EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0734

Rozhodnutí komise ze dne 30. května 2002 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Provoz transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 1951)Text s významem pro EHP.

OJ L 245, 12.9.2002, p. 370–401 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 030 P. 382 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 038 P. 3 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 038 P. 3 - 36

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Zrušeno 32008D0231

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/734/oj

32002D0734Úřední věstník L 245 , 12/09/2002 S. 0370 - 0401


Rozhodnutí komise

ze dne 30. května 2002

o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES

(oznámeno pod číslem K(2002) 1951)

(Text s významem pro EHP)

(2002/734/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 2 písm. c) směrnice 96/48/ES je transevropský vysokorychlostní železniční systém rozčleněn na strukturální a funkční subsystémy. Tyto subsystémy jsou popsány v příloze II směrnice.

(2) Podle čl. 5 odst. 1 směrnice musí být pro každý subsystém vypracována technická specifikace pro interoperabilitu (TSI).

(3) Podle čl. 6 odst. 1 směrnice vypracuje společný zastupitelský orgán návrhy TSI.

(4) Výbor zřízený článkem 21 směrnice 96/48/ES jmenoval Evropskou asociaci pro železniční interoperabilitu (AEIF) společným zastupitelským orgánem podle čl. 2 písm. h) směrnice.

(5) AEIF byla v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice pověřena vypracováním návrhu TSI subsystému "Provoz". Toto pověření bylo uděleno postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice.

(6) AEIF vypracovala návrh TSI spolu s úvodní zprávou obsahující analýzu nákladů a výnosů podle čl. 6 odst. 3 směrnice.

(7) Návrh TSI byl přezkoumán se zřetelem k úvodní zprávě zástupci členských států v rámci výboru zřízeného směrnicí.

(8) TSI, která je předmětem tohoto rozhodnutí, nepředepisuje použití žádných určitých technologií nebo technických řešení s výjimkou případů, kdy je to naprosto nezbytné pro interoperabilitu transevropského vysokorychlostního železničního systému.

(9) TSI, která je předmětem tohoto rozhodnutí, je založena na nejlepších odborných znalostech dostupných v době přípravy příslušného návrhu. Technický pokrok nebo sociální požadavky si mohou vyžádat změnu nebo doplnění této TSI. V případě potřeby bude v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 96/48/ES zahájen postup revize nebo aktualizace.

(10) V některých případech připouští TSI, která je předmětem tohoto rozhodnutí, výběr mezi různými řešeními, a umožňuje tak použít konečná nebo přechodná interoperabilní řešení, která jsou kompatibilní se stávající situací. Kromě toho jsou ve směrnici 96/48/ES zvláštní prováděcí ustanovení pro určité zvláštní případy. Dále v případech stanovených v článku 7 směrnice musí být členským státům dovoleno neuplatňovat určité technické specifikace. Je tedy nezbytné, aby členské státy zajistily zveřejňování a každoroční aktualizaci registru infrastruktury a registru kolejových vozidel. V těchto registrech budou uvedeny hlavní vlastnosti vnitrostátní infrastruktury a kolejových vozidel (například základní parametry) a jejich shoda s vlastnostmi předepsanými příslušnými TSI. K tomuto účelu musí být v TSI, která je předmětem tohoto rozhodnutí, přesně uvedeno, jaké informace musí být v těchto registrech uvedeny.

(11) Při uplatňování TSI, která je předmětem tohoto rozhodnutí, musí být vzata v úvahu zvláštní kritéria týkající se technické a provozní kompatibility mezi infrastrukturami a kolejovými vozidly, které mají být uvedeny do provozu, a sítí, do které budou začleňovány. Tyto požadavky na kompatibilitu vyžadují komplexní technickou a ekonomickou analýzu prováděnou pro každý jednotlivý případ. Tato analýza by měla vzít v úvahu tato hlediska:

- rozhraní mezi různými subsystémy uvedenými ve směrnici 96/48/ES,

- různé kategorie tratí a kolejových vozidel uvedené v dané směrnici a

- technické a provozní prostředí existující sítě.

(12) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise přijímá TSI týkající se subsystému "Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES. TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato TSI je plně použitelná pro infrastrukturu a pro kolejová vozidla transevropského vysokorychlostního železničního systému, jak jsou definovány v příloze I směrnice 96/48/ES, při zohlednění podmínek stanovených v bodu 7 připojené TSI.

Článek 2

Připojená TSI vstupuje v platnost šest měsíců po oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. května 2002.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO INTEROPERABILITU SUBSYSTÉMU "PROVOZ"

"OBSAH

1. ÚVOD

1.1 TECHNICKÁ OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato TSI se týká subsystému "Provoz", který je jedním ze subsystémů uvedených v bodu 1 přílohy II směrnice 96/48/ES.

Tato TSI je součástí souboru šesti TSI, které se týkají všech osmi subsystémů definovaných ve směrnici. Specifikace týkající se subsystémů "Uživatelé" a "Životní prostředí", které jsou nezbytné k zajištění interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému v souladu se základními požadavky, jsou uvedeny v příslušných TSI.

Další informace týkající se subsystému "Provoz" jsou uvedeny v bodu 2.

1.2 MÍSTNÍ OBLAST PŮSOBNOSTI

Místní oblastí působnosti této TSI je transevropský vysokorychlostní železniční systém, jak je popsán v příloze I směrnice 96/48/ES.

Zejména se odkazuje na tratě transevropské železniční sítě popsané v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě nebo v jakékoli aktualizaci téhož rozhodnutí v důsledku přezkoumání stanoveného v článku 21 uvedeného rozhodnutí.

1.3 OBSAH TÉTO TSI

V souladu s čl. 5 odst. 3 a s bodem 1 písm. b) přílohy I směrnice 96/48/ES tato TSI:

a) specifikuje základní požadavky kladené na subsystém "Provoz" a na jeho rozhraní (bod 3);

b) stanoví základní parametry uvedené v bodu 3 přílohy II uvedené směrnice, které jsou nezbytné pro splnění základních požadavků (bod 4);

c) stanoví podmínky, kterým je třeba vyhovět, aby bylo dosaženo stanovených výkonností pro každou z těchto kategorií tratí (bod 4):

- kategorie I: zvláště vybudované vysokorychlostní tratě vybavené pro rychlosti zpravidla 250 km/h nebo vyšší,

- kategorie II: zvláště modernizované tratě vybavené pro rychlosti v řádu 200 km/h,

- kategorie III: zvláště modernizované tratě se zvláštními vlastnostmi danými topografickými, terénními nebo urbanistickými omezeními, jimž musí být rychlost v každém jednotlivém případě přizpůsobena;

d) stanoví prováděcí pravidla pro určité zvláštní případy (bod 7);

e) určuje prvky interoperability a rozhraní, které musí být předmětem evropských specifikací, včetně evropských norem, a které jsou nezbytné v zájmu dosažení interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému při splnění základních požadavků (bod 5);

f) stanoví v každém zvažovaném případě, který z modulů definovaných v rozhodnutí 93/465/EHS, případně který zvláštní postup, má být použit při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability, jakož i při ES ověřování subsystémů (bod 6).

