EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0860

2006/860/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2006) 5211) (Text s významem pro EHP)

OJ L 342, 7.12.2006, p. 1–165 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 326M , 10.12.2010, p. 131–295 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 055 P. 10 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 055 P. 10 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 115 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; Zrušeno 32012D0088 . Latest consolidated version: 01/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/860/oj

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 342/1


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 07 listopadu 2006

o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému

(oznámeno pod číslem K(2006) 5211)

(Text s významem pro EHP)

(2006/860/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského železničního systému (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému (2), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 2 písm. c) a přílohy II směrnice 96/48/ES je transevropský vysokorychlostní železniční systém rozčleněn na strukturální a funkční subsystémy, včetně subsystému „Řízení a zabezpečení“.

(2)

Rozhodnutím Komise 2002/731/ES (3) byla stanovena první technická specifikace („TSI“) pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému.

(3)

Rozhodnutím Komise 2004/447/ES byla aktualizována TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí Komise 2002/731/ES.

(4)

Je nezbytné přezkoumat uvedenou první TSI s ohledem na technický pokrok a zkušenosti získané z jejího provádění.

(5)

V souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES a směrnice 2001/16/ES byl asociaci AEIF (jako společnému zastupujícímu subjektu) udělen mandát na přezkum a revizi uvedené první TSI.

(6)

Rozhodnutím Komise 2006/679/ES byla stanovena technická specifikace pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému.

(7)

Příloha A specifikace TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí Komise 2006/679/ES, obsahovala chybné odkazy, a měla by se proto nahradit přílohou A specifikace TSI, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

(8)

Oddíl 7.4.2.3 specifikace TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí Komise 2006/679/ES, je třeba aktualizovat s cílem lépe zohlednit zvláštní situaci lokomotiv a vlaků provozovaných na kolejích o rozchodu 1 520 mm tak, jak je tato situace vzata v potaz v oddíle 7.5.2.3 specifikace TSI, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

(9)

Předlohou revidované TSI se zabýval výbor zřízený směrnicí 96/48/ES.

(10)

Je potřeba, aby se tato TSI při zohlednění určitých podmínek použila na novou nebo modernizovanou a obnovenou infrastrukturu.

(11)

První TSI týkající se subsystému „Řízení a zabezpečení“ vstoupila v platnost v roce 2002. V důsledku stávajících smluvních závazků je třeba, aby nové subsystémy „Řízení a zabezpečení“ nebo prvky interoperability či jejich obnovení a modernizace podléhaly posouzení shody v souladu s ustanoveními uvedené první TSI. Dále je potřeba, aby první TSI zůstala použitelná, pokud jde o údržbu, o výměnu součástí subsystému, které s údržbou souvisejí, a o prvky interoperability schválené v souladu s první TSI. Je proto třeba, aby rozhodnutí 2002/731/ES zůstalo v účinnosti, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu se specifikací TSI, jež tvoří přílohu uvedeného rozhodnutí, a pokud jde o projekty týkající se nové trati a obnovení nebo modernizace stávající trati – projekty, které jsou již podstatně rozpracované nebo předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení současného rozhodnutí probíhá.

(12)

S cílem určit, do jaké míry se oblast použitelnosti první TSI a nové TSI, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí, liší, je potřeba, aby členské státy nejpozději šest měsíců po dni, od kterého se toto rozhodnutí použije, oznámily úplný seznam subsystémů a prvků interoperability, ve vztahu k nimž se stále použije první TSI.

(13)

Tato TSI nevyžaduje používání konkrétních technologií nebo technických řešení s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné pro interoperabilitu transevropského vysokorychlostního železničního systému.

(14)

Na omezenou dobu umožňuje tato TSI, aby při splnění určitých podmínek byly prvky interoperability začleněny do subsystémů bez certifikace.

(15)

Tato TSI se ve své současné verzi nedotýká plně všech základních požadavků. V souladu s článkem 17 směrnice 96/48/ES mají technická hlediska, která nejsou zohledněna, v příloze G této TSI označení „otevřené body“. V souladu s čl. 16 odst. 3 směrnice 96/48/ES členské státy zašlou Komisi a dalším členským státům seznam svých vnitrostátních technických předpisů týkajících se „otevřených bodů“ a postupů, které se mají použít pro posouzení jejich shody.

(16)

Ve vztahu ke specifickým případům popsaným v kapitole 7 této TSI zašlou členské státy Komisi a dalším členským státům postupy posuzování shody, které se mají použít.

(17)

TSI určí fáze, které mají proběhnout, s cílem uskutečnit postupný přechod od současného stavu do konečného stavu, ve kterém bude dodržování TSI obecnou normou.

(18)

To vyžaduje, aby v každém členském státě byl vytvořen vnitrostátní prováděcí plán specifikace TSI.

(19)

Přechod na cílový systém třídy A, jak jej definuje TSI, vyžaduje přijetí vhodných opatření na vnitrostátní úrovni, která by takový přechod usnadnila, a je nutné věnovat zvláštní pozornost vnějším specifickým přenosovým modulům pro vnitrostátní stávající systémy řízení a zabezpečení třídy B.

(20)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 směrnice Rady 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu („TSI“) subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostní železničního systému. Tato TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tato TSI se použije na všechna nová, modernizovaná nebo obnovená kolejová vozidla nebo tratě transevropského vysokorychlostního železničního systému, jak je vymezeno v příloze I směrnice 96/48/ES.

Článek 3

1.   S ohledem na systémy popsané v příloze B specifikace TSI a otázky uvedené v příloze G specifikace TSI a označené jako „otevřené body“, jsou podmínkami, které musí být splněny pro ověření interoperability ve smyslu čl. 16 odst. 2 směrnice 96/48/ES, použitelné platné technické předpisy členského státu, který povoluje uvedení subsystémů, na něž se vztahuje toto rozhodnutí, do provozu.

2.   Každý členský stát oznámí do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí ostatním členským státům a Komisi:

a)

seznam použitelných technických předpisů podle odstavce 1;

b)

postupy posuzování shody a ověřování, které mají být použity při provádění použitelných technických předpisů uvedených v odstavci 1;

c)

subjekty, které jmenuje pro provádění těchto postupů posuzování shody a ověřování.

Článek 4

S ohledem na otázky uvedené v kapitole 7 specifikace TSI a označené jako „specifické případy“ jsou postupy posuzování shody postupy použitelné ve členských státech. Každý členský stát oznámí do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí ostatním členským státům a Komisi:

a)

postupy posuzování shody a ověřování, které mají být použity při provádění těchto předpisů;

b)

subjekty, které jmenuje pro provádění těchto postupů posuzování shody a ověřování.

Článek 5

TSI připouští přechodné období, během něhož lze posouzení shody a certifikaci prvků interoperability uskutečnit v rámci subsystému. V tomto období oznámí členské státy Komisi, které prvky interoperability byly uvedeným způsobem posouzeny, aby bylo možné důkladně sledovat trh prvků interoperability a učinit příslušné kroky k usnadnění jeho fungování.

Článek 6

Rozhodnutí 2002/731/ES se zrušuje. Jeho ustanovení se však nadále použijí, pokud jde o údržbu u projektů schválených v souladu se specifikací TSI, jež tvoří přílohu uvedeného rozhodnutí, a pokud jde o projekty týkající se nové trati a obnovení nebo modernizace stávající trati – projekty, které jsou již podstatně rozpracované nebo předmětem smlouvy, jejíž plnění k datu oznámení současného rozhodnutí probíhá.

Členské státy nejpozději šest měsíců po dni, od kterého se toto rozhodnutí použije, oznámí Komisi úplný seznam subsystémů a prvků interoperability, ve vztahu k nimž se nadále použije rozhodnutí 2002/731/ES.

Článek 7

Členské státy vypracují vnitrostátní prováděcí plán TSI podle kritérií uvedených v kapitole 7 přílohy.

Předají tento prováděcí plán ostatním členským státům a Komisi nejpozději šest měsíců po dni, od kterého se toto rozhodnutí použije.

Komise na základě těchto vnitrostátních plánů vypracuje směrný plán EU podle zásad stanovených v kapitole 7 přílohy.

Článek 8

Členské státy zajistí, aby funkčnost stávajících systémů třídy B uvedených v příloze B TSI, jakož i jejich rozhraní zůstaly zachovány podle současného určení, s výjimkou úprav, které by mohly být považovány za nezbytné pro opravu bezpečnostních nedostatků těchto systémů.

Členské státy poskytnou informace týkající se stávajících systémů, které jsou nezbytné pro účely vývoje a bezpečnostní certifikace přístrojů umožňujících interoperabilitu zařízení třídy A podle přílohy A specifikace TSI s jejich stávajícími zařízeními třídy B.

Článek 9

Příloha A specifikace TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne 28. března 2006 o subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému, se nahrazuje přílohou A specifikace TSI, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Oddíl 7.4.2.3 specifikace TSI, která tvoří přílohu rozhodnutí Komise 2006/679/ES ze dne 28. března 2006, se nahrazuje oddílem 7.5.2.3 specifikace TSI, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Toto rozhodnutí se použije ode dne vyhlášení.

Článek 11

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 07 listopadu 2006

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1; směrnice ve znění směrnice 2004/50/ES (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 114).

(3)  Úř. věst. L 245, 12.9.2002, s. 37; rozhodnutí ve znění rozhodnutí Komise 2004/447/ES, Úř. věst. L 193, 1.6.2004, s. 53.


PŘÍLOHA

1.   ÚVOD

1.1.   Technická oblast působnosti

Tato TSI se týká subsystému „Řízení a zabezpečení“ a části subsystému údržby transevropského vysokorychlostního železničního systému. Jsou uvedeny v seznamu přílohy II bodu 1 směrnice 96/48/ES.

Další informace o subsystému „Řízení a zabezpečení“ jsou uvedeny v kapitole 2 (Definice subsystému a oblast působnosti).

1.2.   Místní oblast působnosti

Místní oblastí působnosti této TSI je transevropský vysokorychlostní železniční systém, jak je popsán v příloze I směrnice 96/48/ES.

1.3.   Obsah této TSI

V souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 96/48/ES tato TSI:

(a)

uvádí předpokládanou oblast působnosti (část sítě nebo kolejová vozidla uváděná v příloze I směrnice; subsystém nebo část subsystému uvedený v příloze II směrnice) – kapitola 2 (Definice a oblast působnosti subsystému);

(b)

stanoví základní požadavky na dotčený subsystém „Řízení a zabezpečení“ a jeho rozhraní s dalšími subsystémy – kapitola 3 (Základní požadavky na subsystém „Řízení a zabezpečení“);

(c)

stanoví funkční a technické specifikace, které má subsystém splňovat, a jeho rozhraní s ostatními subsystémy. V případě potřeby se tyto specifikace mohou lišit podle použití subsystému, například podle kategorií trati, dopravních uzlů a/nebo kolejových vozidel, které jsou uvedeny v příloze I směrnice – kapitola 4 (Popis subsystému);

(d)

určuje prvky interoperability a rozhraní, na které se vztahují evropské specifikace, včetně evropských norem, jež jsou nezbytné k dosažení interoperability v rámci transevropského vysokorychlostního železničního systému – kapitola 5 (Prvky interoperability);

(e)

stanoví pro každý uvažovaný případ postupy pro posouzení shody nebo vhodnosti pro použití. To zejména zahrnuje moduly definované v rozhodnutí 93/465/EHS nebo, je-li to vhodné, konkrétní postupy, které mají být použity pro posouzení shody nebo vhodnosti použití základních složek interoperability a ověření subsystémů „ES“ – kapitola 6 (Posouzení shody a/nebo vhodnosti použití základních prvků a ověření subsystému);

(f)

uvádí strategii pro provádění TSI. Především je nezbytné specifikovat fáze, které musejí být dokončeny, aby bylo možné postupně přejít ze stávající situace k cílové situaci, jejíž normou bude shoda s TSI – kapitola 7 (Uplatňování TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“);

(g)

uvádí odbornou kvalifikaci pro dotčené pracovníky a zdravotní a bezpečnostní podmínky při práci vyžadované pro provoz a údržbu dotyčného subsystému i pro provádění TSI – kapitola 4 (Popis subsystému).

Mimoto může být pro každou TSI učiněno opatření pro konkrétní případy; tyto případy jsou uvedeny v kapitole 7 (Uplatňování TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“).

Na závěr tato TSI také v kapitole 4 (Popis subsystému) obsahuje pravidla pro provoz a údržbu určená podle rozsahu, který je uveden v oddíle 1.1 (Technická oblast působnosti) a oddíle 1.2 (Místní oblast působnosti).

2.   DEFINICE SUBSYSTÉMU A OBLAST PŮSOBNOSTI

2.1.   Obecně

Subsystém „Řízení a zabezpečení“ je definován jako takový soubor funkcí a jejich provádění, který umožňuje bezpečnou jízdu vlaků.

TSI „Řízení a zabezpečení“ definuje základní požadavky pro ty části subsystému „Řízení a zabezpečení“, které se týkají interoperability, a proto podléhají ES prohlášení o ověření.

Vlastnostmi subsystému „Řízení a zabezpečení“ týkajícími se interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému jsou:

1.

FUNKCE nezbytné k provozu a pro bezpečné řízení provozu na železnici, včetně funkcí nezbytných v režimech se zhoršenými podmínkami (1);

2.

ROZHRANÍ

3.

Úroveň VÝKONNOSTI potřebná pro splnění základních požadavků.

Specifikace těchto funkcí, rozhraní a výkonnostní požadavky jsou stanoveny v kapitole 4 (Popis subsystému), kde jsou uvedeny výchozí normy.

2.2.   Přehled

Interoperabilita transevropské vysokorychlostní železniční sítě závisí mimo jiné na schopnosti palubního zařízení pro subsystém „Řízení a zabezpečení“ spolupracovat s různým traťovým zařízením.

Z důvodu mobility palubní části je subsystém „Řízení a zabezpečení“ rozdělen do dvou částí: palubní zařízení a traťové zařízení (viz příloha D).

2.2.1.   Interoperabilita

Tato TSI definuje funkce, rozhraní a výkonnostní požadavky k zajištění dosažení technické interoperability. Technická interoperabilita je nezbytným předpokladem pro interoperabilitu provozní, při níž je řízení vlaku založeno na zobrazování konzistentních informací v kabině strojvedoucího a je v souladu s jednotnými provozními požadavky definovanými pro transevropskou vysokorychlostní železniční síť. Tato TSI též obsahuje funkce, které jsou nezbytné pro dosažení provozní interoperability (viz oddíl 4.3.1 Rozhraní se subsystémem „Provoz a řízení dopravy“).

2.2.2.   Třídy systémů „Řízení a zabezpečení“

V rámci subsystému „Řízení a zabezpečení“ jsou definovány dvě třídy systémů vlakového zabezpečovacího zařízení, rádiového spojení, systému HABD a systému detekce vlaků:

Třída A:

Jednotný systém „Řízení a zabezpečení“.

Třída B:

Systémy a aplikace „Řízení a zabezpečení“ existující před vstupem směrnice 96/48/ES v platnost, s omezením na ty, které jsou popsány v příloze B.

S cílem dosáhnout interoperabilitu musí palubní zařízení „Řízení a zabezpečení“ splňovat následující podmínky:

rozhraní třídy A pro rádiovou a datovou komunikaci s infrastrukturou pro provoz na infrastruktuře třídy A,

rozhraní třídy B pro rádiovou a datovou komunikaci s infrastrukturou pro provoz na infrastruktuře třídy B. V případě zabezpečovacích údajů toho může být dosaženo použitím modulu STM (Specific Transmission Module = specifický přenosový modul), který umožňuje, aby palubní systém třídy A byl provozován na tratích vybavených traťovým systémem třídy B s použitím dat třídy B. Rozhraní mezi palubním systémem třídy A a specifickými přenosovými moduly je definováno v této TSI.

Členské státy odpovídají za zajištění toho, aby systémy třídy B byly spravovány během celé jejich životnosti; zejména jakékoli změny v těchto specifikacích nesmějí ohrožovat interoperabilitu.

2.2.3.   Úrovně použití (ERTMS/ETCS)

Rozhraní specifikovaná touto TSI definují prostředky přenosu dat do vlaků a někdy i z vlaků. Specifikace třídy A, na které odkazuje tato TSI, uvádějí alternativy, z nichž mohou být pro projekt vybrány přenosové prostředky, které splňují jeho požadavky. Jsou definovány tři úrovně použití:

Úroveň 1:

Přenos dat je prováděn bodovým přenosem (Eurobalise) a v některých případech úsekovým přenosem (Euroloop nebo mezilehlý rádiový přenos). Detekce vlaků se provádí traťovým zařízením, obvykle kolejovými obvody nebo počítači náprav. Návěstní informace jsou předávány strojvedoucímu prostřednictvím zařízení v kabině strojvedoucího a popřípadě také traťovými návěstidly.

Úroveň 2:

Přenos dat je prováděn trvalým rádiovým přenosem (GSM-R). Pro některé funkce je u rádiového přenosu vyžadováno, aby byl doplněn bodovým přenosem (Eurobalise). Detekce vlaků se provádí traťovým zařízením, obvykle kolejovými obvody nebo počítači náprav. Návěstní informace jsou předávány strojvedoucímu prostřednictvím zařízení v kabině strojvedoucího a popřípadě také traťovými návěstidly.

Úroveň 3:

Přenos dat je prováděn trvalým rádiovým přenosem (GSM-R). Pro některé funkce je u rádiového přenosu vyžadováno, aby byl doplněn bodovým přenosem (Eurobalise). Detekce vlaků je prováděna palubním zařízením, které předává hlášení do traťového zařízení „Řízení a zabezpečení“. Návěstní informace jsou předávány strojvedoucímu prostřednictvím zařízení v kabině strojvedoucího.

Požadavky této TSI platí pro všechny úrovně použití. Prováděním se zabývá kapitola 7 (Uplatňování TSI subsystému „Řízení a zabezpečení“). Vlak vybavený palubním systémem třídy A pro danou úroveň použití musí být schopen provozu na této úrovni a na všech nižších úrovních.

2.2.4.   Hranice sítě infrastruktury

Místní technická rozhraní mezi traťovými zařízeními „Řízení a zabezpečení“ sousedících infrastruktur nesmí omezit plynulý průjezd vlaků, když tyto vlaky překračují hranice mezi nimi.

V okamžiku, kdy registr kolejových vozidel vysokorychlostního či konvenčního vlaku vybaveného palubním systémem třídy A v souladu s odpovídající TSI byl překontrolován ohledně interoperability s registrem infrastruktury určité transevropské vysokorychlostní nebo konvenční trasy vybavené traťovým systémem třídy A v souladu s odpovídající TSI, nelze na základě kterékoli z obou TSI takovému vlaku bránit v provozu.

3.   ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉM „ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ“

3.1.   Obecně

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 96/48/ES o interoperabilitě musí transevropský vysokorychlostní železniční systém, subsystémy a prvky interoperability, včetně rozhraní, vyhovovat základním požadavkům obecně uvedeným v příloze III směrnice. Těmito základními požadavky jsou:

bezpečnost,

spolehlivost a dostupnost,

ochrana zdraví,

ochrana životního prostředí,

technická kompatibilita.

Podle směrnice mohou být základní požadavky použity na celý transevropský vysokorychlostní železniční systém nebo mohou být specifické pro každý subsystém a jeho prvky interoperability.

Základní požadavky jsou postupně probrány v dalším textu. Požadavky na systémy třídy B jsou v odpovědnosti příslušného členského státu.

3.2.   Specifická hlediska subsystému „Řízení a zabezpečení“

3.2.1.   Bezpečnost

U každého projektu, pro který se používá tato specifikace, se provedou opatření nezbytná k prokázání toho, že úroveň rizika mimořádné události, které existuje v oblasti působnosti subsystému „Řízení a zabezpečení“, není vyšší, než je účelné pro provoz. Aby bylo zajištěno, že řešení pro dosažení bezpečnosti neohrožují interoperabilitu, je nutno dodržovat požadavky pro základní parametr definovaný v oddíle 4.2.1. (Bezpečnostní vlastnosti subsystému „Řízení a zabezpečení“ týkající se interoperability).

V případě systému třídy A (ERTMS/ETCS) je celkově požadovaná bezpečnost subsystému rozložena mezi palubní (vlakové) a traťové zařízení. Podrobné požadavky jsou uvedeny základním parametrem definovaným v oddíle 4.2.1 (Bezpečnostní vlastnosti subsystému „Řízení a zabezpečení“ týkající se interoperability). Tento bezpečnostní požadavek musí být splněn spolu s požadavky dostupnosti definovanými v oddíle 3.2.2 (Spolehlivost a dostupnost).

V případě zařízení třídy B používaného pro transevropský vysokorychlostní železniční provoz je zodpovědností příslušného členského státu (definováno v příloze B):

zajištění, že projekt systému třídy B splňuje vnitrostátní bezpečností cíle,

zajištění, že používání systému třídy B splňuje vnitrostátní bezpečnostní cíle,

definování bezpečných provozních parametrů a podmínek používání systému třídy B (včetně údržbového režimu a režimu se zhoršenými podmínkami i dalších režimů).

3.2.2.   Spolehlivost a dostupnost

(a)

Pro systém třídy A jsou všeobecné cíle spolehlivosti a dostupnosti pro subsystém rozděleny mezi palubní zařízení a traťová zařízení. Podrobné požadavky jsou uvedeny v základním parametru, který je definován v oddíle 4.2.1. (Bezpečnostní vlastnosti subsystému „Řízení a zabezpečení“ týkající se interoperability).

(b)

Kvalita organizace údržby pro všechny systémy zahrnující subsystém „Řízení a zabezpečení“ musí zajistit, aby řízení úrovně rizika zahrnovalo prvky stáří a opotřebení. Kvalita údržby musí být na takové výši, aby v jejím důsledku nedošlo k negativnímu ovlivnění bezpečnosti. Viz oddíl 4.5 (Pravidla údržby).

3.2.3.   Ochrana zdraví

Podle evropských předpisů i předpisů vnitrostátních, které jsou s evropskými právními předpisy slučitelné, musejí být přijata bezpečnostní opatření, která zajistí, že použité materiály a konstrukce subsystému „Řízení a zabezpečení“ nebudou nebezpečné pro zdraví osob, které k nim mají přístup.

3.2.4.   Ochrana životního prostředí

Podle evropských předpisů i předpisů vnitrostátních, které jsou s evropskými předpisy slučitelné:

Zařízení pro „Řízení a zabezpečení“ nepřekročí v případě vystavení nadměrnému žáru nebo ohni limity emisí kouře nebo plynů, které jsou škodlivé pro životní prostředí.

Zařízení pro „Řízení a zabezpečení“ neobsahuje látky, které by mohly při svém běžném používání nadměrně znečistit životní prostředí.

Zařízení pro „Řízení a zabezpečení“ podléhá platným evropským právním předpisům, kterými se řídí limity emisí elektromagnetické interference a limity citlivosti na elektromagnetické interference podél hranic železničních pozemků.

Zařízení pro „Řízení a zabezpečení“ vyhovuje stávajícím předpisům o zamoření prostředí hlukem.

Zařízení pro „Řízení a zabezpečení“ nezpůsobuje žádné nepřípustné úrovně vibrací, které by mohly ohrozit neporušenost infrastruktury (jestliže je infrastruktura v řádně udržovaném stavu).

3.2.5.   Technická kompatibilita

Technická kompatibilita zahrnuje funkce, rozhraní a úrovně výkonnosti potřebné pro dosažení interoperability.

Požadavky technické kompatibility se dělí do tří kategorií:

První kategorie stanoví obecné technické požadavky na interoperabilitu, tj. podmínky životního prostředí, interní elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) uvnitř železničního systému a instalaci. Tyto požadavky na kompatibilitu jsou definovány v této kapitole.

Druhá kategorie popisuje, jak má být subsystém „Řízení a zabezpečení“ používán a jaké funkce má mít, aby bylo dosaženo interoperability. Tato kategorie je definována v kapitole 4.

Třetí kategorie popisuje, jak má být subsystém „Řízení a zabezpečení“ provozován, aby bylo dosaženo interoperability. Tato kategorie je definována v kapitole 4.

3.2.5.1.   Konstrukční kompatibilita

3.2.5.1.1   Fyzické podmínky prostředí

Systémy vyhovující požadavkům na systémy třídy A musí být schopny provozu za klimatických a fyzických podmínek, jež panují v dané části transevropské vysokorychlostní železniční sítě. Ohledně rozhraní s kolejovými vozidly viz oddíl 4.3.2.5 (Fyzické podmínky prostředí).

Systémy vyhovující požadavkům na systémy třídy B musí splňovat alespoň fyzikální specifikace prostředí platné pro příslušný systém třídy B tak, aby byly schopny provozu za klimatických a fyzických podmínek, jež panují na daných vysokorychlostních tratích.

3.2.5.1.2   Železniční interní elektromagnetická kompatibilita

Základní parametr je popsán v oddíle 4.2.12 (Elektromagnetická kompatibilita). Pro rozhraní s kolejovými vozidly viz oddíl 4.3.2.6 (Elektromagnetická kompatibilita mezi kolejovými vozidly a palubním zařízením systému „Řízení a zabezpečení“) a pro rozhraní s energetickou částí viz oddíl 4.3.4.1 (Elektromagnetická kompatibilita).

3.2.5.2.   Kompatibilita subsystému „Řízení a zabezpečení“

Kapitola 4 s přílohami A a B definuje požadavky na interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“.

