Help Print this page 

Document 32007R0332

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 332/2007 ze dne 27. března 2007 o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy (Text s významem pro EHP )
  • In force
OJ L 88, 29.3.2007, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 191–203 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 006 P. 108 - 120

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/332/oj
Multilingual display
Text

29.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 88/16


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 332/2007

ze dne 27. března 2007

o technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku železniční dopravy

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 ze dne 16. prosince 2002 o statistice železniční dopravy (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné stanovit dostatečně podrobně formát, v němž se údaje o železniční dopravě mají předávat Komisi (Eurostatu), aby bylo zajištěno jejich rychlé a hospodárné zpracování.

(2)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS Euratom (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technický formát pro předávání údajů Komisi (Eurostatu) je definován v příloze.

Členské státy použijí tento formát pro údaje týkající se referenčního roku 2007 a následujících let.

Článek 2

Údaje a metadata poskytnuté podle nařízení (ES) č. 91/2003 předává v elektronické podobě jedinému kontaktnímu místu pro údaje v Komisi (Eurostatu) jakákoli organizace, kterou určí vnitrostátní orgány. Předávání se musí řídit příslušným standardem pro výměnu, který určí Eurostat.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2007.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 14, 21.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1192/2003 (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 13).

(2)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA

TECHNICKÝ FORMÁT PRO PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1.   STRUKTURA ÚDAJŮ

Jednotlivé záznamy údajů za každé čtvrtletí, rok nebo pětiletí, které mají být zaslány Eurostatu, sestávají z 9 datových souborů odpovídajících přílohám nařízení (ES) č. 91/2003. Datové soubory tak obsahují tyto údaje:

roční statistika přepravy zboží – podrobné vykazování (příloha A)

roční statistika přepravy zboží – zjednodušené vykazování (příloha B)

roční statistika přepravy cestujících – podrobné vykazování (příloha C)

roční statistika přepravy cestujících – zjednodušené vykazování (příloha D)

čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících (příloha E)

pětiletá regionální statistika přepravy zboží a cestujících (příloha F)

pětiletá statistika dopravních proudů v železniční síti (příloha G)

statistika nehod (příloha H)

seznam provozovatelů železniční dopravy, za které jsou statistické údaje poskytovány (příloha I).

Přílohy B a D vymezují zjednodušené požadavky na vykazování, které mohou členské státy použít místo podrobného vykazování uvedeného v přílohách A a C pro provozovatele, kteří nedosahují prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 91/2003.

2.   SEZNAM POLÍ

V souladu s nařízením (ES) č. 91/2003 má být pro každou přílohu vypracován jeden datový soubor ve formě plochého souboru, ve kterém se jako oddělovač polí používá středník „;“. Každý datový soubor s výjimkou datového souboru C musí obsahovat údaje za všechny tabulky, které příloha povinně požaduje. Pro každý datový soubor je počet polí v jednotlivých záznamech pevně daný. To znamená, že musí obsahovat všechna pole, a to i v případě, že jsou prázdná (prázdné pole se označuje dvěma oddělovači polí za sebou).

Jednotlivá pole jsou popsána níže:

číslo pole: určuje umístění pole v záznamu

název pole: odkazuje buď na proměnnou z nařízení (ES) č. 91/2003, nebo na interní identifikátor označující záznam

popis: krátký popis obsahu pole

kódování: v tabulkách A2 a A4 se některá pole kódují podle příloh J až K nařízení (ES) č. 91/2003. Doplňující pravidla pro kódování jsou uvedena zde. Další vysvětlení a doporučení týkající se kódování uvádí Eurostat v pokynech k provádění nařízení (ES) č. 91/2003

druh pole: udává, zda pole obsahuje číselnou veličinu nebo textový řetězec všechny číselné veličiny se uvádějí jako celá čísla

maximální délka: maximální očekávaná délka údajů pro určité pole. Příliš dlouhé údaje nelze načíst.

označení důvěrnosti (FlagC): udává, zda členský stát záznam považuje za důvěrný (čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 322/97 (1) a článek 2 nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 (2))

označení možnosti šíření důvěrných údajů (FlagD) označuje, zda lze důvěrné údaje, které poskytly členské státy, šířit (čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 322/97 a čl. 5 odst. 4 nařízení (Euratom, EHS) č. 1588/90). V jasně stanovených případech má však Komise právo úsudek členského státu změnit, a to tak že změní FlagD = 1 na FlagD = 0, když FlagC = 1.