2. DEFINICE SUBSYSTÉMU A OBLAST PŮSOBNOSTI

Subsystém "Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému se skládá ze všech složek, které umožňují celkové zavedení a fungování systému v rámci železničního provozu po definování technických a funkčních složek ostatních subsystémů.

Provoz železničního systému se řídí pravidly a předpisy vypracovanými provozovateli infrastruktury, které musí být rovněž dodržovány železničními podniky.

Zahájení provozu na železniční síti vyžaduje kvalifikované zaměstnance, kteří budou uplatňovat definované postupy v souladu s celkovou koncepcí bezpečnosti sítě.

Pro zavedení systému do provozu je třeba rozlišovat tyto hlavní funkce týkající se provozní bezpečnosti:

- řízení vlaku,

- doprovod vlaku,

- řízení provozu tratě.

Kromě těchto funkcí existují organizační články zajišťující návrh a aktualizaci procesů, postupů a nezbytné dokumentace.

Pro každou z výše uvedených funkcí je nutné určit příslušné zaměstnance a uvést je v nezbytných dokumentech.

Postupy se zveřejňují v drážním předpisu.

Pro dosažení interoperability se stanovená dokumentace přizpůsobí výhradním potřebám interoperability, přičemž se zohlední lidský faktor nezbytný pro spolehlivé a účinné použití postupů.

Ideálním řešením by bylo normalizovat nebo harmonizovat na příslušných trasách provozní předpisy všech železnic.

I kdyby však bylo dosaženo tohoto nesnadného ideálního cíle, mohlo by ve skutečnosti dojít k narušení celkové "koherence bezpečnosti" železniční sítě a tím k bránění bezpečnému provozování ostatních vlaků na týchž trasách, což by bylo v rozporu s uvedenou směrnicí.

V důsledku toho lze požadavek na přizpůsobení pravidel provozování sítě stanovený v základním požadavku 2.7.1 směrnice uplatnit pouze na harmonizaci struktury dokumentů, aby se například strojvedoucí mohl na trase bezpečně a účinně řídit zvláštními pravidly každého provozovatele infrastruktury.

Naopak všechny postupy, které přímo souvisejí s provozem nového, společného systému zavedeného na interoperabilní síti, musí být normalizovány.

Pokud jde o kvalifikaci zaměstnanců, zejména strojvedoucích, přispívá tato kvalifikace podstatně k udržování vysoké úrovně bezpečnosti, a musí být proto organizována jednotným způsobem v zájmu dosažení stejné úrovně bezpečnosti ve všech sítích infrastruktury, na kterých může probíhat provoz.

Kromě toho je při provádění těchto postupů nezbytné, aby si všichni zaměstnanci vzájemně rozuměli zcela bez problémů, a to i v mimořádných situacích; proto je nezbytné definovat pravidla, která budou dodržována v záležitostech komunikace a zejména používání jazyků.

Provozní bezpečnost rovněž vyžaduje jednotnou kontrolu systému prostřednictvím ověřování a zpětného předávání zkušeností z provozu.

Oblast použití může být definována jako provoz na jedné nebo více trasách, které odpovídají určité provozní výkonnosti prostřednictvím určitých kolejových vozidel a určitých zaměstnanců.

Všechny aspekty subsystému "Provoz", které se vztahují k interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, lze rozdělit do těchto kategorií:

- postupy,

- dokumentace,

- kvalifikace zaměstnanců,

- komunikace,

- sledování systému.

"Provozovatelem infrastruktury" se rozumí subjekt uvedený v článcích 3 a 7 směrnice 91/440/EHS a v článku 1 směrnice 2001/12/ES. Přerozdělení úkolů na subjekty odlišné od provozovatelů infrastruktury je podle směrnice 2001/12/ES možné a informace týkající se tohoto přerozdělení musí být uvedeny v prohlášení o síti, které zveřejní provozovatelé infrastruktury v souladu se směrnicí 2001/14/ES.

3. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

3.1 DODRŽENÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 96/48/ES musí transevropský vysokorychlostní železniční systém, subsystémy a jejich prvky interoperability vyhovovat základním požadavkům obecně uvedeným v příloze III směrnice.

3.2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Základní požadavky se týkají:

- bezpečnosti,

- spolehlivosti a dostupnosti,

- ochrany zdraví,

- ochrany životního prostředí,

- technické kompatibility.

Podle směrnice 96/48/ES mohou být základní požadavky obecně použitelné na celý transevropský vysokorychlostní železniční systém nebo mohou být specifické pro každý subsystém a jeho prvky.

3.3 SPECIFICKÁ HLEDISKA SUBSYSTÉMU "PROVOZ"

V případě subsystému "Provoz" se kromě hledisek uvedených v příloze III směrnice uplatňují tato specifická hlediska:

3.3.1 BEZPEČNOST

V souladu s přílohou III směrnice 96/48/ES se na subsystém vztahují tyto základní požadavky týkající se bezpečnosti:

Základní požadavek 1.1.1:

"

Návrh, konstrukce nebo montáž, údržba a kontrola konstrukčních částí zásadně důležitých pro bezpečnost, a zejména konstrukčních částí souvisejících s jízdou vlaku, musí zaručovat bezpečnost na úrovni odpovídající cílovým záměrům stanoveným pro síť, včetně cílových záměrů pro řešení situací za zhoršených podmínek.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 1.1.2:

"

Parametry související se stykem kolo-kolejnice musí splňovat požadavky na stabilitu nezbytné k zaručení bezpečné jízdy při nejvyšší dovolené rychlosti.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 1.1.3:

"

Použité konstrukční části musí odolat každému stanovenému běžnému nebo výjimečnému namáhání po celou dobu provozu. Důsledky veškerých náhodných poruch pro bezpečnost musí být omezeny vhodnými prostředky.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 1.1.4:

"

Konstrukce pevných zařízení a kolejových vozidel a volba použitých materiálů musí směřovat k omezení vzniku, šíření a účinků ohně a kouře v případě požáru.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 1.1.5:

"

Veškerá zařízení určená k tomu, aby jimi manipulovali uživatelé, musí být navržena tak, aby neohrozila jejich bezpečnost, jsou-li používána předvídatelným způsobem, který není v souladu s vyznačenými pokyny.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Na subsystém "Provoz" se však vztahují tyto zvláštní požadavky týkající se bezpečnosti:

Základní požadavek 2.7.1:

"Sladění pravidel provozování sítě a kvalifikace strojvedoucích a obsluhy vlaků musí zaručovat bezpečný mezinárodní provoz.

