EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0756

2007/756/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007 , kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5357)

Úř. věst. L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2021; Zrušeno 32018D1614

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj

23.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/30


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2007,

kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 5357)

(2007/756/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému (2), a zejména na čl. 14 odst. 4 a 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud členské státy povolí uvedení kolejových vozidel do provozu, musejí zajistit, aby byl každému vozidlu přidělen identifikační kód. Tento kód by měl být následně zapsán do celostátního registru vozidel (dále jen „NVR“). Tento registr musí být přístupný zplnomocněným zástupcům příslušných orgánů a zúčastněných subjektů pro účely konzultace. Jednotlivé celostátní registry by měly být soudržné, pokud jde o obsah a formát údajů. To vyžaduje, aby byly zřízeny na základě společných provozních a technických specifikací.

(2)

Společné specifikace NVR by měly být přijaty na základě návrhu specifikace vypracovaného Evropskou agenturou pro železnice (dále jen „agentura“). Tyto navrhované specifikace by měly zahrnovat zejména definici obsahu, funkčního a technického provedení, formátu údajů a provozních režimů včetně vkládání údajů a konzultace.

(3)

Toto rozhodnutí bylo připraveno na základě doporučení agentury č. ERA/REC/INT/01-2006 ze dne 28. července 2006.

NVR členských států by měly obsahovat všechna vozidla povolená v daném členském státě. Nicméně nákladní vozy a osobní vozy by měly být registrovány pouze v NVR ve členském státě, v němž byly poprvé uvedeny do provozu.

(4)

K registraci vozidel, potvrzení registrace, změně bodu (bodů) registrace a k potvrzení změny (změn) by měl být používán standardní formulář.

(5)

Každý členský stát by měl vytvořit vlastní počítačový NVR. Všechny NVR by měly být napojeny na centrální virtuální registr vozidel (dále jen „VVR“) spravovaný agenturou, aby vznikl registr dokumentů o interoperabilitě podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (3). VVR by měl uživatelům umožnit prohledat prostřednictvím jediného portálu všechny NVR a také by měl umožnit výměnu údajů mezi jednotlivými NVR. Z technických důvodů však nelze napojení na VVR vytvořit ihned. Proto by se od členských států mělo pouze vyžadovat, aby své NVR napojily na centrální VVR, jakmile se prokáže účinné fungování VVR. Za tímto účelem agentura uskuteční pilotní projekt.

(6)

Bodle bodu č. 8 zápisu ze 40. jednání regulačního výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 2001/16/ES by měla být všechna současná vozidla registrována v NVR členského státu, kde byla registrována původně. Při převodu údajů by se mělo zohlednit přiměřené přechodné období a dostupnost údajů.

(7)

V souladu s čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 96/48/ES a čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 2001/16/ES jsou NVR vedeny a aktualizovány orgánem, který není závislý na žádném železničním podniku. Členské státy by měly Komisi a ostatní členské státy informovat o orgánu, který k tomuto účelu určily, a to mimo jiné proto, aby se usnadnila výměna informací mezi těmito orgány.

(8)

Některé členské státy mají rozsáhlou síť o rozchodu 1 520 mm, na níž provozují vozový park, který je společný se zeměmi Společenství nezávislých států. To vedlo ke společnému registračnímu systému, který představuje důležitou složku interoperability a bezpečnosti této sítě o rozchodu 1 520 mm. Tato konkrétní situace by měla být uznána a měla by být stanovena zvláštní pravidla, aby se zabránilo nedostatečné soudržnosti požadavků EU a Společenství nezávislých států na totéž vozidlo.

(9)

Pravidla stanovená v příloze P technických specifikací pro interoperabilitu při provozu a řízení dopravy jsou použitelná, pokud jde o systém číslování vozidel pro účely registrace v NVR. Agentura vypracuje pokyny pro harmonizované uplatňování těchto pravidel.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V souladu s čl. 14 odst. 5 směrnice 96/48/ES a čl. 14 odst. 5 směrnice 2001/16/ES se přijímají společné specifikace celostátního registru vozidel, které jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost použijí členské státy při registraci vozidel společné specifikace stanovené v příloze.

Článek 3

Členské státy registrují stávající vozidla, jak stanoví oddíl 4 přílohy.

Článek 4

1.   V souladu s čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 96/48/ES a čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 2001/16/ES určí členské státy vnitrostátní orgán, který ponese odpovědnost za vedení a aktualizaci celostátního registru vozidel. Tímto orgánem může být vnitrostátní bezpečnostní orgán příslušného členského státu. Členské státy zaručí, že tyto orgány spolupracují a navzájem sdílejí informace, aby se zajistilo, že jsou změny údajů sdělovány včas.

2.   Do jednoho roku po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost informují členské státy Komisi a ostatní členské státy o orgánu určeném v souladu s odstavcem 1.

