Help Print this page 

Document 32011D0665

Title and reference
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2011 o evropském registru povolených typů železničních vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 6974) Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 264, 8.10.2011, p. 32–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 284 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
Multilingual display
Text

8.10.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 264/32


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. října 2011

o evropském registru povolených typů železničních vozidel

(oznámeno pod číslem K(2011) 6974)

(Text s významem pro EHP)

(2011/665/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 34 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 34 odst. 1 směrnice 2008/57/ES by Evropská agentura pro železnice (dále jen „agentura“) měla sestavit a vést registr typů vozidel povolených členskými státy k uvedení do provozu na železniční síti Unie.

(2)

U některých stávajících vozidel není možné stanovit, zda odpovídají některému typu vozidla povolenému podle článku 26 směrnice 2008/57/ES. Možnost zapsat technické vlastnosti všech vozidel, která jsou v provozu, do jediného registru by však pro železniční odvětví byla přínosem.

(3)

Pro omezení způsobu užívání vozidel, která jsou uvedena v čl. 33 odst. 2 písm. e) směrnice 2008/57/ES, existují ve většině případů zvláštní kódy. Tyto kódy omezení by měly být harmonizovány. Vnitrostátní kódy omezení by se měly užívat pouze pro ta omezení, která odrážejí konkrétní charakteristiky stávajícího železničního systému daného členského státu a jejich použití ve stejném významu v jiných členských státech je nepravděpodobné. Agentura by měla pravidelně aktualizovat seznam harmonizovaných kódů omezení a vnitrostátních kódů a zveřejňovat je na svých webových stránkách.

(4)

Podle čl. 34 odst. 3 směrnice 2008/57/ES by v případě udělení, změny, pozastavení nebo odnětí povolení typu v některém členském státě měly vnitrostátní bezpečnostní orgány agenturu informovat, aby mohla registr aktualizovat. Registr by měl obsahovat typy vozidel povolené podle článku 26 směrnice 2008/57/ES. Vnitrostátní orgány by proto při informování agentury měly uvést, které parametry daného typu byly kontrolovány podle oznámených vnitrostátních předpisů. Tato informace by měla být sdělena v souladu s referenčním dokumentem uvedeným v čl. 27 odst. 4 směrnice 2008/57/ES.

(5)

Evropská agentura pro železnice předložila Komisi své doporučení ERA/REC/07-2010/INT dne 20. prosince 2010.

(6)

Opatření uvedená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 29 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto rozhodnutím se zavádí specifikace evropského registru povolených typů železničních vozidel uvedeného v článku 34 směrnice 2008/57/ES.

Článek 2

Specifikace evropského registru povolených typů vozidel

1.   Agentura vytvoří, provozuje a udržuje evropský registr povolených typů vozidel na základě specifikace uvedené v příloze I a II.

2.   Evropský registr povolených typů vozidel (ERATV) obsahuje údaje o typech vozidel povolených členskými státy na základě článku 26 směrnice 2008/57/ES.

3.   Typy vozidel povolené některým členským státem do 19.července 2010, u nichž bylo po 19. červenci 2010 povoleno v jednom nebo více členských státech jedno nebo více vozidel na základě článku 22 nebo 24 směrnice 2008/57/ES, spadají do působnosti článku 26 směrnice 2008/57/ES a musí být registrovány v ERATV. Zaznamenávané údaje se v tomto případě mohou omezovat na parametry, které byly ověřovány při povolování typu.

4.   Typy vozidel, které lze registrovat nepovinně, jsou uvedeny v oddílu 1 přílohy I.

5.   Struktura čísla, které je každému typu vozidla přiděleno, je uvedena v příloze III.

6.   Registr začne fungovat do 31. prosince 2012. Mezitím agentura zveřejní informace o povolených typech vozidel na svých webových stránkách.

Článek 3

Informace zasílané vnitrostátními bezpečnostními orgány

1.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní bezpečnostní orgány poskytovaly informace o povoleních typu, která udělily, jak je stanoveno v příloze II.

2.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány poskytují informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku v souladu s pravidly stanovenými v oddíle 5.2 přílohy I.

3.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány předkládají informace prostřednictvím standardizovaného internetového elektronického formuláře, kde vyplní příslušná pole.

4.   Vnitrostátní bezpečnostní orgány předloží informace o povoleních typu vozidel, která udělily po 19. červenci 2010, avšak před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, nejpozději čtyři měsíce ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 4

Kódy omezení

1.   Harmonizované kódy omezení se použijí ve všech členských státech.

Seznam harmonizovaných kódů omezení pro celý železniční systém Unie aktualizuje agentura a zveřejňuje ho na svých webových stránkách.

Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán usoudí, že je třeba přidat na seznam harmonizovaných kódů omezení nový kód, požádá agenturu, aby zařazení nového kódu posoudila.

Agentura žádost posoudí, přičemž ji konzultuje s dalšími vnitrostátními bezpečnostními orgány. Poté agentura případně zařadí nový kód omezení na seznam. Před zveřejněním pozměněného seznamu ho agentura předá Komisi spolu se žádostí o změnu a jejím posouzením.

Komise informuje členské státy prostřednictvím výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES.

2.   Agentura pravidelně aktualizuje seznam vnitrostátních kódů omezení. Vnitrostátní kódy omezení se užívají pouze pro ta omezení, která odrážejí konkrétní charakteristiky stávajícího železničního systému daného členského státu a jejich použití ve stejném významu v jiných členských státech je nepravděpodobné.

U druhů omezení, které nejsou uvedeny na seznamu podle odstavce 1, požádá vnitrostátní bezpečnostní orgán agenturu o zařazení nového kódu do seznamu vnitrostátních kódů omezení. Agentura žádost posoudí, přičemž ji konzultuje s dalšími vnitrostátními bezpečnostními orgány. Poté agentura případně zařadí nové omezení na seznam. Před zveřejněním pozměněného seznamu ho agentura předá Komisi spolu se žádostí o změnu a jejím posouzením.

Komise informuje členské státy prostřednictvím výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES.

3.   Ke kódům omezení od mezinárodních bezpečnostních orgánů se přistupuje stejně jako k vnitrostátním kódům omezení.

4.   Omezení, která nemají kód, se použijí pouze tam, kde je vzhledem k jejich zvláštní povaze nepravděpodobné, že by byla použita pro několik typů vozidel.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1.   Agentura zveřejní a aktualizuje pokyny k žádostem v rámci evropského registru povolených typů vozidel. Tyto pokyny kromě dalších informací obsahují pro každý parametr odkaz na ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu, kde jsou uvedeny požadavky pro tento parametr.

2.   Agentura nejpozději do osmnácti měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost předloží Komisi doporučení týkající se možného zařazení typů vozidel povolených před 19. červencem 2010 do registru a možné změny tohoto rozhodnutí na základě získaných zkušeností.

