EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0201

Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla Text s významem pro EHP

OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2020; Zrušeno 32019R0250 A 32020R0779

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj

2.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 57/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 201/2011

ze dne 1. března 2011

o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise by podle uvedené směrnice měla přijmout vzor prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla.

(2)

Evropská agentura pro železnice vydala dne 30. června 2010 doporučení ke vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla.

(3)

Přílohy prohlášení o shodě typu by měly obsahovat doklady o provedení příslušných postupů ověřování v souladu s platnými právními předpisy Unie a oznámenými vnitrostátními předpisy a uvést odkazy na směrnice, technické specifikace pro interoperabilitu, vnitrostátní předpisy a další ustanovení. Povolení typu, které je určeno Evropským identifikačním číslem, by mělo obsahovat informace o všech právních požadavcích, na jejichž základě členský stát povolení typu vydal.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor prohlášení o shodě typu podle čl. 26 odst. 4 směrnice 2008/57/ES je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech s výjimkou Kypru a Malty po dobu, po kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.

V Bruselu dne 1. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

VZOR PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S POVOLENÝM TYPEM ŽELEZNIČNÍHO VOZIDLA

My,

žadatel (1)

[jméno firmy]

[úplná adresa]

zplnomocněný zástupce:

[jméno firmy]

[úplná adresa]

žadatele:

[jméno firmy]

[úplná adresa]

prohlašujeme na svou vlastní zodpovědnost, že vozidlo [evropské číslo vozidla]  (2), na něž se vztahuje toto prohlášení,

odpovídá typu vozidla [označení typu vozidla podle Evropského registru schválených typů vozidel (ERATV)] povolenému v těchto členských státech:

[členský stát 1] podle povolení č. [Evropské identifikačním číslo povolení v členském státě 1]

[členský stát 2] podle povolení č. [Evropské identifikačním číslo povolení v členském státě 2]

… (uveďte všechny členské státy, v nichž je typ vozidla povolen)

odpovídá příslušným právním předpisům Unie, příslušným technickým specifikacím pro interoperabilitu a platným vnitrostátním předpisům uvedeným v přílohách tohoto prohlášení,

prošlo všemi postupy ověřování nezbytnými pro vyhotovení tohoto prohlášení.

Seznam příloh (3)

[názvy příloh]

Podepsáno jménem [jméno žadatele]

V [místo], [dne DD/MM/RRRR]

[jméno, funkce] [podpis]

Vyhrazeno pro vnitrostátní bezpečnostní orgán:

přidělené evropské číslo vozidla (EVN): [EVN]


(1)  Žadatelem může být zadavatel nebo konstruktér nebo jeho zplnomocněný zástupce v Unii.

(2)  Pokud v okamžiku vyhotovení tohoto prohlášení nebylo vozidlu ještě přiděleno evropské číslo vozidla (EVN), musí být vozidlo určeno podle jiného identifikačního systému na základě dohody mezi žadatelem a příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem. V takovém případě, jakmile je vozidlu přiděleno evropské číslo vozidla, doplní ho příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán na místo k tomuto účelu vyhrazené.

(3)  Přílohy obsahují kopie dokladů s důkazy o provedení příslušných postupů ověřování v souladu s platnými právními předpisy Unie (ES prohlášeními o ověření) a vnitrostátními předpisy.


Top