Help Print this page 

Document 32008D0164

Title and reference
2008/164/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému (oznámeno pod číslem K(2007) 6633) (Text s významem pro EHP)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušeno 32014R1300
OJ L 64, 7.3.2008, p. 72–207 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 001 P. 123 - 258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/164/oj
Multilingual display
Text

7.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/72


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2007

o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“ v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému

(oznámeno pod číslem C(2007) 6633)

(Text s významem pro EHP)

(2008/164/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě vysokorychlostního železničního systému (2), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/16/ES a čl. 5 odst. 1 směrnice 96/48/ES se na každý subsystém má vztahovat jedna TSI. Pokud je třeba, může se na subsystém vztahovat několik TSI a jedna TSI se může vztahovat na několik subsystémů. K rozhodnutí o vypracování a/nebo revizi TSI a ke stanovení její technické a zeměpisné oblasti působnosti je třeba pověření podle čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ES a čl. 65 odst. 1 směrnice 96/48/ES.

(2)

V příloze II směrnice 2001/16/ES se stanoví, že při vypracování TSI pro subsystém Infrastruktura (oddíl 2.1 uvedené směrnice) a pro subsystém Kolejová vozidla (oddíl 2.6 přílohy II směrnice 2001/16/ES) se mají zohlednit potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V tomto směru byla Evropská asociace pro železniční interoperabilitu (AEIF), zřízená jako společný zastupující orgán, pověřena vypracováním předlohy TSI pro „dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“ s ustanoveními, jež se použijí na infrastrukturu i kolejová vozidla.

(3)

V roce 2001 byla AEIF pověřena revizí prvního souboru TSI pro vysokorychlostní železnice, které byly přijaty roku 2002 a týkaly se subsystémů kolejových vozidel, infrastruktury, řízení a zabezpečení a návěstění, energie, údržby a provozu. V rámci tohoto úkolu byla AEIF požádána, aby kromě jiných témat zvážila harmonizaci TSI s technickými specifikacemi pro interoperabilitu týkajícími se konvenčního železničního systému a dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto důvodu se předloha TSI týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace, kterou vypracovala AEIF, vztahovala na konvenční i vysokorychlostní železnice.

(4)

První TSI týkající se vysokorychlostních železnic, a sice subsystému kolejových vozidel, přijatá jako příloha rozhodnutí 2002/735/ES, vstoupila v platnost v roce 2002. Pro stávající smluvní závazky se dnes na nové subsystémy kolejových vozidel nebo prvky interoperability nebo jejich obnovu a modernizaci může vztahovat posouzení shody, na rozdíl od první TSI. Protože tato TSI v příloze tohoto rozhodnutí se vztahuje na všechna nová, obnovená a zmodernizovaná kolejová vozidla vysokorychlostního i konvenčního železničního systému, je třeba stanovit oblast působnosti první TSI týkající se kolejových vozidel vysokorychlostního železničního systému, která byla přijata jako příloha rozhodnutí 2002/735/ES. Členské státy oznámí taxativní seznam subsystémů a prvků interoperability, které se nacházejí v pokročilém stádiu vývoje a spadají do působnosti čl. 7 písm. a) směrnice 96/48/ES. Komisi se oznámí nejpozději šest měsíců po dni, k němuž se toto rozhodnutí stane použitelným.

(5)

Návrh TSI byl prozkoumán výborem zřízeným směrnicí a Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (3) a uvedeným ve článku 21 směrnice 2001/16/ES.

(6)

Během vypracovávání předlohy TSI probíhaly konzultace s hlavními zainteresovanými stranami. Jejich připomínky a důrazy se pokaždé, kdy to bylo možné, braly v úvahu.

(7)

Komise do svého návrhu nařízení o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční dopravě (4) zahrnula několik ustanovení, kterými se zajišťuje, aby se osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ve vlacích i ve stanicích poskytovala pomoc a ony tak mohly plně využívat výhod cestování vlakem stejně jako kterýkoli jiný občan.

(8)

Návrh nařízení o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční dopravě obsahuje také ustanovení, jimiž se železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury ukládá poskytnout všechny relevantní informace o dostupnosti vlaků a stanic pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a o podmínkách jejich dostupnosti.

(9)

Hlavním účelem základních směrnic 2001/16/ES a 96/48/ES je interoperabilita. Cílem TSI je harmonizovat ustanovení, která se mají přijmout pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jakožto cestující v konvenčním a vysokorychlostním železničním systému. Vlaky, stanice a relevantní součásti infrastruktury, které jsou v souladu s opatřeními popsanými v TSI, umožní interoperabilitu a poskytnou podobnou úroveň dostupnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace po celé transevropské síti. TSI nebrání členským státům v zavádění doplňujících opatření pro zlepšení dostupnosti, pokud to neztěžuje interoperabilitu ani neuvaluje nepřiměřené náklady na železniční podniky. Zlepšení dostupnosti kolejových vozidel a stanic pro postižené a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace by potenciálně mohlo zvýšit počet cestujících, neboť výše uvedené osoby jsou nyní nuceny používat jiné druhy dopravy.

(10)

Směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES a TSI se vztahují na obnovu, avšak nikoli na výměny související s údržbou. Členské státy se však vyzývají, aby používaly TSI na výměny související s údržbou, pokud jsou s to tak činit a pokud je to odůvodněno rozsahem práce související s údržbou.

(11)

Technická specifikace pro interoperabilitu ve své aktuální verzi se nezabývá v plném rozsahu všemi podstatnými požadavky. V souladu s článkem 17 směrnice 2001/16/ES a článkem 17 směrnice 96/48/ES, obou ve znění směrnice 2004/50/ES, se technické aspekty, na které se dotyčná ustanovení nevztahují, označují jako „otevřené body“ v příloze L této TSI.

(12)

V souladu s článkem 17 směrnice 2001/16/ES a článkem 17 směrnice 96/48/ES, obou ve znění směrnice 2004/50/ES, mají jednotlivé členské státy informovat ostatní členské státy a Komisi o relevantních vnitrostátních technických předpisech, jimiž se provádějí podstatné požadavky v souvislosti s těmito „otevřenými body“, o orgánech, které ustanoví pro výkon postupu posouzení shody nebo vhodnosti pro použití, jakož i o kontrolním postupu při ověřování interoperability subsystémů ve smyslu čl. 16 odst. 2 směrnice 2001/16/ES a čl. 16 odst. 2 směrnice 96/48/ES. Pro tento účel by členské státy měly pokud možno maximálně používat zásady a kritéria stanovené ve směrnicích 2001/16/ES a 96/48/ES. Členské státy mají při každé příležitosti využívat služby orgánů oznámených podle článku 20 směrnice 2001/16/ES a článku 20 směrnice 96/48/ES. Komise by měla analyzovat informace postoupené členskými státy o vnitrostátních předpisech, postupech, orgánech pověřených prováděcími postupy a trvání těchto postupů a případně by měla s výborem projednat potřebu přijetí opatření.

(13)

Je třeba, aby dotčená TSI nevyžadovala používání konkrétních technologií nebo technických řešení s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné pro interoperabilitu transevropského konvenčního železničního systému.

(14)

Technická specifikace pro interoperabilitu je založena na nejlepších odborných znalostech dostupných v době přípravy příslušného návrhu. Technický pokrok, provozní, bezpečnostní nebo sociální požadavky si mohou vyžádat změnu nebo doplnění této TSI. V případě potřeby by v souladu s čl. 6 odst. 3 směrnice 2001/16/ES nebo s čl. 6 odst. 3 směrnice 96/48/ES měl být zahájen postup revize nebo aktualizace. Tato revize by měla zahrnovat organizace zastupující zájmy osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

(15)

V zájmu podpory inovací a zohlednění získaných zkušeností by měla být připojená TSI periodicky revidována v pravidelných intervalech.

(16)

Pokud jsou navrhována inovativní řešení, výrobce nebo zadavatel uvedou odchylku od příslušné části TSI. Evropská železniční agentura dokončí vhodné funkční specifikace a specifikace rozhraní pro řešení a vytvoří způsoby posuzování.

(17)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 21 směrnice Rady 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/16/ES a čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES přijímá technickou specifikaci pro interoperabilitu (dále jen „TSI“) týkající se „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“.

Tato TSI je uvedena v příloze tohoto rozhodnutí.

TSI se v plném rozsahu vztahuje na transevropský konvenční železniční systém definovaný v článku 2 a příloze I směrnice 2001/16/ES a na transevropský vysokorychlostní železniční systém definovaný v článku 2 a příloze I směrnice 96/48/ES.

Článek 2

Členské státy mohou nadále používat rozhodnutí Komise 2002/735/ES u projektů spadajících do působnosti čl. 7 písm. a) směrnice 96/48/ES.

Komisi se musí nejpozději šest měsíců po dni, od kterého se toto rozhodnutí použije, oznámit taxativní seznam subsystémů a prvků interoperability, jichž se to týká.

Článek 3

1.   S ohledem na otázky uvedené v příloze C specifikace TSI a klasifikované jako „otevřené body“, jsou podmínkami, které musí být splněny pro ověření interoperability podle čl. 16 odst. 2 směrnice 2001/16/ES a čl. 16 odst. 2 směrnice 96/48/ES, platné technické předpisy členského státu, kterými se povoluje uvedení subsystému popsaného v tomto rozhodnutí do provozu.

2.   Každý členský stát oznámí do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí ostatním členským státům a Komisi:

(a)

seznam použitelných technických předpisů podle odstavce 1,

(b)

postupy posuzování shody a ověřování, které mají být použity při provádění těchto předpisů,

(c)

subjekty, které jmenuje pro provádění těchto postupů posuzování shody a ověřování.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2008.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/32/ES, (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 63).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční dopravě, KOM(2004)143 v konečném znění, 3.3.2004.


PŘÍLOHA

TRANSEVROPSKÝ KONVENČNÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PRO INTEROPERABILITU

Oblast působnosti: Subsystémy „Infrastruktura“ a „Kolejová vozidla“

Aspekt: Dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

1.

ÚVOD

1.1

Technická oblast působnosti

1.2

Zeměpisná oblast působnosti

1.3

Obsah této TSI

2.

DEFINICE SUBSYSTÉMU/OBLASTI PŮSOBNOSTI

2.1

Definice subsystémů

2.1.1

Infrastruktura:

2.1.2

Kolejová vozidla:

2.1.3

Využití telematiky v osobní dopravě

2.2

Definice „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“

3.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

3.1

Obecné

3.2

Základní požadavky se týkají:

3.3

Všeobecné požadavky

3.3.1

Bezpečnost

3.3.2

Spolehlivost a dostupnost

3.3.3

Ochrana zdraví

3.3.4

Ochrana životního prostředí

3.3.5

Technická kompatibilita

3.4

Požadavky specifické pro subsystém „Infrastruktura“

3.4.1

Bezpečnost

3.5

Požadavky specifické pro subsystém „Kolejová vozidla“

3.5.1

Bezpečnost

3.5.2

Spolehlivost a dostupnost

3.5.3

Technická kompatibilita

3.6

Požadavky specifické pro ostatní subsystémy, týkající se také subsystému „Infrastruktura“ a „Kolejová vozidla“

3.6.1

Subsystém „Energie“

3.6.1.1

Bezpečnost

3.6.1.2

Ochrana životního prostředí

3.6.1.3

Technická kompatibilita

3.6.2

Řízení a zabezpečení

3.6.2.1

Bezpečnost

3.6.2.2

Technická kompatibilita

3.6.3

Údržba

3.6.3.1

Zdraví a bezpečnost

3.6.3.2

Ochrana životního prostředí

3.6.3.3

Technická kompatibilita

3.6.4

Provoz a řízení dopravy

3.6.4.1

Bezpečnost

3.6.4.2

Technická kompatibilita

3.6.5

Využití telematiky v nákladní a osobní dopravě

3.6.5.1

Technická kompatibilita

3.6.5.2

Ochrana zdraví

3.7

Prvky z oblasti TSI PRM týkající se základních požadavků

4.

POPIS SUBSYSTÉMŮ

4.1

Subsystém „Infrastruktura“

4.1.1

Úvod

4.1.2

Funkční a technické specifikace

4.1.2.1

Obecné

4.1.2.2

Parkovací místa pro OOSPO

4.1.2.3

Bezbariérová přístupová cesta

4.1.2.3.1

Obecné

4.1.2.3.2

Značení přístupové cesty

4.1.2.4

Dveře a vchody

4.1.2.5

Povrchy podlah

4.1.2.6

Průhledné překážky

4.1.2.7

Toalety a zařízení pro přebalování dětí

4.1.2.7.1

Požadavky subsystému

4.1.2.7.2

Požadavky prvku interoperability

4.1.2.8

Nábytek a volně stojící zařízení

4.1.2.9

Místa výdeje jízdenek, informačních přepážek a pomoci zákazníkům

4.1.2.9.1

Požadavky subsystému

4.1.2.9.2

Požadavky prvku interoperability

4.1.2.10

Osvětlení

4.1.2.11

Vizuální informace: rozmístění značek, piktogramy, dynamické informace

4.1.2.11.1

Požadavky subsystému

4.1.2.11.2

Požadavky prvku interoperability

4.1.2.12

Mluvené informace

4.1.2.13

Nouzové východy, nouzové akustické výstrahy

4.1.2.14

Geometrie lávek a podchodů

4.1.2.15

Schodiště

4.1.2.16

Madla

4.1.2.17

Rampy, pohyblivé schody, výtahy, pohyblivé chodníky

4.1.2.18

Výška nástupiště a vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

4.1.2.18.1

Výška nástupiště

4.1.2.18.2

Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

4.1.2.18.3

Uspořádání koleje u nástupišť

4.1.2.19

Šířka a hrana nástupiště

4.1.2.20

Konec nástupiště

4.1.2.21

Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na vozících pro invalidy

4.1.2.21.1

Požadavky subsystému

4.1.2.21.2

Požadavky prvku interoperability

4.1.2.22

Úrovňové přechody kolejí ve stanicích

4.1.3

Funkční a technické specifikace rozhraní

4.1.4

Provozní pravidla

4.1.5

Pravidla údržby

4.1.6

Odborná kvalifikace

4.1.7

Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti

4.1.8

Registr infrastruktury

4.2

Subsystém „Kolejová vozidla“

4.2.1

Úvod

4.2.2

Funkční a technické specifikace

4.2.2.1

Obecné

4.2.2.2

Sedadla

4.2.2.2.1

Obecné

4.2.2.2.2

Vyhrazená sedadla

4.2.2.2.2.1

Obecné

4.2.2.2.2.2

Sedadla v uspořádání za sebou

4.2.2.2.2.3

Sedadla v uspořádání proti sobě

4.2.2.3

Místa pro vozíky pro invalidy

4.2.2.4

Dveře

4.2.2.4.1

Obecné

4.2.2.4.2

Vnější dveře

4.2.2.4.2.1

Požadavky subsystému

4.2.2.4.2.2

Požadavky prvku interoperability

4.2.2.4.3

Vnitřní dveře

4.2.2.4.3.1

Požadavky subsystému

4.2.2.4.3.2

Požadavky prvku interoperability

4.2.2.5

Osvětlení

4.2.2.6

Toalety

4.2.2.6.1

Obecné

4.2.2.6.2

Standardní toalety (požadavky prvku interoperability)

4.2.2.6.3

Univerzální toaleta

4.2.2.6.3.1

Požadavky prvku interoperability (univerzální toaleta)

4.2.2.6.3.2

Požadavky prvku interoperability (zařízení pro přebalování dětí)

4.2.2.7

Průchozí profily

4.2.2.8

Informace pro zákazníky

4.2.2.8.1

Obecné

4.2.2.8.2

Informace (nápisy, piktogramy, indukční smyčky a zařízení pro nouzová volání)

4.2.2.8.2.1

Požadavky subsystému

4.2.2.8.2.2

Požadavky prvku interoperability

4.2.2.8.3

Informace (popis trasy a rezervace míst)

4.2.2.8.4

Informace (požadavky prvku interoperability)

4.2.2.9

Změny výšky

4.2.2.10

Madla

4.2.2.11

Vybavení na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy

4.2.2.12

Poloha schůdku pro nastupování a vystupování z vozidla

4.2.2.12.1

Všeobecné požadavky

4.2.2.12.2

Schůdky pro nastupování a vystupování

4.2.2.12.3

Pomocná zařízení pro nastupování

4.2.2.12.3.1

Obecné

4.2.2.12.3.2

Dostupnost pomocných zařízení pro nastupování uživatelům vozíků pro invalidy

4.2.2.12.3.3

Obecné požadavky kategorie A

4.2.2.12.3.4

Obecné požadavky kategorie B

4.2.2.12.3.5

Specifické požadavky na pohyblivé schůdky

4.2.2.12.3.6

Specifické požadavky na přenosné rampy

4.2.2.12.3.7

Specifické požadavky na poloautomatické rampy

4.2.2.12.3.8

Specifické požadavky na přemosťující plošiny

4.2.2.12.3.9

Specifické požadavky na vagónové zdvihací plošiny

4.2.3

Funkční a technické specifikace rozhraní

4.2.4

Provozní pravidla

4.2.5

Pravidla údržby

4.2.6

Odborná kvalifikace

4.2.7

Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti

4.2.8

Registr kolejových vozidel

4.3

Definice termínů používaných v této TSI

5.

PRVKY INTEROPERABILITY

5.1

Definice

5.2

Novátorská řešení

5.3

Seznam prvků

5.3.1

Infrastruktura

5.3.2

Kolejová vozidla

5.4

Funkční charakteristiky a vlastnosti prvků

5.4.1

Infrastruktura

5.4.2

Kolejová vozidla

6.

POSUZOVÁNÍ SHODY A/NEBO VHODNOSTI PRO POUŽITÍ

6.1

Prvky interoperability

6.1.1

Posuzování shody (obecné)

6.1.2

Postupy posuzování shody (moduly)

6.1.3

Novátorská řešení

6.1.4

Posouzení vhodnosti pro použití

6.2

Subsystémy

6.2.1

Posuzování shody (obecné)

6.2.2

Postupy posuzování shody (moduly)

6.2.3

Novátorská řešení

6.2.4

Posouzení údržby

6.2.5

Posouzení provozních pravidel

6.2.6

Posouzení jednotlivých vozidel

6.3

Prvky interoperability bez Prohlášení ES

6.3.1

Obecné

6.3.2

Přechodné období

6.3.3

Certifikace subsystémů obsahujících v přechodném období necertifikované prvky interoperability

6.3.3.1

Podmínky

6.3.3.2

Oznámení

6.3.3.3

Uplatňování doby životnosti

6.3.4

Monitorovací opatření

7.

UPLATŇOVÁNÍ TSI PRM

7.1

Uplatnění této TSI na novou infrastrukturu / kolejová vozidla.

7.1.1

Infrastruktura

7.1.2

Kolejová vozidla

7.1.2.1

Obecné

7.1.2.2

Nově vyrobená kolejová vozidla v novém provedení

7.1.2.2.1

Definice

7.1.2.2.2

Obecné

7.1.2.2.3

Fáze A

7.1.2.2.4

Fáze B

7.1.2.3

Kolejová vozidla ve stávajícím provedení

7.1.2.4

Přechodné období

7.2

Revize TSI

7.3

Uplatnění této TSI na stávající infrastrukturu / kolejová vozidla

7.3.1

Infrastruktura

7.3.1.1

Obecné

7.3.1.2

Bezbariérové přístupové cesty – Obecné (4.1.2.4.1)

7.3.1.3

Geometrie lávek, schodišť a podchodů (4.1.2.14 a 4.1.2.15)

7.3.1.4

Rampy, pohyblivé schody, výtahy a pohyblivé chodníky (4.1.2.17)

7.3.1.5

Šířka a hrana nástupiště (4.1.2.19)

7.3.1.6

Výška nástupiště a vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje (4.1.2.18)

7.3.1.7

Historické budovy

7.3.2

Kolejová vozidla

7.3.2.1

Obecné

7.3.2.2

Sedadla

7.3.2.3

Místa pro vozíky pro invalidy

7.3.2.4

Vnější dveře

7.3.2.5

Vnitřní dveře

7.3.2.6

Osvětlení

7.3.2.7

Toalety

7.3.2.8

Průchozí profily

7.3.2.9

Informace

7.3.2.10

Změny výšky

7.3.2.11

Madla

7.3.2.12

Vybavení na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy

7.3.2.13

Polohy schůdků, schůdky a pomocná zařízení pro nastupování

7.4

Specifické případy

7.4.1

Obecné

7.4.1.1

Výška nástupiště

7.4.1.2

Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

7.4.1.3

Schůdky pro nástup a výstup

7.4.1.3.1

Obecné

7.4.1.3.2

Specifický případ pro kolejová vozidla provozovaná ve Velké Británii „P“

7.4.1.3.3

Specifický případ pro kolejová vozidla provozovaná ve Finsku „P“

7.4.1.3.4

Specifický případ pro kolejová vozidla zamýšlená k provozování na stávající konvenční železniční síti v Portugalsku „P“

7.4.1.4

Průchozí profily

7.4.1.5

Zvuková signalizace dveří dle kapitoly 4.2.2.4.1 „P“

7.4.1.6

Vyhrazená sedadla „P“

7.4.1.7

Bezbariérové přístupové cesty „P“ (bod 4.1.2.3.1)

7.4.1.8

Počty cestujících

7.5

Kolejová vozidla provozovaná na základě vnitrostátních, dvoustranných, vícestranných nebo mezinárodních dohod

7.5.1

Stávající dohody

7.5.2

Budoucí dohody

7.6

Uvedení infrastruktury a kolejových vozidel do provozu

1.   ÚVOD

1.1   Technická oblast působnosti

Tato TSI se zabývá subsystémy „Infrastruktura konvenčních a vysokorychlostních železničních systémů“ a „Osobní kolejová vozidla“, které jsou popsány v příloze I směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES pouze pro aspekt „Dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace“. Zabývá se také některými prvky subsystému „Využití telematiky v osobní dopravě“, jako například vybavením pro výdej jízdenek.

Cílem této TSI je zvýšit dostupnost železniční dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto zahrnuje dostupnost veřejných prostor infrastruktury (včetně stanic) kontrolovaných železničním podnikem, provozovatelem infrastruktury nebo provozovatelem stanice. Zvláštní pozornost je třeba věnovat:

(i)

problémům vzniklým v důsledku rozhraní nástupiště-vlak, které vyžadují komplexní přístup v rámci subsystémů Kolejová vozidla a Infrastruktura,

(ii)

potřebám evakuace v případě nebezpečí.

