EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0058

Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství

OJ L 11, 16.1.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 235 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 256 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 83 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/58/oj

32003R0058Úřední věstník L 011 , 16/01/2003 S. 0001 - 0008


Nařízení Rady (ES) č. 58/2003

ze dne 19. prosince 2002,

kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V celé řadě oblastí se v rámci činností podle článku 3 Smlouvy vytváří stále větší počet programů zaměřených na různé kategorie příjemců. Komise je zpravidla pověřena prováděním těchto programů (dále jen "programy Společenství").

(2) Provádění těchto programů Společenství je financováno přinejmenším částečně z položek souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(3) Podle článku 274 Smlouvy je Komise odpovědná za plnění rozpočtu.

(4) Jestliže má být Komise řádně odpovědná občanům, musí se zaměřit především na své institucionální úkoly. Proto by měla mít možnost přenést některé úkoly týkající se správy programů Společenství na třetí subjekty. Externí zajištění určitých správních úkolů by mohlo navíc být efektivnější cestou k dosažení cílů programů Společenství.

(5) Externí zajišťování správních úkolů by ale mělo být prováděno pouze v rozsahu vymezeném institucionálním systémem stanoveném ve Smlouvě. To znamená, že úkoly, které jsou Smlouvou uloženy orgánům a které vyžadují zmocnění k provádění politických rozhodnutí v praxi, nemohou být zajišťovány externě.

(6) Externí zajišťování by mělo navíc být podrobeno analýze nákladů a přínosů se zřetelem k množství faktorů, jako například zjišťování úkolů, u nichž je externí zajišťování odůvodněné, a analýza nákladů a přínosů, která zohlední náklady na řízení a kontrolu, dopad na lidské zdroje, hospodárnost a pružnost při provádění úkolů zajišťovaných externě, zjednodušení používaných postupů, přiblížení externích činností ke konečným příjemcům, zviditelnění Společenství jako původce dotčeného programu Společenství a potřebu dbát na udržování přiměřené úrovně odborných znalostí uvnitř Komise.

(7) Jedna z forem externího zajišťování spočívá v použití subjektů Společenství, které mají právní subjektivitu ("výkonné agentury").

(8) K zajištění institucionální jednoty výkonných agentur je třeba upravit jejich statut, zejména co se týče některých podstatných prvků jejich struktury, úkolů, postupů, rozpočtového systému, zaměstnanců a dohledu a odpovědnosti.

(9) Jako orgán odpovědný za provádění různých programů Společenství je Komise nejlépe schopna posoudit, zda a v jakém rozsahu je účelné pověřit správou úkolů týkajících se jednoho nebo více určitých programů Společenství výkonnou agenturu. Pověření však nezprošťuje Komisi jejích odpovědností podle Smlouvy, zejména podle článku 274. Proto musí Komise mít možnost úzce vymezit činnost každé výkonné agentury a průběžně kontrolovat její úkony a zejména její řídící orgány.

(10) To znamená, že Komise musí mít pravomoc rozhodnout o zřízení a případně zrušení výkonné agentury v souladu s tímto nařízením. Jelikož rozhodnutí zřídit výkonnou agenturu je na opatření obecného významu ve smyslu článku 2 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4], mělo by být toto rozhodnutí přijato v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES.

(11) Komise musí rovněž být oprávněna jmenovat jak členy řídícího výboru každé výkonné agentury, tak jejího ředitele, aby bylo zajištěno, že přenesením úkolů, které jsou její vlastní výsadou, na výkonnou agenturu na nimi Komise neztrácí kontrolu.

(12) Činnosti prováděné výkonnou agenturou musí rovněž být plně v souladu s plánem stanoveným Komisí pro programy Společenství, do jejichž správy je agentura zapojena. Roční pracovní program výkonné agentury musí proto být předložen Komisi ke schválení a musí být v souladu s rozhodnutími o rozpočtu.

(13) Má-li se zajistit, aby externí činnosti byly účelné a aby se plně využily výhody plynoucí z odborných znalostí výkonné agentury, měla by být Komise oprávněna pověřit výkonnou agenturu prováděním všech nebo některých úkolů týkajících se jednoho nebo několika programů Společenství s výjimkou těch, které vyžadují zmocnění k provádění politických rozhodnutí v praxi. Úlohy, které mohou být přeneseny, zahrnují správu některých nebo všech fází určitého projektu, plnění rozpočtu, shromažďování a zpracování informací, které se mají předložit Komisi, a vypracování doporučení pro Komisi.

