EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0155

2011/155/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2011 o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2011) 1536) Text s významem pro EHP

OJ L 63, 10.3.2011, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 246 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/155(1)/oj

10.3.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/22


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. března 2011

o zveřejnění a správě referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(oznámeno pod číslem K(2011) 1536)

(Text s významem pro EHP)

(2011/155/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (1) ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství, a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice ze dne 15. dubna 2010 k referenčnímu dokumentu uvedenému v čl. 27 odst. 3 směrnice 2008/57/ES,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES (2) stanovilo ve své příloze seznam parametrů, které se použijí pro klasifikaci vnitrostátních předpisů v referenčním dokumentu uvedeném v článku 27 směrnice 2008/57/ES.

(2)

Je důležité, aby vnitrostátní předpisy zahrnuté do referenčního dokumentu byly jasně definovány, aby se stanovilo, do jaké míry je lze prohlásit za rovnocenné a tím maximalizovat počet právních předpisů patřících do skupiny A v souladu s částí 2 přílohy VII směrnice 2008/57/ES.

(3)

Členské státy jsou odpovědné za aktualizaci svých vnitrostátních předpisů. Aktualizace vnitrostátních předpisů může ovlivnit klasifikaci předpisů ve vztahu k předpisům ostatních členských států, pokud jde o konkrétní parametr uvedený v části 1 přílohy VII směrnice 2008/57/ES.

(4)

Je nezbytné, aby byla neustále zajištěna aktuálnost databáze odkazující na vnitrostátní předpisy a klasifikující jejich rovnocennost.

(5)

Evropská agentura pro železnice (dále jen „agentura“) by měla být ve vztahu ke každému členskému státu odpovědná za sestavení, zveřejnění a správu seznamu vnitrostátních předpisů týkajících se schvalování vozidel, který odkazuje na vnitrostátní předpis platný pro každý parametr a na klasifikaci předpisů ostatních členských států pro tento parametr. Tyto seznamy by měly být součástí referenčního dokumentu.

(6)

Členské státy by měly zajistit jednotnost pravidel uvedených v referenčním dokumentu a pravidel oznámených podle článku 17 směrnice 2008/57/ES. Za tímto účelem by členské státy měly mít dostatek času na aktualizaci referenčního dokumentu nebo na oznámení, změnu nebo stažení pravidel v souladu s postupem článku 17. Do doby, než budou oba soubory pravidel sladěny a než bude pro vnitrostátní pravidla k dispozici jednotný způsob zadávání dat, mohou vnitrostátní bezpečnostní orgány v případě jakéhokoli rozdílu mezi oběma soubory pravidel používat pro účely povolování uvedení vozidel do provozu pravidla uvedená v referenčním dokumentu.

(7)

Dále, pokud jde o oznamování vnitrostátních bezpečnostních předpisů v souladu s článkem 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (3), nejsou pro referenční dokument relevantní. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES (4) totiž uvedenou směrnici změnila tak, že z přílohy II směrnice 2004/49/ES odstranila vnitrostátní bezpečnostní předpisy související s požadavky na povolování uvedení vozidel do provozu a na údržbu vozidel.

(8)

Vnitrostátní bezpečnostní orgány by při sestavování vnitrostátních referenčních dokumentů měly stanovit priority na základě cílů směrnice 2008/57/ES s ohledem na zdroje dostupné vnitrostátním bezpečnostním orgánům po projednání s jednotlivými pracovními skupinami.

(9)

V souladu s čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES by měla Komise být oprávněna kdykoliv přijmout opatření za účelem úpravy referenčního dokumentu určené agentuře.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Obsah referenčního dokumentu uvedeného v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Agentura zveřejní a spravuje referenční dokument. Prostřednictvím internetové stránky agentury se umožní bezplatný přístup k dokumentu. Agentura zveřejní první verzi referenčního dokumentu do čtyř měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

3.   Agentura podává Komisi a výboru uvedenému v článku 29 směrnice 2008/57/ES alespoň jednou ročně zprávu o dosaženém pokroku v souvislosti se zveřejněním a správou referenčního dokumentu.