Tato TSI nedefinuje provozní pravidla pro evakuaci, ale pouze technické požadavky a požadavky na odbornou kvalifikaci. Smyslem technických požadavků je usnadnit evakuaci všech osob.

Některá provozní pravidla, která se netýkají evakuace, jsou uvedena v odstavcích 4.1.4 a 4.2.4 této TSI.

Tato TSI se týká:

subsystému „Infrastruktura konvenční železnice“ uvedeného v seznamu v bodě 1 přílohy II směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES;

subsystému „Kolejová vozidla konvenční železnice“ uvedeného v seznamu v bodě 1 přílohy II směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES pouze, pokud mají být použita pro přepravu cestujících. Avšak historický vozový park je výslovně vyloučen z nutnosti splnění těchto požadavků prostřednictvím modernizace nebo obnovy;

subsystému „Infrastruktura vysokorychlostní železnice“ uvedeného v seznamu v bodě 1 přílohy II směrnice 96/48/ES ve znění směrnice 2004/50/ES;

subsystému „Kolejová vozidla vysokorychlostní železnice“ uvedeného v seznamu v bodě 1 přílohy II směrnice 96/48/ES ve znění směrnice 2004/50/ES;

v menším rozsahu subsystémů „Využití telematiky v osobní dopravě“ u konvenční a vysokorychlostní železnice ve smyslu přílohy II směrnice 96/48/ES ve znění směrnice 2004/50/ES a ve smyslu přílohy II směrnice 2001/16/ES.

Další informace o těchto subsystémech jsou uvedeny v kapitole 2.

1.2   Zeměpisná oblast působnosti

Zeměpisnou oblastí působnosti této TSI je transevropský konvenční železniční systém, který je popsán příloze I směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES a transevropský vysokorychlostní železniční systém, popsaný v příloze I směrnice 96/48/ES ve znění směrnice 2004/50/ES.

Odkazuje se zejména na tratě konvenčních a vysokorychlostních železničních sítí uvedené v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, nebo na tratě zahrnuté v jakékoli aktualizaci tohoto rozhodnutí v důsledku revize stanovené v článku 21 rozhodnutí, zejména rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004.

1.3   Obsah této TSI

V souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES a čl. 5 odst. 3 směrnice 96/48/ES ve znění směrnice 2004/50/ES tato TSI:

(a)

vymezuje svou zamýšlenou oblast působnosti (část sítě nebo kolejová vozidla uvedená v příloze I směrnice; subsystém nebo součást subsystému uvedenou v příloze II směrnice nebo dotčený aspekt) – (oddíl 2),

(b)

stanovuje základní požadavky kladené na každý dotyčný subsystém a na jeho rozhraní s jinými subsystémy – (oddíl 3),

(c)

stanovuje funkční a technické specifikace, které má subsystém splňovat, a jeho rozhraní s ostatními subsystémy (oddíl 4).

(d)

určuje prvky interoperability a rozhraní, které musí být předmětem evropských specifikací, včetně evropských norem, a které jsou nezbytné v zájmu dosažení interoperability transevropského konvenčního železničního systému (oddíl 5),

(e)

v každém zvažovaném případě stanovuje postupy posuzování shody nebo vhodnosti pro použití. To zahrnuje zejména moduly definované v rozhodnutí 93/456/EHS nebo případně zvláštní postupy, které mají být použity při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability, jakož i při ES ověřování subsystémů (oddíl 6),

(f)

uvádí strategii uplatňování TSI. Zejména je nezbytné určit fáze, které mají proběhnout, s cílem uskutečnit postupný přechod od současného stavu do konečného stavu, ve kterém bude dodržování TSI obecnou normou (oddíl 7),

(g)

uvádí pro dotčené zaměstnance odbornou kvalifikaci a podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci vyžadované pro provoz a údržbu subsystémů, jakož i pro uplatňování TSI – (oddíl 4).

Kromě toho lze v souladu s čl. 5 odst. 5 vypracovat ustanovení pro konkrétní případy pro každou TSI; ty jsou popsány v oddílu 7.

Tato TSI také obsahuje v oddíle 4 pravidla provozování a údržby příslušná pro oblast působnosti uvedenou v odstavcích 1.1 a 1.2 výše.

2.   DEFINICE SUBSYSTÉMU/OBLASTI PŮSOBNOSTI

2.1   Definice subsystémů

2.1.1   Infrastruktura

Trať, výhybky, inženýrské stavby (mosty, tunely atd.), související staniční infrastruktura (nástupiště, přístupové cesty včetně potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace atd.), bezpečnostní a ochranná zařízení.

Zahrnuje to dostupnost veřejných prostor infrastruktury (včetně stanic) kontrolovaných železničním podnikem, provozovatelem infrastruktury nebo provozovatelem stanice.

Tato TSI platí pouze pro veřejné prostory stanic a jejich přístupové cesty, kontrolované železničním podnikem, provozovatelem infrastruktury nebo provozovatelem stanice.

2.1.2   Kolejová vozidla

Struktura, systém řízení a zabezpečení všech vlakových zařízení, hnací vozidla a agregáty na přeměnu energie, brzdové, spřáhlové a pojezdové ústrojí (podvozky, nápravy atd.) a zavěšení, dveře, rozhraní člověk/stroj (strojvedoucí, doprovod vlaku a cestující, včetně potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace), pasivní a aktivní bezpečnostní zařízení a zařízení nezbytná pro ochranu zdraví cestujících a doprovodu vlaku.

2.1.3   Využití telematiky v osobní dopravě

Využití pro služby cestujícím včetně systémů, jimiž se cestujícím poskytují informace před jízdou a během jízdy, rezervačních a platebních systémů, správy zavazadel a správy spojení mezi vlaky a spojení vlaků s ostatními druhy dopravy.

2.2   Definice „osob s omezenou schopností pohybu a orientace“

„Osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ (OOSPO) se rozumí všechny osoby, pro něž je obtížné používat vlaky nebo související infrastrukturu. Zahrnuje následující kategorie:

Uživatelé vozíku pro invalidy (osoby, které v důsledku zdravotního stavu nebo invalidity používají pro svou pohyblivost vozík pro invalidy)

Ostatní osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně:

osob s poškozením končetin,

osob s ambulantními potížemi,

osob s dětmi,

osob s těžkými nebo neskladnými zavazadly,

osob vyššího věku,

těhotných žen,

osob s poruchami zraku,

nevidomých osob,

osob s poruchami sluchu,

hluchých osob,

osob s poruchami komunikace (znamená osoby, pro které je obtížné komunikovat nebo porozumět psané nebo mluvené řeči, včetně cizinců bez znalosti místního jazyka, osob s komunikačními problémy, osob se smyslovými, psychologickými a intelektovými poruchami),

osob malého vzrůstu (včetně dětí).

Poruchy mohou být dlouhodobé nebo dočasné a mohou být viditelné nebo skryté.

Avšak mezi OOSPO nepatří osoby závislé na alkoholu nebo drogách (lécích), není-li tato závislost dána léčbou.

Přeprava nadměrně velkých předmětů (například jízdních kol a neskladných zavazadel) nespadá do oblasti působnosti této TSI. Tyto jsou předmětem pravidel, bezpečnostních požadavků a obchodních rozhodnutí provozovatele infrastruktury, provozovatelem stanice nebo železničního podniku, ve smyslu přípustné velikosti, hmotnosti a bezpečnostních opatření.

3.   ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

3.1   Obecné

V rozsahu této TSI bude zajištěno splnění příslušných základních požadavků uvedených v oddílu 3 této TSI pomocí shody se specifikacemi uvedenými v:

oddílu 4 pro subsystém,

a v oddílu 5 pro prvky interoperability,

které bude prokázáno pozitivním výsledkem posouzení:

shody a/nebo vhodnosti použití prvků interoperability

a prověření subsystému.

jak je popsáno v oddílu 6.

Části základních požadavků jsou upraveny vnitrostátními předpisy z důvodu:

nedostatku specifikací pro body uvedené v příloze L,

odchylky podle článku 7 směrnice 2001/16/ES,

specifických případů popsaných v odstavci 7.3 platné TSI.

Provede se odpovídající posouzení shody podle postupů definovaných členskými státy, které oznámily vnitrostátní předpisy nebo požádaly o výjimku či specifický případ.

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES musí transevropský vysokorychlostní železniční systém, subsystémy a jejich prvky interoperability vyhovovat základním požadavkům obecně uvedeným v příloze III směrnice.

Ověřování shody subsystémů „Infrastruktura“ a „Kolejová vozidla“ a jejich prvků se základními požadavky se provádí v souladu s ustanoveními směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES a této TSI.

3.2   Základní požadavky se týkají:

bezpečnosti,

spolehlivosti a dostupnosti,

ochrany zdraví,

ochrany životního prostředí,

technické kompatibility.

Tyto požadavky zahrnují obecné požadavky a požadavky specifické pro každý subsystém. V souladu se směrnicí 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES, přílohou II, jsou subsystémy „Infrastruktura“ a „Kolejová vozidla“ klasifikovány jako „strukturální oblasti“. Níže jsou uvedeny popisy příslušných subsystémů, kde se v obou případech výslovně odkazuje na potřeby OOSPO:

Infrastruktura:

„Trať, výhybky, inženýrské stavby (mosty, tunely atd.), související staniční infrastruktura (nástupiště, přístupové cesty včetně potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace atd.), bezpečnostní a ochranná zařízení.“

Kolejová vozidla:

„Struktura, systém řízení a zabezpečení všech vlakových zařízení, hnací vozidla a agregáty na přeměnu energie, brzdové, spřáhlové a pojezdové ústrojí (podvozky, nápravy atd.) a zavěšení, dveře, rozhraní člověk/stroj (strojvedoucí, doprovod vlaku a cestující, včetně potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace), pasivní a aktivní bezpečnostní zařízení a zařízení nezbytná pro ochranu zdraví cestujících a doprovodu vlaku.“

Níže uvedené základní požadavky vyplývají z přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES publikované později.

3.3   Všeobecné požadavky

3.3.1   Bezpečnost

Základní požadavek 1.1.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Návrh, konstrukce nebo montáž, údržba a kontrola konstrukčních částí zásadně důležitých pro bezpečnost, a zejména konstrukčních částí souvisejících s jízdou vlaku, musí zaručovat bezpečnost na úrovni odpovídající cílovým záměrům stanoveným pro síť, včetně cílových záměrů pro řešení situací za zhoršených podmínek“.

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.2.4 (Infrastruktura – Dveře a vchody)

4.2.2.4 (Kolejová vozidla – Dveře)

4.2.2.4.2 (Kolejová vozidla – Vnější dveře)

4.2.2.4.3 (Kolejová vozidla – Vnitřní dveře)

4.2.2.9 (Kolejová vozidla – Změny výšky)

4.2.2.10 (Kolejová vozidla – Madla)

4.2.2.12 (Kolejová vozidla – Poloha schůdku pro nastupování a vystupování z vozidla)

4.2.2.12.1 (Kolejová vozidla – Obecné požadavky)

4.2.2.12.2 (Kolejová vozidla – Schůdky pro nastupování a vystupování)

4.2.2.12.3 (Kolejová vozidla – Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na vozících pro invalidy)

4.1.2.21 (Infrastruktura – Pomocná zařízení pro nastupování)

Základní požadavek 1.1.5 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Veškerá zařízení určená k tomu, aby jimi manipulovali uživatelé, musí být navržena tak, aby neohrozila jejich bezpečnost a zdraví, jsou-li používána předvídatelným způsobem, který není v souladu s vyznačenými pokyny“.

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.4 (Kolejová vozidla – Dveře)

4.2.2.4.2 (Kolejová vozidla – Vnější dveře)

4.2.2.4.3 (Kolejová vozidla – Vnitřní dveře)

3.3.2   Spolehlivost a dostupnost

Základní požadavek 1.2 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Kontrola a údržba pevných nebo pohyblivých konstrukčních částí souvisejících s jízdou vlaku musí být organizována, prováděna a kvantifikována takovým způsobem, aby byl zajištěn jejich provoz za určených podmínek“.

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.4 (Kolejová vozidla – Dveře, vnější a vnitřní)

4.2.2.4.2 (Kolejová vozidla – Vnější dveře)

4.2.2.4.3 (Kolejová vozidla – Vnitřní dveře)

3.3.3   Ochrana zdraví

Základní požadavek 1.3.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Materiály, které mohou na základě způsobu používání představovat ohrožení zdraví osob, které k nim mají přístup, nesmějí být ve vlacích a železniční infrastruktuře používány.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.2 (Kolejová vozidla – Sedadla)

4.2.2.2.1 (Kolejová vozidla – Obecné)

4.2.2.2.2 (Kolejová vozidla – Vyhrazená sedadla)

4.2.2.7 (Kolejová vozidla – Průchozí profily)

3.3.4   Ochrana životního prostředí

Netýká se této TSI.

3.3.5   Technická kompatibilita

Základní požadavek 1.5 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Technické vlastnosti infrastruktury a pevných zařízení musí být kompatibilní jak navzájem, tak s vlastnostmi vlaků, které mají být používány v transevropském konvenčním železničním systému.“

„Jestliže se dodržování těchto vlastností ukáže být na určitých úsecích sítě obtížné, mohou být zavedena dočasná řešení, která zajistí kompatibilitu v budoucnu.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.2.18 (Infrastruktura – Výška nástupiště a vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje)

4.2.2.12 (Kolejová vozidla – Poloha schůdku pro nastupování a vystupování z vozidla)

3.4   Požadavky specifické pro subsystém „Infrastruktura“

3.4.1   Bezpečnost

Základní požadavek 2.1.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Je třeba přijmout opatření k omezení nebezpečí, kterému jsou vystaveny osoby zejména ve stanicích, jimiž projíždějí vlaky.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.2.19 (Infrastruktura – Šířka a hrana nástupiště)

„Zařízení infrastruktury, k nimž má veřejnost přístup, musí být navržena a postavena tak, aby se omezilo veškeré ohrožení bezpečnosti osob (stabilita, požár, přístup, evakuace, nástupiště atd.).“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.2.3 (Infrastruktura – Bezbariérové přístupové cesty)

4.1.2.3.1 (Infrastruktura – Obecné)

4.1.2.3.2 (Infrastruktura – Značení přístupové cesty)

4.1.2.4 (Infrastruktura – Dveře a vchody)

4.1.2.5 (Infrastruktura – Povrchy podlah)

4.1.2.6 (Infrastruktura – Průhledné překážky)

4.1.2.8 (Infrastruktura – Nábytek a volně stojící zařízení)

4.1.2.9 (Infrastruktura – Místa výdeje jízdenek, informačních přepážek a pomoci zákazníkům)

4.1.2.10 (Infrastruktura – Osvětlení)

4.1.2.12 (Infrastruktura – Mluvené informace)

4.1.2.12 (Infrastruktura – Nouzové východy)

4.1.2.14 (Infrastruktura – Geometrie lávek a podchodů)

4.1.2.15 (Infrastruktura – Schodiště)

4.1.2.16 (Infrastruktura – Madla)

4.1.2.17 (Infrastruktura – Rampy, pohyblivé schody, výtahy a pohyblivé chodníky)

4.1.2.18 (Infrastruktura – Výška nástupiště a vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje)

4.1.2.19 (Infrastruktura – Šířka a hrana nástupiště)

4.1.2.20 (Infrastruktura – Konec nástupiště)

4.1.2.21 (Infrastruktura – Pomocná zařízení pro nastupování)

4.1.2.22 (Infrastruktura – Úrovňové přechody kolejí ve stanicích)

3.5   Požadavky specifické pro subsystém „Kolejová vozidla“

3.5.1   Bezpečnost

Základní požadavek 2.4.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Konstrukce kolejových vozidel a spojení mezi vozidly musí být řešeny takovým způsobem, aby chránily prostory pro cestující a prostory pro řízení v případě kolize nebo vykolejení.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.3 (Kolejová vozidla – Místa pro vozíky pro invalidy)

„Je třeba přijmout opatření k zabránění přístupu k součástem pod napětím, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

„V případě nebezpečí musí instalovaná zařízení umožnit cestujícím informovat strojvedoucího a umožnit obsluze vlaku navázat se strojvedoucím spojení.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.3 (Kolejová vozidla – Místa pro vozíky pro invalidy)

4.2.2.6.3 (Kolejová vozidla – Univerzální toaleta)

4.2.2.11 (Kolejová vozidla – Vybavení na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy)

„Vstupní dveře musí mít zabudovaný systém otevírání a zavírání zaručující bezpečnost cestujících.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.4.2 (Dveře – Vnější dveře)

„Musí být k dispozici nouzové východy a musí být označeny.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.4.2 (Kolejová vozidla – Vnější dveře)

4.2.2.8 (Kolejová vozidla – Informace pro zákazníky)

„Vlaky musí být povinně vybaveny nouzovým osvětlovacím systémem s dostatečnou intenzitou a dobou trvání osvětlení.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.5 (Kolejová vozidla – Osvětlení)

„Vlaky musí být vybaveny vlakovým dorozumívacím systémem zajišťujícím komunikaci doprovodu vlaku a pracovníků řízení tratě s cestujícími.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.8 (Kolejová vozidla – Informace pro zákazníky)

4.2.2.8.2 (Kolejová vozidla – Informace (nápisy a piktogramy))

3.5.2   Spolehlivost a dostupnost

Základní požadavek 2.4.2 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Konstrukce životně důležitých zařízení – jízdního, trakčního a brzdového – a rovněž systému řízení a zabezpečení – musí být řešena tak, aby v situaci zvláštní poruchy umožňovala vlaku pokračovat v jízdě, aniž by byla nepříznivě ovlivněna zařízení, která zůstávají v provozu.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.12.3 (Kolejová vozidla – Pomocná zařízení pro nastupování a vystupování cestujících na vozících pro invalidy)

4.2.2.12.3.5 (Kolejová vozidla – Pohyblivé schůdky)

3.5.3   Technická kompatibilita

Základní požadavek 2.4.3 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Elektrické zařízení musí být kompatibilní s činností řídicích a zabezpečovacích zařízení.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

„V případě elektrické trakce musí vlastnosti sběračů proudu umožnit vlakům jízdu při využívání napájecích systémů transevropského konvenčního železničního systému.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

„Vlastnosti kolejových vozidel musí umožnit jízdu na každé trati, na které se předpokládá jejich provoz.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.2.2.12 (Kolejová vozidla – Poloha schůdku pro nastupování a vystupování z vozidla)

3.6   Požadavky specifické pro ostatní subsystémy, týkající se také subsystému „Infrastruktura“ a „Kolejová vozidla“

3.6.1   Subsystém „Energie“

3.6.1.1   Bezpečnost

Základní požadavek 2.2.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Činností systémů dodávky energie nesmí být narušena bezpečnost vlaků ani osob (uživatelů, provozních zaměstnanců, obyvatel v blízkosti dráhy ani dalších osob).“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.1.2   Ochrana životního prostředí

Základní požadavek 2.2.2 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Činností systémů dodávky energie nesmí být narušeno životní prostředí mimo stanovené hranice.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.1.3   Technická kompatibilita

Základní požadavek 2.2.3 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

umožnit vlakům dosahovat určené úrovně výkonnosti,

v případě systémů dodávky elektrické energie,

být kompatibilní se sběrači proudu namontovanými na vlacích.

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.2   Řízení a zabezpečení

3.6.2.1   Bezpečnost

Základní požadavek 2.3.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Řídicí a zabezpečovací zařízení a postupy používané transevropským vysokorychlostním železničním systémem musí vlakům umožňovat jízdu na úrovni bezpečnosti, která odpovídá cílům stanoveným pro tuto síť. Systémy řízení a zabezpečení by měly i nadále umožňovat bezpečný provoz vlaků, jejichž další jízda za ztížených podmínek je povolena.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.2.2   Technická kompatibilita

Základní požadavek 2.3.2 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Veškerá nová infrastruktura a veškerá nová kolejová vozidla vyrobená nebo vyvinutá po přijetí kompatibilního systému řízení a zabezpečení musí být upraveny pro využití v tomto systému.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

„Řídicí a zabezpečovací zařízení instalovaná v kabinách strojvedoucích vlaků musí za stanovených podmínek umožnit normální provoz v celém transevropském konvenčním železničním systému.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.3   Údržba

3.6.3.1   Zdraví a bezpečnost

Základní požadavek 2.5.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Technické vybavení a postupy používané ve střediscích údržby musí zajistit bezpečný provoz subsystému a nesmějí způsobit ohrožení lidského zdraví a bezpečnosti.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.3.2   Ochrana životního prostředí

Základní požadavek 2.5.2 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Technické vybavení a postupy používané ve střediscích údržby nesmějí nepřípustným způsobem zasahovat do okolního prostředí.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.3.3   Technická kompatibilita

Základní požadavek 2.5.3 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Zařízeními pro údržbu konvenčních kolejových vozidel musí být zajištěny činnosti související s bezpečností, ochranou zdraví a s pohodlím ve všech kolejových vozidlech, pro něž byla zkonstruována.“

Tento základní požadavek není relevantní v oblasti působnosti této TSI.

3.6.4   Provoz a řízení dopravy

3.6.4.1   Bezpečnost

Základní požadavek 2.6.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Sladění pravidel provozování sítě a kvalifikace strojvedoucích, obsluhy vlaku a zaměstnanců středisek řízení dopravy musí zaručovat bezpečný provoz, přičemž je třeba dbát na rozdílné požadavky přeshraničních a vnitrostátních služeb.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.4 (Infrastruktura – Provozní pravidla)

4.1.6 (Infrastruktura – Odborná kvalifikace)

4.2.4 (Kolejová vozidla – Provozní pravidla)

4.2.6 (Kolejová vozidla – Odborná kvalifikace)

„Provoz a intervaly údržby, vzdělávání a kvalifikace zaměstnanců středisek údržby a středisek řízení dopravy a systém zabezpečování jakosti zavedený dotyčnými provozovateli ve střediscích řízení dopravy a střediscích údržby musí zaručovat vysokou úroveň bezpečnosti.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.4 (Infrastruktura – Provozní pravidla)

4.1.6 (Infrastruktura – Odborná kvalifikace)

4.2.4 (Kolejová vozidla – Provozní pravidla)

4.2.6 (Kolejová vozidla – Odborná kvalifikace)

3.6.4.2   Technická kompatibilita

Základní požadavek 2.6.3 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Sladění pravidel provozování sítě a kvalifikace strojvedoucích, obsluhy vlaku a pracovníků řízení provozu musí zaručovat provozní efektivnost transevropského konvečního železničního systému, přičemž je třeba dbát na rozdílné požadavky přeshraničních a vnitrostátních služeb“.