(14) Jelikož rozpočet výkonné agentury je určen jen pro financování jejích provozních nákladů, její příjmy by měl tvořit hlavně příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropské unie stanovený rozpočtovým orgánem a čerpaný z finančních prostředků přidělených na programy Společenství, na jejichž správě se agentura podílí.

(15) S ohledem na použití článku 274 Smlouvy musí být částky přidělené na programy Společenství, jejichž správu provádí výkonná agentura, ponechány na účtu souhrnného rozpočtu Evropské unie a musí být plněny přímým účtováním na vrub účtu tohoto rozpočtu. Finanční operace vztahující se k těmto přiděleným částkám musí proto být prováděny v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [5].

(16) Výkonná agentura může být také pověřena prováděním úkolů týkajících se správy programů, které jsou financovány z jiných zdrojů než ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. To by však nemělo vést ani nepřímo k překročení provozních nákladů, které by musely být hrazeny z dodatečných položek souhrnného rozpočtu. V takových případech se toto nařízení použije s výhradou zvláštních ustanovení v základních aktech týkajících se dotčených programů Společenství.

(17) Za účelem průhlednosti a spolehlivosti hospodaření výkonných agentur je třeba provádět vnitřní a vnější kontrolu jejich úkonů. Proto by výkonné agentury měly odpovídat za svou činnost a Komise by měla nad nimi vykonávat správní dohled, aniž by tím byly dotčeny kontrolní pravomoci Soudního dvora.

(18) Veřejnost by měla mít přístup k dokumentům výkonné agentury za podmínek a v mezích stanovených v článku 255 Smlouvy.

(19) Každá výkonná agentura musí spolupracovat intenzivně a nepřetržitě s útvary Komise příslušnými pro programy Společenství, na jejichž správě se agentura podílí. Pro co největší usnadnění této spolupráce by každá výkonná agentura měla sídlit v místě, kde je umístěna Komise a její útvary podle Protokolu o umístění sídel orgánů a některých subjektů a útvarů Evropských společenství a Europolu připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvám o založení Evropského společenství, Evropského společenství uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii.

(20) Pro přijetí tohoto nařízení Smlouva nestanoví jiné pravomoci než pravomoci podle článku 308,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Toto nařízení stanoví statut výkonných agentur, které Komise v rámci své kompetence a odpovědnosti může pověřit některými úkoly správy programů Společenství.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "výkonnou agenturou" právní subjekt zřízený v souladu s tímto nařízením;

b) "programem Společenství" každé opatření, soubor opatření nebo jiná iniciativa, pro které příslušný základní akt nebo rozpočtové opatření vyžaduje, aby Komise přidělila finanční prostředky jedné nebo více kategorií určitých příjemců.

Článek 3

Zakládání a rušení výkonných agentur

1. Komise může po předchozí analýze nákladů a přínosů rozhodnout o zřízení výkonné agentury, kterou pověří některými úkoly při správě jednoho nebo více programů Společenství. Komise stanoví dobu, na kterou je výkonná agentura zřízena.

Při analýze nákladů a přínosů se přihlíží k řadě faktorů, jako například určení úkolů, které odůvodňují externí zajištění, analýza nákladů a přínosů, která zohlední náklady na řízení a kontrolu, dopad na lidské zdroje, možné úspory v rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie, hospodárnost a pružnost při provádění úkolů zajišťovaných externě, zjednodušení používaných postupů, přiblížení externích činností ke konečným příjemcům, zviditelnění Společenství jako původce dotčeného programu Společenství a potřebu dbát na udržování přiměřené úrovně odborných znalostí uvnitř Komise.

