EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0045

Směrnice Komise 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012 , kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku Text s významem pro EHP

OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj

4.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/18


SMĚRNICE KOMISE 2012/45/EU

ze dne 3. prosince 2012,

kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I oddíl I.1, příloha II oddíl II.1 a příloha III oddíl III.1 směrnice 2008/68/ES odkazují na ustanovení mezinárodních dohod o pozemní přepravě nebezpečných věcí po silnici, železnici a na vnitrozemských vodních cestách podle definice v článku 2 uvedené směrnice.

(2)

Ustanovení těchto mezinárodních dohod jsou každé dva roky aktualizována. V důsledku toho vstoupí naposledy pozměněné verze těchto dohod v platnost od 1. ledna 2013 s přechodným obdobím do 30. června 2013.

(3)

Příloha I oddíl I.1, příloha II oddíl II.1 a příloha III oddíl III.1 směrnice 2008/68/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přepravu nebezpečných věcí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2008/68/ES

Směrnice 2008/68/ES se mění takto:

1)

V příloze I se oddíl I.1 nahrazuje tímto:

„I.1.   ADR

Přílohy A a B ADR, použitelné ode dne 1. ledna 2013, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

2)

V příloze II se oddíl II.1 nahrazuje tímto:

„II.1   RID

Příloha k RID obsaženému v dodatku C COTIF použitelná od 1. ledna 2013, přičemž „smluvním státem RID“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

3)

V příloze III se oddíl III.1 nahrazuje tímto:

„III.1   ADN

Nařízení v příloze ADN, použitelné od 1. ledna 2013, a rovněž čl. 3 písm. f) a h) a čl. 8 odst. 1 a 3 ADN, přičemž „smluvní stranou“ se podle potřeby rozumí „členský stát“.“

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.


Top