Mimoto tato TSI spolu s TSI „Řízení a zabezpečení“ pro transevropský konvenční železniční systém zajišťuje do té míry, do jaké je subsystém „Řízení a zabezpečení“ dotčen, technickou interoperabilitu mezi transevropským vysokorychlostním a konvenčním železničním systémem, jsou-li oba vybaveny systémem třídy A.

4.   POPIS SUBSYSTÉMU

4.1.   Úvod

Transevropský vysokorychlostní železniční systém, na který se vztahuje směrnice 96/48/ES a jehož součástí je subsystém „Řízení a zabezpečení“, je integrovaný systém, jehož jednotnost musí být ověřena. Tato jednotnost musí být zkontrolována především s ohledem na specifikace subsystému, na jeho rozhraní se systémem, ve kterém je integrován, i na pravidla provozu a údržby.

S přihlédnutím ke všem příslušným základním požadavkům se subsystém „Řízení a zabezpečení“ vyznačuje těmito základními parametry:

Bezpečnostní vlastnosti subsystému „Řízení a zabezpečení“ týkající se interoperability (oddíl 4.2.1)

Funkce palubního zařízení ETCS (European Train Control System = Evropský vlakový zabezpečovací systém) (oddíl 4.2.2)

Funkce traťového zařízení ETCS (oddíl 4.2.3)

Funkce systému EIRENE (oddíl 4.2.4)

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou (oddíl 4.2.5)

Palubní vnitřní rozhraní se subsystémem „Řízení a zabezpečení“ (oddíl 4.2.6)

Traťová vnitřní rozhraní se subsystémem „Řízení a zabezpečení“ (oddíl 4.2.7)

Správa šifrovacích klíčů (oddíl 4.2.8)

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS (oddíl 4.2.9)

HABD (detektor horké skříně ložiska nápravy) (oddíl 4.2.10)

Kompatibilita s traťovými systémy detekce vlaků (oddíl 4.2.11)

Elektromagnetická kompatibilita (oddíl 4.2.12)

DMI systému ETCS (oddíl 4.2.13)

DMI systému EIRENE (oddíl 4.2.14)

Rozhraní se záznamem dat pro správní účely (oddíl 4.2.15)

Viditelnost traťových objektů subsystému „Řízení a zabezpečení“ (oddíl 4.2.16)

Požadavky jednotlivých oddílů

4.2.10 (HABD (detektor horké skříně ložiska nápravy)),

4.2.11 (Kompatibilita s traťovými systémy detekce vlaků),

4.2.12 (Elektromagnetická kompatibilita),

4.2.16 (Viditelnost traťových objektů subsystému „Řízení a zabezpečení“)

se vždy použijí nezávisle na třídě systému.

Veškeré další požadavky v oddíle 4.2 (Funkční a technické specifikace subsystému) se použijí vždy pouze na systém třídy A. Požadavky na systémy třídy B jsou v odpovědnosti příslušného členského státu. Příloha B se zabývá parametry systému třídy B a definuje odpovědné členské státy.

STM (specifické přenosové moduly), které umožňují, aby palubní zařízení třídy A byla provozována na infrastruktuře třídy B, podléhají požadavkům třídy B.

Pro dosažení interoperability není nezbytné normalizovat všechny funkce v rámci celého subsystému „Řízení a zabezpečení“. Funkce pro vlakové zabezpečovací zařízení a automatické řízení vlaků uvedené v kapitole 4 jsou tyto:

palubní standardní funkce, které zajišťují, že každý vlak bude předvídatelným způsobem reagovat na údaje obdržené z traťového systému.

standardní funkce traťového zařízení, které jsou schopné zpracovat údaje z vnitrostátních systémů stavědel a zabezpečovacích zařízení a převést tyto údaje do standardních hlášení pro vlaky,

standardní rozhraní pro komunikaci trať-vlak a vlak-trať.

Funkce „Řízení a zabezpečení“ jsou zatříděny do kategorií, které například uvádějí, zda jsou nepovinné, nebo povinné. Kategorie jsou definovány v příloze A index 1 a v příloze A index 32 a třídění funkcí je uvedeno v rámci jejich popisu.

Příloha A index 3 obsahuje glosář termínů ETCS a definice, jež se používají ve specifikacích uvedených v příloze A.

Z hlediska základních požadavků uvedených v kapitole 3 jsou funkční a technické specifikace subsystému „Řízení a zabezpečení“ tyto:

4.2.   Funkční a technické specifikace subsystému

4.2.1.   Bezpečnostní vlastnosti subsystému „Řízení a zabezpečení“ týkající se interoperability

Tento základní parametr popisuje bezpečnostní požadavky pro ERTMS/ETCS na palubních zařízeních a bezpečnostní požadavky na traťová zařízení.

S odkazem na základní požadavek „bezpečnosti“ (viz oddíl 3.2.1 Bezpečnost) stanoví tento základní parametr tyto povinné požadavky na interoperabilitu:

Aby bylo zajištěno, že řešení pro dosažení bezpečnosti neohrozí interoperabilitu, budou dodržovány požadavky uvedené v příloze A index 47.

Pro bezpečnostní část palubního, jakož i traťového zařízení jsou bezpečnostní požadavky pro úroveň ETCS 1 či 2 (2) tyto: přípustná intenzita poruch (THR) 10-9/hod. (u náhodných poruch), což odpovídá úrovni 4 bezpečnostní integrity. Podrobné požadavky na zařízení třídy A jsou specifikovány v příloze A index 27. Mohou být přijaty méně restriktivní bezpečnostní požadavky na hodnoty THR pro traťová zařízení za podmínky, že je splněn bezpečnostní cíl pro danou službu.

Musejí být dodržovány požadavky spolehlivosti a dostupnosti uvedené v příloze A index 28.

4.2.2.   Funkce palubního zařízení ETCS

Tento základní parametr popisuje funkci palubního zařízení ETCS. Obsahuje všechny funkce pro bezpečný provoz vlaku. Funkce musí z hlediska výkonnosti splňovat požadavky uvedené v příloze A index 14 a 49. Tyto funkce se provedou v souladu s přílohou A index 1, 2, 4, 13, 15, 23, 53 a technickými specifikacemi uvedenými níže:

Komunikace s traťovým zařízením „Řízení a zabezpečení“. Funkce mezilehlého přenosu dat v aplikacích systému ETCS úrovně 1 je povinná pouze jako palubní za podmínek definovaných v kapitole 7. Funkce rádiového přenosu dat pro systém ETCS je povinná pouze pro aplikace systému ETCS úrovně 2 nebo systému ETCS úrovně 3.

Příjem Eurobalise. Viz příloha A index 9, 36, 43.

Příjem Euroloop. Viz příloha A index 16, 50.

Správa protokolu o rádiových přenosech a rádiových hlášeních. Viz příloha A index 10, 11, 12, 18, 19, 22, 39, 40.

Komunikace se strojvedoucím

Podpora vedení (řízení) vlaku. Viz příloha A index 51.

poskytující odometrické informace (o ujetých kilometrech). Viz příloha A index 51.

Komunikace se specifickými přenosovými moduly STM. Viz příloha A index 8, 25, 26, 29, 36, 49, 52. Tato funkce zahrnuje:

řízení výstupu STM,

zajištění dat, která mají být použita specifickým přenosovým modulem,

řízení přechodů STM.

Zajištění funkce vlakového zabezpečovacího zařízení a návěstního opakovače. Viz příloha A index 6, 7, 31, 37. Tato funkce zahrnuje:

lokalizace vlaku v souřadnicovém systému Eurobalise, který je základem pro sledování dynamického rychlostního profilu,

výpočet dynamického rychlostního profilu pro danou jízdu,

dohled nad dynamickým rychlostním profilem během této jízdy,

volba režimu kontroly rychlosti,

sledování vlaku podle vnitrostátních hodnot,

definování a zajištění intervenční funkce,

nastavení vlastností vlaku.

Prokázání úplnosti vlaku (celistvost vlaku) – povinné pro úroveň 3, není nutné pro úroveň 1 nebo 2.

Diagnostika zařízení a podpora při režimu se zhoršenými podmínkami. Tato funkce zahrnuje:

inicializaci funkce palubního zařízení ETCS,

zajištění podpory při režimu se zhoršenými podmínkami,

odpojení funkce palubního zařízení ETCS.

Podpora záznamu dat pro správní účely. Viz příloha A index 5, 41, 55.

Předávání informací/příkazů pro DMI a, je-li to požadováno, pro jednotku vlakového rozhraní, např. informací ohledně toho, kde se uzavírají/otevírají vzduchové klapky, kde se snižuje/zdvihá pantografový sběrač, kde se spíná/rozpojuje hlavní výkonový vypínač, kde se provádí změna z trakčního systému A na trakční systém B. Viz příloha A index 7.

4.2.3.   Funkce traťového systému ETCS

Tento základní parametr popisuje funkce traťového zařízení ETCS. Obsahuje všechny funkce systému ETCS pro zajištění bezpečné cesty pro konkrétní vlak. Funkce musí z hlediska výkonnosti splňovat požadavky uvedené v příloze A index 14. Tyto funkce se provedou v souladu s přílohou A index 1, 2, 4, 13, 15, 23, 31, 37, 53 a technickými specifikacemi uvedenými níže:

Komunikace s traťovým zabezpečovacím zařízením (návěstidla, stavědla zabezpečovacího zařízení).

Lokalizace konkrétního vlaku v souřadnicovém systému Eurobalise (úrovně 2 a 3).

Převod informací z traťového zabezpečovacího zařízení do standardního formátu pro palubní zařízení „Řízení a zabezpečení“.

Vydávání oprávnění k jízdě včetně popisu trati a příkazů určených pro konkrétní vlak.

Komunikace s palubním zařízením „Řízení a zabezpečení“. To zahrnuje:

Přenosy v systému Eurobalise. Viz příloha A index 9, 43.

Mezilehlý rádiový přenos. Viz příloha A index 18, 19, 21. Mezilehlý rádiový přenos se týká pouze úrovně 1 a na této úrovni je volitelný. (viz též oddíl 7.2.6).

Systém Euroloop. Viz příloha A index 16, 50. Systém Euroloop se týká pouze úrovně 1 a na této úrovni je volitelný (viz též oddíl 7.2.6).

Rádiové spojení rádioblokové centrály (RBC). Viz příloha A index 10, 11, 12, 39, 40. Rádiové spojení centrály RBC se týká pouze úrovně 2 a úrovně 3.

Předání informací o uvolnění trati na stavědla zabezpečovacího zařízení. Tato funkce je požadována pouze pro úroveň 3.

Vytváření informací/příkazů pro DMI a, je-li to požadováno, pro jednotku vlakového rozhraní, např. informací ohledně toho, kde se uzavírají/otevírají vzduchové klapky, kde se snižuje/zdvihá pantografový sběrač, kde se spíná/rozpojuje hlavní výkonový vypínač, kde se provádí změna z trakčního systému A na trakční systém B.

4.2.4.   Funkce systému EIRENE

Tento základní parametr popisuje funkce hlasové a datové komunikace systému EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network = rozšířený evropský integrovaný železniční rádiový systém):

funkce související s voláním strojvedoucího,

provozní rádiové funkce,

Např. funkce výstrahy při kontrole bdělosti (viz příloha A index 32 bod 5.7 a příloha A index 33. Spustí-li funkce bdělosti výstrahu a je-li tato volitelná funkce uplatňována, prostřednictvím rádia v kabině se odešle automatická zpráva vytvořená systémem bdělosti na trať).

datová komunikace.

Tyto funkce se provedou v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze A index 32, 33 a 48 a jejich výkonnostní charakteristiky musejí odpovídat příloze A index 22.

4.2.5.   Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

Kompletní specifikace těchto rozhraní se skládá ze dvou částí:

specifikace protokolů pro přenos informací z/do funkcí ERTMS a pro zajištění bezpečnosti komunikace,

specifikace rozhraní mezi prvky zařízení. Rozhraní mezi zařízeními jsou popsány v těchto oddílech:

oddíl 4.2.6 pro palubní zařízení (Palubní vnitřní rozhraní se subsystémem „Řízení a zabezpečení“),

oddíl 4.2.7 pro traťová zařízení (Traťová vnitřní rozhraní se subsystémem „Řízení a zabezpečení“).

Tento základní parametr popisuje vzduchovou mezeru mezi traťovým a palubním systémem „Řízení a zabezpečení“. Zahrnuje:

fyzikální, elektrické a elektromagnetické hodnoty, které musejí být dodrženy, aby bylo umožněno bezpečné fungování,

komunikační protokol, který se má používat,

dostupnost komunikačního kanálu.

Platí následující specifikace:

Rádiová komunikace s vlakem: Rozhraní rádiového spojení třídy A budou provozována v pásmu R-GSM. Viz příloha A index 35. Protokoly se musejí řídit přílohou A index 10, 18, 19, 39, 40.

Komunikace s vlakem pomocí systému Eurobalise a Euroloop: Komunikační rozhraní systému Eurobalise musí být v souladu s přílohou A index 9, 43. Komunikační rozhraní systému Euroloop musí být v souladu s přílohou A index 16, 50.

4.2.6.   Palubní vnitřní rozhraní se subsystémem „Řízení a zabezpečení“

Tento základní parametr se skládá ze tří částí.

4.2.6.1.   Rozhraní mezi zařízením ETCS a modulem STM

Specifický přenosový modul (STM) umožňuje, aby palubní zařízení ETCS bylo provozováno na tratích vybavených systémy ATP/ATC třídy B.

Rozhraní mezi funkcí palubního zařízení ETCS a moduly STM pro systémy ATP/ATC třídy B je definováno v příloze A index 4, 8, 15, 25, 26, 49. V příloze A index 45 je popsáno rozhraní K a v indexu 46 pak rozhraní G. Uplatňování rozhraní „K“ je volitelné, ale pokud se použije, musí být v souladu s přílohou A index 45. Mimoto pokud se uplatní rozhraní „K“, funkce palubního přenosového kanálu musí podporovat vlastnosti podle přílohy A index 46.

4.2.6.2.   Systém GSM-R/ETCS

Rozhraní mezi rádiovým přenosem třídy A a funkcemi palubního zařízení ETCS. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze A index 4, 7, 15, 20, 22, 34.

4.2.6.3.   Odometrie

Rozhraní mezi odometrickou funkcí (počítání ujetých kilometrů) a palubním zařízením ERTMS/ETCS musejí splňovat požadavky přílohy A index 44. Je-li odometrické zařízení dodáváno jako samostatný prvek interoperability, toto rozhraní tento základní parametr pouze doplňuje (viz oddíl 5.2.2, Seskupování prvků interoperability).

4.2.7.   Traťová vnitřní rozhraní se subsystémem „Řízení a zabezpečení“

Tento základní parametr se skládá ze šesti částí.

4.2.7.1.   Funkční rozhraní mezi rádioblokovými centrálami (RBC)

Toto rozhraní je použito pro definování dat, která si mají vyměnit sousední rádioblokové centrály (RBC), aby bylo možné bezpečně předat vlak z oblasti jedné RBC do oblasti druhé centrály. Jsou popsány následující informace:

informace z „předávající“ rádioblokové centrály do „přejímající“ rádioblokové centrály,

informace z „přejímající“ rádioblokové centrály do „předávající“ rádioblokové centrály.

Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze A index 12.

4.2.7.2.   Technické rozhraní mezi centrálami RBC

Jedná se o technické rozhraní mezi dvěma centrálami RBC. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze A index 58, 62, 63.

4.2.7.3.   Systém GSM-R/RBC

Jedná se o rozhraní mezi rádiovým systémem třídy A a funkcí traťového systému ETCS. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze A index 4, 15, 20, 22, 34.

4.2.7.4.   Systém Eurobalise/jednotka LEU

Jedná se o rozhraní mezi systémem Eurobalise a elektronickou jednotkou u železniční trati (LEU = Lineside Electronic Unit). Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze A index 9. Je-li systém Eurobalise a jednotka LEU dodávána jako samostatný prvek interoperability, toto rozhraní tento základní parametr pouze doplňuje (viz oddíl 5.2.2, Seskupování prvků interoperability).

4.2.7.5.   Systém Euroloop/jednotka LEU

Jedná se o rozhraní mezi systémem Euroloop a jednotkou LEU. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze A index 16. Je-li systém Euroloop a jednotka LEU dodávána jako samostatný prvek interoperability, toto rozhraní tento základní parametr pouze doplňuje (viz oddíl 5.2.2, Seskupování prvků interoperability).

4.2.7.6.   Požadavky na montážní přípravu traťových zařízení ERTMS

Jedná se o rozhraní mezi traťovým zařízením třídy A a traťovou infrastrukturou „Řízení a zabezpečení“. Tyto požadavky jsou uvedeny v příloze A index 59. Tento index popisuje prostředky traťové montážní přípravy pro zařízení třídy A.

4.2.8.   Správa šifrovacích klíčů

Tento základní parametr se vztahuje na data související s bezpečností, která jsou přenášena rádiem chráněným mechanismy, které vyžadují šifrovací klíče. Správci infrastruktury a železniční podniky zajistí systém řízení, který klíče zabezpečí a bude je spravovat. Rozhraní správy klíčů je nezbytné:

mezi systémy správy šifrovacích klíčů různých správců infrastruktury,

mezi systémy správy šifrovacích klíčů železničních podniků a správců infrastruktury,

mezi systémem správy šifrovacích klíčů a palubním a traťovým zařízením systému ETCS.

Požadavky na správu šifrovacích klíčů mezi systémy správy šifrovacích klíčů interoperabilních regionů jsou uvedeny v příloze A index 11 a index 56.

4.2.9.   Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

Tento základní parametr se vztahuje na jedinečné identity systému ETCS pro zařízení v traťových a palubních zařízeních. Příslušné požadavky jsou uvedeny v příloze A index 23. Přidělení proměnných je definováno v příloze A index 53.

Dodavatelé palubních zařízení pro subsystém „Řízení a zabezpečení“ jsou odpovědni za správu jedinečných identit v rámci přiděleného rozsahu, jak je uvedeno v příloze A index 53. Provozovatelé kolejových vozidel zajistí systém řízení, který zabezpečí a bude spravovat identity během celé doby životnosti zařízení.

V příloze A index 53 jsou členským státům přiděleny rozsahy identit. Členské státy jsou odpovědné za přidělování těchto rozsahů zadavatelům ve svém státě.

Zadavatelé traťových zařízení odpovídají za správu jedinečných identit v rámci svého přiděleného rozsahu. Správce infrastruktury zajistí systém řízení, který zabezpečí a bude spravovat identity během celé doby životnosti zařízení.

4.2.10.   HABD (detektor horké skříně ložiska nápravy)

Tento základní parametr specifikuje požadavky na traťová zařízení, která jsou použita pro kontrolu, zda teplota nápravových ložisek kolem projíždějících kolejových vozidel nepřekročila jistou hodnotu, a pro přenos těchto informací do kontrolního střediska. Požadavky jsou definovány v dodatku 2 přílohy A.

Zacházení s kolejovými vozidly vybavenými palubní detekcí je též popsáno v oddíle 4.2.11, TSI RS HS (TSI „Kolejová vozidla, vysokorychlostní“).

4.2.11.   Kompatibilita s traťovými systémy detekce vlaků

Tento základní parametr popisuje vlastnosti traťových systémů detekce vlaků, u kterých je nutné, aby byly kompatibilní s kolejovými vozidly, jež jsou v souladu s odpovídajícími TSI „Kolejová vozidla“.

Kolejová vozidla musejí mít vlastnosti nezbytné k provozu traťových systémů detekce vlaků. Požadavky související s vlastnostmi vozidla jsou specifikovány v dodatku 1 přílohy A.

Tyto vlastnosti budou zahrnuty do TSI „Kolejová vozidla“.

4.2.12.   Elektromagnetická kompatibilita

Tento základní parametr je rozdělen do dvou částí.

4.2.12.1.   Interní elektromagnetická kompatibilita subsystému „Řízení a zabezpečení“

Zařízení pro „Řízení a zabezpečení“ nesmí rušit jiná zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“.

4.2.12.2.   Elektromagnetická kompatibilita mezi kolejovými vozidly a traťovým zařízením subsystému „Řízení a zabezpečení“

Toto zahrnuje celý rozsah emisí elektromagnetické kompatibility (EMC) (vedený a indukovaný trakční proud a ostatní vlakem způsobené proudy, vlastnosti elektromagnetického pole i statického pole), které musejí být respektovány kolejovými vozidly, aby bylo zajištěno správné fungování traťového zařízení pro subsystém „Řízení a zabezpečení“. Zde je zahrnut i popis pro měření hodnot.

Vlastnosti traťového zařízení systému „Řízení a zabezpečení“ určuje:

příloha A index A7 (Všeobecná citlivost zařízení),

příloha A index 9 (Specifické požadavky na komunikaci se systémem Eurobalise),

příloha A index 16 (Specifické požadavky na komunikaci se systémem Euroloop).

Mimoto jsou specifické požadavky na systémy detekce vlaků uvedeny v kapitole 4.2.11 a specifické požadavky na systém HABD jsou uvedeny v dodatku 2 přílohy A.

4.2.13.   DMI systému ETCS

Tento základní parametr popisuje informace poskytované z palubního systému ETCS strojvedoucímu a zadávané strojvedoucím do palubního zařízení ERTMS/ETCS. Viz příloha A index 51.

Toto zahrnuje:

ergonomii (včetně viditelnosti),

funkce systému ETCS, které mají být zobrazeny,

funkce systému ETCS spouštěné zásahem strojvedoucího.

4.2.14.   DMI systému EIRENE

Tento základní parametr popisuje informace poskytnuté z palubního systému EIRENE strojvedoucímu a zadané strojvedoucím do palubního systému EIRENE. Viz příloha A index 32, 33, 51.

Toto zahrnuje:

ergonomii (včetně viditelnosti),

funkce systému EIRENE, které mají být zobrazeny,

odchozí informace v souvislosti s voláním,

příchozí informace v souvislosti s voláním.

4.2.15.   Rozhraní se záznamem dat pro správní účely

Tento základní parametr popisuje:

výměnu dat mezi zařízením pro záznam dat pro správní účely a nástrojem pro stahování dat,

komunikační protokoly,

fyzické rozhraní,

funkční požadavky pro záznam dat a použití záznamu dat.

Vyšetřovací orgány v každém členském státě budou mít přístup k zaznamenaným údajům, které splňují závazné požadavky na záznam dat pro úřední a vyšetřovací účely.

Viz příloha A index 4, 5, 15, 41, 55.

4.2.16.   Viditelnost traťových objektů subsystému „Řízení a zabezpečení“

Tento základní parametr popisuje:

Vlastnosti odrazových značek k zajištění správné viditelnosti. Musí být zajištěno, že budou na základě požadavků na přední světla vozidel (viz TSI RS HS) splněny požadavky OPE.

Vlastnosti interoperabilních návěstních tabulí – viz příloha A index 38.

4.3.   Funkční a technické specifikace rozhraní s ostatními subsystémy

4.3.1.   Rozhraní se subsystémem „Provoz a řízení dopravy“

4.3.1.1.   Provozní pravidla ERTMS/ETCS a GSM-R

Transevropská síť bude podléhat některým jednotným provozním požadavkům, které budou popsány v TSI „Provoz a řízení dopravy“ (viz též oddíl 4.4 Provozní pravidla CCS TSI).

TSI OPE CR: Příloha A

TSI OPE HS: Příloha A

4.3.1.2.   Rozhraní člověk-stroj systému ETCS

Toto rozhraní popisuje informace poskytnuté strojvedoucímu z palubních zařízení ERTMS/ETCS a zadané strojvedoucím do palubních zařízení ERTMS/ETCS. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.13 (DMI systému ETCS).

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Požadavky na systémy ATP/ATC třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI OPE CR: Příloha A1

TSI OPE HS: Příloha A1

4.3.1.3.   Rozhraní člověk-stroj systému EIRENE

Toto rozhraní popisuje informace poskytnuté strojvedoucímu z palubního systému EIRENE a zadané strojvedoucím do palubního systému EIRENE. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.14 (DMI systému EIRENE)

Toto rozhraní se týká systémů třídy A. Ekvivalentní požadavky na rádiové systémy třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI OPE CR: Příloha A2

TSI OPE HS: Příloha A2

4.3.1.4.   Rozhraní se záznamem dat pro správní účely

Toto rozhraní se vztahuje na funkční požadavky pro záznam dat a jeho používání. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.15 (Rozhraní se záznamem dat pro správní účely).

Toto rozhraní se týká systémů třídy A. Ekvivalentní požadavky na systémy ATP/ATC a rádiové systémy třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI OPE CR: oddíl 4.2.3.5

TSI OPE HS: oddíl 4.2.3.5

4.3.1.5.   Zaručená výkonnost brzdy a zaručené brzdné vlastnosti vlaku

Subsystém „Řízení a zabezpečení“ vyžaduje zajištění výkonnosti brzdy vlaku. TSI „Provoz a řízení dopravy“ bude definovat pravidla pro stanovení zaručených brzdných vlastností vlaku. TSI „Kolejová vozidla“ bude definovat metodu stanovení brzdných vlastností kolejových vozidel.