Článek 5

1.   Kolejová vozidla, která jsou poprvé uváděna do provozu v Estonsku, Lotyšsku nebo Litvě a jsou určena k provozu mimo Evropskou unii v rámci společného vozového parku pro železniční systém o rozchodu 1 520 mm, budou registrována jak v NVR, tak v informační databázi Rady pro železniční dopravu Společenství nezávislých států. V tomto případě lze místo systému číslování uvedeného v příloze použít osmimístný systém číslování.

2.   Kolejová vozidla, která jsou poprvé uváděna do provozu ve třetí zemi a jsou určena k provozu v Evropské unii v rámci společného vozového parku pro železniční systém o rozchodu 1 520 mm, v NVR registrována nebudou. Nicméně v souladu s čl. 14 odst. 4 směrnice 2001/16/ES musí být možné z informační databáze Rady pro železniční dopravu Společenství nezávislých států získat informace uvedené v čl. 14 odst. 5 písm. c), d) a e).

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. listopadu 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/32/ES (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/32/ES.

(3)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   ÚDAJE

Následující seznam uvádí navrhovaný formát údajů v NVR.

Číslování jednotlivých bodů má tutéž logiku jako navrhovaný standardní formulář v dodatku 4.

Kromě toho lze doplňovat pole pro připomínky jako např. identifikace vozidel, na která se vztahuje šetření (viz oddíl 3.4).

1.

Evropské číslo vozidla

Povinné

Obsah

Číselný identifikační kód definovaný v příloze P technické specifikace pro interoperabilitu při „provozu a řízení dopravy“ (dále jen „OPE TSI“) (1)

 

Formát

1.1

Číslo

Dvanáctimístné (2)

1.2

Předcházející číslo (pokud u přečíslovávaného vozidla existuje)

Dvanáctimístné (2)

2.

Členský stát a NSA (vnitrostátní bezpečnostní orgán)

Povinné

Obsah

Identifikace členského státu a vnitrostátního bezpečnostního orgánu, kde bylo vozidlo registrováno. U vozidel ze třetích zemí se uvede členský stát, v němž bylo vozidlo povoleno.

 

Formát

2.1

Číselný kód členského státu, jak je definován v příloze P OPE TSI

Dvoumístný kód

2.2

Název NSA

Text

3.

Rok výroby

Povinné

Obsah

Rok, kdy vozidlo opustilo továrnu

 

Formát

3.

Rok výroby

RRRR

4.

Odkaz na ES

Povinné

Obsah

Odkazy na „ES“ prohlášení o ověření a vydávající subjekt (smluvní strana).

 

Formát

4.1

Datum prohlášení

Datum

4.2

Odkaz na ES

Text

4.3

Název vydávajícího subjektu (smluvní strany)

Text

4.4

Registrované podnikatelské číslo

Text

4.5

Adresa organizace, ulice a číslo

Text

4.6

Město

Text

4.7

Kód země

ISO

4.8

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

5.

Odkaz na registr kolejových vozidel

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt odpovědný za registr kolejových vozidel (3)

 

Formát

5.1

Subjekt odpovědný za registr

Text

5.2

Adresa subjektu, ulice a číslo

Text

5.3

Město

Text

5.4

Kód země

ISO

5.5

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

5.6

E-mailová adresa

E-mail

5.7

Odkaz umožňující získání patřičných technických údajů z registru kolejových vozidel

Alfanumerický kód

6.

Omezení

Povinné

Obsah

Jakékoli omezení týkající se používání vozidla

 

Formát

6.1

Kódovaná omezení

(viz dodatek 1)

Kód

6.2

Nekódovaná omezení

Text

7.

Vlastník

Nepovinné

Obsah

Identifikace vlastníka vozidla

 

Formát

7.1

Název organizace

Text

7.2

Registrované podnikatelské číslo

Text

7.3

Adresa organizace, ulice a číslo

Text

7.4

Město

Text

7.5

Kód země

ISO

7.6

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

8.

Provozovatel

Povinné

Obsah

Identifikace provozovatele vozidla

 

Formát

8.1

Název organizace

Text

8.2

Registrované podnikatelské číslo

Text

8.3

Adresa organizace, ulice a číslo

Text

8.4

Město

Text

8.5

Kód země

ISO

8.6

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

8.7

VKM – nepovinné

Alfanumerický kód

9.

Subjekt odpovědný za údržbu

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt odpovědný za údržbu (4)

 

Formát

9.1

Subjekt odpovědný za údržbu

Text

9.2

Adresa subjektu, ulice a číslo

Text

9.3

Město

Text

9.4

Kód země

ISO

9.5

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

9.6

E-mailová adresa

E-mail

10.

Vyřazení z provozu

Povinné, pokud k němu došlo

Obsah

Datum demontáže na základě úředního výnosu a/nebo jiného ujednání o likvidaci vozidla a kód režimu vyřazení z provozu

 

Formát

10.1

Režim likvidace vozidla

(viz Příloha 3)

Dvoumístný kód

10.2

Datum vyřazení z provozu

Datum

11.

