Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (oznámeno pod číslem C(2012) 7325) Text s významem pro EHP
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; Implicitně zrušeno 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/3


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. listopadu 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému

(oznámeno pod číslem C(2012) 7325)

(Text s významem pro EHP)

(2012/696/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská agentura pro železnice vydala dne 16. dubna 2012 doporučení ERA/REC/03-2012/ERTMS. Toto rozhodnutí se na uvedeném doporučení zakládá.

(2)

Odvětví požádalo o vytvoření doplňkových funkcí pro evropský systém řízení železničního provozu / evropský vlakový zabezpečovací systém (dále jen „ERTMS/ETCS“) s cílem usnadnit rychlé zavedení systému ETCS na stávajících konvenčních tratích a tento požadavek byl zakotven v memorandu o porozumění, které v červenci 2008 podepsala Evropská komise s odvětvovými sdruženími. Tímto rozhodnutím by tyto doplňkové funkce měly být zahrnuty do nové základní specifikace nazvané „základní specifikace 3“, jež žadatelé mohou v úplnosti uplatňovat místo specifikace ERTMS/ETCS stanovené rozhodnutím Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému (2) (poslední verze základní specifikace 2, rovněž známá jako verze 2.3.0d). Podstatným rysem základní specifikace 3 je to, že vlaky vybavené systémem ERTMS/ETCS, který základní specifikaci 3 vyhovuje, by měly být schopny provozu i na tratích se systémem ERTMS/ETCS, který vyhovuje základní specifikaci 2, aniž by systém ERTMS/ETCS vedl k jakýmkoli dodatečným technickým nebo provozním omezením. Rovněž by mělo být možné konfigurovat základní specifikaci 3 na tratích tak, aby byla zajištěna kompatibilita s vlaky vybavenými systémem ERTMS/ETCS, který vyhovuje základní specifikaci 2 (a využívá pouze funkce verze 2.3.0d). Základní specifikace 3 také uzavírá otevřené body systému ERTMS/ETCS, např. brzdné křivky a ergonomické znaky rozhraní DMI (rozhraní strojvedoucí-stroj).

(3)

Obecně se uznává, že základní specifikace 2 zůstaly beze změny od přijetí rozhodnutí Komise 2008/386/ES ze dne 23. dubna 2008, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému (3). Mělo by být tudíž možné používat je i nadále. V případě palubního systému ERTMS/ETCS se nicméně použijí revidované zkušební specifikace (uvedené v indexu č. 37b a 37c tabulky A 2 v příloze A). Jelikož základní specifikace 3 navíc uzavírá několik otevřených bodů, mělo by zavedení základní specifikace 2 u těchto bodů vycházet z příslušných specifikací základní specifikace 3 uvedených v příloze A.

(4)

Evropská agentura pro železnice revidovala specifikaci systému ERTMS pro globální systém pro mobilní komunikace v železničním provozu (GSM-R) (uvedený v indexu č. 32, 33, 34 a 65 tabulky A 2 v příloze A). Revidované specifikace nemění požadavky, ale stanoví jasnou a jednoznačnou klasifikaci stávajících povinných požadavků uvedených v dokumentech Evropské integrované rozšířené rádiové sítě (EIRENE), čímž usnadňují proces certifikace, posuzování shody a ověřování.

(5)

Pokud jde o specifikace, u nichž je v tabulce A 2 přílohy A uvedeno „Vyhrazeno“, memorandum o porozumění uzavřené mezi Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro železnice a evropskými sdruženími v odvětví železniční dopravy, které se týká posílení spolupráce v oblasti řízení systému ERTMS a které bylo podepsáno dne16. dubna 2012, obsahuje ustanovení včetně harmonogramu stanoveného Evropskou agenturou pro železnice, jež mají zajistit včasné schválení specifikací zkoušek a včasné poskytnutí „vyhrazených“ specifikací.

(6)

Rozhodnutí 2012/88/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2012/88/EU se mění takto:

1)

Článek 6 se zrušuje.

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Při zavádění TSI stanovené v příloze III tohoto rozhodnutí se použije jeden ze dvou souborů specifikací uvedených v tabulce A 2 přílohy A. Základní specifikace 3 jsou udržovány tak, aby vlaky vybavené systémem ERTMS/ETCS, který základní specifikaci 3 vyhovuje, mohly být provozovány bez dodatečných technických nebo provozních omezení i na tratích se systémem ERTMS/ETCS, který vyhovuje základní specifikaci 2.“

3)

Příloha A se nahrazuje přílohou I tohoto rozhodnutí.