Datový soubor pro přílohu A: roční statistika přepravy zboží – podrobné vykazování

Číslo pole

Název pole

Popis

Kódování

Druh pole

Maximální délka

Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty

1

RCount

Vykazující země

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor datového souboru

A1 až A9

textové

2

 

3

Year

Rok datového souboru

4 číslice

textové

4

 

4

Period

Referenční období

A0

textové

2

 

5

TransID

Druh dopravy

0

:

doprava celkem

1

:

vnitrostátní doprava

2

:

mezinárodní doprava – celkem

3

:

mezinárodní doprava – vývoz

4

:

mezinárodní doprava – dovoz

5

:

tranzitní doprava

textové

1

 

6

Goods

Druh zboží

příloha J nařízení

textové

2

 

7

DGoods

Kategorie nebezpečných věcí

příloha K nařízení

textové

3

 

8

LDG

Země nakládky

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

XX

9

UNL

Země vykládky

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

XX

10

Consgmt

Typ zásilky

1

:

ucelená vlaková zásilka

2

:

ucelená vozová zásilka

3

:

jiná

9

:

neznámý

textové

1

 

11

TTU

Typ přepravní jednotky

1

:

kontejnery a výměnné nástavby

2

:

návěsy (nedoprovázené)

3

:

silniční vozidla (doprovázená)

9

:

neznámý

textové

1

 

12

Tonnes

Přeprava zboží celkem

tuny

číselné

10

 

13

Tkm

Přeprava zboží celkem v 1 000 tunokilometrů

1 000 tunokilometrů

číselné

10

 

14

NbrITU

Počet přepravených jednotek intermodální dopravy

počet přepravených jednotek intermodální dopravy

číselné

8

 

15

TeuITU

Přepravené jednotky intermodální dopravy v TEU

TEU

číselné

8

 

16

TrainKM

Pohyby nákladních vlaků v 1 000 km

1 000 vlakokilometrů

číselné

8

 

17

FlagC

Označení důvěrnosti

1

:

důvěrné

0

:

nedůvěrné

textové

1

 

18

FlagD

Označení možnosti šíření důvěrných údajů

1

:

šíření není povoleno

0

:

šíření je povoleno

textové

1

 

V plochém souboru obsahujícím údaje za přílohu A má každý záznam 18 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro různé tabulky přílohy A. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

 

Identifikátor datového souboru

Číslo pole

Název pole

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datový soubor pro přílohu B: roční statistika přepravy zboží – zjednodušené vykazování

Číslo pole

Název pole

Popis

Kódování

Druh pole

Maximální délka

Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty

1

RCount

Vykazující země

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor datového souboru

B1 až B2

textové

2

 

3

Year

Rok datového souboru

4 číslice

textové

4

 

4

Period

Referenční období

A0

textové

2

 

5

TransID

Druh dopravy

0

:

doprava celkem

1

:

vnitrostátní doprava

2

:

mezinárodní doprava – celkem

3

:

mezinárodní doprava – vývoz

4

:

mezinárodní doprava – dovoz

5

:

tranzitní doprava

textové

1

 

6

Tonnes

Přeprava zboží celkem

tuny

číselné

10

 

7

Tkm

Přeprava zboží celkem v 1 000 tunokilometrů

1 000 tunokilometrů

číselné

10

 

8

TrainKm

Pohyby nákladních vlaků v 1 000 vlakokilometrů

1 000 vlakokilometrů

číselné

8

 

9

FlagC

Označení důvěrnosti

1

:

důvěrné

0

:

nedůvěrné

textové

1

 

10

FlagD

Označení možnosti šíření důvěrných údajů

1

:

šíření není povoleno

0

:

šíření je povoleno

textové

1

 

V plochém souboru obsahujícím údaje za přílohu B má každý záznam 10 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou ze dvou tabulek přílohy B. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

 

Identifikátor datového souboru

Číslo pole

Název pole

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Datový soubor pro přílohu C: roční statistika přepravy cestujících – podrobné vykazování