2. Ve lhůtě stanovené při zřízení výkonné agentury může Komise rozhodnout o prodloužení doby, na kterou je zřízena, o dobu nepřekračující dobu původně stanovenou. K prodloužení může dojít opakovaně. Pokud Komise má za to, že nadále nepotřebuje služby výkonné agentury, kterou zřídila, nebo že další existence výkonné agentury není v souladu se zásadou řádného finančního řízení, rozhodne o jejím zrušení. V tom případě jmenuje dva likvidátory. Komise také stanoví podmínky pro likvidaci výkonné agentury. Čistý zůstatek po likvidaci se převede do souhrnného rozpočtu Evropské unie. Rozhodnutí o prodloužení doby, na kterou je výkonná agentura zřízena, opakovaném prodloužení takové doby nebo o zrušení výkonné agentury je třeba učinit na základě analýzy nákladů a přínosů uvedené v odstavci 1.

3. Komise přijímá rozhodnutí uvedená v odstavcích 1 a 2 postupem podle čl. 24 odst. 2. Tato rozhodnutí mohou být změněna stejným postupem. Komise předloží výboru uvedenému v čl. 24 odst. 1 veškeré informace v této souvislosti nezbytné, zejména analýzu nákladů a přínosů uvedenou v odstavci 1 tohoto článku a hodnotící zprávy uvedené v článku 25.

4. Při přijímání programu Společenství uvědomí Komise rozpočtový orgán o záměru zřídit výkonnou agenturu pro provádění programu.

5. Všechny výkonné agentury zřízené podle odstavce 1 tohoto článku musí splňovat ustanovení tohoto nařízení.

Článek 4

Právní postavení

1. Výkonná agentura je subjektem Společenství plnícím úlohu veřejné služby.

2. Výkonná agentura má právní subjektivitu. V jednotlivých členských státech jí přísluší co nejširší způsobilost k právům a k právním úkonům přiznávaná právnickým osobám podle vnitrostátního práva. Může zejména nabývat nebo zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem. K tomuto účelu je zastupována svým ředitelem.

Článek 5

Sídlo

1. Sídlo výkonné agentury je v místě, kde je umístěna Komise a její útvary podle Protokolu o umístění sídel orgánů a některých subjektů a útvarů Evropských společenství a Europolu.

2. Výkonná agentura stanoví svou vnitřní organizaci podle potřeb správy programů Společenství, jejichž správou je pověřena, a podle pravidel řádného finančního řízení.

Článek 6

Úkoly

1. K dosažení cíle stanoveného v čl. 3 odst. 1 může Komise pověřit výkonnou agenturu úkoly potřebnými pro provádění programu Společenství s výjimkou úkolů vyžadujících zmocnění k provádění politických rozhodnutí v praxi.

2. Výkonné agentury mohou být pověřovány zejména těmito úkoly:

a) správa některých nebo všech fází určitého projektu v rámci provádění programů Společenství, vykonávání nezbytných příslušných kontrol a přijímání odpovídajících rozhodnutí za použití přenesených pravomocí Komise;

b) přijímání nástrojů pro plnění rozpočtových příjmů a výdajů a výkon všech činností potřebných pro provádění programu Společenství na základě přenesených pravomocí Komise, a zejména činností souvisejících s přidělováním zakázek a grantů;

c) shromažďování, analyzování a předkládání Komisi všech informací potřebných k usměrňování provádění programu Společenství.

3. Podmínky, kritéria, parametry a postupy, které výkonná agentura musí splňovat při provádění úkolů uvedených v odstavci 2 a podrobnosti týkající se kontrol prováděných útvary Komise odpovědnými za programy Společenství, na jejichž správě se výkonná agentura podílí, vymezuje Komise v pověřovacím aktu.

Článek 7

Organizační struktura

1. Výkonná agentura je řízena řídícím výborem a ředitelem.

2. Zaměstnanci výkonné agentury jsou podřízeni řediteli.

Článek 8

Řídící výbor

1. Řídící výbor se skládá z pěti členů jmenovaných Komisí.

2. Funkční období členů řídícího výboru trvá zpravidla dva roky, přičemž se přihlíží k délce období stanovené pro provádění programu Společenství, jehož správou byla výkonná agentura pověřena. Mohou být jmenováni opakovaně. Po uplynutí funkčního období nebo v případě odstoupení z funkce zůstávají členové ve funkci, dokud nejsou jmenováni na další funkční období nebo dokud nejsou nahrazeni.

3. Řídící výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

4. Schůze řídícího výboru svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok. Řídící výbor se může rovněž sejít na žádost nejméně prosté většiny jeho členů nebo na žádost ředitele.

