EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011H0622

2011/622/EU: Doporučení Komise ze dne 20. září 2011 týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu Text s významem pro EHP

OJ L 243, 21.9.2011, p. 23–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Nahrazeno 32014H0881

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/622/oj

21.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/23


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 20. září 2011

týkající se postupu pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu

(Text s významem pro EHP)

(2011/622/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

Podle bodu 7.3.4 přílohy rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura“ transevropského konvenčního železničního systému (1) mohou stávající tratě, u nichž se nevyžaduje projekt obnovy nebo modernizace, umožňovat provoz vozidel, která splňují TSI, a zároveň jsou splněny základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (2). Provozovatel infrastruktury by měl být v takovém případě na dobrovolném základě schopen vyplnit registr infrastruktury v souladu s přílohou D rozhodnutí 2011/275/EU. Je třeba doporučit společný postup, který se má použít pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI stanovenými v rozhodnutí 2011/275/EU,

DOPORUČUJE, ABY

byl pro prokázání úrovně shody stávajících pevných zařízení se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu použit postup uvedený v příloze.

V Bruselu dne 20. září 2011.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 126, 14.5.2011, s. 53.

(2)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Postup pro prokázání úrovně shody stávajících železničních tratí se základními parametry technických specifikací pro interoperabilitu

1.   Úvod

1.1   Technická oblast působnosti

Tento postup se vztahuje na tyto subsystémy železničního systému Unie:

a)

strukturální subsystém „infrastruktura“ a

b)

strukturální subsystém „energetika“

Oba tyto subsystémy jsou uvedeny v seznamu subsystémů v příloze II bod 1 směrnice 2008/57/ES.

1.2   Zeměpisná oblast působnosti

Zeměpisnou oblastí působnosti tohoto postupu je železniční systém Unie, jak je definován ve směrnici 2008/57/ES.

1.3   Definice

Pro účely tohoto postupu se:

a)

„EI“ rozumí stávající infrastruktura (pevná zařízení) uvedená do provozu před vstupem směrnice 2008/57/ES v platnost nebo tratě uvedené do provozu po vstupu směrnice 2008/57/ES v platnost, aniž byly podrobeny postupu ověření ES;

b)

„prokázáním shody EI“ rozumí ověření, zda jsou základní parametry subsystému a/nebo prvky stávajících tratí v souladu s požadavky příslušných TSI;

c)

„osvědčením o prokázání shody EI“ rozumí dokument vydaný nezávislým posuzovatelem po prokázání shody EI;

d)

„prohlášením o prokázání shody EI“ rozumí dokument vydaný žadatelem poté, co obdrží osvědčení o prokázání shody EI.

2   Postup pro prokázání shody stávajících tratí s technickými specifikacemi pro interoperabilitu

2.1   Účel

Podle rozhodnutí 2011/275/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „infrastruktura“ transevropského konvenčního železničního systému mohou stávající tratě, u nichž se nevyžaduje projekt obnovy nebo modernizace, umožňovat provoz vozidel, která splňují TSI, a zároveň jsou splněny základní požadavky směrnice 2008/57/ES.

Pro prokázání shody stávajících pevných zařízení s příslušnými TSI lze proto použít následující postup, aniž by se pro uvedení do provozu vyžadovalo nové schválení.

Postup není povinný, lze jej však použít dobrovolně.

2.2   Postup pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI

1.   Postup pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI je postupem pro prokázání shody EI, přičemž žadatel splňuje povinnosti stanovené v bodech 2,3, 5.2 a 5.4 a na vlastní odpovědnost zajišťuje a prohlašuje, že daný subsystém, který podléhá ustanovení bodu 4, splňuje požadavky příslušných TSI.

2.   Žadatel podá žádost o prokázání shody subsystému EI nezávislému posuzovateli dle vlastního výběru.

Žádost obsahuje:

a)

jméno a adresu žadatele, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;

b)

technickou dokumentaci.

3.   Technická dokumentace

3.1

Žadatel vypracuje technickou dokumentaci a dá ji k dispozici nezávislému posuzovateli uvedenému v bodě 4. Dokumentace umožňuje prokázat úroveň shody stávajícího subsystému se základními parametry příslušných TSI.

