EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007D0756-20140101

Consolidated text: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2007 , kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (oznámeno pod číslem K(2007) 5357) (2007/756/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01

2007D0756 — CS — 01.01.2014 — 003.003


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2007,

kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 5357)

(2007/756/ES)

(Úř. věst. L 305 23.11.2007, s. 30)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. února 2011,

  L 43

33

17.2.2011

►M2

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2012

  L 345

1

15.12.2012

 M3

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013,

  L 158

74

10.6.2013


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 206, 2.8.2013, s.  18 (519/2013)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 101, 4.4.2014, s.  15 (2012/757/EU)
▼B

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2007,

kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES

(oznámeno pod číslem K(2007) 5357)

(2007/756/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému ( 1 ), a zejména na čl. 14 odst. 4 a 5 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému ( 2 ), a zejména na čl. 14 odst. 4 a 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pokud členské státy povolí uvedení kolejových vozidel do provozu, musejí zajistit, aby byl každému vozidlu přidělen identifikační kód. Tento kód by měl být následně zapsán do celostátního registru vozidel (dále jen „NVR“). Tento registr musí být přístupný zplnomocněným zástupcům příslušných orgánů a zúčastněných subjektů pro účely konzultace. Jednotlivé celostátní registry by měly být soudržné, pokud jde o obsah a formát údajů. To vyžaduje, aby byly zřízeny na základě společných provozních a technických specifikací.

(2)

Společné specifikace NVR by měly být přijaty na základě návrhu specifikace vypracovaného Evropskou agenturou pro železnice (dále jen „agentura“). Tyto navrhované specifikace by měly zahrnovat zejména definici obsahu, funkčního a technického provedení, formátu údajů a provozních režimů včetně vkládání údajů a konzultace.

(3)

Toto rozhodnutí bylo připraveno na základě doporučení agentury č. ERA/REC/INT/01-2006 ze dne 28. července 2006.

NVR členských států by měly obsahovat všechna vozidla povolená v daném členském státě. Nicméně nákladní vozy a osobní vozy by měly být registrovány pouze v NVR ve členském státě, v němž byly poprvé uvedeny do provozu.

(4)

K registraci vozidel, potvrzení registrace, změně bodu (bodů) registrace a k potvrzení změny (změn) by měl být používán standardní formulář.

(5)

Každý členský stát by měl vytvořit vlastní počítačový NVR. Všechny NVR by měly být napojeny na centrální virtuální registr vozidel (dále jen „VVR“) spravovaný agenturou, aby vznikl registr dokumentů o interoperabilitě podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ( 3 ). VVR by měl uživatelům umožnit prohledat prostřednictvím jediného portálu všechny NVR a také by měl umožnit výměnu údajů mezi jednotlivými NVR. Z technických důvodů však nelze napojení na VVR vytvořit ihned. Proto by se od členských států mělo pouze vyžadovat, aby své NVR napojily na centrální VVR, jakmile se prokáže účinné fungování VVR. Za tímto účelem agentura uskuteční pilotní projekt.

(6)

Bodle bodu č. 8 zápisu ze 40. jednání regulačního výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 2001/16/ES by měla být všechna současná vozidla registrována v NVR členského státu, kde byla registrována původně. Při převodu údajů by se mělo zohlednit přiměřené přechodné období a dostupnost údajů.

(7)

V souladu s čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 96/48/ES a čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 2001/16/ES jsou NVR vedeny a aktualizovány orgánem, který není závislý na žádném železničním podniku. Členské státy by měly Komisi a ostatní členské státy informovat o orgánu, který k tomuto účelu určily, a to mimo jiné proto, aby se usnadnila výměna informací mezi těmito orgány.

(8)

Některé členské státy mají rozsáhlou síť o rozchodu 1 520 mm, na níž provozují vozový park, který je společný se zeměmi Společenství nezávislých států. To vedlo ke společnému registračnímu systému, který představuje důležitou složku interoperability a bezpečnosti této sítě o rozchodu 1 520 mm. Tato konkrétní situace by měla být uznána a měla by být stanovena zvláštní pravidla, aby se zabránilo nedostatečné soudržnosti požadavků EU a Společenství nezávislých států na totéž vozidlo.

(9)

Pravidla stanovená v příloze P technických specifikací pro interoperabilitu při provozu a řízení dopravy jsou použitelná, pokud jde o systém číslování vozidel pro účely registrace v NVR. Agentura vypracuje pokyny pro harmonizované uplatňování těchto pravidel.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1

V souladu s čl. 14 odst. 5 směrnice 96/48/ES a čl. 14 odst. 5 směrnice 2001/16/ES se přijímají společné specifikace celostátního registru vozidel, které jsou stanoveny v příloze.

▼M2

Článek 1a

Dodatek 6 přílohy tohoto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2014.

▼B

Článek 2

Po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost použijí členské státy při registraci vozidel společné specifikace stanovené v příloze.

Článek 3

Členské státy registrují stávající vozidla, jak stanoví oddíl 4 přílohy.

Článek 4

1.  V souladu s čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 96/48/ES a čl. 14 odst. 4 písm. b) směrnice 2001/16/ES určí členské státy vnitrostátní orgán, který ponese odpovědnost za vedení a aktualizaci celostátního registru vozidel. Tímto orgánem může být vnitrostátní bezpečnostní orgán příslušného členského státu. Členské státy zaručí, že tyto orgány spolupracují a navzájem sdílejí informace, aby se zajistilo, že jsou změny údajů sdělovány včas.

2.  Do jednoho roku po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost informují členské státy Komisi a ostatní členské státy o orgánu určeném v souladu s odstavcem 1.

Článek 5

1.  Kolejová vozidla, která jsou poprvé uváděna do provozu v Estonsku, Lotyšsku nebo Litvě a jsou určena k provozu mimo Evropskou unii v rámci společného vozového parku pro železniční systém o rozchodu 1 520 mm, budou registrována jak v NVR, tak v informační databázi Rady pro železniční dopravu Společenství nezávislých států. V tomto případě lze místo systému číslování uvedeného v příloze použít osmimístný systém číslování.

2.  Kolejová vozidla, která jsou poprvé uváděna do provozu ve třetí zemi a jsou určena k provozu v Evropské unii v rámci společného vozového parku pro železniční systém o rozchodu 1 520 mm, v NVR registrována nebudou. Nicméně v souladu s čl. 14 odst. 4 směrnice 2001/16/ES musí být možné z informační databáze Rady pro železniční dopravu Společenství nezávislých států získat informace uvedené v čl. 14 odst. 5 písm. c), d) a e).

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

▼M1
PŘÍLOHA

1.   ÚDAJE

Formát údajů celostátního registru vozidel (dále jen „NVR“) je následující.

Číslování jednotlivých bodů má tutéž logiku jako navrhovaný standardní registrační formulář v dodatku 4.

Kromě toho lze doplňovat pole, jako např. připomínky, identifikace vozidel, na která se vztahuje šetření (viz oddíl 3.4.), atd.1.

►M2  Číselný identifikační kód, jak je definován v dodatku 6 ◄

Povinné

Obsah

Číselný identifikační kód jak je definován v příloze P Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) o „provozu a řízení dopravy“ (dále jen „OPE TSI“) (1)

 

Formát

1.1  Číslo

Dvanáctimístné

1.2  Předcházející číslo (pokud u přečíslovávaného vozidla existuje)

 

2.