Členský stát, v němž je vozidlo povoleno

Povinné

Obsah

Seznam členských států, v nichž je vozidlo povoleno

 

Formát

11.

Číselný kód členského státu, jak je definován v příloze P.4 OPE TSI

Seznam

12.

Číslo povolení

Povinné

Obsah

Harmonizované číslo povolení uvedení do provozu, přidělené vnitrostátním bezpečnostním orgánem

 

Formát

12.

Číslo povolení

Alfanumerický kód založený na EIČ, viz dodatek 2

13.

Povolení uvedení do provozu

Povinné

Obsah

Datum povolení uvedení vozidla do provozu (5) a doba jeho platnosti

 

Formát

13.1

Datum povolení

Datum (RRRRMMDD)

13.2

Povolení platné do

Datum (včetně)

13.3

Pozastavení povolení

Ano/ne

2.   ARCHITEKTURA

2.1   Spojení s ostatními registry

V důsledku nového regulačního režimu EU vzniká řada nových registrů. Následující tabulka shrnuje registry a databáze, které by mohly být po dokončení propojeny s NVR.

Registr nebo databáze

Odpovědný subjekt

Ostatní subjekty, které mají přístup

NVR

(směrnice o interoperabilitě)

RE (6)/NSA

ostatní NSA/RE/ŽP/PI/IB/RB/provozovatel/vlastník/ERA/OTIF

RRS

(směrnice o interoperabilitě))

Na rozhodnutí členských států

ŽP/PI/NSA/ERA/OTIF/provozovatel/workshopy

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Provozovatel

ŽP/PI/NSA/ERA/provozovatel/workshopy

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Není rozhodnuto

ŽP/PI/NSA/ERA/provozovatel/workshopy/uživatel

registr železničních kolejových vozidel (7)

(Úmluva z Kapského Města)

registrátor

veřejnost

registr OTIF

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

příslušné orgány/ŽP/PI/IB/RB/provozovatel/vlastník/ERA/OTIF Bezp.

Nelze čekat na dotvoření všech registrů pro účely realizace NVR. Proto musí specifikace NVR umožnit pozdější propojení s dalšími registry. Z toho důvodu:

RRS: učiní se odkaz na NVR, a to uvedením subjektu odpovědného za RRS. Klíčem k propojení obou registrů bude bod č. 5.7.

RSRD: zahrnuje některé „administrativní“ body NVR. Podle specifikací v rámci TAF TSI SEDP. Strategický evropský plán zavádění (SEDP) zohlední specifikaci NVR.

WIMO: zahrnuje údaje z RSRD a údaje o údržbě. Neplánuje se propojení s NVR.

VKMR (Registr označení provozovatele vozidla): měl by být spravován společně agenturou ERA a organizací OTIF (ERA za EU a OTIF za členské státy OTIF, které nejsou členy EU). Provozovatel je zapsán do NVR. OPE TSI uvádí ostatní globální centrální registry (např. kódy druhu vozidla, kódy pro interoperabilitu, kódy jednotlivých zemí atd.), které by měly být spravovány „centrálním subjektem“, který vzejde ze spolupráce ERA a OTIF.

Registr železničních kolejových vozidel (Úmluva z Kapského Města): jde o registraci finančních informací týkajících se mobilního zařízení. Tento registr může být rozvíjen na základě diplomatické konference, která se má konat v únoru 2007. Existuje možná spojitost, neboť registr UNIDROIT potřebuje informace o čísle a vlastníkovi vozidla. Klíčem k propojení obou registrů bude EVN.

Registr OTIF: registr OTIF bude upřesněn s ohledem na toto rozhodnutí a ostatní registry EU.

Vymezení architektury celého systému, jakož i propojení NVR a ostatních registrů, bude specifikováno tak, aby bylo možné v případě potřeby získat požadované informace.

2.2   Globální architektura NVR v EU

Realizace registrů NVR bude řešena decentralizovaně. Cílem je vytvořit pomocí běžné softwarové aplikace vyhledávač šířených údajů, který uživatelům umožní získávat údaje ze všech místních registrů (LR) ve členských státech.

Údaje NVR se ukládají na vnitrostátní úrovni a budou přístupné prostřednictvím internetové aplikace (s vlastní internetovou adresou).

Evropský centrální virtuální registr vozidel (EC VVR) je tvořen dvěma subsystémy:

virtuálním registrem vozidel (VVR), což je centrální vyhledavač v rámci ERA,

celostátním registrem vozidel (NVR), který je tvořen místními registry členských států.

Obrázek 1

Architektura EC VVR

Image

Tato architektura vychází ze dvou navzájem se doplňujících subsystémů, které umožňují vyhledávat údaje uložené v místních registrech členských států, a jejím základem je:

vytvoření počítačových registrů na vnitrostátní úrovni a jejich otevření pro účely křížových konzultací,

nahrazení papírových registrů počítačovými záznamy. To členským státům umožní spravovat a sdílet informace s ostatními členskými státy,

umožnění propojení jednotlivých NVR a VVR pomocí společných norem a terminologie.

