EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0032

Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007 , kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (Text s významem pro EHP)

OJ L 141, 2.6.2007, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2010; Implicitně zrušeno 32008L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/32/oj

2.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 141/63


SMĚRNICE KOMISE 2007/32/ES

ze dne 1. června 2007,

kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (1), a zejména na článek 21c uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému (2), a zejména na článek 21b uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 18 směrnice 96/48/ES a s článkem 18 směrnice 2001/16/ES zařídí zadavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce, aby oznámený subjekt zvolený jím pro tento účel použil ES postup ověření podle přílohy VI uvedených směrnic.

(2)

Na základě certifikátu shody vydaného oznámeným subjektem a souboru technické dokumentace přiloženého k certifikátu zadavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce vyhotoví ES prohlášení o ověření.

(3)

V příloze VI bodu 2 směrnice 96/48/ES a příloze VI bodu 2 směrnice 2001/16/ES se stanoví, že ověření subsystému probíhá v každé z těchto fází: celkový návrh; konstrukce subsystému, a zejména pak inženýrské práce, montáž prvků a celkové nastavení; a závěrečné zkoušení subsystému.

(4)

Současné pojetí „závěrečného zkoušení subsystému“ není dostatečně jasné a přesné. Sestává ze zkoušení toho, zda je subsystém v souladu s ustanoveními směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES a s ostatními použitelnými správními ustanoveními a zda jej lze uvést do provozu, zejména zkoušením rozhraní s ostatními subsystémy v provozních podmínkách.

(5)

Existují však zkoušky, které může výrobce vykonávat na odděleném prvku interoperability (PI) nebo na subsystému, nezávisle na výsledném prostředí, v němž daný PI nebo subsystém bude instalován a využíván. Tyto užitečné a konečné „izolované“ zkoušky nezávisí na železniční síti, na níž bude produkt uveden do provozu.

(6)

Je proto nezbytné umožnit v příloze VI jak směrnice 96/48/ES, tak směrnice 2001/16/ES výrobci zažádat o hodnocení v rámci prvního kroku (fáze návrhu nebo výrobní fáze), která povedou k přechodným prohlášením k ověřování (ISV), vydaným oznámeným subjektem. Na základě takových ISV bude moci generální dodavatel nebo výrobce pro příslušnou fázi vypracovat návrh „ES prohlášení o přechodné shodě PI nebo subsystému“.

(7)

Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 směrnice Rady 96/48/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha VI směrnice 96/48/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

Článek 2

Příloha VI směrnice 2001/16/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 2. prosince 2007. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. června 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 114).

(2)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/50/ES.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

POSTUP OVĚŘOVÁNÍ SUBSYSTÉMŮ

1.   ÚVOD

ES ověřování je postup, kterým oznámený subjekt kontroluje a osvědčuje, že subsystém:

je v souladu se směrnicí,

je v souladu s ostatními předpisy, které vyplývají ze Smlouvy, a může být uveden do provozu.

2.   FÁZE

Kontrola subsystému probíhá v každé z těchto fází:

celkový návrh,

výroba: konstrukce subsystému, včetně např. inženýrských prací, výroby, montáže prvků či celkového nastavení,

závěrečné zkoušení subsystému.

V souvislosti s fází návrhu (včetně typových zkoušek) a výrobní fází může generální dodavatel (či výrobce) nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nejprve zažádat o posouzení.

V tomto případě oznámený subjekt, kterého si zvolí generální dodavatel (nebo výrobce), v návaznosti na tato posouzení vydává přechodná prohlášení k ověřování (intermediate statement verification, ISV). Tento subjekt pak pro příslušné fáze vyhotovuje ‚ES prohlášení o přechodné shodě subsystému‘.

3.   CERTIFIKÁT

Oznámený subjekt odpovědný za ES ověřování vydá certifikát o ověření, který je určen pro zadavatele nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství, který poté vypracuje ES prohlášení o ověření určené orgánu dozoru v členském státu, v němž je daný subsystém nainstalován nebo provozován.

Oznámený subjekt příslušný pro ES ověřování hodnotí návrh a výrobu subsystému.

Oznámený subjekt případně vezme v úvahu ‚přechodná prohlášení k ověřování‘ (ISV) a s cílem vydat certifikát ES o ověření provede:

kontrolu toho, zda

se na subsystém vztahují příslušná přechodná prohlášení k ověřování, pokud jde o návrh a výrobu, předaná generálnímu dodavateli (či výrobci), pokud generální dodavatel (či výrobce) požádal oznámený subjekt o tyto dvě fáze,

nebo zda tak, jak je subsystém vyroben, odpovídá všem hlediskům, na něž se vztahuje příslušné přechodné prohlášení k ověřování, pokud jde o návrh, předané generálnímu dodavateli (či výrobci), pokud generální dodavatel (či výrobce) požádal oznámený subjekt pouze o fázi návrhu;

ověření, zda prohlášení ISV správně odpovídají požadavku TSI, jakož i hodnocení prvků návrhu a výroby, na které se nevztahují přechodná prohlášení k ověřování, pokud jde o návrh a/nebo výrobu, předaná generálnímu dodavateli (či výrobci).