Členský stát a NSA (vnitrostátní bezpečnostní orgán)

Povinné

Obsah

Identifikace členského státu, ve kterém bylo vozidlo registrováno, a vnitrostátního bezpečnostního orgánu, který povolil uvedení tohoto vozidla do provozu.

 

Formát

2.1   ►M2  Číselný kód členského státu, jak je definován v dodatku 6, části 4 ◄

Dvoumístný kód

2.2  Název NSA

Text

3.

Rok výroby

Povinné

Obsah

Rok, kdy vozidlo opustilo továrnu

 

Formát

3.  Rok výroby

RRRR

4.

Odkaz na ES

Povinné (pokud je dostupné)

Obsah

Odkazy na prohlášení „ES“ o ověření a vydávající subjekt (žadatel)

 

Formát

4.1  Datum prohlášení

Datum

4.2  Odkaz na ES

Text

4.3  Název vydávajícího subjektu (žadatel)

Text

4.4  Registrované podnikatelské číslo

Text

4.5  Adresa organizace, ulice a číslo

Text

4.6  Město

Text

4.7  Kód země

ISO (viz dodatek 2)

4.8  Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

5.

Odkaz na Evropský registr schválených typů vozidel (ERATV)

Povinné (2)

Obsah

Odkaz umožňující získání patřičných technických údajů z ERATV (3). Odkaz je povinný, pokud je daný typ stanoven v ERATV.

 

Formát

5.  Odkaz umožňující získání patřičných technických údajů z ERATV.

Alfanumerický kód/kódy

5a

Série

Nepovinné

Obsah

Identifikace série, pokud je vozidlo součástí série

 

5a  Série

Text

6.

Omezení

Povinné

Obsah

Jakékoli omezení týkající se používání vozidla

 

Formát

6.1  Kódovaná omezení

(viz dodatek 1)

Kód

6.2  Nekódovaná omezení

Text

7.

Vlastník

Povinné

Obsah

Identifikace vlastníka vozidla

 

Formát

7.1  Název organizace

Text

7.2  Registrované podnikatelské číslo

Text

7.3  Adresa organizace, ulice a číslo

Text

7.4  Město

Text

7.5  Kód země

ISO (viz dodatek 2)

7.6  Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

8.

Provozovatel

Povinné

Obsah

Identifikace provozovatele vozidla

 

Formát

8.1  Název organizace

Text

8.2  Registrované podnikatelské číslo

Text

8.3  Adresa organizace, ulice a číslo

Text

8.4  Město

Text

8.5  Kód země

ISO (viz dodatek 2)

8.6  Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

8.7  VKM (je-li k dispozici)

Alfanumerický kód

9.

Subjekt odpovědný za údržbu

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt odpovědný za údržbu

 

Formát

9.1  Subjekt odpovědný za údržbu

Text

9.2  Registrované podnikatelské číslo

Text

9.3  Adresa subjektu, ulice a číslo

Text

9.4  Město

Text

9.5  Kód země

ISO

9.6  Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

9.7  E-mailová adresa

E-mail

10.

Vyřazení z provozu

Povinné, pokud k němu došlo

Obsah

Datum demontáže na základě úředního výnosu a/nebo jiného ujednání o likvidaci vozidla a kód režimu vyřazení z provozu

 

Formát

10.1  Režim likvidace vozidla

(viz dodatek 3)

Dvoumístný kód

10.2  Datum vyřazení z provozu

Datum

11.

Členský stát, v němž je vozidlo povoleno

Povinné

Obsah

Seznam členských států, v nichž je vozidlo povoleno

 

Formát

11.   ►M2  Číselný kód členského státu, jak je definován v dodatku 6, části 4 ◄

Seznam

12.

Číslo povolení

Povinné

Obsah

Harmonizované číslo povolení uvedení do provozu, přidělené vnitrostátním bezpečnostním orgánem

 

Formát

12.  Číslo povolení

Pro současná vozidla: text

Pro nová vozidla: alfanumerický kód založený na EIČ, viz dodatek 2

13.

Povolení uvedení do provozu

Povinné

Obsah

Datum povolení uvedení vozidla do provozu (4) a doba jeho platnosti

 

Formát

13.1  Datum povolení

Datum (RRRRMMDD)

13.2  Povolení platné do (pokud je uvedeno)

Datum (RRRRMMDD)

13.3  Pozastavení povolení

Ano/ne

(1)   Nepoužito.

(2)   Pro typy vozidel, která byla povolena v souladu s článkem 26 směrnice 2008/57/ES.

(3)   Registr stanovený v článku 34 směrnice 2008/57/ES.

(4)   Povolení vydané v souladu s kapitolou V směrnice 2008/57/ES nebo povolení vydané v souladu s pravidly pro vydávání platnými před provedením směrnice 2008/57/ES do vnitrostátního práva.

2.   ARCHITEKTURA

2.1    Spojení s ostatními registry

Částečně v důsledku nového regulačního režimu EU vzniká řada nových registrů. Následující tabulka shrnuje registry a databáze, které by mohly být po dokončení propojeny s NVR.Registr nebo databáze

Odpovědný subjekt

Ostatní subjekty, které mají přístup

NVR

(směrnice o interoperabilitě)

Registrační subjekt (RE) (1)/NSA

Ostatní NSA/RE/ŽP/PI/IB/RB/Provozovatel/vlastník/ERA/OTIF

ERATV

(směrnice o interoperabilitě)

ERA

Veřejnost

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Provozovatel

ŽP/PI/NSA/ERA/provozovatel/workshopy

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Zatím není rozhodnuto

ŽP/PI/NSA/ERA/provozovatel/workshopy/uživatel

Registr železničních kolejových vozidel (2) (Úmluva z Kapského Města)

Registrátor

Veřejnost

Registr OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Příslušné orgány/ŽP/PI/IB/RB/Provozovatel/vlastník/ERA/OTIF Bezp.

(1)   Registrační subjekt (dále jen „RE“) je subjekt určený jednotlivými členskými státy v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/57/ES pro správu a aktualizaci NVR.

(2)   Jak je pro záležitosti specifické pro železniční kolejová vozidla stanoveno v Lucemburském protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, který byl podepsán v Lucemburku dne 23. února 2007.

Nelze čekat, až budou dokončeny všechny registry, aby se realizoval NVR. Proto musí specifikace NVR umožnit pozdější propojení s dalšími registry. Z toho důvodu:

 ERATV: v NVR učiní se odkaz na ERATV, a to stanovením odkazu na druh vozidla. Klíčem k propojení obou registrů je bod č. 5.

 RSRD: zahrnuje některé „administrativní“ body NVR. Podle specifikací v rámci TAF TSI SEDP. Strategický evropský plán zavádění (SEDP) zohlední specifikaci NVR.

 WIMO: zahrnuje údaje z RSRD a údaje o údržbě. Neplánuje se propojení s NVR.

▼M2

 VKMR (Registr označení provozovatele vozidla): je spravován společně agenturou ERA a organizací OTIF (ERA za EU a OTIF za členské státy OTIF, které nejsou členy EU). Provozovatel je zapsán do NVR. Dodatek 6 uvádí ostatní globální centrální registry (např. kódy druhu vozidla, kódy pro interoperabilitu, kódy jednotlivých zemí atd.), které mají být spravovány „centrálním subjektem“, který vzejde ze spolupráce ERA a OTIF.