Číslo pole

Název pole

Popis

Kódování

Druh pole

Maximální délka

Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty

1

RCount

Vykazující země

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor datového souboru

C1 až C5

textové

2

 

3

Year

Rok datového souboru

4 číslice

textové

4

 

4

Period

Referenční období

A0

textové

2

 

5

TransID

Druh dopravy

1

:

vnitrostátní doprava

2

:

mezinárodní doprava – celkem

3

:

mezinárodní doprava – vývoz

4

:

mezinárodní doprava – dovoz

textové

1

 

6

LDG

Země nástupu

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

XX

7

UNL

Země výstupu

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

XX

8

Pass

Přeprava cestujících celkem

cestující

číselné

10

 

9

Passkm

Přeprava cestujících celkem v 1 000 osobokilometrů

1 000 osobokilometrů

číselné

10

 

10

TrainKm

Pohyby vlaků pro přepravu cestujících v 1 000 osobokilometrů

1 000 vlakokilometrů

číselné

8

 

11

FlagC

Označení důvěrnosti

1

:

důvěrné

0

:

nedůvěrné

textové

1

 

12

FlagD

Označení možnosti šíření důvěrných údajů

1

:

šíření není povoleno

0

:

šíření je povoleno

textové

1

 

V plochém souboru obsahujícím údaje za přílohu C má každý záznam 12 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro různé tabulky přílohy C. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

Prozatímní údaje (tabulky C1 a C2) a konečné konsolidované údaje (tabulky C3 a C4) se zasílají v různou dobu, ale za použití stejné struktury.

 

Identifikátor datového souboru

Číslo pole

Název pole

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Datový soubor pro přílohu D: roční statistika přepravy cestujících – zjednodušené vykazování

Číslo pole

Název pole

Popis

Kódování

Druh pole

Maximální délka

Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty

1

RCount

Vykazující země

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor datového souboru

D1 až D2

textové

2

 

3

Year

Rok datového souboru

4 číslice

textové

4

 

4

Period

Sledované období

A0

textové

2

 

5

Pass

Přeprava cestujících celkem

cestující

číselné

10

 

6

Passkm

Přeprava cestujících celkem v 1 000 osobokilometrů

1 000 osobokilometrů

číselné

10

 

7

TrainKm

Pohyby vlaků pro přepravu cestujících v 1 000 osobokilometrů

1 000 vlakokilometrů

číselné

8

 

8

FlagC

Označení důvěrnosti

1

:

důvěrné

0

:

nedůvěrné

textové

1

 

9

FlagD

Označení možnosti šíření důvěrných údajů

1

:

šíření není povoleno

0

:

šíření je povoleno

textové

1

 

V plochém souboru obsahujícím údaje za přílohu D má každý záznam 9 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou ze dvou tabulek přílohy D. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

 

Identifikátor datového souboru

Číslo pole

Název pole

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Datový soubor pro přílohu E: čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících

Číslo pole

Název pole

Popis

Kódování

Druh pole

Maximální délka

Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty

1

RCount

Vykazující země

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor datového souboru

E1 až E2

textové

2

 

3

Year

Rok datového souboru

4 číslice

textové

4

 

4

Period

Referenční období

Q1 až Q4

textové

2

 

5

Tonnes

Přeprava zboží celkem

tuny

číselné

10

 

6

Tkm

Přepravené zboží celkem v 1 000 tunokilometrů

1 000 tunokilometrů

číselné

10

 

7

Pass

Přeprava cestujících celkem

cestující

číselné

10

 

8

Passkm

Přeprava cestujících celkem v 1 000 osobokilometrů

1 000 osobokilometrů

číselné

10

 

9

FlagC

Označení důvěrnosti

1

:

důvěrné

0

:

nedůvěrné

textové

1

 

10

FlagD

Označení možnosti šíření důvěrných údajů

1

:

šíření není povoleno

0

:

šíření je povoleno

textové

1

 

V plochém souboru obsahujícím údaje za přílohu E má každý záznam 10 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou ze dvou tabulek přílohy E. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

 

Identifikátor datového souboru

Číslo pole

Název pole

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Datový soubor pro přílohu H: statistika nehod