Architektura se řídí těmito zásadami:

všechny NVR budou součástí počítačového síťového systému,

všem členským státům se při přístupu zobrazí společné údaje,

jakmile bude zřízen VVR, nebude docházet ke dvojí registraci údajů a k případným souvisejícím chybám,

aktuální údaje.

Tato architektura bude realizována v následujících krocích:

přijetí tohoto rozhodnutí,

agentura zrealizuje pilotní projekt, a to včetně VVR, do nějž budou propojeny alespoň tři NVR členských států, včetně úspěšného propojení stávajícího NVR za pomoci překládače,

vyhodnocení pilotního projektu a případně aktualizace tohoto rozhodnutí,

agentura zveřejní specifikace, které mají členské státy použít k propojení svých NVR s centrálním VVR,

závěrečný krok, během něhož budou po samostatném rozhodnutí a vyhodnocení pilotního projektu všechny NVR propojeny s centrálním VVR.

3.   PROVOZNÍ REŽIM

3.1   Používání NVR

NVR bude sloužit k těmto účelům:

záznam povolení,

záznam EVN přiděleného vozidlům,

celoevropské vyhledávání stručných informací o konkrétním vozidle,

navazující právní kroky, např. povinnosti a soudní informace,

informace pro účely inspekcí, které se týkají především bezpečnosti a údržby,

umožnění kontaktu s vlastníkem a provozovatelem,

křížové kontroly určitých bezpečnostních požadavků před vydáním osvědčení o bezpečnosti,

sledování konkrétního vozidla.

3.2   Formuláře žádosti

3.2.1   Žádost o registraci

Použije se formulář uvedený v dodatku 4.

Subjekt, který žádá o registraci vozidla, zaškrtne rámeček u kolonky „Nová registrace“. Poté vyplní do první části formuláře všechny nezbytné informace v bodech 2 až 9 a v bodě 11 a formulář zašle:

RE členského státu, v němž žádá o registraci,

RE prvního členského státu, v němž hodlá provozovat vozidlo pocházející ze třetí země.

3.2.2   Registrace vozidla a přidělení evropského čísla vozidla

Při první registraci vydá příslušný RE evropské číslo vozidla.

Ke každému vozidlu lze přiložit jednotlivý registrační formulář nebo lze mít jediný formulář pro celou soupravu vozidel téže série či třídy se seznamem čísel vozidel.

RE učiní vhodné kroky, aby zaručil přesnost údajů vkládaných do NVR. Za tímto účelem si RE může od ostatních RE vyžádat informace, zejména pokud subjekt žádající v určitém členském státě o registraci není v tomto státě usazen.

3.2.3   Změna jednoho či více bodů registrace

Subjekt žádající o změnu bodu (bodů) v registraci svého vozidla:

zaškrtne rámeček u kolonky „Změna“,

vyplní aktuální EVN (bod č. 1),

zaškrtne rámeček u změněného bodu (změněných bodů),

uvede nový obsah změněného bodu (změněných bodů) a poté formulář zašle RE ve členském státě, v němž je vozidlo registrováno.

V některých případech nemusí být použití standardního formuláře dostačující. Je-li to nezbytné, může příslušný RE použít dodatečné dokumenty, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

V případě změny provozovatele je dosavadní registrovaný provozovatel povinen uvědomit RE a RE musí nového provozovatele informovat o změně registrace. Předcházející provozovatel je z NVR vymazán a veškeré odpovědnosti je zbaven až v okamžiku, kdy nový provozovatel potvrdí přijetí statutu provozovatele.

Pokud se změní vlastník, je dosavadní registrovaný vlastník povinen uvědomit RE. Předcházející vlastník je poté vymazán z NVR. Nový vlastník může požádat, aby byly podrobnosti o něm zapsány do NVR.

Po registraci změn může NSA vydat nové číslo povolení a v některých případech také nové EVN.

3.2.4   Zrušení registrace

Subjekt, který žádá o zrušení registrace vozidla, zaškrtne rámeček u kolonky „Vyřazení z provozu“. Poté vyplní bod č. 10 a zašle formulář RE ve členském státě, v němž je vozidlo registrováno.

RE provede zrušení registrace tím, že vyplní datum zrušení a oznámí je danému subjektu.

3.2.5   Povolení ve více členských státech

Pokud je vozidlo, které je již povoleno a registrováno v jednom členském státě, povoleno v jiném členském státě, je třeba je registrovat v NVR druhého členského státu. V takovém případě však musejí být zaznamenány pouze údaje v bodech 1, 2, 6, 11, 12 a 13, neboť tyto údaje se vztahují pouze na druhý členský stát.

Dokud v plném rozsahu nefunguje VVR a propojení se všemi NVR, budou si příslušné registrační subjekty vyměňovat informace, aby se zaručilo, že jsou údaje týkající se téhož vozidla soudržné.