▼M1

 Registr železničních kolejových vozidel (Úmluva z Kapského Města / Lucemburský protokol): jedná se o registr finančních informací týkajících se mobilního zařízení, který nebyl dosud vypracován. Existuje možná spojitost, neboť do registru UNIDROIT je třeba zadat informace o čísle a vlastníkovi vozidla. Klíčem k propojení obou registrů bude první EVN přidělené vozidlu.

 Registry OTIF: registry OTIF jsou vypracovávány s ohledem na registry vozidel EU.

Architektura celého systému, jakož i propojení NVR a ostatních registrů, bude definována tak, aby bylo možné v případě potřeby získat požadované informace.

2.2.    Globální architektura NVR v EU

Realizace registrů NVR bude řešena decentralizovaně. Cílem je vytvořit pomocí běžné softwarové aplikace vyhledávač šířených údajů, aby uživatelé mohli získávat údaje ze všech místních registrů (LR) členských států.

Údaje NVR budou uchovávány na vnitrostátní úrovni a budou přístupné prostřednictvím internetové aplikace (s vlastní internetovou adresou).

Evropský centrální virtuální registr vozidel (EC VVR) bude tvořen dvěma subsystémy:

 virtuálním registrem vozidel (VVR), což je centrální vyhledavač v rámci ERA,

 celostátním registrem vozidel (NVR), který je tvořen místními registry členských států. Členské státy mohou použít standardní NVR (sNVR) vypracovaný agenturou nebo v souladu s touto specifikací vyvinout vlastní aplikaci. V takovém případě členský stát použije pro komunikaci NVR s VVR překladač (TE) vyvinutý agenturou.

Obrázek 1

Architektura EC VVR

image

Tato architektura vychází ze dvou navzájem se doplňujících subsystémů, které umožňují vyhledávat údaje uložené v místních registrech ve všech členských státech. Zajistí:

 vytvoření počítačových registrů na vnitrostátní úrovni a jejich otevření pro účely křížových konzultací,

 nahrazení papírových registrů počítačovými záznamy, což členským státům umožní spravovat a sdílet informace s ostatními členskými státy,

 umožnění propojení jednotlivých NVR a VVR pomocí společných norem a terminologie.

Architektura se řídí těmito zásadami:

 všechny NVR budou součástí počítačového síťového systému,

 všem členským státům se při přístupu do systému zobrazí společné údaje,

 jakmile bude zřízen VVR, nebude docházet ke dvojí registraci údajů a k případným souvisejícím chybám,

 aktuální údaje.

Agentura zpřístupní pro RE následující instalační soubory a dokumenty, které budou použity pro zřízení standardního celostátního registru vozidel (sNVR), překladače (TE) a jejich propojení s centrálním VVR.

 Instalační soubory:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files,

 dokumenty:

 

 Administrator_Guide_sNVR,

 CSV_export,

 CSV_import,

 sNVR_Deployment_Guide,

 User_Guide_sNVR,

 NVR-TE_Deployment_Guide,

 NVR-TE_Integration_Guide,

 User_Guide_VVR.

3.   PROVOZNÍ REŽIM

3.1    Používání NVR

NVR bude sloužit k těmto účelům:

 záznam povolení,

 záznam EVN přiděleného vozidlům,

 celoevropské vyhledávání stručných informací o konkrétním vozidle,

 přijetí následných právních opatření, např. povinností a právních informací,

 získávání informací pro účely inspekcí, které se týkají především bezpečnosti a údržby,

 umožnění kontaktu s vlastníkem a provozovatelem,

 křížové kontroly určitých bezpečnostních požadavků před vydáním osvědčení o bezpečnosti,

 sledování konkrétního vozidla.

3.2    Formuláře žádosti

3.2.1    Žádost o registraci

Použije se formulář uvedený v dodatku 4.

Subjekt, který žádá o registraci vozidla, zaškrtne kolonku „Nová registrace“. Poté vyplní do první části formuláře všechny nezbytné informace v bodech 2 až 9 a v bodě 11 a formulář zašle:

 RE členského státu, v němž žádá o registraci,

 RE prvního členského státu, v němž hodlá provozovat vozidlo pocházející ze třetí země.

3.2.2    Registrace vozidla a přidělení evropského čísla vozidla

Při první registraci vydá příslušný RE evropské číslo vozidla.

Ke každému vozidlu lze přiložit jednotlivý registrační formulář nebo lze mít jediný formulář pro celou soupravu vozidel téže série či třídy se seznamem čísel vozidel.

RE musí učinit vhodné kroky, aby zaručil přesnost údajů vkládaných do NVR. Za tímto účelem si RE může od ostatních RE vyžádat informace, zejména pokud subjekt žádající v určitém členském státě o registraci není v tomto státě usazen.

3.2.3    Změna jednoho či více bodů registrace

Subjekt žádající o změnu bodu (bodů) v registraci svého vozidla:

 zaškrtne kolonku „Změna“,

 vyplní aktuální EVN (bod č. 0),

 zaškrtne kolonku (kolonky) před změněným bodem (změněnými body),

 zadá nový obsah změněného bodu (změněných bodů) a poté formulář zašle RE všech členských států, ve kterých je vozidlo registrováno.

V některých případech nemusí být použití standardního formuláře dostačující. Je-li to nezbytné, může příslušný RE předložit dodatečné dokumenty, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Pokud není v dokladu o registraci uvedeno jinak, je provozovatel vozidla ve smyslu čl. 33 odst. 3 směrnice 2008/57/ES považován za „držitele registrace“.

V případě změny provozovatele je dosavadní registrovaný provozovatel povinen uvědomit RE a RE musí nového provozovatele informovat o změně registrace. Předcházející provozovatel je z NVR vymazán a veškeré odpovědnosti je zbaven až v okamžiku, kdy nový provozovatel potvrdí přijetí statutu provozovatele. Pokud v den změny registrace současného registrovaného provozovatele nepřijme status provozovatele žádný nový provozovatel, registrace vozidla je pozastavena.

V případech kdy vozidlu musí být v souladu s OPE TSI kvůli technickým změnám přiděleno nové EVN, držitel registrace o těchto změnách a v případě potřeby také o novém povolení pro uvedení vozidla do provozu informuje RE členského státu, ve kterém je vozidlo registrováno. RE přidělí vozidlu nové EVN.

3.2.4    Zrušení registrace

Subjekt, který žádá o zrušení registrace vozidla, zaškrtne kolonku „Vyřazení z provozu“. Poté vyplní bod č. 10 a zašle formulář RE všech členských států, ve kterých je vozidlo registrováno.

RE provede zrušení registrace tím, že vyplní datum zrušení a oznámí je danému subjektu.

3.2.5    Povolení ve více členských státech

1. Pokud je vozidlo vybavené kabinou řidiče již povoleno a registrováno v jednom členském státě a poté povoleno v jiném členském státě, musí být registrováno v NVR druhého členského státu. V tomto případě jsou zaznamenány pouze údaje týkající se bodů 1, 2, 6, 11, 12 a 13 a případně také údaje týkající se polí přidaných do NVR druhým členským státem, neboť pouze tyto údaje se vztahují k druhému členskému státu.

Toto ustanovení nabývá platnosti v případě, že VVR a propojení s příslušnými NVR není plně funkční. Během této doby si příslušné RE budou navzájem vyměňovat informace, aby se zajistilo, že údaje týkající se téhož vozidla budou v souladu.