4)

Příloha G se nahrazuje přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2013.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 6. listopadu 2012.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 51, 23.2.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 11.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA A

Odkazy

Pro každý odkaz uvedený v základních parametrech (kapitola 4 této TSI) uvádí následující tabulka příslušné povinné specifikace prostřednictvím indexu v tabulce A 2.

Tabulka A 1

Odkaz v kapitole 4

Číslo indexu (viz tabulka A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37 b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (oddíl 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (oddíl 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Specifikace

Použije se jeden ze dvou souborů specifikací uvedených v tabulce A 2 této přílohy.

Dokumenty, na které se odkazuje ve specifikaci uvedené v tabulce A 2, je třeba považovat za dokumenty, jejichž povaha je pouze informativní, pokud není v tabulce A 2 uvedeno jinak.

Poznámka:

Specifikace, u nichž je v tabulce A 2 uvedeno „Vyhrazeno“, jsou rovněž uvedeny jako otevřené body v příloze G, je-li k uzavření odpovídajících otevřených bodů nutno oznamovat vnitrostátní pravidla. Vyhrazené dokumenty, které jako otevřené body uvedeny nejsou, mají sloužit k vylepšení systému.

Tabulka A 2

Seznam povinných specifikací

Index č.

Soubor specifikací č. 1

(základní specifikace 2 systému ETCS a základní specifikace 0 systému GSM-R)

Soubor specifikací č. 2

(základní specifikace 3 systému ETCS a základní specifikace 0 systému GSM-R)

Odkaz

Název specifikace

Verze

Poznámky

Odkaz

Název specifikace

Verze

Poznámky

1

ERA/ERTMS/003204

Specifikace funkčních požadavků systému ERTMS/ETCS

5.0

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

2

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glosář pojmů a zkratek

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glosář pojmů a zkratek

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

Specifikace systémových požadavků

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

Specifikace systémových požadavků

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS zařízení pro záznam dat pro právní účely a nástroje pro stahování dat

2.3.0

Poznámka 1

UNISIG SUBSET-027

FIS zařízení pro záznam dat pro právní účely

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS pro rozhraní člověk-stroj

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

Rozhraní strojvedoucí-stroj systému ETCS

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS pro vlakové rozhraní

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

FIS pro vlakové rozhraní

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

FFFIS specifického přenosového modulu

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

FFFIS specifického přenosového modulu

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS pro Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS pro Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

FIS pro EuroRadio

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

FIS pro EuroRadio

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

FIS offline správy šifrovacích klíčů

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

FIS offline správy šifrovacích klíčů

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS pro předávání mezi centrálami RBC

2.3.0

 

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-039

FIS pro předávání mezi centrálami RBC

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Pravidla pro rozměry a inženýrské parametry

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Pravidla pro rozměry a inženýrské parametry

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Výkonnostní požadavky pro interoperabilitu

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Výkonnostní požadavky pro interoperabilitu

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Konsolidace dokumentů TSI z přílohy A týkající se interoperability

1.2.0

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS pro Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS pro Euroloop

2.4.0

 

17

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

FFFS mezilehlého rádiového přenosu

2.0.0

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Traťové-vlakové FIS pro mezilehlý rádiový přenos

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Traťové-vlakové FIS pro mezilehlý rádiový přenos

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Vlakové FFFIS pro mezilehlý rádiový přenos

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Vlakové FFFIS pro mezilehlý rádiový přenos

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

FIS mezilehlého rádiového přenosu s jednotkou LEU/stavědla

2.0.0

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

22

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Odpovědnost a pravidla pro přidělování hodnot proměnných veličin ETCS

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Odpovědnost a pravidla pro přidělování hodnot proměnných veličin ETCS

3.0.0

 

24

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

FFFIS modulů STM Bezpečná časová úroveň

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

FFFIS modulů STM Bezpečná časová úroveň

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

FFFIS modulů STM Bezpečná spojovací úroveň

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

FFFIS modulů STM Bezpečná spojovací úroveň

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Bezpečnostní požadavky pro technickou interoperabilitu systému ETCS na úrovni 1 a 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Bezpečnostní požadavky pro technickou interoperabilitu systému ETCS na úrovni 1 a 2