Provoz a intervaly údržby, vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců údržby a systém zabezpečování jakosti zavedený dotyčnými provozovateli ve střediscích údržby musí zaručovat vysokou úroveň bezpečnosti."

První části tohoto základního požadavku (sladění provozních pravidel a kvalifikace zaměstnanců) jsou věnovány tyto body této specifikace, které se týkají především lidského faktoru:

- jednoznačnost postupů, které mají být použity v totožných situacích přímo souvisejících s provozem nového systému: bod 4.1.1,

- vymezení a harmonizace formy dokumentace pro strojvedoucí:

- týkající se postupů: bod 4.1.2.1.1,

- týkající se jízdních řádů: bod 4.1.2.1.3,

- vypracování "Příručky řádů a předpisů pro obsluhu vlaku": bod 4.1.2.2,

- formalizace a harmonizace popisu tratě a zařízení na trati a formalizace procesu přípravy a aktualizace dokumentů pro informování strojvedoucího v předstihu a procesu, jímž je strojvedoucí informován v reálném čase: bod 4.1.2.1.2,

- formalizace hlášení týkajících se bezpečnosti, metodiky a určení jazyka, který má být používán pro různé druhy hlasové komunikace týkající se bezpečnosti: bod 4.1.4,

- formalizace procesu kontroly systému z hlediska bezpečnosti: bod 4.1.10,

- formalizace procesu ověření sestavení doprovodu vlaku: bod 4.1.12.1,

- formalizace postupu při jízdě s nadměrným počtem cestujících: bod 4.1.12.3.

Kvalifikace strojvedoucího a obsluhy vlaku je zajištěna těmito opatřeními:

- formalizace a harmonizace struktury procesu kvalifikace zaměstnanců z hlediska postupů a jazyků: bod 4.1.3.1,

- formalizace procesu získání a osvojení znalosti tratě: bod 4.1.3.2,

- definice programu speciálního školení pro zvláštní kvalifikace: bod 4.1.3.3.

Pokud jde o vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců údržby, jsou požadavky na zaměstnance odpovědné za údržbu kolejových vozidel obsaženy v ustanoveních subsystému "Kolejová vozidla".

3.3.2 SPOLEHLIVOST A DOSTUPNOST

Základní požadavek 1.2:

"

Kontrola a údržba pevných nebo pohyblivých konstrukčních částí souvisejících s jízdou vlaku musí být organizována, prováděna a kvantifikována takovým způsobem, aby byl zajištěn jejich provoz za určených podmínek.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 2.7.2:

"

Provoz a intervaly údržby, vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců údržby a systém zabezpečování jakosti zavedený dotyčnými provozovateli ve střediscích údržby musí zaručovat vysokou úroveň spolehlivosti a dostupnosti systému.

"

Požadavky na zaměstnance odpovědné za údržbu kolejových vozidel jsou obsaženy v ustanoveních subsystému "Kolejová vozidla".

3.3.3 OCHRANA ZDRAVÍ

Základní požadavek 1.3.1:

"

Materiály, které mohou na základě způsobu jejich používání představovat ohrožení pro zdraví osob, které k nim mají přístup, nesmějí být ve vlacích a v železniční infrastruktuře používány.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 1.3.2:

"

Všechny materiály musí být vybírány, rozmísťovány a používány takovým způsobem, aby byla omezena emise škodlivého a nebezpečného kouře nebo plynů, zejména v případě požáru.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

3.3.4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Základní požadavek 1.4.1:

"

Ve fázi návrhu systému musí být posouzen a zohledněn vliv stavby a provozu transevropského vysokorychlostního železničního systému na životní prostředí v souladu s platnými předpisy Společenství.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 1.4.2:

"

Materiály používané ve vlacích a v infrastruktuře musí zabraňovat emisi kouře nebo plynů, které jsou pro životní prostředí škodlivé a nebezpečné, zejména v případě požáru.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 1.4.3:

"

Kolejová vozidla a napájecí systémy musí být navrženy a vyrobeny takovým způsobem, aby byly elektromagneticky kompatibilní s instalacemi, zařízeními a veřejnými nebo soukromými sítěmi, s nimiž by se mohly vzájemně rušit.

"

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

3.3.5 TECHNICKÁ KOMPATIBILITA

Základní požadavek 1.5:

"Technické vlastnosti infrastruktury a pevných zařízení musí být kompatibilní jak navzájem, tak s vlastnostmi vlaků, které mají být používány v transevropském vysokorychlostním železničním systému.

Jestliže se dodržování těchto vlastností ukáže být na určitých úsecích sítě obtížné, mohou být zavedena dočasná řešení, která zajistí kompatibilitu v budoucnu."

Tento základní požadavek není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Základní požadavek 2.7.3:

"

Sladění pravidel provozování sítě a kvalifikace strojvedoucích a obsluhy vlaků a zaměstnanců řízení provozu musí zaručovat provozní efektivnost transevropského vysokorychlostního železničního systému.

"

Tento základní požadavek je zajištěn těmito opatřeními:

- jednoznačnost postupů, které mají být použity v totožných situacích přímo souvisejících s provozem nového systému: bod 4.1.1,

- formalizace hlášení týkajících se bezpečnosti, metodiky a určení jazyka, který má být používán pro různé druhy hlasové komunikace týkající se bezpečnosti: bod 4.1.4,

- zajištění pomoci strojvedoucímu v případě mimořádné události: bod 4.1.5,

- informování zaměstnanců řízení provozu o provozním stavu kolejových vozidel: bod 4.1.7,

- formalizace postupů a scénářů, které je třeba používat v případě závažné poruchy systému nebo mimořádné události: bod 4.1.8,

- formalizace analýzy systému z hlediska kvality provozu: bod 4.1.11.

3.4 OVĚŘOVÁNÍ SHODY

Ověřování shody subsystému a jeho prvků se základními požadavky se provádí v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 96/48/ES.

4. POPIS SUBSYSTÉMU "PROVOZ"

Transevropský vysokorychlostní železniční systém, na který se vztahuje směrnice 96/48/ES a jehož součástí je subsystém "Provoz", je integrovaný systém, u něhož musí být ověřována soudržnost, zejména pokud jde o základní parametry, rozhraní a výkonnost, s cílem zajistit interoperabilitu systému při dodržení základních požadavků.

Níže jsou uvedeny základní parametry a použitelné specifikace pro všechny prvky interoperability, jimiž je charakterizován subsystém "Provoz".

4.1 PARAMETRY SUBSYSTÉMU "PROVOZ"

Žádný ze "základních parametrů" uvedených v příloze II směrnice 96/48/ES není pro subsystém "Provoz" relevantní.

