EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0063

Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

OJ L 227, 23.8.2001, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 422 - 424
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 141 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 141 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 76 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Implicitně zrušeno 32016R1628

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/63/oj

32001L0063Úřední věstník L 227 , 23/08/2001 S. 0041 - 0043


Směrnice Komise 2001/63/ES

ze dne 17. srpna 2001,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční mobilní stroje [1], a zejména na článek 14 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Oblast působnosti předpisu Evropské hospodářské komise (EHK) č. 96 o emisích ze vznětových motorů určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů byla rozšířena, aby zahrnula také další druhy nesilničních mobilních strojů.

(2) Evropské společenství je smluvní stranou uvedeného předpisu EHK.

(3) Je nezbytné sjednotit technické požadavky tohoto předpisu s odpovídajícími požadavky směrnice 97/68/ES.

(4) opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného směrnicí Rady 92/53/EHS [2].

(5) Směrnice 97/68/ES proto musí být změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy III a IV směrnice 97/68/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Tato směrnice neruší platnost žádného schválení typu uděleného podle směrnice 97/68/ES přede dnem uvedeným v článku 3 ani nebrání rozšíření těchto schválení typu podle ustanovení směrnice, podle které byla původně udělena.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. srpna 2001.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Změny příloh iii a iv směrnice 97/68/EC

1. Příloha III se mění takto:

1)V bodě 2.2.2 se nerovnost nahrazuje touto nerovností:0,96 ≤ fa ≤ 1,06

2) V dodatku 2 v bodě 1.2.1 v třetí odrážce se vzorec "CO" nahrazuje vzorcem "CO2".

3) V dodatku 2 se bod 1.9.2.2 nahrazuje tímto:

"1.9.2.2 Kontrola rušivého vlivu vodní páry

Tato kontrola platí jen pro měření koncentrace vlhkého plynu. Výpočet rušivého vlivu vodní páry musí uvažovat ředění kalibračního plynu NO pro plný rozsah vodní párou a úpravu koncentrace vodní páry ve směsi na hodnotu očekávanou při zkoušce. Kalibrační plyn NO pro plný rozsah s koncentrací 80 % až 100 % plného rozsahu stupnice v normálním pracovním rozsahu se nechá procházet detektorem (H)CLD a zaznamená se hodnota NO jako hodnota D. Kalibrační plyn NO pro plný rozsah se pak nechá při teplotě místnosti probublávat vodou a procházet detektorem (H)CLD a zaznamená se hodnota NO jako hodnota C. Určí se teplota vody a zaznamená se jako hodnota F. Určí se tlak nasycených par směsi, který odpovídá teplotě probublávané vody F, a zaznamená se jako hodnota G. Koncentrace vodní páry (v %) ve směsi se vypočte takto:

+++++ TIFF +++++

a zaznamená se jako hodnota H. Očekávaná koncentrace zředěného kalibračního plynu NO pro plný rozsah (ve vodní páře) se vypočte následujícím způsobem:

+++++ TIFF +++++

a zaznamená se jako De. U výfukových plynů vznětového motoru se odhadne maximální koncentrace vodní páry (v %) očekávaná při zkoušce, za předpokladu atomového poměru H/C paliva 1,8: 1, z koncentrace nezředěného kalibračního plynu CO2 pro plný rozsah (A, hodnota změřená podle bodu 1.9.2.1) takto:

Hm = 0,9 · A

a zaznamená se jako Hm.

Rušivý vliv vodní páry, který nesmí být větší než 3 % plného rozsahu stupnice, se vypočte takto:

+++++ TIFF +++++

kde:

De : očekávaná koncentrace zředěného NO (ppm),

C : koncentrace zředěného NO (ppm),

Hm : maximální koncentrace vodní páry (%),

H : skutečná koncentrace vodní páry (%).

Poznámka:

Pro tuto kontrolu je důležité, aby kalibrační plyn NO pro plný rozsah obsahoval co nejmenší koncentraci NO2, protože při výpočtu rušivého vlivu se nebrala v úvahu absorpce NO2 ve vodě."

4) V dodatku 3 v bodě 1.4.4 se zrušuje druhý vzorec pro korekci hmotnostního průtoku částic pozadím u metody jediného filtru a první vzorec se nahrazuje tímto:

+++++ TIFF +++++

2. Příloha IV se mění takto:

1)

Údaj v tabulce v druhém sloupci v řádku 17 (řádek

"Neutralizační číslo (číslo kyselosti)"

) se nahrazuje údajem:

"maximum 0,20 mg KOH/g". |

2) V poznámce 9 se druhá věta nahrazuje tímto:

"K prvnímu schválení typu motoru bez zařízení k následnému zpracování výfukového plynu je na žádost žadatele jako jmenovitá hodnota přípustný obsah síry 0,05 % hmotnostních (minimálně 0,03 % hmotnostních). V takovém případě musí být měřená úroveň částic korigována nahoru ke střední hodnotě stanovené jako jmenovitá hodnota pro obsah síry v palivu (0,15 % hmotnostních) na základě následující rovnice:".

--------------------------------------------------

Top