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Ekvivalentní požadavky na systémy ATP/ATC třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI OPE CR: oddíl 4.2.2.6.2

TSI OPE HS: oddíl 4.2.2.6.2

4.3.1.6.   Odpojení funkce palubního zařízení ETCS

Toto rozhraní se vztahuje na provozní požadavky na odpojení funkce palubního zařízení ETCS v případě poruchy. Požadavky systému „Řízení a zabezpečení“ jsou uvedeny v oddíle 4.2.2 (Funkce palubního zařízení ETCS).

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Ekvivalentní požadavky na systémy ATP/ATC třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI OPE CR: Příloha A1

TSI OPE HS: Příloha A1

4.3.1.7.   Záměrně vynecháno

4.3.1.8.   Detektory horké skříně ložiska nápravy

Toto rozhraní se vztahuje na provozní požadavky pro detektor horké skříně ložiska nápravy. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.10 (HABD (detektor horké skříně ložiska nápravy)).

TSI OPE CR: Příloha B oddíl C

TSI OPE HS: Příloha B oddíl C

4.3.1.9.   Kontrola bdělosti strojvedoucího

Toto rozhraní se vztahuje na provozní požadavky na kontrolu bdělosti strojvedoucího.

Na funkce pro přenos zprávy, jak je požaduje TSI OPE, se vztahuje volitelná funkce Eirene, jak je uvedeno v oddíle 4.2.4 (Funkce systému Eirene).

TSI OPE CR: Bod 4.3.2.2

TSI OPE HS: Bod 4.3.2.2

4.3.1.10.   Pískování

Toto rozhraní se vztahuje na provozní požadavky pro strojvedoucí, aby písek negativně neovlivnil vlastnosti zařízení traťové detekce vlaků. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.11.

TSI OPE CR: Příloha H

TSI OPE HS: Příloha B

4.3.1.11.   Vnější výhledové pole strojvedoucího

Toto rozhraní se vztahuje na výhledové pole strojvedoucího přes přední sklo kabiny. Požadavky na subsystém „Řízení a zabezpečení“ jsou popsány v oddíle 4.2.16 (Viditelnost traťových objektů subsystému „Řízení a zabezpečení“).

TSI OPE CR: oddíl 4.3.2.4

TSI OPE HS: oddíl 4.3.2.4

4.3.2.   Rozhraní se subsystémem „Kolejová vozidla“

Všechny odkazy na rozhraní s CR TSI „Kolejová vozidla – hnací vozidla a motorové vozy konvenční železnice“ zůstávají otevřenými body. Hnacími vozidly se rozumějí lokomotivy, elektrické jednotky a motorové jednotky.

4.3.2.1.   Kompatibilita s traťovými systémy detekce vlaků

Traťové systémy detekce vlaků musí mít vlastnosti nezbytné k tomu, aby byly kompatibilní s kolejovými vozidly, která odpovídají TSI subsystému „Kolejová vozidla“. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.11 (Kompatibilita s traťovými systémy detekce vlaků). Odkazy v odpovídajících TSI jsou upřesněny v tabulce níže.

Parametr

Příloha A

dodatek 1

TSI „Řízení a zabezpečení“

TSI „Vysoko-rychlostní kolejová vozidla“

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“

TSI „Kolejová vozidla – hnací vozidla/lokomotivy, elektrické a motorové jednotky a osobní vozy (bude upřesněno, až bude TSI vytvořena)“

Vzdálenost náprav

2.1 vč. obrázku 6

4.2.7.10.2

4.3.2.1

 

Geometrie kol

2.2 vč. obrázku 7

4.2.7.10.3

5.4.2.3

 

Hmotnost (Minimální nápravová hmotnost)

3.1

4.2.3.2

4.2.3.2

 

Prostor bez kovu kolem kol

3.2 (otevřený bod)

Dosud nespecifi-kováno

Dosud nespecifi-kováno

 

Kovová hmota na vozidle

3.3 (otevřený bod)

Dosud nespecifi-kováno

Dosud nespecifi-kováno

 

Materiál kol

3.4

4.2.7.10.3

5.4.2.3

 

Impedance mezi koly

3.5

4.2.3.3.1

4.2.3.3.1

 

Impedance vozidla

3.6

4.2.8.3.8

Žádná

 

Použití zařízení na posyp pískem

4.1

4.2.3.10

Žádná

 

Použití kompozitních brzdových špalíků

4.2

Příloha L

Otevřený bod

 

Harmonické v zpětném trakčním proudu

5.1

4.2.8.3.4.1

Žádné

 

Použití elektromagnetických brzd

5.2

bude stanoveno později

Žádné

 

Elektrická, magnetická, elektromagneti-cká pole

5.3

4.3.4.12

Žádná

 

4.3.2.2.   Elektromagnetická kompatibilita mezi kolejovými vozidly a traťovým zařízením subsystému „Řízení a zabezpečení“

Toto rozhraní zahrnuje celý rozsah emisí elektromagnetické kompatibility (EMC) (vedený a indukovaný trakční proud a ostatní vlakem způsobené proudy, vlastnosti elektromagnetického pole i statického pole), které musejí bý t respektovány kolejovými vozidly, aby bylo zajištěno správné fungování traťového zařízení pro subsystém „Řízení a zabezpečení“. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.12.2 (Elektromagnetická kompatibilita mezi kolejovými vozidly a traťovým zařízením subsystému „Řízení a zabezpečení“).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.2.6.6

4.3.2.3.   Zaručená výkonnost brzdy a zaručené brzdné vlastnosti vlaku

Subsystém „Řízení a zabezpečení“ vyžaduje zajištění zaručené výkonnosti brzdy vlaku. TSI „Kolejová vozidla“ bude definovat metodu stanovení výkonnosti brzdy kolejových vozidel. TSI „Provoz a řízení dopravy“ bude definovat pravidla pro stanovení zaručených výkonnosti brzdy vlaku.

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Ekvivalentní požadavky na systémy ATP/ATC třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

U neměnných vlakových souprav stanoví zaručenou výkonnost brzdy výrobci a je uvedena v registru RS.

U vlaků s proměnným složením či samostatnými vozy se použije TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“.

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: oddíl 4.2.4.1.2

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíly 4.2.4.1, 4.2.4.4, 4.2.4.7

4.3.2.4.   Poloha palubní antény subsystému „Řízení a zabezpečení“

Anténa systému Eurobalise a systému Euroloop na kolejových vozidlech musí být umístěna tak, aby byla zajištěna spolehlivá datová komunikace v extrémních bodech geometrie trati, kterými kolejová vozidla mohou projet. Přitom je třeba zohlednit pohyb a chování kolejových vozidel. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.2 (Funkce palubního zařízení ETCS).

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Požadavky na systémy ATP/ATC třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

Umístění antény GSM R na střeše vozů závisí převážně na měřeních, která se musejí provádět u jakéhokoli typu vozu, přičemž se rovněž vezme v úvahu umístění jiných (nových či stávajících) antén. Při zkušebních podmínkách musí výkon antény splňovat požadavky popsané v oddíle 4.2.5 (Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou). Zkušební podmínky jsou též popsány v oddíle 4.2.5 (Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.3.4.8

4.3.2.5.   Fyzické podmínky prostředí

Klimatické a fyzické podmínky prostředí pro zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“, které jsou na vlaku očekávány, budou definovány odkazem na registry infrastruktury u tratí, kde je plánován provoz vlaku, a odkazem na přílohu A index A4 a index A5.

4.3.2.6.   Elektromagnetická kompatibilita mezi kolejovými vozidly a palubním zařízením systému „Řízení a zabezpečení“

Pro podporu univerzálního použití palubního zařízení „Řízení a zabezpečení“ na nových kolejových vozidlech připuštěných k provozu v transevropské síti, budou elektromagnetické podmínky, které jsou na vlaku předpokládány, definovány v souladu s přílohou A index A6. Pro komunikační systém Eurobalise platí specifická ustanovení v příloze A index 9 a pro komunikační systém Euroloop platí specifická ustanovení v příloze A index 16.

Požadavky na palubní systémy třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.2.6.6

4.3.2.7.   Odpojení funkce palubního zařízení ETCS

Toto rozhraní se vztahuje na odpojení funkce palubního zařízení ETCS. Po odpojení zařízení ETCS musí být vlak schopen pohybu, a to bez zásahu zařízení ETCS. Požadavky na subsystém „Řízení a zabezpečení“ jsou uvedeny v oddíle 4.2.2 (Funkce palubního zařízení ETCS).

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Ekvivalentní požadavky na subsystémy ATP/ATC třídy B jsou definovány odpovědnými členskými státy (viz příloha B).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla„: oddíl 4.2.7.10.1

4.3.2.8.   Datová rozhraní

Datové rozhraní mezi vlakem a palubním zařízením „Řízení a zabezpečení“ je definováno v příloze A index 7.

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Ekvivalentní požadavky na systémy ATP/ATC třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ není dotčena pro systém ETCS úrovně 1 a úrovně 2.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.9

Požadavky na rozhraní mezi rádiovým spojením a subsystémem „Kolejová vozidla“ jsou specifikovány v příloze A index 33.

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Ekvivalentní požadavky na rádiové systémy třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

Odpovídající příslušná specifikace je formulována v následujících specifikacích:

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.2.7.9

4.3.2.9.   Detektory horké skříně ložiska nápravy

Toto rozhraní se vztahuje na technické požadavky na detektory horké skříně ložiska nápravy. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.10 (HABD (detektor horké skříně ložiska nápravy)).

Toto rozhraní se týká systému HABD třídy A. Ekvivalentní požadavky na systém HABD třídy B jsou definovány příslušným registrem infrastruktury (viz příloha C).

Odpovídající příslušná specifikace je formulována v následujících specifikacích:

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: oddíl 4.2.3.3.2

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.2.3.3.2

4.3.2.10.   Přední světla vozidel

Toto rozhraní se vztahuje na technické požadavky na chromatičnost (barvu) a světelnou účinnost předních světel vozidel pro zajištění správné viditelnosti reflexních značek podél železniční trati a reflexního oblečení. Požadavky na subsystém „Řízení a zabezpečení“ jsou popsány v oddíle 4.2.16 (Viditelnost traťových objektů subsystému „Řízení a zabezpečení“) a v oddíle 4.7.

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl: 4.2.7.4.1.1

4.3.2.11.   Kontrola bdělosti strojvedoucího

Na funkce požadované TSI OPE se vztahuje volitelná funkce Eirene, jak je uvedeno v oddíle 4.2.4 (Funkce systému Eirene). Toto rozhraní je platné v případě, že volitelná funkce je uplatňována ze strany správce infrastruktury.

Upřesnění specifikace rozhraní mezi zařízením pro kontrolu bdělosti v souvislosti s kolejovými vozidly a palubním zařízením GSM-R zůstává otevřeným bodem.

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: V současné době nejsou v oddíle 4.2.7.9 uvedeny žádné požadavky.

4.3.2.12.   Odometrie

Jedná se o rozhraní mezi odometrickým přístrojem a odometrickou funkcí nutnou pro funkce palubního zařízení ETCS.

Toto rozhraní na TSI „Kolejová vozidla“ se týká pouze základního parametru popsaného v oddíle 4.2.6.3 (Odometrie), kdy odometrické zařízení je dodávána jako samostatný prvek interoperability (viz oddíl 5.2.2 Seskupování prvků interoperability).

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Ekvivalentní požadavky na systémy ATP/ATC třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

4.3.2.13.   Rozhraní se záznamem dat pro správní účely

Toto rozhraní se vztahuje na technické požadavky na záznam dat. Základní parametr subsystému „Řízení a zabezpečení“ je popsán v oddíle 4.2.15 (Rozhraní se záznamem dat pro správní účely).

Toto rozhraní se týká systému třídy A. Požadavky na palubní systémy třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.2.7.11

4.3.2.14.   Palubní montážní příprava

Toto rozhraní se vztahuje na rozsah montážní přípravy na kolejových vozidlech se zařízením třídy A, jak je popsáno v příloze A index 57.

Toto rozhraní se týká systémů třídy A.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.2.7.10.1 („Řízení a zabezpečení“: všeobecně)

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

4.3.2.15.   Vnější výhledové pole strojvedoucího

Toto rozhraní se vztahuje na výhledové pole strojvedoucího přes přední sklo kabiny. Požadavky na subsystém „Řízení a zabezpečení“ jsou popsány v oddíle 4.2.16 (Viditelnost traťových objektů subsystému „Řízení a zabezpečení“).

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíl 4.2.2.6, 4.2.2.7

4.3.2.16.   Samočinná regulace výkonu a zvláštní požadavky na kolejová vozidla pro dlouhé tunely

Toto rozhraní popisuje funkce subsystému „Řízení a zabezpečení“:

Zadat příkaz na uzavření či otevření vzduchových klapek, jak vyžaduje TSI „Kolejová vozidla“.

Zadat příkaz na snížení a zdvižení pantografového sběrače, jak vyžaduje TSI „Energie“.

Zadat příkaz na sepnutí a rozpojení hlavního výkonového vypínače, jak vyžaduje TSI „Kolejová vozidla“.

Jedná se o základní funkce ETCS popsané v oddílech 4.2.2 a 4.2.3.

TSI „Kolejová vozidla – nákladní vozy“: není dotčeno.

TSI „Kolejová vysokorychlostní vozidla“: oddíly 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.7

4.3.3.   Rozhraní s infrastrukturou subsystému

4.3.3.1.   Systémy detekce vlaků

Infrastrukturní instalace zajistí, aby systém detekce vlaků respektoval požadavky uvedené v oddíle 4.2.11 (Kompatibilita s traťovými systémy detekce vlaků) a v příloze A dodatku 1 (bod 3.5 Impedance mezi koly).

TSI „Infrastruktura, vysokorychlostní“: oddíl 4.2.18

TSI „Infrastruktura, konvenční“: Odkaz na CCS TSI bude zahrnut v připravované CR TSI, tak aby uvedené požadavky CCS (Control and Command and Signalling = Řízení a zabezpečení) mohly být infrastrukturou respektovány.

4.3.3.2.   Traťové zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“

Přenosové zařízení (GSM-R, Euroloop, Eurobalise) traťových subsystémů musí být umístěno tak, aby byla zajištěna spolehlivá datová komunikace v extrémních bodech geometrie trati, kterými kolejová vozidla mohou projet. Přitom je třeba zohlednit pohyb a chování kolejových vozidel. Viz oddíl 4.2.5 (Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou).

Umístění návěstních tabulí (viz oddíl 4.2.16) a dalšího traťového zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“ (např. antén GSM-R, prvků systému Euroloop, Eurobalise, HABD, světelných návěstidel, hnacích ústrojí výhybek, …) musí být v souladu s požadavky (minimální světlý průřez infrastruktury) definovanými v TSI „Infrastruktura“.

Toto rozhraní se týká systému třídy A, pokud jde o datovou komunikaci. Ekvivalentní požadavky na systémy třídy B jsou definovány příslušným členským státem (viz příloha B).

TSI „Infrastruktura, vysokorychlostní“: oddíl 4.2.3

4.3.3.3.   Jakost písku používaného kolejovými vozidly

S ohledem na náležité fungování systémů detekce vlaků musí být k použití kolejovými vozidly poskytnut písek o určité jakosti. Požadavky CCS jsou popsány v příloze A dodatku 1 bodu 4.1.4.

TSI „Infrastruktura, vysokorychlostní“: oddíl 4.2.25.4

4.3.3.4.   Použití elektrických/magnetických brzd

S cílem zajistit náležité fungování traťového zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“ se použití magnetických brzd a indukčních vířivých brzd uvede v registru infrastruktury, přičemž se odkáže na přílohu A dodatek 1 bod 5.2.

4.3.4.   Rozhraní se subsystémem „Energie“

4.3.4.1.   Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetické podmínky předpokládané u pevných instalací budou definovány odkazem na přílohu A index A7.

Pro komunikační systém Eurobalise platí specifická ustanovení v příloze A index 9 a pro komunikační systém Euroloop platí specifická ustanovení v příloze A index 16.

V souvislosti se systémy detekce vlaků viz příloha A dodatek 1.

V souvislosti se systémem HABD viz příloha A dodatek 2.

TSI ENE HS: bod 4.2.6

4.3.4.2.   Samočinná regulace výkonu

Chování subsystému „Řízení a zabezpečení“ ve vztahu k elektrickým dělením oddělujícím fáze a k úsekům oddělujícím napájecí systémy na základě informací poskytnutých ze subsystému „Energie“ se popisuje v oddíle 4.2.2 a 4.2.3.

TSI ENE HS: bod 4.2.21, 4.2.22, 4.2.2

4.4.   Provozní pravidla

Provozní pravidla, která jsou specifická pro subsystém „Řízení a zabezpečení“ (ERTMS/ETCS a GSM-R), jsou podrobně uvedena v TSI „Provoz a řízení dopravy“.

4.5.   Pravidla údržby

Pravidla pro údržbu subsystému, který se řídí touto TSI, budou zajišťovat, aby hodnoty uvedené v základních parametrech podle kapitoly 4 byly udržovány v rámci požadovaných limitů po celou dobu životnosti systémů. V průběhu preventivní nebo nápravné údržby nemusí ovšem být subsystém schopen dosahovat hodnot uvedených v základních parametrech; pravidla údržby budou zajišťovat, aby nebyla ohrožena bezpečnost během těchto činností.

V zájmu dosažení těchto výsledků se dodržují následující požadavky.

4.5.1.   Odpovědnost výrobce zařízení

Výrobce zařízení zabudovaného v subsystému musí specifikovat:

všechny údržbové požadavky a postupy (včetně dohledu nad správným fungováním diagnostických a zkušebních metod a nástrojů), které jsou nezbytné pro splnění základních požadavků a hodnot uvedených v povinných požadavcích této TSI v průběhu celé životnosti zařízení (převoz a uskladnění před instalací, běžný provoz, poruchy, opravy, inspekce a zásahy údržby, odstavení z provozu atd.),

všechna zdravotní a bezpečnostní rizika, která mohou ohrozit veřejnost a pracovníky údržby,

podmínky pro běžnou malou údržbu (tj. definice traťových vyměnitelných jednotek (LRU = Line Replaceable Unit), definice schválených kompatibilních alternativ hardwaru a softwaru, výměna poškozených jednotek LRU a například podmínky pro uskladnění jednotek LRU a pro opravu poškozených jednotek LRU,

technické podmínky pro jízdu vlaku s poškozeným zařízením do cílové stanice nebo do dílny (nouzový režim z technického hlediska, například funkce částečně nebo zcela vypnuta, odpojení od ostatních funkcí atd.),

inspekce musí být provedena v případě, že zařízení je vystaveno mimořádnému zatížení (například překročení podmínek prostředí nebo výjimečné nárazy).

4.5.2.   Odpovědnost zadavatelů

Zadavatelé musejí:

zajistit, aby pro všechny konstrukční části v oblasti působnosti této TSI (bez ohledu na to, zda jsou to prvky interoperability, či nikoli), byly definovány požadavky na údržbu, jak je popsáno v oddíle 4.5.1 (Odpovědnost výrobce zařízení),

stanovit nezbytná pravidla pro údržbu týkající se všech konstrukčních částí v oblasti působnosti této TSI s přihlédnutím k rizikům z důvodu vzájemného působení různých zařízení uvnitř subsystému a rozhraní s ostatními subsystémy.

4.5.3.   Odpovědnost správce infrastruktury nebo železničního podniku

Správce infrastruktury nebo železniční podnik odpovědný za provoz palubního nebo traťového zařízení:

vypracuje plán údržby tak, jak je specifikováno v oddíle 4.5.4 (Plán údržby).

4.5.4.   Plán údržby

Plán údržby bude založen na ustanoveních specifikovaných v oddíle 4.5.1 (Odpovědnost výrobce zařízení), v oddíle 4.5.2 (Odpovědnost zadavatelů) a v oddíle 4.5.3 (Odpovědnost správce infrastruktury nebo železničního podniku) a bude zahrnovat minimálně:

podmínky pro použití zařízení, podle požadavků uvedených výrobci,

specifikace programů údržby (například definice kategorií preventivní a nápravné údržby, maximální doba mezi akcemi preventivní údržby a příslušná bezpečnostní opatření, která mají být přijata pro bezpečnost subsystému a pracovníků údržby, při zohlednění vzájemného rušení údržbových akcí s provozem subsystému „Řízení a zabezpečení“),

požadavky na uskladnění náhradních dílů,

definice běžné malé údržby,

pravidla pro správu poškozeného zařízení,

požadavky související s minimální odbornou způsobilostí pracovníků údržby, s odkazem na zdravotní a bezpečnostní rizika,

požadavky související s osobními ochrannými prostředky,

definice povinností a oprávnění pracovníků údržby (například pro přístup k zařízení, řízení omezení a/nebo přerušení provozu systému, výměna jednotek LRU, oprava poškozených jednotek LRU, opětovné uvedení systému do běžného provozu),

postupy pro správu identifikačních prvků systému ETCS. Viz oddíl 4.2.9 (Správa identifikátorů systému ETCS),

metody pro nahlášení informací o defektech kritických pro bezpečnost a opakovaných poruchách systému výrobci zařízení.

4.6.   Odborná způsobilost

Odborná způsobilost nutná pro obsluhu subsystému „Řízení a zabezpečení“ je uvedena v TSI „Provoz a řízení dopravy“.

Požadavky na odbornou způsobilost pro údržbu subsystému „Řízení a zabezpečení“ budou podrobně uvedeny v plánu údržby (viz oddíl 4.5.4 Plán údržby).

4.7.   Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti

Mimo požadavky specifikované v plánech údržby, viz oddíl 4.5 (Pravidla údržby), budou přijata bezpečnostní opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti pro pracovníky údržby a provozu, v souladu s evropskými předpisy a vnitrostátními předpisy, které jsou slučitelné s evropskými právními předpisy.

Zaměstnanci, kteří se podílejí na údržbě traťového zařízení CCS, musejí mít při práci na trati nebo v její blízkosti na sobě reflexní oděv opatřený označením EC (a tudíž splňující ustanovení směrnice 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků).

4.8.   Registry infrastruktury a kolejových vozidel

Se subsystémem „Řízení a zabezpečení“ je zacházeno jako se dvěma následujícími zařízeními:

palubní zařízení,

traťové zařízení.

Požadavky na obsah registru infrastruktury a kolejových vozidel s ohledem na zařízení „Řízení a zabezpečení“ jsou specifikovány v příloze C (parametry specifické pro konkrétní trať a vlak).

5.   PRVKY INTEROPERABILITY

5.1.   Definice

Podle článku 2 písm. d) směrnice 96/48/ES:

se „prvky interoperability“ rozumějí „veškeré základní konstrukční části, skupiny konstrukčních částí, podsestavy nebo úplné sestavy zařízení, která jsou nebo mají být v budoucnu zahrnuta do subsystému a na nichž přímo nebo nepřímo závisí interoperabilita transevropského vysokorychlostního železničního systému“. Pojetí „prvku“ zahrnuje jak hmotné předměty, tak nehmotné předměty, jako je programové vybavení.

5.2.   Seznam prvků interoperability

5.2.1.   Základní prvky interoperability

Prvky interoperability v subsystému „Řízení a zabezpečení“ jsou uvedeny v následujících tabulkách:

tabulka 5.1.a pro palubní zařízení,

tabulka 5.2.a pro traťové zařízení.

Prvek interoperability „bezpečnostní platforma“ je definován jako konstrukční blok (všeobecný produkt, nezávislý na aplikaci) sestávající z hardwaru a základního softwaru (firmware a/nebo operační systém a/nebo podpůrné nástroje), který může být použit pro vybudování komplexnějších systémů (standardní aplikace, např. standardní třídy aplikací).

5.2.2.   Seskupování prvků interoperability

Základní prvky interoperability systému „Řízení a zabezpečení“ definované v tabulce 5.1.a a 5.2.a mohou být zkombinovány tak, aby byla vytvořena větší jednotka. Skupina je pak definována funkcemi integrovaných prvků interoperability a ostatních rozhraní s vnějším prostředím této skupiny. Jestliže skupina je vytvořena tímto způsobem, bude považována za prvek interoperability.

Tabulka 5.1.b uvádí skupiny prvků interoperability palubního zařízení.

Tabulka 5.2.b uvádí skupiny prvků interoperability traťového zařízení.

Pokud povinné specifikace uvedené v této TSI nejsou k dispozici pro podporu rozhraní, prohlášení o shodě je možné pomocí seskupení prvků interoperability.

5.3.   Výkonnostní parametry a specifikace základních prvků

Pro každý základní prvek interoperability nebo skupinu prvků interoperability tabulky v kapitole 5 popisují:

ve sloupci 3 funkce a rozhraní. Všimněte si, že některé prvky interoperability mají funkce a/nebo rozhraní, která jsou nepovinná;

ve sloupci 4 povinné specifikace pro posouzení shody každé funkce nebo každého rozhraní, pokud jsou relevantní, odkazem na příslušný oddíl kapitoly 4;

ve sloupci 5 moduly, které mají být aplikovány pro posouzení shody; jsou popsány v kapitole 6 této TSI.

Požadavky oddílu 4.5.1 (Odpovědnost výrobce zařízení) platí pro každý základní prvek interoperability nebo skupinu prvků interoperability.