Číslo pole

Název pole

Popis

Kódování

Druh pole

Maximální délka

Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty

1

RCount

Vykazující země

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor datového souboru

H1 až H4

textové

2

 

3

Year

Rok datového souboru

4 číslice

textové

4

 

4

Period

Referenční období

A0

textové

2

 

5

AccID

Druh nehody

1

:

srážky

2

:

vykolejení

3

:

nehody na úrovňových přejezdech

4

:

nehody se škodami na zdraví osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly

5

:

požáry železničních vozidel

6

:

ostatní

7

:

celkem

9

:

neznámý

textové

1

 

6

PersID

Kategorie osob

1

:

cestující

2

:

zaměstnanci

3

:

ostatní

4

:

celkem

(5: uživatelé úrovňových přejezdů)

(6:

nepovolané osoby v prostoru železnic)

9

:

neznámá

textové

1

 

7

NbAccSign

Počet vážných nehod

počet

číselné

8

 

8

NbAccInj

Počet nehod s těžce zraněnými

počet

číselné

8

 

9

NbAccDGIn

Počet nehod spojených s přepravou nebezpečných nákladů

počet

číselné

8

 

10

NbAccDGRe

Počet nehod, při kterých došlo k uvolnění nebezpečného nákladu

počet

číselné

8

 

11

NbPersK

Počet usmrcených osob

počet

číselné

8

 

12

NbPersI

Počet těžce zraněných osob

počet

číselné

8

 

V plochém souboru obsahujícím údaje za přílohu H má každý záznam 12 polí. V následující tabulce jsou šedě vyznačena pole, která mají být poskytnuta pro každou tabulku přílohy H. Bílé buňky odpovídají prázdným polím v záznamu. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

Tabulka obsahuje další dvě kategorie osob, které mohou být v budoucnu vyžadovány: „5: uživatelé úrovňových přejezdů“ a „6: nepovolané osoby v prostoru železnic“.

 

Identifikátor datového souboru

Číslo pole

Název pole

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Datový soubor pro přílohu I

Číslo pole

Název pole

Popis

Kódování

Druh pole

Maximální délka

Zvláštní kódy pro chybějící hodnoty

1

RCount

Vykazující země

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

 

2

DsetID

Identifikátor datového souboru

I1

textové

2

 

3

Year

Rok datového souboru

4 číslice

textové

4

 

4

UCode

Kód podniku (v jednotlivých letech neměnný)

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království + třímístné číslo

textové

5

XX

5

UName

Název podniku

 

textové

100

 

6

CountID

Země, kde má podnik sídlo

nomenklatura ISO-3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

textové

2

XX

7

IntFret

Přeprava zboží: mezinárodní

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

8

Natfret

Přeprava zboží: vnitrostátní

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

9

Intpass

Přeprava cestujících: mezinárodní

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

10

Natpass

Přeprava cestujících: vnitrostátní

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

11

DsetA

Údaje zahrnuté v příloze A

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

12

DsetB

Údaje zahrnuté v příloze B

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

13

DsetC

Údaje zahrnuté v příloze C

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

14

DsetD

Údaje zahrnuté v příloze D

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

15

DsetE

Údaje zahrnuté v příloze E

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

16

DsetF

Údaje zahrnuté v příloze F

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

17

DsetG

Údaje zahrnuté v příloze G

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

18

DsetH

Údaje zahrnuté v příloze H

1

:

ANO

0

:

NE

textové

1

 

19

Tonnes

Přeprava zboží celkem (v tunách)

tuny

číselné

10

 

20

Tkm

Přeprava zboží celkem (v 1 000 tunokilometrů)

1 000 tunokilometrů

číselné

10

 

21

Pass

Přeprava cestujících celkem (v cestujících)

počet cestujících

číselné

10

 

22

Passkm

Přeprava cestujících celkem (v 1 000 osobokilometrů)

1 000 osobokilometrů

číselné

10

 

V plochém souboru obsahujícím údaje za přílohu I má každý záznam 22 polí. V následující tabulce jsou všechna pole označena šedou barvou, protože příloha I obsahuje pouze jednu tabulku. Volitelná pole mohou být ponechána prázdná. Hvězdička označuje klíčové pole. Kombinace hodnot klíčových polí záznamu musí tvořit jedinečnou klíčovou hodnotu v rámci souboru. V případě výskytu duplikátních klíčových hodnot nebude soubor správně načten.