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.4 (Infrastruktura – Provozní pravidla)

4.1.6 (Infrastruktura – Odborná kvalifikace)

4.2.4 (Kolejová vozidla – Provozní pravidla)

4.2.6 (Kolejová vozidla – Odborná kvalifikace)

3.6.5   Využití telematiky v nákladní a osobní dopravě

3.6.5.1   Technická kompatibilita

Základní požadavek 2.7.1 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Základní požadavky na využití telematiky zaručují minimální kvalitu služeb pro cestující a přepravce zboží, zejména ve smyslu technické kompatibility.

Je třeba přijmout opatření s cílem zajistit:

aby databáze, software a protokoly datové komunikace byly vyvinuty tak, aby umožňovaly maximální datovou výměnu mezi různými aplikacemi a operátory, s výjimkou důvěrných obchodních údajů,

aby uživatelé měli snadný přístup k informacím.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.2.9 (Infrastruktura – Místa výdeje jízdenek, informačních přepážek a pomoci zákazníkům)

4.1.2.11 (Infrastruktura – Vizuální informace, rozmístění značek, piktogramy, dynamické informace)

4.1.2.12 (Infrastruktura – Mluvené informace)

4.2.2.8 (Kolejová vozidla – Informace pro zákazníky)

3.6.5.2   Ochrana zdraví

Základní požadavek 2.7.3 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

„Rozhraní mezi těmito systémy a uživateli musí vyhovovat minimálním pravidlům pro ergonomii a ochranu zdraví.“

Tento základní požadavek je zajišťován funkčními a technickými specifikacemi v odstavcích:

4.1.2.9 (Infrastruktura – Místa výdeje jízdenek, informačních přepážek a pomoci zákazníkům)

4.1.2.12 (Infrastruktura – Mluvené informace)

4.2.2.8 (Kolejová vozidla – Informace pro zákazníky)

3.7   Prvky z oblasti TSI PRM týkající se základních požadavků

Infrastruktura

Základní požadavek 2.4.2 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

Příloha II

Základní požadavek v příloze III

Prvek z oblasti TSI PRM

Odkaz na odstavec

 

Bezpečnost

Spolehlivost a dostupnost

Ochrana zdraví

Ochrana životního prostředí

Technická kompatibilita

Obecné

4.1.2.1

2.1

 

 

 

 

 

Parkovací místa pro OOSPO

4.1.2.2

2.1

 

 

 

 

 

Bezbariérové přístupové cesty

4.1.2.3

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Obecné

4.1.2.3.1

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Značení přístupové cesty

4.1.2.3.2

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Dveře a vchody

4.1.2.4

2.1

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Povrchy podlah

4.1.2.5

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Průhledné překážky

4.1.2.6

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Toalety a zařízení pro přebalování dětí

4.1.2.7

2.1

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Nábytek a volně stojící zařízení

4.1.2.8

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Místa výdeje jízdenek, informačních přepážek a pomoci zákazníkům

4.1.2.9

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Osvětlení

4.1.2.10

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Vizuální informace: rozmístění značek, piktogramy, dynamické informace

4.1.2.11

2.1

 

 

 

 

2.7.1

Mluvené informace

4.1.2.12

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Nouzové východy, nouzové akustické výstrahy

4.1.2.13

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Geometrie lávek a podchodů

4.1.2.14

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Schodiště

4.1.2.15

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Madla

4.1.2.16

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Rampy, pohyblivé schody, výtahy, pohyblivé chodníky

4.1.2.17

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Výška nástupiště a vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

4.1.2.18

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Výška nástupiště

4.1.2.18.1

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

4.1.2.18.2

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Uspořádání koleje u nástupišť

4.1.2.18.3

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Šířka a hrana nástupiště

4.1.2.19

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Konec nástupiště

4.1.2.20

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na vozících pro invalidy

4.1.2.21

2.1

1.1.1

 

 

 

 

Úrovňové přechody kolejí ve stanicích

4.1.2.22

2.1

2.1.1

 

 

 

 


Kolejová vozidla

Základní požadavek 2.4.2 přílohy III směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES:

Příloha II

Základní požadavek v příloze III

Prvek z oblasti TSI PRM

Odkaz na odstavec

 

Bezpečnost

Spolehlivost a dostupnost

Ochrana zdraví

Ochrana životního prostředí

Technická kompatibilita

Obecné

4.2.2.1

2.6

 

 

 

 

 

Sedadla

4.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Obecné

4.2.2.2.1

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Vyhrazená sedadla

4.2.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Místa pro vozíky pro invalidy

4.2.2.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Dveře

4.2.2.4

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Vnější dveře

4.2.2.4.2

2.6

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

Vnitřní dveře

4.2.2.4.3

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Osvětlení

4.2.2.5

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Toalety

4.2.2.6

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Obecné

4.2.2.6.1

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Standardní toaleta

4.2.2.6.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Univerzální toaleta

4.2.2.6.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Průchozí profily

4.2.2.7

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Informace pro zákazníky

4.2.2.8

2.6

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Obecné

4.2.2.8.1

2.6

 

 

 

 

 

Informace (nápisy a piktogramy)

4.2.2.8.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Informace (popis trasy a rezervace míst)

4.2.2.8.3

2.6

 

 

 

 

 

Změny výšky

4.2.2.9

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Madla

4.2.2.10

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Vybavení na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy

4.2.2.11

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Poloha schůdku pro nastupování a vystupování z vozidla

4.2.2.12

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Všeobecné požadavky

4.2.2.12.1

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Schůdky pro nastupování a vystupování

4.2.2.12.2

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Pomocná zařízení pro nastupování

4.2.2.12.3

2.6

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

4.   POPIS SUBSYSTÉMŮ

4.1   Subsystém „Infrastruktura“

4.1.1   Úvod

Transevropský konvenční železniční systém, na který se vztahuje směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES, a jehož částí je tento subsystém, je integrovaný systém, jehož úplnost a shodnost musí být ověřena. Tato úplnost a shodnost musí být zkontrolována především s ohledem na specifikace každého subsystému, na jeho rozhraní se systémem, ve kterém je integrován, i na pravidla provozu a údržby.

Funkční a technické specifikace subsystému a jeho rozhraní, popsané v oddílu 4.1.2, nenařizují použití specifických technologií nebo technických řešení, kromě případů, kdy je to nezbytně nutné pro interoperabilitu transevropské konvenční železniční sítě. Avšak novátorská řešení pro zajištění interoperability mohou vyžadovat nové specifikace a/nebo nové způsoby vyhodnocování. Aby byla umožněna technologická inovace, musí být tyto specifikace a způsoby vyhodnocování vypracovány postupem popsaným v oddílech 6.1.4 a 6.2.4.

S ohledem na všechny platné základní požadavky, subsystém „Infrastruktura“ charakterizují:

4.1.2   Funkční a technické specifikace

4.1.2.1   Obecné

Z hlediska základních požadavků uvedených v oddílu 3 jsou funkční a technické specifikace subsystému „Infrastruktura“, týkající se dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tyto:

Parkovací místa pro OOSPO

Dveře a jednoduché vchody

Přístupové cesty cestujících, hlavní pěší trasy

Povrchy podlah

Hmatové informace

Naváděcí cesty

Skleněné dveře a označení na zdech

Toalety

Nábytek

Přepážky výdeje jízdenek nebo jízdenkové automaty / Informační přepážky

Stroje na kontrolu jízdenek

Osvětlení

Vizuální informace: rozmístění značek, piktogramy, dynamické informace

Mluvené informace

Nouzové východy, nouzové akustické výstrahy

Geometrie lávek a podchodů

Schodiště

Madla

Rampy, pohyblivé schody, výtahy, pohyblivé chodníky

Výšky nástupiště a vzdálenosti hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

Šířky a hrany nástupišť

Konce nástupišť

Pomocná zařízení pro nastupování

Úrovňové přechody kolejí ve stanicích

Předmět každého základního parametru je popsán obecným ustanovením.

V následujících ustanoveních jsou poté podrobně popsány podmínky, které mají být splněny pro splnění požadavků představených v obecném ustanovení.

4.1.2.2   Parkovací místa pro OOSPO

Pokud při nádraží existuje vyhrazené parkoviště, měla by zde být vyhrazena parkovací místa pro OOSPO, které jsou oprávněny využívat parkovací místa pro tělesně postižené, a měla by být umístěna v rámci parkoviště pokud možno co nejblíže k přístupnému vchodu.

Žádné další požadavky specifické pro železnici neexistují, neboť na parkovací místa se vztahují evropská nebo vnitrostátní pravidla (zde, mimo jiné, patří: – počet míst, přístup, umístění, rozměry, materiály, barvy, označení a osvětlení).

4.1.2.3   Bezbariérová přístupová cesta

4.1.2.3.1   Obecné

Bezbariérovou přístupovou cestou se rozumí přístupová cesta, kterou mohou bez problémů absolvovat všechny kategorie OOSPO. Může obsahovat rampy nebo výtahy, jsou-li zkonstruovány a provozovány v souladu s bodem 4.1.2.17.

Musí být zajištěna minimálně jedna bezbariérová přístupová cesta spojující následující body a služby, jsou-li poskytovány:

Zastávky jiných druhů dopravy v okolí stanice (například taxi, autobus, tramvaj, metro, přívoz apod.)

Parkoviště automobilů

Dostupné vchody a východy

Informační přepážky

Jiné informační systémy

Místa výdeje jízdenek

Místa pomoci zákazníkům

Čekárny

Úschovny zavazadel

Toalety

Nástupiště

Bezbariérové přístupové cesty, schodiště, lávky a podchody musí mít průjezdnou šířku nejméně 1 600 mm a minimální světlou výšku 2 300 mm po celé šířce 1 600 mm. Požadavek na minimální šířku nezohledňuje dodatečnou šířku, která může být zapotřebí pro průchod cestujících. Tento požadavek neplatí pro pohyblivé schody, pohyblivé chodníky a výtahy.

Bezbariérové přístupové cesty musí být co nejkratší.

Povrch bezbariérových přístupových cest musí být neodrazivý.

Nové stanice s méně než 1 000 přepravených cestujících denně (součet nastupujících a vystupujících cestujících) nejsou povinny mít výtahy nebo rampy, které by jinak byly zapotřebí pro dosažení plného souladu s tímto bodem, pokud jiná stanice v okruhu 30 km na stejné trase poskytuje plně vyhovující bezbariérovou přístupovou cestu. V takových případech musí projekt nových stanic obsahovat opatření pro budoucí instalaci výtahu a/nebo ramp, aby byla stanice dostupná pro všechny kategorie OOSPO.

4.1.2.3.2   Značení přístupové cesty

Bezbariérové přístupové cesty musí být zřetelně označeny vizuálními informacemi, jak je podrobně popsáno v bodě 4.1.2.11.

Informace o bezbariérové přístupové cestě musí být poskytovány zrakově postiženým osobám minimálně jedním z následujících způsobů: např. hmatové cesty, zvukové, hmatové značky, hovořící značky, Braillovy mapy.

Pokud je instalována hmatová cesta, musí splňovat vnitrostátní pravidla a musí být zajištěna po celé délce bezbariérových přístupových cest(y).

Pokud jsou v dosahu podél bezbariérových přístupových cest k nástupišti madla nebo zdi, musí obsahovat stručnou informaci (například číslo nástupiště nebo informaci o směru) Braillovým a prizmatickým písmem nebo čísly na konci madel nebo na zdi ve výšce mezi 850 mm a 1 000 mm. Jedinými přípustnými hmatovými piktogramy jsou čísla a šipky.

4.1.2.4   Dveře a vchody

Tento bod se vztahuje na všechny dveře a vchody na bezbariérových přístupových cestách.

Musí být zajištěn minimálně jeden bezbariérový přístup na nástupiště.

Dveře a vchody musí mít minimální světlou šířku při otevření 800 mm a světlou výšku 2 100 mm.

Je přípustné používat ruční, poloautomatické nebo automatické dveře.

Zařízení pro otevírání dveří musí být dostupné ve výšce mezi 800 mm a 1 200 mm.

Ruční, neposuvné dveře musí být vybaveny horizontálními dveřními madly po celé šířce dveří, na obou stranách dveří.

Automatické a poloautomatické dveře musí obsahovat zařízení, které chrání cestující před zachycením při používání dveří.

Pokud pro obsluhu dveří slouží tlačítka nebo jiná dálková ovládací zařízení, musí každé tlačítko nebo ovládací prvek opticky kontrastovat se svým okolím a musí se dát obsluhovat silou nejvýše 15 newtonů.

Pokud jsou tlačítka pro otevření a zavření dveří nainstalována nad sebou, horní tlačítko musí vždy sloužit pro otevření.

Střed ovládacího zařízení musí být umístěn nejméně 800 mm a nejvíce 1 200 mm nad úrovní podlahy.

Tyto ovládací prvky musí být identifikovatelné hmatem (například pomocí hmatových značek) a musí obsahovat informace o jejich funkci.

Síla potřebná pro otevření nebo zavření ručně obsluhovaných dveří, za bezvětří, nesmí přesahovat 25 newtonů.

Madla pro otevření nebo zavření ručně obsluhovaných dveří se musí dát použít dlaní ruky s vynaložením síly nanejvýš 20 newtonů.

Tam, kde se používají otáčivé dveře, musí být nainstalovány také další neotáčivé dveře, které jsou k volnému použití a sousedí s otáčivými dveřmi.

Prahy dveří a vstupů nesmí být vyšší než 25 mm. Jsou-li nainstalovány prahy, musí se svým bezprostředním okolím barevně kontrastovat.

4.1.2.5   Povrchy podlah

Veškeré povrchy podlah musí být protiskluzové, v souladu s vnitrostátními předpisy platnými pro veřejné stavby.

Uvnitř budov stanice nesmí být na plochách pro pěší nerovnosti vyšší než 5 mm, kromě hmatových naváděcích cest, drenážních kanálů a hmatových výstražných značek.

4.1.2.6   Průhledné překážky

Průhledné překážky na hlavních trasách používaných cestujícími nebo podél nich, tvořené skleněnými dveřmi nebo průhlednými stěnami, musí být označeny nejméně dvěma výraznými pruhy tvořenými značkami, logy, znaky nebo dekorativními prvky, a to jeden pruh ve výšce mezi 1 500 a 2 000 mm a druhý pruh ve výšce mezi 850 a 1 050 mm. Toto značení musí opticky kontrastovat s pozadím, proti němuž se na ně pohlíží. Toto značení musí být nejméně 100 mm vysoké.

Toto značení se nevyžaduje podél průhledných stěn, pokud jsou cestující proti nárazu chráněni jiným způsobem, například madly nebo spojenými lavicemi.

4.1.2.7   Toalety a zařízení pro přebalování dětí

4.1.2.7.1   Požadavky subsystému

Pokud jsou na stanici k dispozici toalety, musí být alespoň jedna kabina určená pro obě pohlaví dostupná pro osoby na vozíku pro invalidy.

Jsou-li na stanici toalety, musí být k dispozici zařízení pro přebalování dětí dostupné pro muže i ženy. Musí splňovat požadavky odstavce 4.1.2.7.2.

Aby mohli toalety používat i cestující s neskladnými zavazadly, musí mít všechny kabinky toalet rozměry 900 mm na šířku a 1 700 mm na délku, otevírají-li se dveře dovnitř, nebo 1 500 mm na délku, otevírají-li se dveře ven nebo jsou-li posuvné. Dveře a všechny vchody na toalety musí mít minimální světlou šířku 650 mm.

Pokud jde o rozměry a vybavení toalet pro uživatele vozíku pro invalidy, platí evropské a vnitrostátní předpisy.

4.1.2.7.2   Požadavky prvku interoperability

Zařízení pro přebalování dětí

V pracovní poloze musí být zařízení na přebalování ve výšce 800 mm až 1 000 mm nad úrovní podlahy. Musí být nejméně 500 mm široké a 700 mm dlouhé.

Musí být zkonstruováno tak, aby bránilo před nechtěným sklouznutím dítěte, nesmí mít ostré hrany a musí mít nosnost nejméně 80 kg.

Pokud stůl pro přebalování dětí vyčnívá do volného prostoru toalety, musí být možné jej sklopit silou nepřesahující 25 newtonů.

4.1.2.8   Nábytek a volně stojící zařízení

Veškerý nábytek a volně stojící zařízení stanice musí opticky kontrastovat se svým okolím a nesmí mít ostré hrany.

V okolí stanice musí být nábytek a volně stojící zařízení umístěny tak, aby nepřekážely nevidomým nebo zrakově postiženým osobám a jejich poloha musí být zjistitelná nevidomými osobami používajícími hůl.

Přečnívající předměty nainstalované ve výšce pod 2 100 mm, které vyčnívají o více než 150 mm, musí být označeny překážkou ve výšce maximálně 300 mm, kterou mohou zjistit nevidomé osoby používající hůl.

Ve výšce pod 2 100 mm nesmí viset žádné zavěšené předměty.

Na každém nástupišti, kde mohou cestující čekat na vlaky, a v každých prostorách určených pro čekání musí být alespoň jedna část chráněná před vlivy počasí, vybavená ergonomickými sedátky. Sedadla musí mít opěradla zad a alespoň jedna třetina musí mít opěrky rukou. Rovněž musí být nainstalován opěrný pult ke stání o délce alespoň 1 400 mm a zajištěno místo pro vozík pro invalidy.

4.1.2.9   Místa výdeje jízdenek, informačních přepážek a pomoci zákazníkům

4.1.2.9.1   Požadavky subsystému

Vyskytují-li se podél bezbariérové přístupové cesty přepážky s osobním prodejem jízdenek, informační přepážky a místa pomoci zákazníkům, musí alespoň jedna přepážka mít spodní desku ve výšce nejméně 650 mm nad podlahou a pod přepážkou musí mít vybrání na kolena o hloubce nejméně 300 mm a šířce nejméně 600 mm. Horní deska nebo její část o šířce nejméně 300 mm a hloubce 200 mm musí být ve výšce mezi 700 mm a 800 mm. Tento prostor musí být dostupný uživatelům vozíků pro invalidy a pro ostatní OOSPO musí být zajištěno alternativní vybavení k sezení.

Existuje-li u přepážky s prodejem jízdenek mezi cestujícím a prodejcem skleněná přepážka, musí být buď odnímatelná nebo být vybavena komunikačním systémem. Jakákoli taková skleněná přepážka musí být vyrobena z čirého skla.

Alespoň jedna přepážka s prodejem jízdenek musí být vybavena potřebným zařízením, které umožňuje OOSPO se sluchovým postižením rozumět, co se říká, pomocí přepnutí jejich naslouchadla do polohy „T“.

Jsou-li nainstalována elektronická zařízení, která prodavači zobrazují cenu, musí být rovněž nainstalována zařízení, která zobrazují cenu osobě kupující jízdenku.

Jsou-li na bezbariérové přístupové cestě nainstalovány prodejní automaty jízdenek, musí alespoň jeden z nich splňovat požadavky uvedené v bodě 4.1.2.9.2.

Jsou-li nainstalována zařízení na kontrolu jízdenek, musí alespoň jedno zařízení mít volný průchod o šířce nejméně 800 mm a musí pojmout vozík pro invalidy o délce až 1 200 mm.

Používají-li se turnikety, musí být pro OOSPO kdykoli v provozní době dostupný přístupový bod bez turniketu.

4.1.2.9.2   Požadavky prvku interoperability

Prodejní automaty jízdenek, které mají být nainstalovány na bezbariérové přístupové cestě na stanici v souladu s bodem 4.1.2.9.1 musí mít oblast pro hmatový kontakt (včetně klávesnice, platebních a výdejových míst jízdenek) ve výšce mezi 700 mm a 1 200 mm. Nejméně jeden displej a klávesnice musí být viditelné pro osobu sedící na vozíku pro invalidy i pro osobu stojící před automatem. Pokud se pro zadávání informací používá displej, musí splňovat požadavky tohoto odstavce.

4.1.2.10   Osvětlení

Osvětlení prostor před budovou stanice musí být v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

Od přístupného vchodu do stanice do přístupového bodu na nástupišti musí být bezbariérová přístupová cesta osvětlena nejméně 100 luxy, měřeno na úrovni podlahy a to v okolí budovy stanice. Minimální požadovaná úroveň osvětlení hlavního vchodu, schodišť a na konci ramp musí být nejméně 100 luxů, měřeno na úrovni podlahy. Je-li pro dosažení těchto hodnot zapotřebí umělé osvětlení, musí mít požadovaná úroveň osvětlení nejméně 40 luxů nad úrovní okolního světla a musí mít chladnější barevnou teplotu.

Nástupiště a další venkovní prostory stanice pro cestující musí mít průměrnou úroveň osvětlení nejméně 20 luxů, měřeno na úrovni podlahy a minimální hodnotu 10 luxů.

Je-li nezbytné umělé osvětlení pro umožnění čitelnosti podrobných informací, musí být tyto oblasti osvětleny minimálně o 15 luxů více než sousední oblasti. Toto zesílené osvětlení musí mít také jinou barevnou teplotu než sousední oblasti.

Nouzové osvětlení musí být v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

4.1.2.11   Vizuální informace: rozmístění značek, piktogramy, dynamické informace

4.1.2.11.1   Požadavky subsystému

V rámci stanice musí být všechny informace konzistentní a v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

Pro všechny písemné informace by se mělo používat písmo Sans Serif s malými a velkými písmeny (tj. nejen velkými písmeny).

Neměly by se používat komprimovaná písmena se spodními dlouhými dotahy a písmena protažená nahoru.

Písmena se spodními dlouhými dotahy musí být jasně rozeznatelná a musí mít minimální poměr velikosti 20 % vzhledem k velkým písmenům.

Veškeré dostupné informace musí být v souladu s obecným trasovým a informačním systémem, zejména pokud jde o barvy a kontrast na nástupištích a u vchodů.

Vizuální informace musí být čitelné za všech světelných podmínek, kdy je stanice v provozu.

Vizuální informace musí kontrastovat se svým pozadím.

Jsou-li poskytovány dynamické vizuální informace, musí být v souladu s hlavními mluvenými informacemi, které jsou poskytovány.

Je třeba uvádět následující informace:

Informace o bezpečnosti a bezpečnostní pokyny v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

Tabule s výstrahami, zákazy a příkazy v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

Informace týkající se odjezdu vlaků.