4.   SOUBOR TECHNICKÉ DOKUMENTACE

Soubor technické dokumentace přiložený k prohlášení o ověření musí obsahovat:

pro infrastrukturu: stavební plány, zápisy o schválení zemních prací a výztuží, protokoly o zkouškách a kontrole betonu apod.,

pro ostatní subsystémy: celkové a podrobné výkresy v souladu s realizací, schémata elektrických obvodů a hydraulických obvodů, schémata ovládacích okruhů, popis systémů zpracování dat a automatických systémů, provozní a údržbářské příručky apod.,

seznam prvků interoperability podle článku 3, které jsou zahrnuty do subsystému,

kopie ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití, kterými musí být uvedené prvky opatřeny v souladu s článkem 13 směrnice, k nimž budou případně přiloženy příslušné výpočty a kopie protokolů o zkouškách a přezkoušeních provedených oznámenými subjekty na základě společných technických specifikací,

pokud jsou k dispozici, přechodná prohlášení k ověřování (ISV) a též ES prohlášení o přechodné shodě subsystému, které je/která jsou součástí certifikátu ES o ověření, včetně výsledku ověřování jejich platnosti ze strany oznámeného subjektu,

certifikát vydaný oznámeným subjektem odpovědným za ES ověřování a tímto subjektem stvrzený, k němuž budou přiloženy příslušné výpočty a kde bude uvedeno, že daný projekt je v souladu s touto směrnicí, a v případě potřeby budou uvedeny nevyřešené výhrady zaznamenané během vykonávání prací; k certifikátu by měly být přiloženy též protokoly o inspekci a zprávy o auditu vypracované týmž subjektem v souvislosti s jeho úkolem, jak je uvedeno v bodech 5.3 a 5.4.

5.   DOZOR

5.1

Účelem ES dozoru je zajistit, aby při výrobě subsystému byly plněny povinnosti vyplývající ze souboru technické dokumentace.

5.2

Oznámený subjekt odpovědný za kontrolu výroby musí mít stálý přístup na staveniště, do prostor určených pro výrobu, skladování a v případě potřeby do míst, kde probíhá prefabrikace, nebo do prostor určených pro zkoušení a obecně do veškerých prostor, jejichž návštěvu považuje za nezbytnou ke splnění svých úkolů. Zadavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce ve Společenství zašle nebo dá zaslat oznámenému subjektu všechny dokumenty nezbytné k uvedenému účelu, zejména pak konstrukční plány a technické podklady týkající se subsystému.

5.3

Oznámený subjekt odpovědný za kontrolu realizace pravidelně provádí audity, aby potvrdil soulad se směrnicí. Osobám odpovědným za realizaci poskytne zprávu o auditu. Může požadovat, aby mu byla umožněna přítomnost při určitých fázích stavebních činností.

5.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neočekávané návštěvy na staveništi nebo v prostorách určených pro výrobu. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt provést úplné nebo částečné audity. Osobám odpovědným za realizaci poskytne zprávu o inspekci a případně rovněž zprávu o auditu.

6.   PŘEDLOŽENÍ

Úplný soubor technické dokumentace podle bodu 4 je uložen u zadavatele nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného ve Společenství společně s certifikátem o ověření vydaným oznámeným subjektem odpovědným za ověření provozuschopného subsystému. Soubor technické dokumentace je připojen k ES prohlášení o ověření, které zadavatel zašle orgánu dozoru v dotyčném členském státu.

Kopii souboru technické dokumentace uchovává zadavatel po celou dobu životnosti subsystému. Bude zaslána každému členskému státu, který o to požádá.

7.   ZVEŘEJNĚNÍ

Každý oznámený subjekt pravidelně zveřejňuje příslušné informace týkající se:

přijatých žádostí o ES ověření,

vydaných či zamítnutých přechodných prohlášení k ověřování (ISV),

vydaných či zamítnutých certifikátů o ověření.

8.   JAZYK

Soubor technické dokumentace a korespondence týkající se ES postupů ověřování se vypracují v úředním jazyce členského státu, v němž je ve Společenství zadavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce usazen, nebo v jazyce jím akceptovaném.“


Top