5. Člen řídícího výboru, který se nemůže zúčastnit schůze, může být zastoupen jiným členem zvláště zmocněným k zastupování na dotčené schůzi. Každý člen může zastupovat pouze jednoho dalšího člena. Pokud se předseda nemůže zúčastnit, předsedá řídícímu výboru místopředseda.

6. Rozhodnutí řídícího výboru se přijímají prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 9

Úkoly řídícího výboru

1. Řídící výbor přijme svůj jednací řád.

2. Na návrh ředitele a se souhlasem Komise schválí řídící výbor nejpozději před začátkem každého roku roční pracovní program výkonné agentury, který obsahuje ukazatele dílčích cílů a výkonů. Pracovní program musí odpovídat programu stanovenému Komisí podle právních předpisů týkajících se tvorby těch programů Společenství, na jejichž správě se výkonná agentura podílí. Roční pracovní program může být změněn během následujícího roku stejným postupem, aby zejména zohlednil rozhodnutí Komise týkající se dotyčných programů Společenství. U projektů zahrnutých v ročním pracovním programu se uvádí odhad nezbytných nákladů.

3. Řídící výbor přijme provozní rozpočet výkonné agentury postupem stanoveným v článku 13.

4. Řídící výbor rozhodne po obdržení souhlasu Komise o přijetí jakýchkoli darů, dědictví a grantů z jiných zdrojů než ze zdrojů Společenství.

5. Řídící výbor rozhoduje o vnitřní organizaci výkonné agentury.

6. Řídící výbor schvaluje zvláštní pravidla pro výkon práva přístupu k dokumentům výkonné agentury v souladu s čl. 23 odst. 1.

7. Nejpozději do 31. března každého roku řídící výbor přijme a předloží Komisi roční zprávu o činnosti spolu s finančními a správními informacemi. Zpráva se vypracuje podle čl. 60 odst. 7 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. Zpráva má obsahovat informace jak o použití provozních položek k programu Společenství spravovanému výkonnou agenturou, tak o plnění jejího provozního rozpočtu.

Komise nejpozději do 15. června každého roku předá rozpočtovému orgánu souhrn ročních zpráv výkonných agentur za předchozí rok připojený ke zprávě uvedené v čl. 60 odst. 7 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

8. Řídící výbor přijímá a provádí opatření k potírání podvodů a nesrovnalostí.

9. Řídící výbor vykonává další úkoly svěřené mu tímto nařízením.

Článek 10

Ředitel

1. Komise jmenuje ředitele výkonné agentury, který je do této funkce jmenován podle služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanoveného nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [6] (dále jen "služební řád").

2. Ředitel je jmenován zpravidla na dobu čtyř let, přičemž se přihlíží k délce období stanoveného pro provádění programu Společenství, jehož správou je výkonná agentura pověřena. Může být jmenován opakovaně. Po obdržení stanoviska řídícího výboru může Komise odvolat ředitele z funkce před uplynutím funkčního období.

Článek 11

Povinnosti ředitele

1. Ředitel zastupuje výkonnou agenturu a je pověřen jejím řízením.

2. Ředitel připravuje schůze řídícího výboru, a zejména návrh ročního pracovního programu výkonné agentury. Ředitel se podílí bez hlasovacího práva na činnosti řídícího výboru.

3. Ředitel zajistí provádění ročního pracovního programu výkonné agentury. Ředitel odpovídá zejména za plnění úkolů uvedených v článku 6 a přijímá k tomu účelu odpovídající rozhodnutí. Ředitel jedná jako pověřená schvalující osoba výkonné agentury, pokud jde o použití provozních položek vztahujících se k programům Společenství, do jejichž správy je agentura zapojena a jejichž rozpočet má agentura plnit na základě přenesení pravomocí Komisí.

4. Ředitel vypracovává předběžný rozvrh příjmů a výdajů a jako schvalující osoba spravuje provozní rozpočet výkonné agentury v souladu s finančním nařízením uvedeným v článku 15.

5. Ředitel odpovídá za přípravu a zveřejňování zpráv, které výkonná agentura povinně předkládá Komisi. Jedná se zejména o roční zprávy o činnosti výkonné agentury uvedené v čl. 9 odst. 7 a všechny další zprávy obecné nebo zvláštní povahy, jejichž vypracování si Komise od výkonné agentury vyžádá.