Článek 6

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije od 15. dubna 2012.

Článek 7

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Evropské agentuře pro železnice a členským státům.

V Bruselu dne 4. října 2011.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

SPECIFIKACE EVROPSKÉHO REGISTRU POVOLENÝCH TYPŮ VOZIDEL

1.   TYPY VOZIDEL, JEJICHŽ REGISTRACE JE NEPOVINNÁ

Typy vozidel povolené před 19. červencem 2010, u nichž nebyla po 19. červenci 2010 registrována žádná nová vozidla, mohou být v ERATV registrovány nepovinně.

Kromě toho lze nepovinně registrovat tyto typy vozidel:

vozidla, u nichž bylo uvedení do provozu povoleno před 19. červencem 2010 a bylo jim vydáno dodatečné povolení k uvedení do provozu podle článku 23 nebo 25 směrnice 2008/57/ES,

vozidla, u nichž bylo uvedení do provozu povoleno před 19. červencem 2010 a po modernizaci nebo obnově jim bylo uděleno nové povolení k uvedení do provozu,

vozidla pocházející ze třetích zemí a povolená na území EU na základě úmluvy COTIF 1999, konkrétně jejích příloh F a G nebo

vozidla pocházející ze třetích zemí a povolená na základě ustanovení čl. 21 odst. 11 směrnice 2008/57/ES.

V těchto čtyřech případech nepovinné registrace se zaznamenávané údaje mohou omezovat na parametry, které byly ověřovány při povolování typu.

Dočasná povolení, například povolení pro účely provozních a jiných zkoušek, se do ERATV nezaznamenávají.

2.   FUNKČNÍ STRUKTURA

2.1   Správa ERATV

Hostování a správu ERATV zajišťuje agentura. Agentura vytvoří uživatelské účty a na žádost vnitrostátních bezpečnostních orgánů přidělí přístupová práva v souladu s touto specifikací.

2.2   Adresa ERATV

ERATV je internetová aplikace. Adresu ERATV dá k dispozici agentura na svých webových stránkách.

2.3   Uživatelé a uživatelská přístupová práva

ERATV má tyto uživatele:

Uživatel

Přístupová práva

Přihlášení, uživatelské účty

Vnitrostátní bezpečnostní orgán kteréhokoli členského státu

Předkládání údajů vztahujících se k tomuto členskému státu, které má potvrdit agentura

Neomezené prohlížení veškerých údajů včetně těch, které ještě nebyly potvrzeny

Přihlášení uživatelským jménem a heslem

K dispozici se nedávají funkční ani anonymní účty. Pokud to vnitrostátní bezpečnostní orgán požaduje, vytvoří se několik účtů

Agentura

Potvrzování shody se specifikací a zveřejňování údajů poskytnutých vnitrostátními bezpečnostními orgány

Neomezené prohlížení veškerých údajů včetně těch, které ještě nebyly potvrzeny

Přihlášení uživatelským jménem a heslem

Veřejnost

Prohlížení potvrzených údajů

Nepoužije se

2.4   Rozhraní s externími systémy

Veškeré registrované (tj. potvrzené a zveřejněné) typy vozidel v ERATV jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto odkazy mohou být využívány externími aplikacemi.

Pozornost je třeba věnovat možnému propojení mezi ERATV a Evropským centrálním virtuálním registrem vozidel (ECVVR) (1).

2.5   Odkazy na jiné registry a databáze

Při vývoji ERATV agentura plně zohlední rozhraní s těmito registry a databázemi, včetně koordinovaných přechodných období:

vnitrostátní registry vozidel (2) a ECVVR: formát údajů o typu vozidla v ECVVR přesně odpovídá označení typu a případně verzím typu v ERATV,

registr infrastruktury (RINF) (3): seznamy parametrů a formát údajů RINF a ERATV si navzájem odpovídají včetně veškerých aktualizací nebo změn specifikací RINF a ERATV,

referenční dokument odkazující na vnitrostátní předpisy (článek 27 směrnice 2008/57/ES): jakmile je referenční dokument k dispozici, musí seznam parametrů uvedených v ERATV, u nichž se provádí posouzení shody s vnitrostátními předpisy, přesně odpovídat seznamu parametrů uvedených v referenčním dokumentu. ERATV nesmí umožňovat odkazování na parametry, které nejsou uvedeny v referenčním dokumentu.

2.6   Dostupnost

Obecně musí být ERATV dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, přičemž cílová dostupnost systému je 98 %. V případě selhání mimo běžnou pracovní dobu agentury se však obnova služby zajistí v další pracovní den následující po selhání. Během údržby musí být nedostupnost služby minimalizována.

2.7   Zabezpečení

Uživatelské účty a hesla vytvořené agenturou nesmí být sděleny třetí straně a musí být užívány výhradně v souladu s touto specifikací.

3.   TECHNICKÁ STRUKTURA

3.1   Struktura systému

ERATV je internetová aplikace, jejíž hostování a správu zajišťuje agentura.

ERATV je schopen pojmout úplné informace o 35 000 typů vozidel.

Uživatelé mají možnost připojení k ERATV prostřednictví standardního internetového připojení.

Struktura ERATV má podobu znázorněnou na obrázku:

Image

3.2   Požadavky na systém

Pro připojení k ERATV je nutný internetový prohlížeč a připojení k internetu.

4.   PROVOZNÍ REŽIM

ERATV má tyto provozní režimy:

Normální režim. V normálním režimu jsou k dispozici všechny funkce.

Režim údržby. V režimu údržby nemusí být ERATV uživatelům k dispozici.

5.   PRAVIDLA VKLÁDÁNÍ A PROHLÍŽENÍ ÚDAJŮ

5.1   Obecné zásady

Každý vnitrostátní bezpečnostní orgán předá informace týkající se povolení typů vozidel, která vydal.