2. Vozidla, která nejsou vybavena kabinou řidiče, např. nákladní a osobní vozy či jiná speciální vozidla, jsou registrována pouze v NVR členského státu, ve kterém byla poprvé uvedena do provozu.

3. Pro každé vozidlo poprvé zaregistrované do NVR platí, že příslušné NVR obsahuje údaje týkající se bodů 2, 6, 12 a 13 pro každý členský stát, ve kterém bylo vozidlu uděleno povolení pro uvedení do provozu.

3.3    Přístupová práva

Přístupová práva k údajům z NVR v daném členském státě „XX“ jsou sepsána v níže uvedené tabulce, v níž jsou přístupové kódy definovány takto:Přístupový kód

Druh přístupu

0.

Žádný přístup

1.

Omezená konzultace (podmínky v kolonce „Právo číst“)

2.

Neomezená konzultace

3.

Omezená konzultace a aktualizace

4.

Neomezená konzultace a aktualizaceSubjekt

Definice

Právo číst

Právo aktualizovat

Bod č. 7

Všechny ostatní body

RE/NSA „XX“

RE/NSA v členském státě „XX“

Všechny údaje

Všechny údaje

4

4

Ostatní NSA/RE

Ostatní NSA a/nebo ostatní RE

Všechny údaje

Žádné

2

2

ERA

Evropská agentura pro železnice

Všechny údaje

Žádné

2

2

Provozovatelé

Provozovatel vozidla

Všechny údaje o vozidle, které provozuje

Žádné

1

1

Správci vozového parku

Správce vozidel je jmenován provozovatelem

Vozidla, pro která byl provozovatelem jmenován správce

Žádné

1

1

Vlastníci

Vlastník vozidla

Všechny údaje o vozidlech, jichž jsou vlastníky

Žádné

1

1

ŽP

Provozovatel vlaku

Veškeré údaje na základě čísla vozidla

Žádné

0

1

PI

Provozovatel infrastruktury

Veškeré údaje na základě čísla vozidla

Žádné

0

1

IB a RB

Kontrolní a auditní subjekty oznámené členskými státy

Všechny údaje o vozidle, které je kontrolováno či podrobeno auditu

Žádné

2

2

Ostatní zákonní uživatelé

Všichni příležitostní uživatelé uznávaní NSA či ERA

Definovat jako vhodné, doba trvání by mohla být omezená

Žádné

0

1

3.4    Historické záznamy

Všechny údaje v NVR musejí být uchovány po dobu 10 let od data vyřazení vozidla z provozu a odejmutí registrace. Údaje musejí být k dispozici on-line minimálně během prvních tří let. Po třech letech je lze uchovávat buď v elektronické podobě, nebo v tištěné podobě či v jakémkoli jiném systému archivace. Pokud je během desetiletého období zahájeno vyšetřování týkající se daného vozidla (daných vozidel), údaje o těchto vozidlech musejí být na požádání uchovány i po dobu delší než 10 let.

Po vyřazení vozidla z provozu nesmí být žádné z jeho registračních čísel po dobu dalších 100 let od data vyřazení přiřazena jinému vozidlu.

Měly by se zaznamenávat všechny změny v NVR. Správa historických změn by mohla být řešena pomocí technických funkcí IT.

4.   STÁVAJÍCÍ VOZIDLA

4.1    Obsah údajů

Seznam 13 zachovaných bodů je uveden níže, přičemž je označeno, které body jsou povinné a které nikoli.

4.1.1    Bod č. 1 – evropské číslo vozidla (povinné)

a)   Vozidla, která jsou již označena dvanáctimístnou číselnou identifikací

Země s jediným kódem:

těmto vozidlům by jejich současná čísla měla být ponechána. Dvanáctimístné číslo by mělo být zaregistrováno bez jakékoli změny.

Země, v nichž existuje jak hlavní kód země, tak dříve přidělený zvláštní kód:

 Německo s hlavním kódem 80 a zvláštním kódem 68 pro AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 Švýcarsko s hlavním kódem 85 a zvláštním kódem 63 pro BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

 Itálie s hlavním kódem 83 a zvláštním kódem 64 pro FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 Maďarsko s hlavním kódem 55 a zvláštním kódem 43 pro GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Těmto vozidlům by jejich současná čísla měla být ponechána. Dvanáctimístné číslo by mělo být zaregistrováno bez jakékoli změny ( 4 ).

Systém IT musí zvážit oba kódy (hlavní kód země a zvláštní kód), které se dané země týkají.

b)   Vozidla, která nejsou označena dvanáctimístnou číselnou identifikací

Uplatní se postup o dvou fázích:

 v rámci NVR je vozidlu přidělen dvanáctimístný kód (podle OPE TSI) definovaný na základě jeho vlastností. Systém IT by měl toto registrované číslo přiřadit k současném číslu vozidla,

 pokud jde o vozidla užívaná v mezinárodní přepravě (s výjimkou vozidel vyhrazených pro historické využití): dvanáctimístný kód je k samotnému vozidlu fyzicky připevněn během šesti let po zapsání do NVR. Pokud jde o vozidla užívaná v domácí přepravě a vozidla vyhrazená pro historické využití: fyzické připevnění dvanáctimístného kódu je dobrovolné.

4.1.2    Bod č. 2 – členský stát a NSA (povinné)

Bod „členský stát“ musí vždy odkazovat na členský stát, v němž je vozidlo registrováno v NVR. Pokud jde o vozidla z třetích zemí, odkazuje tento bod na první členský stát, který povolil uvedení tohoto vozidla do provozu na železniční síti Evropské unie. Bod „NSA“ odkazuje na subjekt, který vydává povolení k uvedení vozidla do provozu.

4.1.3    Bod č. 3 – rok výroby

Pokud není rok výroby přesně znám, měl by se uvést alespoň přibližně.

4.1.4    Bod č. 4 – odkaz na ES

Obvykle takový odkaz u současných vozidel neexistuje vyjma u vysokorychlostních kolejových vozidel. Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.5    Bod č. 5 - odkaz na ERATV

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

Dokud není vytvořen registr ERATV, lze odkázat na registr kolejových vozidel (článek 22a směrnice Rady 96/48/ES ( 5 ) a článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ( 6 )).

4.1.6    Bod č. 6 - omezení

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.7    Bod č. 7 - vlastník (povinné)

Údaj je povinný a běžně dostupný.

4.1.8    Bod č. 8 - provozovatel (povinné)

Údaj je povinný a běžně dostupný. V případě, že provozovatel vlastní VKM, tj. jediný kód jak je uveden v registru VKM, pak tento kód musí to být uveden.

4.1.9    Bod č. 9 – subjekt odpovědný za údržbu (povinné)

Tento bod je povinný.

4.1.10    Bod č. 10 – vyřazení z provozu

Údaj se použije v případě potřeby.

4.1.11    Bod č. 11 – členské státy, v nichž je vozidlo povoleno

Vozy, na něž se vztahují RIV, osobní vozy, na něž se vztahují RIC, a vozidla, na která se vztahují dvoustranné a vícestranné dohody, jsou obvykle registrovány jako takové. Pokud je tato informace k dispozici, měla by být vhodným způsobem zaznamenána.