6. Ředitel je zmocněn podle pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství uzavírat pracovní smlouvy se zaměstnanci výkonné agentury. Ředitel řídí všechny ostatní záležitosti týkající se personálního řízení výkonné agentury.

7. V souladu s finančním nařízením o souhrnném rozpočtu Evropských společenství vytváří ředitel řídící systém a systém vnitřní kontroly přizpůsobené úkolům, jimiž je pověřena výkonná agentura, aby se zajistila legalita, řádnost a účelnost prováděných operací.

Článek 12

Provozní rozpočet

1. Odhady všech příjmů a výdajů výkonné agentury se vypracovávají na každý rozpočtový rok, který je shodný s rokem kalendářním, a uvádějí se v jejím provozním rozpočtu. Odhady, které zahrnují plán pracovních míst výkonné agentury, se předkládají rozpočtovému orgánu s dokumenty týkajícími se předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie. Plán pracovních míst, skládající se jen z dočasných pracovních míst a upřesňující počet, stupeň a kategorii zaměstnanců výkonné agentury v daném rozpočtovém roce, schvaluje rozpočtový orgán a uvádí se v příloze ke kapitole III – Komise – souhrnného rozpočtu Evropské unie.

2. Provozní rozpočet výkonné agentury musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3. Příjmy výkonné agentury zahrnují příspěvky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, aniž tím jsou dotčeny ostatní příjmy stanovené rozpočtovým orgánem, čerpané z finančních prostředků na programy Společenství, jejichž správou je agentura pověřena.

Článek 13

Sestavování provozního rozpočtu

1. Každý rok ředitel vypracovává návrh provozního rozpočtu výkonné agentury na pokrytí provozních nákladů agentury v následujícím rozpočtovém roce a předkládá jej ke schválení řídícímu výboru.

2. Nejpozději do 1. března každého roku přijímá řídící výbor návrh provozního rozpočtu včetně plánu pracovních míst na následující rozpočtový rok a předkládá jej Komisi.

3. Na základě tohoto návrhu rozpočtu a s přihlédnutím k programům Společenství, na jejichž správě se výkonná agentura podílí, navrhne Komise při sestavování ročního rozpočtu roční příspěvek na provozní rozpočet výkonné agentury.

4. Na počátku každého rozpočtového roku řídící výbor přijme provozní rozpočet výkonné agentury na základě roční dotace stanovené rozpočtovým orgánem současně s přijetím ročního pracovního programu, upraví rozpočet podle různých příspěvků poskytnutých výkonné agentuře a podle finančních prostředků z jiných zdrojů.

5. Konečný provozní rozpočet agentury může být přijat až po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie.

6. Když Komise hodlá zřídit výkonnou agenturu, uvědomí o tom rozpočtový orgán v souladu s pravidly rozpočtového procesu a při dodržení zásady průhlednosti:

a) zdrojů, to jest jednotlivých finančních položek a pracovních míst potřebných k činnosti výkonné agentury;

b) plánovaného dočasného přidělení úředníků Komise do výkonné agentury;

c) administrativních prostředků uvolněných přenesením úkolů útvarů Komise na výkonnou agenturu a jejich přerozdělení.

7. V souladu s finančním nařízením uvedeným v článku 15 se všechny pozměňovací návrhy týkající se provozního rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, předkládají v opravném rozpočtu přijímaném postupem podle tohoto článku.

Článek 14

Plnění provozního rozpočtu a absolutorium

1. Provozní rozpočet výkonné agentury plní ředitel.

2. Účty výkonné agentury jsou konsolidovány s účty Komise postupem podle článků 127 a 128 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 a podle těchto ustanovení:

a) každý rok ředitel předkládá podrobné průběžné vyúčtování všech příjmů a výdajů za předcházející rozpočtový rok řídícímu výboru, který jej dále předkládá nejpozději do 1. března účetnímu Komise a Účetnímu dvoru;

b) účetní závěrka se předává účetnímu Komise a Účetnímu dvoru nejpozději do 1. července následujícího roku.

3. Evropský parlament na doporučení Rady udělí výkonné agentuře absolutorium za plnění rozpočtu nejpozději do 29. dubna roku N + 2 roku po přezkoumání zprávy Účetním dvorem.