ERATV obsahuje internetový nástroj pro výměnu informací mezi vnitrostátními bezpečnostními orgány a agenturou. Tento nástroj umožňuje následující výměnu informací:

1)

předávání údajů k zařazení do registru vnitrostátním bezpečnostním orgánem agentuře včetně:

a)

údajů týkajících se udělení povolení pro nový typ vozidla (v tomto případě poskytne vnitrostátní bezpečnostní orgán úplný soubor údajů, jak je stanoveno v příloze II);

b)

údajů týkajících se udělení povolení pro typ vozidla, který již byl v ERATV dříve registrován (v tomto případě poskytne vnitrostátní bezpečnostní orgán pouze údaje týkající se samotného povolení, tj. pole v oddílu 3 seznamu uvedeného v příloze II);

c)

údajů týkajících se opětovné aktivace stávajícího povolení (v tomto případě poskytne vnitrostátní bezpečnostní orgán pouze údaje týkající se polí, která je třeba změnit; sem nemusí patřit změny údajů týkající se vlastností vozidla);

d)

údajů týkajících se pozastavení stávajícího povolení (v tomto případě poskytne vnitrostátní bezpečnostní orgán pouze datum pozastavení);

e)

údajů týkajících se opětovné aktivace stávajícího povolení (v tomto případě poskytne vnitrostátní bezpečnostní orgán pouze údaje týkající se polí, která je třeba změnit), přičemž se rozlišuje mezi

opětovnou aktivací beze změny údajů,

opětovnou aktivací se změnou údajů (tyto údaje se nemusí vztahovat k vlastnostem vozidla);

f)

údajů týkajících se odnětí povolení;

g)

údajů týkajících se opravy chyby;

2)

zasílání žádostí o upřesnění údajů nebo opravu agenturou vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu;

3)

zasílání odpovědí vnitrostátního bezpečnostního orgánu na žádosti o upřesnění nebo opravu, které zašle agentura.

Vnitrostátní bezpečnostní orgány předávají údaje určené k aktualizaci registru prostřednictvím internetové aplikace a využívají k tomu standardizovaný internetový elektronický formulář, v němž vyplní příslušná pole podle přílohy II.

Agentura u údajů předložených vnitrostátním bezpečnostním orgánem ověří shodu s touto specifikací a údaje buď potvrdí, nebo požádá o upřesnění.

Pokud agentura usoudí, že údaje předložené vnitrostátním bezpečnostním orgánem nejsou v souladu s touto specifikací, zašle agentura vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu žádost o opravu nebo upřesnění předložených údajů.

Po každé aktualizaci údajů týkajících se typu vozidla systém vygeneruje potvrzení, které se odešle e-mailem uživatelům z vnitrostátního bezpečnostního orgánu, který údaje předložil, vnitrostátním bezpečnostním orgánům všech členských států, kde je tento typ povolen, a agentuře.

5.2   Předkládání údajů vnitrostátním bezpečnostním orgánem

5.2.1   Udělení povolení pro nový typ vozidla

Vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje agenturu o každém povolení nového typu vozidla do dvaceti (20) pracovních dní ode dne vydání povolení.

Agentura informace předložené vnitrostátním bezpečnostním orgánem zkontroluje a do dvaceti (20) pracovních dní ode dne, kdy tyto informace obdrží, je buď potvrdí a typu vozidla přidělí číslo podle přílohy III, nebo požádá o opravu či upřesnění. Aby nedocházelo k nezáměrnému zdvojování typů vozidel v ERATV, zkontroluje agentura na základě dostupných údajů v ERATV, zda daný typ již nebyl dříve registrován jiným členským státem.

Po potvrzení informací předložených vnitrostátním bezpečnostním orgánem agentura přidělí novému typu vozidla číslo. Pravidla pro přidělování čísla typu vozidla jsou uvedena v příloze III.

5.2.2   Udělení povolení typu vozidla, který již byl v ERATV dříve registrován

Vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje agenturu o každém povolení typu vozidla, který již byl v ERATV dříve registrován (např. typ povolený jiným členským státem) do dvaceti (20) pracovních dní ode dne vydání povolení.

Agentura informace předložené vnitrostátním bezpečnostním orgánem zkontroluje a do deseti (10) pracovních dní ode dne, kdy tyto informace obdrží, je buď potvrdí, nebo požádá o jejich opravu či upřesnění.

Po potvrzení informací předložených vnitrostátním bezpečnostním orgánem agentura doplní údaje týkající se tohoto typu vozidla o údaje vztahující se k povolení v členském státě zastoupeném vnitrostátním bezpečnostním orgánem, který toto povolení vydal.

5.2.3   Změna stávajícího povolení

Vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje agenturu o každé změně stávajícího povolení typu vozidla do dvaceti (20) pracovních dní ode dne změny povolení.

Agentura informace předložené vnitrostátním bezpečnostním orgánem zkontroluje a do deseti (10) pracovních dní ode dne, kdy tyto informace obdrží, je buď potvrdí, nebo požádá o jejich opravu či upřesnění. Agentura především zkontroluje, zda požadované změny skutečně spočívají ve změně povolení stávajícího typu (např. změna podmínek povolení, změna certifikátu přezkoušení typu) a nepředstavují nový typ vozidla.

Po potvrzení informací předložených vnitrostátním bezpečnostním orgánem agentura informace zveřejní.

5.2.4   Pozastavení

Vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje agenturu o každém pozastavení stávajícího povolení typu vozidla do pěti (5) pracovních dní ode dne pozastavení povolení.

Agentura informace předložené vnitrostátním bezpečnostním orgánem zkontroluje a do pěti (5) pracovních dní ode dne, kdy tyto informace obdrží, je buď potvrdí, nebo požádá o jejich opravu či upřesnění.

5.2.5   Opětovná aktivace beze změny

Vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje agenturu o každé opětovné aktivaci dříve pozastaveného povolení typu vozidla do dvaceti (20) pracovních dní ode dne opětovné aktivace povolení. Vnitrostátní bezpečnostní orgán potvrdí, že původní povolení je opětovně aktivováno beze změn.

Agentura informace předložené vnitrostátním bezpečnostním orgánem zkontroluje a do deseti (10) pracovních dní ode dne, kdy tyto informace obdrží, je buď potvrdí, nebo požádá o jejich opravu či upřesnění.

5.2.6   Opětovná aktivace se změnou

Vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje agenturu o každé opětovné aktivaci dříve pozastaveného povolení typu vozidla do dvaceti (20) pracovních dní ode dne opětovné aktivace povolení. Vnitrostátní bezpečnostní orgán uvede, že opětovná aktivace je spojena se změnou původního povolení. Vnitrostátní bezpečnostní orgán předloží informace týkající se této změny.

Pro změnu povolení se použije postup uvedený výše v bodě 5.2.3.

5.2.7   Odnětí

Vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje agenturu o každém odnětí stávajícího povolení typu vozidla do pěti (5) pracovních dní ode dne odnětí povolení.

Agentura informace předložené vnitrostátním bezpečnostním orgánem zkontroluje a do pěti (5) pracovních dní ode dne, kdy tyto informace obdrží, je buď potvrdí, nebo požádá o jejich opravu či upřesnění.

V případech, kdy je pro povolení stanovena doba platnosti, počítačový systém na základě doby platnosti uvedené příslušným vnitrostátním bezpečnostním orgánem automaticky změní stav povolení na „doba platnosti vypršela“.

5.2.8   Změna povolení, která může vést ke změně registrovaného typu vozidla

Před podáním žádosti o změnu, která může vést ke změně registrovaného typu vozidla, koordinuje vnitrostátní bezpečnostní orgán postup s vnitrostátními bezpečnostními orgány, které udělily tomuto registrovanému typu povolení, a zejména s orgány, které daný typ v ERATV registrovaly.

