským státům.

3.   Komise konzultuje dotyčný předpis se všemi členskými státy, jestliže o to některý členský stát požádá nebo to Komise považuje za vhodné. V případech uvedených v odstavci 4 se tyto konzultace mohou uskutečnit následně do dvou měsíců.

4.   Lhůtu uvedenou v odstavci 1 může Komise na žádost členského státu zkrátit nebo se souhlasem tohoto státu prodloužit. Lhůta se zkrátí na patnáct dnů, jestliže členský stát prohlásí jím navrhovaný předpis za naléhavý. O každém takovém zkrácení nebo prodloužení lhůty uvědomí Komise ostatní členské státy.

5.   Členský stát dotyčný předpis uvede v platnost až po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nebo v odstavci 4 nebo poté, co Komise vydá své stanovisko nebo doporučení, s výjimkou mimořádně naléhavých případů vyžadujících bezprostřední jednání členského státu. V tomto případě uvědomí tento členský stát neprodleně Komisi a postup podle tohoto článku je následně proveden do dvou měsíců od obdržení takové informace.

Článek 3

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy ve znění aktu uvedeného v příloze I se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Ve Štrasburku dne 22. dubna 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

P. NEČAS


(1)  Úř. věst. C 324, 30.12.2006, s. 36.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2006 (Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 598) a rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2009.

(3)  Úř. věst. 23, 3.4.1962, s. 720/62.

(4)  Viz příloha I.


PŘÍLOHA I

Zrušené rozhodnutí a jeho následná změna

(uvedené v článku 3)

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

(Úř. věst. 23, 3.4.1962, s. 720/62)

Rozhodnutí 73/402/EHS

(Úř. věst. L 347, 17.12.1973, s. 48)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí Rady ze dne 21. března 1962 o zavedení postupu pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy

Toto rozhodnutí

Články 1 a 2

Články 1 a 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Příloha I

Příloha II


Top