Absolutorium se uděluje současně s absolutoriem za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 15

Finanční nařízení pro provozní rozpočet

Standardní finanční nařízení o provozním rozpočtu výkonné agentury schvaluje Komise. Toto standardní nařízení se může odchýlit od finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství jen v případě zvláštních provozních potřeb výkonné agentury.

Článek 16

Finanční nařízení pro provozní položky

1. Pokud Komise pověří výkonnou agenturu prováděním úkolů týkajících se použití provozních položek rozpočtu pro programy Společenství podle čl. 6 odst. 2 písm. b), jsou tyto položky zapsány do souhrnného rozpočtu Evropské unie a jejich použití se účtuje přímo na vrub rozpočtu na odpovědnost Komise.

2. Ředitel jednající jako pověřená schvalující osoba výkonné agentury je povinen se ve věcech použití těchto provozních položek řídit podmínkami stanovenými ve finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

3. Absolutorium za použití provozních položek se uděluje v rámci absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie podle článku 276, jehož je nedílnou součástí.

Článek 17

Programy financované z jiných zdrojů než ze souhrnného rozpočtu Evropské unie

Použitím článků 13 a 16 nejsou dotčena zvláštní ustanovení základních aktů týkajících se programů financovaných ze zdrojů jiných než ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Článek 18

Zaměstnanci

1. Zaměstnanci výkonné agentury jsou úředníci Společenství přidělení jako dočasní zaměstnanci do vedoucích funkcí ve výkonné agentuře a další dočasní zaměstnanci přímo zaměstnaní výkonnou agenturou, jakož i další pracovníci zaměstnaní výkonnou agenturou na základě smluv na dobu určitou, které lze prodlužovat. Povaha smlouvy (veřejnoprávní či soukromoprávní), její trvání a rozsah povinností vůči agentuře a příslušná kritéria způsobilosti se určují na základě zvláštní povahy úkolů, které mají být vykonávány, a na základě služebního řádu a vnitrostátních právních předpisů.

2. S výhradou stálých činností a bez ohledu na typ dočasného přidělení úředníka orgán, z nějž je přidělen,

a) po dobu jeho dočasného přidělení neobsadí místo uvolněné tímto dočasným přidělením;

b) přihlédne při paušálním snížení k nákladům na úředníky přidělené k výkonným agenturám.

Celkový počet pracovních míst uvedených v odstavci 1 a v odst. 2 prvním pododstavci by však neměl překročit počet pracovních míst nezbytných pro plnění úkolů svěřených výkonné agentuře Komisí.

3. Řídící výbor po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí pravidla pro personální řízení výkonné agentury.

Článek 19

Výsady a imunity

Protokol ze dne 8. dubna 1965 o výsadách a imunitách Evropských společenství se vztahuje jak na výkonnou agenturu, tak na její zaměstnance v míře, v jaké se na ně vztahuje služební řád.

Článek 20

Dohled

1. Na provádění programů Společenství svěřené výkonným agenturám dohlíží Komise. Tento dohled se řídí postupy přijatými podle čl. 6 odst. 3.

2. Funkci interního auditora vykonává ve výkonné agentuře interní auditor Komise.

3. Komise a výkonná agentura provádějí podle svých pravomocí doporučení interních auditorů.

4. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), zřízený rozhodnutím Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 [7], má stejné pravomoci vůči výkonným agenturám a jejich zaměstnancům jako vůči útvarům Komise. Při svém zřízení výkonná agentura přistupuje k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). [8] Řídící výbor toto přistoupení formalizuje a přijímá předpisy potřebné k vnitřním vyšetřováním prováděným Evropský úřadem pro boj proti podvodům.

5. Účetní dvůr přezkoumává účetnictví výkonné agentury podle článku 248 Smlouvy.

6. Všechny právní úkony výkonné agentury, a zejména všechna jí přijatá rozhodnutí a uzavřené smlouvy musí výslovně umožňovat, aby interní auditor Komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům a Účetní dvůr mohli provádět kontroly dokladů a kontroly na místě týkající se všech dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Společenství, včetně konečných příjemců.