Nákladní vozy a osobní vozy se registrují pouze v NVR ve členském státě, v němž jsou poprvé uvedeny do provozu.

3.3   Přístupová práva

Přístupová práva k údajům z NVR v daném členském státě „XX“ jsou sepsána v níže uvedené tabulce, v níž jsou přístupové kódy definovány takto:

Přístupový kód

Druh přístupu

0

Žádný přístup

1

Omezená konzultace (podmínky v kolonce „Právo číst“)

2

Neomezená konzultace

3

Omezená konzultace a aktualizace

4

Neomezená konzultace a aktualizace

Každý RE bude mít právo na plný přístup a aktualizaci pouze u své vlastní databáze. Z toho důvodu se kódování přístupu uvádí jako č. 3.

Subjekt

Definice

Právo číst

Právo aktualizovat

Bod č. 7

Všechny ostatní body

RE/NSA „XX“

Registrační subjekt / NSA v členském státě „XX“

Všechny údaje

Všechny údaje

4

4

Ostatní NSA/RE

Ostatní NSA a/nebo registrační subjekty

Všechny údaje

Žádné

2

2

ERA

Evropská agentura pro železnice

Všechny údaje

Žádné

2

2

Provozovatelé

Provozovatel vozidla

Všechny údaje o vozidle, které provozuje

Žádné

1

1

Správci vozového parku

Řízení vozidel podle pokynů provozovatele

Vozidlo, pro které byl provozovatelem určen

Žádné

1

1

Vlastníci

Vlastník vozidla

Všechny údaje o vozidle, jehož je vlastníkem

Žádné

1

1

ŽP

Provozovatel vlaku

Veškeré údaje na základě čísla vozidla

Žádné

0

1

PI

Provozovatel infrastruktury

Veškeré údaje na základě čísla vozidla

Žádné

0

1

IB a RB

Kontrolní a auditní subjekty oznámené členskými státy

Všechny údaje o vozidle, které je kontrolováno či podrobeno auditu

Žádné

2

2

Ostatní zákonní uživatelé

Všichni příležitostní uživatelé uznávaní NSA či ERA

Definovat pojem příležitostný, doba trvání by mohla být omezená

Žádné

0

1

3.4   Historické záznamy

Všechny údaje v NVR musejí být uchovány po dobu 10 let od data, kdy je vozidlo vyřazeno z provozu a registrace odejmuta. Minimálně během prvních tří let musejí být údaje k dispozici on-line. Po třech letech je lze uchovávat buď v elektronické podobě, nebo na papíře či v jakémkoli jiném systému archivace. Pokud je během desetiletého období zahájeno vyšetřování týkající se daného vozidla (daných vozidel), musejí být údaje o těchto vozidlech na žádost uchovány i po dobu delší než 10 let.

Měly by se zaznamenávat všechny změny v NVR. Správa historických změn by mohla být řešena pomocí technických funkcí IT.

4.   STÁVAJÍCÍ VOZIDLA

4.1   Zvažovaný obsah údajů

Každý ze 13 zachovaných bodů byl zvážen, aby se určilo, které jsou povinné a které nikoli.

4.1.1   Bod č. 1 – evropské číslo vozidla (povinné)

a)   Případ vozidel, která jsou již opatřena dvanáctimístnou číselnou identifikací

Země s jediným kódem: vozidlům by měla zůstat jejich současná čísla. Dvanáctimístné číslo by mělo být zaregistrováno bez jakékoli změny.

Země, v nichž existuje hlavní kód a dříve přidělený zvláštní kód:

Německo s hlavním kódem 80 a zvláštním kódem 68 pro AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Švýcarsko s hlavním kódem 85 a zvláštním kódem 63 pro BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

Itálie s hlavním kódem 83 a zvláštním kódem 64 pro FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Maďarsko s hlavním kódem 55 a zvláštním kódem 43 pro GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Vozidlům by měla zůstat jejich současná čísla. Dvanáctimístné číslo by mělo být zaregistrováno bez jakékoli změny (8).

Systém IT musí zvážit oba kódy (hlavní kód země a zvláštní kód), které se dané země týkají.

b)   Případ vozidel využívaných v mezinárodní přepravě bez dvanáctimístného kódu

Uplatní se postup se dvěma kroky:

v NVR se přidělí dvanáctimístný kód (podle OPE TSI), který bude definován podle vlastností vozidla. Systém IT by měl toto registrované číslo přiřadit k současném číslu vozidla,

dvanáctimístné číslo by se na samotné vozidlo mělo fyzicky připevnit do 6 let.

c)   Případ vozidel využívaných v domácí přepravě bez dvanáctimístného kódu

Výše uvedený postup by se na vozidla používaná výhradně v domácí přepravě mohl uplatňovat na dobrovolném základě.