4.   Komise může na žádost agentury, členského státu nebo ze své vlastní iniciativy v souladu s postupem uvedeným v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES kdykoli přijmout jakékoli rozhodnutí o změně referenčního dokumentu zveřejněného agenturou.

Článek 2

Pro účely referenčního dokumentu se rozumí:

a)

„předpisem“ požadavek platný v členském státě, který má být splněn žadatelem o povolení k uvedení vozidel do provozu, pokud se týká:

parametru na seznamu uvedeném v příloze rozhodnutí 2009/965/ES a/nebo

požadavků na ověřování a zkoušení a/nebo

postupu k získání povolení k uvedení vozidel do provozu;

b)

„klasifikací“ přiřazení vnitrostátního předpisu jednoho členského státu, který se týká konkrétního parametru, jiným členským státem do jedné ze tří skupin A, B nebo C, které jsou stanoveny v části 2 přílohy VII směrnice 2008/57/ES.

Článek 3

1.   Vnitrostátní referenční dokument každého členského státu pro každý parametr ze seznamu uvedeného v příloze rozhodnutí 2009/965/ES obsahuje:

a)

odkaz na příslušné vnitrostátní předpisy uvedeného členského státu pro povolování uvedení vozidel do provozu nebo prohlášení, že se na tento parametr žádný požadavek nevztahuje;

b)

klasifikaci předpisů uplatňovaných v ostatních členských státech v souladu s částí 2 přílohy VII směrnice 2008/57/ES.

2.   Agentura usnadňuje klasifikaci vnitrostátních předpisů pro povolování vozidel ze strany příslušných vnitrostátních bezpečnostních orgánů a v případě potřeby pořádá schůze.

Článek 4

1.   Každý vnitrostátní bezpečnostní orgán předloží agentuře informace nezbytné pro sestavení vnitrostátního referenčního dokumentu. Orgán zejména:

a)

předloží agentuře odkazy na vnitrostátní předpisy týkající se každého parametru a jejich klasifikaci;

b)

oznámí agentuře změny předpisů v době zveřejnění těchto změn;

c)

jmenuje osobu nebo útvar odpovídající za předkládání těchto informací agentuře;

d)

vede aktivní výměnu názorů a zkušeností s ostatními vnitrostátními bezpečnostními orgány, aby byl schopen klasifikovat předpisy v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b). Vnitrostátní bezpečnostní orgány spolupracují s cílem zamezit zbytečným požadavkům a nadbytečnému ověřování.

2.   Každý členský stát schválí svůj vnitrostátní referenční dokument.

3.   Do jednoho roku od zveřejnění příslušného vnitrostátního referenčního dokumentu zajistí členský stát soulad mezi požadavky obsaženými v referenčním dokumentu a požadavky obsaženými v pravidlech oznámených podle článku 17 směrnice 2008/57/ES. Po zavedení jednotného způsobu zadávání dat pro oznamování vnitrostátních pravidel a pro referenční dokument činí lhůta pro zajištění jejich vzájemné jednotnosti šest měsíců. Komise sdělí členským státům datum, do něhož bude zaveden jednotný způsob zadávání dat pro oznamování vnitrostátních pravidel. Pokud agentura po uplynutí této lhůty zjistí nesoulad, upozorní příslušný členský stát. Pokud předpis z referenčního dokumentu nebyl dosud oznámen, buď se uvedený předpis oznámí, nebo se referenční dokument aktualizuje.

4.   Členské státy oznámí Komisi do dvou měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost příslušný útvar odpovědný za ověřování a schvalování jejich vnitrostátního referenčního dokumentu a jeho změn.

Článek 5

1.   Rovněž podle čl. 4 odst. 1 písm. b), pokud by změna předpisu mohla ovlivnit klasifikaci takového předpisu v jiném členském státě, oznámí to agentura vnitrostátním bezpečnostním orgánům dotčených členských států, aby mohly klasifikaci přezkoumat.