3.2

Technická dokumentace obsahuje, je-li to vhodné, tyto prvky:

a)

obecný popis stávajícího subsystému;

b)

dokumenty potřebné k sestavení technické dokumentace;

c)

seznam harmonizovaných norem a/nebo dalších příslušných technických specifikací, odkazy na něž byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, a/nebo vnitrostátních technických specifikací, které se oznamují podle čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení přijatých ke splnění požadavků příslušných TSI v případě, že nebyly použity harmonizované nebo vnitrostátní normy. V případě částečně použitých harmonizovaných nebo vnitrostátních norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity;

d)

podmínky pro užití subsystému (omezení provozní doby nebo vzdálenosti, povolené opotřebení atd.);

e)

popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení provozu a údržby subsystému;

f)

podmínky pro údržbu a technickou dokumentaci týkající se údržby subsystému;

g)

veškeré technické požadavky příslušných TSI, které se musí brát v úvahu během údržby nebo provozu subsystému;

h)

veškeré další vhodné technické podklady, ze kterých může vyplývat, že předchozí kontroly nebo testy byly úspěšně provedeny příslušnými orgány za srovnatelných podmínek.

3.3

Žadatel uchovává technickou dokumentaci k dispozici příslušným vnitrostátním orgánům po celou dobu životnosti subsystému.

4.   Postup pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI

4.1

Nezávislý posuzovatel vybraný žadatelem vezme v úvahu doklady o přezkoumáních, kontrolách nebo zkouškách, které byly provedeny jinými subjekty nebo žadatelem.

4.2

Důkazy shromážděné nezávislým posuzovatelem by měly být přiměřené a dostatečné, aby prokázaly shodu s požadavkem příslušných TSI i to, že byly provedeny všechny požadované a odpovídající kontroly a zkoušky.

4.3

Pokud stávající subsystém splňuje požadavky příslušných TSI, nezávislý posuzovatel vydá osvědčení o prokázání shody EI.

5.   Prohlášení o prokázání shody EI

5.1

Žadatel vystaví písemné prohlášení o prokázání shody EI pro daný subsystém a uchovává je po celou dobu životnosti subsystému. Prohlášení o prokázání shody EI identifikuje subsystém, pro nějž bylo vystaveno.

5.2

Prohlášení o prokázání shody EI a průvodní dokumenty jsou napsány v souladu s kapitolou 2.5.

5.3

Kopie prohlášení o prokázání shody EI se na požádání předloží příslušným orgánům.

6.   Soubor technické dokumentace

6.1

Nezávislý posuzovatel je odpovědný za vypracování souboru technické dokumentace, který se přikládá k prohlášení o prokázání shody EI.

6.2

Soubor technické dokumentace, který se přikládá k prohlášení o prokázání shody EI, je uložen u žadatele.

6.3

Žadatel uchovává kopii souboru technické dokumentace po celou dobu životnosti subsystému a zašle kopii každému dalšímu členskému státu, který o to požádá.

2.3   Posuzované vlastnosti

Vlastnosti, které se posuzují v rámci postupu pro prokázání úrovně shody se základními parametry TSI, jsou uvedeny:

v tabulce 1 pro subsystém „infrastruktura“ konvenčního železničního systému,

v tabulce 2 pro subsystém „energetika“ konvenčního železničního systému,

v tabulce 3 pro subsystém „vysokorychlostní infrastruktura“ a

v tabulce 4 pro subsystém „vysokorychlostní energetika“.

Tabulka 1

Posouzení subsystému „infrastruktura“ konvenčního železničního systému k prokázání shody EI

Posuzované vlastnosti (CR INF TSI)

Stávající trať dosud nepodrobená ES ověření

Zvláštní postupy posouzení

(CR INF TSI)

1

2

Průjezdný průřez (4.2.4.1)

x

6.2.4.1

Osová vzdálenost kolejí (4.2.4.2)

x

6.2.4.2

Maximální sklony (4.2.4.3)

x

 

Minimální přípustný poloměr vodorovných oblouků (4.2.4.4)

x

 