Ostatní parametry relevantní pro tento subsystém jsou uvedeny níže.

Výkonnost subsystému "Provoz" musí odpovídat všem výkonnostem stanoveným pro každou z těchto kategorií tratí transevropského vysokorychlostního železničního systému, které jsou pro něj relevantní:

- zvláště vybudované vysokorychlostní tratě,

- tratě zvláště modernizované pro vysokou rychlost,

- tratě zvláště modernizované pro vysokou rychlost, se zvláštními vlastnostmi.

V případě subsystému "Provoz" musí být dodrženy určité další níže uvedené parametry pro provoz interoperabilních vysokorychlostních vlaků, avšak ne všechny jsou relevantní pro vysokorychlostní provoz.

Neexistuje-li definice potřeb pro všechny vlaky, uvedou se alespoň následující hodnocené položky zásadně důležité pro bezpečnost.

4.1.1 POSTUPY PRO PROVOZ NOVÉHO SYSTÉMU

Postupy, které mají být používány v totožných situacích přímo souvisejících s provozem nového systému určeného k použití na interoperabilní evropské síti, musí být sjednoceny; zejména pro ERTMS/ETCS musí být postupy v souladu s evropskou specifikací, která má být vytvořena.

4.1.2 DOKUMENTACE

4.1.2.1 Dokumentace pro strojvedoucího

4.1.2.1.1 Postupy

Všechny postupy, které potřebuje strojvedoucí, musí být uvedeny v dokumentu nebo na elektronickém nosiči dat označeném "Příručka řádů a předpisů pro strojvedoucího".

V Příručce řádů a předpisů pro strojvedoucího musí být stanoveny podmínky pro provozované trasy a kolejová vozidla používaná na těchto trasách za normálního provozu a v mimořádných situacích, se kterými se strojvedoucí může setkat.

Každá Příručka řádů a předpisů pro strojvedoucího musí být vypracována podle následující normalizované osnovy nebo formátu:

A – Organizace služby

B – Bezpečnost zaměstnanců

C – Řízení a zabezpečení provozu

D – Provozní podmínky kolejových vozidel

E – Palubní systémy

F – Provoz a řízení vlaku

G – Odchylky, mimořádné události a nehody

Příloha 1 Příručky řádů a předpisů pro strojvedoucího: Příručka komunikačních postupů

Příloha 2 Příručky řádů a předpisů pro strojvedoucího: Kniha formulářů.

Příručka řádů a předpisů pro strojvedoucího musí být napsána v jazyce jednoho ze států interoperabilní sítě zvoleném železničním podnikem ve spolupráci s provozovateli infrastruktury sítí, na kterých bude služba provozována, s výjimkou hlášení a formulářů, které zůstanou v jazyce provozovatelů infrastruktury (viz bod 4.1.4.1).

Příručku řádů a předpisů pro strojvedoucího vypracuje železniční podnik a musí zahrnovat informace, které poskytli provozovatelé infrastruktury.

Proces přípravy a aktualizace Příručky řádů a předpisů pro strojvedoucího se skládá z těchto kroků:

- provozovatel infrastruktury zašle železničnímu podniku stanovené předpisy v jazyce provozovatele infrastruktury,

- železniční podnik vypracuje výchozí nebo aktualizovanou dokumentaci v jazyce provozovatele infrastruktury,

- provozovatel infrastruktury prozkoumá tu část dokumentace vypracovanou železničním podnikem, která je relevantní pro provozovatele infrastruktury,

- provozovatel infrastruktury udělí oprávnění k používání těch částí dokumentace, které se týkají provozovatele infrastruktury,

- pokud není jazyk zvolený železničním podnikem jazykem, který používá provozovatel infrastruktury, musí být dokumentace přeložena způsobilým a uznávaným subjektem vybraným provozovatelem infrastruktury a železničním podnikem. Železniční podnik vydá osvědčení o správnosti překladu. Netýká se to oddílu obsahujícího hlášení a formuláře (viz bod 4.1.4.1). Železniční podnik a provozovatel infrastruktury se mohou podle přání podílet na procesu překladu.

4.1.2.1.2 Popis tratě a vybavení na tratích, kde probíhá provoz

4.1.2.1.2.1 Základní údaje

Všechny informace nezbytné pro provoz příslušných kolejových vozidel na určených tratích musí být uvedeny v dokumentu nebo na elektronickém nosiči dat označeném "Popis tratě".

Popis tratě musí zahrnovat alespoň tyto údaje:

- obecné provozní vlastnosti:

- druh zabezpečení a odpovídající provozní režim (dvoukolejná trať, obousměrný provoz atd.),

- druh elektrického napájení,

- druh rádiového zařízení trať-vlak,

- údaje o stoupání a klesání tratě:

- příslušné hodnoty stoupání nebo klesání s přesným vymezením úseků,

- podrobné schéma tratě:

- názvy stanic na trati a význačných lokalit a jejich umístění,

- nejvyšší dovolenou rychlost na každé koleji a příslušná kolejová vozidla,

- názvy organizací odpovědných za řízení provozu,

- identifikaci rádiových kanálů, které mají být používány,

- schematický popis kolejového uspořádání.

Formát popisu tratě musí být připraven stejným způsobem pro všechny infrastruktury, na kterých jsou provozovány vlaky daného železničního podniku.

Popis tratě musí být vypracován v jazyce jednoho z členských států interoperabilní sítě zvoleném železničním podnikem.

Popis tratě vypracuje železniční podnik s použitím informací poskytnutých provozovatelem infrastruktury.

Proces přípravy a aktualizace popisu tratě je stanoven železničním podnikem. Provozovatel infrastruktury potvrdí správnost všech částí tohoto dokumentu, za které odpovídá a které jsou v rámci jeho jazykových kompetencí.

4.1.2.1.2.2 Změněné údaje

Všechny trvalé nebo dočasné změny musí provozovatel infrastruktury oznámit železničnímu podniku; tyto změny musí být železničním podnikem shrnuty ve zvláštním dokumentu nebo na elektronickém nosiči dat, jehož formát musí být stejný pro všechny infrastruktury, na kterých jsou provozovány vlaky daného železničního podniku.

Proces přípravy tohoto dokumentu nebo elektronického nosiče dat je stanoven železničním podnikem a každý provozovatel infrastruktury potvrdí správnost všech částí, za které odpovídá a které jsou v jeho jazyce.

4.1.2.1.2.3 Informování strojvedoucích v reálném čase

Postup informování strojvedoucích o všech změnách bezpečnostních opatření na trase v reálném čase musí být definován dotyčnými provozovateli infrastruktury (tento proces musí být jednotný, pokud je použit ERTMS/ETCS).