5.3   Vkládání nebo změna údajů agenturou

Agentura obvykle žádné údaje do registru nezadává. Údaje dodávají vnitrostátní bezpečnostní orgány a úloha agentury spočívá pouze v jejich potvrzení a zveřejnění.

Za mimořádných okolností, například pokud není z technických důvodů možné řídit se obvyklým postupem, může agentura na základě žádosti vnitrostátního bezpečnostního orgánu údaje do ERATV vložit nebo je změnit. V tomto případě vnitrostátní bezpečnostní orgán, který o vložení nebo změnu údajů požádal, údaje vložené nebo změněné agenturou potvrdí a agentura postup řádně zdokumentuje. Pro vkládání údajů do ERATV platí lhůty uvedené v oddíle 5.2.

5.4   Zveřejňování údajů agenturou

Agentura zajistí veřejný přístup k údajům, které byly potvrzeny.

5.5   Opravy chyb v předložených údajích

ERATV umožňuje opravy chyb ve vložených údajích. Pokud je chyba opravena, je v ERATV uvedeno datum opravy.

5.6   Možnosti vyhledávání a sestav

ERATV umožňuje tyto sestavy:

1)

Pro vnitrostátní bezpečnostní orgány a agenturu

Informace uvedené v příloze II, které předloží jakýkoli vnitrostátní bezpečnostní orgán a které nejsou potvrzeny agenturou, a to pro všechny typy vozidel s aktivním, pozastaveným nebo odňatým povolením (včetně povolení, u nichž vypršela doba platnosti), pokud jsou tyto informace uchovávány v historii záznamů.

Veškeré sestavy, které jsou k dispozici veřejnosti

2)

Pro veřejnost

Informace uvedené v příloze II, které předloží jakýkoli vnitrostátní bezpečnostní orgán a které jsou potvrzeny agenturou, a to pro všechny typy vozidel s aktivním, pozastaveným nebo odňatým povolením (včetně povolení, u nichž vypršela doba platnosti), pokud jsou tyto informace uchovávány v historii záznamů.

ERATV umožňuje veřejnosti vyhledávání alespoň podle těchto kritérií a jakékoli jejich kombinace:

podle kódu typu,

podle názvu typu nebo jeho části,

podle názvu výrobce nebo jeho části,

podle kategorie/skupiny vozidel,

podle TSI, jimž typ vyhovuje,

podle členského státu nebo kombinace členských států, kde je typ vozidla povolen,

podle stavu povolení,

podle kterékoli technické vlastnosti.

U technických vlastností kritéria vyhledávání případně umožní zadání určitého rozsahu.

5.7   Historie záznamů

ERATV uchovává úplnou historii všech změn vztahujících se k registrovanému typu vozidla, včetně oprav chyb, žádostí o upřesnění a odpovědí, po dobu 10 let ode dne odnětí povolení ve všech členských státech, nebo po dobu 10 let ode dne odnětí registrace ve vnitrostátním registru vozidel podle toho, která ze skutečností nastane později.

5.8   Automatické oznámení změn

Po změně, pozastavení, opětovné aktivaci nebo odnětí povolení typu vozidla počítačový systém odešle vnitrostátním bezpečnostním orgánům všech členských států, kde je typ vozidla povolen, automatický e-mail s informací o změně.

Pokud je u povolení stanovena doba platnosti, odešle počítačový systém příslušnému vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu automatický e-mail s informací o blížícím se datu vypršení doby platnosti, a to tři (3) měsíce před tímto datem.

6.   GLOSÁŘ

Pojem nebo zkratka

Definice

Vozidlo

Železniční vozidlo definované v čl. 2 písm. c) směrnice 2008/57/ES

Typ

Typ vozidla definovaný v čl. 2 písm. w) směrnice 2008/57/ES. Typ musí odrážet jednotku, která byla předmětem posouzení shody a povolení. Touto jednotkou může být jedno vozidlo, souprava vozidel nebo vlaková souprava.

Verze

Verze typu uvedená v certifikátu přezkoušení typu

Výrobce

Fyzická nebo právnická osoba, která vyrobí vozidlo nebo si ho nechá navrhnout nebo vyrobit a poté toto vozidlo uvede na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou. Uvedení jména výrobce v ERATV slouží pouze pro informační účely a nemá vliv na práva duševního vlastnictví, smluvní povinnosti ani občanskoprávní odpovědnost.

Držitel povolení

Subjekt, který požádal o povolení typu vozidla a toto povolení obdržel.

Omezení

Jakákoli podmínka nebo omezení uvedené v povolení typu vozidla, které se týká uvádění všech vozidel odpovídajících tomuto typu do provozu nebo jejich užívání. K omezením nepatří technické vlastnosti uvedené v oddíle 4 přílohy II (seznam a formát parametrů).

Změna povolení

Rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu o nutnosti změny některých podmínek týkajících se povolení typu vozidla, které tento vnitrostátní bezpečnostní orgán dříve vydal. Změnou povolení může být mimo jiné omezení, změna doby platnosti nebo obnovení povolení po změně předpisů.

Pozastavení povolení

Rozhodnutí přijaté vnitrostátním bezpečnostním orgánem, jímž se dočasně ruší platnost povolení typu vozidla a na jehož základě nelze udělit povolení k uvedení do provozu pro vozidla odpovídající tomuto typu, a to až do doby, než jsou zanalyzovány příčiny, které k pozastavení vedly. Pozastavení povolení typu vozidla neplatí pro vozidla, která jsou již v provozu.

Opětovná aktivace povolení

Rozhodnutí přijaté vnitrostátním bezpečnostním orgánem, jímž se ruší pozastavení dříve vydaného povolení.

Odnětí povolení

Rozhodnutí přijaté vnitrostátním bezpečnostním orgánem, jímž se ruší platnost povolení typu vozidla a na jehož základě nelze udělit povolení k uvedení do provozu pro vozidla odpovídající tomuto typu. Odnětí povolení typu vozidla neplatí pro vozidla, která jsou již v provozu.

Chyba

Sdělené nebo zveřejněné údaje, které neodpovídají danému povolení typu vozidla. Na změnu povolení se tato definice nevztahuje.


(1)  Jak je stanoveno v rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30).

(2)  Jak je stanoveno v rozhodnutí 2007/756/ES.

(3)  Jak je stanoveno v prováděcím rozhodnutí Komise o společných specifikacích registru železniční infrastruktury 2011/633/EU ze dne 15. září 2011 (Úř. věst. L 256, 1.10.2011, s. 1).