Identifikace vybavení stanice, je-li poskytováno a přístupové cesty k tomuto vybavení.

Musí být poskytovány informace na všech místech, kde se cestující musí rozhodovat o směru cesty a na cestě v intervalech minimálně každých 100 m. Značení, symboly a piktogramy musí být používány jednotně po celé cestě.

Musí být zajištěna dostatečná míra informací potřebných pro rozhodování. Například na prvním rozhodovacím místě o směru cesty při vstupu do stanice může být vhodnější informace „K nástupištím“, než specifické tabule pro jednotlivá nástupiště.

Značení hmatovými informacemi musí být nainstalováno na:

toaletách, pro funkční informace a nouzové volání, je-li to vhodné,

výtazích, v souladu s normou EN 81-70:2003 příloha E.4.

Reklamy se nesmí kombinovat s trasovými a informačními systémy.

Poznámka: Obecné informace o veřejných přepravních službách se pro účel tohoto odstavce za reklamy nepovažují.

Musí být nainstalovány následující grafické symboly a piktogramy specifické pro určité OOSPO:

Značka odpovídající mezinárodnímu symbolu pro „opatření pro postižené nebo invalidní osoby“, jak je popsána v příloze N odstavcích N.2 a N.4

Směrové informace pro bezbariérovou přístupovou cestu a vybavení dostupné na vozíku pro invalidy

Ukazatele univerzálních toalet

Ukazatel místa nástupu osob na vozících pro invalidy, je-li na nástupišti uvedena informace o konfiguraci vlaků.

Symboly se mohou kombinovat s dalšími symboly (například: výtah, toaleta apod.).

Jsou-li nainstalovány indukční smyčky, musí být označeny znakem popsaným v příloze N odstavcích N.2 a N.5.

Poskytuje-li stanice tyto služby, grafický symbol musí označovat místo úschovy těžkých zavazadel a neskladných předmětů.

Existuje-li služba přivolání pomoci nebo volání na informační službu, musí být označeny znakem popsaným v příloze N odstavcích N.2 a N.6.

Existuje-li zařízení pro nouzové volání:

musí mít vizuální a hmatové symboly,

musí být označeno znakem popsaným v příloze N odstavcích N.2 a N.7

a musí mít:

vizuální a zvukovou indikaci používání zařízení,

dodatečné informace o obsluze, je-li to potřeba.

Na univerzálních toaletách a na toaletách dostupných osobám na vozících pro invalidy vybavených sklopnými madly musí být uveden grafický symbol zobrazující madlo ve vzpřímené i ve sklopené poloze.

Na jednom místě nesmí vedle sebe být více než pět piktogramů, společně se směrovou šipkou ukazující jeden směr.

4.1.2.11.2   Požadavky prvku interoperability

Displeje musí mít takovou velikost, aby zobrazovaly celé názvy jednotlivých stanic nebo slova hlášení. Každý název stanice nebo slova hlášení musí být zobrazeny po dobu nejméně 2 sekund. Používá-li se rolovací displej (buď horizontální nebo vertikální), každé úplné slovo se musí zobrazit po dobu nejméně 2 sekund a rychlost horizontálního posouvání nesmí přesáhnout 6 znaků za sekundu.

Minimální výška písmen se vypočítá podle následujícího vzorce: Čtecí vzdálenost v mm dělená 250 = velikost písma (například: 10 000 mm/250 = 40 mm).

Veškeré tabule s bezpečnostními informacemi, výstrahami, příkazy a zákazy musí obsahovat piktogramy a musí být provedeny v souladu s normou ISO 3864-1.

Maximální čtecí vzdálenost je charakteristikou prvku interoperability.

4.1.2.12   Mluvené informace

Mluvené informace musí mít ve všech oblastech minimální úroveň RASTI 0,5, v souladu s normou IEC 60268-16 část 16.

Jsou-li poskytovány mluvené informace, musí být v souladu s hlavními vizuálními informacemi, které jsou zobrazovány.

Nejsou-li mluvené informace poskytovány automaticky, musí být zajištěn systém pro zvukovou komunikaci, umožňující získat uživatelům informace na vyžádání.

4.1.2.13   Nouzové východy, nouzové akustické výstrahy

Nouzové východy a nouzové akustické výstrahy musí být v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

4.1.2.14   Geometrie lávek a podchodů

Pokud se v okolí stanice používají lávky a podchody jako součást normální pěší cesty pro cestující, musí mít po celé délce bezbariérový prostor o šířce nejméně 1 600 mm a minimální světlé výšce 2 300 mm. Požadavek na minimální šířku nezohledňuje dodatečnou šířku, která může být zapotřebí pro zvýšený průchod cestujících. Tato dodatečná šířka musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.

4.1.2.15   Schodiště

Schodiště musí splňovat evropské nebo vnitrostátní předpisy.

Schodiště na hlavní trase musí mít bezbariérovou šířku nejméně 1 600 mm, měřeno mezi madly. Požadavek na minimální šířku nezohledňuje dodatečnou šířku, která může být zapotřebí pro průchod cestujících.

Povrch všech schodů musí být protiskluzový.

Před prvním vzestupným schodem a před prvním sestupným schodem musí být hmatový pás po celé šířce schodu. Tento pás musí mít šířku nejméně 400 mm, musí kontrastovat s povrchem podlahy a musí být k němu připevněn. Tento pás se musí lišit od pásů použitých pro hmatové naváděcí cesty, pokud se používají.

Otevřené prostory pod schody musí být chráněny, aby bránily cestujícím před nechtěnou kolizí s konstrukčními podporami a místy se sníženou světlou výškou.

4.1.2.16   Madla

Schody a rampy musí být vybaveny madly na obou stranách a ve dvou úrovních. Vyšší madlo musí být ve výšce mezi 850 mm a 1 000 mm nad úrovní podlahy a nižší musí být ve výšce mezi 500 mm a 750 mm nad úrovní podlahy.

Mezi madlem a dalšími částmi konstrukce (kromě upevňovacích dílů) musí být mezera nejméně 40 mm.

Madlo musí být souvislé. Pokud je nainstalováno na schodech, musí přesahovat nejméně 300 mm před horní a spodní schod (toto přesahující madlo může být zakřiveno, aby nepředstavovalo překážku).

Madlo musí mít kruhový průřez o ekvivalentním průměru 30 mm až 50 mm.

Madla musí být kontrastní oproti barvě okolních stěn.

4.1.2.17   Rampy, pohyblivé schody, výtahy, pohyblivé chodníky

Pokud není k dispozici výtah, musí být pro OOSPO, které nemohou používat schody, nainstalovány rampy.

Rampy musí být v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

Jsou-li nainstalovány pohyblivé schody, jejich rychlost nesmí přesáhnout 0,65 m/s a musí být provedeny v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

Nejsou-li k dispozici rampy, musí být nainstalovány výtahy provedené v souladu s normou EN 81-70:2003, odstavec 5.3.2.1 tabulka 1.

Jsou-li nainstalovány pohyblivé chodníky, jejich rychlost nesmí přesáhnout 0,75 m/s, sklon nesmí být větší než 12 stupňů (21,3 %) a musí být provedeny v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

4.1.2.18   Výška nástupiště a vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

4.1.2.18.1   Výška nástupiště

U nástupišť konvenční železniční sítě jsou přípustné dvě jmenovité hodnoty výšky nástupiště: 550 mm a 760 mm nad spojnicí temen kolejnicových pásů. Tolerance těchto rozměrů je v rozmezí – 35 mm / + 0 mm.

U nástupišť v konvenční železniční síti, kde mají zastavovat také tramvaje (např. Stadtbahn nebo Tram-Train) je přípustná nominální výška nástupiště mezi 300 mm a 380 mm. Tolerance těchto rozměrů je v rozmezí +/– 20 mm.

V obloucích o poloměru menším než 500 m je přípustné, aby výška nástupiště byla vyšší nebo nižší než uvedené hodnoty, za předpokladu, že první použitelný schůdek vozidla je v souladu s obrázkem 11 v odstavci 4.2.2.12.1.

4.1.2.18.2   Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje

Poznámka, která má být odstraněna z CR PRM TSI na konci procesu: Požadavky pro nástupiště ve vysokorychlostní železniční síti stanovuje TSI pro vysokorychlostní infrastrukturu.

U nástupišť v konvenční železniční síti musí hrany nástupišť umístěné v nominálních výškách 550 mm a 760 mm splňovat požadavek na minimální průjezdný průřez stanovený v EN (jde o otevřený bod, pro minimální průjezdný průřez platí vnitrostátní předpisy až do revize TSI po zveřejnění normy EN15273-3:2006) a konvenční hodnota vzdálenosti bq0 od osy koleje rovnoběžně s jízdní plochou se musí vypočíst ze vzorce, který nezohledňuje vliv

rozšíření rozchodu kolejí v obloucích,

převýšení koleje,

výhybek a křižovatek,

kvazistatického náklonu,

stavební tolerance a tolerance při údržbě,

kde

Formula

R je poloměr oblouku koleje v metrech,

Vypočtená hodnota bqlim je specifikována v pr EN15273-3:2006 a zohledňuje všechny ostatní hodnoty, které nejsou zahrnuty do vzorce bq0. Skutečná hodnota bq pro umístění hrany nástupiště vzhledem k ose koleje rovnoběžně s jízdní plochou umožňuje odchylku z důvodu tolerance Tq pro umístění hran nástupišť nebo jejich údržby: bqlim bq bqlim + Tq.

Tolerance Tq musí být 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

Vliv převýšení koleje by měl být kompenzován vně oblouku pro část přesahující 25 mm nadvýšením hrany nástupiště nad vybrání potřebné ke kvazistatickému náklonu průjezdného průřezu kolmo k jízdní ploše.

V důsledku toho může být skutečná mezera větší než běžná mezera.

4.1.2.18.3   Uspořádání koleje u nástupišť

Poznámka, která má být odstraněna z CR PRM TSI na konci procesu: Nástupiště u tratí kategorie I vysokorychlostní železniční sítě musí splňovat požadavky TSI pro vysokorychlostní infrastrukturu.

Poznámka, která má být zahrnuta do TSI pro vysokorychlostní infrastrukturu: Nástupiště u tratí kategorie II a III vysokorychlostní železniční sítě musí splňovat požadavky odstavce 4.1.2.18.3 CR PRM TSI.

U nástupišť v konvenční železniční síti by měla být kolej podél nástupišť pokud možno v přímé, avšak nikde nesmí mít menší poloměr než 300 m.

4.1.2.19   Šířka a hrana nástupiště

Je přípustné, aby šířka nástupiště byla proměnlivá po celé jeho délce. Minimální šířka nástupiště bez překážek musí být větší než:

šířka nebezpečné oblasti plus šířka dvou průchodů po obou stranách o šířce 800 mm (1 600 mm) nebo

u jednostranného nástupiště 2 500 mm nebo u ostrovního nástupiště 3 300 mm (tento rozměr se může zúžit na 2 500 mm u konců nástupiště).

Požadavek na minimální šířku nezohledňuje dodatečnou šířku, která může být zapotřebí pro průchod cestujících.

Je přípustné, aby se v rámci tohoto volného průchodu o šířce 1 600 mm nacházely malé překážky o délce menší než 1 000 mm (například: stožáry, sloupy, přístřešky, sedadla). Vzdálenost od hrany nástupiště k překážce musí být nejméně 1 600 mm a od okraje překážky k nebezpečné oblasti musí být volný průchod o šířce nejméně 800 mm.

Je-li vzdálenost mezi jakýmikoli dvěma překážkami menší než 2 400 mm, považují se za jednu velkou překážku.

Vzdálenost mezi okrajem překážek, jako jsou stěny, místa k sezení, výtahy a schodiště, které jsou delší než 1 000 mm avšak kratší než 10 000 mm, a okrajem nebezpečné oblasti nesmí být menší než 1 200 mm. Vzdálenost mezi hranou nástupiště a okrajem této překážky nesmí být menší než 2 000 mm.

Vzdálenost mezi okrajem překážek, jako jsou stěny, místa k sezení, pohyblivé chodníky a schodiště, které jsou delší než 10 000 mm, a okrajem nebezpečné oblasti nesmí být menší než 1 600 mm. Vzdálenost mezi hranou nástupiště a okrajem této překážky nesmí být menší než 2 400 mm.

Pokud jsou na palubě vlaků nebo na nástupištích doplňková zařízení, která umožňují osobám na vozíku pro invalidy nastoupit do vlaku nebo vystoupit z vlaku, musí být v místě, kde se toto zařízení pravděpodobně bude používat, mezi okrajem zařízení, kde se vozík pro invalidy nakládá nebo vykládá, na úrovni nástupiště a nejbližší překážkou na nástupišti nebo protější nebezpečnou oblastí zajištěn volný prostor nejméně 1 500 mm. Nové stanice musí tento požadavek splňovat pro všechny vlaky, které budou zastavovat u nástupiště.

Nebezpečná oblast nástupiště začíná hranou nástupiště přilehlou ke koleji a je definována jako oblast, kde mohou být cestující vystaveni nebezpečným silám z důvodu aerodynamického efektu projíždějících vlaků, v závislosti na jejich rychlosti. U konvenčního železničního systému musí být tato nebezpečná oblast v souladu s vnitrostátními předpisy.

Hranice nebezpečné oblasti, nejvzdálenější od hrany nástupiště přilehlé ke koleji, musí být označena vizuálními i hmatovými výstrahami. Hmatové značení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.

Vizuální výstrahou musí být barevně kontrastní, protiskluzový, výstražný pruh o šířce nejméně 100 mm.

Barva materiálu na hraně okraje nástupiště přilehlé ke kolejím musí opticky kontrastovat s tmavým kolejovým prostorem. Tento materiál musí být protiskluzový.

4.1.2.20   Konec nástupiště

Konec nástupiště musí mít jak vizuální, tak i hmatové značení.

4.1.2.21   Pomocná zařízení pro nastupování cestujících na vozících pro invalidy

4.1.2.21.1   Požadavky subsystému

Má-li nástupiště na stanici, která má bezbariérové přístupové cesty, přijímat vlaky zastavující za běžného provozu vybavené dveřmi kompatibilními s vozíkem pro invalidy, musí být zajištěno pomocné zařízení pro nastupování, které se bude používat mezi těmito dveřmi a nástupištěm a umožní cestujícím na vozíku pro invalidy nastupování nebo vystupování,

ledaže by se prokázalo, že mezera mezi okrajem prahu těchto dveří a hranou nástupiště není větší než 75 mm měřeno horizontálně a 50 mm měřeno vertikálně

a

ledaže by se v okolí 30 km na trase nacházela stanice nebo zastávka, která by byla vybavena pomocným zařízením pro nastupování.

Odpovědný provozovatel infrastruktury (nebo provozovatel(é) stanice, jsou-li odpovědnými subjekty) a železniční podnik se dohodnou na správě pomocného zařízení pro nastupování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční přepravě (1) a určí, která strana je odpovědná za zajištění pomocného zařízení pro nastupování. Provozovatel infrastruktury (nebo provozovatel(é) stanice) a železniční podnik zajistí, že rozdělení odpovědností, na kterém se dohodnou, je nejvíce celkově životaschopným řešením.

Tato dohoda by měla definovat:

nástupiště, kde by měl pomocné zařízení pro nastupování zajistit provozovatel infrastruktury nebo provozovatel stanice, a kolejová vozidla, se kterými se bude používat,

nástupiště, kde by měl pomocné zařízení pro nastupování zajistit železniční podnik, a kolejová vozidla, se kterými se bude používat,

kolejová vozidla, k nimž má železniční podnik zajistit pomocné zařízení pro nastupování, a nástupiště, kde se bude používat,

specifická pravidla pro zastavování vlaků, aby bylo splněno ustanovení odstavce 4.1.2.19 (místo pro pomocné zařízení pro nastupování uživatelů vozíků pro invalidy).

Ve svém systému řízení bezpečnosti musí železniční podnik uvést, jaké jsou jeho závazky plynoucí z těchto dohod a jakým způsobem je zamýšlí splnit.

Ve svém systému řízení bezpečnosti musí provozovatel infrastruktury uvést, jaké jsou jeho závazky plynoucí z těchto dohod a jakým způsobem je zamýšlí splnit.

Ve výše uvedených odstavcích se provozovatel stanice provozující nástupiště považuje za provozovatele infrastruktury v souladu se směrnicí 91/440/ES, článek 3: definice infrastruktury a nařízením (EHS) č. 2598/70.

Pokud je výsledkem výše popsaných jednání to, že všechny druhy kolejových vozidel zastavujících ve stanici budou vybaveny pomocným zařízením pro nastupování kompatibilním s nástupištěm, je přípustné, aby nástupiště tímto pomocným zařízením nebylo vybaveno.

Pomocné zařízení pro nastupování musí splňovat požadavky odstavce 4.1.2.21.2. Pokud je místo nakládání vozíku pro invalidy předem definováno, může být místo (místa) dveří s dostupností pro vozíky pro invalidy na nástupišti označeno mezinárodním symbolem pro „opatření pro postižené nebo invalidní osoby“. Tyto značky musí být v souladu s přílohou N odstavci N.2 a N.4.

Rampy

Musí být zpřístupněna ruční nebo poloautomatická přístupová rampa, kterou obsluhuje zaměstnanec, ať už uložená na nástupišti stanice nebo na palubě vlaku.

Rampa musí splňovat požadavky odstavce 4.1.2.21.2.

Mobilní zdvihací plošiny

Používá-li se mobilní zdvihací plošina, musí splňovat požadavky odstavce 4.1.2.21.2.

4.1.2.21.2   Požadavky prvku interoperability

Nacházejí-li se na stanici pomocná zařízení pro nastupování, musí pojmout vozík pro invalidy s parametry popsanými v příloze M:

Pomocné zařízení pro nastupování musí mít nosnost nejméně 300 kg ve středu zařízení a rozloženou na plochu 660 mm × 660 mm.

Je-li pomocné zařízení obsluhováno elektricky, musí umožňovat nouzový způsob ruční obsluhy pro případ výpadku proudu.

Rampy

Povrch rampy musí být protiskluzový a musí mít efektivní světlou šířku nejméně 760 mm.

Rampy musí mít zvednuté okraje na obou stranách pro ochranu před sklouznutím koleček vozíku pro invalidy.

Obruby na obou koncích rampy musí být zkosené a nesmí být vyšší než 20 mm. Musí být opatřeny výstražnými kontrastními páskami.

Sklon rampy nesmí být větší než 10,2 stupňů (18 %).

Když se rampa používá pro nastupování a vystupování, musí být při používání zajištěna, aby nedošlo při nakládání a vykládání k posunutí.

Musí být zajištěn bezpečný způsob skladování ramp, včetně přenosných, aby nepřekážely cestujícím.

Mobilní zdvihací plošiny

Používá-li se mobilní zdvihací plošina, musí splňovat následující požadavky:

Povrch plošiny musí být protiskluzový. Na úrovni povrchu musí mít plošina světlou šířku nejméně 720 mm.

Provedení plošiny musí zajišťovat, že se vozidlo nemůže uvést do pohybu, dokud není plošina složena.

Tam, kde je plošina k dispozici, musí každý ovládací prvek pro rozložení, spuštění na úroveň země, zdvižení a složení vyžadovat souvislý ruční tlak obsluhy a nesmí umožňovat nesprávné pořadí kroků zdvíhání, když je plošina obsazena.

Plošina musí umožňovat nouzový způsob rozložení, spuštění na úroveň země, zdvižení a složení prázdné plošiny, pokud dojde k výpadku proudu do plošiny.

Žádná část plošiny se nesmí pohybovat rychlostí přesahující 150 mm/s během spouštění a zdvíhání osoby a nesmí přesahovat rychlost 300 mm/s při rozkládání nebo skládání (kromě případů ručního rozkládání nebo skládání). Maximální horizontální a vertikální přetížení obsazené plošiny je 0,3 G.

Plošina musí být vybavena zábranami zabraňujícími sjetí kteréhokoli kolečka vozíku pro invalidy z plošiny při jeho používání.

Pohyblivá zábrana nebo zabudovaný prvek musí bránit vozíku pro invalidy před sjetím z okraje plošiny nejbližšího vozidlu, dokud je plošina v plně zdvižené poloze.

Každá strana plošiny, která ve zdvižené poloze přečnívá přes vozidlo musí mít zábranu nejméně 25 mm vysokou. Tyto zábrany nesmí překážet manévrování při pohybu na ostrůvek nebo z něj.

Zábrana na nakládacím okraji (vnější zábrana), která funguje jako nakládací rampa, když je plošina na úrovni země, musí být dostatečně vysoká, když je zvednutá nebo uzavřená, nebo musí být zajištěn doplňkový systém, který by zabránil elektrickému vozíku v přejetí zábrany.

Plošina musí dovolovat polohu vozíku pro invalidy otočenou směrem k vlaku i od vlaku.

Musí být zajištěn bezpečný úložný systém, aby nedošlo k nárazu složené plošiny do vozíku pro invalidy nebo do zdravotních pomůcek a nepředstavoval žádné riziko pro cestující.

4.1.2.22   Úrovňové přechody kolejí ve stanicích

Pokud je podle vnitrostátních předpisů pro cestující přípustné použití úrovňových přechodů kolejí ve stanicích a je vyžadováno zajištění bezbariérové přístupové cesty, musí být tyto cesty dostupné pro všechny kategorie OOSPO.

Musí být navrženy tak, aby nejmenší kolečko vozíku pro invalidy, definované v příloze M, nebylo zachyceno mezi plochou přechodu a kolejí.

Hranice plochy přechodu musí být označeny vizuálními a hmatovými značkami.

4.1.3   Funkční a technické specifikace rozhraní

Vzhledem k tomu, že TSI pro konvenční železnici v současnosti neexistují pro subsystémy „Osobní kolejová vozidla“ a „Infrastruktura“, zůstává tento odstavec otevřeným bodem.

Neexistuje rozhraní se subsystémem „Řízení a zabezpečení“.

Rozhraní se subsystémem provozu jsou popsána v odstavci 4.1.4 „Provozní pravidla“.

4.1.4   Provozní pravidla

Následující provozní pravidla nepředstavují žádnou část hodnocení subsystému „Infrastruktura“.

Tato TSI nedefinuje provozní pravidla pro evakuaci v případě nouzových situací, ale pouze příslušné technické požadavky. Smyslem technických požadavků na subsystém „Infrastruktura“ je usnadnit evakuaci všech osob, včetně OOSPO.

