Help Print this page 

Document 02003R0091-20090420

Title and reference
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/91/2009-04-20
Multilingual display
Text

2003R0091 — CS — 20.04.2009 — 003.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003

ze dne 16. prosince 2002

o statistice železniční dopravy

(Úř. věst. L 014, 21.1.2003, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1192/2003 ze dne 3. července 2003,

  L 167

13

4.7.2003

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1304/2007 ze dne 7. listopadu 2007,

  L 290

14

8.11.2007

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 91/2003

ze dne 16. prosince 2002

o statistice železniční dopravyEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Železnice jsou důležitou součástí dopravních sítí Společenství.

(2)

Komise potřebuje statistické údaje o železniční přepravě zboží a cestujících, aby mohla sledovat a rozvíjet společnou dopravní politiku, a také prvky regionální politiky a politiky transevropských sítí týkající se dopravy.

(3)

K přípravě a sledování činnosti Společenství v oblasti bezpečnosti dopravy požaduje Komise statistické údaje o bezpečnosti železniční dopravy.

(4)

Statistika Společenství o železniční dopravě je také vyžadována ke splnění kontrolních úkolů stanovených v článku 10b směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství ( 4 ).

(5)

Statistické údaje Společenství o všech druzích dopravy je třeba sbírat podle společných pojmů a norem s cílem dosáhnout co nejvyšší porovnatelnosti mezi druhy dopravy.

(6)

Restrukturalizace odvětví železnic podle směrnice 91/440/EHS a změna druhu informací vyžadovaných Komisí a ostatními uživateli statistických údajů Společenství o železniční dopravě činí ustanovení směrnice Rady 80/1177/EHS ze dne 4. prosince 1980 o statistickém vykazování železniční nákladní dopravy v rámci regionální statistiky ( 5 ) zastaralými pro sběr statistických údajů od určitých správ hlavních železničních sítí.

(7)

Koexistence provozovatelů železniční dopravy v soukromém a veřejném vlastnictví působících na komerčním trhu železniční dopravy vyžaduje výslovnou definici statistických informací, které by měli poskytovat všichni provozovatelé železniční dopravy a šířit Eurostat.

(8)

V souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy je vytvoření společných statistických norem umožňujících vytváření harmonizovaných údajů činností, které lze účinně provádět pouze na úrovni Společenství. Tyto normy by v každém členském státě měly být zaváděny pod vedením subjektů a institucí příslušných pro vytváření úředních statistik.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství ( 6 ) poskytuje referenční rámec pro ustanovení tohoto nařízením.

(10)

Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 7 ).

(11)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (89/382/EHS, Euratom) ( 8 ), v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:Článek 1

Cíl

Cílem tohoto nařízení je stanovit společná pravidla pro vytváření statistik železniční dopravy Společenství.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny železnice ve Společenství. Každý členský stát poskytuje statistické údaje, které se vztahují k železniční dopravě na jeho území. Pokud provozovatel železniční dopravy působí ve více než jednom členském státě, vyžadují příslušné vnitrostátní orgány po tomto provozovateli, aby poskytoval údaje odděleně pro každou zemi, ve které působí, aby tak umožnil sestavit statistiky za členský stát.

Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení vyjmout

a) provozovatele železniční dopravy působící výhradně nebo hlavně v průmyslových nebo podobných zařízeních, včetně přístavů;

b) provozovatele železniční dopravy poskytující hlavně místní turistické služby, jako například chráněné historické parní železnice.