4.1.12    Bod č. 12 – číslo povolení

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.13    Bod č. 13 – uvedení do provozu (povinné)

Pokud není datum uvedení do provozu přesně známo, měl by se zaznamenat přibližný rok.

4.2    Postup

Subjekt, který byl za registraci vozidla dříve odpovědný, poskytne NSA a RE v zemi, kde je usazen, k dispozici veškeré údaje.

Současné nákladní vozy a osobní vozy budou registrovány pouze v NVR ve členském státě, v němž byl usazen předcházející registrační subjekt.

Pokud bylo současné vozidlo povoleno ve více členských státech, RE, který dané vozidlo registruje, zašle náležité údaje RE ostatních příslušných členských států.

NSA nebo RE zahrnou informace ve svých NVR.

Poté, co je převod informací dokončen, informují NSA nebo RE všechny zúčastněné strany. Měly by být informovány alespoň tyto subjekty:

 subjekt, který byl dříve odpovědný za registraci vozidla,

 provozovatel,

 ERA.
Dodatek 1

KÓDY JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ

1.   ZÁSADY

Omezení (technické vlastnosti), která jsou již zaznamenána v jiných registrech, k nimž mají NSA přístup, není třeba v NVR opakovat.

Souhlas s přeshraničním provozem je založen na:

 informacích zakódovaných v čísle vozidla,

 abecedním kódování a

 označení vozidla.

Tyto informace proto není třeba v NVR opakovat.

2.   STRUKTURA

Kódy jsou strukturovány na třech úrovních:

 1. úroveň: kategorie omezení,

 2. úroveň: druh omezení,

 3. úroveň: hodnota či specifikace.Kódy jednotlivých omezení

Kategorie

Druh

Hodnota

Název

1

 

 

Technické omezení týkající se konstrukce

 

1

číselná (3)

minimální poloměr zatáčky v metrech

 

2

omezení kolejového obvodu

 

3

číselná (3)

rychlostní omezení v km/h (označení na vozech a osobních vozech, nikoli na lokomotivách)

2

 

 

Zeměpisné omezení

 

1

alfanumerická (3)

kinematický obrys (kódování WAG TSI příloha C)

 

2

kódovaný seznam

rozchod dvojkolí

 

 

1

proměnný rozchod 1435/1520

 

 

2

proměnný rozchod 1435/1668

 

3

na palubě není CCS

 

4

na palubě je ERTMS A

 

5

číselná (3)

na palubě je systém třídy B (1)

3

 

 

Environmentální omezení

 

1

kódovaný seznam

klimatické pásmo EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Omezení používání zahrnutá v osvědčení o povolení

 

1

časová

 

2

v závislosti na podmínkách (ujetá vzdálenost, opotřebení atd.)

(1)   Pokud je vozidlo vybaveno více než jedním systémem třídy B, musí být pro každý systém uveden samostatný kód. — 1xx se používá pro vozidla vybavená zabezpečovacím systémem — 2xx se používá pro vozidla vybavená rádiovým zařízením
Dodatek 2

STRUKTURA A OBSAH EIČ

Kód harmonizovaného systému číslování, tzv. EU identifikační číslo (EIČ), pro osvědčení o bezpečnosti a další dokumenty

Příklad:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód země

(2 písmena)

Typ dokumentu

(2 číslice)

Rok vydání

(4 číslice)

Pořadové číslo

(4 číslice)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KÓD ZEMĚ (2 PÍSMENA)

▼C1

Kódy zemí jsou kódy úředně zveřejněné a aktualizované na webových stránkách EU v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů (http://publications.eu.int/code/cs/cs-5000600.htm)STÁT

KÓD

Rakousko

AT

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Chorvatsko

HR

Kypr

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Itálie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštejnsko

LI

Litva

LT

Lucembursko

LU

Norsko

NO

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovenská republika

SK

Slovinsko

SI

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Švýcarsko

CH

Spojené království

UK

Kód pro nadnárodní bezpečnostní orgán by měl být tvořen stejným způsobem. V současné době existuje jediný takový orgán: Channel Tunnel Safety Authority (bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche). Navrhuje se používat tento kód:NADNÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ORGÁN

KÓD

Channel Tunnel Safety Authority

CT

▼M1

POLE 2 –   TYP DOKUMENTU (2 ČÍSLICE)

Dvě číslice umožňují rozlišit typ dokumentu:

 první číslice označuje obecné zařazení dokumentu,

 druhá číslice udává podtyp dokumentu.

Systém číslování může být v případě potřeby dalších kódů rozšířen. Následuje navrhovaný seznam známých a možných kombinací dvou číslic a kombinací v souvislosti s povolením uvedení vozidla do provozu:Kombinace číslic v poli 2

Typ dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Licence

Licence pro ŽP

[0 x]

Licence

Ostatní

[1 1]

Osvědčení o bezpečnosti

Část A

[1 2]

Osvědčení o bezpečnosti

Část B

[1 x]

Vyhrazeno

Vyhrazeno

[2 1]

Schválení z hlediska bezpečnosti

 

[2 2]

Vyhrazeno

Vyhrazeno

[2 x]

Vyhrazeno

Vyhrazeno

[3 x]

Vyhrazeno, např. pro údržbu kolejových vozidel, pro infrastrukturu a další

 

[4 x]

Vyhrazeno pro oznámené subjekty

Tj. různé druhy oznámených subjektů

[5 1] a [5 5] (1)

Povolení uvedení do provozu

Hnací kolejová vozidla

[5 2] a [5 6] (1)

Povolení uvedení do provozu

Tažená vozidla osobní přepravy

[5 3] a [5 7] (1)

Povolení uvedení do provozu

Vozy

[5 4] a [5 8] (1)

Povolení uvedení do provozu

Speciální vozidla

[5 9] (2)

Povolení typu vozidla

 

[6 0]

Povolení uvedení do provozu

Subsystémy „Infrastruktura“, „Energie“, „Řízení a zabezpečení“, „Traťové zařízení“

[6 1]

Povolení uvedení do provozu

Subsystém „Infrastruktura“

[6 2]

Povolení uvedení do provozu

Sybsystém „Energie“

[6 3]

Povolení uvedení do provozu

Sybsytém „Řízení a zabezpečení“ a „Traťové zařízení“

[7 1]

Licence strojvedoucího

Číslování až do 9 999 včetně

[7 2]

Licence strojvedoucího

Číslování od 10 000 až do 19 000 včetně

[7 3]

Licence strojvedoucího

Číslování od 20 000 až do 29 000 včetně

[8 x] … [9 x]

Vyhrazeno (2 druhy dokumentů)

Vyhrazeno (10 podtypů pro každý druh dokumentu)

(1)   Jsou-li během roku využity čtyři číslice plánované pro pole „Pořadové číslo“, přesunou se první dvě číslice v poli 2 z: — [5 1] na [5 5] u hnacích vozidel, — [5 2] na [5 6] u tažených vozidel osobní přepravy, — [5 3] na [5 7] u vagónů, — [5 4] na [5 8] u speciálních vozidel.

(2)   V poli 4 se používají tyto číslice: — Od 1 000 do 1 999 pro trakční vozidla, — Od 2 000 do 2 999 pro tažená osobní vozidla, — Od 3 000 do 3 999 for vagóny, — Od 4 000 do 4 999 for zvláštní vozidla

POLE 3 –   ROK VYDÁNÍ (4 ČÍSLICE)

Toto pole udává rok vydání osvědčení (ve formátu rrrr, tj. rok vyjádřený čtyřmi číslicemi).