Minimální přípustný poloměr zaoblení lomu sklonu (4.2.4.5)

x

 

Jmenovitý rozchod koleje (4.2.5.1)

x

 

Převýšení (4.2.5.2)

x

 

Stupeň změny převýšení (4.2.5.3)

x

 

Nedostatek převýšení (4.2.5.4)

x

6.2.4.3

Ekvivalentní kuželovitost (4.2.5.5.1) – projekt

není určeno

 

Ekvivalentní kuželovitost (4.2.5.5.2) – v provozu

Otevřený bod

6.2.4.5

Profil hlavy kolejnice pro běžnou kolej (4.2.5.6)

není určeno

 

Úklon kolejnice (4.2.5.7)

x

 

Tuhost koleje (4.2.5.8)

není určeno

 

Zařízení zajišťující koncovou polohu (4.2.6.1)

x

 

Provozní geometrie výhybek a výhybkových konstrukcí (4.2.6.2)

není určeno

 

Maximální nevedená část pevných výhybek a výhybkových konstrukcí (4.2.6.3)

x

6.2.4.7

Odolnost koleje proti svislým zatížením (4.2.7.1)

x

6.2.5

Podélná odolnost koleje (4.2.7.2)

x

6.2.5

Boční odolnost koleje (4.2.7.3)

x

6.2.5

Odolnost nových mostů proti zatížení dopravou (4.2.8.1)

není určeno

 

Náhradní svislé zatížení pro nové zemní práce a účinek zemního tlaku (4.2.8.2)

není určeno

 

Odolnost nových konstrukcí vedoucích nad tratí nebo přiléhajících k železniční trati (4.2.8.3)

není určeno

 

Odolnost stávajících mostů a zemních prací proti zatížení dopravou (4.2.8.4)

x

6.2.4.9

Určení meze okamžitého zásahu, zásahu a výstrahy (4.2.9.1)

není určeno

 

Mez okamžitého zásahu pro zborcení koleje (4.2.9.2)

není určeno

 

Mez okamžitého zásahu pro odchylky rozchodu koleje (4.2.9.3)

není určeno

 

Mez okamžitého zásahu pro převýšení (4.2.9.4)

není určeno

 

Užitná délka nástupiště (4.2.10.1)

x

 

Šířka a hrana nástupiště (4.2.10.2)

x

 

Konec nástupiště (4.2.10.3)

x

 

Výška nástupiště (4.2.10.4)

x

 

Odsazení nástupiště (4.2.10.5)

x

 

Maximální kolísání tlaku v tunelu (4.2.11.1)

x

6.2.4.6

Limity hluku a vibrací a prostředky na jejich zmírnění (4.2.11.2)

Otevřený bod

 

Ochrana proti zasažení elektrickým proudem (4.2.11.3)

viz ENE

 

Bezpečnost v železničních tunelech (4.2.11.4)

viz SRT

 

Účinek bočního větru (4.2.11.5)

Otevřený bod

 

Značení vzdálenosti (4.2.12.1)

x

 

Vyprazdňování toalet (4.2.13.2)

x

6.2.4.10

Zařízení pro čištění exteriérů vlaků (4.2.13.3)

x

6.2.4.10

Doplňování vody (4.2.13.4)

x

6.2.4.10

Doplňování paliva (4.2.13.5)

x

6.2.4.10

Elektrické přípojky (4.2.13.6)

x

6.2.4.10


Tabulka 2

Posouzení subsystému „energetika“ konvenčního železničního systému k prokázání shody EI

Posuzované vlastnosti (CR ENE TSI)

Stávající trať dosud nepodrobená ES ověření

Zvláštní postupy posouzení

(CR ENE TSI)

1

2

Napětí a kmitočet (4.2.3)

x

 

Parametry vztahující se k výkonnosti napájecí soustavy (4.2.4)

x

6.2.4.1

Kontinuita napájení v případě poruch v tunelech (4.2.5)

x

 

Proudová zatížitelnost, stejnosměrné soustavy, stojící vlaky (4.2.6)

x

 