Článek 3

Definice

▼M1

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „vykazující zemí“ členský stát předávající údaje Eurostatu;

2. „vnitrostátními orgány“ národní statistické úřady a jiné orgány příslušné v každém členském státě pro vytváření statistických údajů Společenství;

3. „železnicí“ kolejová dopravní komunikace výlučně používaná železničními vozidly;

4. „železničním vozidlem“ mobilní zařízení jezdící výlučně po kolejích, které se pohybuje buď vlastní silou (hnací vozidla) nebo je taženo silou jiného vozidla (osobní vozy, přídavné vozy, zavazadlové vozy a železniční vozy);

5. „železničním podnikem“ každý veřejný nebo soukromý podnik, který poskytuje služby v oblasti železniční přepravy zboží nebo cestujících. Vyjímají se podniky, jejichž jediná činnost spočívá v poskytování služeb v oblasti přepravy cestujících metrem, tramvají nebo městskou dráhou;

6. „železniční přepravou zboží“ přeprava zboží železničními vozidly mezi místem nakládky a vykládky;

7. „železniční přepravou cestujících“ přeprava cestujících železničními vozidly mezi místem nástupu a místem výstupu. Vyjímá se přeprava cestujících metrem, tramvají a nebo městskou dráhou;

8. „metrem“ (také označovaným jako „podzemní dráha“) elektrifikovaná železnice pro přepravu cestujících s dostatečnou kapacitou pro zvládnutí silného přepravního objemu, která vykazuje tyto znaky: výlučné právo cesty, vlaky složené z více vozů, vysoká rychlost a velké zrychlení, důmyslně propracovaná signalizace, žádné úrovňové přechody, což umožňuje vysokou frekvenci vlaků, jakož i vysoká nástupiště. Metra dále mají zastávky blízko sebe, obvykle činí vzdálenost mezi stanicemi zhruba 700 až 1 200 metrů. „Vysoká rychlost“ odkazuje na srovnání s rychlostí tramvají a městské dráhy a rozumí se jí rychlost zhruba 30 až 40 kilometrů za hodinu na krátké vzdálenosti a 40 až 70 kilometrů za hodinu na delší vzdálenosti;

9. „tramvají“ silniční vozidlo pro přepravu cestujících vybavené místy k sezení pro více než devět osob (včetně řidiče) a napojené na elektrické troleje nebo poháněné dieselovým motorem, a které jezdí po kolejích;

10. „městskou dráhou“ železnice pro přepravu cestujících, která často používá elektricky poháněné kolejové vozy jezdící jednotlivě nebo jako krátké vlaky po dvojkolejných tratích. Vzdálenost mezi stanicemi/zastávkami je zpravidla menší než 1 200 metrů. Městská dráha má ve srovnání s metrem lehčí konstrukci, je určena pro menší přepravní objemy a většinou jezdí nižší rychlostí. Někdy je obtížné přesně odlišit městskou dráhu od tramvají; tramvaje obecně nejsou odděleny od silniční dopravy, zatímco městské dráhy mohou být provozovány odděleně od ostatních dopravních systémů;

11. „vnitrostátní dopravou“ železniční doprava mezi dvěma místy (z místa nakládky/nástupu do místa vykládky/výstupu) ve vykazující zemi. Může zahrnovat průjezd druhou zemí;

12. „mezinárodní dopravou“ železniční doprava mezi místem (nakládky/nástupu nebo vykládky/výstupu) ve vykazující zem a místem (nakládky/nástupu nebo vykládky/výstupu) v jiné zemi;

13. „tranzitní dopravou“ železniční doprava mezi dvěma místy přes vykazující zemi (z místa nakládky/nástupu do místa vykládky/výstupu). Dopravní operace, které zahrnují nakládku/nástup nebo vykládku/výstup zboží/cestujících na hranici vykazující země z jiného nebo na jiný druh dopravy, se nepovažují za tranzitní dopravu;

14. „cestujícím v železniční dopravě“ osoba cestující po železnici kromě obsluhy vlaku. Pro účely statistiky nehod k nim patří také cestující, kteří se snaží naskočit na jedoucí vlak nebo z jedoucího vlaku vyskočit;

15. „počtem cestujících“ počet přepravených cestujících v železniční dopravě, přičemž je každá jízda po železnici definována jako přeprava z místa nástupu do místa výstupu s přestupem nebo bez přestupu z jednoho železničního vozidla na jiné železniční vozidlo. Jestliže cestující využijí služeb více než jednoho železničního podniku, započítávají se pokud možno pouze jednou;