4.1.2   Bod č. 2 – členský stát a NSA (povinné)

Bod „členský stát“ musí vždy odkazovat na členský stát, v němž je vozidlo registrováno v NVR. Bod „NSA“ odkazuje na subjekt, který vydává povolení k uvedení vozidla do provozu.

4.1.3   Bod č. 3 – rok výroby

Pokud není rok výroby přesně znám, měl by se uvést alespoň přibližně.

4.1.4   Bod č. 4 – odkaz na ES

Obvykle takový odkaz u současných vozidel neexistuje vyjma u vysokorychlostních kolejových vozidel. Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.5   Bod č. 5 – odkaz na RRS

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.6   Bod č. 6 – omezení

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.7   Bod č. 7 – vlastník

Údaj se zaznamená pouze tehdy, je-li k dispozici a/nebo vyžadován.

4.1.8   Bod č. 8 – provozovatel (povinné)

Údaj je obvykle k dispozici a je povinný.

4.1.9   Bod č. 9 – subjekt odpovědný za údržbu

Tento bod je povinný.

4.1.10   Bod č. 10 – Vyřazení z provozu

Údaj se použije jako takový.

4.1.11   Bod č. 11 – členské státy, v nichž je vozidlo povoleno

Vozy, na něž se vztahují RIV, osobní vozy, na něž se vztahují RIC, a vozidla, na která se vztahují dvoustranné a vícestranné dohody, jsou obvykle registrována jako taková. Pokud je tato informace k dispozici, měla by být vhodným způsobem zaznamenána.

4.1.12   Bod č. 12 – číslo povolení

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.13   Bod č. 13 – uvedení do provozu (povinné)

Pokud není datum uvedení do provozu známo přesně, měl by se zaznamenat přibližný rok.

4.2   Postup

Subjekt, který byl dříve odpovědný za registraci vozidla, by měl dát NSA a RE v zemi, kde je usazen, k dispozici veškeré údaje.

Současné nákladní vozy a osobní vozy by měly být registrovány pouze v NVR ve členském státě, v němž je usazen předcházející registrační subjekt.

Pokud bylo současné vozidlo povoleno ve více členských státech, RE, který dané vozidlo registruje, zašle náležité údaje RE ostatních příslušných členských států.

NSA nebo RE převezmou informace ve svých NVR.

Poté, co je převod informací dokončen, informují NSA nebo RE všechny zúčastněné strany. Měly by být informovány alespoň tyto subjekty:

subjekt, který byl dříve odpovědný za registraci vozidla,

provozovatel,

ERA.

4.3   Přechodné období

4.3.1   Zpřístupnění informací o registraci pro NSA

Předchozí registrační subjekt odpovědný za registraci vozidla by měl v souladu s dohodou s RE poskytnout k dispozici všechny požadované informace. Převod údajů by měl proběhnout alespoň do 12 měsíců po rozhodnutí Komise. Je-li to možné, měl by se použít elektronický formát.

4.3.2   Vozidla používaná při mezinárodní přepravě.

RE v každém členském státě by měl tato vozidla zaznamenat v NVR nejpozději do dvou let po rozhodnutí Komise.

Viz také 4.1.1 písm. b)

4.3.3   Vozidla používaná při domácí přepravě.

RE v každém členském státě by měl tato vozidla zaznamenat v NVR nejpozději do tří let po rozhodnutí Komise.


(1)  Dne 11. srpna 2006 přijala Komise rozhodnutí 2006/920/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „Provoz a řízení dopravy“ v rámci transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno dne 14. srpna 2006). Očekává se, že odpovídající TSI pro vysokorychlostní vlaky bude přijata v roce 2007, tato TSI využívá stejný systém číslování.

(2)  Podle čl. 5 odst. 1 tohoto rozhodnutí může být rovněž použit osmimístný systém číslování Rady pro železniční dopravu Společenství nezávislých států.

(3)  Registry stanovené podle čl. 22 písm. a) směrnice 96/48/ES a článku 24 směrnice 2001/16/ES.

(4)  Tímto subjektem může být železniční podnik, který vozidlo používá, subdodavatel tohoto podniku či provozovatel.

(5)  Povolení vydané v souladu s článkem 14 směrnice 96/48/ES nebo směrnice 2001/16/ES.

(6)  Registrační subjekt (dále jen „RE“) je subjekt určený v souladu s čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 96/48/ES a čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 2001/16/ES každým členským státem pro správu a aktualizaci NVR.

(7)  Jak je stanoven v předloze protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení specifická pro železniční kolejová vozidla.

(8)  Nicméně všem novým vozidlům uvedeným do provozu v AAE, BLS, FNME a GySEV/ROeEE by měla být přidělena standardní čísla země.

Dodatek 1

KÓDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ

1.   ZÁSADY

Omezení (technické vlastnosti), která jsou již zaznamenána v jiných registrech, k nimž mají NSA přístup, není třeba v NVR opakovat.

Souhlas s přeshraničním provozem je založen na:

informacích zakódovaných v čísle vozidla,

abecedním kódování,

a označení vozidla.