Tabulka 5.1.a

Základní prvky interoperability v palubním zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“

1

2

3

4

5

N

Prvek interoperability (IC)

Parametry:

Specifické požadavky, které mají být posouzeny odkazem na kapitolu 4

Modul

1

Palubní zařízení ERTMS/ETCS

Bezpečnost

4.2.1

 

Funkce palubního zařízení ETCS

4.2.2

H2

nebo

B s D

nebo

B s F

S výjimkou:

Odometrie

záznamu dat pro správní účely

 

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

Centrála RBC (úroveň 2 a 3)

 

Jednotka mezilehlého rádiového přenosu (volitelné – úroveň 1)

 

Eurobalise se vzduchovou mezerou

 

Euroloop se vzduchovou mezerou (volitelné – úroveň 1)

 

Rozhraní

 

STM (specifický přenosový modul) (rozhraní K je nepovinné)

4.2.6.1

Palubní zařízení ERTMS GSM-R

4.2.6.2

Odometrie

4.2.6.3

Systém správy šifrovacích klíčů

4.2.8

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

Rozhraní „člověk-stroj“ systému ETCS

4.2.13

Správa šifrovacích klíčů

4.3.1.7

Fyzické podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.2.6

Datové rozhraní

4.3.2.8

Záznamník bezpečnostních informací

Žádné.

2

Palubní bezpečnostní platforma

Bezpečnost

4.2.1

H2

nebo B s D

nebo B s F

3

Záznamové zařízení bezpečnostních informací

Funkce palubního zařízení ETCS

4.2.2

H2

nebo B s D

nebo B s F

Pouze záznam dat pro správní účely

 

Rozhraní

 

Jednotka záznamu dat pro správní účely (JRU = Juridical Recorder Unit) – nástroj stahování dat

4.2.15

Palubní zařízení ERTMS/ETCS

Žádné.

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.2.6

4

Odometrie

Bezpečnost

4.2.1

H2

nebo B s D

nebo B s F

 

 

Funkce palubního zařízení ETCS

4.2.2

 

 

Pouze odometrie

 

 

 

Rozhraní

 

 

 

 

Palubní zařízení ERTMS/ETCS

4.2.6.3

 

 

 

Podmínky prostředí

4.3.2.5

 

 

 

EMC

4.3.2.6

 

5

Externí STM (specifický přenosový modul)

Funkce a bezpečnost

Žádné.

H2

nebo B s D

nebo B s F

 

 

Podle vnitrostátních specifikací

 

 

 

Rozhraní

 

 

 

Palubní zařízení ERTMS/ETCS

4.2.6.1

 

 

 

Vzduchová mezera systému ATP/ATC třídy B

Žádné.

 

 

 

Podle vnitrostátních specifikací

 

 

 

 

Podmínky prostředí

Žádné.

 

 

 

Podle vnitrostátních specifikací

 

 

 

 

EMC

Žádné.

 

 

 

Podle vnitrostátních specifikací

 

 

6

Palubní systém ERTMS/GSM-R

Funkce systému EIRENE

4.2.4

H2

nebo B s D

nebo B s F

Datová komunikace pouze v úrovni 2 nebo 3 nebo úrovni 1 s mezilehlým rádiovým přenosem

 

Rozhraní

 

Palubní zařízení ERTMS/ETCS

 

GSM-R

4.2.6.2

Pouze v úrovni 2 nebo 3 nebo úroveň 1 s mezilehlým rádiovým přenosem

4.2.5

Rozhraní „člověk-stroj“ systému EIRENE

4.2.14

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.2.6


Tabulka 5.1.b

Skupiny prvků interoperability v palubním zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“

Tato tabulka je příkladem pro ukázku struktury. Mohou být navrženy další skupiny

1

2

3

4

5

N

Prvek interoperability (IC)

Parametry:

Specifické požadavky, které mají být posouzeny odkazem na kapitolu 4

Modul

1

Palubní bezpečnostní platforma

Palubní zařízení ERTMS/ETCS

Záznamové zařízení bezpečnostních informací

Odometrie

Bezpečnost

4.2.1

 

Funkce palubního zařízení ETCS

4.2.2

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

H2

nebo

B s D

nebo

B s F

Centrála RBC (úroveň 2 a 3)

 

Jednotka mezilehlého rádiového přenosu (volitelné – úroveň 1)

 

Eurobalise se vzduchovou mezerou

 

Euroloop se vzduchovou mezerou (volitelné – úroveň 1)

 

Rozhraní

 

STM (specifický přenosový modul) (rozhraní K je nepovinné)

4.2.6.1

Palubní zařízení ERTMS GSM-R

4.2.6.2

Systém správy šifrovacích klíčů

4.2.8

 

 

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

 

Rozhraní „člověk-stroj“ systému ETCS

4.2.13

Fyzické podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.2.6

Jednotka záznamu dat pro správní účely (JRU = Juridical Recorder Unit) – nástroj stahování dat

4.2.15

Datové rozhraní

4.3.2.8


Tabulka 5.2.a

Základní prvky interoperability v traťovém systému „Řízení a zabezpečení“

1

2

3

4

5

N

Prvek interoperability (IC)

Parametry:

Specifické požadavky, které mají být posouzeny odkazem na kapitolu 4

Modul

1

Centrála RBC

Bezpečnost

4.2.1

H2

nebo B s D

nebo B s F

Funkce traťového systému ETCS

4.2.3

S výjimkou komunikace přes systémy Eurobalise, přes mezilehlý rádiový přenos a přes systém Euroloop

 

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

Pouze rádiové spojení s vlakem

 

Rozhraní

 

Sousední centrála RBC

4.2.7.1, 4.2.7.2

Traťové zařízení ERTMS GSM-R

4.2.7.3

Systém správy šifrovacích klíčů

4.2.8

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

Stavědlo

Žádné.

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

2

Jednotka mezilehlého rádiového přenosu

Bezpečnost

4.2.1

 

 

 

Funkce traťového systému ETCS

4.2.3

 

 

S výjimkou komunikace přes systémy Eurobalise, systém Euroloop a funkce úrovně 2/3

 

 

 

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

H2

nebo B s D

nebo B s F

 

 

Pouze rádiové spojení s vlakem

 

 

Rozhraní

 

 

Traťové zařízení ERTMS GSM-R

4.2.7.3

 

 

 

Systém správy šifrovacích klíčů

4.2.8

 

 

 

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

 

 

 

Stavědlo a LEU (Lineside Electronic Unit = elektronická kódovací jednotka u železniční trati)

4.2.3

 

 

 

Podmínky prostředí

4.3.2.5

 

 

 

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

 

3

Systém Eurobalise

Bezpečnost

4.2.1

 

 

 

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

H2

nebo B s D

nebo B s F

 

 

Komunikace s vlakem – pouze systém Eurobalise

 

 

Rozhraní

 

 

LEU systému Eurobalise

4.2.7.4

 

 

 

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

 

 

 

Podmínky prostředí

4.3.2.5

 

 

 

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

 

4

Systém Euroloop

Bezpečnost

4.2.1

H2

nebo B s D

nebo B s F

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

Komunikace s vlakem – pouze systém Euroloop

Rozhraní

LEU systému Euroloop

4.2.7.5

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

5

LEU systému Eurobalise

Bezpečnost

4.2.1

 

Funkce traťového systému ETCS

4.2.3

H2

nebo B s D

nebo B s F

S výjimkou komunikace přes mezilehlý rádiový přenos, systém Euroloop a funkce úrovně 2 a úrovně 3

 

Rozhraní

 

Traťové návěstění

Žádné.

Systém Eurobalise

4.2.7.4

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

6

LEU systému Euroloop

Bezpečnost

4.2.1

 

Funkce traťového systému ETCS

4.2.3

H2

nebo B s D

nebo B s F

S výjimkou komunikace přes mezilehlý rádiový přenos, systém Eurobalise a funkce úrovně 2 a úrovně 3

 

Rozhraní

 

Traťové návěstění

Žádné.

Systém Euroloop

4.2.7.5

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

7

Traťová bezpečnostní platforma

Bezpečnost

4.2.1

H2

nebo B s D

nebo B s F


Tabulka 5.2.b

Skupiny prvků interoperability v traťovém systému „Řízení a zabezpečení“

Tato tabulka je příkladem pro ukázku struktury. Mohou být navrženy další skupiny

1

2

3

4

5

N

Prvek interoperability (IC)

Parametry:

Specifické požadavky, které mají být posouzeny odkazem na kapitolu 4

Modul

1

Traťová bezpečnostní platforma

Systém Eurobalise

LEU systému Eurobalise

Bezpečnost

4.2.1

 

Funkce traťového systému ETCS

4.2.3

H2

nebo B s D

nebo B s F

S výjimkou komunikace přes systém Euroloop a funkce úrovně 2 a úrovně 3

 

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

Komunikace s vlakem – pouze systém Eurobalise

 

Rozhraní

 

Traťové návěstění

Žádné.

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

2

Traťová bezpečnostní platforma

Systém Euroloop

LEU systému Euroloop

Bezpečnost

4.2.1

 

Funkce traťového systému ETCS

4.2.3

H2

nebo B s D

nebo B s F

S výjimkou komunikace přes systém Eurobalise a funkce úrovně 2 a úrovně 3

 

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

4.2.5

Komunikace s vlakem – pouze systém Euroloop

 

Rozhraní

 

Traťové návěstění

Žádné.

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

4.2.9

Podmínky prostředí

4.3.2.5

EMC

4.3.4.1, 4.3.2.2

6.   POSOUZENÍ SHODY A/NEBO VHODNOSTI POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ A OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU

6.0   Úvod

V rozsahu této TSI bude zajištěno splnění příslušných základních požadavků uvedených v kapitole 3 této TSI pomocí shody se specifikacemi uvedenými v kapitole 4 a pro účely kontroly se specifikacemi uvedenými v kapitole 5 pro prvky interoperability, které bude prokázáno pozitivním výsledkem posouzení shody a/nebo vhodnosti použití prvku interoperability a prověření subsystému, jak je popsáno v kapitole 6.

Nicméně tam, kde část základních požadavků je uspokojena vnitrostátními předpisy z důvodu:

a)

použití systémů třídy B (včetně vnitrostátních funkcí v modulech STM);

b)

otevřených bodů v TSI;

c)

výjimky podle článku 7 směrnice 96/48/ES;

d)

specifických případů popsaných v oddíle 7.3;

pak posouzení shody bude provedeno v rámci odpovědnosti dotyčných členských států podle oznámených postupů.

6.1.   Prvky interoperability

6.1.1.   Postupy posouzení

Výrobce prvku interoperability (IC) (a/nebo skupiny prvků interoperability) nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství vypracuje ES prohlášení o shodě podle článku 13.1 a přílohy IV směrnice 96/48/ES před jejich uvedením na trh.

Postup posouzení shody prvků interoperability a/nebo skupiny prvků interoperability, jak je definován v kapitole 5 této TSI, bude proveden aplikací modulů specifikovaných v oddíle 6.1.2. (Moduly).

Některé ze specifikací v této TSI obsahují povinné a/nebo volitelné funkce. Oznámený subjekt bude:

ověřovat, že jsou prováděny všechny povinné funkce týkající se prvku interoperability;

ověřovat, které volitelné funkce jsou prováděny,

a provádět posouzení shody.

Dodavatel v ES prohlášení uvede, které volitelné funkce jsou prováděny.

Oznámený subjekt bude ověřovat, že žádné doplňkové funkce zabudované do prvku nepovedou ke konfliktům s prováděnými povinnými nebo volitelnými funkcemi.

6.1.1.1.   Specifický přenosový modul (STM – Specific Transmission Module)

Modul STM musí splňovat vnitrostátní požadavky a jeho schválení je v odpovědnosti příslušného členského státu, jak je uvedeno v příloze B.

Ověření rozhraní modulu STM s palubním zařízením ERTMS/ETCS vyžaduje posouzení shody provedené oznámeným subjektem. Ten ověří, že dotyčný členský stát schválil vnitrostátní část modulů STM.

6.1.1.2.   ES prohlášení o vhodnosti pro použití

ES prohlášení o vhodnosti pro použití není pro základní prvky interoperability subsystému „Řízení a zabezpečení“ nutné.

6.1.2.   Moduly

Pro posouzení prvků interoperability v rámci subsystému „Řízení a zabezpečení“ si výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství může vybrat tyto moduly podle tabulky 5.1A, 5.1B, 5.2A a 5.2B:

postup s přezkoušením typu (Modul B) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci se postupem pro systém řízení kvality výroby (Modul D) pro výrobní fázi; nebo

postup s přezkoušením typu (Modul B) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem pro ověření produktu (Modul F); nebo

kompletní systém řízení kvality s postupem přezkoumání návrhu (Modul H2).

Popis modulů je v příloze E této TSI.

Modul D (systém řízení kvality výroby) může být zvolen pouze tam, kde výrobce má systém řízení kvality výroby, výstupní kontroly a zkoušení výrobku, který je schválen a kontrolován oznámeným subjektem.

Modul H2 (kompletní systém řízení kvality s přezkoušením návrhu) může být zvolen pouze tam, kde výrobce má systém kvality pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobku, který je schválen a kontrolován oznámeným subjektem.

Následující doplňující vysvětlení platí pro použití některých modulů:

S odkazem na popis „Modulu B“ v kapitole 4 (přezkoušení typu) v příloze E:

(a)

je vyžadováno přezkoumání projektu;

(b)

přezkoumání výrobního postupu není vyžadováno, jestliže je použit „Modul B“ (přezkoušení typu) spolu s „Modulem D“ (systém řízení kvality výroby);

(c)

přezkoumání výrobního postupu je vyžadováno, jestliže je použit „Modul B“ (přezkoušení typu) spolu s „Modulem F“ (ověření výrobku).

S odkazem na popis „Modulu F“ v kapitole 3 (ověření výrobku) v příloze E není povoleno statistické ověření, tj. všechny prvky interoperability musejí být přezkoumány individuálně.

S odkazem na oddíl 6.3 „Modul H2“ (kompletní systém řízení kvality s přezkoumáním návrhu) je požadován typový test.

Nezávisle na zvoleném modulu budou aplikována ustanovení přílohy A index 47, index A1, index A2 a index A3 pro certifikaci prvků interoperability, pro které platí požadavky základního parametru bezpečnosti (oddíl 4.2.1 Bezpečnostní vlastnosti systému „Řízení a zabezpečení“ týkající se interoperability).

Nezávisle na zvoleném modulu bude zkontrolováno, že pokyny dodavatele pro údržbu prvku interoperability jsou v souladu s požadavky oddílu 4.5 (Pravidla údržby) této TSI.

Jestliže je použit Modul B (přezkoušení typu), bude to provedena na základě přezkoumání technické dokumentace (viz oddíl 3 a 4.1 popisu Modulu B (přezkoušení typu)).

Jestliže je použit Modul H2 (kompletní systém řízení kvality s přezkoumáním návrhu), aplikace pro přezkoumání návrhu bude zahrnovat všechny prvky dokazující, že požadavky oddílu 4.5 (Pravidla údržby) této TSI jsou splněny.

6.2.   Subsystém „Řízení a zabezpečení“

6.2.1.   Postupy posouzení

Tato kapitola se zabývá ES prohlášením o ověření subsystému „Řízení a zabezpečení“. Jak je uvedeno v kapitole 2, aplikace subsystému „Řízení a zabezpečení“ se považuje za dvě zařízení:

palubní zařízení;

traťové zařízení.

Pro každé zařízení je požadováno ES prohlášení o ověření.

Na žádost zadavatele nebo jeho zástupce usazeného ve Společenství oznámený subjekt provede ES ověření palubního nebo traťového zařízení v souladu s přílohou VI směrnice 96/48/ES.

Zadavatel vypracuje ES prohlášení o ověření systému „Řízení a zabezpečení“ podle čl. 18 odst. 1 a přílohy V směrnice 96/48/ES.

Obsah ES prohlášení o ověření musí vyhovovat příloze V směrnice 96/48/ES. To zahrnuje ověření integrace prvků interoperability, které jsou součástí systému; tabulky 6.1 a 6.2 definují parametry, které musejí být ověřeny, a uvádějí odkazy na povinné specifikace, které musejí být aplikovány.

Některé ze specifikací v této TSI obsahují povinné a/nebo volitelné funkce. Oznámený subjekt:

ověří, že jsou prováděny všechny povinné funkce nutné pro zařízení;

ověří, že jsou prováděny všechny volitelné funkce požadované traťovým nebo palubním zařízením;

Oznámený subjekt ověří, že žádné doplňkové funkce prováděné v zařízení nepovedou ke konfliktům s prováděnými povinnými nebo volitelnými funkcemi.

Informace o specifické realizaci traťového a palubního zařízení budou uvedeny v registru infrastruktury a v registru kolejových vozidel v souladu s přílohou C.

ES prohlášení o ověření traťového zařízení nebo palubního zařízení poskytne všechny informace požadované pro zapsání do výše zmíněných registrů. Registry budou vedeny v souladu s článkem 22a směrnice o interoperabilitě 96/48/ES.

ES prohlášení o ověření palubních a traťových zařízení spolu s osvědčeními o shodě stačí pro zajištění toho, že traťový systém bude fungovat s palubním zařízením s odpovídajícími vlastnostmi tak, jak je definováno v registru kolejových vozidel a v registru infrastruktury bez doplňkového ES prohlášení o ověření subsystému.

6.2.1.1.   Ověření funkční integrace palubního systému

Musí být provedeno ověření palubního zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“ instalovaného na vozidle. Pro zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“, které není definováno jako třída A, jsou v této TSI zahrnuty pouze požadavky na ověření spojené s interoperabilitou (například rozhraní mezi modulem STM a palubním zařízením ERTMS-ETCS).

Před tím, než může být provedeno ověření palubních funkcí, musejí být posouzeny prvky interoperability, které jsou do systému zahrnuty, v souladu s výše uvedeným oddílem 6.1 s následným vydáním ES prohlášení o shodě. Oznámený subjekt posoudí, zda jsou pro aplikaci vhodné (například použité volitelné funkce).

Funkce třídy A, která již byla ověřena na úroveň interoperability prvku, nevyžaduje žádné další ověření.

Budou provedeny testy ověření integrace, aby se prokázalo, že komponenty systému byly správně propojeny a připojeny k vlaku, aby bylo zajištěno dosažení požadovaných funkcí a požadovaných výkonů nutných pro takovouto aplikaci systému. Jsou-li instalována identická palubní zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“ na identických prvcích kolejových vozidel, ověření integrace musí být provedeno pouze jednou na jednom prvku kolejového vozidla.

Ověřeny budou tyto body:

správnost instalace palubního systému „Řízení a zabezpečení“ (například shoda s technickými předpisy, spolupráce propojených zařízení, absence nebezpečného vzájemné působení a tam kde je to požadováno, uložení dat specifických pro danou aplikaci do paměti);

správnost operací na rozhraní s kolejovými vozidly (například vlakové brzdy, celistvost vlaku);

schopnost propojení s traťovým zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“ s odpovídajícími parametry (například aplikační úroveň systému ETCS, instalované volitelné funkce);

schopnost snímání a ukládání všech požadovaných informací v záznamovém zařízení bezpečnostních dat (též zajištěné systémy, které nepatří do ETCS, jestliže je to požadováno).

Toto ověření může být provedeno v depu.

Ověření schopnosti palubního zařízení propojit se s traťovým zařízením zahrnuje ověření schopnosti snímat data z Eurobalise a (jestliže tato funkce je na palubě instalována) Euroloop i schopnost navázat GSM-R spojení pro hlasový přenos a (jestliže funkce je instalována) pro datový přenos.

Jestliže je zabudováno též zařízení třídy B, oznámený subjekt bude ověřovat, že byly splněny požadavky testu integrace vydané příslušným členským státem.

6.2.1.2.   Ověření funkční integrace traťového zařízení

Musí být provedeno ověření traťového zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“ instalovaného na infrastruktuře. Pro zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“, které není definováno jako třída A, jsou v této TSI zahrnuty pouze požadavky na ověření spojené s interoperabilitou (například EMC).

Před tím, než může být provedeno ověření traťového zařízení, musejí být posouzeny prvky interoperability zahrnuté do systému v souladu s výše uvedeným oddílem 6.1 (Prvky interoperability) a musejí mít ES prohlášení o shodě. Oznámený subjekt posoudí, že jsou vhodné pro aplikaci (například použité volitelné funkce).

Funkce třídy A, která již byla ověřena na úroveň interoperability prvku, nevyžaduje žádné další ověření.

Pro návrh části traťového zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“, která obsahuje systém ERTMS/ETCS, musejí být TSI požadavky doplněny vnitrostátními specifikacemi, které budou řešit například toto:

popis trati; parametry jako například sklony, vzdálenosti, umístění traťových prvků a systémů Eurobalise/Euroloop, místa, která mají být chráněna atd.

zabezpečovací údaje zařízení a pravidla, u kterých je požadováno, aby byly zpracovány systémem ERTMS/ETCS.

Budou provedeny testy ověření integrace, aby se prokázalo, že byly komponenty systému správně propojeny a připojeny k vnitrostátnímu traťovému zařízení, aby bylo zajištěno dosažení požadovaných funkcí a požadovaných výkonů nutných pro takovou aplikaci systému.

Posuzována budou tato traťová rozhraní:

mezi rádiovým systémem třídy A a systémem ERTMS/ETCS (případně centrálou RBC nebo jednotkou mezilehlého rádiového přenosu);

mezi systémem Eurobalise a jednotkou LEU;

mezi systémem Euroloop a jednotkou LEU;

mezi sousedními centrálami RBC;

mezi systémy ERTMS/ETCS (centrála RBC, LEU, jednotka mezilehlého rádiového přenosu) a stavědlem nebo případně vnitrostátním návěstěním.

Ověřeny budou tyto body:

správnost instalace části traťového systému „Řízení a zabezpečení“ se systémem ERTMS/ETCS (například soulad s technickými předpisy, spolupráce propojených prvků zařízení, absence nebezpečného vzájemného působení a tam, kde je to požadováno, uložení dat specifických pro danou aplikaci do paměti podle výše uvedených vnitrostátních specifikací);

správnost operací na rozhraní s vnitrostátním traťovým zařízením;

schopnost propojení s palubním zařízením odpovídajících parametrů (například aplikační úroveň systému ETCS).

6.2.1.3.   Posouzení v přechodové fázi

Modernizace stávajícího traťového nebo palubního zařízení subsystému „Řízení a zabezpečení“ může být prováděna postupně v souladu s oddílem 7. V každém kroku je dosažena shoda pouze s těmi požadavky TSI příslušnými pro daný krok, zatímco ostatní požadavky zbývajících kroků nejsou splněny.

Zadavatel může podat žádost o posouzení systému v tomto kroku oznámeným subjektem.

Nezávisle na modulech zvolených zadavatelem bude oznámený subjekt ověřovat:

zda jsou požadavky TSI, která je pro tento krok relevantní, respektovány;

zda požadavky TSI, které již byly posouzeny, nejsou dotčeny.

U funkcí, které již byly posouzeny, nezměnily se a nejsou tímto krokem ovlivněny, se opětovná kontrola provádět nemusí.

Osvědčení vydaná oznámeným subjektem po pozitivním posouzení systému jsou doplněna omezeními, která uvádějí limity osvědčení: které požadavky TSI splněny jsou, a které nikoli.

Omezení budou uvedena v registru kolejových vozidel a/nebo případně v registru infrastruktury.

6.2.2.   Moduly

Všechny níže uvedené moduly jsou specifikovány v příloze E této TSI.

6.2.2.1.   Palubní systém

Pro postup ověření palubního zařízení si zadavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství může vybrat:

postup s přezkoušením typu (Modul SB) pro fázi návrhu a vývoje v kombinaci s postupem pro systém řízení kvality výroby (Modul SD) pro výrobní fázi; nebo

postup s přezkoušením typu (Modul SB) pro fáze návrhu a vývoje v kombinaci s postupem ověření výrobku (Modul SF); nebo

kompletní systém řízení kvality s postupem přezkoumání návrhu (Modul SH2).

6.2.2.2.   Traťový systém

Pro ověření postupu traťového zařízení si zadavatel nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství může zvolit tyto možnosti:

jednotka ověření postupu (Modul SG); nebo

postup s přezkoušením typu (Modul SB) pro fáze návrhu a vývoje v kombinaci s postupem pro systém řízení kvality výroby (Modul SD) pro výrobní fázi; nebo

postup s přezkoušením typu (Modul SB) pro fáze návrhu a vývoje v kombinaci s postupem ověření výrobku (Modul SF); nebo

kompletní systém řízení kvality s postupem přezkoumání návrhu (Modul SH2).

6.2.2.3.   Podmínky pro použití modulů pro palubní a traťová zařízení

Modul SD (systém řízení kvality výroby) může být vybrán pouze tam, kde zadavatel uzavírá smlouvy pouze s výrobci, kteří mají systém kvality výroby, výstupní kontroly a zkoušení výrobku, který je schválen a kontrolován oznámeným subjektem.

Modul SH2 (kompletní systém řízení kvality s přezkoumáním návrhu) může být vybrán pouze tam, kde všechny aktivity podílející se na projektu subsystému, který má být ověřen (návrh, výroba, montáž, instalace), podléhají systému kvality pro návrh, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení výrobku, který je schválen a kontrolován oznámeným subjektem.

Nezávisle na zvoleném modulu kontrola návrhu zahrnuje ověření, zda byly respektovány požadavky oddílu 4.5 (Pravidla údržby) této TSI.

Nezávisle na zvoleném modulu budou uplatněna ustanovení přílohy A index 47, index A1, a případně index A2 a index A3.

S odkazem na kapitolu 4, Modul SB (přezkoušení), je vyžadováno přezkoumání návrhu.

S odkazem na oddíl 4.3, „Modul SH2“ (kompletní systém řízení kvality s přezkoumáním návrhu), je požadována typová zkouška.