Článek 21

Odpovědnost

1. Smluvní odpovědnost výkonné agentury se řídí právem, kterým se řídí daná smlouva.

2. V případě mimosmluvní odpovědnosti je výkonná agentura povinna nahradit jakoukoli škodu způsobenou agenturou nebo jejími zaměstnanci při plnění jejich povinností podle obecných zásad společných právním řádům členských států. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se náhrady v případě odpovědnosti za škodu.

3. Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči výkonné agentuře se řídí předpisy, které se na ně vztahují.

Článek 22

Platnost právních úkonů

1. Každý úkon výkonné agentury, který poškozuje třetí osobu, může být napaden u Komise kteroukoli osobou dotčenou přímo nebo individuálně, anebo členským státem stížností k přezkoumání jeho legality.

Správní stížnost se podává Komisi ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dotčená osoba nebo dotčený členský stát dozvědí o napadeném úkonu.

Po vyslechnutí argumentů dotčené osoby nebo dotčeného členského státu a argumentů výkonné agentury rozhodne Komise o správní stížnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne podání stížnosti. Aniž je dotčena povinnost Komise písemně odpovědět a uvést odůvodnění svého rozhodnutí, neodpoví-li Komise ve stanovené lhůtě, považuje se stížnost za zamítnutou.

2. Komise může i bez návrhu přezkoumat jakýkoli úkon výkonné agentury. Komise rozhodne ve lhůtě dvou měsíců ode dne zahájení přezkoumání po vyslechnutí argumentů agentury.

3. Pokud se Komise podle odstavců 1 nebo 2 zabývá určitým úkonem, může pozastavit jeho provádění nebo nařídit předběžná opatření. Ve svém konečném rozhodnutí může Komise potvrdit oprávněnost úkonu výkonné agentury nebo rozhodnout, že agentura musí úkon zcela nebo zčásti změnit.

4. Výkonné agentury musí učinit nezbytná opatření v přiměřené lhůtě pro dosažení souladu s rozhodnutím Komise.

5. Proti výslovnému nebo konkludentnímu rozhodnutí Komise o stížnosti lze podat žalobu k Soudnímu dvoru podle článku 230 Smlouvy.

Článek 23

Přístup k dokumentům a důvěrnost

1. Na případy, kdy výkonné agentury obdrží žádost o přístup k dokumentům v jejich držení, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. [9]

Řídící výbor přijme zvláštní prováděcí pravidla k uvedenému nařízení nejpozději do šesti měsíců ode dne zřízení výkonné agentury.

2. Členové řídícího výboru, ředitel a zaměstnanci a všechny osoby zúčastněné na činnosti výkonné agentury mají povinnost i po ukončení plnění svých povinností nevyzrazovat informace, na které se vztahuje profesní tajemství.

Článek 24

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor nazvaný "Výbor pro výkonné agentury".

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 25

Hodnocení

1. Externí hodnotící zprávu za první tři roky činnosti každé výkonné agentury vypracovává Komise a předkládá ji řídícímu výboru výkonné agentury, Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru. Zpráva obsahuje analýzu nákladů a přínosů podle čl. 3 odst. 1.

2. Toto hodnocení se provádí opakovaně jednou za tři roky za stejných podmínek.

3. Podle výsledků hodnotících zpráv přijmou výkonná agentura a Komise veškerá vhodná opatření pro řešení případných zjištěných obtíží.

4. Pokud Komise po vyhodnocení shledá, že další existence výkonné agentury není nadále s ohledem na řádné finanční řízení odůvodněná, rozhodne o jejím zrušení.

Článek 26

Přechodná ustanovení

Pokud výkonné agentury již byly zřízeny:

a) vypracují roční zprávu o činnosti podle čl. 9 odst. 7 poprvé za rozpočtový rok 2003;

b) lhůta uvedená v čl. 14 odst. 2 písm. b) pro předání účetní závěrky se poprvé týká rozpočtového roku 2005;

c) pro rozpočtové roky před rokem 2005 musí být účetní závěrka předána do 15. září.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost desátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2002.

Za Radu

předsedkyně

L. Espersen

[1] Úř. věst. C 120 E, 24.4.2001, s. 89 a Úř. věst. C 103 E, 30.4.2002, s. 253.

[2] Stanovisko ze dne 5. července 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 345, 6.12.2001, s. 1.

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 490/2002 (Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 1).

[7] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20.

[8] Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

[9] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

--------------------------------------------------

Top