16. „osobokilometrem“ měrná jednotka odpovídající přepravě jednoho cestujícího po železnici na vzdálenost jednoho kilometru. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

17. „hmotností“ množství zboží vyjádřené v tunách (1 000 kilogramů). Kromě hmotnosti dopravovaného zboží se zohlední také hmotnost obalu a vlastní hmotnost kontejnerů, výměnných nástaveb, palet a silničních vozidel, která jsou v kombinované přepravě dopravována po železnici. Jestliže se na přepravě zboží podílí více než jeden železniční podnik, započítává se hmotnost zboží pokud možno pouze jednou;

18. „tunokilometrem“ měrná jednotka odpovídající přepravě jedné tuny zboží po železnici na vzdálenost jednoho kilometru. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

19. „vlakem“ jedno nebo několik železničních vozidel, které je taženo (která jsou tažena) jednou nebo několika lokomotivami nebo kolejovými vozidly, nebo jedno samostatně jedoucí železniční vozidlo, které pod určitým číslem nebo určitým označením jede ze stanoveného výchozího bodu do stanoveného koncového bodu. Nezatížená lokomotiva, tj. lokomotiva jedoucí sama, se nepovažuje za vlak;

20. „vlakokilometrem“ měrná jednotka odpovídající pohybu vlaku na vzdálenost jednoho kilometru. Je-li známá, zohledňuje se skutečně ujetá vzdálenost, v opačném případě se použije standardní síťová vzdálenost mezi výchozím a koncovým bodem. Zohlední se pouze vzdálenost překonaná na území vykazující země;

21. „ucelenou vlakovou zásilkou“ zásilka skládající se z nákladu jednoho nebo několika vozů, kterou současně zasílá stejný odesílatel ze stejného nádraží a která se dopravuje beze změny seřazení vlaku na adresu stejného příjemce na stejné cílové nádraží;

22. „ucelenou vozovou zásilkou“ zásilka zboží, pro jejíž přepravu je použito samostatného nákladního vozu, nezávisle na tom, zda je plně využita jeho nosnost či nikoli;

23. „TEU (Twenty-foot Equivalent Unit — jednotkou odpovídající 20 stopám)“ standardní jednotka odpovídající kontejneru ISO o délce 20 stop (6,10 m) používaná jako statistická měrná jednotka dopravních toků nebo kapacit. Standardní kontejner ISO 40' série 1 se rovná 2 TEU. Výměnné přepravníky pod 20 stop odpovídají 0,75 TEU, přepravníky mezi 20 a 40 stopami 1,5 TEU a nad 40 stop 2,25 TEU;

24. „vážnou nehodou“ každá nehoda, na které se podílí nejméně jedno železniční vozidlo v pohybu a při níž je vážně zraněna nebo usmrcena nejméně jedna osoba nebo při níž dojde ke značným věcným škodám na vozidle, na kolejích, na jiných zařízeních nebo na okolí nebo která má za následek rozsáhlé narušení dopravy. Vyjímají se nehody v dílnách, skladech a vozovnách;

25. „nehodou s těžce zraněnými“ nehoda, na které se podílí nejméně jedno železniční vozidlo v pohybu a při níž je vážně zraněna nebo usmrcena nejméně jedna osoba. Vyjímají se nehody v dílnách, skladech a vozovnách;

26. „usmrcenými osobami“ všechny osoby, které byly bezprostředně usmrceny nebo zemřely na následky nehody do 30 dnů po nehodě, přičemž se vyjímají osoby, které spáchaly sebevraždu;

27. „těžce zraněnými osobami“ všechny zraněné osoby, které byly po nehodě hospitalizovány na více než 24 hodin, přičemž se vyjímají osoby, které spáchaly sebevraždu;

28. „nehodami spojenými s přepravou nebezpečných nákladů“ všechny nehody nebo mimořádné události, které je nutno podle RID/ADR oddíl 1.8.5 ohlásit;

29. „sebevraždou“ úmyslné zranění sebe sama s následkem smrti, jak je registrováno a klasifikováno příslušným vnitrostátním orgánem;

30. „pokusem o sebevraždu“ úmyslné zranění sebe sama, které sice má za následek vážně zranění, avšak nikoli smrt, jak je registrováno a klasifikováno příslušným vnitrostátním orgánem.