S odkazem na

oddíl 5.2, Modul SD (systém řízení kvality výroby);

kapitolu 7, Modul SF (ověření výrobku);

kapitolu 4, Modul SG (ověření jednotky);

oddíl 5.2 Modul SH2 (kompletní systém řízení kvality s přezkoumáním návrhu), validace za plných provozních podmínek je definována v oddíle 6.2.2.3.1 (Validace palubního zařízení) a v oddíle 6.2.2.3.2 (Validace traťového zařízení).

6.2.2.3.1   Validace palubního zařízení

Pro palubní zařízení bude validace za plných provozních podmínek znamenat typovou zkoušku. Je přípustné, aby byla provedena na jediném vzorku zařízení, a bude provedena prostřednictvím zkušebních jízd, které mají ověřit:

technické parametry funkce odometrie;

kompatibilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ s vybavením kolejových vozidel a s prostředím (například EMC), aby bylo možné další vícenásobné použití palubního zařízení na dalších lokomotivách stejného typu;

kompatibilitu kolejových vozidel s traťovým zařízením subsystému „Řízení a zabezpečení“ (například aspekty EMC, provoz kolejových obvodů a počítačů náprav).

Tyto zkušební jízdy budou provedeny na infrastruktuře, která umožňuje ověření v podmínkách představující určité rysy, které se mohou vyskytnout v transevropské vysokorychlostní železniční síti (například sklony, rychlost vlaku, vibrace, tažná síla, teplota).

V případě, že výsledky zkoušek nelze použít všeobecně (např. shoda TSI se prokáže pouze do určité rychlosti), zaznamenají se tato omezení v osvědčení a v registru kolejových vozidel.

6.2.2.3.2   Validace traťového zařízení

Pro traťové zařízení bude validace za podmínek plného provozu provedena pomocí zkušebních jízd kolejových vozidel se známými parametry a musejí mít rozsah, ve kterém se ověří kompatibilita mezi kolejovými vozidly a traťovým systémem „Řízení a zabezpečení“ (například aspekty EMC, provoz kolejových obvodů a počítačů náprav). Takové zkušební jízdy budou provedeny s vhodnými kolejovými vozidly se známými parametry, což umožní ověření v podmínkách, které se mohou vyskytnout při provozu (například rychlost vlaku, tažná síla).

Zkušební jízdy též ověří kompatibilitu informací, které jsou předávány strojvedoucímu vlaku z traťového zařízení, s fyzickou trasou (například rychlostní limity atd.).

Jestliže specifikace, které jsou uvedeny v této TSI a které jsou plánovány pro ověření traťového zařízení, nejsou dosud k dispozici, bude traťové zařízení ověřeno vhodnými provozními zkouškami (které budou definovány zadavatelem pro toto traťové zařízení).

V případě, že výsledky zkoušek nelze použít všeobecně (např. shoda TSI se prokáže pouze do určité rychlosti), zaznamenají se tato omezení v osvědčení a v registru infrastruktury.

6.2.2.4.   Posouzení údržby

Posouzení shody pro oblast údržby je v odpovědnosti orgánu, který bude určen a oprávněn příslušným členským státem. Příloha F popisuje postup, kterým tento orgán zjistí, zda opatření pro údržbu splňují ustanovení této TSI a zajišťují respektování základních parametrů a základních požadavků během celé životnosti subsystému.

6.3.   Prvky interoperability bez ES prohlášení

6.3.1.   Obecně

Po omezenou dobu, nazývanou jako „přechodné období“, mohou být prvky interoperability bez ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití výjimečně začleněny do subsystémů, a to za podmínky, že jsou splněna ustanovení popsaná v tomto oddílu.

6.3.2.   Přechodné období

Přechodné období počíná vstupem v platnost této TSI a trvá po dobu šesti let.

Po skončení přechodného období a s výjimkami povolenými podle oddílu 6.3.3.3 se na prvky interoperability před začleněním do subsystému vztahuje požadované ES prohlášení o shodě a/nebo vhodnosti pro použití.

6.3.3.   Certifikace subsystémů obsahujících necertifikované prvky interoperability v průběhu přechodného období

6.3.3.1.   Podmínky

V průběhu přechodného období může oznámený subjekt pro subsystém vydávat osvědčení o shodě, a to i tehdy, pokud se na některé z prvků interoperability začleněných do subsystému nevztahují příslušná ES prohlášení o shodě a/nebo o vhodnosti pro použití podle této TSI, pokud jsou dodržována tato tři kritéria:

shoda subsystému byla zkontrolována ve vztahu k požadavkům definovaným v kapitole 4 této TSI oznámeným subjektem a

oznámený subjekt provedením dodatečných posouzení potvrzuje, že shoda a/nebo vhodnost pro použití prvků interoperability je v souladu s požadavky kapitoly 5, a

prvky interoperability, na které se nevztahuje příslušné ES prohlášení o shodě a/nebo o vhodnosti pro použití, byly používány v subsystému, který již byl uveden do provozu v alespoň jednom ze členských států před vstupem v platnost této TSI.

ES prohlášení o shodě a/nebo o vhodnosti pro použití se nesmějí vystavovat pro prvky interoperability posouzené tímto způsobem.

6.3.3.2.   Oznámení

V osvědčení o shodě subsystému se zřetelně uvede, které prvky interoperability byly oznámeným subjektem posouzeny v rámci ověřování subsystému.

V ES prohlášení o ověření subsystému se zřetelně uvede:

které prvky interoperability byly posouzeny v rámci subsystému,

potvrzení, že subsystém obsahuje prvky interoperability totožné s prvky interoperability ověřenými v rámci subsystému,

u těchto prvků interoperability pak důvody, proč výrobce neposkytl ES prohlášení o shodě a/nebo o vhodnosti pro použití před jeho začleněním do subsystému.

6.3.3.3.   Uplatňování v rámci životního cyklu

Výrobu nebo obnovení/modernizaci dotčeného subsystému je nutné dokončit v průběhu šesti let přechodného období. Pokud jde o životní cyklus subsystému:

v přechodném období a

v rámci odpovědnosti subjektu, který vydal ES prohlášení o ověření subsystému,

u prvků interoperability, které nemají ES prohlášení o shodě a/nebo vhodnosti pro použití a jsou téhož typu vytvořeného týmž výrobcem, je povoleno, aby se použily pro výměny související s údržbou a jako náhradní díly pro subsystém.

Po uplynutí přechodného období a

do doby modernizace, obnovy nebo nahrazení subsystému a

v rámci odpovědnosti subjektu, který vydal ES prohlášení o ověření subsystému,

u prvků interoperability, které nemají ES prohlášení o shodě a/nebo vhodnosti pro použití a jsou téhož typu vytvořeného týmž výrobcem, se nadále mohou používat pro výměny související s údržbou.

6.3.3.4.   Sledování

Členské státy v průběhu přechodného období sledují:

počet a typ prvků interoperability uvedených na trh ve svém státě,

zajistí, aby v případech, kdy je subsystém předveden za účelem získání oprávnění, výrobce uvedl důvody pro skutečnost, že prvek interoperability nebyl certifikován,

sdělí Komisi a ostatním členským státům podrobnosti o necertifikovaném prvku interoperability a důvody, proč certifikaci nezískal.

Tabulka 6.1

Požadavky na ověření palubního zařízení subsystému „řízení a zabezpečení“

1

2

2a

3

4

5

N

Popis

Poznámky

Komunikační rozhraní

Propojení na subsystémy TSI

Parametry, které mají být posouzeny odkazem na kapitolu 4 této TSI

1

Bezpečnost

Úplnost postupu schválení bezpečnosti, včetně bezpečnostních případů, bude zajišťovat oznámený subjekt.

 

 

4.2.1

2

Funkce palubního zařízení ETCS

Tato funkce je prováděna prvkem interoperability (dále jen „IC“) palubního zařízení ERTMS/ETCS (IC)

 

 

4.2.2

 

Poznámka:

Kontrola celistvosti vlaku:

v případě, kde vlak je konfigurován pro úroveň 3, funkce kontroly celistvosti vlaku musí být podporována přes detekční zařízení na straně kolejových vozidel

Rozhraní mezi palubním zařízením ERTMS/ETCS a detekčním zařízením

RST

4.3.2.8

3

Funkce systému EIRENE

Tato funkce je prováděna palubním zařízením ERTMS/GSM-R IC

 

 

4.2.4

 

Datová komunikace pouze pro úroveň 1 s mezilehlým rádiovým přenosem (volitelné) nebo pro úroveň 2 a úroveň 3

 

 

 

4

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

Tato funkce je prováděna palubními zařízeními ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R IC

Traťový komunikační systém

 

4.2.5

 

Datové rádiové spojení s vlakem pouze pro úroveň 1 s mezilehlým rádiovým přenosem (volitelné) nebo úroveň 2 a úroveň 3

 

 

 

 

Systém komunikace Euroloop je volitelný

 

 

 

5

Správa šifrovacích klíčů

Bezpečnostní politika pro správu šifrovacích klíčů

 

OPE

4.2.8

4.3.1.7

6

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

Zásady pro správu identifikátorů (ID) systému ETCS

 

OPE

4.2.9

7

Rozhraní

 

 

 

 

 

STM

Oznámený subjekt ověří, zda byly splněny požadavky zkoušky integrace vydané příslušným členským státem

Palubní zařízení ERTMS/ETCS a externí STM IC

 

4.2.6.1

 

Palubní systém ERTMS/GSM-R

 

Palubní zařízení ERTMS/ETCS a palubní zařízení ERTMS/GSM-R IC

 

4.2.6.2

 

Odometrie

Toto rozhraní není relevantní, jestliže zařízení je dodáno jako seskupení prvků.

IC palubního zařízení ERTMS/ETCS a odometrie

RST

4.2.6.3

4.3.2.12

 

DMI systému ETCS

Část palubního zařízení ERTMS/ETCS IC

 

OPE

4.2.13

 

4.3.1.2

 

DMI systému EIRENE

Část palubního zařízení ERTMS/GSM-R IC

 

 

4.2.14

OPE

4.3.1.3

 

Rozhraní se záznamem dat pro správní účely

Část záznamového zařízení bezpečnostních informací IC

 

 

4.2.15

OPE

4.3.1.4

RST

4.3.2.13

 

Brzdné vlastnosti vlaku

Ověření adaptace na dotyčná kolejová vozidla

 

OPE

4.3.1.5

RST

4.3.2.3

 

Odpojení

 

 

OPE

4.3.1.6

RST

4.3.2.7

 

Instalace antény

 

 

RST

4.3.2.4

 

Podmínky prostředí

Ověření správného provozu systému „Řízení a zabezpečení“ v podmínkách prostředí. Tato kontrola musí být provedena při validaci za plných provozních podmínek.

 

RST

4.3.2.5

 

EMC

Ověření správného provozu systému „Řízení a zabezpečení“ v podmínkách prostředí. Tato kontrola musí být provedena při validaci za plných provozních podmínek.

 

RST

4.3.2.6

 

Datová rozhraní

Část palubního zařízení IC ERTMS/ETCS a GSM-R

 

RST

4.3.2.8; 4.3.2.11

OPE

4.3.1.9


Tabulka 6.2

Požadavky na ověření traťového zařízení „řízení a zabezpečení“

1

2

2a

3

4

5

N

Popis

Poznámky

Komunikační rozhraní

Propojení na subsystémy TSI

Parametry, které mají být posouzeny odkazem na kapitolu 4 této TSI

1

Bezpečnost

Úplnost postupu schválení bezpečnosti, včetně bezpečnostních případů, bude zajišťovat oznámený subjekt.

 

 

4.2.1

2

Funkce traťového zařízení ETCS

Tato funkce je prováděna prvky interoperability (IC) centrál RBC, jednotek LEU a jednotek mezilehlého přenosu, podle provedení.

 

 

4.2.3

3

Funkce systému EIRENE

Datová komunikace pouze pro úroveň 1 s mezilehlým rádiovým přenosem nebo pro úroveň 2/3

 

 

4.2.4

4

Rozhraní systému ETCS a systému EIRENE vzduchovou mezerou

Tato funkce je prováděna by centrálami RBC, jednotkami mezilehlého rádiového přenosu, systémy Eurobalise, systémy Euroloop a traťovým zařízením GSM-R, podle toho, zda jsou instalovány.

CC palubní zařízení

 

4.2.5

 

Rádiové spojení s vlakem pouze pro úroveň 1 s mezilehlým rádiovým přenosem (volitelné) nebo pro úroveň 2/3

 

 

 

 

Systém komunikace Euroloop je volitelný

 

 

 

5

Správa šifrovacích klíčů

Bezpečnostní politika pro správu šifrovacích klíčů

 

OPE

4.2.8

4.3.1.7

6

Správa identifikátorů (ID) systému ETCS

Zásady pro správu identifikátorů (ID) systému ETCS

 

OPE

4.2.9

7

HABD

Vzdáleností mezi zařízením HABD se zabývají orgány vnitrostátní.

 

OPE

4.2.10

RST

4.3.1.8

4.3.2.9

8

Rozhraní

 

 

 

 

RBC/RBC

Pouze pro úroveň 2/3

Mezi sousedními centrálami RBC

 

4.2.7.1

Traťový systém GSM-R

Pouze pro úroveň 2/3 nebo úroveň 1 s mezilehlým rádiovým přenosem (volitelné)

Mezi centrálami RBC nebo jednotkami mezilehlého rádiového přenosu a traťovým systémem GSM-R

 

4.2.7.3

Systém Eurobalise/jednotka LEU

Toto rozhraní není relevantní, jestliže zařízení je dodáno jako seskupení prvků

Mezi prvky interoperability (IC) systému „Řízení a zabezpečení“

 

4.2.7.4

Systém Euroloop/jednotka LEU

Systém Euroloop je volitelný

Mezi prvky interoperability (IC) systému „Řízení a zabezpečení“

 

4.2.7.5

Toto rozhraní není relevantní, jestliže zařízení je dodáno jako seskupení prvků

Instalace antény

 

 

IN

4.3.3.1

Podmínky prostředí

Ověření správného provozu systému „Řízení a zabezpečení“ v podmínkách prostředí. Tato kontrola musí být provedena při validaci za plných provozních podmínek.

 

IN

4.3.2.5

EMC

Ověření správného provozu systému „Řízení a zabezpečení“ v podmínkách prostředí. Tato kontrola musí být provedena při validaci za plných provozních podmínek.

 

ENE

4.3.4.1

9

Kompatibilita systémů detekce vlaků

Funkce, která má být aktivována kolejovými vozidly.

 

RST

4.2.11

4.3.1.10

IN

4.3.2.1

10

EM (elektromagnetická) kompatibilita mezi kolejovými vozidly a systémy detekce vlaků

 

 

RST

4.2.12.2, 4.3.2.2

Kompatibilita s předními reflektory vlaku

Vlastnosti reflexních traťových návěstidel a oblečení

 

RST

4.2.16

4.3.2.10

Kompatibilita s externím výhledovým polem strojvedoucího

Instalace traťových zařízení, které musí být strojvedoucí vidět

 

OPE

4.2.16

4.3.1.11

7.   UPLATŇOVÁNÍ TSI SUBSYSTÉMU „ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ“

7.1.   Obecně

Tato kapitola popisuje strategii a související technická řešení pro provádění specifikace TSI, především podmínky přechodu na systémy třídy A.

Musí být zohledněna skutečnost, že provádění TSI musí být příležitostně koordinováno s prováděním ostatních TSI.

7.2.   Podrobná prováděcí kritéria

7.2.1.   Pravidla provádění – GSM-R

Traťové instalace:

Traťové zařízení GSM-R musí povinně být součástí nové instalace rádiové součásti traťového zařízení CCS nebo při modernizaci stávající instalace, pokud by to změnilo jeho funkce, výkon a/nebo rozhraní. To se netýká takových úprav, které by mohly být považovány za nezbytné pro opravu poruch ve stávající instalaci souvisejících s bezpečností.

Je zakázáno modernizovat vlakové rádiové systémy třídy B, pokud se úprava nepovažuje za nezbytnou pro opravu poruch ve stávající instalaci souvisejících s bezpečností.

Doporučuje se systém GSM-R instalovat tehdy, když je zapotřebí modernizovat či obnovit infrastrukturu nebo energetický subsystém již užívaného úseku trati nebo na nich provést údržbu, pokud tento záměr zahrnuje investice vyšší než alespoň desetinásobek investice souvisící s instalací zařízení GSM-R na uvedeném úseku trati.

Po modernizaci rádiové součásti traťového zařízení CCS se stávající zařízení třídy B může nadále používat společně s rádiovým zařízením třídy A až do data určeného příslušnými vnitrostátními plány a následně směrným plánem EU. Železniční podnik nesmí bránit odstranění rádiového zařízení třídy B, ke kterému dochází za uvedených podmínek.

Palubní instalace:

Palubní zařízení GSM-R se povinně montuje v těchto případech:

je nainstalovaná nová rádiová část palubního zařízení CCS (se systémem třídy B nebo bez něj), nebo

modernizuje se stávající rádiová část palubního zařízení CCS, přičemž tím by se změnily funkce, výkon a/nebo rozhraní stávajícího systému (jak je uvedeno v příloze B této TSI). To se netýká takových úprav, které by mohly být považovány za nezbytné pro opravu poruch ve stávajícím systému souvisejících s bezpečností.

Po modernizaci rádiové části palubního zařízení se předchozí zařízení třídy B může nadále používat zároveň s rádiovým zařízením třídy A.

7.2.2.   Prováděcí pravidla v souvislosti se zařízením ETCS

Traťové instalace:

Traťové zařízení ETCS se povinně montuje v těchto případech:

část pro vlakové zabezpečovací zařízení v rámci traťového zařízení CCS je novou instalací (s traťovým zařízením třídy B nebo bez něj), nebo

modernizuje se stávající část pro vlakové zabezpečovací zařízení v rámci traťového zařízení CCS, přičemž tím by se změnily funkce, výkon a/nebo rozhraní stávajícího systému významné pro interoperabilitu (jak je uvedeno v příloze B této TSI). To se netýká takových úprav, které by mohly být považovány za nezbytné pro opravu poruch ve stávající instalaci souvisejících s bezpečností.

Je zakázáno modernizovat systémy vlakového zabezpečovacího zařízení třídy B, pokud se úprava nepovažuje za nezbytnou pro opravu poruch ve stávající instalaci souvisejících s bezpečností.

Doporučuje se systém ETCS instalovat tehdy, když je zapotřebí modernizovat či obnovit infrastrukturu nebo energetický subsystém již užívaného úseku trati nebo na nich provést údržbu, pokud tento záměr zahrnuje investice vyšší než alespoň desetinásobek investice souvisící s instalací zařízení ETCS na uvedeném úseku trati.

Po modernizaci části pro vlakové zabezpečovací zařízení v rámci traťového zařízení CCS se stávající zařízení třídy B může nadále používat společně s vlakovým zabezpečovacím zařízením třídy A až do data určeného příslušnými vnitrostátními plány a následně směrným plánem EU definovaným v bodě 7.2.5. Železniční podnik nesmí bránit odstranění vlakového zabezpečovacího zařízení třídy B, ke kterému dochází za uvedených podmínek.

Palubní zařízení:

Palubní zařízení ETCS se povinně montuje v těchto případech:

instaluje se nová část pro vlakové zabezpečovací zařízení v rámci palubního zařízení CCS, nebo

modernizuje se stávající část pro vlakové zabezpečovací zařízení v rámci palubního zařízení CCS, přičemž tím by se změnily funkce, výkon a/nebo rozhraní stávajícího systému významné pro interoperabilitu (jak je uvedeno v příloze B této TSI). To se netýká takových úprav, které by mohly být považovány za nezbytné pro opravu poruch ve stávajícím systému souvisejících s bezpečností,

Doporučuje se systém ETCS instalovat tehdy, když jsou modernizována kolejová vozidla, která jsou již v provozu, pokud tento záměr zahrnuje investice vyšší než alespoň desetinásobek investice souvisící s instalací zařízení ETCS na konkrétním typu kolejových vozidel.

Po modernizaci části pro vlakové zabezpečovací zařízení v rámci palubního zařízení se stávající palubní vlakové zabezpečovací zařízení třídy B může nadále používat společně se zařízením třídy A.

7.2.3.   Dodatečné zařízení třídy B na trati vybavené systémy třídy A

Umístění dodatečného zařízení třídy B na trati vybavené systémem ETCS a/nebo GSM-R je možné, a to v průběhu přechodové fáze k umožnění provozování kolejových vozidel, která nejsou kompatibilní s třídou A. Je povoleno používat existující palubní zařízení třídy B jako rezervní systém pro systém třídy A: to však neumožňuje správci infrastruktury, aby vyžadoval u interoperabilních vlaků vybavení palubním zařízením třídy B pro jízdu na takové trati.

Kde se vyskytuje duální vybavení a duální provoz systémů třídy A a B, pak mohou oba palubní systémy být aktivní souběžně za podmínky, že vnitrostátní technické požadavky a provozní pravidla tento způsob podporují a že není ohrožena interoperabilita. Vnitrostátní technické požadavky a provozní pravidla budou zajištěna členským státem.

7.2.4.   Modernizace nebo obnova traťového systému „Řízení a zabezpečení“ nebo jeho části

Modernizace nebo obnova traťového systému se může týkat samostatně:

rádiového systému (pro třídu B je možná pouze obnova);

systém vlakového zabezpečovacího zařízení;

rozhraní systému detekce vlaků;

systém detekce horké skříně ložiska nápravy;

charakteristiky EMC.

Různé části traťového systému „Řízení a zabezpečení“ mohou být tudíž modernizovány nebo obnoveny odděleně (jestliže není ohrožena interoperabilita), což se týká:

funkcí a rozhraní systému EIRENE (viz oddíl 4.2.4 a 4.2.5);

funkcí a rozhraní systému ETCS/ERTMS (viz oddíly 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8);

systému detekce vlaků (viz oddíl 4.2.11);

detektoru horké skříně ložiska nápravy (viz oddíl 4.2.10);

charakteristik EMC (viz oddíl 4.2.12).

Po modernizaci na systém třídy A, může se stávající zařízení třídy B i nadále používat současně se zařízením třídy A.

7.2.5.   Dostupnost specifických přenosových modulů

V případě, že tratě v rámci oblasti působnosti této TSI nebudou vybaveny systémy třídy A, členský stát vyvine veškeré úsilí k zajištění dostupnosti vnějšího specifického přenosového modulu (STM) pro své stávající systémy třídy B. V této souvislosti je nutné věnovat odpovídající pozornost zajištění otevřeného trhu pro modul STM za spravedlivých obchodních podmínek. V případě, že z technických nebo obchodních důvodů (3) nemůže být zajištěna dostupnost modulu STM ve vhodném časovém rámci (4), příslušný členský stát musí informovat výbor o důvodech, které vysvětlují takový problém, a o opatřeních pro řešení stavu, která plánuje zavést, aby umožnil přístup – zejména zahraničních operátorů – ke své infrastruktuře.

7.2.6.   Rozhraní se systémy třídy B

V každém případě členské státy na podporu pokračující interoperability zajistí, aby funkčnost stávajících rádiových systémů a vlakových zabezpečovacích systémů (uvedených v příloze B specifikace TSI) a jejich rozhraní zůstala na aktuálně specifikované úrovni. To se netýká takových úprav, které by mohly být nezbytné pro opravu poruch v těchto systémech, které souvisejí s bezpečností.

Členské státy poskytnou údaje požadované na podporu vývoje a certifikování bezpečnosti přístrojů za účelem umožnění interoperability zařízení třídy A se svými stávajícími rádiovými a vlakovými zabezpečovacími zařízeními třídy B.

7.2.7.   Vnitrostátní plány provádění ERTMS a směrný plán EU

Členské státy připraví formální vnitrostátní prováděcí plán pro ERTMS pro vysokorychlostní železniční síť, ve kterém bude popsáno uplatnění jak systému ETCS, tak GSM-R. Plán splní prováděcí pravidla uvedená v oddíle 7.2.1 a 7.2.2.

Pokud jde o ETCS, vnitrostátní plán bude klást důraz na provádění na vysokorychlostních tratích náležejících do systému ETCS-Net, jak se uvádí v příloze H specifikace HS CCS TSI, jakož i na kolejová vozidla, která se na těchto tratích mají provozovat. Cílové datum pro takové provedení je rok 2015.

Vnitrostátní plány zajistí především následující prvky:

Cílové tratě: jasná identifikace vnitrostátních tratí nebo sekcí, které jsou vyčleněny pro provedení.

Technické požadavky: základní technické vlastnosti různých provedení (například kvalita služeb GSM-R pro realizaci datových nebo pouze hlasových přenosů, funkční úroveň systému ETCS, základní linie ETCS, pouze systému ETCS nebo překryvných instalací),

strategie a plánování zavádění systémů: návrh prováděcího plánu (včetně postupu prací a načasování prací),

přechodová strategie: strategie, se kterou je počítáno pro přechod subsystémů infrastruktury i kolejových vozidel (např. například překrývání systémů třídy A a třídy B, plánované datum přepnutí ze zařízení třídy B na třídu A nebo datum odstranění zařízení třídy B),

potenciální omezení: přehled potenciálních prvků, které by mohly mít dopad na plnění prováděcího plánu (například práce v oblasti návěstění, které integrují objekty infrastruktury většího rozsahu, zajištění kontinuity služeb přes hranice).