4.1.2.1.3 Kolejová vozidla

Všechny informace týkající se provozu kolejového vozidla v normálních i mimořádných situacích, které musí strojvedoucí znát, musí být shrnuty v dokumentu nebo na elektronickém nosiči dat označeném "Příručka pro strojvedoucího o kolejovém vozidle".

Příručku pro strojvedoucího o kolejovém vozidle vypracuje železniční podnik.

4.1.2.1.4 Jízdní řády

Informace nezbytné pro normální provoz vlaku musí být zachyceny v jediném dokumentu nebo na elektronickém nosiči dat označeném "Tabelární jízdní řád", který bude předán strojvedoucímu a musí obsahovat alespoň tyto informace:

- místa zastavení a ostatní místa rozhodující z hlediska stanovení jízdních dob,

- časy příjezdu, odjezdu nebo průjezdu u všech těchto míst.

Tabelární jízdní řád vypracuje příslušný železniční podnik jako soubor časových informací poskytnutých příslušným provozovatelem nebo provozovateli infrastruktury.

Proces přípravy tohoto dokumentu musí být formalizován železničním podnikem a každý dotyčný provozovatel infrastruktury potvrdí správnost všech částí tohoto dokumentu, za které odpovídá a které jsou v jeho jazyce.

4.1.2.2 Dokumentace pro obsluhu vlaku

Všechny postupy nezbytné pro obsluhu vlaku musí být shrnuty v dokumentu nebo na elektronickém nosiči dat označeném "Příručka řádů a předpisů pro obsluhu vlaku".

Příručku řádů a předpisů pro obsluhu vlaku vypracuje železniční podnik a musí zahrnovat informace, které poskytli provozovatelé infrastruktury.

Provozovatelé infrastruktury mohou u částí, které se jich týkají, požadovat, aby byl tento dokument vypracován a aktualizován stejným způsobem jako Příručka řádů a předpisů pro strojvedoucího (bod 4.1.2.1.1).

Všechny informace nezbytné pro použití kolejových vozidel týkající se normálních i mimořádných situací, které musí obsluha vlaku znát, musí být shrnuty v dokumentu nebo na elektronickém nosiči dat označeném "Příručka pro obsluhu vlaku o kolejovém vozidle".

Příručku pro obsluhu vlaku o kolejovém vozidle vypracuje železniční podnik.

4.1.3 KVALIFIKACE STROJVEDOUCÍCH A OBSLUHY VLAKŮ U ŽELEZNIČNÍHO PODNIKU ODPOVĚDNÉHO ZA BEZPEČNOST

4.1.3.1 Základní kvalifikace, postupy a jazyky

U strojvedoucích a obsluhy vlaků majících odpovědnost za bezpečnost musí železniční podnik uplatňovat kvalifikační postup skládající se z těchto fází a kroků.

A. Výběr zaměstnanců:

- hodnocení zkušeností a odborných a fyzických schopností zaměstnanců,

- hodnocení způsobilosti zaměstnanců používat cizí jazyk (jazyky) v odborné oblasti a schopnosti naučit se jej (je).

B. Základní odborné vzdělání:

- stanovení požadavků na vzdělání,

- prostředky na vzdělávací program,

- kvalifikace instruktorů.

C. Počáteční certifikace:

- vypracování požadavků na certifikační program,

- udělení licence certifikátorům,

- předání certifikátu kvalifikace.

D. Udržování úrovně kvalifikace – přehled o zaměstnancích:

- program sledování kariéry,

- program sledování zdravotního stavu.

E. Udržování úrovně kvalifikace – doškolování:

- zásady posuzování potřeb školení,

- zásady provádění školení,

- zásady hodnocení školení.

F. Udržování úrovně kvalifikace – udržování trvalé certifikace:

- zásady trvalé certifikace,

- formalizace postupů trvalé certifikace.

Kvalifikační proces je definován s ohledem na pravidla, která platí v dotyčných infrastrukturách. Dokumentace popisující podrobnosti tohoto procesu bude zaslána všem dotyčným provozovatelům infrastruktury.

4.1.3.2 Znalost trati

Železniční podnik předepíše proces získání a osvojení znalosti trati, na které je služba provozována, na základě pravidel stanovených provozovateli infrastruktury.

4.1.3.3 Zvláštní kvalifikace

V určitých případech uvedených v registru infrastruktury, jako je například tunel obsahující určité zvláštní zařízení, vypracuje železniční podnik zvláštní program školení a udržování znalostí pro všechny zaměstnance tvořící doprovod vlaku, kteří by se mohli zapojit do postupů zajišťujících bezpečnost provozu, a to na základě pravidel stanovených dotyčnými provozovateli infrastruktury.

4.1.4 KOMUNIKACE MEZI ÚČASTNÍKY V SYSTÉMU TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

4.1.4.1 Druh a struktura hlášení a metodika komunikace týkající se bezpečnosti

Zásady, které mají být uplatňovány železničními podniky a provozovateli infrastruktury a které se týkají:

- druhu a struktury hlášení,

- metodiky komunikace,

jsou definovány v příloze A této TSI.

Provozní pomůcky vypracované za účelem usnadnění použití těchto zásad jsou definovány v dokumentech určených pro použití strojvedoucími a zaměstnanci řízení provozu.

U strojvedoucích jsou to přílohy Příručky řádů a předpisů pro strojvedoucího:

- Příloha 1: Příručka komunikačních postupů,

- Příloha 2: Kniha formulářů.

4.1.4.2 Jazyk používaný mezi řízením tratě a vlakem

Musí být používán jazyk, který je používán na dotyčné infrastruktuře; rozhodne o něm provozovatel infrastruktury.

Úroveň znalostí pro účely bezpečnosti musí být tato:

- Funkce řízení (strojvedoucí)

Schopnost odesílat hlášení a rozumět hlášením specifikovaným v příloze A této TSI.

Obsah těchto hlášení stanoví provozovatel infrastruktury.

- Funkce obsluhy vlaku (obsluha vlaku)

Schopnost odesílat informace charakterizující vlak a jeho provozní stav, pokud jde o zaměstnance, a vhodná opatření pro řešení určitých situací týkajících se cestujících.

Obsah těchto hlášení stanoví provozovatel infrastruktury.

4.1.4.3 Jazyk používaný mezi členy obsluhy vlaku navzájem a mezi obsluhou vlaku a strojvedoucím

Musí být používán jazyk, který je používán na jednom z území interoperabilní sítě. Zvolí jej železniční podnik.

4.1.4.4 Jazyk používaný mezi doprovodem vlaku a cestujícími

V situacích týkajících se bezpečnosti a zdraví cestujících musí být mezi doprovodem vlaku a cestujícími používán jazyk, který je používán na jednom z území interoperabilní sítě; zvolí jej železniční podnik po dohodě s provozovateli infrastruktury.