Z hlediska základních požadavků uvedených v oddílu 3 jsou provozní pravidla specifická pro subsystém „Infrastruktura“ v souladu s technickou oblastí působnosti definovanou v odstavci 1.1., jichž se týká tato TSI, následující:

Obecné

Provozovatel infrastruktury nebo provozovatel stanice musí mít vypracovány písemné zásady pro zajištění, že všechny kategorie OOSPO mohou mít přístup k infrastruktuře pro cestující po celou provozní dobu v souladu s technickými požadavky této TSI. Zásady navíc musí být kompatibilní se zásadami železničního podniku, který může mít zájem zařízení případně využívat (viz odstavec 4.2.4). Zásady musí být uplatňovány prostřednictvím poskytnutí dostatečných informací personálu, vypracováním postupu a pomocí školení. Zásady pro infrastrukturu musí mimo jiné zahrnovat provozní pravidla pro následující situace:

Bezbariérové přístupové cesty

Pokud nové, obnovované nebo modernizované stanice, které mají denní průchod 1 000 nebo méně cestujících, vypočtený jako průměr za posledních 12 měsíců ze součtu nastupujících a vystupujících cestujících, nesplňují požadavky týkající se aspektů výtahu a/nebo rampy z požadavků na bezbariérovou přístupovou cestu, podle odstavce 4.1.2.3.1, uplatní se vnitrostátní předpisy pro organizaci a přepravu osob na vozících pro invalidy dopravními prostředky dostupnými pro tělesně postižené mezi touto nedostupnou stanicí a další dostupnou stanicí na stejné trase.

Dostupnost stanice

Musí být vypracovány provozní předpisy zajišťující, aby informace týkající se míry dostupnosti všech stanic byly volně k dispozici.

Stanice bez personálu – Výdej jízdenek cestujícím se zrakovým postižením

Provozní pravidla musí být vypracována a zavedena s ohledem na stanice bez personálu, kde se výdej jízdenek zajišťuje prostřednictvím automatů (viz odstavec 4.1.2.9). V těchto situacích musí být vždy k dispozici alternativní způsob výdeje jízdenek dostupný pro zrakově postižené cestující (například dovolující nákup buď ve vlaku nebo v místě určení).

Kontrola jízdenek – Turnikety

Tam, kde se pro kontrolu jízdenek používají turnikety, musí být zavedena taková provozní pravidla, kdy OOSPO mají k dispozici paralelní přístup těmito kontrolními body. Tento přístup pro OOSPO musí dovolovat vstup osob na vozících pro invalidy, kočárků, rozměrných zavazadel atd. a jejich kontrolu zaměstnanci nebo automaty.

Vizuální a mluvené informace – Zajištění úplnosti a shodnosti

Musí být zavedena provozní pravidla pro zajištění souladu mezi hlavními vizuálními a mluvenými a informacemi (viz oddíl 4.1.2.12). Pracovníci zajišťující oznamování musí dodržovat standardní postupy pro dosažení plného souladu základních informací.

Informační systém pro cestující na požádání

V situacích, kdy základní mluvené informace nejsou poskytovány prostřednictvím ohlašovacího systému na stanici (viz odstavec 4.1.2.12), musí být zavedena provozní pravidla zajišťující poskytnutí alternativního informačního systému, kdy jsou cestující schopni získat stejné informace ve zvukové podobě na stanici (např. telefonní informační služba s obsluhou nebo automatická).

Nástupiště – Zóna pro manipulaci s pomocným zařízením pro nastupování s vozíkem pro invalidy

Železniční podnik a provozovatel infrastruktury nebo provozovatel stanice společně určí místo na nástupišti, kde se bude toto zařízení pravděpodobně používat a prověří jeho použitelnost. Toto místo musí být kompatibilní se stávajícími nástupišti, kde bude vlak pravděpodobně zastavovat.

Důsledkem výše popsaného opatření je, že místo zastavení vlaku musí být v určitých případech upraveno, aby byl tento požadavek splněn.

Provozní pravidla musí být zavedena tak, aby zohledňovala variace řazení vlaku (viz odstavec 4.1.2.19), aby mohla být určena místa zastavení vlaku s ohledem na místa obsluhy pomocných zařízení pro nastupování.

Na nástupišti musí být pro každé pomocné zařízení pro nastupování vyhrazen volný prostor 1 500 mm od hrany nástupiště (viz odstavec 4.1.2.19).

Bezpečnost pomocných zařízení pro nastupování s ručním a elektrickým vozíkem pro invalidy

Musí být zavedena provozní pravidla týkající se obsluhy pomocného zařízení pro nastupování personálem stanice (viz oddíl 4.1.2.12).

Musí být zavedeno provozní pravidlo týkající se použití pohyblivé bezpečnostní zábrany na výtazích pro vozíky pro invalidy ze strany pracovníků stanice (viz odstavec 4.1.2.21.2).

Musí být zavedena provozní pravidla, aby bylo zajištěno, že personál dokáže bezpečně obsluhovat rampy pro nastupování, pokud jde o jejich rozkládání, zajištění, zdvíhání, spouštění a skládání (viz odstavec 4.1.2.21.2).

Pomoc osobám na vozíku pro invalidy

Musí být zavedena provozní pravidla pro zajištění, že personál ví, že osoby na vozíku pro invalidy mohou vyžadovat pomoc při nastupování nebo vystupování z vlaku, a že musí tuto pomoc v případě potřeby poskytnout.

Po osobách na vozíku pro invalidy se může vyžadovat zamluvení této pomoci předem, aby byla zajištěna dostupnost školeného personálu.

Úrovňové přechody kolejí s dozorem

Pokud vnitrostátní předpisy povolují úrovňové přechody kolejí s dozorem, musí být zavedena provozní pravidla zajišťující, aby personál na úrovňovém přechodu kolejí s dozorem poskytnul OOSPO příslušnou pomoc, včetně signalizace, kdy je bezpečné kolej přejít.

4.1.5   Pravidla údržby

Z hlediska základních požadavků uvedených v oddílu 3 jsou pravidla údržby specifická pro „subsystém Infrastruktura“ v souladu s technickou oblastí působnosti definovanou v odstavci 1.1., jichž se týká tato TSI, následující:

Provozovatel infrastruktury nebo provozovatel stanice musí mít zavedeny postupy, které zahrnují poskytnutí alternativní pomoci OOSPO během údržby, výměny nebo opravy zařízení, která OOSPO používají.

4.1.6   Odborná kvalifikace

Odborná kvalifikace personálu potřebného pro obsluhu subsystému „Infrastruktura“ v souladu s technickou oblastí působnosti definovanou v odstavci 1.1. a v souladu s odstavcem 4.1.4, uvádějícím seznam provozních pravidel, jichž se týká tato TSI, je následující:

Odborné školení personálu provádějícího doprovod vlaku, poskytujícího služby a pomoc cestujícím na stanici a prodávajících jízdenky musí zahrnovat téma informovanosti o postižených osobách a jejich rovnoprávnosti, včetně specifických potřeb každé kategorie OOSPO.

Odborné školení techniků a vedoucích pracovníků odpovědných za údržbu a provoz infrastruktury musí zahrnovat téma informovanosti o postižených osobách a jejich rovnoprávnosti, včetně specifických potřeb každé kategorie OOSPO.

4.1.7   Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti

Neexistují žádné specifické požadavky v oblasti působnosti této TSI, týkající se podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti personálu potřebných pro provozování subsystému „Infrastruktura“, ani pro implementaci této TSI.

4.1.8   Registr infrastruktury

Požadavky na registr infrastruktury s ohledem na tuto TSI jsou následující:

zeměpisná oblast působnosti, jak je definována v odstavci 1.2,

v rámci definované zeměpisné oblasti působnosti musí být uvedeny stanice, na které se vztahuje tato TSI,

pro každou uvedenou stanici musí být uvedena nástupiště na této stanici, která spadají do oblasti působnosti této TSI.

Pro každou uvedenou stanici, včetně všech nástupišť, která spadají do oblasti působnosti této TSI, musí být uvedeny a popsány následující prvky s ohledem na příslušné odstavce v této TSI, následovně:

parkovací místa v souladu s odstavcem 4.1.2.2,

bezbariérové přístupové cesty v souladu s odstavcem 4.1.2.3,

hmatové naváděcí cesty, jsou-li zajištěny, v souladu s odstavcem 4.1.2.3.2,

toalety, včetně toalet dostupných pro osoby na vozících pro invalidy, v souladu s odstavcem 4.1.2.7,

místa výdeje jízdenek, informačních přepážek a pomoci zákazníkům v souladu s odstavcem 4.1.2.9,

vizuální informační systémy v souladu s odstavcem 4.1.2.11,

rampy, pohyblivé schody nebo pohyblivé chodníky nainstalované v souladu s odstavcem 4.1.2.17,

výška, šířka a délka každého nástupiště a vzdálenost hrany každého nástupiště od osy přilehlé koleje v souladu s odstavci 4.1.2.18 a 4.1.2.19,

pomocná zařízení pro nastupování a jejich popis, jsou-li zajištěna, v souladu s odstavcem 4.1.2.21,

úrovňové přechody kolejí ve stanicích, kde jsou dostupné pro použití OOSPO v souladu s odstavcem 4.1.2.22.

Pokud byly pro zajištění souladu s touto TSI uplatněny vnitrostátní předpisy, musí být u odpovídající položky v registru uvedeny příslušné předpisy a odstavce.

4.2   Subsystém „Kolejová vozidla“

4.2.1   Úvod

Transevropský konvenční železniční systém, na který se vztahuje směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES, a jehož částí je tento subsystém, je integrovaný systém, jehož úplnost a shoda musí být ověřeny. Tato úplnost a shoda musí být zkontrolována především s ohledem na specifikace každého subsystému, na jeho rozhraní se systémem, ve kterém je integrován, i na pravidla provozu a údržby.

Funkční a technické specifikace subsystému a jeho rozhraní, popsané v odstavci 4.1.2, nenařizují použití specifických technologií nebo technických řešení, kromě případů, kdy je to nezbytně nutné pro interoperabilitu transevropské konvenční železniční sítě. Avšak novátorská řešení pro zajištění interoperability mohou vyžadovat nové specifikace a/nebo nové způsoby vyhodnocování. Aby byla umožněna technologická inovace, musí být tyto specifikace a způsoby vyhodnocování vypracovány postupem popsaným v oddílech 6.1.4 a 6.2.4.

S ohledem na všechny platné základní požadavky, subsystém „Kolejová vozidla“ charakterizují:

4.2.2   Funkční a technické specifikace

4.2.2.1   Obecné

Z hlediska základních požadavků uvedených v oddílu 3 jsou funkční a technické specifikace subsystému „Kolejová vozidla“, týkající se dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, tyto:

Sedadla

Místa pro vozíky pro invalidy

Dveře

Osvětlení

Toalety

Průchozí profily

Informace pro zákazníky

Změny výšky

Madla

Vybavení na spaní dostupná pro vozíky pro invalidy

Poloha schůdku pro nastupování a vystupování z vozidla

U každého základního parametru obecné ustanovení popisuje následující ustanovení.

V následujících ustanoveních jsou podrobně popsány podmínky, které mají být splněny pro splnění požadavků představených v obecném ustanovení.

4.2.2.2   Sedadla

4.2.2.2.1   Obecné

Držadla nebo svislá madla či jiné prvky, které lze použít pro osobní stabilitu při používání uličky, musí být nainstalovány na opěradlech všech sedadel na straně uličky, pokud se sedadlo nedotýká zadní strany jiného sedadla obráceného do opačného směru vybaveného držadlem, nebo pokud se nedotýká příčky.

Držadla nebo jiné prvky, které se dají používat pro osobní stabilitu, musí být umístěny ve výšce mezi 800 mm a 1 200 mm nad podlahou, nesmí vyčnívat do průchozího profilu a musí opticky kontrastovat se sedadlem.

V místech k sezení vybavených pevnými podélnými sedadly lze pro osobní stabilitu využívat madla. Tato madla musí být umístěna ve vzdálenosti nejvýše 2 000 mm od sebe a musí být ve výšce mezi 800 mm a 120 mm nad podlahou a musí opticky kontrastovat s okolním interiérem vozidla.

Držadla a jiné prvky nesmějí mít ostré hrany.

4.2.2.2.2   Vyhrazená sedadla

4.2.2.2.2.1   Obecné

Jako vyhrazená sedadla pro OOSPO musí být v rámci fixní vlakové soupravy nebo v rámci jednotlivého vozidla či jednotlivé třídy vyhrazeno nejméně 10 procent sedadel.

Vyhrazená sedadla a vozidla, která je obsahují, musí být označena značkami v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.8 a musí zde být uvedeno, že ostatní cestující musí tato sedadla uvolnit osobám oprávněným je používat.

Vyhrazená sedadla se musí nacházet v osobním salonním voze a v blízkosti vnějších dveří.

Jsou-li sedadla vybavena opěrkami rukou, vyhrazená sedadla musí být vybavena pohyblivými opěrkami rukou, netýká se to opěrek rukou podél skříně vozidla. Pohyblivé opěrky rukou se musí sklápět do polohy rovnoběžné s opěradlem sedadla, aby byl umožněn volný přístup k sedadlu nebo jakýmkoli sousedícím vyhrazeným sedadlům.

Jako vyhrazená sedadla nesmí sloužit pomocná sklápěcí sedadla.

Každé vyhrazené sedadlo a prostor dostupný pro jeho uživatele musí splňovat požadavky schémat uvedených na obrázcích 1 až 4.

Celá užitečná sedací plocha vyhrazeného sedadla musí být nejméně 450 mm široká (viz obrázek 1).

Image

Svršek čalounění každého vyhrazeného sedadla musí být na předním okraji sedadla mezi 430 mm a 500 mm nad úrovní podlahy. Světlá výška nad každým sedadlem musí být nejméně 1 680 mm od úrovně podlahy (viz obrázek 2), kromě dvoupodlažních vlaků, u nichž jsou nad sedadly nainstalovány police na zavazadla. V takovém případě je přípustná snížená světlá výška 1 520 mm pod zavazadlovými policemi, za předpokladu, že nejméně 50 % vyhrazených sedadel má zachovanou světlou výšku 1 680 mm.

Poznámka: Na následujících obrázcích č. 2 až 4 jsou zobrazeny průřezy středovou osou sedadla.

Image

Image

Image

Jsou-li nainstalována sklápěcí sedadla, musí se rozměry měřit při sedadlech v plně vzpřímené poloze.

4.2.2.2.2.2   Sedadla v uspořádání za sebou

Jsou-li jako vyhrazená sedadla určena sedadla v uspořádání za sebou, musí mezera před každým sedadlem splňovat požadavek na obrázku 2.

Jak je uvedeno na obrázcích 1 až 4, vzdálenost mezi předním povrchem opěradla sedadla a vertikální plochou na úrovni nejzadnější části sedadla vpředu musí být nejméně 680 mm, s tím, že požadovaný sklon sedadla musí být měřen od středu sedadla 70 mm nad místem, kde čalounění navazuje na opěradlo zad. Rovněž musí být volný prostor mezi předním okrajem čalounění sedadla a stejnou vertikální plochou pro sedadlo vpředu nejméně 230 mm.

4.2.2.2.2.3   Sedadla v uspořádání proti sobě

Jsou-li jako vyhrazená sedadla určena sedadla v uspořádání proti sobě, musí být vzdálenost mezi předními okraji čalounění každého sedadla nejméně 600 mm (viz obrázek 4).

Jsou-li vyhrazená sedadla uspořádaná proti sobě vybavena stolkem, musí být horizontální vzdálenost mezi předním okrajem čalounění sedadla a okrajem stolku nejméně 230 mm (viz obrázek 3).

4.2.2.3   Místa pro vozíky pro invalidy

Podle délky vlaku, bez lokomotivy nebo tažného vozu, musí být ve vlaku počet míst pro vozíky pro invalidy nejméně takový jako počet uvedený v následující tabulce:

Délka vlaku

Počet míst pro vozíky pro invalidy ve vlaku

Do 205 metrů

2 místa pro vozíky pro invalidy

205 až 300 metrů

3 místa pro vozíky pro invalidy

Více než 300 metrů

4 místa pro vozíky pro invalidy

Pro zajištění stability musí být místo pro vozíky pro invalidy koncipováno tak, aby vozík pro invalidy směřoval buď ve směru nebo proti směru jízdy.

Místo pro vozíky pro invalidy pro jednu osobu na vozíku pro invalidy musí pojmout vozík pro invalidy s následujícími parametry:

Nacházejí-li se na stanici pomocná zařízení pro nastupování, musí pojmout vozík pro invalidy s parametry popsanými v příloze M.

V určeném prostoru nesmí být žádné překážky mezi podlahou a stropem vozidla, jiné než zavazadlová police nad hlavou, horizontální madlo připevněné ke stěně nebo stropu vozidla nebo stolek v souladu s požadavky odstavce 4.2.2.10.

Minimální vzdálenost v podélné rovině mezi místem pro vozík pro invalidy a přední plochou 2 musí být v souladu s obrázkem 5. Plocha 1 může být sklopené sklápěcí sedadlo nebo skládací sedadlo nebo příčka.

Image

Pokud je plocha 2 předním okrajem čalounění sedadla pro cestující v uspořádání proti sobě a pokud je toto sedadlo obsazeno cestujícím, vzdálenost nesmí být menší než 300 mm.

Pokud je plocha 2 zadní stranou sedadla pro cestující v uspořádání za sebou nebo příčka nebo sklopené sklápěcí sedadlo před místem pro vozík pro invalidy, nesmí být vzdálenost menší než 200 mm.

Image

V místě pro vozík pro invalidy může být nainstalované sklápěcí nebo skládací sedadlo, avšak ve složené poloze nesmí zasahovat do rozměrových požadavků na místo pro vozík pro invalidy.

Na jednom konci místa pro vozík pro invalidy musí být konstrukce nebo jiný přijatelný prvek o šířce 700 mm (zobrazen na obrázku 6). Výška konstrukce nebo prvku musí být taková, aby zabránila převrácení vozíku dozadu, pokud je o ni vozík zadní částí opřený.

Musí být k dispozici alespoň jedno sedadlo buď vedle nebo naproti místa pro vozík pro invalidy, určené pro doprovod osoby na vozíku pro invalidy. Toto sedadlo musí poskytovat stejnou míru pohodlí, jako ostatní sedadla a může být také umístěno na opačné straně průchozího profilu.

Místo pro vozík pro invalidy musí být vybaveno tlačítkem nouzové akustické výstrahy (krizový spínač), které v případě nebezpečí umožní osobě na vozíku pro invalidy informovat osobu, která podnikne odpovídající kroky. Musí se nacházet v dosahu osoby usazené na referenčním vozíku pro invalidy.

Když se tlačítko nouzové akustické výstrahy aktivuje, musí být zajištěna vizuální a zvuková signalizace, že systém nouzové akustické výstrahy funguje.

Tlačítko nouzové akustické výstrahy nesmí být umístěno v úzkém vybrání nebo pod jakýmkoli krytem, který by znemožňoval přímou obsluhu dlaní.

Tlačítko nouzové akustické výstrahy musí být umístěno v pohodlném dosahu osoby používající vozík pro invalidy, nikoli v rámci maxima jejího dosahu.

Image

Bezprostředně před nebo v místě pro vozík pro invalidy se musí nacházet značka v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.4 a označovat tak toto místo jako místo pro vozík pro invalidy.

4.2.2.4   Dveře

4.2.2.4.1   Obecné

Ovládací zařízení pro otevření nebo zavření ručně obsluhovaných dveří, určených pro obsluhu veřejností, se musí dát použít dlaní ruky s vynaložením síly nanejvýš 20 newtonů.

Ovládací prvky dveří, ať už ruční nebo tlačítkové, musí opticky kontrastovat s povrchem, na kterém jsou nainstalovány.

Pokud pro obsluhu dveří slouží tlačítka nebo jiná dálková ovládací zařízení, musí se každé tlačítko nebo ovládací prvek dát obsluhovat silou nejvýše 15 newtonů.

Pokud jsou tlačítka pro otevření a zavření dveří nainstalována nad sebou, horní tlačítko musí vždy sloužit pro otevření.

4.2.2.4.2   Vnější dveře

4.2.2.4.2.1   Požadavky subsystému

Vnější dveře pro cestující, automatické a poloautomatické, musí obsahovat zařízení, které detekuje, zda se zavírají za přítomnosti cestujícího a je-li cestující detekován, dveře se musí automaticky zastavit a po omezenou dobu zůstat průchozí.

Vnější dveřní vchody pro cestující musí mít minimální použitelnou šířku při otevření 800 mm.

Vnější dveře musí být zvenčí opatřeny nátěrem nebo označeny tak, aby byly opticky kontrastní se zbytkem skříně vozidla.

Vnější dveře určené pro použití s vozíkem pro invalidy musí být nejbližší dveře k určeným místům pro vozíky pro invalidy.

Dveře, které se mají použít pro přístup s vozíkem pro invalidy, musí být zřetelně označené značkou v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.4.

Zevnitř vozidla musí být umístění vnějších dveří zřetelně vyznačeno pomocí optického kontrastu na podlaze v blízkosti dveří oproti zbytku podlahy vozidla.

Když jsou dveře připraveny k otevření, musí zaznít signál, který je zřetelně slyšitelný pro osoby uvnitř i vně vlaku. Tento výstražný signál musí znít po dobu nejméně pěti sekund, ledaže jsou dveře obsluhovány, přičemž v takovém případě může signál po 3 sekundách přestat. Tento požadavek neplatí pro vnější zvukové signály u vysokorychlostních vlaků třídy 1 a 2.

Když dveře automaticky nebo ručně otvírá strojvedoucí nebo jiný člen doprovodu vlaku, musí zaznít výstražný signál nejméně po dobu 3 sekund od okamžiku, kdy se dveře začnou otvírat.

Když se dveře, které se automaticky nebo dálkově zavírají připraveny k zavření, musí zaznít výstražný signál, který je slyšitelný pro osoby uvnitř i vně vlaku. Výstražný zvuk musí znít po dobu nejméně 2 sekund před začátkem zavírání dveří a musí mít jiný tón než signál používaný při otevření dveří. Výstražný signál musí znít po celou dobu zavírání dveří.

Zdroj zvuku pro dveřní výstrahy se musí nacházet poblíž ovládacího zařízení, nebo poblíž dveří, pokud toto ovládací zařízení chybí.