PŘÍLOHA II

REGISTROVANÉ ÚDAJE A JEJICH FORMÁT

ERATV pro každý povolený typ vozidla obsahuje tyto údaje:

označení typu,

výrobce,

shoda s TSI,

povolení udělená v různých členských státech včetně obecných informací o těchto povoleních, jejich stavu (aktivní, pozastavená nebo odňatá), seznam parametrů, u nichž byla kontrolována shoda s vnitrostátními předpisy,

technické vlastnosti.

V ERATV je třeba registrovat níže uvedené údaje v uvedeném formátu. To, které údaje je třeba registrovat, závisí na kategorii vozidla, jak je uvedeno níže.

U parametrů souvisejících s technickými vlastnostmi se zadávají hodnoty uvedené v technické dokumentaci přiložené k certifikátu přezkoušení typu.

V případě, že je možných hodnot některého parametru pouze předem definovaný počet, seznam těchto hodnot vede a aktualizuje agentura.

U typů vozidel, které nevyhovují platným TSI, může vnitrostátní bezpečnostní orgán, jenž udělil povolení typu, omezit předepsané informace o technických vlastnostech uvedených v oddíle 4 níže na parametry, které byly zkontrolovány na základě platných předpisů.

Parametr

Formát údajů

Platnost pro kategorie vozidel (Ano, Ne, Volitelně, Otevřený bod)

1.

Hnací vozidla

2.

Tažená vozidla pro cestující

3.

Nákladní vozy

4.

Zvláštní vozidla

0

Označení typu

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

0.1

ID TYPU

[číslo] XX-XXX-XXXX-X (podle přílohy III)

A

A

A

A

0.2

Verze, které jsou součástí typu

[číslo] XXX + [řetězec znaků] (podle přílohy III)

A

A

A

A

0.3

Datum vložení do ERATV

[datum] DD-MM-RRRR

A

A

A

A

1

Obecné informace

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

1.1

Název typu

[řetězec znaků] (max. 256 znaků)

V

V

V

V

1.2

Další název typu

[řetězec znaků] (max. 256 znaků)

V

V

V

V

1.3

Název výrobce

[řetězec znaků] (max. 256 znaků) Výběr z předem definovaného seznamu, možnost přidávat nové výrobce

A

A

A

A

1.4

Kategorie

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (podle přílohy III)

A

A

A

A

1.5

Skupina

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (podle přílohy III)

A

A

A

A

2

Shoda s TSI

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

2.1

Shoda s TSI

Pro každou TSI:

[řetězec znaků] A/N/Částečně/Neplatí Výběr z předem definovaného seznamu TSI vztahujících se k vozidlu (aktuálně v platnosti i platných dříve) (možno vybrat více položek)

A

A

A

A

2.2

Odkaz na „certifikáty ES přezkoušení typu“ (pokud se použije modul SB) nebo „certifikáty ES přezkoušení konstrukce“ (pokud se použije modul SH1)

[řetězec znaků] (možnost uvést několik certifikátů, např. certifikát pro subsystém kolejových vozidel, certifikát pro řízení a zabezpečení apod.)

A

A

A

A

2.3

Relevantní zvláštní případy (zvláštní případy, pro které byla posuzována shoda)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek) na základě TSI (pro každou TSI označenou A nebo Č)

A

A

A

A

2.4

Oddíly TSI, které nejsou dodrženy

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek) na základě TSI (pro každou TSI označenou Č)

A

A

A

A

3

Povolení

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

3.1

Povolení v

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

3.1.1

Členský stát, který povolení vydal

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu Použijí se kódy úředně zveřejněné a aktualizované na webových stránkách EU v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů

A

A

A

A

3.1.2

Současný stav

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

3.1.2.1

Stav

[řetězec znaků] + [datum] Pole automaticky vyplňované systémem. Možnosti: Aktivní, Pozastaveno DD-MM-RRRR, Odňato DD-MM-RRRR, Doba platnosti vypršela DD-MM-RRRR

A

A

A

A

3.1.2.2

Platnost povolení (pokud je stanovena)

[datum] DD-MM-RRRR

A

A

A

A

3.1.2.3

Omezení s kódem

[řetězec znaků] Kód přidělený agenturou

A

A

A

A

3.1.2.4

Omezení bez kódu

[řetězec znaků]

A

A

A

A

3.1.3

Historie

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

3.1.3.1

Původní povolení

Nadpis (žádné údaje)

A

A

A

A

3.1.3.1.1

Datum

[datum] DD-MM-RRRR

A

A

A

A

3.1.3.1.2

Držitel povolení

[řetězec znaků] (max. 256 znaků) Výběr z předem definovaného seznamu, možnost přidávat nové organizace

A

A

A

A

3.1.3.1.3

Odkaz na povolení

[řetězec znaků] (EIČ)

A

A

A

A

3.1.3.1.4

Odkazy na vnitrostátní certifikáty (pokud existují)

[řetězec znaků]

A

A

A

A

3.1.3.1.5

Parametry, u nichž byla posuzována shoda s platnými vnitrostátními předpisy

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek) na základě rozhodnutí Komise 2009/965/ES

A

A

A

A

3.1.3.1.6

Poznámky

[řetězec znaků] (max. 1 024 znaků)

V

V

V

V

3.1.3.X

Změna povolení

Nadpis (žádné údaje) (X je postupně se zvyšující číslo počínaje číslem 2, přičemž toto číslo odpovídá počtu vydaných změn povolení typu)

A

A

A

A

3.1.3.X.1

Druh změny

[řetězec znaků] Text z předem definovaného seznamu (změna, pozastavení, opětovná aktivace, odnětí)

A

A

A

A

3.1.3.X.2

Datum

[datum] DD-MM-RRRR

A

A

A

A

3.1.3.X.3

Držitel povolení (přichází-li v úvahu)

[řetězec znaků] (max. 256 znaků) Výběr z předem definovaného seznamu, možnost přidávat nové organizace

A

A

A

A

3.1.3.X.4

Odkaz na změnu povolení

[řetězec znaků]

A

A

A

A

3.1.3.X.5

Odkazy na vnitrostátní certifikáty (pokud existují)

[řetězec znaků]

A

A

A

A

3.1.3.X.6

Platné vnitrostátní předpisy (pokud existují)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek) na základě rozhodnutí Komise 2009/965/ES

A

A

A

A

3.1.3.X.7

Poznámky

[řetězec znaků] (max. 1 024 znaků)

V

V

V

V

3.X

Povolení v

Nadpis (žádné údaje) (X je číslo od 2 výše, které se postupně zvyšuje o 1 pokaždé, když je pro tento typ uděleno povolení (včetně pozastavených a odňatých povolení)). Tento oddíl obsahuje stejná pole jako 3.1