Tyto vnitrostátní plány musejí být nakonec zahrnuty do směrného plánu EU do šesti měsíců od jejich oznámení.

7.2.8.   Registry infrastruktury

Z registru infrastruktury budou železniční podniky čerpat údaje vztahující se ke třídě A a třídě B, podle požadavků přílohy C. Registr infrastruktury uvádí, jestli jsou dotčeny povinné nebo volitelné (5) funkce; musejí být identifikována omezení na palubní konfiguraci.

V případě, že nejsou k dispozici evropské specifikace pro některá rozhraní mezi subsystémem „Řízení a zabezpečení“ a ostatními subsystémy v okamžiku instalace (například elektromagnetická kompatibilita mezi detekcí vlaků a kolejovými vozidly), budou příslušné parametry a použité normy uvedeny v registrech infrastruktury. Tato možnost existuje v každém případě pouze pro body uvedené v příloze C.

7.2.9.   Kolejová vozidla s vlakovým zabezpečovacím zařízením třídy A a třídy B

Kolejová vozidla mohou být vybavena oběma systémy třídy A i třídy B, aby byl umožněn provoz několika tratích. Systémy třídy B mohou být realizovány

za pomoci modulu STM, který lze zapojit do zařízení ERTMS („vnější STM“), nebo

integrovaně v rámci zařízení ERTMS/ETCS.

Systém třídy B by mohl být též instalován nezávisle (nebo v případě modernizace nebo obnovy být ponechán ve stávající podobě) v případě systémů třídy B, pro které modul STM není ekonomicky proveditelnou alternativou z hlediska vlastníka kolejových vozidel. Ovšem jestliže není použit modul STM, musí železniční podnik zajistit, aby i přesto nepřítomnost „handshake“ (= zprostředkování přechodů mezi třídou A a třídou B na straně trati systémem ETCS) byla vhodně vyřešena. Členský stát na to může vznést požadavky v registru infrastruktury.

Při jízdě na trati, která je vybavena jak systémem třídy A, tak systémem třídy B, může systém třídy B fungovat jako rezervní opatření pro systém třídy A, jestliže vlak je vybaven oběma systémy třídy A i třídy B. Nemůže se jednat o požadavek na interoperabilitu a nevztahuje se na systém GSM-R.

7.2.10.   Registry kolejových vozidel

Registr kolejových vozidel zajistí informace podle požadavků přílohy C.

V případě, že požadavky TSI pro některé rozhraní mezi subsystémem „Řízení a zabezpečení“ a ostatními subsystémy nejsou k dispozici v okamžiku instalace (například elektromagnetická kompatibilita mezi systémem detekce vlaků a kolejovými vozidly, klimatické podmínky a fyzické podmínky, za kterých může být vlak provozován, geometrické parametry vlaku, jako například délka, maximální vzdálenost náprav ve vlaku, délka převisu prvního a posledního vozu vlaku, brzdné parametry), příslušné parametry a použité normy budou uvedeny v registru kolejových vozidel. To bude možné pouze pro položky uvedené v příloze C.

Poznámka: pro každé provedení subsystému „Řízení a zabezpečení“ na dané trati je v příloze C uveden seznam požadavků na palubní zařízení, které musejí být určeny v registru infrastruktury, přičemž je uvedeno, zda se tyto požadavky týkají povinných nebo nepovinných funkcí, a také jsou uvedena omezení konfigurace vlaků.

7.3.   Podmínky, za kterých jsou nepovinné funkce nutné

V závislosti na parametrech traťového systému „Řízení a zabezpečení“ a jeho rozhraní s ostatními subsystémy se může stát, že některé traťové funkce ERTMS/ETCS a GSM-R, které nejsou klasifikovány jako povinné, musejí být nevyhnutelně instalovány do jistých aplikací, aby byly splněny základní požadavky.

Instalace traťových vnitrostátních nebo volitelných funkcí nesmí bránit vstupu vlaku na tuto infrastrukturu, který splňuje pouze povinné požadavky na palubní systém třídy A, s výjimkou případů, kdy je vyžadováno splnění požadavků na následující palubní volitelné funkce:

Traťová aplikace systému ETCS úrovně 3 vyžaduje palubní kontrolu celistvosti vlaku;

Traťová aplikace systému ETCS úrovně 1 s mezilehlým přenosem vyžaduje odpovídající palubní funkci mezilehlého přenosu, pokud je vybavovací rychlost nastavena na nulu z bezpečnostních důvodů (například ochrana nebezpečných míst).

Když zařízení ETCS vyžaduje přenos dat vysílačkou, musejí služby datového přenosu GSM-R splňovat požadavky na přenos dat systémem ETCS.

K instalaci palubního zařízení, které obsahuje modul KER STM, může být zapotřebí instalace rozhraní K.

Traťová funkce GSM-R pro zajištění bdělosti, je-li zavedena, vyžaduje palubní funkci pro zajištění bdělosti, jak se uvádí v oddíle 4.3.2.11.

7.4.   Řízení týkající se změn

Agentura odpovídá za vypracování revize a aktualizaci TSI a za vypracování doporučení pro výbor uvedený v článku 21 směrnice 96/48/ES, aby mohl být zohledněn technický vývoj nebo sociální požadavky.

Za tímto účelem Evropská železniční agentura z titulu systémového správního orgánu pro ERTMS vytvořila za přispění odvětví zástupců odvětví transparentní postup řízení systémových změn.

Tento postup zohlední odhadované náklady a přínosy všech uvažovaných technických řešení a zajistí zpětnou kompatibilitu mezi návaznými verzemi. Tento postup je stanoven v dokumentu Změnové řízení ERTMS (ERTMS change control management), který bude podle potřeby aktualizován Evropskou železniční agenturou.

7.5.   Specifické případy

7.5.1.   Úvod

Následující zvláštní ustanovení jsou povolena v níže uvedených specifických případech.

Tyto specifické případy patří do dvou kategorií: tato ustanovení platí buď trvale (případ „P“), nebo dočasně (případ „T“). V dočasných případech se dotčenému členskému státu doporučuje, aby se přizpůsobil příslušnému subsystému buď do roku 2010 (případ „T1“), což je cíl stanovený v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, nebo do roku 2020 (případ „T2“).

V této TSI je dočasný případ „T3“ definován jako časově omezené případy, které ještě existují i po roce 2020.

7.5.2.   Seznam specifických případů

7.5.2.1.   Kategorie každého specifického případu jsou uvedeny v příloze A, dodatek 1.

Č.

Specifický případ

Odůvodnění

Trvání

1

Vzájemná závislost mezi vzdáleností náprav a průměrem kol vozidel provozovaných v Německu je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 2.1.5

Stávající počítač náprav označený v registru infrastruktury.

P

2

Maximální délka převisu čela vozidel (nosu) provozovaných v Polsku a Belgii je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 2.1.6

Stávající geometrie kolejového obvodu

T3

3

Minimální vzdálenosti mezi prvními 5 (pěti) nápravami vlaků provozovaných v Německu jsou uvedeny v příloze A dodatku 1 odst. 2.1.7

Relevantní na tratích s úrovňovými přejezdy podle registru infrastruktury.

T3

4

Minimální vzdálenost mezi první a poslední nápravou samotného vozidla nebo vlakové soupravy provozované pouze na vysokorychlostních tratích ve Francii a na vysokorychlostní trati TEN „L1“ v Belgii je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 2.1.8.

Stávající zařízení kolejových obvodů označené v registru infrastruktury.

Francie T3

Belgie T3

5

Minimální vzdálenost mezi první a poslední nápravou samotného vozidla nebo vlakové soupravy provozované v Belgii (s výjimkou vysokorychlostní trati TEN „L1“) je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 2.1.9.

Stávající zařízení kolejových obvodů označené v registru infrastruktury.

T3

6

Minimální průměr kol vozidel provozovaných ve Francii je uveden v příloze A dodatku 1 odst. 2.2.2

Stávající počítač náprav označený v registru infrastruktury.

T3

7

Minimální výška okolku vozidel provozovaných v Litvě je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 2.2.4.

Stávající počítač náprav umožňuje detekci kol s nižší výškou okolku (pozitivní specifický případ pro RS).

T3

8

Minimální nápravová hmotnost pro vozidla provozovaná na některých tratích v Německu, Rakousku a v Belgii je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 3.1.3.

Německo:

Minimální nápravová hmotnost, která je nezbytná pro činnost jistých kolejových obvodů, je určena v požadavku EBA (Eisenbahn-Bundesamt), který platí pro některé hlavní tratě v Německu v oblasti bývalé DR (Deutsche Reichsbahn) se 42 Hz a 100 Hz kolejovými obvody podle registru infrastruktury. Žádná obnova.

T3

Belgie:

Na všech tratích v Belgii (s výjimkou vysokorychlostních tratí, jak již bylo popsáno v konkrétním případě) je nejnižší nápravová hmotnost 5 t. Nejnižší hmotnost se požaduje

k těmto účelům:

1)

pro činnost různých traťových obvodů používaných na naší konvenční síti:

obzvláště kolejové obvody na 50 Hz a kolejové obvody s elektrickými spoji.

2)

k řádné aktivaci některých druhů kolejnicových spínačů, které reagují na hmotnost náprav.

V Belgii se kolejnicové spínače používají ve spojení s kolejovými obvody k uvolnění jízdní cesty.

Žádná obnova.

Rakousko:

Minimální nápravová hmotnost nezbytná pro činnost určitých traťových obvodů se určuje v požadavku na bezpečné fungování, který se týká některých hlavních tratí v Rakousku se 100Hz kolejovými obvody podle registru infrastruktury.

Žádná obnova.

9

Minimální hmotnost samotného vozidla nebo vlakové soupravy provozované na vysokorychlostních tratích TEN ve Francii a na vysokorychlostní trati TEN „L1“ v Belgii je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 3.1.4.

Stávající zařízení kolejového obvodu

Francie T3

Belgie T3

10

Minimální hmotnost samotného vozidla nebo vlakové soupravy provozované v Belgii (s výjimkou vysokorychlostní trati TEN „L1“) je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 3.1.5.

Stávající zařízení kolejového obvodu

T3

11

Minimální kovová hmota a podmínky schválení vozidel provozovaných v Německu a Polsku jsou uvedeny v příloze A dodatku odst. 3.3.1

Relevantní na tratích s úrovňovými přejezdy s detekčními smyčkami podle registru infrastruktury.

Německo P

Polsko P

12

Maximální odpor mezi provozními plochami dvojkolí vozidel provozovaných v Polsku je uveden v příloze A dodatku 1 odst. 3.5.2.

Stávající zařízení kolejového obvodu

T3

13

Maximální odpor mezi provozními plochami dvojkolí vozidel provozovaných ve Francii je uveden v příloze A dodatku 1 odst. 3.5.3.

Stávající zařízení kolejového obvodu

T3

14

Dodatečné požadavky na parametry posunování vozidel provozovaných v Nizozemsku jsou uvedeny v příloze A dodatku 1 odst. 3.5.4.

Stávající nízkonapěťové zařízení kolejového obvodu, identifikované v registru infrastruktury

T3

15

Minimální impedance mezi pantografovým sběračem a koly vozidel provozovaných v Belgii je uvedena v příloze A dodatku 1 odst. 3.6.1

Stávající zařízení třídy B

T3

16

Dodatečné požadavky ohledně pískování pro Spojené království jsou uvedeny v příloze A dodatku 1 odst. 4.1.3.

Platí pouze pro konvenční železnice.

T3

17

Magnetická brzda a vířivá brzda není povolena na prvním podvozku prvního vozidla provozovaného v Německu – definováno v příloze A dodatku 1 odst. 5.2.3

Relevantní na tratích s úrovňovými přejezdy podle registru infrastruktury.

T3

7.5.2.2.   Specifický případ pro Řecko

Kategorie „T1“ – dočasná: kolejová vozidla pro rozchod kolejí 1 000 mm nebo méně a tratě s rozchodem kolejí 1 000 mm nebo méně.

Na těchto tratích budou platit vnitrostátní pravidla.

7.5.2.3.   Specifický případ pro pobaltské státy (pro Lotyšsko, Litvu, Estonsko pouze systém CR)

Kategorie T2 – funkční a technická modernizace jejich současného zařízení třídy B používaného na koridorech s rozchodem kolejí 1 520 mm je povolena, jestliže je to považováno za nezbytné pro umožnění provozu lokomotiv železničních podniků Ruské federace i Běloruska. Funkční a technická modernizace jejich současného zařízení třídy B používaného na lokomotivách a vlacích s rozchodem kolejí 1 520 mm je povolena, jestliže je to považováno za nezbytné pro umožnění jejich provozu na území Ruské federace i Běloruska.

7.6.   Přechodná ustanovení

Otevřené body uvedené v příloze G této TSI budou vyřešeny v procesu revize.


(1)  Režim se zhoršenými podmínkami: provoz při poruchách, který byl vzat v úvahu při vytváření návrhu subsystému „Řízení a zabezpečení“.

(2)  Bezpečnostní požadavky pro systémy ERTMS/ETCS úrovně 3 mají být teprve stanoveny.

(3)  Například proveditelnost koncepce externího modulu STM nemůže být technicky zaručena nebo potenciální problémy související s vlastnictvím práv duševního vlastnictví na systémy třídy B brání včasnému vývoji produktu STM.

(4)  31. prosince 2007.

(5)  Klasifikace funkcí: viz oddíl 4.

PŘÍLOHA A

SEZNAM POVINNÝCH SPECIFIKACÍ

Index N

Reference

Název dokumentu

Verze

1

UIC ETCS FRS

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

4.29

2

99E 5362

ERTMS/ETCS Functional Statements

2.0.0

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.2.2

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.2.9

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.3.0

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Reserved 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.1.2

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.0.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

UNISIG SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents (mainly SUBSET-026 v2.2.2)

1.0.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.2.0 (1)

17

Záměrně vynecháno

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Intentionally deleted

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Záměrně vynecháno

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.2.11

28

Vyhrazeno

Reliability – Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface „k“

1.0.0

30

Záměrně vynecháno

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.0

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands.

 

36a

Intentionally deleted

 

 

36b

Záměrně vynecháno

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Záměrně vynecháno

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e

Záměrně vynecháno

 

 

38

Vyhrazeno

Marker boards

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.2.5

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.2.5

41

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Záměrně vynecháno

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.1.2

44

Vyhrazeno

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface „K“ Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface „G“ specification

1.0.1

47

Vyhrazeno

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Vyhrazeno

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP

 

51

Vyhrazeno

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Vyhrazeno

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Záměrně vynecháno

 

 

55

Vyhrazeno

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Vyhrazeno

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

 

59

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Vyhrazeno

GSM-R version management

 

62

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

 

SEZNAM POVINNÝCH EN NOREM

Index N

Reference

Název dokumentu a poznámky

Verze

A1

EN 50126

Railway applications – The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Software for railway control and protection systems

2001

A3

EN 50129

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling

2003

A4

EN 50125-1

Railway applications – Environmental conditions for equipment – Part 1: equipment on board rolling stock

1999

A5

EN 50125-3

Railway applications – Environmental conditions for equipment – Part 3: equipment for signalling and telecommunications

2003

A6

EN 50121-3-2

Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 3-2: Rolling stock – Apparatus

2000

A7

EN 50121-4

Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus

2000

A8

EN 50238

Railway applications – Compatibility between rolling stock and train detection systems

2003

SEZNAM INFORMATIVNÍCH SPECIFIKACÍ

Poznámka:

Specifikace typu „1“ reprezentují současný stav práce na přípravě povinných specifikací, které jsou dosud „vyhrazeny“.

Specifikace typu „2“ uvádějí dodatečné informace, které odůvodňují požadavky v povinných specifikacích a poskytují pomoc při jejich aplikaci.

Index č. B32 slouží k zajištění jedinečných odkazů v dokumentech přílohy A. Vzhledem k tomu, že se používá pouze pro redakční účely a na podporu budoucích změn odkazovaných podkladů, není označen jako „typ“ a není spjatý s povinným dokumentem přílohy A.

Index N

Reference

Název dokumentu

Verze

Typ

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (index 28)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (index A5)

B3

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (index 36)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS

5

1 (Index 44)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS

2.1.9

1 (index 11)

B7

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan

2.2.3

2 (Index 37)

B10

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (Index 37)

B11

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (Index 37)

B12

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: Methodology and Rules

1.0.0

2 (Index 37)

B13

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B14

UNISIG SUBSET 076-5-3

On-Board Data Dictionary

2.2.0

2 (Index 37)

B15

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 Traceability

2.2.2

2 (Index 37)

B16

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test data base

2.2.2.

2 (Index 37)

B17

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test Cases Coverage

2.0.0

2 (Index 37)

B18

Záměrně vynecháno

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process

2.2.2

2 (Index 27)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 -Safety Analysis

2.2.10

2 (Index 27)

B25

TS50459-1

Railway applications -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface" part 1 – Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005

2 (Index 51)

B26

TS50459-2

Railway applications – Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface" part 2 – Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS Information

2005

2 (Index 51)

B27

TS50459-3

Railway applications – Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface" part 3 – Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005

2 (Index 51)

B28

TS50459-4

Railway applications – Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface" part 4 – Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29

TS50459-5

Railway applications – Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface" part 5 – Symbols

2005

2 (Index 51)

B30

TS50459-6

Railway applications – Communication, signalling and processing systems -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface" part 6 – Audible Information

2005

2 (Index 51)

B31

Vyhrazeno

EN50xxx

Railway applications -European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface" part 7 – Specific Transmission Modules

 

2 (Index 51)

B32

Vyhrazeno

Guideline for references

 

Žádné.

B33

EN 301.515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways.

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34

05E466

Operational DMI information

1

1 (Index 51)

B35

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

1 (Index 56)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements – Operational Analysis

1

2 (Index 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces – Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List

2.2.2

2 (Index 37)

B40

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test Sequences Evaluation and Validation

1.0.0

2 (Index 37)

B41

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences

1.0.0

2 (Index 37)

B42

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV)

2.10

2 (Index 37)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

1 (index 47)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System.

1.0

2(Index B43)


(1)  

##

podmíněna schválením frekvence ze strany CEPT.

Dodatek 1

PARAMETRY SYSTÉMŮ DETEKCE VLAKŮ, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ PRO KOMPATIBILITU S KOLEJOVÝMI VOZIDLY

4.   OBECNĚ

4.1.

Systémy detekce vlaků budou navrženy tak, aby byly schopny bezpečně a spolehlivě detekovat vozidlo s limitními hodnotami specifikovanými v tomto dodatku. Oddíl 4.3 specifikace TSI CCS zajišťuje shodu vozidel, která jsou v souladu s TSI, s požadavky tohoto dodatku.

4.2.

Podélné rozměry vozidla jsou definovány jako:

ai =

vzdálenost mezi sousedními nápravami, kde i i = 1, 2, 3, …, n-1, kde n je celkový počet náprav vozidla

bx =

podélná vzdálenost od první nápravy (b1) nebo poslední nápravy (b2) k nejbližšímu konci vozidla, tj. nejbližšímu nárazníku/čelu

L =

celková délka vozidla

Obrázek 1 uvádí příklad třínápravového vozidla s tandemovým (dvojitým) podvozkem (n=6).

Obr. 1

Image

4.3.

Termín dvojkolí platí pro jakýkoli pár protilehlých kol, i bez společné nápravy. Všechny odkazy na dvojkolí se týkají středu kol.

4.4.

Pro definici rozměrů kol platí obr. 2, kde:

D =

průměr kola

BR =

šířka věnce kola

Sd =

tloušťka okolku měřeno na přímce 10 mm nad styčnou kružnicí valení, jak je uvedeno v obr. 2

Sh =

výška okolku

Ostatní rozměry v obr. 2 nejsou v této TSI relevantní.

4.5.

Citované hodnoty jsou absolutní limitní hodnoty včetně všech tolerancí měření.

4.6.

Správce infrastruktury může povolit méně restriktivní limity, které budou uvedeny v registru infrastruktury.

Obr. 2

Image

Image

5.   GEOMETRIE VOZU

5.1.   Vzdálenost náprav

5.1.1.

Vzdálenost ai (obr. 1.) nepřesáhne 17 500 mm pro stávající tratě, 20 000 mm pro použití na nových tratích.

5.1.2.

Vzdálenost bx

Vzdálenost bx (obr. 1.) nepřesáhne 4 200 mm s výjimkou případů, kdy jsou kolejová vozidla provozována pouze na tratích, na nichž registr infrastruktury umožňuje hodnotu bx až 5 000 mm.

Kolejová vozidla s hodnotou bx přesahující 4 200 mm nesmí být provozována na tratích, na nichž registr infrastruktury neumožňuje hodnotu bx přesahující 4 200 mm.

Registr kolejových vozidel a jeho ES prohlášení o ověření musejí obsahovat tento údaj.

Na nově postavených úsecích tratí kategorie I systém detekce vlaků CCS umožní provozování kolejových vozidel s hodnotou bx až 5 000 mm.

Na dalších úsecích (jednak na modernizovaných nebo obnovených tratích kategorie I, jednak na nových nebo modernizovaných či obnovených tratích kategorie II nebo III) systém detekce vlaků CCS umožní provozování kolejových vozidel s hodnotou bx až 4 200 mm. Provozovatelům infrastruktury se doporučuje, aby se pokusili umožnit rovněž provozování kolejových vozidel s hodnotou bx až 5 000 mm.

Registr infrastruktury musí obsahovat údaj o povolené hodnotě bx.

5.1.3.

Vzdálenost ai (obr. 1) není menší než:

ai = v x 7,2

kde v je maximální rychlost vozidla v km/h a vzdálenost ai je v mm

jestliže maximální rychlost vozidla nepřekračuje 350 km/h; pro vyšší rychlostní limity bude nutné tuto hodnotu teprve definovat, bude-li to nezbytné.

5.1.4.

Vzdálenost L – (b1 + b2) (obr. 1) není menší než 3 000 mm.

5.1.5.   Specifický případ Německa:

Omezení pro vztah mezi vzdáleností náprav (ai, obr. 1) a průměrem kol musejí být teprve definována.

Otevřený bod -

5.1.6.   Specifický případ Polska a Belgie (pouze konvenční tratě):

Vzdálenost bx (obr. 1) nepřesáhne 3 500 mm.

5.1.7.   Specifický případ Německa:

Vzdálenost a i (obr. 1) mezi každou z prvních 5 náprav vlaku (nebo všemi nápravami, jestliže jich má vlak méně než 5) není menší než 1 000 mm, jestliže rychlost nepřesáhne 140 km/h; pro vyšší rychlosti platí článek 5.1.3.

5.1.8.   Specifický případ Francie – vysokorychlostní transevropské sítě; a Belgie – pouze vysokorychlostní transevropská síť „L1“:

Vzdálenost mezi první a poslední nápravou samotného vozidla nebo vlakové soupravy není menší než 15 000 mm.

5.1.9.   Specifický případ Belgie:

Vzdálenost L – (b1 + b2) (obr. 1) není menší než 6 000 mm.

5.2.   Geometrie kol

5.2.1.

Rozměr BR (obr. 2) není menší než 133 mm.

5.2.2.

Rozměr D (obr. 2) není menší než:

330 mm, jestliže maximální rychlost vozidla nepřekračuje 100 km/h

D = 150 + 1,8 x v [mm]

kde v je maximální rychlost vozidla v km/h: 100 < v ≤ 250 km/h

D = 50 + 2,2 x v [mm]

kde v je maximální rychlost vozidla v km/h: 250 < v ≤ 350 km/h pro vyšší rychlostní limity bude nutné tuto hodnotu teprve definovat, bude-li to nezbytné.

600 mm v případě paprskových kol (pouze paprsková kola stávající konstrukce v době, kdy TSI vstupuje v platnost), jestliže maximální rychlost vozidla nepřekračuje 250 km/h.

Specifický případ Francie:

450 mm nezávisle na rychlosti.

5.2.3.

Rozměr Sd (obr. 2) není menší než:

20 mm, pokud rozměr D (obr. 2) je větší než 840 mm,

27,5 mm, pokud rozměr D (obr. 2) představuje nejvýše 840 mm.

Rozpětí rozměru Sh (obr. 2) je 27,5 – 36 mm.

Specifický případ Litvy:

Rozměr Sh (obr. 2) není menší než 26,25 mm

6.   KONSTRUKCE VOZIDLA

6.1.   Hmotnost vozidla

6.1.1.

Nápravová hmotnost je minimálně 5 t, pokud není brzdná síla vozidla zajišťována brzdovými špalíky, kdy zatížení nápravy představuje minimálně 3,5 t při použití na stávajících tratích.

6.1.2.

Nápravová hmotnost bude minimálně 3,5 t při použití na nových nebo modernizovaných tratích.

6.1.3.   Specifický případ Rakouska, Německa a Belgie

Nápravová hmotnost činí minimálně 5 t na jistých tratích specifikovaných v registru infrastruktury.

6.1.4.   Specifický případ Francie – vysokorychlostní transevropská síť – a Belgie – pouze vysokorychlostní transevropská síť „L1“:

Jestliže vzdálenost mezi první a poslední nápravou samotného vozidla nebo vlakové soupravy je větší nebo rovna 16 000 mm, pak musí být hmotnost samotného vozidla nebo vlakové soupravy větší než 90 t. Pokud je tato vzdálenost menší než 16 000 mm a zároveň větší nebo rovna 15 000 mm, musí být hmotnost nižší než 90 t a vyšší nebo rovna 40 t, vozidlo dále musí být vybaveno dvěma páry kolejnicových třecích kontaktů, jejichž elektrická základna měří alespoň 16 000 mm.