Zvukové výstrahy dveří pro cestující – Dveře je možno otevřít

Charakter

Nepřerušovaný nebo pomalu pulsující vícetónový signál (až 2 pulsy za sekundu) tvořený 2 kombinovanými tóny

Kmitočty

3 000 Hz +/- 500 Hz

a

1 750 Hz +/- 500 Hz

Hladina akustického tlaku

70 dB LAeq, T +/- 2 měřeno ve středu chodbičky ve výšce 1,5 m nad úrovní podlahy. (T = celková doba trvání zvuku)

Zvukové výstrahy dveří pro cestující – Výstraha zavření dveří

Charakter

Rychle pulsující tón (6–10 pulsů za sekundu)

Kmitočet

1 900 Hz +/- 500 Hz

Hladina akustického tlaku

70 dB LAeq, T +/- 2 měřeno vně vozidla 1,5 m od středové linie dveří 1,5 m nad úrovní nástupiště. Vnitřní měření za stejných podmínek jako u výstrahy při otevření dveří. (T = celková doba trvání zvuku)

Aktivace dveří musí probíhat buď pomocí doprovodu vlaku nebo poloautomaticky (tj. tlačítková obsluha cestujícími).

Ovládací prvky dveří se musí nacházet buď vedle křídla dveří nebo na něm.

Střed vnějších ovládacích prvků dveří, obsluhovatelný z nástupiště, nesmí být níže než 800 mm a výše než 1 200 mm měřeno vertikálně nad nástupištěm, a to u všech nástupišť, kde vlak zastavuje. Střed vnitřního ovládacího zařízení vnějších dveří musí být umístěn nejméně 800 mm a nejvíce 1 200 mm měřeno vertikálně nad úrovní podlahy vozidla.

4.2.2.4.2.2   Požadavky prvku interoperability

Pokud pro obsluhu dveří slouží tlačítka, musí mít každé tlačítko nebo ovládací prvek vizuální indikaci na tlačítku nebo okolo něj, je-li připraven k použití a musí se dát obsluhovat silou nejvýše 15 newtonů. Pokud zavření dveří dálkově aktivuje doprovod vlaku, nesmí vizuální indikace zhasnout dříve než 2 sekundy před zahájením zavírání dveří.

Tato tlačítka musí být musí být identifikovatelné hmatem (například pomocí hmatových značek) a musí obsahovat informace o jejich funkci.

4.2.2.4.3   Vnitřní dveře

4.2.2.4.3.1   Požadavky subsystému

Vnitřní automatické a poloautomatické dveře musí obsahovat zařízení, které chrání cestující před zachycením při používání dveří.

Pokud jsou nainstalovány vnitřní dveře, musí splňovat požadavky tohoto odstavce.

Dveřní otvory, které jsou upraveny pro přístup osob na vozících pro invalidy, musí mít minimální použitelnou světlou šířku 800 mm.

Ovládací zařízení pro otevření nebo zavření ručně obsluhovaných dveří, určených pro obsluhu veřejností, se musí dát použít dlaní ruky s vynaložením síly nanejvýš 20 newtonů.

Síla potřebná pro otevření nebo zavření ručně obsluhovaných dveří nesmí přesahovat 60 newtonů.

Střed vnitřního ovládacího zařízení dveří musí být umístěn nejméně 800 mm a nejvíce 1 200 mm měřeno vertikálně nad úrovní podlahy vozidla.

Automatické dveře mezi vozidly a následné spojovací dveře se musí otevírat buď synchronně jako pár, nebo druhé dveře musí automaticky detekovat přítomnost osoby, která se k nim pohybuje a otevřít se.

Je-li více než 75 % povrchu dveří z průhledného materiálu, musí být označeny nejméně dvěma výraznými pruhy tvořenými značkami, logy, emblémy nebo dekorativními prvky. Horní pruh musí být ve výšce mezi 1 500 mm a 2 000 mm a spodní pruh ve výšce mezi 850 mm a 1 000 mm a musí kontrastovat s pozadím po celé šířce dveří. Tyto pruhy musí být nejméně 100 mm vysoké.

4.2.2.4.3.2   Požadavky prvku interoperability

Pokud pro obsluhu dveří slouží tlačítka, musí být každé tlačítko osvětlené (nebo jeho okolí), je-li připraveno k použití a musí se dát obsluhovat silou nejvýše 15 newtonů.

Střed ovládacího zařízení musí být umístěn nejméně 800 mm a nejvíce 1 200 mm nad úrovní podlahy.

Tyto ovládací prvky musí být musí být identifikovatelné hmatem (například pomocí hmatových značek) a musí obsahovat informace o jejich funkci.

4.2.2.5   Osvětlení

Schůdky pro nastupování do vozidla musí být osvětleny minimálně intenzitou 75 luxů, měřeno v 80 % šířky schůdku a to světlem umístěným ve schůdku nebo bezprostředně vedle něj.

4.2.2.6   Toalety

4.2.2.6.1   Obecné

Je-li vlak vybaven toaletami, musí být z místa pro vozík pro invalidy zajištěn přístup k univerzálním toaletám a ty musí splňovat požadavky na standardní i univerzální toalety.

4.2.2.6.2   Standardní toalety (požadavky prvku interoperability)

Standardní toaleta není určena pro přístup osobám na vozíku pro invalidy.

Použitelná šířka dveří musí být nejméně 500 mm.

Střed jakékoli dveřní kliky, zámku nebo zařízení na ovládání dveří na vnější i vnitřní straně toalety musí být umístěn nejméně 800 mm a nejvýše 1 200 mm nad úrovní podlahy.

Uzamčení dveří musí být indikováno vizuálním nebo hmatovým (nebo zvukovým) způsobem.

Jakékoli zařízení na ovládání dveří a další zařízení uvnitř kabiny toalety (kromě zařízení na přebalování dětí) se musí dát obsluhovat silou nepřesahující 20 newtonů.

Jakékoli ovládací zařízení, včetně splachovacího systému, musí být provedeno v kontrastní barvě a/nebo tónu vůči okolnímu povrchu a musí být zjistitelné dotykem.

Musí být poskytnuty jasné a přesné informace o obsluze jakéhokoli ovládacího zařízení, musí využívat piktogramy a být hmatové.

Vedle toaletní mísy a umyvadla musí být nainstalováno svislé a/nebo vodorovné madlo.

Madla musí mít kruhový průřez a průměr 30 mm až 40 mm a musí mít světlou vzdálenost od jakékoli sousedící plochy nejméně 45 mm. Jsou-li madla zakřivená, musí být poloměr vnitřní strany zakřivení nejméně 50 mm.

Toaletní sedátko, víko a jakákoli madla musí být v kontrastní barvě a/nebo tónu vůči pozadí.

4.2.2.6.3   Univerzální toaleta

Univerzální toaleta je toaleta určená pro použití všemi cestujícími včetně všech kategorií OOSPO.

4.2.2.6.3.1   Požadavky prvku interoperability (univerzální toaleta)

Vstupní dveře na toaletu musí mít minimální použitelnou šířku při otevření 800 mm.

Vnější strana dveří musí být označena značkou v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.4.

Střed jakékoli dveřní kliky, zámku nebo zařízení na ovládání dveří na vnější i vnitřní straně toalety musí být umístěn nejméně 800 mm a nejvýše 1 200 mm nad úrovní podlahy.

Uzamčení dveří musí být indikováno vizuálním nebo hmatovým (nebo zvukovým) způsobem.

Jakékoli zařízení na ovládání dveří a další zařízení uvnitř kabiny toalety (kromě zařízení na přebalování dětí) se musí dát obsluhovat silou nepřesahující 20 newtonů.

Uvnitř toaletní kabiny musí být dostatek místa, aby se s vozíkem pro invalidy s parametry definovanými v příloze M mohlo manévrovat do pozice sousedící s toaletním sedátkem, viz obrázek 8a.

Image

Před toaletním sedátkem musí být volný prostor nejméně 700 mm, jak je uvedeno na obrázku 8b.

Image

Z každé strany toaletního sedátka musí být nainstalováno vodorovné madlo splňující rozměrové požadavky uvedené v odstavci výše. Madlo na straně dostupné z vozíku pro invalidy musí být sklopné tak, aby osobě na vozíku pro invalidy umožňovalo volný přechod na toaletní sedátko a zpět, viz obrázky 9 a 10.

Image

Image

Povrch toaletního sedátka musí být po sklopení ve výšce 450 až 500 mm nad úrovní podlahy.

Veškeré příslušenství (umyvadlo, zásobník mýdla, zrcadlo, zásobník vody a sušič rukou) musí být snadno dostupné osobě na vozíku pro invalidy.

Toaletní kabinka musí být vybavena nejméně dvěma tlačítky nouzové akustické výstrahy, které v případě nebezpečí umožní OOSPO informovat osobu, která může podniknout odpovídající kroky. Jedno musí být umístěno nejvýše 450 mm nad úrovní podlahy, měřeno vertikálně od povrchu podlahy k horní části ovládacího zařízení. Druhé musí být umístěno nejméně 800 mm a nejvíce 1 200 mm nad úrovní podlahy, měřeno vertikálně od povrchu podlahy k horní části ovládacího zařízení.

Spodní tlačítko nouzové akustické výstrahy musí být umístěno tak, aby na něj mohla dosáhnout osoba ležící na zemi. Tato dvě zařízení musí být umístěna na různých vertikálních plochách kabiny, aby na ně bylo možné dosáhnout z různých míst.

Ovládací prvek tlačítka nouzové akustické výstrahy se musí lišit od ostatních ovládacích prvků na toaletě a musí mít jinou barvu než ostatní ovládací prvky.

Bezprostředně vedle každého tlačítka nouzové akustické výstrahy musí být umístěna značka v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.7. Značka musí popisovat funkci a požadované činnosti a musí opticky kontrastovat s pozadím a poskytovat jasné vizuální a hmatové informace.

Toaleta musí být vybavena vizuální a zvukovou indikací používání systému nouzové akustické výstrahy.

4.2.2.6.3.2   Požadavky prvku interoperability (zařízení pro přebalování dětí)

Není-li k dispozici samostatné prostory pro přebalování dětí, musí být zařízením umožňujícím výměnu dětských plenek vybaveny univerzální toalety. V pracovní poloze musí být zařízení na přebalování ve výšce 800 mm až 1 000 mm nad úrovní podlahy. Musí být nejméně 500 mm široké a 700 mm dlouhé.

Musí být zkonstruováno tak, aby bránilo před nechtěným sklouznutím dítěte, nesmí mít ostré hrany a musí mít nosnost nejméně 80 kg.

Pokud stůl pro přebalování dětí vyčnívá do volného prostoru toalety, musí být možné jej sklopit silou nepřesahující 25 newtonů.

4.2.2.7   Průchozí profily

Od vstupu do vozidla musí být zajištěn minimální průchozí profil vozidlem 450 mm ve výšce do 1 000 mm od úrovně podlahy a 550 mm od výšky 1 000 mm do výšky 1 950 mm.

Šířka průchozího profilu mezi spojenými vozidly jedné vlakové soupravy musí být zachována nejméně 550 mm, měřeno na vodorovné trati v přímé.

Přístup na místa pro vozíky pro invalidy, místa dostupná vozíkům pro invalidy a ke dveřím dostupným pro vozíky pro invalidy musí mít šířku průchozího profilu nejméně 800 mm v kterémkoli bodě po celé minimální výšce 1 450 mm. Průchozí profil musí být uspořádán tak, aby umožňoval volný průjezd referenčního vozíku pro invalidy popsaného v příloze M.

Vedle místa pro vozík pro invalidy musí být zajištěn otáčecí prostor o průměru nejméně 1 500 mm, který umožňuje otočení referenčního vozíku pro invalidy. Místo pro vozík pro invalidy může být součástí kruhu otáčení.

4.2.2.8   Informace pro zákazníky

4.2.2.8.1   Obecné

Všechny informace musí být konzistentní a v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy.

Veškeré informace musí být v souladu s obecným trasovým a informačním systémem, zejména pokud jde o barvy a kontrast ve vlacích, na nástupištích a u vchodů.

Vizuální informace musí být čitelné za všech světelných podmínek, kdy je vozidlo nebo stanice v provozu.

Vizuální informace musí kontrastovat se svým pozadím.

Písmena latinkou musí být jasně rozeznatelná a musí mít minimální poměr velikosti 20 % vzhledem k velkým písmenům.

Neměla by se používat komprimovaná písmena se spodními dlouhými dotahy a písmena protažená nahoru.

Musí být možné poskytovat informace (zvukové i vizuální) ve více než jednom jazyce. (Výběr a počet jazyků je odpovědností železničního podniku s ohledem na klientelu příslušné železnice.)

Je třeba uvádět následující informace:

informace o bezpečnosti a bezpečnostní pokyny v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy

zvukové bezpečnostní pokyny v případě nouze

tabule s výstrahami, zákazy a příkazy v souladu s evropskými nebo vnitrostátními předpisy

informace týkající se trasy vlaku

informace týkající se umístění palubního zařízení.

4.2.2.8.2   Informace (nápisy, piktogramy, indukční smyčky a zařízení pro nouzová volání)

4.2.2.8.2.1   Požadavky subsystému

Veškeré tabule s bezpečnostními informacemi, výstrahami, příkazy a zákazy musí obsahovat piktogramy a musí být provedeny v souladu s normou ISO 3864-1.

Na jednom místě nesmí vedle sebe být více než pět piktogramů, společně se směrovou šipkou ukazující jeden směr.

Značení hmatovými informacemi musí být nainstalováno na:

toaletách, pro funkční informace a nouzové volání, je-li to vhodné,

ve vlacích, pro tlačítko otevření/zavření dveří a nouzové volání.

Reklamy se nesmí kombinovat s trasovými a informačními systémy.

Musí být nainstalovány následující grafické symboly a piktogramy specifické pro určité OOSPO:

symbol vozíku pro invalidy v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.4,

informace o směru k vybavení dostupné osobám na vozíku pro invalidy,

informace o umístění dveří dostupných pro vozíky pro invalidy mimo vlaku,

informace o umístění míst pro vozíky pro invalidy uvnitř vlaku,

ukazatele univerzálních toalet.

Symboly se mohou kombinovat s dalšími symboly (například: výtah, toaleta apod.).

4.2.2.8.2.2   Požadavky prvku interoperability

Jsou-li nainstalovány indukční smyčky, musí být označeny znakem vyhovujícím požadavkům přílohy N odstavců N.3 a N.5.

Je-li zajištěno vybavení stanice, grafický symbol musí označovat místo úschovy těžkých zavazadel a neskladných předmětů.

Existuje-li služba přivolání pomoci nebo volání na informační službu, musí být označena znakem vyhovujícím požadavkům přílohy N odstavců N.3 a N.6.

a musí mít:

vizuální a zvukovou indikaci používání zařízení,

dodatečné informace o obsluze, je-li to potřeba.

Existuje-li zařízení pro nouzové volání, musí splňovat požadavky přílohy N odstavců N.3 a N.7. A musí mít:

vizuální a hmatové symboly,

vizuální a zvukovou indikaci používání zařízení,

dodatečné informace o obsluze, je-li to potřeba.

Na univerzálních toaletách a na toaletách dostupných osobám na vozících pro invalidy vybavených sklopnými madly musí být uveden grafický symbol zobrazující madlo ve vzpřímené i ve sklopené poloze.

4.2.2.8.3   Informace (popis trasy a rezervace míst)

Konečná stanice nebo trasa musí být zobrazena vně vlaku na straně nástupiště sousedící nejméně s jedněmi vstupními dveřmi pro cestující na minimálním počtu alternujících vozidel vlaku.

Pokud jsou vlaky provozovány v systému, kde jsou na nástupištích poskytovány dynamické vizuální informace ve vzdálenosti do 50 metrů, a informace o konečné stanici nebo trase jsou uvedeny také vepředu vlaku, není povinné poskytovat informace po stranách vlaku.

Konečná stanice nebo trasa vlaku musí být vyznačena uvnitř každého vozidla.

Příští zastávka vlaku musí být zobrazena tak, aby ji bylo možno přečíst z nejméně 51 % sedadel pro cestující uvnitř každého vozidla. Tato informace musí být zobrazena nejméně dvě minuty před příjezdem na danou stanici. Pokud je příští stanice blíže než za dvě minuty plánované cesty, musí být příští stanice zobrazena okamžitě po odjezdu z předchozí stanice.

Požadavek na viditelnost zobrazení směru a „další zastávky“ z 51 % sedadel pro cestující se nemusí splnit, pokud je vlak částečně nebo zcela rozdělen na oddíly do 8 míst, která jsou obsluhována z chodbičky. Avšak displej musí být viditelný pro osoby stojící v chodbičce mimo oddíl a musí být viditelný pro osobu na místě pro vozík pro invalidy.

Podrobnosti o trase nebo síti, v níž se vlak provozuje, musí být k dispozici (železniční podnik rozhodne o způsobu poskytování této informace).

Informaci o příští zastávce lze zobrazit na stejném displeji jako konečnou stanici. Avšak ihned po zastavení vlaku musí opět ukazovat konečnou stanici.

Systém musí umožňovat oznamování hlášení ve více než v jednom jazyce. (Výběr a počet jazyků je odpovědností železničního podniku s ohledem na klientelu příslušné železnice.)

Je-li systém automatizován, musí být možné potlačit nebo opravit nesprávné nebo zavádějící informace.

Pokud vozidlo poskytuje rezervovaná místa, pak číslo nebo písmeno vozidla (používané v rezervačním systému) musí být zobrazeno na dveřích nebo vedle každých dveří znaky vysokými nejméně 70 mm.

Pokud jsou sedadla označena čísly nebo písmeny, pak číslo nebo písmeno sedadla musí být zobrazeno na každém sedadle nebo vedle něj znaky vysokými nejméně 12 mm. Tato čísla a písmena musí kontrastovat se svým pozadím.

Vlak musí být vybaven vlakovým dorozumívacím systémem, který lze použít buď pro běžná nebo nouzová hlášení řidičem nebo jiným členem posádky, který má specifickou odpovědnost za cestující.

Systém lze provozovat na manuální nebo automatické bázi nebo jako předem naprogramovaný. Je-li systém automatizován, musí být možné potlačit nebo opravit nesprávné nebo zavádějící informace.

Systém se musí používat pro oznamování směru a další zastávky vlaku nebo při odjezdu z každé zastávky.

Systém se musí používat pro oznamování další zastávky vlaku nejméně dvě minuty před příjezdem vlaku na tuto zastávku. Pokud je příští stanice blíže než za dvě minuty plánované cesty, musí být příští stanice oznámena okamžitě po odjezdu z předchozí stanice.

Mluvené informace musí mít ve všech oblastech minimální úroveň RASTI 0,5, v souladu s normou IEC 60268-16 část 16. Systém musí splňovat tento požadavek v každém místě k sezení a v místě pro vozík pro invalidy.

Systém musí umožňovat oznamování hlášení ve více než v jednom jazyce. (Výběr a počet jazyků je odpovědností železničního podniku s ohledem na klientelu příslušné železnice.)

Je-li systém automatizován, musí být možné potlačit nebo opravit nesprávné nebo zavádějící informace.

4.2.2.8.4   Informace (požadavky prvku interoperability)

Každý název stanice (který může být zkrácen) nebo slova hlášení musí být zobrazeny po dobu nejméně 2 sekund. Používá-li se rolovací displej (buď horizontální nebo vertikální), každé úplné slovo se musí zobrazit po dobu nejméně 2 sekund a rychlost horizontálního posouvání nesmí přesáhnout 6 znaků za sekundu. Pro všechny písemné informace by se mělo používat písmo Sans Serif s malými a velkými písmeny. (tj. nejen velkými písmeny).

Velká písmena a čísla používaná v předních vnějších displejích musí mít výšku nejméně 70 mm a na postranních displejích nejméně 35 mm na boku a u vnitřních ukazatelů.

Uvnitř vlaků nesmí být velikost písmen menší než 35 mm pro čtecí vzdálenost přesahující 5 000 mm.

Znaky displeje o výšce 35 mm jsou považovány za čitelné do čtecí vzdálenosti až 10 000 mm.

4.2.2.9   Změny výšky

Vnitřní schůdky (jiné než slouží pro přístup zvnějšku) nesmí mít výšku přesahující 200 mm a hloubku přesahující 280 mm, měřeno ve středové ose schůdků. První a poslední schod musí být označen kontrastním pruhem o šířce 45 mm až 50 mm po celé šířce schodů, a to na horní i čelní straně hrany schodu. U dvoupodlažních vlaků je přípustné snížit tuto hodnotu na 270 mm v případě schůdků pro přístup do horního podlaží.

Žádné schody nejsou povoleny mezi vestibulem vnějších dveří dostupných pro vozíky pro invalidy, místem pro vozíky pro invalidy, univerzálním lůžkovým či lehátkovým oddílem a univerzální toaletou kromě prahu dveří, jehož výška nesmí přesáhnout 15 mm.

Sklon ramp ve vlaku nesmí přesáhnout následující hodnoty:

Délka rampy

Maximální sklon (stupňů)

Maximální sklon ( %)

> 1 000 mm

4,47

8

600 mm až 1 000 mm

8,5

15

Méně než 600 mm

10,2

18

Poznámka: Tyto sklony musí být měřeny, když je vozidlo v klidu na vodorovné trati v přímé.

4.2.2.10   Madla

Všechna madla nainstalovaná ve vozidle musí mít kruhový průřez a průměr 30 mm až 40 mm a musí mít světlou vzdálenost od jakékoli sousedící plochy nejméně 45 mm. Jsou-li madla zakřivená, musí být poloměr vnitřní strany zakřivení nejméně 50 mm.

Všechna madla musí kontrastovat se svým pozadím.

Dveře s více než dvěma nástupními schůdky musí být vybaveny madly po obou stranách dveřního otvoru, nainstalovanými uvnitř, co možná nejblíže vnější stěně vozidla. Musí zasahovat do výšky mezi 800 mm a 900 mm nad prvním použitelným schodem při nastupování do vlaku, podle výšky nástupiště, pro něž se bude kolejové vozidlo používat a musí být paralelní s linií okraje schůdku.

Pro nastupování a vystupování z vlaku musí být rovněž k dispozici svislé madlo. Dveře s maximálně dvěma nástupními schůdky musí být vybaveny svislými madly po obou stranách dveřního otvoru, nainstalovanými uvnitř, co možná nejblíže vnější stěně vozidla. Musí zasahovat do výšky 700 mm až 1 200 mm nad prahem prvního schodu.