POLE 4 –   POŘADOVÉ ČÍSLO

Pořadové číslo se zvyšuje o jedničku po každém vydání dokumentu, nehledě na to, zda jde o nové, obnovené, aktualizované či změněné povolení. I když je osvědčení odebráno či povolení pozastaveno, jeho číslo nelze znovu použít.

Každý rok začínají pořadová čísla znovu od nuly.
Dodatek 3

KÓDOVÁNÍ PŘI VYŘAZENÍ Z PROVOZUKód

Režim vyřazení z provozu

Popis

00

Žádný

Vozidlo má platnou registraci.

10

Registrace pozastavena

Důvody neuvedeny

Registrace vozidla je pozastavena na žádost vlastníka či provozovatele nebo rozhodnutím NSA nebo RE.

11

Registrace pozastavena

Vozidlo je určeno k odstavení v provozuschopném stavu jako neaktivní či strategická rezerva.

20

Registrace převedena

O vozidle je známo, že bylo opětovně registrováno pod jiným číslem nebo u jiného NVR pro další užívání v evropské železniční síti (v celé síti nebo pouze v její části).

30

Odnětí registrace

Důvody neuvedeny

Registrace vozidla pro provoz v evropské železniční síti skončila, aniž by došlo k opětovné registraci.

31

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k dalšímu používání jako železniční vozidlo mimo evropskou železniční síť.

32

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k obnově hlavních interoperabilních složek/modulů/náhradních dílů či ke generální přestavbě.

33

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k demontáži a k likvidaci materiálů (včetně hlavních náhradních dílů) za účelem recyklace.

34

Odnětí registrace

Vozidlo je coby „chráněné historické kolejové vozidlo“ určeno k provozu v samostatné síti či k vystavení mimo evropskou železniční síť.

Použití kódů

 Pokud není uveden důvod vyřazení z provozu, použijí se kódy 10, 20 a 30 k označení změny stavu registrace.

 Je-li důvod vyřazení z provozu k dispozici: v databázi NVR lze použít kódy 11, 31, 32, 33 a 34. Tyto kódy vycházejí výhradně z informací poskytnutých RE provozovatelem či vlastníkem.

Otázky registrace

 Vozidlo s pozastavenou či odňatou registrací nesmí být na základě zaznamenané registrace provozováno v evropské železniční síti.

 Opětovná aktivace registrace, která byla pozastavena, bude vyžadovat, aby registrační subjekt ověřil podmínky, za kterých k pozastavení došlo.

 Při převodu registrace se provede nová registrace vozidla a poté bude odňata stará registrace za podmínek stanovených v článku 1b rozhodnutí Komise 2006/920/ES ( 7 ) a v článku 1b rozhodnutí Komise 2008/231/ES ( 8 ) ve znění rozhodnutí 2010/640/EU ( 9 ).
Dodatek 4

STANDARDNÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

image

image

image
Dodatek 5SEZNAM ZKRATEK

Zkratka

Definice

CCS

Systém řízení a zabezpečení

SNS

Společenství nezávislých států

COTIF

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

CR

Konvenční železnice (železniční systém)

DB

Databáze

EK

Evropská komise

EC VVR

Evropský centrální virtuální registr vozidel

EIČ

EU identifikační číslo

EN

Evropská norma (euronorma)

EVN

Evropské číslo vozidla

ERA

Evropská agentura pro železnice, rovněž jen „agentura“

ERATV

Evropský registr schválených typů vozidel

ERTMS

Evropský systém řízení železničního provozu (European Rail Traffic Management System)

EU

Evropská unie

HS

Vysokorychlostní (systém)

IB

Inspekční orgán

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

PI

Provozovatel infrastruktury

INF

Infrastruktura

IT

Informační technologie

LR

Místní registr

NoBo

Oznámený subjekt

NSA

Vnitrostátní bezpečnostní orgán

NVR

Celostátní registr vozidel

OPE (TSI)

Provoz a řízení dopravy (TSI)

OTIF

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu

RE

Registrační subjekt, tj. orgán odpovědný za spravování a aktualizaci NVR

RB

Regulační subjekt

RIC

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních a brzdařských vozů v mezinárodním provozu

RIV

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních vozů v mezinárodním provozu

RRS nebo RRST

Registr kolejových vozidel

RSRD (TAF)

Referenční databáze registru kolejových vozidel (TAF)

ŽP

Železniční podnik

SEDP (TAF)

Strategický evropský plán zavádění (TAF)

TAF (TSI)

Využití telematiky v nákladní dopravě (TSI)

TSI

Technická specifikace pro interoperabilitu

VKM

Označení provozovatele vozidla

VKMR

Registr označení provozovatele vozidla

VVR

Virtuální registr vozidel

WAG (TSI)

Vůz (TSI)

WIMO (TAF)

Provozní databáze vozů a intermodálních jednotek (TAF)

▼M2
Dodatek 6

ČÁST „0“ —    IDENTIFIKACE VOZIDLA

Všeobecné poznámky

Tento dodatek popisuje evropské číslo vozidla a související označení připevněné viditelným způsobem na vozidle, pro jeho jednoznačnou a trvalou identifikaci během provozu. Nepopisuje další čísla nebo označení případně vyrytá nebo trvale připevněná na podvozku nebo hlavních prvcích vozidla v průběhu jeho výroby.

Evropské číslo vozidla a související zkratky

Každé kolejové vozidlo obdrží číslo sestávající z 12 číslic (tzv. evropské číslo vozidla (EVN)) s touto strukturou:Skupina kolejových vozidel

Schopnost interoperability a typ vozidla

[2 číslice]

Země, ve které je vozidlo registrováno

[2 číslice]

Technické vlastnosti

[4 číslice]

Sériové číslo

[3 číslice]

Kontr. číslice

[1 číslice]

Vozy

00 až 09

10 až 19

20 až 29

30 až 39

40 až 49

80 až 89

[podrobné údaje v části 6]

01 až 99

[podrobné údaje v části 4]

0000 až 9999

[podrobné údaje v části 9]

000 až 999

0 až 9

[podrobné údaje v části 3]

Tažená vozidla osobní přepravy

50 až 59

60 až 69

70 až 79

[podrobné údaje v části 7]

0000 až 9999

[podrobné údaje v části 10]

000 až 999

Hnací kolejová vozidla a jednotky v nedělitelných nebo předem určených vlakových soupravách

90 až 99

[podrobné údaje v části 8]

0000000 až 8999999

[význam těchto číslic je definován členskými státy, případně dvoustrannou nebo vícestrannou dohodou]

Speciální vozidla

9000 až 9999

[podrobné údaje v části 11]

000 až 999

V dané zemi je 7 číslic technických vlastností a výrobní číslo dostatečné k jednoznačné identifikaci vozidla v rámci každé skupiny tažených osobních vozidel a speciálních vozidel ( 10 ).

Abecední označení doplňují číslo:

a) zkratka země, ve které je vozidlo registrováno (podrobnosti v části 4);

b) označení provozovatele vozidla (podrobnosti v části 1);

c) zkratka technických vlastností (podrobnosti v části 12 pro nákladní vozy, části 13 pro tažená vozidla pro cestující).