6.1.5.   Specifický případ Belgie – vysokorychlostní transevropské sítě (s výjimkou trati „L1“):

Hmotnost samotného vozidla nebo vlakové soupravy činí minimálně 90 t.

6.2.   Prostor bez kovu kolem kol

3.2.1

Musí být definován prostor, kde mohou být instalována pouze kola a jejich části (převodovky, části brzd, trubka písečníku) nebo neferomagnetické prvky.

Otevřený bod

6.3.   Kovová hmota na vozidle

6.3.1.   Specifický případ Německa, Polska:

Vozidlo musí buď splňovat požadavek správně specifikované traťové zkušební smyčky, když projíždí nad smyčkou, nebo musí mít minimální kovovou hmotu mezi koly s určitým tvarem, výškou nad temenem koleje a vodivostí.

Otevřený bod -

6.4.   Materiál kol

6.4.1.

Kola musejí mít feromagnetické vlastnosti.

6.5.   Impedance mezi koly

6.5.1.

Elektrický odpor mezi provozními plochami protilehlých kol dvojkolí nepřesáhne:

0,01 ohmu u nových nebo znovu smontovaných dvojkolí

0,05 ohmu po generální opravě dvojkolí

6.5.2.

Odpor je měřen pomocí napětí v rozmezí od 1,8 VDC do 2,0 VDC (napětí naprázdno)

6.5.3.   Specifický případ Polska:

Reaktance mezi provozními plochami dvojkolí bude menší než f/100 v miliohmech, kdy f je mezi 500 Hz a 40 kHz, při měřicím efektivním proudu minimálně 10 ARMS a otevřeném efektivním napětí 2 VRMS.

6.5.4.   Specifický případ Francie:

Reaktance mezi provozními plochami dvojkolí bude menší než f/100 v miliohmech, kdy f je mezi 500 Hz a 10 kHz, při měřicím napětí 2 Vefekt (napětí naprázdno).

6.5.5.   Specifický případ Nizozemska:

Mimo obecné požadavky v příloze A dodatku 1 mohou platit dodatečné požadavky pro lokomotivy a jednotky na kolejových obvodech. Tratě, pro které platí tyto požadavky, uvádí registr infrastruktury.

Otevřený bod -

6.6.   Impedance vozidla

6.6.1.

Minimální impedance mezi pantografovým sběračem a koly kolejových vozidel musí být:

více než 0,45 ohm indukční při 75 Hz pro 1 500 VDC trakční systémy

Specifický případ Belgie:

více než 1,0 ohm indukční při 50 Hz pro 3 kVss trakční systémy

7.   IZOLUJÍCÍ EMISE

7.1.   Použití písečníků

7.1.1.

Pro zlepšení brzdných a trakčních technických parametrů je přípustné použít na koleje písek. Povolené množství písku na písečník za 30 sekund je

pro rychlosti V < 140 km/h: 400 g + 100 g

pro rychlosti V ≥ 140 km/h: 650 g + 150 g

7.1.2.

Počet aktivních písečníků nepřesáhne následující množství:

Pro jednotky s více písečníky: první a poslední vůz a mezilehlé vozy s minimálně 7 vloženými nápravami, mezi dvěma písečníky, které nejsou pískovány. Je přípustné spojovat tyto jednotky a provozovat všechny písečníky na spojených koncích.

Pro lokomotivou tažené vlaky.

Pro nouzové brzdění a brzdění spojené s blokováním kol: všechna zařízení pro posyp pískem, která jsou k dispozici.

Ve všech ostatních případech: maximálně 4 zařízení pro posyp pískem na jednu kolej.

Písek musí mít následující parametry:

Otevřený bod -

7.1.3.   Specifický případ Velké Británie

Posyp pískem pro trakční účely na jednotkách není povolen před vodicí nápravou při nižší rychlosti než 40 km/h.

Otevřený bod -

7.2.   Použití kompozitních brzdových špalíků

7.2.1.

Podmínky pro použití kompozitních brzdových špalíků budou definovány odbornou skupinou do konce roku 2005.

Otevřený bod -

8.   ELEKTROMAGNETICKÉ INTERFERENCE

8.1.   Trakční proud

8.1.1.

Limity a průvodní vysvětlivky jsou v samostatném dokumentu, který je v přípravě.

– Otevřený bod -

8.2.   Použití elektromagnetických brzd

8.2.1.

Použití magnetických brzd a indukčních vířivých brzd je povoleno pouze pro nouzové brzdění nebo v klidu. Registr infrastruktury může zakázat použití magnetických brzd a indukčních vířivých brzd pro nouzové brzdění.

8.2.2.

Jestliže je to uvedeno v registru infrastruktury, mohou být indukční vířivé brzdy a magnetické brzdy použity pro provozní brzdění.

8.2.3.   Specifický případ Německa:

Magnetické brzdy a indukční vířivé brzdy nejsou povoleny na prvním podvozku vodícího vozidla, pokud to není definováno v registru infrastruktury.

8.3.   Elektrická, magnetická, elektromagnetická pole

8.3.1.   - Otevřený bod -

9.   SPECIFICKÉ PARAMETRY NA TRATÍCH S ROZCHODEM KOLEJÍ 1520/1524 MM

(2)

Systémy detekce vlaků instalované na tratích s rozchodem kolejí 1520/1524 mm musejí mít výše uvedené parametry s výjimkou těch, které jsou vyjmenovány v této kapitole.

(3)

Vzdálenost ai nepřesáhne 19 000 mm.

(4)

Rozměr BR nesmí být menší než 130 mm.

(5)

Elektrický odpor mezi provozními plochami protilehlých kol dvojkolí nepřesáhne 0,06 ohmu.

(6)

Počet aktivních písečníků v lokomotivou tažených vlacích nepřesáhne 6 písečníků na jednu kolej.

Dodatek 2

Požadavky na traťové systémy detekce horkého ložiska dvojkolí („detekce horké skříně ložiska nápravy“)

1.   OBECNĚ

Tato část specifikace TSI definuje požadavky na traťové součásti systémů detekce horké skříně ložiska nápravy (HABD) a zabývá se pouze systémem třídy A.

Týká se kolejových vozidel určených k provozu na kolejích o rozchodu 1 435 mm.

Vozidla vybavená palubní detekcí horkého ložiska dvojkolí a stíněná proti traťové detekci horkého ložiska dvojkolí zde proto není zapotřebí zohledňovat.

Cílová oblast je definovaná jako povrch skříně ložiska dvojkolí,

jehož teplota souvisí s teplotou nápravových ložisek a

který je zcela viditelný pro svislé traťové snímání.

Cílová oblast vozidel je popsaná příčnými a podélnými rozměry. Cílová oblast je proto definovaná jako vlastnost kolejových vozidel a je původně definovaná v koordinátách vozidla.

Snímací rozsah je stanoven jako vlastnost systému HABD a jeho připevnění a je původně definovaný v traťových koordinátách.

Cílová oblast (kolejová vozidla) a snímací rozsah (HABD) sdílejí navzájem rozhraní a musejí se překrývat.

Na obr. a) je uveden souhrnný přehled a uvádí se zde též podrobnosti k následujícím definicím.

2.   SNÍMACÍ ROZSAH (HABD) A CÍLOVÁ OBLAST (KOLEJOVÁ VOZIDLA) V PŘÍČNÉM SMĚRU

Snímací rozsah systémů HABD musí umožňovat měření horké cílové 50mm oblasti v rozmezí de1 = 1 040 mm až de2 = 1 120 mm ve vztahu k ose vozidla ve výšce nad temenem kolejnice v rozmezí h1 = 260 mm až h2 = 500 mm (minimální rozsah).

3.   SNÍMACÍ ROZSAH (HABD) A CÍLOVÁ OBLAST (KOLEJOVÁ VOZIDLA) V PODÉLNÉM SMĚRU

Systém HABD měří skříně ložiska nápravy v podélném snímacím rozsahu, který odpovídá podélným rozměrům cílové oblasti od 80 mm do 130 mm v rychlostním rozsahu od 3 km/h do 330 km/h.

Pro vyšší rychlostní limity bude nutné tyto hodnoty teprve definovat, bude-li to nezbytné.

4.   MONTÁŽNÍ ROZMĚRY NA TRATI

Střed detekční oblasti systému HABD se montuje ve vzdálenosti od osy trati zaručující hodnoty uvedené v bodu 1.2. a s možností zohlednit kolejová vozidla, která ještě nesplňují požadavky specifikace TSI „Kolejová vozidla“. Tato vzdálenost proto není touto TSI určena. Systém HABD by takto měl být schopen detekovat horkou skříň ložiska nápravy všech typů.

Velmi se doporučuje svislé snímání.

5.   TYPY A OMEZENÍ VÝSTRAHY

Systém HABD musí zahrnovat tyto typy výstrahy:

výstraha – horký stav

výstraha – teplý stav

diferenční výstraha nebo jiný typ výstrahy

Podle přílohy C

mezní hodnoty výstrahy se musejí uvádět v registru infrastruktury;

odpovídající údaje o povrchové teplotě boční skříně ložiska nápravy kolejových vozidel se musejí uvádět v registru kolejových vozidel.

V případě, že traťové zařízení v budoucnu umožní bezpečně určit vlak podle jeho teplotních omezení, mohly by mezní hodnoty výstrahy být upravovány automaticky.

6.   SPECIFIKACE

Je nutné zadat technickou specifikaci – včetně požadavků EMC.

Obrázek a)

Cílová oblast (kolejová vozidla) a snímací rozsah (HABD)

Image

PŘÍLOHA B

TŘÍDA B

OBSAH

Použití přílohy B

Část 1: Návěstění

Část 2: Rádiové systémy

Část 3: Přechodová matice

POUŽITÍ PŘÍLOHY B

Tato příloha se zabývá systémy vlakových zabezpečovacích zařízení, řídícími a výstražnými systémy a rádiovými systémy, které časově předcházejí zavedení systémů řízení vlaků a rádiových systémů třídy A a které jsou schváleny pro použití na evropských vysokorychlostních a konvenční sítích až do rychlostních limitů definovaných příslušným členským státem. Tyto systémy třídy B nebyly vyvinuty podle unifikovaných evropských specifikací, a proto mohou existovat vlastnická práva na specifikace jejich dodavatelů. Zavedení a udržování těchto specifikací nesmí být v rozporu s vnitrostátními předpisy – především těmi, které se týkají patentů.

Během přechodové fáze, ve které budou tyto systémy postupně nahrazovány jednotným systémem, bude v zájmu interoperability nutné vytvořit technické specifikace. To je v odpovědnosti dotyčného členského státu nebo jeho zástupce ve spolupráci s příslušným dodavatelem systému, v souladu se specifikacemi TSI „Řízení a zabezpečení“ jak pro vysokorychlostní, tak i konvenční transevropský železniční systém.

Vozidla nemusejí splňovat všechny systémové specifikace třídy B, spíše se požaduje, aby splňovala požadavky členských států, v nichž budou provozována. Pro každou zemi, kde budou provozována, bude požadováno schválení vydané na základě příslušných vnitrostátních schvalovacích postupů.

Železniční podniky, které na své vlaky potřebují instalovat jeden nebo více těchto systémů, se obrátí na příslušný členský stát. Příloha C se zabývá příslušným zeměpisným rozložením každého systému, kdy je pro každou trať vyžadován registr infrastruktury, který popisuje typ zařízení a související provozní úpravy. Pomocí registru infrastruktury zajišťuje správce infrastruktury soudržnost mezi traťovým systémem „Řízení a zabezpečení“ a souborem pravidel, která spadají pod jeho pravomoc.

Členský stát zajistí pro železniční podniky poradenství, které je nezbytné pro zajištění bezpečné instalace, která je kompatibilní s požadavky obou TSI a přílohy C.

Instalace třídy B budou zahrnovat nouzová opatření, která jsou vyžadována přílohou C.

Tato příloha obsahuje základní informace pro systémy třídy B. Pro každý ze systémů uvedených na seznamu příslušný členský stát zaručí zachování své interoperability a poskytne informace požadované pro účely jeho používání, zejména pak informace relevantní pro jeho schválení.

Příloha B část 1: Zabezpečovací systémy třídy B

INDEX:

1.

ALSN

2.

ASFA

3.

ATB

4.

ATP-VR/RHK

5.

BACC

6.

CAWS a ATP

7.

Crocodile

8.

Ebicab

9.

EVM

10.

GW ATP

11.

Indusi/PZB

12.

KVB

13.

LS

14.

LZB

15.

MEMOR II+

16.

RETB

17.

RSDD/SCMT

18.

SELCAB

19.

SHP

20.

TBL

21.

TPWS

22.

TVM

23.

ZUB 123

Pouze pro informaci – systémy nepoužívané v členských státech:

24.

ZUB 121

ALSN

Automatická lokomotivní signalizace s nepřetržitým provozem

Автоматическая Локомотивная Сигнализация Непрерывного действия (původní ruský název)

Popis:

ALSN je systém návěstního opakovače a automatického zastavení vlaku. Je instalován na hlavní tratích Lotyšských železnic a sousedních zemí: Litva a Estonsko. (Pouze pro informaci: je instalován i na železnicích Ruské federace a Běloruska).

Systém se skládá z kódovaných kolejových obvodů (TC = Track Circuit) a palubního zařízení.

Kolejové obvody mají spíš konvenční konstrukci s přijímači na základě reléové techniky.

Tratě ve volném terénu jsou vybaveny:

kódovanými kolejovými obvody se střídavým proudem s kmitočtem 50 (1), 75 nebo 25 Hz; nebo

liniovými kolejovými obvody, které zajišťují zapnutí kódovacího režimu přijíždějícím vlakem v závislosti na směru jízdy vlaku:

kolejové obvody se střídavým proudem s kmitočtem 50, 75 nebo 25 Hz pro liniový režim a s kmitočtem 50, 75 nebo 25 Hz pro kódovací režim;

kolejové obvody se stejnosměrným proudem.

Stanice jsou vybaveny:

liniovými kolejovými obvody, které zajišťují zapnutí kódovacího režimu přijíždějícím vlakem v závislosti na směru jízdy vlaku:

kolejové obvody s kmitočtem 50, 75, 25 Hz nebo nízkofrekvenčním střídavým proudem pro liniový režim a s kmitočtem 50, 75 a 25 Hz pro kódovací režim; nebo

kolejové obvody se stejnosměrným proudem.

Palubní zařízení se skládá z elektronického zesilovače; reléového dekódovacího zařízení; elektropneumatického ventilu pro zapnutí/vypnutí brzdného systému; světelného signálu, který zobrazuje signály traťových návěstidel, a z rukojeti kontroly bdělosti, kterou strojvedoucí potvrzuje přijetí informace.

Systém je pouze bezpečnostní, nikoliv zajištěný proti selhání, protože je to doplněk traťových návěstidel, ale je dostatečně bezpečný, aby umožňoval dohled nad strojvedoucím.

Přenos dat mezi kódovanými kolejovými obvody a palubním zařízením se děje přes indukčně vázanou anténu se vzduchovou indukční cívkou nad kolejemi.

Systém je plánován pro provoz s vlaky jedoucí rychlostí do 160 km/h.

Hlavní charakteristiky:

Přenos dat do vlaku:

Nosný kmitočet 50, 25 nebo 75 Hz

Číselný kód

Minimální kódovací proud v kolejích pro provoz ALSN je 1,2 A

4 palubní návěstní znaky (3 kódy a absence kódu)

Informace, které jsou k dispozici v kabině (mimo ALSN): aktuální rychlost, délka projeté trati.

Zobrazení pro strojvedoucího:

Palubní návěstní znak, odpovídající přijímacímu kódu

Zvukové hlášení v případě změny kódu na restriktivnější kód

Dohled:

Potvrzení restriktivnějšího režimu strojvedoucím do 15 sekund.

Nepřetržitá kontrola rychlosti po projetí kolem traťového návěstidla STŮJ.

Potvrzení absence kódu každých 40 – 90 sekund.

Reakce:

Nouzová brzda je spuštěna v případě:

Projetí kolem traťového návěstidla se znakem STŮJ,

Překročení rychlosti, povolené aktuálním návěstním znakem,

Výstraha (zvukové hlášení) není potvrzena strojvedoucím.

Odpovědné členské státy: Lotyšsko, Estonsko, Litva.

ASFA

Popis:

ASFA je systém návěstního opakovače a vlakového zabezpečovacího zařízení instalovaný na většině tratí RENFE (1 668 mm), na tratích s metrovým rozchodem kolejí systému FEVE, a na nových tratích s evropským rozchodem kolejí NAFA.

Systém ASFA se nachází na všech tratích, které přicházejí z hlediska interoperability v úvahu.

Komunikace „trať – vlak“ je založena na magneticky vázaných rezonančních obvodech tak, že může být přenášeno devět různých údajů. Traťový rezonanční obvod je vyladěn na kmitočet reprezentující návěstní znak. Magneticky vázaná palubní PLL (synchronizace fázovým závěsem) je pevně nastavena na traťový kmitočet. Systém je pouze bezpečnostní, nikoliv zajištěný proti selhání, ale je dostatečně bezpečný, aby umožňoval dohled nad strojvedoucím. Připomíná strojvedoucímu stav návěstidel a nutí ho, aby potvrdil omezovací znaky.

Traťové a palubní jednotky mají konvenční konstrukci.

Hlavní charakteristiky:

9 kmitočtů

Rozsah: 55 kHz až 115 kHz

V kabině mohou být navoleny 3 různé kategorie vlaků

Dohled:

Potvrzení omezující návěsti strojvedoucím do 3 sekund.

Nepřetržitá kontrola rychlosti (160 km/h nebo 180 km/h) po projetí kolem omezující návěsti.

Kontrola rychlosti (60 km/h, 50 km/h nebo 35 km/h v závislosti na typu vlaku) po projetí kolem transpondéru 300 m za návěstidlem.

Zastavení vlaku při návěsti pro zákaz jízdy.

Traťová rychlost.

Reakce:

Nouzová brzda je spuštěna, jestliže některá kontrola dohledu je porušena. Nouzová brzda může být odblokována v klidu.

Odpovědný členský stát: Španělsko

ATB

ATB existuje ve dvou základních verzích: ATB první generace a ATB nové generace.

Popis ATB první generace:

Systém ATB první generace je instalován na převážné většině tratí NS.

Systém se skládá z kódovaných kolejových obvodů spíše konvenční konstrukce a automatizovaného (ACEC) nebo konvenčního elektronického (GRS) palubního zařízení.

Přenos dat mezi kódovanými kolejovými obvody a palubním zařízením se děje přes indukčně vázanou anténu se vzduchovou indukční cívkou nad kolejemi.

Hlavní charakteristiky:

Přenos dat do vlaku:

Nosný kmitočet 75 Hz

Rychlostní kódy modulované AM

6 rychlostních kódů (40, 60, 80, 130, 140 km/h)

1 kód pro ukončení programu

Žádné vlakové parametry zobrazované v kabině (rychlostní kód z trati)

Zobrazení pro strojvedoucího:

Rychlost odpovídající rychlostnímu kódu

Gong v případě změny kódu

Zvonek v případě, že systém vyžaduje použití brzd

Dohled:

Rychlost (nepřetržitý dohled)

Reakce: nouzová brzda je spuštěna v případě, že vlak jede nadměrnou rychlostí a strojvedoucí nereaguje na zvukovou výstrahu.

Odpovědný členský stát: Nizozemsko

Popis systému ATB nové generace:

Vlakové zabezpečovací zařízení je částečně nainstalováno na tratích NS.

Systém tvoří traťové balízy a palubní zařízení. K dispozici je též funkce mezilehlého přenosu pomocí kabelové smyčky.

Přenos dat probíhá mezi aktivní balízou a palubní anténou. Systém rozpoznává směr jízdy, balízy jsou mezi kolejnicemi upevněny s malým odsazením od středu.

Palubní zařízení ATBNG je zcela interoperabilní s traťovým zařízením ATB první generace.

Hlavní charakteristiky:

Přenos dat do vlaku:

100 kHz +/- 10 kHz (FSK)

25 kbit/s

119 užitečných bitů na jednu zprávu

Vlastnosti vlaku zadávané strojvedoucím

Délka vlaku

Maximální rychlost vlaku

Brzdné parametry vlaku

Zobrazení pro strojvedoucího:

Maximální traťová rychlost

cílová rychlost;

cílová vzdálenost.

Brzdná křivka

Dohled:

traťová rychlost;

rychlostní omezení;

Místo zastávky

dynamický profil brzdné síly;

Reakce:

Optická předběžná výstraha

Zvuková výstraha

Nouzová brzda je spuštěna v případě, že je dohled nad jízdou porušen nebo strojvedoucí nereaguje na zvukovou výstrahu.

Odpovědný členský stát: Nizozemsko

ATP-VR/RHK –

Vlakové zabezpečovací zařízení (ATP), Junakulunvalvonta (JKV) Systém běžně nazývaný „Junakulunvalvonta (JKV)“ („Vlakové zabezpečovací zařízení“ ve finštině (ATP)).

Popis:

Systém ATP-VR/RHK používaný ve Finsku je standardní systém vlakového zabezpečovacího zařízení zabezpečeného proti selhání, který je založen buď na technologii Ebicab 900 s balízami JGA, nebo na technologii ATSS s mini-transpondéry. Systém se skládá z traťových balíz a návěstních kódovacích zařízení nebo počítačů a palubního zařízení řízeného počítačem.

Přenos dat probíhá mezi pasivními traťovými balízami (2 na jeden balízový bod) a palubní anténou pod vozidlem, která též dodává balíze energii, když ji míjí. Vazba mezi balízou a palubní anténou je induktivní.

Hlavní charakteristiky:

Buzení balíz:

27,115 MHz

Amplitudová modulace pro hodinové impulsy

50 kHz frekvence impulsů

Přenos dat do vlaku:

4,5 MHz

50 kb/s

180 užitečných z celkem 256 bitů

Spojení

Všechny permanentní balízy jsou provázány

Provizorní balíza nemůže být vázána

Parametry vlaku zadávané strojvedoucím:

Maximální rychlost vlaku

Brzdné parametry vlaku

Délka vlaku

Hmotnost vlaku

Možnost použití vyšších rychlostí v zatáčkách

Vlastnosti specifické pro daný vlak (například zpomalení z důvodu vyššího zatížení náprav)

Stav povrchu

Zobrazení pro strojvedoucího:

Rychloměrem:

povolená rychlost

cílová rychlost

Numerickým displejem:

vzdálenost k cílovému bodu

Alfanumerickým displejem se zvukovou výstrahou:

alarm překročení rychlosti

alarm pro brzdění

alarm pro intenzivnější brzdění

porucha vlakového zabezpečovacího zařízení

povolení k uvolnění brzd

projetí kolem návěstidla se znakem „STŮJ“

příští návěst „očekávej nebezpečí“ a kontrola rychlosti až k návěsti

cílový bod za 2–3 oddíly

výhybka jako cílový bod

rychlostní omezení jako cílový bod

vyhrazená kolej

poruchy na zařízení trati nebo vozidla

může být zkontrolováno ze systému: například zpomalení, tlak v brzdovém potrubí, rychlost, informace obdržené z posledních balíz

Dohled:

Obecný: všechny informace o návěstidlech, výhybkách a rychlostních omezeních jsou přenášeny na vzdálenost 2 400 nebo 3 600 m (v závislosti na maximální traťové rychlosti) z cílového bodu. Systém vypočítá brzdné křivky do každého cílového bodu a zobrazí nejvíce restriktivní informace strojvedoucímu:

Maximální traťová rychlost nebo maximální rychlost vlaku

„Očekávej nebezpečí“ za 2–3 oddíly

Kontrola rychlosti u návěsti se znakem „STŮJ“

Rychlostní omezení

Rychlostní omezení v obloucích pro tradiční vlak a vlak s naklápěcí skříní

Omezení specifická pro daný vlak

Rychlostní omezení na výhybkách

Rychlost za výhybkou

Schválené projetí kolem návěsti „STŮJ“, kontrolovaná rychlost 50 km/h až k příštímu hlavnímu návěstidlu

Rychlost po poruše balízy

Ostatní funkce:

Posunování

Ochrana proti nežádoucímu rozjetí

kompenzace prokluzu

Reakce:

Dohled nad rychlostním limitem: zvuková výstraha při překročení rychlosti o 3 km/h (při vyšších rychlostech: při překročení rychlosti o 5 km/h), provozní brzda při dalším zvýšení o 5 km/h po výstraze.

Dohled nad cílovým bodem: Systém vypočítá brzdné křivky, jejichž funkcí je zvuková výzva k použití brzd, nepřetržitá zvuková výzva k intenzivnějšímu brzdění a použití provozní brzdy systémem. Strojvedoucí může uvolnit provozní brzdu, když je rychlost v rámci limitních hodnot. Systém bude dostatečně brzdit bez ohledu akci strojvedoucího.

Nouzová brzda je použita systémem, jestliže je povolená rychlost překročena o 15 km/h, jestliže dojde k přetnutí křivky nouzového brzdění, nebo když nefunguje provozní brzda. Nouzová brzda může být odblokována po zastavení vlaku.

Odpovědný členský stát: Finsko

BACC

Popis:

Systém BACC je instalován na všech tratích s rychlostí vyšší než 200 km/h na sítích FS a na ostatních tratích, kterými jsou většinou tratě, které přicházejí v úvahu pro interoperabilitu.