▼M3

2.  Komise může upravit definice uvedené v odstavci 1 a přijmout další definice potřebné k zajištění harmonizace statistických údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

Článek 4

Sběr údajů

1.  Statistické údaje, které se sbírají, jsou stanoveny v přílohách tohoto nařízení. Zahrnují tyto typy údajů:

a) roční statistika přepravy cestujících - podrobné vykazování (příloha A);

b) roční statistika přepravy cestujících - zjednodušené vykazování (příloha B);

c) roční statistika přepravy cestujících - podrobné vykazování (příloha C);

d) roční statistika přepravy cestujících - zjednodušené vykazování (příloha D);

e) čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících (příloha E);

f) regionální statistika přepravy zboží a cestujících (příloha F);

g) statistika dopravních proudů v železniční síti (příloha G);

h) statistika nehod (příloha H).

▼M3

2.  Přílohy B a D vymezují zjednodušené požadavky na vykazování, které mohou členské státy použít místo běžných podrobných požadavků na vykazovaní uvedených v přílohách A a C pro provozovatele, u kterých celkový přepravní výkon v přepravě zboží nebo cestujících nepřesáhne 500 milionů tunokilometrů nebo 200 milionů osobokilometrů. Tyto prahové hodnoty může upravit Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

3.  Členské státy také poskytují seznam provozovatelů železniční dopravy, za které jsou statistické údaje poskytovány, jak je uvedeno v příloze I.

4.  Pro účely tohoto nařízení se zboží klasifikuje v souladu s přílohou J. Nebezpečné věci se dále klasifikují v souladu s přílohou K.

▼M3

5.  Komise může upravit obsah příloh. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

▼B

Článek 5

Zdroje údajů

1.  Členské státy určí veřejnou nebo soukromou organizaci, která se účastní sběru údajů požadovaných na základě tohoto nařízení.

2.  Potřebné údaje mohou být získávány pomocí jakékoli kombinace těchto zdrojů:

a) povinné zjišťování;

b) správní údaje, včetně údajů sebraných regulačními orgány;

c) postupy statistických odhadů;

d) údaje předávané profesními organizacemi v odvětví železnic;

e) studie ad hoc.

3.  Vnitrostátní orgány přijmou opatření nezbytná pro koordinaci používaných zdrojů údajů a k zajištění kvality statistických údajů předávaných Eurostatu.

Článek 6

Předávání statistických údajů Eurostatu

1.  Členské státy předávají Eurostatu statistické údaje uvedené v článku 4.

2.  Opatření pro předávání statistických údajů uvedených v článku 4 budou stanovena postupem podle čl. 11 odst. 2.

Článek 7

Šíření

1.  Statistické údaje Společenství založené na údajích uvedených v přílohách A až H tohoto nařízení šíří Eurostat. V této souvislosti a vzhledem k vlastnostem evropského železničního trhu lze údaje považované za důvěrné podle čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství zveřejnit, pouze pokud

a) jsou tyto údaje veřejnosti v členských státech již přístupné nebo

b) provozovatel železniční dopravy poskytl předem výslovný souhlas se zveřejněním.

Vnitrostátní orgány požádají provozovatele železniční dopravy o dovolení zveřejnit požadované údaje a při předávání údajů Eurostatu informují Eurostat o výsledku této žádosti.

2.  Informace předávané podle přílohy I se nezveřejňují.

Článek 8

Kvalita statistických údajů

1.  Za účelem pomoci členským státům s udržováním kvality statistických údajů v oblasti železniční dopravy Eurostat připraví a zveřejní metodologická doporučení. Tato doporučení zohlední nejlepší zkušenosti vnitrostátních orgánů, provozovatelů železniční dopravy a profesních organizací v odvětví železnic.