Kromě toho mohou provozovatelé infrastruktury stanovit určitá pravidla pro zvláštní případy (například pro jízdu dlouhými tunely) nebo pravidla nezbytná pro dodržení předpisů jednotlivých členských států.

4.1.5 POMOC STROJVEDOUCÍM V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI NEBO ZÁVAŽNÉ PORUCHY KOLEJOVÉHO VOZIDLA

Železniční podnik musí mít po celou dobu jízdy vlaku k dispozici odborníka, se kterým se může strojvedoucí v případě mimořádné události nebo závažné poruchy kolejového vozidla přímo spojit v reálném čase.

4.1.6 VYŠETŘOVÁNÍ PO NEHODĚ NEBO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Železniční podnik jmenuje po dohodě s provozovatelem infrastruktury osoby, které mají být vyrozuměny.

Provozovatel infrastruktury předepíše po dohodě se železničním podnikem časový rámec, ve kterém musí být zahájeno vyšetřování nehody nebo mimořádné události.

Pokud jde o uchovávání, získávání a vyhodnocení požadovaných záznamů událostí týkajících se bezpečnosti, musí železniční podnik stanovit po dohodě s provozovatelem infrastruktury postup, který umožní provedení těchto opatření.

4.1.7 INFORMOVÁNÍ PROVOZOVATELE INFRASTRUKTURY O PROVOZNÍM STAVU VLAKU

Provozovatel infrastruktury a železniční podnik musí definovat postup, jímž budou organizaci odpovědné za řízení provozu oznamovány všechny odchylky vyskytující se u kolejových vozidel, které by mohly mít vliv na jízdu vlaku (před odjezdem a během jízdy).

4.1.8 SCÉNÁŘE A POSTUPY PRO ŘEŠENÍ ZÁVAŽNÝCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Provozovatelé infrastruktury ve spolupráci s železničním podnikem stanoví scénáře a postupy pro řešení těchto mimořádných událostí:

- Nehoda:

- záchrana osob,

- Poruchy kolejových vozidel:

- evakuace cestujících,

- odtažení poškozených vozidel,

- Poruchy infrastruktury:

- podmínky pro jízdu vlaku po odklonové popř. objízdné trase.

Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury zohlední tyto scénáře a postupy v příručkách řádů a předpisů a ve svých předpisech týkajících se vzdělávání zaměstnanců.

S cílem umožnit provozovatelům infrastruktury, aby stanovili v předstihu opatření, která mají být podle jejich pravidel a předpisů v závislosti na povaze mimořádných událostí učiněna, poskytne železniční podnik provozovatelům infrastruktury na vyžádání seznam typických poruch kolejových vozidel, které mohou mít podstatný dopad na provoz vlaků.

4.1.9 JÍZDA ZA ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNEK (ZKUŠEBNÍ VLAKY A POROUCHANÉ VLAKY)

Železniční podniky definují zvláštní podmínky pro jízdu vlaků s kolejovými vozidly v ověřovacích zkouškách a pro převoz porouchaného kolejového vozidla a po prozkoumání je schválí provozovatelé infrastruktury, jichž se to týká.

4.1.10 SLEDOVÁNÍ SYSTÉMU Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI

4.1.10.1 Kontrola souladu se specifikacemi

Soulad se specifikacemi interoperability musí být kontrolován zejména prostřednictvím auditů.

Provozovatelé infrastruktury musí:

- provádět alespoň jednou ročně audity své sítě týkající se:

- zavedení specifikací železničními podniky,

- účinnosti kontrolního systému zavedeného železničním podnikem,

- informovat železniční podniky o výsledcích těchto auditů provedených na jejich síti.

Železniční podniky musí:

- provádět alespoň jednou ročně audity interoperabilního vysokorychlostního provozu, který se jich týká,

- sdělovat výsledky těchto auditů dotyčným provozovatelům infrastruktury.

4.1.10.2 Předávání zkušeností

Provozovatelé infrastruktury musí:

- zavést postup předávání získaných provozních zkušeností týkajících se interoperabilního vysokorychlostního systému,

- upozornit dotyčné železniční podniky na mimořádné události a nehody, ke kterým došlo na jejich území,

- sdělit železničním podnikům analýzy a závěry vyšetřování, pokud jde o některé jejich zaměstnance.

Železniční podniky musí:

- zavést postup předávání získaných provozních zkušeností týkajících se interoperabilního vysokorychlostního systému,

- pravidelně a podle potřeby informovat provozovatele infrastruktury o výsledcích předávání zkušeností a o oblastech, kde jsou očekávána nápravná opatření.

4.1.11 SLEDOVÁNÍ SYSTÉMU Z HLEDISKA KVALITY PROVOZU

Události, které významně narušily provoz, musí být železničním podnikem a dotyčným provozovatelem infrastruktury co nejdříve společně analyzovány.

Opakující se události musí být železničním podnikem a dotyčnými provozovateli infrastruktury společně analyzovány nejméně jednou ročně.

Tyto postupy stanoví železniční podnik po dohodě s provozovateli infrastruktury.

4.1.12 SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE VLAKU

4.1.12.1 Sestavení doprovodu vlaku

Minimální počet zaměstnanců ve vlaku a jejich kvalifikace musí být v souladu s pravidly, která platí pro obsazování vlaku zaměstnanci na každé provozované infrastruktuře.

Železniční podnik po dohodě s provozovatelem infrastruktury vypracuje postup pro stanovení kontrol, které musí být provedeny před odjezdem vlaku.

4.1.12.2 Počet cestujících ve vlaku

Pokud železniční podnik používá vysokorychlostní kolejová vozidla, která nemohou při nadměrném počtu cestujících jet svou stanovenou rychlostí, přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby za normálních okolností k takovému přetížení nikdy nedošlo.

Nastane-li ve výjimečných případech tato situace, sdělí železniční podnik provozovateli infrastruktury podmínky, za kterých je jízda možná.

V určitých případech uvedených v registru infrastruktury, např. u tunelů, pro něž provozovatel infrastruktury vypracoval vlastní scénář evakuace s určenými evakuačními cestami podél vlaku, stanoví provozovatel infrastruktury spolu se železničním podnikem maximální povolený počet cestujících ve vlaku.

Kromě toho nesmí být v tomto případě z týchž důvodů povoleno ukládání zavazadel v uličkách nebo u dveří.

4.2 ROZHRANÍ SUBSYSTÉMU "PROVOZ"

Nejsou.

4.3 STANOVENÁ VÝKONNOST

Neudává se.