3.2.0

 

28

Vyhrazeno

Požadavky na spolehlivost — dostupnost

 

 

Vyhrazeno

Požadavky na spolehlivost — dostupnost

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Specifikace zkoušek pro rozhraní „K“

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Specifikace zkoušek pro rozhraní „K“

2.0.0

 

30

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Funkční požadavky pro palubní referenční zkušební zařízení

2.0.2

 

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-094

Funkční požadavky pro palubní referenční zkušební zařízení

 

 

32

EIRENE FRS

Specifikace funkčních požadavků systému GSM-R

7.3.0

 

EIRENE FRS

Specifikace funkčních požadavků systému GSM-R

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

Specifikace systémových požadavků systému GSM-R

15.3.0

 

EIRENE SRS

Specifikace systémových požadavků systému GSM-R

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) FFFIS rádiového přenosu pro EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) FFFIS rádiového přenosu pro EuroRadio

12.4

 

35

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

36 a

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

36 b

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS modulů STM Dokument o zkušebních případech

1.0.0

 

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS modulů STM Dokument o zkušebních případech

 

 

37 a

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Zkušební případy vztažené k vlastnostem

2.3.3

 

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-076-5-2

Zkušební případy vztažené k vlastnostem

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Posloupnosti zkoušek

2.3.3

 

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-076-6-3

Posloupnosti zkoušek

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Rozsah specifikací zkoušek

1.0.2

 

Vyhrazeno

UNISIG SUBSET-076-7

Rozsah specifikací zkoušek

 

 

37 e

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

38

06E068

Definice návěstní tabule ETCS

2.0

 

06E068

Definice návěstní tabule ETCS

2

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

Požadavky na soulad s požadavky Euroradio ERTMS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

Požadavky na soulad s požadavky Euroradio ERTMS

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

Zkušební případy bezpečnostní úrovně ERTMS EuroRadio

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

Zkušební případy bezpečnostní úrovně ERTMS EuroRadio

3.0.0

 

41

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

42

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Specifikace zkoušek pro FFFIS systému Eurobalise

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Specifikace zkoušek pro FFFIS systému Eurobalise

3.0.0

 

44

Vyhrazeno

FIS Odometrie

 

 

Vyhrazeno

FIS Odometrie

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Specifikace rozhraní „K“

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Specifikace rozhraní „K“

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Specifikace rozhraní „G“

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Specifikace rozhraní „G“

2.0.0

 

47

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

48

Vyhrazeno

Specifikace zkoušek pro mobilní zařízení GSM-R

 

 

Vyhrazeno

Specifikace zkoušek pro mobilní zařízení GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Výkonnostní požadavky pro modul STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Výkonnostní požadavky pro modul STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Specifikace zkoušek pro Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Specifikace zkoušek pro Euroloop

1.1.0

 

51

Vyhrazeno

Ergonomické znaky DMI

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Aplikační úroveň

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Aplikační úroveň

3.0.0

 

53

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

54

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

55

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

56

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

57

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

58

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

59

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

60

Záměrně vynecháno

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS verze systému řízení

3.1.0

 

61

Záměrně vynecháno

 

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

62

Vyhrazeno

Specifikace zkoušek pro bezpečné komunikační rozhraní mezi centrálami RBC

 

 

Záměrně vynecháno

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

Bezpečné komunikační rozhraní mezi centrálami RBC

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

Bezpečné komunikační rozhraní mezi centrálami RBC

3.0.0

 

64

EN 301 515

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM);

Požadavky na GSM v železničním provozu

2.3.0

Poznámka 2

EN 301 515

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM);

Požadavky na GSM v železničním provozu

2.3.0

Poznámka 2

65

TS 102 281

Podrobné požadavky na fungování GSM v železničním provozu

2.2.0

Poznámka 3

TS 102 281

Podrobné požadavky na fungování GSM v železničním provozu

2.2.0

Poznámka 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

Možnosti ASCI pro interoperabilitu

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

Možnosti ASCI pro interoperabilitu

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS pro SIM karty GSM-R

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS pro SIM karty GSM-R

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Železniční telekomunikace; GSM;