2.  Kvalitu statistických údajů hodnotí Eurostat. Proto členské státy na žádost Eurostatu poskytnou informace o metodách používaných při vytváření statistik.

Článek 9

Zpráva

Po třech letech sběru údajů podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech získaných při práci prováděné podle tohoto nařízení, a případně k ní připojí vhodné návrhy. Tato zpráva bude zahrnovat výsledky hodnocení kvality podle článku 8. Zpráva bude hodnotit dopad uplatňování ustanovení o důvěrnosti statistických údajů stanovených v nařízení (ES) č. 322/97 na kvalitu statistických údajů o železnici. Zhodnotí také přínosy dostupnosti statistických údajů v této oblasti, náklady na získávání těchto statistických údajů a zatížení provozovatelů.

▼M3

Článek 10

Prováděcí pravidla

1.  Opatření pro předávání údajů Eurostatu se přijímají regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.

2.  Komise přijímá tato prováděcí opatření:

a) úprava prahových hodnot pro zjednodušené vykazování (článek 4);

b) úprava definic a přijetí dalších definic (čl. 3 odst. 2);

c) úprava obsahu příloh (článek 4);

d) přesné stanovení informací, které mají být poskytovány pro zprávy o kvalitě a porovnatelnosti výsledků (čl. 8 odst. 2).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. a) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 12

Směrnice 80/1177/EHS

1.  Členské státy poskytnou výsledky za rok 2002 v souladu se směrnicí Rady 80/1177/EHS ze dne 4. prosince 1980 o statistickém vykazování železniční nákladní dopravy v rámci regionální statistiky.

2.  Směrnice 80/1177/EHS se zrušuje ode dne 1. ledna 2003.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA AROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ - PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách

— tunokilometrech

Dopravní výkon nákladních vlaků v:

— vlakových kilometrech

Počet přepravených jednotek kombinované dopravy:

— počet

— TEU (jednotka odpovídající 20 stopám) (pro kontejnery a výměnné nástavby)

Referenční období

Rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka A1: Přepravené zboží podle druhu přepravy

Tabulka A2: Přepravené zboží podle druhu zboží (příloha J)

Tabulka A3: Přepravené zboží (pro mezinárodní a tranzitní dopravu) podle země nakládky a země vykládky

Tabulka A4: Přepravené zboží podle kategorií nebezpečných věcí (příloha K)

Tabulka A5: Přepravené zboží podle typu zásilky (nepovinné)

Tabulka A6: Přepravené zboží v jednotkách kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka A7: Počet naložených přepravovaných jednotek kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka A8: Počet prázdných přepravovaných jednotek kombinované dopravy, podle druhu přepravy a typu přepravní jednotky

Tabulka A9: Dopravní výkon nákladních vlaků

Termín pro předání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období pro tabulky A1, A2 a A3

2003

První referenční období pro tabulky A4, A5, A6, A7, A8 a A9

2004

Poznámky:

1.  Druhy přepravy se rozlišují tyto:

— vnitrostátní

— mezinárodní - dovoz

— mezinárodní - vývoz

— tranzitní

2.  Typ zásilky lze rozlišovat takto:

— ucelený vlak

— vozová zásilka

— jiná

3.  Typ přepravní jednotky se rozlišuje takto:

— kontejnery a výměnné nástavby

— návěsy (nedoprovázené)

— silniční vozidla (doprovázená)

4.  U tabulky A3 mohou Eurostat a členské státy učinit opatření za účelem usnadnění sjednocení údajů pocházejících od provozovatelů železniční dopravy v ostatních členských státech a tím zajistit jednotnost údajů.