A

A

A

A

4

Technické vlastnosti vozidla

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.1

Obecné technické vlastnosti

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.1.1

Počet kabin strojvedoucího

[číslo] 0/1/2

A

A

A

A

4.1.2

Rychlost

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.1.2.1

Maximální konstrukční rychlost

[číslo] km/h

A

A

A

A

4.1.2.2

Maximální rychlost prázdného vozidla

[číslo] km/h

N

N

A

N

4.1.3

Rozchod dvojkolí

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.1.4

Podmínky užívání z hlediska řazení vlaku

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

N

A

4.1.5

Maximální počet vlakových souprav nebo lokomotiv spojených při vícečlenném řízení

[číslo]

A

N

N

N

4.1.6

Počet jednotek v soupravě nákladních vagónů (pouze u skupiny „souprava nákladních vagónů“)

[číslo]

N

N

A

N

4.1.7

Označení písmeny

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (podle přílohy P PŘD TSI)

N

N

A

N

4.1.8

Typ splňuje nezbytné požadavky pro to, aby povolení vozidla udělené v jednom členském státě platilo v jiných členských státech

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.1.9

Nebezpečné zboží, pro něž je vozidlo vhodné (kód cisterny)

[řetězec znaků] Kód cisterny

N

N

A

N

4.1.10

Kategorie konstrukce

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.2

Kinematický obrys vozidla

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.2.1

Kinematický obrys vozidla (interoperabilní obrys)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (více než jedna možnost) (seznam se bude u různých kategorií lišit podle příslušné TSI)

A

A

A

A

4.2.2

Kinematický obrys vozidla (jiné obrysy posuzované kinematickou metodou)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (více než jedna možnost)

V

V

V

V

4.3

Podmínky prostředí

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.3.1

Teplotní rozsah

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.3.2

Výškový rozsah

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

N

A

4.3.3

Sníh, led a kroupy

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

N

A

4.3.4

Nabírání štěrku (pouze u vozidel s v ≥ 190 km/h)

Otevřený bod

OB

OB

N

N

4.4

Požární bezpečnost

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.4.1

Kategorie požární bezpečnosti

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

N

A

4.5

Konstrukční hmotnost a zatížení

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.5.1

Přípustné užitečné zatížení pro různé kategorie tratí

[číslo] t pro kategorii trati [řetězec znaků]

OB

OB

A

OB

4.5.2

Konstrukční hmotnost

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.5.2.1

Konstrukční hmotnost v pracovním stavu

[číslo] kg

A

A

V

A

4.5.2.2

Konstrukční hmotnost při obvyklém užitečném zatížení

[číslo] kg

A

A

V

A

4.5.2.3

Konstrukční hmotnost při výjimečném užitečném zatížení

[číslo] kg

A

A

N

A

4.5.3

Statické zatížení na nápravu

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statické zatížení na nápravu v pracovním stavu

[číslo] kg

A

A

V

A

4.5.3.2

Statické zatížení na nápravu při obvyklém užitečném zatížení / maximálním užitečném zatížení u nákladních vagónů

[číslo] kg

A

A

V

A

4.5.3.3

Statické zatížení na nápravu při výjimečném užitečném zatížení

[číslo] kg

A

A

N

A

4.5.4

Kvazistatická vodící síla (pokud přesahuje mezní hodnotu uvedenou v TSI nebo není uvedena v TSI)

[číslo] kN

A

A

N

A

4.6

Dynamické chování kolejového vozidla

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.6.1

Nedostatečné převýšení (maximální nevyrovnané boční zrychlení), pro které bylo vozidlo posuzováno

[číslo] mm

U vozidel s dvojím rozchodem je třeba uvést hodnoty pro oba rozchody.

A

A

V

A

4.6.2

Vozidlo vybavené systémem pro vyrovnávání nedostatečného převýšení (vozidlo s naklápěcí skříní)

[booleovské pole] A/N

A

A

A

A

4.6.3

Provozní mezní hodnoty ekvivalentní konicity (nebo opotřebeného profilu kola), pro něž bylo vozidlo zkoušeno

Otevřený bod

OB

OB

OB

OB

4.7

Brzdění

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.1

Maximální zpomalení vlaku

[číslo] m/s2

A

N

N

A

4.7.2

Provozní brzdění

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.2.1

Účinnost brzd při velkém prudkém sklonu a obvyklém užitečném zatížení

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Referenční případ z TSI

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.7.2.1.2

Rychlost (pokud není uveden referenční případ)

[číslo] km/h

A

A

A

A

4.7.2.1.3

Sklon (pokud není uveden referenční případ)

[číslo] ‰ (mm/m)

A

A

A

A

4.7.2.1.4

Vzdálenost (pokud není uveden referenční případ)

[číslo] km

A

A

A

A

4.7.2.1.5

Čas (pokud není uvedena vzdálenost) (pokud není uveden referenční případ)

[číslo] min

A

A

A

A

4.7.3

Zajišťovací brzda

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.3.1

Všechna vozidla tohoto typu musí být vybavena zajišťovací brzdou (zajišťovací brzda povinná pro vozidla tohoto typu)

[booleovské pole] A/N

N

N

A

A

4.7.3.2

Typ zajišťovací brzdy (pokud je jí vozidlo vybaveno)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.7.3.3

Maximální sklon, na němž je jednotka zajištěna pouze zajišťovací brzdou (pokud je jí vozidlo vybaveno)

[číslo] ‰ (mm/m)

A

A

A

A

4.7.4

Brzdný systém, jímž je vozidlo vybaveno

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.4.1

Vířivá brzda

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Vozidlo vybaveno vířivou brzdou

[booleovské pole] A/N

A

A

N

A

4.7.4.1.2

Možnost zabránit použití vířivé brzdy (pouze je-li vozidlo vířivou brzdou vybaveno)

[booleovské pole] A/N

A

A

N

A

4.7.4.2

Magnetická brzda

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Vozidlo vybaveno magnetickou brzdou

[booleovské pole] A/N

A

A

N

A

4.7.4.2.2

Možnost zabránit použití magnetické brzdy (pouze je-li vozidlo magnetickou brzdou vybaveno)

[booleovské pole] A/N

A

A

N

A

4.7.4.3

Rekuperační brzda (pouze u vozidel s elektrickou trakcí)

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Vozidlo vybaveno rekuperační brzdou

[booleovské pole] A/N

A

N

N

A

4.7.4.3.2

Možnost zabránit použití rekuperační brzdy (pouze je-li vozidlo rekuperační brzdou vybaveno)

[booleovské pole] A/N

A

N

N

A

4.8

Geometrické vlastnosti

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.8.1

Délka vozidla

[číslo] m

A

A

A

A

4.8.2

Minimální provozní průměr kola

[číslo] mm

A

A

A

A

4.8.3

Posunovací omezení

[booleovské pole] A/N

N

N

A

N

4.8.4

Minimální poloměr horizontálního oblouku

[číslo] m

A

A

A

A

4.8.5

Minimální poloměr konvexního vertikálního oblouku

[číslo] m

V

V

V

V

4.8.6

Minimální poloměr konkávního vertikálního oblouku

[číslo] m

V

V

V

V

4.8.7

Výška nakládací plošiny (u plošinových vozů a kombinované přepravy)