Použití UUIE pro GSM v železničním provozu

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Železniční telekomunikace; GSM;

Použití UUIE pro GSM v železničním provozu

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS pro potvrzení volání s vysokým stupněm priority

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS pro potvrzení volání s vysokým stupněm priority

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS pro potvrzení volání s vysokým stupněm priority

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS pro potvrzení volání s vysokým stupněm priority

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS pro funkční adresování

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS pro funkční adresování

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS pro funkční adresování

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS pro funkční adresování

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS pro adresování v závislosti na poloze

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS pro adresování v závislosti na poloze

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS pro adresování v závislosti na poloze

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS pro adresování v závislosti na poloze

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS pro prezentaci funkčních čísel volaným a volajícím účastníkům

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS pro prezentaci funkčních čísel volaným a volajícím účastníkům

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS pro prezentaci funkčních čísel volaným a volajícím účastníkům

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS pro prezentaci funkčních čísel volaným a volajícím účastníkům

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Rozhraní mezi traťovým zařízením subsystému pro řízení a zabezpečení a ostatními subsystémy

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Rozhraní mezi traťovým zařízením subsystému pro řízení a zabezpečení a ostatními subsystémy

1.0

 

78

Vyhrazeno

Bezpečnostní požadavky pro funkce DMI systému ETCS

 

 

Vyhrazeno

Bezpečnostní požadavky pro funkce DMI systému ETCS

 

 

79

Nepoužije se

Nepoužije se

 

 

UNISIG SUBSET-114

Entita KMC-ETCS FIS offline správy šifrovacích klíčů

1.0.0

 

80

Nepoužije se

Nepoužije se

 

 

Vyhrazeno

Rozhraní strojvedoucí-stroj systému GSM-R

 

 

Poznámka 1:

Povinný je pouze funkční popis informací, které mají být zaznamenány, nikoli technické vlastnosti rozhraní.

Poznámka 2:

Povinné jsou specifikace uvedené v oddíle 2.1 normy EN 301 515.

Poznámka 3:

Povinné jsou žádosti o změnu uvedené v tabulce 1 a 2 TR 102 281.

Tabulka A 3

Seznam povinných norem

Normy uvedené v této tabulce se použijí v procesu certifikace, aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly 4 a kapitoly 6 této TSI.

Č.

Odkaz

Název dokumentu a poznámky

Verze

A1

EN 50126

Drážní zařízení – Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS)

1999

A2

EN 50128

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

2001

A3

EN 50129

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy

2003

A4

EN 50159-1

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

2001

A5

EN 50159-2

Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

2001“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA G

OTEVŘENÉ BODY

Otevřený bod

Poznámky

Aspekty brzdění

Vztahuje se pouze na základní specifikaci 2 systému ERTMS/ETCS (viz příloha, tabulka A 2, index 15).

Vyřešen pro základní specifikaci 3 systému ERTMS/ETCS (viz příloha A, tabulka A 2, indexy 4 a 13).

Index 28 – Požadavky na spolehlivost/dostupnost

Časté výskyty situací za zhoršených podmínek způsobených poruchami zařízení systému pro řízení a zabezpečení snižují bezpečnost systému.

Minimální průměr kola pro rychlost vyšší než 350 km/h

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Minimální vzdálenost náprav pro rychlost vyšší než 350 km/h

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Prostor mezi koly bez kovových a indukčních součástí

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Toto není otevřený bod pro nákladní vozy.

Vlastnosti písku používaného v kolejích

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Kovová hmota vozidla

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Kombinace vlastností kolejových vozidel ovlivňujících šuntovou citlivost

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Elektromagnetická interference (trakční proud)

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Elektromagnetická interference (elektromagnetická pole)

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Toto není otevřený bod pro systémy elektrického napájení jiné než stejnosměrné.

Impedance vozidla

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Stejnosměrné a nízkofrekvenční složky trakčního proudu

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Používání magnetických/indukčních vířivých brzd

Viz příloha A, tabulka A 2, index 77

Index 78 – Bezpečnostní požadavky pro funkce DMI systému ETCS

Tento otevřený bod se týká rozhraní mezi palubním zařízením systému ETCS a strojvedoucím, tj. chybami v zobrazování informací a v zadávání údajů a povelů.“


Top