5.  U tabulky A4 členské státy případně označí, které druhy provozu nejsou v údajích zahrnuty.

6.  U tabulek A2 až A8, nejsou-li k dispozici úplné informace o tranzitní přepravě, uvedou členské státy všechny dostupné údaje.
PŘÍLOHA BROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ - ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách

— tunokilometrech

Dopravní výkon nákladních vlaků v:

— vlakových kilometrech

Referenční období

Rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka B1: Přepravené zboží podle druhu přepravy

Tabulka B2: Dopravní výkon nákladních vlaků

Termín pro předání údajů

Pět měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2004

Poznámky:

1.  Druhy přepravy se rozlišují tyto:

— vnitrostátní

— mezinárodní - dovoz

— mezinárodní - vývoz

— tranzitní
PŘÍLOHA CROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH - PODROBNÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující v:

— počtu cestujících

— osobokilometrech

Dopravní výkon vlaků osobní dopravy ve:

— vlakových kilometrech

Referenční období

Rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka C1: Přepravení cestující podle druhu přepravy (předběžné údaje, pouze počet cestujících)

Tabulka C2: Mezinárodně přepravení cestující podle země nástupu a země výstupu (předběžné údaje, pouze počet cestujících)

Tabulka C3: Přepravení cestující podle druhu přepravy (konečné údaje)

Tabulka C4: Mezinárodně přepravení cestující podle země nástupu a země výstupu (konečné údaje, pouze počet cestujících)

Tabulka C5: Pohyby vlaků pro přepravu cestujících

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období (tabulky C1, C2, C5),

14 měsíců po skončení referenčního období (tabulky C3, C4)

První referenční období

2004

Poznámky:

1.  Druh přepravy se rozlišují takto:

— vnitrostátní

— mezinárodní

2.  U tabulek C1 a C2 mohou členské státy uvádět předběžné údaje založené na prodeji jízdenek ve vykazující zemi nebo na jiném dostupném zdroji. U tabulek C3 a C4 členské státy uvádějí konečné údaje zpracované i na základě informací o prodejích jízdenek mimo vykazující zemi. Tyto informace se dají získat přímo od vnitrostátních orgánů jiných zemí nebo prostřednictvím mezinárodního clearingového vyúčtování jízdného.
PŘÍLOHA DROČNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH - ZJEDNODUŠENÉ VYKAZOVÁNÍ

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravení cestující v:

— počtu cestujících

— osobokilometrech

Pohyby vlaků pro přepravu cestujících ve:

— vlakových kilometrech

Referenční období

Rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka D1: Přepravení cestující

Tabulka D2: Dopravní výkon vlaků osobní dopravy ve:

Termín pro předání údajů

Osm měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2004

Poznámky:

1.  U tabulky D1 mohou členské státy uvádět údaje založené na prodejích jízdenek ve vykazující zemi nebo na jiném dostupném zdroji.
PŘÍLOHA EČTVRTLETNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách

— tunokilometrech

Přepravení cestující v:

— počtu cestujících

— osobokilometrech

Referenční období

Čtvrtletí

Četnost

Čtvrtletní

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka E1: přepravené zboží

Tabulka E2: přepravení cestující

Termín pro předání údajů

Tři měsíce po skončení referenčního období

První referenční období

1. čtvrtletí 2004

Poznámky:

1.  Tabulky E1 a E2 lze předávat na základě předběžných údajů, včetně odhadů. U tabulky E2 mohou členské státy uvádět údaje založené na prodejích jízdenek ve vykazující zemi nebo na jiném dostupném zdroji.