Pokud je průchozí profil spojovacího můstku užší než 1 000 mm a delší než 2 000 mm, musí být na vnitřních spojovacích můstcích nebo vedle nich nainstalována madla nebo držadla, určená k použití cestujícími. Je-li průchozí profil spojovacího můstku širší nebo rovný 1 000 mm, musí být ve spojovacím můstku nainstalována madla nebo držadla.

4.2.2.11   Vybavení na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy

Je-li vlak vybaven vybavením na spaní pro cestující, musí obsahovat vozidlo s nejméně jedním vybavením na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy, které může pojmout vozík pro invalidy s parametry definovanými v příloze M.

Pokud vlak obsahuje více než jedno vozidlo s vybavením na spaní pro cestující, musí vlak obsahovat nejméně dva oddíly s vybavením na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy.

Pokud kolejové vozidlo obsahuje vybavení na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy, musí být vnější strana dveří označena značkou v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.4.

Vybavení na spaní musí být vybaveno nejméně dvěma tlačítky nouzové akustické výstrahy (krizový spínač), které v případě nebezpečí umožní OOSPO informovat osobu, která může podniknout odpovídající kroky. Jedno musí být umístěno nejvýše 450 milimetrů nad úrovní podlahy, měřeno vertikálně od povrchu podlahy k horní části ovládacího zařízení. Druhé musí být umístěno nejméně 600 milimetrů a nejvíce 800 milimetrů nad úrovní podlahy, měřeno vertikálně od povrchu podlahy k horní části ovládacího zařízení.

Spodní tlačítko nouzové akustické výstrahy musí být umístěno tak, aby na něj mohla pohodlně dosáhnout osoba ležící na zemi. Tato dvě tlačítka musí být umístěna na různých svislých plochách vybavení na spaní. Tlačítka nouzové akustické výstrahy se musí lišit od ostatních ovládacích prvků ve vybavení na spaní a musí mít jinou barvu než ostatní ovládací prvky.

Bezprostředně vedle každého tlačítka nouzové akustické výstrahy musí být umístěna značka v souladu s přílohou N odstavci N.3 a N.7. Značka musí popisovat funkci a požadované činnosti a musí opticky kontrastovat s pozadím a poskytovat jasné vizuální a hmatové informace.

Vybavení na spaní musí být vybaveno vizuální a zvukovou indikací používání tlačítka nouzové akustické výstrahy.

4.2.2.12   Poloha schůdku pro nastupování a vystupování z vozidla

4.2.2.12.1   Všeobecné požadavky

Musí být prokázáno, že bod nacházející se ve středové pozici čela schůdku (2) každých vstupních dveří na obou stranách vozidla stojícího centrálně na kolejích a v provozním stavu s novými koly, avšak bez cestujících, se musí nacházet uvnitř plochy označené jako „umístění schodu“ na obrázku 11 níže a splňovat níže uvedené požadavky.

Schůdky pro nastupování do vozidla musí být navrženy tak, aby za normálního provozu splňovaly následující požadavky podle typu nástupiště, kde má kolejové vozidlo zastavovat. Konec podlahy v přístupových dveřích se považuje za schůdek.

Schůdky musí být takové, aby maximální konstrukční rozchod vozidla splňoval požadavky přílohy C TSI pro nákladní vozy.

Požadavek a) pro všechna kolejová vozidla, která mají za normálního provozu zastavovat u nástupišť nižších než 550 mm:

Nejnižší schůdek (první úroveň) se musí nacházet na nejnižší mezi konstrukčního rozchodu vozidla, podle požadavků přílohy C TSI pro nákladní vozy, platné pro toto vozidlo.

Vodorovná pozice nejnižšího schůdku (první úroveň) se musí nacházet na vnější mezi konstrukčního rozchodu vozidla, podle požadavků přílohy C TSI pro nákladní vozy, platné pro toto vozidlo.

Požadavek b) pro všechna kolejová vozidla, která mají za normálního provozu zastavovat u nástupišť o výšce 550 mm:

Schůdek musí splňovat požadavky uvedené na obrázku 11 a následující hodnoty, když vozidlo zastaví ve své jmenovité pozici,

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

na vodorovné trati v přímé

200

230

160

na trati s obloukem o poloměru 300 m

290

230

160

Požadavek c) pro všechna kolejová vozidla, která mají za normálního provozu zastavovat u nástupišť o výšce 760 mm:

Schůdek musí splňovat požadavky uvedené na obrázku 11 a následující hodnoty, když vozidlo zastaví ve své jmenovité pozici,

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

na vodorovné trati v přímé

200

230

160

na trati s obloukem o poloměru 300 m

290

230

160

Požadavek d) pro všechna kolejová vozidla, která mají za normálního provozu zastavovat u nástupišť o výšce 760 mm a u nástupišť o výšce 550 mm nebo nižších, a která mají dva nebo více schůdků pro nastupování:

Kromě příslušných výše uvedených požadavků musí schůdek splňovat požadavky uvedené na obrázku 11 a následující hodnoty, když vozidlo zastaví ve své jmenovité pozici, na základě jmenovité výšky nástupiště 760 mm.

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

na vodorovné trati v přímé

380

230

160

na trati s obloukem o poloměru 300 m

470

230

160

Image

4.2.2.12.2   Schůdky pro nastupování a vystupování

Všechny schůdky pro nastupování a vystupování musí být protiskluzové a musí mít efektivní světlou šířku stejnou jako je šířka dveřního otvoru.

Vnitřní schůdky pro přístup zvnějšku nesmí mít výšku přesahující 200 mm a hloubku přesahující 240 mm, měřeno mezi vertikálními okraji schůdků. Výška mezi jednotlivými schůdky musí být stejná. První a poslední schod musí být označen kontrastním pruhem o šířce 45 mm až 50 mm po celé šířce schodů, a to na horní i čelní straně hrany schodu.

Výška každého schůdku může být zvýšena na maximálně 230 mm, pokud lze prokázat, že se tím dosáhne snížení celkového počtu potřebných schůdků o jeden. (Pokud se například musí překonat převýšení 460 mm, lze prokázat, že použitím schůdků vysokých až 230 mm sníží počet potřebných schůdků ze 3 na 2.)

Vnější schůdek pro nastupování, pevný nebo pohyblivý, musí mít maximální výšku 230 mm mezi schůdky a minimální hloubku 150 mm. Pokud je nainstalováno stupátko a je součástí prahu dveří vně vozidla a není žádná změna výšky mezi stupátkem a podlahou vozidla, nepovažuje se pro účely této specifikace za schůdek. Malý pokles výšky, nanejvýš o 60 mm, mezi plochou podlahy zádveří a vnějšku vozidla, sloužící pro navedení a utěsnění dveří je také přípustný a nebude považován za schůdek.

Přístup do zádveří vozidla musí být dosažen pomocí nejvýše 4 schůdků, z nichž jeden může být vnější.

4.2.2.12.3   Pomocná zařízení pro nastupování

4.2.2.12.3.1   Obecné

Pomocná zařízení pro nastupování musí splňovat požadavky uvedené v následující tabulce:

Použití pomocného zařízení pro nastupování

Nedostupné pro uživatele vozíku pro invalidy

Dostupné pro uživatele vozíku pro invalidy i ostatní cestující

Dostupné pouze pro uživatele vozíku pro invalidy

Kategorie pomocného zařízení pro nastupování*

Pohyblivý schůdek

Rampa

Zdvihací plošina

Jiná zařízení

Přemosťující plošina

Jiná zařízení

 

Jiná zařízení

 

Všeobecné požadavky podle:

Kategorie A

Kategorie A

Kategorie B

 

Kategorie B

 

4.2.2.12.3.2   Dostupnost pomocných zařízení pro nastupování uživatelům vozíků pro invalidy

Pokud se mají ve vlaku za normálního provozu otevřít dveře kompatibilní s vozíkem pro invalidy na nástupišti stanice s bezbariérovými přístupovými cestami v souladu s odstavcem 4.1.2.3.1, musí být poskytnuto pomocné zařízení pro nastupování mezi dveřním otvorem a nástupištěm, které umožní cestujícímu na vozíku pro invalidy nastoupit nebo vystoupit, neprokáže-li se, že mezera mezi okrajem prahu dveří tohoto dveřního otvoru a hranou nástupiště není delší než 75 mm měřeno horizontálně a vyšší než 50 mm měřeno vertikálně.

Pozice hrany nástupišť, s nimiž jsou kompatibilní pomocná zařízení pro nastupování pro kolejové vozidlo, v souladu s předchozím odstavcem, musí být definována v rámci parametrů kolejového vozidla.

Pokud vzdálenost mezi stanicemi na stejné trase s nástupišti, která má kolejové vozidlo využívat, nepřekračuje 30 km a jsou vybavena pomocným zařízením pro nastupování osob na vozíku pro invalidy, nemusí kolejové vozidlo tato pomocná zařízení mít.

Odpovědný provozovatel infrastruktury (nebo provozovatel(é) stanice, jsou-li odpovědnými subjekty) a železniční podnik se dohodnou na správě pomocného zařízení pro nastupování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v mezinárodní železniční přepravěa určí, která strana je odpovědná za zajištění jakéhokoli nezbytného pomocného zařízení pro nastupování. Provozovatel infrastruktury (nebo provozovatel(é) stanice) a železniční podnik zajistí, že rozdělení odpovědností, na kterém se dohodnou, je nejvíce celkově životaschopným řešením.

Tato dohoda by měla definovat:

nástupiště, kde by měl pomocné zařízení pro nastupování zajistit provozovatel infrastruktury nebo provozovatel stanice a kolejová vozidla, se kterými se bude používat,

nástupiště, kde by měl pomocné zařízení pro nastupování zajistit železniční podnik, a kolejová vozidla, se kterými se bude používat,

kolejová vozidla, k nimž má železniční podnik zajistit pomocné zařízení pro nastupování, a nástupiště, kde se bude používat,

specifická pravidla pro zastavování vlaků, aby bylo splněno ustanovení odstavce 4.1.2.19 (místo pro pomocné zařízení pro nastupování uživatelů vozíků pro invalidy).

Ve svém systému řízení bezpečnosti musí železniční podnik uvést, jaké jsou jeho závazky plynoucí z těchto dohod a jakým způsobem je zamýšlí splnit.

Ve svém systému řízení bezpečnosti musí provozovatel infrastruktury uvést, jaké jsou její závazky plynoucí z těchto dohod a jakým způsobem je zamýšlí splnit.

Ve výše uvedených odstavcích se provozovatel stanice provozující nástupiště považuje za provozovatele infrastruktury v souladu se směrnicí 91/440/ES, článek 3: definice infrastruktury a nařízením (EHS) č. 2598/70.

4.2.2.12.3.3   Obecné požadavky kategorie A

Požadavky prvku interoperability.

Zařízení musí vydržet koncentrované svislé zatížení směřující dolů o síle 2 kN, které bude působit na plochu 100 mm × 200 mm v jakémkoli místě plochy vysunutého schůdku bez způsobení trvalé deformace;

Zařízení musí vydržet na své vysunuté ploše rozloženou dolů směřující zatížení 4 kN na metr délky schůdku bez způsobení výrazné trvalé deformace.

Musí být nainstalován vhodný mechanismus pro zajištění stability zařízení ve složené a rozložené poloze.

Povrch zařízení musí být protiskluzový a musí mít efektivní světlou šířku stejnou jako je šířka dveřního otvoru.

Zařízení musí být vybaveno zařízením umožňujícím zastavení pohybu tohoto schůdku, pokud se jeho přední okraj dostane do kontaktu s jakýmkoli předmětem nebo osobou, zatímco je schůdek v pohybu.

Maximální síla vynaložená zařízením musí odpovídat následujícím požadavkům:

maximální síla vynaložená zařízením v otevíracím směru nesmí při nárazu přesáhnout špičkovou sílu 300 N.

Pokud se očekává, že cestující budou stát na vertikálně pohyblivém zařízení uvnitř vozidla, schůdek se nesmí pohybovat při vynaložení vertikální síly 150 N aplikované na oblast o průměru 80 mm na jakémkoli místě plochy schůdku.

Zařízení musí umožňovat nouzový způsob rozložení a složení, dojde-li k výpadku proudu.

4.2.2.12.3.4   Obecné požadavky kategorie B

Požadavky prvku interoperability.

Nacházejí-li se na stanici pomocná zařízení pro nastupování, musí pojmout vozík pro invalidy s parametry popsanými v příloze M:

Povrch zařízení musí být protiskluzový a musí mít efektivní světlou šířku nejméně 760 mm, kromě výtahů, u nichž je povolen rozměr 720 mm. Je-li plošina užší než 900 mm, musí mít zvednuté okraje na obou stranách pro ochranu před sklouznutím koleček vozíku pro invalidy.

Zařízení musí mít nosnost nejméně 300 kg ve středu zařízení a rozloženou na plochu 660 mm × 660 mm.

4.2.2.12.3.5   Specifické požadavky na pohyblivé schůdky

Pohyblivé schůdky jsou zařízení integrované do vozidla, plně automatické a aktivované ve spojení se sekvencí otevírání a zavírání dveří.

Je přípustné používat pohyblivé schůdky za předpokladu, že splňují požadavky související s vybraným konstrukčním rozchodem kolejového vozidla na základě přílohy C TSI pro nákladní vozy.

V případě, že se pohyblivé schůdky vysunou za mez přípustnou pravidly pro rozchod, vlak může být při vysunutých schůdcích imobilizován.

Vysunutí pohyblivých schůdků musí být dokončeno dříve, než otevření dveří dovolí cestujícím je přejít a naopak, zasunutí schůdků může začít až poté, co dveře neumožňují přechod cestujících OOSPO.

4.2.2.12.3.6   Specifické požadavky na přenosné rampy

Požadavky prvku interoperability.

Pokud zaměstnanci obsluhují zařízení ručně, musí být v bezpečném provedení a jeho obsluha musí vyžadovat minimální úsilí.

Je-li pomocné zařízení obsluhováno elektricky, musí umožňovat nouzový způsob ruční obsluhy pro případ výpadku proudu. Tento způsob se musí dát provádět bez rizika pro přepravovanou osobu a pro obsluhu.

Přístupovou rampu může umístit ručně personál, ať už je uložena na nástupišti stanice nebo na palubě vlaku, nebo se může rozkládat poloautomaticky mechanickým způsobem s obsluhou pracovníkem nebo cestujícím.

Povrch rampy musí být protiskluzový a musí mít efektivní světlou šířku nejméně 760 mm.

Rampy musí mít zvednuté okraje na obou stranách pro ochranu před sklouznutím koleček vozíku pro invalidy.

Musí být opatřeny výstražnými kontrastními páskami.

Když se rampa používá pro nastupování a vystupování, musí být při používání zajištěna, aby nedošlo při nakládání a vykládání k posunutí.

Musí být zajištěn bezpečný úložný prostor, aby v případě náhlého zastavení nedošlo k nárazu složených ramp, včetně přenosných ramp, do vozíku pro invalidy nebo do zdravotních pomůcek a nepředstavovaly žádné riziko pro cestující.

Sklon rampy nesmí být větší než 10,2 stupňů (18 %). Sklon o této maximální hodnotě může vyžadovat pomoc cestujícímu.

Požadavky subsystému.

Musí být zajištěn bezpečný úložný prostor, aby v případě náhlého zastavení nedošlo k nárazu složených ramp, včetně přenosných ramp, do vozíku pro invalidy nebo do zdravotních pomůcek a nepředstavovaly žádné riziko pro cestující.

4.2.2.12.3.7   Specifické požadavky na poloautomatické rampy

Požadavky prvku interoperability.

Poloautomatická rampa musí být vybavena zařízením umožňujícím zastavení pohybu tohoto schůdku, pokud se jeho přední okraj dostane do kontaktu s jakýmkoli předmětem nebo osobou, zatímco je plošina v pohybu.

Sklon rampy nesmí být větší než 10,2 stupňů (18 %). Sklon o této maximální hodnotě může vyžadovat pomoc cestujícímu.

Požadavky subsystému.

Ovládání musí zajišťovat, že se vozidlo nemůže uvést do pohybu, dokud není poloautomatická rampa složena.

4.2.2.12.3.8   Specifické požadavky na přemosťující plošiny

Požadavky prvku interoperability.

Přemosťující plošina je zařízení integrované do vozidla, plně automatické a aktivované ve spojení se sekvencí otevírání a zavírání dveří. Zůstává v horizontální poloze bez podpory na nástupišti stanice.

4.2.2.12.3.9   Specifické požadavky na vagónové zdvihací plošiny

Požadavky prvku interoperability.

Vagónová zdvihací plošina je zařízení integrované do dveřního otvoru, jehož obsluhu má zajišťovat vlakový personál. Systém musí při provozu umožňovat překonání maximálního výškového rozdílu mezi podlahou vozidla a nástupištěm stanice.

Používá-li se vagónová zdvihací plošina, musí splňovat následující požadavky:

Tam, kde je zdvihací plošina k dispozici, musí každý ovládací prvek pro rozložení, spuštění na úroveň země, zdvižení a složení vyžadovat souvislý ruční tlak obsluhy a nesmí umožňovat nesprávné pořadí kroků zdvíhání, když je plošina zdvihací plošiny obsazena.

Zdvihací plošina musí umožňovat nouzový způsob rozložení, spuštění na úroveň země, zdvižení a složení prázdné zdvihací plošiny, pokud dojde k výpadku proudu do zdvihací plošiny.

Žádná část plošiny zdvihací plošiny se nesmí pohybovat rychlostí přesahující 150 mm/s během spouštění a zdvíhání osoby a nesmí přesahovat rychlost 300 mm/s při rozkládání nebo skládání (kromě případů ručního rozkládání nebo skládání). Maximální horizontální a vertikální přetížení obsazené plošiny zdvihací plošiny je 0,3 G.

Plošina zdvihací plošiny musí být vybavena zábranami zabraňujícími sjetí kteréhokoli kolečka vozíku pro invalidy z plošiny zdvihací plošiny při jejím používání.

Pohyblivá zábrana nebo zabudovaný prvek musí bránit vozíku pro invalidy před sjetím z okraje plošiny nejbližšího vozidlu, dokud je plošina v plně zdvižené poloze.

Každá strana plošiny zdvihací plošiny, která ve zdvižené poloze přečnívá přes vozidlo musí mít zábranu nejméně 25 mm vysokou. Tyto zábrany nesmí překážet manévrování při pohybu na ostrůvek nebo z něj.

Zábrana na nakládacím okraji (vnější zábrana), která funguje jako nakládací rampa, když je výtah na úrovni země, musí být dostatečná, když je zvednutá nebo uzavřená, nebo musí být zajištěn doplňkový systém, který by zabránil elektrickému vozíku v přejetí zábrany.

Zdvihací plošina musí dovolovat polohu vozíku pro invalidy otočenou směrem k vlaku i od vlaku.

Musí být zajištěn bezpečný úložný systém, aby nedošlo k nárazu složené zdvihací plošiny do vozíku pro invalidy nebo do zdravotních pomůcek a nepředstavovala žádné riziko pro cestující.

Když je zdvihací plošina ve složené poloze, dveřní otvor musí mít použitelnou šířku nejméně 800 mm.

Požadavky subsystému.

Provedení zdvihací plošiny musí zajišťovat, že se vozidlo nemůže uvést do pohybu, dokud není zdvihací plošina složená.

4.2.3   Funkční a technické specifikace rozhraní

Vzhledem k tomu, že TSI pro konvenční železnici v současnosti neexistují pro osobní kolejová vozidla a infrastrukturu, zůstává tento odstavec otevřeným bodem.

Neexistuje rozhraní se subsystémem řízení a zabezpečení.

Rozhraní se subsystémem provozu jsou popsána v odstavci 4.1.4 „Provozní pravidla“.

4.2.4   Provozní pravidla

Následující provozní pravidla nepředstavují žádnou část hodnocení kolejových vozidel.

Tato TSI nedefinuje provozní pravidla pro evakuaci v případě nouzových situací, ale pouze příslušné technické požadavky. Smyslem technických požadavků na kolejová vozidla je usnadnit evakuaci všech osob, včetně OOSPO.

Z hlediska základních požadavků uvedených v oddílu 3 jsou provozní pravidla specifická pro subsystém „Kolejová vozidla“ v souladu s technickou oblastí působnosti definovanou v odstavci 1.1, jichž se týká tato TSI, následující:

Obecné

Železniční podnik musí mít vypracovány písemné zásady pro zajištění, že všechny kategorie OOSPO mohou mít přístup ke kolejovým vozidlům pro cestující po celou provozní dobu v souladu s technickými požadavky této TSI. Zásady navíc musí být kompatibilní se zásadami provozovatele infrastruktury nebo provozovatele stanice (viz odstavec 4.2.4), jsou-li vypracovány. Zásady musí být uplatňovány prostřednictvím poskytnutí dostatečných informací personálu, vypracováním postupu a pomocí školení. Zásady pro subsystém „Kolejová vozidla“ musí mimo jiné zahrnovat provozní pravidla pro následující situace:

Přístup k vyhrazeným sedadlům a jejich rezervace

Sedadla klasifikovaná jako „vyhrazená“ mohou být (i) nerezervovaná a (ii) rezervovaná (viz odstavec 4.2.2.2.1). V případě (i) budou vůči ostatním cestujícím uplatněna provozní pravidla (tj. použití informačních tabulek) vyžadující, aby dali přednost OOSPO všech kategorií, kteří jsou definování jako oprávnění používat tato sedadla, a že obsazená vyhrazená sedadla musí být v příslušné situaci uvolněna. V případě (ii) musí železniční podnik zavést provozní pravidla zajišťující, že rezervační systém jízdenek je spravedlivý vůči OOSPO. Tato pravidla zajistí, aby vyhrazená sedadla byla zpočátku k dispozici pouze pro rezervaci požadovanou OOSPO, až do stanoveného okamžiku uzávěrky před odjezdem. Bude rovněž zahrnovat možnost, aby si osoba používající asistenčního psa zarezervovala dvě místa – jedno pro OOSPO a jedno pro psa. Po tomto okamžiku se vyhrazená sedadla zpřístupní všem cestujícím, včetně OOSPO.

Převoz vodicích a asistenčních psů

Musí být vypracována provozní pravidla zajišťující, že OOSPO s vodicím nebo asistenčním psem nebude povinna platit příplatek.

Přístup k místům pro vozíky pro invalidy a jejich rezervace

Výše popsaná pravidla pro přístup k vyhrazeným sedadlům platí také pro místa pro vozíky pro invalidy (viz odstavec 4.2.2.3), avšak s tím, že OOSPO s nárokem na tato místa jsou pouze osoby na vozíku pro invalidy. Provozní pravidla navíc musí zajistit (i) nerezervované nebo (ii) rezervované místo k sezení pro doprovázející osobu (nepatřící mezi OOSPO), a to vedle nebo naproti místa pro vozík pro invalidy. Vyklápěcí místa k sezení umožňují místa pro vozík pro invalidy přestavět na univerzální místa k sezení.