[číslo] mm

N

N

A

N

4.8.8

Vhodnost pro přepravu na trajektech

[booleovské pole] A/N

A

A

A

A

4.9

Zařízení

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.9.1

Typ koncového spřáhla (s uvedením tahové a tlakové síly)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

A

A

4.9.2

Monitorování stavu nápravových ložisek (detekce zahřívání skříní nápravových ložisek)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

A

A

4.9.3

Mazání okolků

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.9.3.1

Vozidlo vybaveno mazáním okolků

[booleovské pole] A/N

A

A

N

A

4.9.3.2

Možnost zabránit použití mazacího zařízení (pouze je-li vozidlo mazáním okolků vybaveno)

[booleovské pole] A/N

A

N

N

A

4.10

Dodávky energie

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.10.1

Systém dodávky energie

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

N

A

4.10.2

Maximální výkon (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno)

[číslo] kW pro [automaticky předvyplněný systém dodávky energie]

V

V

N

V

4.10.3

Maximální jmenovitý proud z trolejového vedení (uvádí se pro každý systém dodávky elektrické energie, pro který je vozidlo vybaveno)

[číslo] A pro [Automaticky předvyplněné napětí]

A

A

N

A

4.10.4

Maximální proud při stání na jeden sběrač (uvádí se pro každý systém se stejnosměrným proudem, pro který je vozidlo vybaveno)

[číslo] A pro [Automaticky předvyplněné napětí]

A

A

N

A

4.10.5

Výška interakce sběrače s trolejovým vedením (nad temenem kolejnice) (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno)

[číslo] Od [m] do [m] (na dvě desetinná místa)

A

A

N

A

4.10.6

Hlava sběrače (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno)

[řetězec znaků] pro [automaticky předvyplněný systém dodávky energie]

Z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

N

A

4.10.7

Počet sběračů v kontaktu s nadzemním trolejovým vedením (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno)

[číslo]

A

A

N

A

4.10.8

Nejkratší vzdálenost mezi dvěma sběrači v kontaktu s nadzemním trolejovým vedením (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno; uvádí se pro jednočlenné a případně i vícečlenné řízení) (pouze pokud je počet vztyčených sběračů vyšší než 1)

[číslo] [m]

A

A

N

A

4.10.9

Typ nadzemního trolejového vedení použitého při zkoušce výkonu odběru proudu (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno) (pouze pokud je počet vztyčených sběračů vyšší než 1)

[řetězec znaků] pro [automaticky předvyplněný systém dodávky energie]

Z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

N

N

A

4.10.10

Materiál sběrné lišty sběrače, kterým vozidlo může být vybaveno (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno)

[řetězec znaků] pro [automaticky předvyplněný systém dodávky energie]

Z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

N

A

4.10.11

Instalováno automatické stahovací zařízení (uvádí se pro každý systém dodávky energie, pro který je vozidlo vybaveno)

[booleovské pole] A/N

A

A

N

A

4.10.12

Na palubě je pro účely účtování instalováno měření spotřeby energie splňující požadavky TSI

[booleovské pole] A/N

A

A

N

A

4.11

Vlastnosti související s hlučností

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.11.1

Hladina hluku projíždějícího vozidla (dB(A))

[číslo] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.2

Hladina hluku projíždějícího vozidla byla měřena za referenčních podmínek

[booleovské pole] A/N

A

A

A

A

4.11.3

Hladina hluku při stání (dB(A))

[číslo] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.4

Hladina hluku při rozjezdu (dB(A))

[číslo] (dB(A))

V

N

N

V

4.12

Vlastnosti související s cestujícími

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.12.1

Obecné vlastnosti související s cestujícími

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.12.1.1

Počet pevných sedadel

Od [číslo] do [číslo]

V

V

N

N

4.12.1.2

Počet toalet

[číslo]

V

V

N

N

4.12.1.3

Počet míst na spaní

Od [číslo] do [číslo]

V

V

N

N

4.12.2

Vlastnosti související s osobami s omezenou schopností pohybu

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.12.2.1

Počet vyhrazených sedadel

Od [číslo] do [číslo]

A

A

N

N

4.12.2.2

Počet míst pro invalidní vozíky

Od [číslo] do [číslo]

A

A

N

N

4.12.2.3

Počet toalet přístupných osobám s omezenou schopností pohybu

[číslo]

A

A

N

N

4.12.2.4

Počet míst na spaní přístupných pro invalidní vozíky

Od [číslo] do [číslo]

A

A

N

N

4.12.3

Nastupování a vystupování cestujících

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.12.3.1

Výška nástupiště, pro kterou je vozidlo konstruováno

[číslo] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

N

N

4.12.3.2

Popis případných integrovaných pomocných zařízení pro nastupování

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

N

N

4.12.3.3

Popis přenosných pomocných zařízení pro nastupování, pokud jsou zohledněna v návrhu vozidla za účelem splnění požadavků TSI týkajících se osob s omezenou schopností pohybu

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (možno vybrat více položek)

A

A

N

N

4.13

Zařízení pro řízení a zabezpečení (pouze u vozidel s kabinou strojvedoucího)

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.13.1

Zabezpečení

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.13.1.1

Palubní zařízení ETCS a jeho úroveň

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.13.1.2

ETCS základní verze (x.y). Pokud verze není plně kompatibilní, bude to uvedeno v závorce

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.13.1.3

Palubní zařízení ETCS pro příjem informací s funkcí mezilehlého přenosu prostřednictvím smyčky nebo GSM-R

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.13.1.4

Zavedeny vnitrostátní aplikace ETCS (NID_XUSER paketu č. 44)

[číslo] Z předem definovaného seznamu podle seznamu proměnných ETCS (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.13.1.5

Instalovány vlakové zabezpečovací systémy a řídící a výstražné systémy třídy B nebo jiné (systém a případně verze)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.13.1.6

Zvláštní podmínky pro palubní zařízení pro přepnutí mezi různými systémy vlakového zabezpečení, řídícími a výstražnými systémy

[řetězec znaků] Z kombinace palubních systémů („Systém XX“/„Systém YY“) (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.13.2

Rádio

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.13.2.1

Palubní zařízení GSM-R a jeho verze (FRS a SRS)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu

A

A

A

A

4.13.2.2

Počet mobilních sad GSM-R k přenosu dat v kabině strojvedoucího

[číslo]: 0, 1, 2 nebo 3

A

A

A

A

4.13.2.3

Instalované rádiové systémy třídy B nebo jiné (systém a případně verze)