Systém se skládá z konvenčních kódovaných kolejových obvodů, které fungují na dvou nosných kmitočtech, aby bylo možné obsloužit dvě třídy vlaků. Palubní zařízení je řízeno počítačem.

Přenos dat mezi kódovanými kolejovými obvody a palubním zařízením se děje přes indukčně vázanou anténu se vzduchovou indukční cívkou nad kolejemi.

Hlavní charakteristiky:

Přenos dat do vlaku:

Nosný kmitočet 50 Hz

Rychlostní kódy modulované AM

5 rychlostních kódů

Nosný kmitočet 178 Hz

Rychlostní kódy modulované AM

4 dodatečné rychlostní kódy

Dvě možné kategorie vlaků na palubní straně (traťový rychlostní kód)

Zobrazení pro strojvedoucího:

Rychlost odpovídající rychlostnímu kódu

Návěstní znak (1 z 10)

Dohled:

Rychlost (nepřetržitý dohled)

Místo zastávky

Reakce: Nouzová brzda v případě nadměrné rychlosti

Odpovědný členský stát: Itálie

CAWS A AUTOMATICKÉ VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

(instalované na „Iarnród Éireann“)

Systém se skládá z kódovaných kolejových obvodů a palubního zařízení. Přenos kódů je přes indukční cívky, které jsou instalovány na čele vlaku nad každou kolejí.

Kódované kolejové obvody jsou instalovány na všech tratích předměstí Dublinu s vysokou hustotou provozu a meziměstských tratích do měst Cork, Limerick, Athlone a až k hranicím se Severním Irskem směr Belfast.

Vozový park poháněný dieselovými motory je vybaven kontinuálním automatickým výstražným systémem. Sem patří i vlaky ze Severního Irska, které jsou denně provozované až do Irské republiky. Tento systém převádí obdržené kódované návěsti do barevných návěstních znaků, které se zobrazují strojvedoucímu.

Vozový park poháněný elektrickými motory je vybaven vlakovým zabezpečovacím zařízením. To převádí obdržené kódované návěsti do maximální rychlosti, která je zobrazena strojvedoucímu. Elektrický vozový park je provozován pouze v Dublinské předměstské elektrizované oblasti (Dublin Suburban Electrified Area).

Hlavní charakteristiky: (Dublinská předměstská elektrizovaná oblast)

Nosný kmitočet 83 1/3 Hz

Kódy s pulsní obdélníkovou vlnou 50, 75, 120, 180, 270 a 420 cyklů za minutu. Převedeno vlakovým zabezpečovacím zařízením jako 29 kc/h (kilocyklů za hodinu), 30 kc/h, 50 kc/h, 50 kc/h, 75 kc/h, 100 kc/h. Převedeno systémem CAWS jako Žlutá, Zelená, Žlutá, Zelená, Dvojitá žlutá, Zelená.

Povolené rychlosti jsou též zobrazeny na základě návěstního znaku. Když se blíží červený signál, rychlostní limit se v krocích sníží na nulu.

Hlavní charakteristiky: (mimo Dublinskou předměstskou elektrizovanou oblast)

Nosný kmitočet 50 Hz

3 kódy s impulsovou obdélníkovou vlnou 50, 120 a 180 cyklů za minutu. Převedeno systémem CAWS jako Žlutá, Dvojitá žlutá, Zelená.

Vlakové zabezpečovací zařízení.

Zobrazení pro strojvedoucího:

Současná povolená rychlost. Nepřetržitě aktualizováno, aby zobrazovalo změny návěstních znaků před vlakem.

Nepřetržitý zvukový tón indikující nadměrnou rychlost.

Krátký tón signalizující zvýšení povolené rychlosti.

Přerušovaný tón signalizující vybrané povolení k jízdě.

Testovací funkce, když je vlak v klidu.

Parametry zadávané strojvedoucím:

Povolení jízdy pro pohyb na vedlejších kolejích a až k červenému signálu.

Dohled:

Nepřetržité sledování rychlosti.

Reakce:

Jestliže je povolená rychlost překročena nebo je obdržen kód nižší rychlosti, je provozní brzda použita až do doby dosažení povolené rychlosti a do chvíle, kdy strojvedoucí potvrdí překročení rychlosti přeřazením výkonového regulátoru do jízdy na volnoběh nebo na brzdění. Jestliže to neučiní, brzdění nadále trvá.

Nepřetržitý automatický výstražný systém.

Zobrazení pro strojvedoucího:

Znak na traťovém návěstidle, kolem kterého vlak naposled projel, až do přibližně 350 metrové vzdálenosti od návěstidla před vlakem – pak je zobrazen znak z návěstidla před vlakem. Nepřetržitě aktualizováno, aby zobrazovalo změny návěstních znaků před vlakem.

Nepřetržitý zvukový tón signalizující obdržený restriktivnější znak, který zní až do potvrzení přijetí.

Krátký „kolísavý tón“ signalizující obdržení méně restriktivního znaku.

Testovací funkce, když je vlak v klidu.

Výběr nosné frekvence.

Parametry zadávané strojvedoucím:

Nosný kmitočet.

Vyřazení zobrazení červeného znaku, když je vlak mimo oblast kódovaného kolejového obvodu.

Dohled:

Potvrzení změny na restriktivnější znak. Po potvrzení není nad vlakem žádný dohled až do další změny na restriktivnější znak.

Reakce:

Strojvedoucí musí potvrdit změnu na restriktivnější návěstní znak do sedmi sekund, jinak bude po dobu jedné minuty aktivována nouzová brzda. Toto brzdění nelze vypnout, dokud tento čas neuplyne. Vlak by měl být v klidu do jedné minuty.

Odpovědný členský stát: Irská republika.

Crocodile

Popis:

Systém Crocodile je instalován na všech hlavních tratích RFF, SNCB a CFL. Systém Crocodile se nachází na všech tratích, které přicházejí v úvahu pro interoperabilitu.

Systém je založen na železné tyči v kolejišti, která je ve fyzickém kontaktu s kartáčem na vlaku. Tato tyč je pod napětím +/- 20 V z baterie v závislosti na návěstním znaku. Strojvedoucímu se objeví výstraha, kterou musí potvrdit. Jestliže není výstraha potvrzena, je spuštěno automatické brzdění. Systém Crocodile nekontroluje rychlost ani vzdálenost. Funguje pouze jako systém kontroly bdělosti.

Traťové a palubní jednotky mají konvenční konstrukci.

Hlavní charakteristiky:

Tyč napájená stejnosměrným proudem (± 20 V)

Žádné parametry nejsou přenášeny do kabiny vlaku.

Dohled:

Potvrzení strojvedoucím

Reakce:

Nouzová brzda je spuštěna, jestliže není výstraha potvrzena. Nouzová brzda může být odblokována po dosažení stavu klidu.

Odpovědné členské státy: Belgie, Francie, Lucembursko.

Ebicab

Systém Ebicab existuje ve dvou verzích: Ebicab 700 a Ebicab 900.

Popis systému Ebicab 700:

Standardní systém vlakového zabezpečovacího zařízení zabezpečený proti selhání, instalovaný ve Švédsku, Norsku, Portugalsku a Bulharsku. Stejný software ve Švédsku a Norsku umožňuje, aby mohly přeshraniční vlaky jezdit bez výměny strojvedoucích nebo lokomotiv i přes odlišné zabezpečovací systémy a odlišná zabezpečovací pravidla. Jiný software se používá v Portugalsku a Bulharsku.

Systém tvoří traťová část, balízy, zařízení pro kódování signálu nebo sériová komunikace s elektronickými stavědly a palubní zařízení řízené počítačem.

Přenos dat probíhá mezi pasivními traťovými balízami (dvě až pět na návěstidlo) a palubní anténou umístěnou pod vozidlem, která při průjezdu vlaku balízy rovněž zásobuje energií. Vazba mezi balízou a palubní anténou je induktivní.

Hlavní charakteristiky:

Buzení balíz:

27,115 MHz

Amplitudová modulace pro hodinové impulsy

50 kHz frekvence impulsů

Přenos dat do vlaku:

4,5 MHz

50 kb/s

12 užitečných bitů z celkem 32 bitů

Spojení

Signály/návěstidla jsou propojeny

Panely, například výstražné a rychlostní panely, nemusejí být připojeny, pro zabezpečení proti selhání je přípustné 50 % nevázaných balíz

Parametry vlaku mohou být zadány strojvedoucím:

Maximální rychlost vlaku

Délka vlaku

Brzdné parametry vlaku

Specifické vlastnosti vlaku, buď pro povolení překročit rychlost, nebo pro vynucení pomalé jízdy na specifických úsecích

Stav povrchu

Zobrazení pro strojvedoucího:

Maximální traťová rychlost

cílová rychlost;

Progresivní informace o druhotném cíli signalizaci vzdálenosti, která má být ještě ujeta, nebo signalizaci rychlostního stupně, může být kontrolováno 5 oddílů

Rychlostní omezení za první návěstí

Čas do zásahu provozní brzdy, 3 výstrahy

Poruchy traťového zařízení nebo na vozidle

Hodnota posledního zpomalení

Tlak v brzdovém potrubí a současná rychlost

Informace na poslední balíze, která byla minuta

Pomocné informace

Dohled:

Traťová rychlost, v závislosti na kapacitě trati pro překročení rychlosti a výkonu vozidla nebo vynucení pomalé rychlosti pro konkrétní vlaky

Více cílů včetně návěstních informací bez optických návěstí

Permanentní, provizorní a nouzové omezení rychlosti může být prováděno nevázanými balízami

Místo zastávky

Dynamický profil brzdné síly

Stav detektoru úrovňového přejezdu a sesuvu půdy

Posunování

Ochrana proti nežádoucímu rozjetí

kompenzace prokluzu

Schválené projetí kolem návěsti „STŮJ“, kontrolovaná rychlost 40 km/h až k příštímu hlavnímu návěstidlu

Reakce: Zvuková výstraha, když je překročení rychlosti >5 km/h, provozní brzda, když je překročení rychlosti >10 km/h. Provozní brzda může být odblokována strojvedoucím, když je rychlost opět v rámci limitních hodnot. Systém Ebicab bude dostatečně brzdit bez ohledu na akci strojvedoucího. Nouzová brzda je použita pouze ve skutečně nouzovém případě, například když není provozní brzdění dostatečné. Uvolnění nouzové brzdy může být provedeno, když je vlak v klidu.

Prováděné volby

Rádiový blokový systém s funkcí typu jako „ETCS úroveň 3“

Komunikace „vlak – trať“

Odpovědné členské státy: Portugalsko, Švédsko

Popis systému Ebicab 900:

Systém tvoří traťová část, balízy, zařízení pro kódování signálu nebo sériová komunikace s elektronickými stavědly a palubní zařízení řízené počítačem.

Přenos dat probíhá mezi pasivními traťovými balízami (dvě až čtyři na návěstidlo) a palubní anténou umístěnou pod vozidlem, která při průjezdu vlaku balízy rovněž zásobuje energií. Vazba mezi balízou a palubní anténou je induktivní.

Hlavní charakteristiky:

Buzení balíz:

27 MHz

Amplitudová modulace pro hodinové impulsy

50 kHz frekvence impulsů

Přenos dat do vlaku:

4,5 MHz

50 kb/s

255 bitů

Spojení

Signály/návěstidla jsou propojeny

Panely, například výstražné a rychlostní panely, nemusejí být připojeny, pro zabezpečení proti selhání je přípustné 50 % nevázaných balíz

Parametry vlaku mohou být zadány strojvedoucím:

Identifikace vlaku

Maximální rychlost vlaku

Délka vlaku

Brzdné parametry vlaku

Typ rychlosti vlaku (pouze jestliže je rychlost vlaku v rozmezí 140–300)

Natlakování vlaku

Zobrazení pro strojvedoucího:

Limitní rychlost

cílová rychlost;

Nadměrná rychlost

Účinnost

Alarm ASFA

Přezbrojení brzd

Povolení pokračovat v jízdě

KONEC

Zvuková výstraha

Výstraha před zahájením brzdění

Ukazatel červené

Alfanumerický displej

Dohled:

Traťová rychlost, v závislosti na kapacitě trati pro překročení rychlosti a výkonu vozidla nebo vynucení pomalé rychlosti pro konkrétní vlaky

Více cílů včetně návěstních informací bez optických návěstí

Permanentní, provizorní a nouzové omezení rychlosti může být prováděno nevázanými balízami

Místo zastávky

Dynamický profil brzdné síly

Stav detektoru úrovňového přejezdu a sesuvu půdy

Posunování

Ochrana proti nežádoucímu rozjetí

kompenzace prokluzu

Schválené projetí kolem návěsti „STŮJ“, kontrolovaná rychlost 40 km/h až k příštímu hlavnímu návěstidlu

Reakce:

Je-li překročena povolená rychlost o více než 3 km/h, je vydáno akustické varování, je-li překročena povolená rychlost o více než 5 km/h, je zahájeno provozní brzdění. Provozní brzda může být odblokována strojvedoucím, když je rychlost opět v rámci limitních hodnot. Systém Ebicab bude dostatečně brzdit bez ohledu na akci strojvedoucího.

Odpovědný členský stát: Španělsko

EVM

Popis:

Systém EVM je instalován na všech hlavní tratích na síti Maďarských státních železnic (MÁV). Tyto tratě přicházejí v úvahu pro interoperabilitu. Hlavní část parku lokomotiv je vybaven tímto systémem.

Traťová část systému se skládá z kódovaných kolejových obvodů, které fungují na jednom nosném kmitočtu pro přenos informací. Nosný kmitočet je kódovaný 100 % amplitudovou modulací pomocí elektronického kódovacího zařízení.

Přenos dat mezi kódovanými kolejovými obvody a palubním zařízením se děje přes indukčně vázanou anténu se vzduchovou indukční cívkou nad kolejemi.

Hlavní charakteristiky:

Přenos dat „trať – vlak“:

Nosný kmitočet 75 Hz

Amplitudově modulované kódy (100 %)

7 kódů (6 rychlostních kódů)

Zobrazení pro strojvedoucího:

Návěstní opakovač

Návěstní znaky: STŮJ, povolená rychlost na příštím návěstidle (15, 40, 80, 120, MAX), žádný přenos/porucha, režim posunování

Dohled:

Rychlostní limit

Kontrola bdělosti každých 1 550 m v případě vskutečná < vcílová

Kontrola bdělosti každých 200 m v případě vskutečná > vcílová

Znak „STŮJ“

Rychlostní omezení pro režim posunování

Reakce:

Nouzová brzda je spuštěna:

v případě, že chybí reakce strojvedoucího

jestliže je rychlostní limit stále překročen i po kontrole bdělosti, nebo

v případě, že návěst „STŮJ“ byla projeta rychlostí vyšší než 15 km/h

v režimu posunování okamžitě po překročení rychlosti 40 km/h (brzda je aktivována v tomto případě bez jakékoli zvukové signalizace)

Doplňkové funkce:

Ochrana proti nežádoucímu rozjetí

Komfortní funkce (indikace, že byla návěst vymazána, když je vlak v klidu)

Odpovědný členský stát: Maďarsko

VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ GW

Popis:

Vlakové zabezpečovací zařízení GW je systém používaný ve Spojeném království na tratích Great Western (GW) mezi Londýnem (Paddington), Bristol Temple Meads, Bristol Parkway a Newbury. Systém je založen na podobném hardwaru jako TBL systém použitý v Belgii, přestože existují některé rozdíly jak v technice, tak v provozu.

Systém je relevantní pouze pro vlaky, které jezdí rychlostí vyšší než 160 km/h.

Systém zajišťuje následující hlavní funkce:

Plně automatické zabezpečení jízdy vlaků, je-li vlak příslušně vybaven a provozován na vybavené infrastruktuře

Kontrola maximální rychlosti vozidla a ochrana proti náhodnému rozjetí, když je vlak vybaven a provozován na nevybavené infrastruktuře

Data jsou přenášena z trati pomocí balíz umístěných v blízkosti návěstidel. Výplňové smyčky jsou tam, kde je to nezbytné pro zlepšení provozní výkonnosti.

Hlavní parametry

Přenos dat do vlaků

100 kHz ± 10 kHz (FSK)

25 kbit/sec

99 užitečných bitů na jednu zprávu

Vlastnosti vlaku zadávané strojvedoucím

Vlastnosti vlaku týkající se například základního součinitele brzdění a maximální rychlosti jsou nastaveny předem naprogramovaným zásuvným modulem instalovaným do hardwaru vlaku. Změny v sestavení vlaku a osazení brzd mohou být nastaveny strojvedoucím při spuštění.

Rozhraní strojvedoucího

Vizuální indikace:

Maximální bezpečná rychlost

Cílová rychlost

Předpokládaný status příští blížící se návěsti

Přítomnost nouzových rychlostních omezení

Porucha indikace

Nežádoucí rozjezd

Aktivace intervenčního režimu

Režim posunovacího provozu

Režim projetí kolem návěsti „STŮJ“

Projetí kolem návěsti pro zákaz jízdy

Projetí kolem náhradní návěsti (schválená jízda na obsazenou kolej)

Zvukové indikace:

Krátký upozorňovací tón, kdykoliv se zobrazená informace mění

Nepřetržitý výstražný tón, když je překročena bezpečná rychlost nebo bylo zaznamenáno nouzové omezení rychlosti nebo když je minuta návěst pro zákaz jízdy nebo je zjištěn nežádoucí rozjezd nebo je detekována porucha systému

Kontrolní a ovládací prvky strojvedoucího:

Tlačítko/ukazatel zapnutí

Potvrzovací tlačítko pro opětovné přebrání kontroly po zásahu systému

Tlačítko aktivace režimu posunování

Tlačítko pro projetí kolem návěsti pro zákaz jízdy na základě povolení

Ovládací prvky odpojení

Dohled

Systém hlídá jízdu vlaku pomocí následující parametrů:

Maximální bezpečná rychlost (traťová rychlost a permanentní rychlostní omezení)

Dočasné omezení rychlosti

Místo zastávky

Dynamický brzdný profil

Směr jízdy (včetně kontroly náhodného rozjetí)

Systém zahájí plné provozní brzdění, jestliže:

Je uvedená bezpečná maximální rychlost překročena o předem stanovenou hodnotu a strojvedoucí neodpoví na zvukovou výstrahu

Je zaregistrováno nouzové omezení rychlosti

Vyskytne se odstranitelná porucha systému, například porucha přenosu dat z traťové balízy, když je tento přenos očekáván

Systém vlakového zabezpečovacího zařízení spustí nouzové brzdění, jestliže:

Vlak projede kolem návěsti pro zákaz jízdy (vlak je uveden do klidu a strojvedoucí pak může pokračovat pod částečným dohledem, ale je omezen na 20 mil za hodinu po dobu 3 minut, nebo až k příští balíze)

Se vyskytne nežádoucí rozjezd (tj. pohyb delší než 10 metrů nebo rychlostí vyšší než 5 mil za hodinu ve směru, který neodpovídá poloze hlavního ovladače)

Se vyskytne neodstranitelná porucha systému

Odpovědný členský stát: Spojené království

INDUSI/PZB

(Induktive Zugsicherung/Punktförmige Zugbeeinflussung)

Popis:

Systém vlakového zabezpečovacího zařízení, který je instalován na tratích v Rakousku a Německu, které přicházejí v úvahu pro interoperabilitu.

Magneticky vázané traťové a palubní rezonanční obvody přenášejí do vlaku 1 ze 3 informací. Systém není považován za zabezpečený proti selhání, ale je dostatečně bezpečný, aby umožňoval dohled nad strojvedoucím. Funguje zcela v režimu na pozadí, to znamená, že nedává strojvedoucímu žádné indikace o návěstních znacích, pouze indikuje, že je vlak pod dohledem.

Hlavní charakteristiky:

3 kmitočty

500 Hz

1 000 Hz

2 000 Hz

Parametry vlaku mohou být zadány strojvedoucím:

Brzdné parametry (brzdné procento a brzdný režim pro 3 kategorie dohledu)

Dohled:

Hardwarová verze (nikoliv pro Německo):

500 Hz: Okamžitá kontrola rychlosti

1 000 Hz: Potvrzení restriktivního návěstního znaku, kontrola rychlosti závisí na typu vlaku

2 000 Hz: Okamžité zastavení

Mikroprocesorová verze:

500 Hz: Okamžitá kontrola rychlosti a následující kontrola brzdné křivky

1 000 Hz: Potvrzení restriktivního návěstního znaku, kontrola rychlosti závisí na programu s různými brzdnými křivkami, kontrola pomocí časových a rychlostních hodnot na omezenou vzdálenost; brzdné křivky (daný čas a vzdálenost) spuštěny kmitočtem 1 000 Hz, dodatečně na vzdálenost spuštěny kmitočtem 500 Hz

2 000 Hz: Okamžité zastavení

Reakce:

Nouzová brzda je spuštěna, jestliže je porušen dohled. Nouzová brzda může být odblokována za speciálních podmínek.

Odpovědné členské státy: Rakousko, Německo

KVB

Popis:

Standardní systém vlakového zabezpečovacího zařízení ve Francii na sítích RFF. Všechny elektrizované konvenční tratě jsou pro kontrolu rychlosti vybaveny ochranou nebezpečných míst a dočasnými omezeními rychlosti. Realizace z 99 % na konvenčních tratích. Částečně je systém instalován na vysokorychlostních tratích pro bodový přenos a pro dohled nad dočasné omezení rychlosti, když úrovně rychlosti nejsou zajištěny kódy TVM.

Systém se skládá z traťových balíz včetně návěstního kódovacího zařízení a palubního zařízení řízeného počítačem. Systém je překryvným systémem ke konvenčnímu zabezpečovacímu zařízení.

Přenos dat probíhá mezi pasivními traťovými balízami (dvě až devět na návěstidlo) a palubní anténou umístěnou pod vozidlem, která při průjezdu vlaku balízy rovněž zásobuje energií. Vazba mezi balízou a palubní anténou je induktivní. Tento přenos dat je též použit pro místní informace, které nesouvisejí s vlakovým zabezpečovacím zařízením (například dveře, rádiové kanály).

Mimoto může být systém KVB doplněn nepřetržitým přenosem, který umožňuje mezilehlé funkce (jako systém Euroloop): Mezilehlá funkce je realizována přes nepřetržitý přenos. To je zajištěno kmitočtovou modulací (FSK = klíčování kmitočtovým posuvem) se dvěma nosnými Fp na 20 KHz a 25 KHz (jedna pro každou kolej). Přenášená data jsou binárního typu, ve skupinách 80 bitů (64 z nich jsou užitečné). Výplňová zpráva potřebuje tři prvky z 80 bitů, přenášení jeden po druhém. To je takzvaná „dlouhá“ zpráva. Přenos bitu nastaveného na „1“ je proveden vysíláním frekvence Fp + 692 Hz, přenos jednoho bitu nastaveného na „0“ je proveden vysíláním frekvence Fp – 750 Hz.

Parametry:

Buzení balíz:

27,115 MHz

Amplitudová modulace pro hodinové impulsy

50 kHz frekvence impulsů

Přenos dat do vlaku:

4,5 MHz

50 kbit/s

12 užitečných bitů (celkem 4×8 bitů) analogového typu

172 užitečných bitů (celkem 256 bitů) digitálního typu

S výjimkou vlakových souprav musejí být strojvedoucím zadány parametry vlaku:

Kategorie vlaku

Maximální rychlost vlaku

Délka vlaku

Brzdné parametry vlaku

Zobrazení pro strojvedoucího:

Stav kontroly rychlosti

Odbavovací rychlost

V poslední verzi systému KVB jsou pouze poskytnuty indikace pro příjezd k návěsti nebezpečí s krátkým přesahem (000), „b“ a „p“ jako předběžné oznámení. Nejsou dávány žádné indikace rychlosti.

Dohled:

Traťová rychlost, včetně stálého i dočasného omezení rychlosti

Místo zastávky

dynamický profil brzdné síly;

rychlostní omezení; Systém KVB ovládá posunování a přechody na některé jiné systémy (TVM), podniká akce na přepínání rádiových kanálů, rozpojení elektrických jističů, stažení pantografových sběračů, výběr strany pro otevření dveří, výběr výšky schodů, příkaz vzduchotěsnosti v tunelech nebo přes oblasti s chemickým rizikem. Mimoto může být systém KVB doplněn nepřetržitým přenosem, aby byla umožněna výplňová funkce (jako u systému Euroloop).

Reakce:

Výstraha strojvedoucímu. Nouzová brzda je spuštěna, jestliže je dohled nad jízdou porušen. Nouzovou brzdu je možné uvolnit pouze po zastavení vlaku.

Odpovědný členský stát: Francie

LS

Popis:

Systém LS je instalován na všech hlavních tratích sítě Českých drah (ČD) a Železnic Slovenské republiky (ŽSR) a na dalších tratích s rychlostí vyšší než 100 km/h. Tyto tratě připadají v úvahu pro interoperabilitu.

Traťová část systému se skládá z kódovaných kolejových obvodů, které jsou provozovány s jedním nosným kmitočtem. Nosný kmitočet je kódován 100 % amplitudovou modulací. Téměř celý vozový park lokomotiv je vybaven palubním zařízením. Palubní část systému byla modernizována, a tak je zařízení částečně řízeno počítačem.

Přenos dat mezi kódovanými kolejovými obvody a palubním zařízením se děje přes indukčně vázanou anténu se vzduchovou indukční cívkou nad kolejemi.