2.   Pokud se agentura dozví o předpisu navrhovaném členským státem na klasifikaci do skupiny B nebo C, který má být podle názoru agentury klasifikován do skupiny A, agentura přednese a projedná tuto záležitost s příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem za účelem dosažení dohody o správné klasifikaci.

3.   Pokud je agentura po projednání s příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány toho názoru, že klasifikace do skupin B a C ze strany vnitrostátního bezpečnostního orgánu není podle ustanovení směrnice 2008/57/ES odůvodněná a že klasifikace do skupiny B nebo C představuje zbytečný požadavek nebo nadbytečné provádění ověřování, které má neúměrný dopad na náklady nebo lhůty pro povolování k uvedení vozidel do provozu, informuje o této skutečnosti Komisi a poskytne jí a příslušnému členskému státu technické stanovisko.

4.   Komise případně přijme rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES. Uvedené rozhodnutí je určeno agentuře za účelem aktualizace referenčního dokumentu a příslušnému členskému státu, aby mohl vnitrostátní referenční dokument schválit podle čl. 4 odst. 2.

Článek 6

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Kyperskou republiku a Republiku Malta po dobu, po kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.

Článek 7

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. dubna 2011.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Evropské agentuře pro železnice.

V Bruselu dne 9. března 2011.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.

(4)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 62.


PŘÍLOHA

REFERENČNÍ DOKUMENT

1.   Účel referenčního dokumentu

Účelem referenčního dokumentu je usnadnění postupu povolování uvedení vozidel do provozu tím, že:

a)

uvede seznam všech parametrů, které by měly být zkontrolovány v souvislosti s povolením k uvedení vozidel do provozu;

b)

určí všechna pravidla používaná členskými státy pro povolení k uvedení vozidel do provozu;

c)

vztáhne každé pravidlo k jednomu z parametrů, které se mají kontrolovat v souvislosti s povolením k uvedení vozidel do provozu;

d)

klasifikuje všechny předpisy ve skupinách A, B nebo C v souladu s částí 2 přílohy VII směrnice 2008/57/ES;

e)

v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2009/965/ES nastíní vnitrostátní právní rámec týkající se povolení k uvedení vozidel do provozu.

2.   Struktura a obsah

Referenční dokument se člení na:

Část 1

:

Návod na použití: tato část odkazuje k jednotlivým částem obsaženým v tomto rozhodnutí a jakékoli další informace relevantní pro správu, porozumění a používání referenčního dokumentu.

Část 2

:

Vnitrostátní referenční dokumenty: referenční dokument obsahuje všechny vnitrostátní referenční dokumenty obsahující seznam a klasifikaci vnitrostátních pravidel, jeden pro každý členský stát, podle článku 3.

Část 3

:

Informace o vnitrostátních právních rámcích: v souladu s článkem 1 rozhodnutí 2009/965/ES referenční dokument obsahuje informace o vnitrostátním právním rámci upravujícím povolení k uvedení vozidel do provozu. Tato část se vyplní, jakmile členské státy oznámí vnitrostátní opatření, kterými se provádí směrnice 2008/57/ES.

3.   Oblast působnosti referenčního dokumentu

Referenční dokument se vztahuje na veškerá povolení k uvedení železničních vozidel do provozu, na které se vztahuje směrnice 2008/57/ES a u kterých je vyžadován soulad s vnitrostátními předpisy.

V souladu s článkem 1 směrnice 2008/57/ES se působnost vztahuje na vozidla určená k provozu na transevropské síti (TEN) i mimo ni.

S ohledem na vozidla splňující technickou specifikaci pro interoperabilitu (TSI) musí referenční dokument umožnit na úrovni konkrétních parametrů srovnání pravidel uplatňovaných v různých členských státech a křížový odkaz na ně, aby byla ověřena technická slučitelnost s infrastrukturou a aby byl ověřen soulad se zvláštními případy, uzavření otevřených bodů a soulad s vnitrostátními předpisy v případech odchylky.

Dále referenční dokument umožní srovnání a křížový odkaz na vnitrostátní předpisy vztahující se k seznamu parametrů, které mají být zkontrolovány v souvislosti s uvedením do provozu vozidel, která neodpovídají TSI.


Top