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.13.2.4

Zvláštní podmínky pro palubní zařízení pro přepínání mezi různými rádiovými systémy

[řetězec znaků] Z kombinace palubních systémů („Systém XX“/„Systém YY“) (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.14

Kompatibilita se systémy detekce vlaků

Nadpis (žádné údaje)

 

 

 

 

4.14.1

Typ systému detekce vlaků, pro nějž bylo vozidlo konstruováno a posuzováno

[řetězec znaků] Výběr z předem definovaného seznamu (více než jedna možnost)

A

A

A

A

4.14.2

Podrobné vlastnosti vozidla související s kompatibilitou se systémy detekce vlaků

Nadpis (žádné údaje)

A

A

A

A

4.14.2.1

Maximální vzdálenost mezi sousedními nápravami

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.2

Minimální vzdálenost mezi sousedními nápravami

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.3

Vzdálenost mezi první a poslední nápravou

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.4

Maximální délka čela vozidla

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.5

Minimální šířka obruče kola

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.6

Minimální průměr kola

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.7

Minimální tloušťka okolku

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.8

Minimální výška okolku

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.9

Maximální výška okolku

[číslo] mm

A

A

A

A

4.14.2.10

Minimální hmotnost na nápravu

[číslo] t

A

A

A

A

4.14.2.11

Volný prostor mezi koly bez kovových a indukčních součástí

Otevřený bod

OB

OB

OB

OB

4.14.2.12

Kola jsou z feromagnetického materiálu

[booleovské pole] A/N

A

A

A

A

4.14.2.13

Maximální posyp pískem

[číslo] g za [číslo] s

A

N

N

A

4.14.2.14

Možnost zabránit použití posypu pískem

A/N

A

N

N

A

4.14.2.15

Kovová hmota vozidla

Otevřený bod

OB

OB

OB

OB

4.14.2.16

Maximální impedance mezi dvěma protilehlými koly dvojkolí

[číslo] Ω

A

A

A

A

4.14.2.17

Minimální impedance vozidla (mezi koly a sběračem) (pouze u vozidel vybavených na stejnosměrné napětí 1 500 V nebo 3 000 V)

[číslo] Ω pro [číslo] Hz (je možný více než jeden řádek)

A

N

N

A

4.14.2.18

Elektromagnetické interference způsobené zpětným proudem v kolejnicích

Otevřený bod

OB

OB

OB

OB

4.14.2.19

Elektromagnetické emise vlaku s ohledem na kompatibilitu se systémy detekce vlaků

Otevřený bod

OB

OB

OB

OB

Poznámky:

1.

Pokud je parametr definován v příslušné TSI, při ověřování se posuzuje hodnota parametru zde uvedená.

2.

Předem definované seznamy vede a aktualizuje agentura v souladu s platnými TSI, včetně TSI, které mohou být použity v přechodném období.

3.

U parametrů označených „otevřený bod“ se nevkládají žádné údaje, dokud není „otevřený bod“ v příslušné TSI uzavřen.

4.

U parametrů označených jako „volitelné“ záleží na rozhodnutí žadatele o povolení typu, zda údaje vloží.

5.

Pole 0.1–0.3 vyplní agentura.


PŘÍLOHA III

STRUKTURA ČÍSLA TYPU

Každému typu vozidla je přiděleno číslo skládající se z 10 číslic, které má tuto strukturu:

XX

XXX

XXXX

X

Kategorie

Řada

(Platforma)

Přírůstkové číslo

Kontrolní číslice

Skupina

 

 

 

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

Kde

Pole 1 (1. a 2. číslice) se přiděluje podle kategorie a skupiny typu vozidla na základě této tabulky:

Kód

Kategorie

Skupina

11

Hnací vozidla

Lokomotiva

12

Vyhrazeno

13

Osobní vlaková souprava s vlastním pohonem (včetně motorových vozů)

14

Vyhrazeno

15

Nákladní vlaková souprava s vlastním pohonem

16

Vyhrazeno

17

Posunovací lokomotiva

18

Vyhrazeno

19

Jiné (tramvaje, lehká železniční vozidla apod.)

31

Tažená vozidla pro cestující

Osobní vůz (včetně lůžkového vozu, restauračního vozu apod.)

32

Vyhrazeno

33

Zavazadlový vůz

34

Vyhrazeno

35

Vůz pro přepravu automobilů

36

Vyhrazeno

37

Vůz pro zajišťování služeb (např. kuchyňský)

38

Vyhrazeno

39

Pevná souprava osobních vozů

40

Vyhrazeno

41

Jiné

42–49

Vyhrazeno

51

Nákladní vozy (tažené)

Nákladní vůz

52

Vyhrazeno

53

Pevná souprava nákladních vozů

54–59

Vyhrazeno

71

Zvláštní vozidla

Zvláštní vozidlo s vlastním pohonem

72

Vyhrazeno

73

Tažené zvláštní vozidlo

74–79

Vyhrazeno

Pole 2 (3. až 5. číslice) se přiděluje na základě řady, do níž typ vozidla patří. U nových řad (tj. řad, které ještě v ERATV nejsou registrovány) se číslice postupně zvyšují o jednu jednotku pokaždé, když agentura obdrží žádost o registraci typu vozidla patřícího do této řady.

Pole 3 (6. až 9. číslice) je číslo postupně se zvyšující o jednu jednotku pokaždé, když agentura obdrží žádost o registraci typu vozidla patřícího do dané řady.

Pole 4 (10. číslice) je kontrolní číslice určená následujícím způsobem (Luhnovým algoritmem nebo modulem 10):

číslice na sudých pozicích základního čísla (1. až 9. pole, počítáno zprava) se převezmou ve své vlastní desítkové hodnotě,

číslice na lichých pozicích základního čísla (počítáno zprava) se vynásobí 2,

potom se stanoví součet tvořený číslicemi v sudých pozicích a všemi číslicemi, které tvoří dílčí součiny získané z lichých pozic,

číslice na místě jednotek tohoto součtu se zaznamená,

kontrolní číslici tvoří desítkový doplněk této číslice; jestliže je tato číslice na místě jednotek nula, pak bude kontrolní číslice také nula.

Příklady výpočtu kontrolní číslice

1 -

Nechť je základní číslo

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Součet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 2.

Kontrolní číslice tedy je 8 a ze základního čísla se stává registrační číslo 33 844 7961 - 8.

2 -

Nechť je základní číslo

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Součet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 0.

Kontrolní číslice tedy je 0 a ze základního čísla se stává registrační číslo 31 513 3204 - 0.

Pokud certifikát přezkoušení typu nebo certifikát přezkoušení konstrukce platí pro více než jednu verzi typu vozidla, každá z těchto verzí se označí přírůstkovým číslem o třech číslicích.


Top