2.  Tyto statistické údaje předávají provozovatelé železniční dopravy spadající pod přílohy A a C.
PŘÍLOHA FREGIONÁLNÍ STATISTIKA PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CESTUJÍCÍCH

Seznam proměnných a měrných jednotek

Přepravené zboží v:

— tunách

Přepravení cestující v:

— počtu cestujících

Referenční období

Rok

Četnost

Jednou za pět let

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka F1: Vnitrostátní přeprava zboží podle regionu nakládky a regionu vykládky (NUTS 2)

Tabulka F2: Mezinárodní přeprava zboží podle regionu nakládky a regionu vykládky (NUTS 2)

Tabulka F3: Vnitrostátní přeprava cestujících podle regionu nástupu a regionu výstupu (NUTS 2)

Tabulka F4: Mezinárodní přeprava cestujících podle regionu nástupu a regionu výstupu (NUTS 2)

Termín pro předání údajů

12 měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2005

Poznámky:

1.  Pokud je místo nakládky nebo vykládky (tabulky F1, F2) nebo nástupu nebo výstupu (tabulky F3, F4) mimo Evropský hospodářský prostor, uvádějí členské státy pouze zemi.

2.  Jako pomoc členským státům s přípravou těchto tabulek poskytne Eurostat členským státům seznam kódů UIC stanic a odpovídající kódy NUTS.

3.  U tabulek F3 a F4 mohou členské státy uvádět údaje založené na prodejích jízdenek nebo jakémkoli jiném dostupném zdroji.

4.  Tyto statistické údaje se předávají za provozovatele železniční dopravy spadající pod přílohy A a C.
PŘÍLOHA GSTATISTIKA DOPRAVNÍCH TOKŮ V ŽELEZNIČNÍ SÍTI

Seznam proměnných a měrných jednotek

Nákladní doprava:

— počet vlaků

Osobní doprava:

— počet vlaků

Ostatní doprava (služební vlaky atd.) (nepovinné):

— počet vlaků

Referenční období

Rok

Četnost

Jednou za pět let

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka G1: Nákladní doprava, podle traťových úseků

Tabulka G2: Osobní doprava, podle traťových úseků

Tabulka G3: Ostatní doprava (služební vlaky atd.) podle traťových úseků (nepovinné)

Termín pro předání údajů

18 měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2005

Poznámky:

1.  Členské státy definují soubor traťových úseků, který musí zahrnovat alespoň železniční transevropskou síť (TEN) na jejich území. Členské státy sdělí Eurostatu:

— geografické souřadnice a jiné údaje nutné k identifikaci a mapování každého traťového úseku, a také spojů mezi úseky;

— informace o vlastnostech (včetně kapacity) vlaků používajících každý traťový úsek.

2.  Každý traťový úsek, který je částí železniční transevropské sítě (TEN) se označí pomocí dalšího atributu v záznamu údajů, aby bylo možné kvantifikovat provoz na železniční síti TEN.

▼M1
PŘÍLOHA HSTATISTIKA NEHOD

Seznam proměnných a měrných jednotek

— Počet nehod (tabulky H1, H2)

— Počet usmrcených osob (tabulka H3)

— Počet těžce zraněných osob (tabulka H4)

Referenční období

Rok

Četnost

Ročně

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Tabulka H1: počet vážných nehod a počet nehod s těžce zraněnými (volitelně) podle druhu nehody

Tabulka H2: počet nehod spojených s přepravou nebezpečných nákladů

Tabulka H3: počet usmrcených osob podle druhu nehody a kategorie osob

Tabulka H4: počet těžce zraněných osob bodle druhu nehody a kategorie osob

Termín pro předání údajů

5 měsíců po uplynutí sledovaného období

První referenční období

2004

Poznámky

1.  Nehody se rozlišují takto:

— srážky (kromě nehod na úrovňových přejezdech)

— vykolejení

— nehody na úrovňových přejezdech

— nehody se škodami na zdraví osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly

— požáry železničních vozidel

— ostatní

— celkem

Druh nehody odkazuje na prvotní nehodu.

2.  Tabulka H2 se dělí takto:

— celkový počet nehod zahrnujících alespoň jedno železniční vozidlo přepravující nebezpečné věci podle seznamu nebezpečných věcí v příloze K

— počet takových nehod, při kterých došlo k uvolnění nebezpečného nákladu

3.  Kategorie osob se rozlišují takto:

— cestující

— zaměstnanci (včetně dodavatelů)

— ostatní

— celkem

4.  Údaje v tabulkách H1 - H4 se poskytují pro všechny železnice v oblasti působnosti tohoto nařízení.