Rekuperační brzdění (4.2.7)

x

6.2.4.2

Opatření pro koordinaci elektrické ochrany (4.2.8)

x

6.2.4.3

Účinky harmonických a dynamických jevů na střídavých soustavách (4.2.9)

x

6.2.4.4

Geometrie trolejového vedení: výška trolejového vodiče (4.2.13.1)

x

 

Geometrie trolejového vedení: změny výšky trolejového vodiče (4.2.13.2)

x

 

Geometrie trolejového vedení: Stranová výchylka (4.2.13.3)

x

 

Obrys pantografového sběrače (4.2.14)

x

 

Střední přítlačná síla (4.2.15)

x

 

Dynamické chování a jakost odběru proudu (4.2.16)

x

6.1.4.1, 6.2.4.5

Vzdálenost mezi pantografovými sběrači (4.2.17)

x

 

Materiál trolejového vodiče (4.2.18)

x

 

Úseky pro oddělení fází (4.2.19)

x

 

Úseky pro oddělení soustav (4.2.20)

x

 

Řízení napájení v případě nebezpečí (4.4.2.3)

x

 

Pravidla údržby (4.5)

x

6.2.4.6

Ochrana proti zasažení elektrickým proudem (4.7.2, 4.7.3, 4.7.4)

x

 


Tabulka 3

Posouzení subsystému „vysokorychlostní infrastruktura“ k prokázání shody EI

Posuzované vlastnosti (HS INF TSI)

Stávající trať dosud nepodrobená ES ověření

Zvláštní postupy posouzení

(HS INF TSI)

1

2

Jmenovitý rozchod koleje (4.2.2)

x

 

Minimální průjezdný průřez (4.2.3)

x

6.2.6.1

Osová vzdálenost kolejí (4.2.4)

x

 

Maximální sklon stoupání a klesání (4.2.5)

x

 

Minimální poloměr oblouku koleje (4.2.6)

x

 

Převýšení koleje (4.2.7)

x

 

Nedostatek převýšení (4.2.8)

x

 

Ekvivalentní kuželovitost (4.2.9.2)

není určeno

 

Minimální hodnota průměrného provozního rozchodu koleje (4.2.9.3.1)

není určeno

 

Kvalita geometrie koleje a omezení ojedinělých závad (4.2.10)

není určeno

 

Úklon kolejnice (4.2.11)

x

6.2.6.4

Zařízení zajišťující koncovou polohu (4.2.12.1)

x

 

Použití srdcovek s pohyblivými částmi (4.2.12.2)

x

 

Geometrické vlastnosti (4.2.12.3)

nepoužije se

 

Odolnost koleje (4.2.13)

x

 

Zatížení konstrukcí dopravou (4.2.14)

x

 

Celková tuhost koleje (4.2.15)

Otevřený bod

6.2.6.3

Maximální kolísání tlaku v tunelu (4.2.16)

x

6.2.6.5

Účinek bočního větru (4.2.17)

x

 

Elektrické vlastnosti (4.2.18)

x

 

Hluk a vibrace (4.2.19)

nepoužije se

 

Přístup na nástupiště (4.2.20.1)

x

 

Užitná délka nástupiště (4.2.20.2)

x

 

Výška nástupiště a vzdálenost od osy koleje (4.2.20.4-5)

x

 

Uspořádání koleje podél nástupišť (4.2.20.6)

x

 

Ochrana proti zasažení elektrickým proudem (4.2.20.7)

viz HS ENE

 

Přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí (4.2.20.8)

Viz PRM

 

Požární bezpečnost a bezpečnost v železničních tunelech (4.2.21)

Viz SRT

 

Přístup nebo vniknutí do zařízení trati (4.2.22)

x

 

Volný schůdný prostor pro cestující a personál vlaku v případě vystupování z vlaku mimo stanici (4.2.23)

x

 

Délka odstavné koleje (4.2.25.1)

x

 

Sklon odstavné koleje (4.2.25.2)

x

 

Poloměr oblouku koleje (4.2.25.3)

x

 

Pevná zařízení pro údržbu vlaků (4.2.26)

x

 


Tabulka 4

Posouzení subsystému „vysokorychlostní energetika“ k prokázání shody EI

Posuzované vlastnosti (HS ENE TSI)