Číslo pole

Název pole

Identifikátor datového souboru I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   CHYBĚJÍCÍ HODNOTY

U některých polí lze podle doporučení Eurostatu použít pro chybějící hodnoty zvláštní kódy nebo jiné zvláštní hodnoty (viz sloupec „zvláštní kódy pro chybějící hodnoty“).

Další informace jsou uvedeny v pokynech k provádění nařízení (ES) č. 91/2003.

4.   JINÉ STANDARDNÍ FORMÁTY

Členské státy mohou použít jiné standardní formáty, které podporují výše uvedené datové struktury, pokud tyto formáty navrhne Eurostat.

5.   OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ EUROSTATEM

Před nahráním údajů předaných členskými státy do databáze produkce ověří Eurostat jejich správnost provedením některých kontrol. Pokud tyto kontroly budou neúspěšné u významného počtu záznamů, Eurostat uvědomí o chybných záznamech členský stát a uvede důvod pro jejich nepřijetí. Členský stát bude požádán, aby odstranil chyby a znovu předložil celý datový soubor (nikoli pouze opravené záznamy). Tento postup je nezbytný, aby byla zaručena správnost údajů v různých datových souborech i jejich vzájemný soulad.

6.   POJMENOVÁVÁNÍ DATOVÝCH SOUBORŮ

Soubor musí být pojmenován za použití této konvence:

RAIL_příloha_frekvence_ZZ_RRRR_období[_VolitelnéPole].formát“ kde:

RAIL

pro údaje o železniční dopravě

Příloha

Označení datového souboru (tj. přílohy nařízení):

A

:

roční statistika přepravy zboží – podrobné vykazování

B

:

roční statistika přepravy zboží – zjednodušené vykazování

C

:

roční statistika přepravy cestujících – podrobné vykazování

D

:

roční statistika přepravy cestujících – zjednodušené vykazování

E

:

čtvrtletní statistika přepravy zboží a cestujících

F

:

regionální statistika přepravy zboží a cestujících

G

:

statistika dopravních proudů v železniční síti

H

:

statistika nehod

I

:

seznam provozovatelů železniční dopravy

Frekvence

A pro roční

Q pro čtvrtletní

5 pro každých pět let

ZZ

Vykazující země: za použití ISO3166-alpha2 kromě „UK“ pro Spojené království

RRRR

Referenční rok (např. 2004)

Období

„0000“ pro roční

„0001“ pro první čtvrtletí

„0002“ pro druhé čtvrtletí

„0003“ pro třetí čtvrtletí

„0004“ pro čtvrté čtvrtletí

„0005“ pro pětileté

[_VolitelnéPole]

Může obsahovat jakýkoli řetězec 1 až 220 znaků (je povoleno použít pouze „A“ až „Z“, „0“ až „9“ nebo „_“). Toto pole nelze pomocí nástrojů Eurostatu interpretovat.

.formát

Formát souboru: (např. „CSV“ pro Comma Separated Value, „GES“ pro GESMES)

Za každou přílohu nařízení a za každé období musí být odeslán jeden soubor.

Příklad:

Soubor „RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv“ je datový soubor, který obsahuje údaje pocházející z Francie a týkající se přílohy E nařízení pro druhé čtvrtletí roku 2004.

7.   ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ

Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Eurostatu. Tento způsob zaručuje bezpečné předávání důvěrných údajů.


(1)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 151, 15.6.1990, s. 1.

(3)  Tabulka A5 není povinná.

(4)  Prozatímní údaje.

(5)  Konečné konsolidované údaje.

(6)  Počet nehod s těžce zraněnými (NbAccInj) je v tabulce H1 nepovinnou proměnnou.

(7)  Název podniku (UName) je nepovinná proměnná.

(8)  Přeprava zboží celkem (v tunách) je nepovinná proměnná.

(9)  Přeprava zboží celkem (v 1 000 tunokilometrů) (Tkm) je nepovinná proměnná.

(10)  Přeprava cestujících celkem (v cestujících) (Pass) je nepovinná proměnná.

(11)  Přeprava cestujících celkem (v 1 000 osobokilometrů) (Passkm) je nepovinná proměnná.


Top