5. PRVKY INTEROPERABILITY

5.1 Ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 96/48/ES se prvky interoperability rozumějí "veškeré základní konstrukční části, skupiny konstrukčních částí, podsestavy nebo úplné sestavy zařízení, která jsou nebo mají být v budoucnu zahrnuta do subsystému a na nichž přímo nebo nepřímo závisí interoperabilita transevropského vysokorychlostního železničního systému."

5.2 Prvků interoperability se týkají příslušná ustanovení směrnice 96/48/ES.

5.3 Prvky interoperability jsou specifikovány prostřednictvím požadavků na výkonnost. Posuzování jejich shody a/nebo vhodnosti pro použití musí být přednostně prováděno prostřednictvím rozhraní prvků interoperability. Jejich konstrukční nebo popisné charakteristiky lze brát v úvahu pouze výjimečně.

Subsystém "Provoz" neobsahuje žádné prvky interoperability.

6. POSUZOVÁNÍ SHODY A/NEBO VHODNOSTI PRO POUŽITÍ

6.1 PRVKY INTEROPERABILITY

TSI subsystému "Provoz" neobsahuje žádné prvky interoperability.

6.2 SUBSYSTÉM "PROVOZ"

6.2.1 POSTUPY POSUZOVÁNÍ A POUŽITELNÉ MODULY

Při posuzování shody daných parametrů se ověří u každého parametru na provozovaných tratích a pro používaná kolejová vozidla:

- před uvedením do provozu: požadované náležitosti všech definovaných dokumentů, postupů, procesů nebo zvláštních opatření,

- během provozu: zavedení a zvládnutí všech definovaných prvků souvisejících se systémem sledování jakosti.

Pro posuzování shody je třeba uplatnit tyto typy modulů.

- Před uvedením do provozu

- Pro projektované parametry, které se týkají provozovatele infrastruktury, musí být použit modul typu A.

- Pro projektované parametry, které se týkají železničního podniku, musí být použit modul typu A ve spojení s dodatečným ustanovením A1 takto:

"oznámený subjekt zvolený železničním podnikem ověří před uvedením do provozu projektované parametry, které se týkají železničního podniku."

Tento modul je označen jako AE a je popsán v bodu 6.2.2.

- Během provozu

Pro prvky parametrů týkající se systému sledování jakosti musí být použit modul typu D ve spojení s ustanovením D1 takto:

"oznámený subjekt nebo oznámená instituce zvolená provozovatelem infrastruktury a železničními podniky posoudí každé dva roky prvky parametrů týkající se procesů systému sledování jakosti (použití systému sledování jakosti, uvedeno jako SQ v tabulce v bodu 6.2.2), které se týkají železničního podniku a/nebo provozovatele infrastruktury. Oznámený subjekt se zvolí postupem stanoveným dotyčným členským státem z oznámených subjektů, které mají nezbytnou odbornou způsobilost, a po dohodě s orgánem, který byl jmenován členským státem a který vydává osvědčení o bezpečnosti."

Tento modul je označen jako DE a je popsán v bodu 6.2.2.

6.2.2 POUŽITÍ MODULŮ

V následující tabulce

- jsou uvedeny parametry, které je třeba posuzovat, a prvky, které je třeba ověřovat pro každý parametr, a prvky systému sledování jakosti, které je třeba posuzovat (označeny jako SQ),

- je uveden odkaz na TSI pro různé parametry a jsou uvedeny moduly, které je třeba použít.

Tato tabulka je základem pro použití modulů.

Parametry, které je třeba posuzovat | Prvky, které je třeba ověřovat pro každý parametr | Odkaz na TSI | Moduly, které je třeba použít |

ŽP | PI |

Postup pro provoz nového systému | Použití pokynů pro tento systém uvedených v evropské specifikaci stanovené pro tento systém | 4.1.1 | | A |

Dokumentace | | | | |

Příručka řádů a předpisů pro strojvedoucího | Existence | 4.1.2.1.1 | AE | A |

Struktura | | AE | |

Jazyk textu | | AE | |

Proces přípravy a aktualizace včetně výběru způsobilého a uznávaného subjektu a osvědčení o správnosti překladu | | AE | |

Popis tratě | Existence | 4.1.2.1.2.1 | AE | |

Minimální obsah | | AE | |

Způsob provedení zvolený železničním podnikem | | AE | |

Jazyk textu | | AE | |

Proces přípravy a aktualizace | | AE | A |

Dokument nebo elektronický soubor s informacemi o změněných údajích | Existence | 4.1.2.1.2.2 | AE | |

Způsob provedení zvolený železničním podnikem | | AE | |

Proces přípravy a aktualizace | | AE | A |

Postup informování strojvedoucího v reálném čase | Existence | 4.1.2.1.2.3 | AE | A |

Příručka pro strojvedoucího o kolejovém vozidle | Existence | 4.1.2.1.3 | AE | |

Tabelární jízdní řád | Existence | 4.1.2.1.4 | AE | |

Minimální obsah | | AE | |

Způsob provedení zvolený železničním podnikem | | AE | |

Jazyk textu | | AE | |

Proces přípravy | | AE | A |

Příručka řádů a předpisů pro obsluhu vlaku | Existence těchto dokumentů | 4.1.2.2 | AE | |

Popřípadě proces přípravy a aktualizace | | AE | A |

Příručka pro obsluhu vlaku o kolejovém vozidle | Existence | | AE | |

Kvalifikace strojvedoucích a obsluhy vlaků | | | | |

Proces základní kvalifikace strojvedoucích a obsluhy vlaků | Existence | 4.1.3.1 | AE | |

Struktura | | AE | |

Předání dokumentu popisujícího tento proces železničním podnikem každému provozovateli infrastruktury | | AE | |

Proces získání a osvojení znalosti trati | Existence | 4.1.3.2 | AE | A |

Proces školení a udržování znalostí pro zvláštní kvalifikace | Existence zvláštního programu | 4.1.3.3 | AE | A |

Komunikace týkající se bezpečnosti | | | | |

Provozní prvky pro komunikaci trať-vlak uvedené v dokumentech: pro strojvedoucího (přílohy Příručky řádů a předpisů)Příručka komunikačních postupůKniha formulářůpro zaměstnance řízení provozu | Uplatnění zásad uvedených v příloze A | 4.1.4.1 | AE | A |

Jazyk používaný mezi řízením tratě a vlakem | Určení | 4.1.4.2 | AE | |

Jazyk používaný mezi obsluhou vlaku a strojvedoucím | Určení | 4.1.4.3 | AE | |

Jazyk(y) používaný(-é) mezi doprovodem vlaku a cestujícími | Určení | 4.1.4.4 | AE | A |

Opatření pro zajištění pomoci strojvedoucím | Existence | 4.1.5 | AE | |

Opatření pro účely vyšetřování a pro přístup k zaznamenaným údajům týkajícím se bezpečnosti a jejich vyhodnocení | Existence | 4.1.6 | AE | A |