Tyto informace proto není třeba opakovat v NVR.

2.   STRUKTURA

Kódy jsou strukturovány na třech úrovních:

1. úroveň: kategorie omezení,

2. úroveň: druh omezení,

3. úroveň: hodnota či specifikace.

Kódy jednotlivých omezení

Kategorie

Druh

Hodnota

Název

1

 

 

Technické omezení týkající se konstrukce

 

1

číselná (3)

minimální poloměr zatáčky v metrech

 

2

omezení kolejového obvodu

 

3

číselná (3)

rychlostní omezení v km/h (označení na vozech a osobních vozech, nikoli na lokomotivách)

2

 

 

Zeměpisné omezení

 

1

alfanumerická (3)

kinematický obrys (kódování WAG TSI příloha C)

 

2

kódovaný seznam

rozchod dvojkolí

 

 

1

proměnný rozchod 1435/1520

 

 

2

proměnný rozchod 1435/1668

 

3

na palubě není CCS

 

4

na palubě je ERTMS A

 

5

číselná (3)

na palubě je systém třídy B (1)

3

 

 

Environmentální omezení

 

1

kódovaný seznam

klimatické pásmo EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Omezení používání zahrnutá v osvědčení o povolení

 

1

časová

 

2

v závislosti na podmínkách (ujetá vzdálenost, opotřebení atd.)


(1)  Pokud je vozidlo vybaveno více než jedním systémem třídy B, musí být pro každý systém uveden samostatný kód.

Číselný kód se skládá ze tří znaků, kde:

1xx se používá pro vozidla vybavená zabezpečovacím systémem,

2xx se používá pro vozidla vybavená rádiovým zařízením,

Xx odpovídá číselnému kódování v příloze B k CCS TSI.

Dodatek 2

STRUKTURA A OBSAH EIČ

Kód harmonizovaného systému číslování, který se nazývá EU identifikační číslo (EIČ), pro osvědčení o bezpečnosti a další dokumenty

Příklad:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód země

(2 písmena)

Typ dokumentu

(2 číslice)

Rok vydání

(4 číslice)

Pořadové číslo

(4 číslice)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KÓD ZEMĚ (2 PÍSMENA)

Kódy zemí jsou kódy úředně zveřejněné a aktualizované na webových stránkách EU v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm).

Stát

Kód

Rakousko

AT

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Kypr

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Francie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštejnsko

LI

Litva

LT

Lucembursko

LU

Norsko

NO

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovenská republika

SK

Slovinsko

SI

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Švýcarsko

CH

Spojené království

UK

Kód pro nadnárodní bezpečnostní orgán by měl být tvořen stejným způsobem. V současné době existuje jediný takový orgán: Channel Tunnel Safety Authority (bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche). Navrhuje se používat tento kód.

Nadnárodní bezpečnostní orgán

Code

Channel Tunnel Safety Authority

CT

POLE 2 –   TYP DOKUMENTU (2 ČÍSLICE)

Typ dokumentu umožňují rozlišit dvě číslice:

první číslice označuje obecné zařazení dokumentu.

druhá číslice udává podtyp dokumentu.

Vyvstane-li potřeba dalších kódů, lze systém číslování rozšířit. Následuje navrhovaný seznam známých a možných kombinací dvou číslic podle typu rozšířených podle návrhu povolení uvedení vozidla do provozu:

Kombinace číslic v poli 2

Typ dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Licence

Licence pro ŽP

[0 x]

Licence

Ostatní

[1 1]

Osvědčení o bezpečnosti

Část A

[1 2]

Osvědčení o bezpečnosti

Část B

[1 x]

Osvědčení o bezpečnosti

Ostatní

[2 1]

Schválení z hlediska bezpečnosti

Část A

[2 2]

Schválení z hlediska bezpečnosti

Část B

[2 x]

Schválení z hlediska bezpečnosti

Ostatní

[3 x]

Rezerva, např. pro údržbu kolejových vozidel, pro infrastrukturu a další

 

[4 x]

Rezerva pro oznámené subjekty

Tj. různé druhy oznámených subjektů

[5 1] a [5 5] (1)

Povolení uvedení do provozu

Hnací kolejová vozidla

[5 2] a [5 6] (1)

Povolení uvedení do provozu

Tažená vozidla osobní přepravy

[5 3] a [5 7] (1)

Povolení uvedení do provozu

Vozy

[5 4] a [5 8] (1)

Povolení uvedení do provozu

Speciální vozidla

[6 x] … [9 x]

Rezerva (4 druhy dokumentů)

Rezerva (10 podtypů pro každý druh dokumentu)

POLE 3 –   ROK VYDÁNÍ (4 ČÍSLICE)

Toto pole udává rok vydání osvědčení (ve formátu rrrr, tj. rok vyjádřený čtyřmi číslicemi).