Evropské číslo vozidla se změní, když nevyjadřuje schopnost interoperability nebo technické vlastnosti podle tohoto dodatku v důsledku technických úprav vozidla. Tyto technické úpravy si mohou vyžádat nové uvedení do provozu v souladu s články 20 až 25 směrnice 2008/57/ES.

ČÁST 1 —   OZNAČENÍ PROVOZOVATELE VOZIDLA

1.    Definice označení provozovatele vozidla (VKM)

Označení provozovatele vozidla (VKM) je abecední kód sestávající ze 2 až 5 písmen ( 11 ). VKM je napsáno na každém kolejovém vozidle, v blízkosti evropského čísla vozidla. VKM identifikuje provozovatele vozidla tak, jak je registrován ve vnitrostátním registru vozidel.

VKM je jedinečné a platné ve všech zemích, na které se vztahuje tato TSI, a všech zemích, které uzavřely dohodu, jež obsahuje používání systému číslování vozidel a označení provozovatele vozidla podle této TSI.

2.    Formát označení provozovatele vozidla

VKM představuje celý název nebo zkratku provozovatele vozidla, pokud možno tak, aby ho bylo možné identifikovat. Může být použito všech 26 písmen latinky. Ve VKM se používají velká písmena. Písmena, která nejsou prvními písmeny slov v názvu provozovatele, mohou být napsána jako malá. Při kontrole jedinečnosti se písmena napsaná jako malá považují za písmena napsaná jako velká.

Písmena mohou obsahovat diakritická znaménka ( 12 ). Na diakritická znaménka použitá u těchto písmen nebude při kontrole jedinečnosti brán ohled.

U vozidel provozovatelů, kteří sídlí v zemi, kde se nepoužívá latinka, může být použit překlad VKM v jejich vlastní abecedě za VKM oddělený lomítkem („/“). Na toto přeložené VKM nebude při zpracování údajů brán zřetel.

3.    Ustanovení o přidělování označení provozovatele vozidel

Provozovateli vozidla může být vydáno více než jedno VKM v případě, že:

 provozovatel vozidla má úřední název ve více než jednom jazyce,

 provozovatel vozidla má pádný důvod pro odlišení mezi jednotlivými vozovými parky v rámci své organizace.

Jediné VKM může být vydáno pro skupinu společností:

 jež patří do jedné podnikové struktury (např. struktura holdingu);

 jež patří do jedné podnikové struktury, která jmenovala a pověřila jednu organizaci v rámci této struktury, aby řídila veškeré záležitosti jménem všech ostatních;

 která pověřila samostatnou, jedinou právnickou osobu řízením veškerých záležitostí jménem těchto společností; v tomto případě je tato právnická osoba provozovatelem.

4.    Registr označení provozovatele vozidel a postup přidělování

Registr VKM je veřejný a průběžně se aktualizuje.

Žádost o VKM se podává příslušnému vnitrostátnímu orgánu a předává agentuře ERA. VKM může být použito pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.

Držitel VKM musí informovat příslušný vnitrostátní orgán, když přestane používat VKM, a příslušný vnitrostátní orgán tuto informaci předá agentuře ERA. VKM pak bude zrušeno, jakmile provozovatel prokáže, že označení bylo změněno na všech dotčených vozidlech. Toto označení nebude znovu vydáno po dobu 10 let, pokud nebude znovu vydáno původnímu držiteli nebo na jeho žádost jinému držiteli.

VKM může být převedeno na jiného držitele, který je právním nástupcem původního držitele. VKM zůstává v platnosti, pokud držitel změní svůj název na název, který není podobný VKM.

V případě změny provozovatele, která má za následek změnu VKM, musí být dotčená vozidla označena novým VKM do tří měsíců od data registrace změny provozovatele ve vnitrostátním registru vozidel. V případě nesrovnalosti mezi VKM označeným na vozidle a údaji registrovanými NVR platí registrace v NVR.

ČÁST 2

Není použita.

ČÁST 3 —   PRAVIDLA PRO URČENÍ KONTROLNÍ ČÍSLICE (ČÍSLICE 12)

Kontrolní číslice se určuje následujícím způsobem:

 číslice v sudých pozicích v základním čísle (počítáno zprava) se převezmou ve své vlastní desítkové hodnotě,

 číslice na lichých pozicích základního čísla (počítáno zprava) se vynásobí 2,

 potom se stanoví součet tvořený číslicemi v sudých pozicích a všemi číslicemi, které tvoří dílčí součiny získané z lichých pozic,

 číslice na místě jednotek tohoto součtu se zaznamená,

 kontrolní číslici tvoří desítkový doplněk této číslice; jestliže je tato číslice na místě jednotek nula, pak bude kontrolní číslice také nula.

Příklady:

1 -

 Nechť základní číslo je

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Násobitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Součet: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 2.

Kontrolní číslice proto bude 8 a základní číslo se tedy stává registračním číslem 33 84 4796 100 – 8.

2 -

 Nechť základní číslo je

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikační činitel

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Součet: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Číslice na místě jednotek tohoto součtu je 0.

Kontrolní číslice proto bude 8 a základní číslo se tedy stává registračním číslem 31 51 3320 198 – 0.

ČÁST 4 —   KÓDOVÁNÍ ZEMÍ, V NICHŽ JSOU VOZIDLA REGISTROVÁNA (ČÍSLICE 3–4) A ZKRATKA

Informace týkající se třetích zemí jsou uvedeny pouze pro informaci.Země

Abecední kód země (1)

Číselný kód země

Albánie

AL

41

Alžírsko

DZ

92

Arménie

AM

58

Rakousko

A

81

Ázerbájdžán

AZ

57

Bělorusko

BY

21

Belgie

B

88

Bosna a Hercegovina

BIH

49

Bulharsko

BG

52

Čína

RC

33

Chorvatsko

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Kypr

CY

 

Česká republika

CZ

54

Dánsko

DK

86

Egypt

ET

90

Estonsko

EST

26

Finsko

FIN

10

Francie

F

87

Gruzie

GE

28

Německo

D

80

Řecko

GR

73

Maďarsko

H

55

Írán

IR

96

Irák

IRQ (1)

99

Irsko

IRL

60

Izrael

IL

95

Itálie

I

83

Japonsko

J

42

Kazachstán

KZ

27

Kyrgyzstán

KS

59

Lotyšsko

LV

25

Libanon

RL

98

Lichtenštejnsko

FL

 

Litva

LT

24

Lucembursko

L

82

Makedonie

MK

65

Malta

M

 

Moldavsko

MD (1)

23

Monako

MC

 

Mongolsko

MGL

31

Černá Hora

MNE

62

Maroko

MA

93

Nizozemsko

NL

84

Severní Korea

PRK (1)

30

Norsko

N

76

Polsko

PL

51

Portugalsko

P

94

Rumunsko

RO

53

Rusko

RUS

20

Srbsko

SRB

72

Slovensko

SK

56

Slovinsko

SLO

79

Jižní Korea

ROK

61

Španělsko

E

71

▼C2

Švédsko

S

74

▼M2

Švýcarsko

CH

85

Sýrie

SYR

97

Tádžikistán

TJ

66

Tunisko

TN

91

Turecko

TR

75

Turkmenistán

TM

67

Ukrajina

UA

22

Spojené království

GB

70

Uzbekistán

UZ

29

Vietnam

VN (1)

32

(1)   V souladu se systémem abecedního kódování, který je popsán v dodatku 4 k úmluvě z roku 1949 a v čl. 45 odst. 4 úmluvy o silničním provozu z roku 1968.