5.  Během prvních pěti let uplatňování tohoto nařízení mohou členské státy předávat tyto statistické údaje podle vnitrostátních definic, pokud nejsou k dispozici údaje odpovídající harmonizovaným definicím (přijatým ►M3  regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3 ◄ ).

▼B
PŘÍLOHA ISeznam proměnných a měrných jednotek

Viz níže

Referenční období

Jeden rok

Četnost

Roční

Seznam tabulek s členěním pro každou tabulku

Viz níže

Termín pro předání údajů

5 měsíců po skončení referenčního období

První referenční období

2003

Poznámky:

Níže uvedené informace (tabulka I1) se předávají pro každý železniční podnik, pro který se poskytují údaje podle příloh A až H.

Tyto informace se použijí:

— ke kontrole, kteří provozovatelé železniční dopravy jsou zahrnuty v tabulkách v přílohách A až H;

— k ověření rozsahu pokrytí příloh A a C ve vztahu k celkové železniční dopravní činnosti.Tabulka I1

Určení zdroje údajů

I1.1.1

Vykazující země

 

I1.1.2

Referenční rok

 

I1.1.3

Název provozovatele železniční dopravy (nepovinné)

 

I1.1.4

Země, kde má provozovatel sídlo

 

Druh činností

I1.2.1

Přeprava zboží: mezinárodní

ano/ne

I1.2.2

Přeprava zboží: vnitrostátní

ano/ne

I1.2.3

Přeprava cestujících: mezinárodní

ano/ne

I1.2.4

Přeprava cestujících: vnitrostátní

ano/ne

Údaje zahrnuté do příloh A až H

 

Příloha A

ano/ne

 

Příloha B

ano/ne

 

Příloha C

ano/ne

 

Příloha D

ano/ne

 

Příloha E

ano/ne

 

Příloha F

ano/ne

 

Příloha G

ano/ne

 

Příloha H

ano/ne

Úroveň dopravní činnosti (nepovinné)

I1.3.1

Přeprava zboží celkem (tuny)

 

I1.3.2

Přeprava zboží celkem (tunokilometry)

 

I1.3.3

Přeprava cestujících celkem (cestující)

 

I1.3.4

Přeprava cestujících celkem (osobokilometry)

 

▼M2
PŘÍLOHA J

NST 2007Oddíl

Popis

01

Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu

02

Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn

03

Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium

04

Potravinářské výrobky, nápoje a tabák

05

Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně

06

Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média

07

Koks a rafinované ropné produkty

08

Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo

09

Jiné nekovové anorganické produkty

10

Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

11

Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny

12

Dopravní prostředky a zařízení

13

Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené

14

Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady

15

Zásilky, balíky

16

Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí

17

Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené

18

Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně

19

Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01–16

20

Jiné věci jinde neuvedené

▼B
PŘÍLOHA K

KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

1. Výbušné látky a předměty

2. Plyny

3. Hořlavé kapalné látky (kapaliny)

4.1. Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky

4.2. Samozápalné látky

4.3. Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

5.1. Látky podporující hoření

5.2. Organické peroxidy

6.1. Jedovaté látky

6.2. Látky působící infekce

7. Radioaktivní látky

8. Žíravé látky

9. Různé nebezpečné látky

Poznámka:

Tyto kategorie jsou kategorie definované v Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), přijatého podle směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí ( 9 ).( 1 ) Úř. věst. C 180 E, 26.6.2001, s. 94.

( 2 ) Úř. věst. C 221, 30.5.2001, s. 63.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. září 2001 (Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 58), Společný postoj Rady ze dne 27. června 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. října 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 4 ) Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 1).

( 5 ) Úř. věst. L 350, 23.12.1980, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

( 6 ) Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 9 ) Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise (Úř. věst. L 30, 1.2.2001, s. 42).

Top