Přístup k univerzálním lůžkovým a lehátkovým oddílům a jejich rezervace

Výše popsaná pravidla pro rezervaci vyhrazených míst k sezení platí také pro univerzální lůžkový nebo lehátkový oddíl (viz odstavec 4.2.2.3). Provozní pravidla však musí zabraňovat obsazení univerzálních lůžkových a lehátkových oddílů bez rezervace (tj. musí být vždy rezervována předem).

Tlačítko nouzové akustické výstrahy u míst pro vozíky pro invalidy (systém nouzové akustické výstrahy pro uživatele vozíku pro invalidy)

Musí být zavedena provozní pravidla zajišťující odpovídající reakci a kroky doprovodu vlaku v případě aktivace tlačítka nouzové akustické výstrahy v místech pro vozíky pro invalidy (viz odstavec 4.2.2.3).

Aktivace vnějších dveří doprovodem vlaku

Musí být zavedena provozní pravidla týkající se postupu aktivace vnějších dveří doprovodem vlaku pro zajištění bezpečnosti všech cestujících, včetně OOSPO (viz odstavec 4.2.2.4.1).

Doprovod vlaku – systém nouzové akustické výstrahy na univerzálních toaletách

Musí být zavedena provozní pravidla zajišťující odpovídající reakci a kroky doprovodu vlaku v případě aktivace tlačítka nouzové akustické výstrahy na univerzálních toaletách (viz odstavec 4.2.2.6.3) kterýmkoli cestujícím, včetně OOSPO.

Zvukové bezpečnostní pokyny v případě nouze

Musí být zavedena provozní pravidla týkající se přenosu zvukových bezpečnostních pokynů cestujícím v případě nouze (viz odstavec 4.2.2.8.1). Tato pravidla musí zahrnovat charakter pokynů a způsob jejich přenosu.

Vizuální informace – Kontrola reklam

Musí být zavedena provozní pravidla pro zamezení jakéhokoli rozptýlení cestujících reklamami nebo vizuálními informacemi (viz odstavec 4.2.2.8.2). Tato pravidla se musí týkat relativního umístění, rozměrů a osvětlení reklam.

Automatické informační systémy – Ruční oprava nesprávných nebo zavádějících informací

Musí být zavedena provozní pravidla umožňující doprovodu vlaku provést validaci a opravu chybných automaticky poskytovaných informací (viz odstavec 4.2.2.8).

Pravidla pro oznamování konečné stanice a příští zastávky

Musí být zavedena provozní pravidla zajišťující, že příští zastávka se ohlásí nejpozději 2 minuty před zastavením na této zastávce (viz odstavec 4.2.2.8).

Jazyk používaný při hlášení ve vlacích

Palubní hlášení mohou být předem zaznamenaná nebo ohlašovaná živě. V obou případech musí být zavedena provozní pravidla definující použitý jazyk, dostatečně zohledňující obvyklý národnostní profil cestujících na daných trasách, pokud jde o použitý(é) jazyk(y) pro mluvené informace (viz odstavec 4.2.2.8).

Systémy nouzové akustické výstrahy v lůžkových a lehátkových oddílech

Musí být zavedena provozní pravidla zajišťující odpovídající reakci a kroky doprovodu vlaku v případě aktivace tlačítka nouzové akustické výstrahy v lůžkových a lehátkových oddílech (viz odstavec 4.2.2.11) kterýmkoli cestujícím, včetně OOSPO.

Pravidla řazení vlaku k zajištění použitelnosti pomocných zařízení pro nastupování s vozíky pro invalidy vzhledem k uspořádání nástupišť.

Provozní pravidla musí být zavedena tak, aby zohledňovala variace řazení vlaku, aby vzhledem k místu zastavení vlaků mohla být stanovena bezpečná místa pro použití pomocných zařízení pro nastupování s vozíkem pro invalidy.

Bezpečnost pomocných zařízení pro nastupování s ručním a elektrickým vozíkem pro invalidy

Musí být zavedena provozní pravidla týkající se obsluhy pomocného zařízení pro nastupování doprovodem vlaku a personálem stanice. V případě ručně ovládaných zařízení musí postupy zajistit, aby jejich obsluha personálem vyžadovala minimální fyzickou sílu. V případě elektricky poháněných zařízení musí postupy zajistit nouzovou bezpečnou obsluhu pro případ výpadku proudu. Musí být zavedeno provozní pravidlo týkající se použití pohyblivé bezpečnostní zábrany na zdvihacích plošinách pro vozíky pro invalidy doprovodem vlaku nebo personálem stanice.

Musí být zavedena provozní pravidla zajišťující, že doprovod vlaku nebo personál stanice dokáže bezpečně obsluhovat rampy pro nastupování, pokud jde o jejich rozkládání, zajištění, zdvíhání, spouštění a skládání.

Pomoc osobám na vozíku pro invalidy

Musí být zavedena provozní pravidla zajišťující, aby personál věděl, že osoby na vozíku pro invalidy mohou vyžadovat pomoc při nastupování nebo vystupování z vlaku, a že musí tuto pomoc v případě potřeby poskytnout.

Po OOSPO se může vyžadovat zamluvení této pomoci předem, aby byla zajištěna dostupnost školeného personálu.

Nástupiště – Zóna pro manipulaci s pomocným zařízením pro nastupování s vozíkem pro invalidy

Železniční podnik a provozovatel infrastruktury nebo provozovatel stanice společně určí místo na nástupišti, kde se bude toto zařízení pravděpodobně používat a prověří jeho použitelnost. Toto místo musí být kompatibilní se stávajícími nástupišti, kde bude vlak pravděpodobně zastavovat.

Důsledkem výše popsaného opatření je, že místo zastavení vlaku musí být v určitých případech upraveno, aby byl tento požadavek splněn.

Provozní pravidla musí být zavedena tak, aby zohledňovala variace řazení vlaku (viz odstavec 4.1.2.19), aby mohla být určena místa zastavení vlaku s ohledem na místa obsluhy pomocných zařízení pro nastupování.

Nouzový způsob použití pohyblivých schůdků

Musí být zavedena provozní pravidla pro nouzové složení nebo rozložení přemosťující plošiny v případě výpadku proudu.

Přeprava zdravotních kočárků

Musí být zavedena provozní pravidla pro přepravu zdravotních kočárků.

Přeprava zavazadel

Musí být zavedena provozní pravidla pro přepravu zavazadel.

Provozní kombinace kolejových vozidel vyhovujících a nevyhovujících TSI PRM

Při sestavování vlaku tvořeného kombinací vyhovujících a nevyhovujících kolejových vozidel musí být zavedeny provozní postupy zajišťující, že jsou ve vlaku k dispozici nejméně dvě místa pro vozík pro invalidy vyhovující TSI PRM. Rovněž musí být zajištěno, že pokud jsou ve vlaku k dispozici toalety, musí mít osoba na vozíku pro invalidy přístup k univerzální toaletě.

Při těchto kombinacích kolejových vozidel musí být zavedeny a dodržovány postupy zajišťující, že jsou ve všech vozidlech poskytovány vizuální a zvukové informace o trase.

Je přijatelné, aby dynamické informační systémy a tlačítka nouzové akustické výstrahy v místech pro vozíky pro invalidy a na univerzálních toaletách nebyly plně funkční při použití v těchto soupravách.

Sestavování vlaků z jednotlivých vozidel vyhovujících TSI PRM

Pokud se sestavuje vlak z vozidel, která byla individuálně posouzena v souladu s požadavky odstavce 6.2.7, musí být zavedeny provozní postupy zajišťující, že celá vlaková souprava vyhovuje všem příslušným ustanovením odstavce 4.2 této TSI.

4.2.5   Pravidla údržby

Z hlediska základních požadavků uvedených v oddílu 3 jsou pravidla údržby specifická pro subsystém „Kolejová vozidla“ v souladu s technickou oblastí působnosti definovanou v odstavci 1.1., jichž se týká tato TSI, následující:

Železniční podnik musí pro případ poškození vybavení, které bylo nainstalováno pro OOSPO (včetně hmatových značek) zajistit vypracování postupů opravy nebo výměny vybavení do 6 pracovních dnů od nahlášení poškození.

4.2.6   Odborná kvalifikace

Odborná kvalifikace personálu potřebného pro obsluhu a údržbu subsystému „Kolejová vozidla“ v souladu s technickou oblastí působnosti definovanou v odstavci 1.1 a v souladu s odstavcem 4.2.4, uvádějícím seznam provozních pravidel, jichž se týká tato TSI, je následující:

Odborné školení personálu provádějícího doprovod vlaku, poskytujícího služby a pomoc cestujícím na stanici a prodávajících jízdenky musí zahrnovat téma informovanosti o postižených osobách a jejich rovnoprávnosti, včetně specifických potřeb každé kategorie OOSPO.

Odborné školení techniků a vedoucích pracovníků odpovědných za údržbu a provoz vlaků musí zahrnovat téma informovanosti o postižených osobách a jejich rovnoprávnosti, včetně specifických potřeb každé kategorie OOSPO.

4.2.7   Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti

Neexistují žádné specifické požadavky v oblasti působnosti této TSI, týkající se podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti personálu potřebných pro provozování subsystému „Kolejová vozidla“, ani pro implementaci této TSI.

4.2.8   Registr kolejových vozidel

Požadavky na registr kolejových vozidel, týkající se této TSI jsou popsány níže.

Registr kolejových vozidel musí obsahovat následující informace o každém typu kolejových vozidel:

obecný popis typu kolejového vozidla (včetně nejvyšší provozní rychlosti a počtu pevných sedadel),

železniční podnik provozující kolejová vozidla a vlastník kolejových vozidel, pokud se liší,

členský stát schvalující kolejová vozidla pro účely této TSI,

číslo třídy a čísla jednotlivých kolejových vozidel,

výrobce kolejových vozidel,

datum zahájení provozu kolejových vozidel v osobní přepravě,

trasy, kde je povoleno kolejová vozidla používat,

datum prohlášení o shodě kolejových vozidel s požadavky této TSI,

název oznámeného subjektu osvědčujícího tuto shodu,

konfigurace vlaků kolejových vozidel při používání v souladu s touto TSI.

Pro každou uvedenou stanici, včetně všech nástupišť, která spadají do oblasti působnosti této TSI, musí být uvedeny a popsány následující prvky s ohledem na příslušné odstavce v této TSI, následovně:

počet vyhrazených sedadel v souladu s odstavcem 4.2.2.2,

počet míst pro vozíky pro invalidy v souladu s odstavcem 4.2.2.3,

počet toalet v souladu s odstavcem 4.2.2.6,

počet míst s vybavením na spaní s dostupností pro vozíky pro invalidy v souladu s odstavcem 4.2.2.11,

výšku podlahy vozidla a pozici všech schůdků pro nastupování a vystupování z vozidla v souladu s odstavci 4.2.2.12.1, 4.2.2.12.2 a 4.2.2.12.3,

výšky nástupišť (včetně jakýchkoli speciálních případů), s nimiž je provedení kolejových vozidel kompatibilní v souladu s odstavcem 4.2.2.12.1,

popis případných integrovaných pomocných zařízení pro nastupování, jsou-li nainstalována v souladu s odstavcem 4.2.2.12.4,

popis jakýchkoli přenosných pomocných zařízení pro nastupování, která jsou jako samozřejmost součástí výbavy kolejových vozidel v souladu s odstavcem 4.2.2.12.4.

Pokud byly pro zajištění souladu s touto TSI uplatněny vnitrostátní předpisy, musí být u odpovídající položky v registru uvedeny příslušné předpisy a odstavce.

Pokud se členský stát registrace změní, musí se obsah registru kolejových vozidel pro tato kolejová vozidla, týkající se této TSI, předat z původního státu registrace do nového státu registrace.

Data obsažená v registru kolejových vozidel vyžaduje:

členský stát pro potvrzení, že kolejová vozidla splňují požadavky této TSI,

provozovatel infrastruktury pro potvrzení, že kolejová vozidla jsou kompatibilní s infrastrukturou v jejímž rámci budou provozována,

železniční podnik pro potvrzení, že kolejová vozidla splňují jeho požadavky.

4.3   Definice termínů používaných v této TSI.

Dlaní ovládané

Termín „dlaní ovládané“ znamená, že zařízení se musí dát obsluhovat dlaní nebo kteroukoli částí ruky v její pracovní poloze, bez nutnosti rozevření prstů. Konstrukční požadavek je takový, že cestující s bolestivým zdravotním stavem, který ovlivňuje jejich klouby, jako je artritida, mohou být neschopní (a pravděpodobně pro ně bude obtížné nebo bolestivé) vynaložit jakoukoli sílu špičkou jednoho prstu. Mnoho z nich nebude schopných za tímto účelem rozevřít prsty.

Kontrast

Při používání barev dvou sousedících ploch se pro zajištění optického kontrastu mezi barvami tento kontrast stanovit podle jejich hodnoty odrazivosti světla, barevného odstínu a barevné hodnoty.

Pro účely této TSI se musí „kontrast“ posuzovat podle hodnoty odrazivosti rozptýleného světla, avšak lze jej zvýšit rozdíly v barevného odstínu a sytosti.

„Kontrast podle hodnoty odrazivosti rozptýleného světla“ znamená kontrast povrchů popsaný následujícím vzorcem:

Formula

K

=

kontrast

L0

=

hodnota odrazivosti rozptýleného světla objektu.

Lh

=

hodnota odrazivosti rozptýleného světla pozadí nebo okolního povrchu.

Stanovuje-li tato TSI požadavek na kontrast, musí být jeho hodnota nejméně K = 0,3.

Kde L je světelná intenzita rozptýleného světla odraženého v daném směru od prvku povrchu dělená plochou prvku projektovanou v tomtéž směru.

Pro účely kontrastu není povolena kombinace červené a zelené.

Měření hodnoty odrazivosti rozptýleného světla musí být provedeno v souladu s vnitrostátními nebo evropskými normami.

Míra kontrastu barevného odstínu se musí určit blízkostí těchto dvou barev v barevném spektru, s tím, že barvy, které jsou v rámci barevného spektra blízko u sebe, budou kontrastovat méně než barvy, které jsou od sebe vzdálenější.

Hodnota sytosti v jakékoli definici barvy označuje její intenzitu a míru jejího nasycení. Čím je barva nasycenější, tím bude vyšší její intenzita.

První schod

Termín „první schod“ znamená první schůdek vozidla, který musí cestující použít pro nastupování nebo vystupování z vozidla. Obvykle jde o schůdek, který je nejblíže hraně nástupiště. Může to být pevný nebo pohyblivý schůdek.

Protiskluzová

Termín „protiskluzová“ znamená, že jakákoli použitá povrchová úprava musí být dostatečně drsná, nebo mít jiné speciální složení, aby tření mezi povrchem a obuví nebo zdravotní pomůckou osoby bylo zachováno na přijatelné úrovni za mokra i za sucha.

Neexistuje jedinečný nebo univerzální systém stanovení koeficientu tření při definování protiskluzových vlastností povrchu podlah.

Pro kolejová vozidla proto musí být dostačující prokázat, že statický koeficient tření mezi určeným „protiskluzovým“ povrchem a obuví s gumovou podrážkou dosahuje hodnoty nejméně 0,35, i když je povrh navlhčen čistou vodou, při měření pomocí vnitrostátně nebo mezinárodně uznávané metodiky. Ve výsledcích zkoušky musí být uveden druh gumy použitý při zkoušce a musí jít o typ materiálu, který se používá při výrobě obuvi pro běžné nošení ve členských státech Evropské unie.

Pro subsystém „Infrastruktura“ platí vnitrostátní předpisy týkající se povrchů s podobným určením v budovách.

„Hmatové značky“ a „hmatové ovládací prvky“

„Hmatové značky“ a „hmatové ovládací prvky“ jsou značky nebo ovládací prvky, včetně vyvýšených piktogramů, vyvýšených znaků nebo Braillova písma. Hmatové piktogramy a znaky musí mít výšku nejméně 0,5 mm nad povrchem, nesmí být vyryté a musí mít pravoúhlé hrany (tj. nesmí být zaoblené nebo ostré).

Šířka znaku nebo piktogramu musí umožňovat nahmatání obou stran reliéfního písmene, čísla nebo symbolu prsty jedním dotykem.

Výška znaku nebo písmene musí být nejméně 15 mm.

Používá-li se Braillovo písmo, musí se používat Braillovo písmo podle vnitrostátní normy. Tečka Braillova písma musí mít vyklenutý tvar. Pro samostatná slova se musí používat Braillovo písmo kategorie I a musí obsahovat polohovou značku.

Provozovatel stanice

Provozovatel stanice je subjekt odpovědný za každodenní provoz stanice. Tuto roli může plnit železniční podnik, provozovatel infrastruktury nebo třetí strana.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou informace, které mají být poskytovány cestujícím, aby věděli předem, jak se mají chovat v případě nouze.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny jsou pokyny, které mají být poskytovány cestujícím, dojde-li k nouzové situaci, aby věděli, jak mají jednat.

Průchozí profil

Průchozí profil je volný prostor bez překážek umožňující pohyb ve vozidle do míst popsaných v kapitole 4.

Spojovací můstek

Spojovací můstek je prostředek, který cestujícím slouží pro přechod z jednoho vozidla vlaku do druhého vozidla.

5.   PRVKY INTEROPERABILITY

5.1   Definice

Ve smyslu čl. 2 písm. d) směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50 ES se prvky interoperability rozumějí „veškeré základní konstrukční části, skupiny konstrukčních částí, podsestavy nebo úplné sestavy zařízení, která jsou nebo mají být v budoucnu zahrnuta do subsystému a na nichž přímo nebo nepřímo závisí interoperabilita transevropského konvenčního železničního systému. Pojetí ‚prvku‘ zahrnuje jak hmotné, tak nehmotné předměty, jako je programové vybavení.“

5.2   Novátorská řešení

Jak je uvedeno v části 4 této TSI, novátorská řešení mohou vyžadovat novou specifikaci a/nebo nové způsoby vyhodnocování. Tyto specifikace a způsoby vyhodnocování musí být vypracovány postupem popsaným v odstavci 6.1.3.

5.3   Seznam prvků

Prvky interoperability jsou uvedeny v příslušných ustanoveních směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES a jejich seznam je uveden níže.

5.3.1   Infrastruktura

Jako prvky interoperability subsystému „Infrastruktura“ jsou určeny následující prvky:

 

Vybavení pro poskytování vizuálních informací cestujícím

 

Pomocná zařízení pro nastupování

 

Tlačítka

 

Zařízení pro přebalování dětí

 

Hmatové značení

 

Prodejní automaty jízdenek

5.3.2   Kolejová vozidla

Jako prvky interoperability subsystému „Kolejová vozidla“ jsou určeny následující prvky:

 

Moduly standardních a univerzálních toalet

 

Vybavení pro poskytování informací cestujícím (zvukových a vizuálních)

 

Tlačítka nouzové akustické výstrahy pro cestující

 

Pomocná zařízení pro nastupování

 

Tlačítka

 

Zařízení pro přebalování dětí

 

Vizuální a hmatové značení

5.4   Funkční charakteristiky a vlastnosti prvků

5.4.1   Infrastruktura

Parametry, které se mají dodržet, jsou uvedeny v příslušných níže uvedených bodech odstavce 4.1.

 

Vybavení pro poskytování vizuálních informací cestujícím (4.1.2.11.2 a příloha N)

 

Zařízení pro nastupování (4.1.2.21.2)

 

Hmatová tlačítka (4.1.2.4)

 

Zařízení pro přebalování dětí (4.1.2.7.2)

 

Hmatové značení (4.1.2.11)

 

Prodejní automaty jízdenek (4.1.2.9.2)

5.4.2   Kolejová vozidla

Parametry, které se mají dodržet, jsou uvedeny v příslušných níže uvedených bodech odstavce 4.2.

 

Moduly toalet (4.2.2.6)

 

Vybavení pro poskytování vizuálních informací cestujícím (4.2.2.8.3 a příloha N)

 

Tlačítka nouzové akustické výstrahy pro cestující:

Tlačítka nouzové akustické výstrahy se musí dát obsluhovat dlaní ruky s vynaložením síly nanejvýš 30 N.

Zařízení pro nastupování (4.2.2.12.3)

 

Tlačítka:

Tlačítka se musí dát obsluhovat dlaní ruky s vynaložením síly nanejvýš 15 newtonů.

 

Zařízení pro přebalování dětí (4.2.2.6.3.2)

 

Vizuální a hmatové značení (4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 a příloha N)

6.   POSUZOVÁNÍ SHODY A/NEBO VHODNOSTI PRO POUŽITÍ

6.1   Prvky interoperability

6.1.1   Posuzování shody (obecné)

Před uvedením prvku interoperability na trh musí výrobce nebo jeho oprávněný zástupce usazený ve Společenství vydat Prohlášení ES o shodě nebo Prohlášení ES o vhodnosti k použití v souladu s čl. 13 odst. 1 a přílohou IV kapitolou 3 směrnice 2001/16/ES ve znění směrnice 2004/50/ES.

Posouzení shody prvku interoperability musí být provedeno v souladu s následujícími moduly (moduly jsou popsány v příloze F této TSI):

Moduly pro prvky interoperability:

Modul A: Interní výrobní kontrola pro fáze návrhu, vývoje a výroby

Modul A1: Interní kontrola návrhu s ověřením výrobku pro fáze návrhu, vývoje a výroby

Modul B: Přezkoušení typu pro fáze návrhu a vývoje

Modul C: Shoda s typem pro fázi výroby

Modul D: Systém řízení kvality výroby pro fázi výroby

Modul F: Ověření výrobku pro fázi výroby

Modul H1: Kompletní systém řízení kvality pro fáze návrhu, vývoje a výroby

Modul H2: Kompletní systém řízení kvality s přezkoumáním návrhu pro fáze návrhu, vývoje a výroby

Modul V: Validace typu na základě provozních zkoušek (vhodnost k použití)

Vyžaduje-li se pro příslušný modul účast oznámeného subjektu,

postup schválení a obsah posouzení bude stanoven na základě dohody mezi výrobcem nebo jeho oprávněným zástupcem usazeným ve Společenství a oznámeným subjektem, v souladu s požadavky definovanými v této TSI.