Postup informování provozovatele infrastruktury o provozním stavu vlaku | Existence | 4.1.7 | AE | A |

Scénáře a postupy pro řešení závažných mimořádných událostí | Existence | 4.1.8 | AE | A |

Zohlednění v příručkách řádů a předpisů a v předpisech týkajících se vzdělávání | | AE | A |

Seznam poruch | | AE | A |

Opatření týkající se podmínek pro jízdu kolejového vozidla v ověřovacích zkouškách a pro převoz porouchaného kolejového vozidla | Určení | 4.1.9 | AE | A |

Zařazení do programů auditu | | | |

Sledování systému z hlediska bezpečnosti | | | | |

Proces auditu | Existence | 4.1.10.1 | AE | A |

Uplatnění procesu v provozu (SQ) | | DE | DE |

Předávání zkušeností | Existence | 4.1.10.2 | AE | A |

Uplatnění procesu v provozu (SQ) | | DE | DE |

Sledování systému z hlediska kvality provozu | Existence | 4.1.11 | AE | A |

Uplatnění procesu v provozu (SQ) | | DE | DE |

Služby poskytované ve vlaku | | | | |

Ustanovení upravující sestavení doprovodu vlaku | Určení minimálního počtu zaměstnanců ve vlaku a jejich kvalifikace | 4.1.12.1 | AE | A |

Postup kontroly počtu členů doprovodu vlaku před odjezdem vlaku | Existence | | AE | A |

Ustanovení týkající se faktoru zatížení vlaku | Existence | 4.1.12.2 | AE | |

Ověření jako součást auditu | | | |

Ustanovení týkající se maximálního počtu cestujících, pokud existují scénáře evakuace | Existence | | AE | A |

Opatření týkající se zavazadel | Existence | | AE | |

(SQ) Prvky týkající se systému sledování jakosti, které je třeba ověřovat během provozu. |

Opatření pro zavádění modulů jsou následující.

Modul A

Výrobce (provozovatel infrastruktury) pro prvky parametrů, které se ho týkají,

a) vypracuje provozní dokumentaci pro daný interoperabilní systém:

- dokumentaci o použitých kolejových vozidlech a provozované trase,

- dokumentaci o každém parametru: dokument, označení procesu, postupu nebo zvláštních ustanovení,

- seznam evropských specifikací, které mají být použity,

a uchovává tyto materiály po dobu nejméně 10 let, aby byly dostupné vnitrostátním orgánům pro účely inspekce;

b) ověří, zda jsou u všech parametrů a koncepčních prvků parametrů z výše uvedeného seznamu dodrženy vlastnosti definované v TSI;

c) vypracuje prohlášení o shodě obsahující seznam parametrů a prvků, které mají být ověřovány (z předchozí tabulky), s údaji o shodě pro každý z nich. Toto prohlášení musí být uchováno společně s provozní dokumentací.

Modul AE

Výrobce (železniční podnik) pro prvky parametrů, které se ho týkají:

a) vypracuje provozní dokumentaci pro daný interoperabilní systém:

- dokumentaci o použitých kolejových vozidlech a provozované trase,

- dokumentaci o každém parametru: dokument, označení procesu, postupu nebo zvláštních ustanovení,

- seznam evropských specifikací, které mají být použity,

a uchovává tyto materiály po dobu nejméně 10 let, aby byly dostupné vnitrostátním orgánům pro účely inspekce;

b) si zvolí oznámený subjekt a požádá o ověření toho, zda jsou na celé provozované trati u všech parametrů a koncepčních prvků parametrů z výše uvedeného seznamu dodrženy vlastnosti definované v TSI.

Oznámený subjekt:

c) ověří, zda jsou u všech parametrů a koncepčních prvků z výše uvedeného seznamu dodrženy vlastnosti definované v TSI;

d) oznámí získané výsledky výrobci, který požádal o ověření.

Výrobce:

e) vypracuje prohlášení o shodě obsahující seznam parametrů a prvků z předchozí tabulky, které mají být ověřovány, s údaji o shodě pro každý z nich. Toto prohlášení musí být uchováno společně s provozní dokumentací.

Modul DE

Výrobci (železniční podnik a provozovatel infrastruktury, každý pro část, která se jej týká):

a) vypracují provozní dokumentaci pro daný interoperabilní systém:

- dokumentaci o použitých kolejových vozidlech a provozované trase,

- dokumentaci o organizaci, odpovědnostech a pravomocích, pokud jde o systém sledování jakosti,

- dokumentaci o každém parametru, který se týká systému sledování jakosti provozu:

- označení procesu,

- výsledky auditů,

- prvky týkající se předávání zkušeností,

- prvky týkající se celkového systému sledování jakosti

a uchovávají tyto materiály po dobu nejméně 10 let, aby byly dostupné vnitrostátním orgánům pro účely inspekce;

b) si zvolí každé dva roky oznámený subjekt nebo oznámenou instituci a požádají o posouzení prvků parametrů týkajících se systému sledování jakosti (použití postupů sledování jakosti označených ve výše uvedené tabulce jako SQ), které se jich týkají.

Oznámený subjekt nebo oznámená instituce:

c) provedou posouzení postupů sledování, které se týkají výrobců (železničního podniku a/nebo provozovatele infrastruktury), a pro každého z nich vypracují zprávu, v níž bude uvedeno zejména, zda:

- výrobci zavedli postupy, jak bylo plánováno,

- výrobci postupy ovládají;

d) poskytnou výsledky posouzení a příslušnou zprávu výrobcům, kteří o ni požádali.

Výrobci (železniční podnik a provozovatel infrastruktury, každý pro část, která se jej týká):

e) vypracují prohlášení o shodě obsahující výsledky posouzení a příslušnou zprávu a uloží toto prohlášení společně s provozní dokumentací.

7. UPLATŇOVÁNÍ TSI SUBSYSTÉMU "PROVOZ"

Provoz vlaků na příslušné části transevropského vysokorychlostního železničního systému musí vyhovovat TSI subsystému "Provoz":

- při uvedení nové nebo modernizované interoperabilní infrastruktury do provozu v souladu s článkem 14 směrnice 96/48/ES,

- nebo při uvedení nové mezinárodní služby do provozu,

- nebo, v případě existující infrastruktury uvedené v bodu 1.2 této TSI, postupně a pokud možno do roku 2005.

V případě infrastruktury, na níž jsou provozovány existující vlaky, na něž se nevztahuje směrnice 96/48/ES, však mohou být provozní pravidla vyplývající z uplatnění této TSI přizpůsobena místní situaci v zájmu zachování kompatibility existujícího železničního systému a jeho současné úrovně bezpečnosti. Takové výjimky musí být uvedeny v registru infrastruktury.

--------------------------------------------------

Top