Help Print this page 

Document 32009D0010

Title and reference
2009/10/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2008 , kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (oznámeno pod číslem K(2008) 7530) (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 6, 10.1.2009, p. 64–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 228 - 242

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/10(1)/oj
Multilingual display
Text

10.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/64


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 2. prosince 2008,

kterým se stanoví formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích podle směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

(oznámeno pod číslem K(2008) 7530)

(Text s významem pro EHP)

(2009/10/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s výborem zřízeným podle článku 22 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 14 směrnice 96/82/ES požaduje, aby členské státy zajistily, že provozovatel, jakmile je to po závažné havárii možné, uvědomí příslušné orgány. Ustanovení čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice požaduje, aby členské státy, jakmile je to možné, uvědomily Komisi o závažných haváriích splňujících kritéria přílohy VI uvedené směrnice, ke kterým došlo na jejich území. Ustanovení čl. 15 odst. 2 uvedené směrnice požaduje, aby členské státy, jakmile shromáždí informace podle článku 14, sdělily Komisi výsledky svých analýz havárie a doporučení týkající se budoucích preventivních opatření.

(2)

Informace požadované podle čl. 15 odst. 2 musí být poskytnuty prostřednictvím formuláře stanoveného a aktualizovaného postupem podle článku 22 uvedené směrnice.

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 22 uvedené směrnice,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 15 odst. 2 směrnice 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek se přijímá formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

S účinkem od 1. prosince 2008 musí členské státy poskytovat zprávy obsahující informace podle přílohy s použitím rejstříku a informačního systému v souladu s čl. 19 odst. 2 směrnice 96/82/ES.

Článek 3

Formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích uvedený v příloze se začne trvale používat po uplynutí pětiměsíční zkušební fáze, která počíná běžet dnem 1. prosince 2008.

Článek 4

Pokud v průběhu zkušební fáze vznikne potřeba formulář pro podávání zpráv o závažných haváriích uvedený v příloze změnit, bude toto rozhodnutí změněno podle postupu stanoveného v článku 22 směrnice.

Článek 5

S důvěrnými údaji bude nakládáno podle rozhodnutí Komise 2001/844/ES, ESUO, Euratom ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád (2).

Článek 6

Zprávy členských států budou obsahovat pouze informace, které jsou k dispozici příslušným orgánům.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 2008.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 317, 3.12.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Informace, které mají být poskytovány podle čl. 15 odst. 2 směrnice 96/82/EHS

(Odkazy na rejstřík a informační systém se rozumí elektronická databáze Komise pro podávání zpráv o závažných haváriích na adrese http://mahbsrv.jrc.it)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top