Help Print this page 

Document 32007D0060

Title and reference
Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003
OJ L 32, 6.2.2007, p. 88–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 893–897 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 185 - 187
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 185 - 187
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 48 - 50

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/60(1)/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 32/88


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. října 2006

o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003

(2007/60/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 58/2003 přenáší na Komisi pravomoc rozhodnout o vytvoření výkonných agentur v souladu se statutem stanoveným uvedeným nařízením a o jejich pověření některými úkoly týkajícími se správy jednoho nebo více programů nebo akcí Společenství.

(2)

Vytvoření výkonné agentury má Komisi umožnit, aby se soustředila na své přednostní aktivity a funkce, které není možno přenést na někoho jiného, aniž ovšem přestane ovládat, kontrolovat a být celkově odpovědná za akce spravované výkonnými agenturami.

(3)

Cílem správy programu akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě je provádění projektů technického charakteru, nezahrnuje přijímání politických rozhodnutí a požaduje vysokou úroveň odborných technických a finančních znalostí v průběhu celého projektu.

(4)

Přenesení úkolů spojených s prováděním této akce Společenství na výkonnou agenturu může být provedeno podle jasného oddělení plánování, stanovení priorit a hodnocení programu, které budou podléhat útvarům Komise, a provádění projektů, které bude svěřeno výkonné agentuře.

(5)

Rozbor poměru nákladů a přínosů provedená za tímto účelem ukázala, že vznik výkonné agentury by umožnil zvýšit účinnost provádění transevropské dopravní sítě při nižších nákladech. Vzhledem k vlastnostem transevropské dopravní sítě musí být kladen důraz na přenesení technických úkolů, hlavním úkolem je posílit spojení mezi transevropskou dopravní sítí a společenstvími odborníků.

(6)

Aby mohla dosáhnout cílů stanovených a kontrolovaných Komisí, musí agentura vypracovat odborný posudek na vysoké úrovni. Vytvoření agentury také musí umožnit optimalizovat provádění transevropské dopravní sítě tím, že bude přijímat pracovníky specializované na otázky transevropské dopravní sítě.

(7)

Vytvoření agentury musí zvýšit pružnost při provádění akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě. Roční pracovní program agentury jí musí umožnit zejména přispět k uskutečňování ročních priorit provádění transevropské dopravní sítě, které plánuje a o kterých rozhoduje Komise. Agentura také musí zajistit lepší koordinaci financování s jinými nástroji Společenství.

(8)

Správa založená na výsledcích získaných agenturou, při vytváření nutných koordinačních a kontrolních postupů a okruhů musí umožnit zjednodušení podmínek při provádění transevopské dopravní sítě jednotlivými útvary Komise. Útvary Komise budou moci využívat technické práce agentury, souběžně budou vhodným způsobem podnikat kroky, které předpokládají politické hodnocení.

(9)

Spolupráce agentury s útvary Komise a plnění jejich zvláštních úkolů musí umožnit zlepšení viditelnosti akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru výkonných agentur,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vytvoření agentury

1.   Zřizuje se výkonná agentura pro správu akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě (dále jen „agentura“), jejíž statut je stanoven nařízením (ES) č. 58/2003.

2.   Název agentury je „Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť“.

Článek 2

Umístění

Sídlo agentury je v Bruselu.

Článek 3

Délka trvání

Agentura je zřízena pro období, které začíná dnem 1. listopadu 2006 a končí dnem 31. prosince 2008.

Článek 4

Cíle a úkoly

1.   Agentura je pověřena, v rámci akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě prováděním úkolů týkajících se poskytování finanční pomoci Společenství podle nařízení Rady č. 2236/95 (2), s výjimkou plánování, stanovení priorit, hodnocení programu, přijímání rozhodnutí o financování a legislativního monitorování. Agentura je pověřena vykonáváním zejména těchto úkolů:

(a)

řízení přípravné fáze, financování a sledování finanční pomoci poskytnuté projektům společného zájmu v rámci rozpočtu na transevropské dopravní sítě i nezbytné kontroly prováděné za tímto účelem a přijímání odpovídajících rozhodnutí při použití přenesených pravomocí Komise;

(b)

koordinace s ostatními nástroji Společenství, zajištění lepší koordinace pomocí na všech trasách prioritních projektů, které jsou také příjemcem financí od strukturálních fondů, Fondu soudržnosti i Evropské investiční banky;

(c)

technická pomoc iniciátorům projektů v oblasti finančního inženýrství projektů a rozvoj společných metod hodnocení;

(d)

přijímání nástrojů pro plnění příjmů a výdajů rozpočtu a výkon všech činností potřebných pro řízení akcí Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě podle nařízení Rady (ES) č. 2236/95 na základě přenesených pravomocí Komise, a zejména činností souvisejících s přidělováním zakázek a příspěvků (3);

(e)

sběr, rozbor a předávání všech informací nutných k provádění transevropské sítě Komisi;

(f)

veškerá technická a správní podpora požadovaná Komisí.

2.   Provádění úkolů podle odst. 1 písm. b) se nedotýká odpovědnosti orgánů řídících operační programy spolufinancované strukturálními fondy nebo Fondem soudržnosti pokud jde o výběr nebo provádění projektů, které jsou součástí transevropské dopravní sítě, ani finanční odpovědnosti členských států v rámci sdíleného řízení těchto programů;

3.   Mimo úkolů uvedených v odstavci 1 může být agentura pověřena Komisí, po vyjádření stanoviska Výboru výkonných agentur, prováděním úkolů stejné povahy v rámci jiných programů nebo akcí Společenství ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 58/2003, za podmínky, že tyto programy nebo akce zůstávají v mezích akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě.

4.   Rozhodnutí o přenesení pravomocí Komise podrobně definuje všechny úkoly svěřené agentuře a je upraveno podle dodatečných úkolů, které by mohly být agentuře svěřeny. Pro informaci je předáno výborům výkonných agentur.

Článek 5

Organizační struktura

1.   Agentura je řízena řídícím výborem a ředitelem, kteří jsou jmenováni Komisí.

2.   Členové řídícího výboru jsou jmenováni na dobu, která je uvedena v článku 3.

3.   Ředitel agentury je jmenován na dobu, která je uvedena v článku 3.

Článek 6

Grant

Agentura dostává příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství, čerpaný z finančních prostředků přidělených na akci Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě a případně jiných programů nebo akcí Společenství, jejichž prováděním byla agentura pověřena podle čl. 4 odst. 3.

Článek 7

Dohled a zpráva o provádění

Agentura podléhá dohledu Komise a musí pravidelně předávat zprávu o provádění akce Společenství v odvětví transevropské dopravní sítě, kterou je pověřená, podle postupů a četnosti stanovených v pověřovacím rozhodnutí.

Článek 8

Provádění provozního rozpočtu

Agentura provádí svůj provozní rozpočet podle ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 (4).

V Bruselu dne 26. října 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 228, 23.9.1995.

(3)  Úř. věst. L 228, 23.9.1995, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 297, 22.9.2004, s. 6.


Top