POLE 4 –   POŘADOVÉ ČÍSLO

Pořadové číslo se zvyšuje o jedničku po každém vydání dokumentu, nehledě na to, zda jde o nové, obnovené, aktualizované či změněné povolení. I když je osvědčení odebráno či povolení pozastaveno, jeho číslo nelze znovu použít.

Každý rok začínají pořadová čísla znovu od nuly.


(1)  Jsou-li během roku využity čtyři číslice plánované pro pole „Pořadové číslo“, přesunou se první dvě číslice v poli 2 z

[5 1] na [5 5] u hnacích kolejových vozidel,

[5 2] na [5 6] u tažených vozidel osobní přepravy,

[5 3] na [5 7] u vozů,

[5 4] na [5 8] u speciálních vozidel.

Dodatek 3

KÓDOVÁNÍ PŘI VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Kód

Režim vyřazení z provozu

Popis

00

Žádné

Vozidlo má platnou registraci.

10

Registrace pozastavena

Důvody neuvedeny

Registrace vozidla je pozastavena na žádost vlastníka či provozovatele nebo rozhodnutím NSA nebo RE.

11

Registrace pozastavena

Vozidlo je určeno k odstavení v provozuschopném stavu jako neaktivní či strategická rezerva.

20

Registrace převedena

O vozidle je známo, že bylo opětovně registrováno pod jiným číslem nebo u jiného NVR pro další užívání v evropské železniční síti (v celé síti nebo pouze v její části).

30

Odnětí registrace

Důvody neuvedeny

Registrace vozidla pro provoz v evropské železniční síti skončila, aniž by došlo k opětovné registraci.

31

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k dalšímu používání jako železniční vozidlo mimo evropskou železniční síť.

32

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k obnově hlavních interoperabilních složek/modulů/náhradních dílů či ke generální přestavbě

33

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k demontáži a k likvidaci materiálů (včetně hlavních náhradních dílů) za účelem recyklace

34

Odnětí registrace

Vozidlo je coby „chráněné historické kolejové vozidlo“ určeno k provozu v samostatné síti či k vystavení mimo evropskou železniční síť.

Použití kódů

Pokud není uveden důvod vyřazení z provozu, použijí se kódy 10, 20 a 30 k označení změny stavu registrace.

Je-li důvod vyřazení z provozu k dispozici: v databázi NVR lze použít kódy 11; 31; 32; 33 a 34. Tyto kódy vycházejí výhradně z informací poskytnutých RE provozovatelem či vlastníkem.

Otázky registrace

Vozidlo s pozastavenou či odňatou registrací nesmí být na základě zaznamenané registrace provozováno v evropské železniční síti.

K opětovné aktivaci registrace bude třeba, aby ji NSA znovu povolil, a to na základě splnění podmínek týkajících se příčiny či důvodu pozastavení či odnětí registrace.

Převod registrace probíhá v rámci vymezeném směrnicemi EU pro schvalování vozidel a povolování uvádění vozidel do provozu.

Dodatek 4

STANDARDNÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Image

Image

Image

Dodatek 5

SEZNAM ZKRATEK

Zkratka

Definice

CCS

Systém řízení a zabezpečení

SNS

Společenství nezávislých států

COTIF

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

CR

Konvenční železnice (železniční systém)

DB

Databáze

EK

Evropská komise

EC VVR

Evropský centrální virtuální registr vozidel

EIČ

EU identifikační číslo

EN

Evropská norma (euronorma)

EVN

Evropské číslo vozidla

ERA

Evropská agentura pro železnice, rovněž jen „agentura“

ERTMS

Evropský systém řízení železničního provozu (European Rail Traffic Management System)

EU

Evropská unie

HS

Vysokorychlostní (systém)

IB

Inspekční orgán

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

PI

Provozovatel infrastruktury

INF

Infrastruktura

IT

Informační technologie

LR

Místní registr

MS

Členský stát Evropské unie

NoBo

Oznámený subjekt

NSA

Vnitrostátní bezpečnostní orgán

NVR

Celostátní registr vozidel

OPE (TSI)

Provoz a řízení dopravy (TSI)

OTIF

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu

RE

Regulační subjekt

RB

Registrační subjekt, tj. subjekt odpovědný za spravování a aktualizaci NVR

RIC

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních a brzdařských vozů v mezinárodním provozu

RIV

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních vozů v mezinárodním provozu

RRS nebo RRST

Registr kolejových vozidel

RSRD (TAF)

Referenční databáze kolejových vozidel (TAF)

ŽP

Železniční podnik

SEDP (TAF)

Strategický evropský plán zavádění (TAF)

TAF (TSI)

Využití telematiky v nákladní dopravě (TSI)

TSI

Technická specifikace pro interoperabilitu

VKM

Označení provozovatele vozidla

VKMR

Registr označení provozovatele vozidla

VVR

Virtuální registr vozidel

WAG (TSI)

Vůz (TSI)

WIMO (TAF)

Provozní databáze vozů a intermodálních jednotek (TAF)


Top