Stávající trať dosud nepodrobená ES ověření

Zvláštní postupy posouzení

(HS ENE TSI)

1

2

Napětí a kmitočet (4.2.2)

x

 

Výkonnost systému a instalovaný výkon (4.2.3)

x

 

Rekuperační brzdění (4.2.4)

x

 

Kontinuita elektrického napájení (4.2.7)

nepoužije se

 

Celkový návrh trolejového vedení, geometrie (4.2.9)

x

 

Soulad trolejového vedení s průjezdným průřezem infrastruktury (4.2.10)

x

 

Materiál trolejového vodiče (4.2.11)

x

 

Rychlost šíření mechanické vlny v trolejovém vodiči (4.2.12)

nepoužije se

 

Statická přítlačná síla (4.2.14)

nepoužije se

 

Střední přítlačná síla (4.2.15)

x

 

Jakost odběru proudu při střední přítlačné síle (4.2.16)

x

4.2.16.2.1, 4.2.16.2.3

Vertikální pohyb kontaktního bodu (4.2.17)

x

 

Proudová zatížitelnost trolejového vedení (4.2.18)

x

 

Napájení při zastavení (4.2.20)

x

 

Úseky pro oddělení fází (4.2.21)

x

 

Úseky pro oddělení soustav (4.2.22)

x

 

Opatření pro koordinaci elektrické ochrany (4.2.23)

x

 

Účinky harmonických a dynamických jevů (4.2.25)

nepoužije se

 

Řízení napájení v případě nebezpečí (4.4.1)

x

 

Údržba – odpovědnost výrobce (4.5.1)

nepoužije se

 

Údržba – odpovědnost provozovatele infrastruktury (4.5.2)

nepoužije se

 

Ochrana proti zasažení elektrickým proudem (4.7.1, 4.7.2, 4.7.3)

x

 

2.4   Požadavky na nezávislého posuzovatele

1.   Nezávislý posuzovatel vybraný žadatelem provede prokázání shody EI stávajících tratí. Nezávislým posuzovatelem může být externí subjekt nebo interní součást provozovatele infrastruktury.

2.   Ve vztahu k železniční infrastruktuře musí mít nezávislý posuzovatel:

a)

řádné technické vzdělání;

b)

dostatečnou znalost požadavků vztahujících se na posouzení, které provádí, a odpovídající zkušenosti v této oblasti a

c)

schopnost vystavit osvědčení o prokázání shody EI a technickou dokumentaci, což představuje formální záznam provedeného posouzení.

3.   Nezávislý posuzovatel, který je interní součástí provozovatele infrastruktury, splňuje tyto požadavky:

a)

posuzovatel a jeho pracovníci jsou organizačně samostatnou jednotkou a používají takové metody podávání zpráv, které zajišťují jejich nestrannost;

b)

posuzovatel ani jeho pracovníci nesmí být odpovědní za provoz nebo údržbu výrobků, které posuzují, ani se nesmí účastnit jakýchkoli činností, které by mohly ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo nedotknutelnost ve vztahu k činnostem posuzování;

c)

posuzovatel poskytuje služby výhradně podniku, jehož je součástí.

2.5   Prohlášení o prokázání shody

4.   Prohlášení o prokázání shody EI a průvodní dokumenty jsou opatřeny datem a podpisem.

5.   Prohlášení je napsáno ve stejném jazyce jako soubor technické dokumentace a obsahuje:

a)

odkazy na Postup pro prokázání shody stávajících tratí s technickými specifikacemi pro interoperabilitu;

b)

jméno a adresu žadatele nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného v EU (uvede se obchodní firma a úplná adresa a v případě zplnomocněného zástupce se rovněž uvede obchodní firma žadatele);

c)

stručný popis subsystému;

d)

jméno a adresa nezávislého posuzovatele, který provedl prokázání shody EI;

e)

odkazy na dokumenty obsažené v souboru technické dokumentace;

f)

veškerá příslušná dočasná nebo konečná ustanovení, kterým má subsystém vyhovovat, a zejména případná provozní omezení nebo podmínky;

g)

dobu platnosti prohlášení o prokázání shody EU, pokud má dočasnou platnost;

h)

identifikaci podepisující osoby.


Top