ČÁST 5

Není použita.

ČÁST 6 –   KÓDY PRO INTEROPERABILITU POUŽITÉ PRO VOZY (ČÍSLICE 1–2) 

2. číslice1. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. číslice1. číslice

 

 

Rozchod

pevný nebo proměnný

pevný

proměnný

pevný

proměnný

pevný

proměnný

pevný

proměnný

pevný nebo proměnný

Rozchod

 

Vozy vyhovují TSI WAG () včetně bodu 7.1.2 a všech podmínek stanovených v dodatku C

0

s nápravami

Nepoužije se

vagony

Nepoužije se ()

Vozy PPV

(proměnný rozchod)

s nápravami

0

1

s podvozky

s podvozky

1

2

s nápravami

vagony

Vozy PPV

(pevný rozchod)

s nápravami

2

3

s podvozky

s podvozky

3

Ostatní vozy

4

s nápravami ()

Vozy pro údržbu

Ostatní vozy

Vozy se speciálním číslováním pro technické vlastnosti neuvedené do provozu v EU

s nápravami ()

4

8

s podvozky ()

s podvozky ()

8

 

 

 

 

 

 

 

2. číslice1. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. číslice1. číslice

(1)   Nařízení Komise [TSI WAG jak byla přijata po revizi].

(2)   Pevný nebo proměnný rozchod.

(3)   S výjimkou vozů kategorie I (vozy s řízenou teplotou), se nepoužije pro nová schválená vozidla uvedená do provozu.

ČÁST 7 —   KÓDY ZPŮSOBILOSTI PRO MEZINÁRODNÍ DOPRAVU POUŽÍVANÉ PRO TAŽENÁ VOZIDLA PRO CESTUJÍCÍ (ČÍSLICE 1–2) 

Vnitrostátní doprava

Vozy TEN () a/nebo COTIF () a/nebo PPV

Vnitrostátní doprava nebo mezinárodní doprava na základě zvláštní dohody

TEN () a/nebo COTIF ()

PPV

2. číslice1. číslice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozidla pro vnitrostátní provoz

Neklimatizovaná vozidla s pevným rozchodem (včetně nákladních vozů pro přepravu automobilů)

Neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

Nepoužije se

Neklimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

Historická vozidla

Nepoužije se ()

Vozidla s pevným rozchodem

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s výměnou podvozků

Vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520) s nápravami s nastavitelným rozchodem

6

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1520)

Servisní vozidla

Klimatizovaná vozidla s nastavitelným rozchodem (1435/1668)

Vozy pro převoz automobilů

Nepoužije se ()

7

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Tlakotěsná klimatizovaná vozidla s pevným rozchodem

Nepoužije se

Ostatní vozidla

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

(1)   Soulad s použitelnými TSI, viz část 5 dodatku P.

(2)   Včetně vozidel, která podle stávajících předpisů nesou číslice uvedené v této tabulce. COTIF: vozidla, která jsou v souladu s předpisy COTIF platnými v době uvedení do provozu.

(3)   S výjimkou osobních vozů s pevným rozchodem (56) a nastavitelným rozchodem (66), které jsou už v provozu; nepoužije se pro nová vozidla.

ČÁST 8 —   TYPY HNACÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A JEDNOTEK V NEDĚLITELNÝCH NEBO PŘEDEM URČENÝCH VLAKOVÝCH SOUPRAVÁCH (ČÍSLICE 1–2)

První číslice je „9“.

Pokud druhá číslice popisuje typ hnacích kolejových vozidel, je povinné následující kódové označení:Kód

Všeobecný typ vozidla

0

Různé

1

Elektrická lokomotiva

2

Motorová lokomotiva

3

Elektrická nedělitelná jednotka (vysokorychlostní) [trakční vůz nebo vložený vůz]

4

Elektrická nedělitelná jednotka (s výjimkou vysokorychlostních) [trakční vůz nebo vložený vůz]

5

Motorová nedělitelná jednotka [motorový vůz nebo vložený vůz]

6

Speciální vlečnývůz

7

Elektrická posunovací lokomotiva

8

Motorová posunovací lokomotiva

9

Speciální vozidlo

ČÁST 9 —   STANDARDNÍ ČÍSELNÉ OZNAČENÍ VOZŮ (ČÍSLICE 5 AŽ 8)

Část 9 uvádí číselné označení související s hlavními technickými vlastnostmi vozu, které je zveřejněno na internetových stránkách ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód podává registrační subjekt (uvedený v rozhodnutí 2007/756/ES) a zasílá ji agentuře ERA. Nový kód lze použít pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.

ČÁST 10 —   KÓDY PRO TECHNICKÉ VLASTNOSTI TAŽENÝCH VOZŮ PRO CESTUJÍCÍ (ČÍSLICE 5–6)

Část 10 je zveřejněna na internetové stránce ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód podává registrační subjekt (uvedený v rozhodnutí 2007/756/ES) a zasílá ji agentuře ERA. Nový kód lze použít pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.

ČÁST 11 —   KÓDY PRO TECHNICKÉ VLASTNOSTI SPECIÁLNÍCH VOZIDEL (ČÍSLICE 6 AŽ 8)

Část 11 je zveřejněna na internetové stránce ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód podává registrační subjekt (uvedený v rozhodnutí 2007/756/ES) a zasílá ji agentuře ERA. Nový kód lze použít pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.

ČÁST 12 —   OZNAČENÍ PÍSMENY PRO VOZY S VÝJIMKOU KLOUBOVÝCH A NEDĚLITELNÝCH VOZŮ

Část 12 je zveřejněna na internetové stránce ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód podává registrační subjekt (uvedený v rozhodnutí 2007/756/ES) a zasílá ji agentuře ERA. Nový kód lze použít pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.

ČÁST 13 —   OZNAČENÍ PÍSMENY PRO TAŽENÉ VOZY PRO CESTUJÍCÍ

Část 13 je zveřejněna na internetové stránce ERA (www.era.europa.eu).

Žádost o nový kód podává registrační subjekt (uvedený v rozhodnutí 2007/756/ES) a zasílá ji agentuře ERA. Nový kód lze použít pouze po jeho zveřejnění agenturou ERA.( 1 ) Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/32/ES (Úř. věst. L 141, 2.6.2007, s. 63).

( 2 ) Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2007/32/ES.

( 3 ) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

( 4 ) Nicméně všem novým vozidlům uvedeným do provozu v AAE, BLS, FNME a GySEV/ROeEE mají být přidělena standardní čísla země.

( 5 ) Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

( 6 ) Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1.

( 7 ) Úř. věst. L 359, 18.12.2006, s. 1.

( 8 ) Úř. věst. L 84, 26.3.2008, s. 1.

( 9 ) Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 29.

( 10 ) Pro speciální vozidla má číslo být v dané zemi jedinečné s první číslicí a pěti posledními číslicemi technických vlastností a výrobním číslem.

( 11 ) U NMBS/SNCB může být i nadále používáno jednotlivé zakroužkované písmeno B.

( 12 ) Diakritické znaménka jsou „značky přízvuku“, jako například À, Ç, Ö, Č, Ž, Å atd. Speciální písmena jako například Ø a Æ budou zastoupena jednotlivými písmeny; v testech jedinečnosti je Ø považováno za O a Æ za A.

Top