Help Print this page 

Document 31991R1893

Title and reference
Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 ze dne 20. června 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009
OJ L 169, 29.6.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 17 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 17 - 19
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 314 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 59 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 59 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 7 - 9

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1893/oj
Multilingual display
Text

31991R1893Úřední věstník L 169 , 29/06/1991 S. 0001 - 0003
Finské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 4 S. 0017
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 7 Svazek 4 S. 0017


Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91

ze dne 20. června 1991,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že při zachování zásady zrušení závazků veřejné služby může konkrétní veřejný zájem na dopravních službách odůvodnit použití pojmu veřejné služby v této oblasti;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou obchodní nezávislosti dopravních podniků by mělo poskytování dopravních služeb být upraveno smlouvou uzavřenou mezi příslušnými orgány členských států a daným podnikem;

vzhledem k tomu, že pro účely nabídky určitých služeb nebo v zájmu určitých sociálních kategorií cestujících by členské státy měly mít možnost zachovat nebo uložit určité závazky veřejné služby;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné změnit nařízení (EHS) č. 1191/69 [4] naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3572/90 [5], upravit jeho oblast působnosti a stanovit obecná pravidla pro smlouvy na základě závazků veřejné služby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1191/69 se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. Toto nařízení se vztahuje na dopravní podniky provozující dopravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

Členské státy mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení všechny podniky, jejichž činnost je omezena výlučně na provozování městské, příměstské nebo regionální dopravy.

2. Pro účely tohoto nařízení se

- "městskou a příměstskou dopravou" rozumí doprava uspokojující dopravní potřeby městského centra nebo aglomerace, jakož i dopravní potřeby mezi nimi a jejich okolím,

- "regionální dopravou" rozumí doprava uspokojující dopravní potřeby regionu.

3. Příslušné orgány členských států zruší všechny závazky v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, které vyplývají z pojmu veřejné služby, vymezené tímto nařízením.

4. Za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb, které zejména berou v úvahu sociální faktory a faktory životního prostředí a územního plánování, nebo s cílem nabídnout zvláštní jízdné určitým kategoriím cestujících mohou příslušné orgány členských států uzavřít s dopravním podnikem smlouvu na veřejné služby. Podmínky a podrobnosti takové smlouvy jsou stanoveny v oddíle V.

5. Příslušné orgány členských států však mohou zachovat nebo uložit závazky veřejné služby podle článku 2 v městské, příměstské a regionální přepravě cestujících. Podmínky a podrobnosti, včetně metod vyrovnání, jsou stanoveny v oddílech II, III a IV.

Pokud dopravní podnik provozuje současně služby plynoucí ze závazků veřejné služby a jiné činnosti, musí být veřejné služby provozovány oddělenými divizemi, splňujícími alespoň tyto podmínky:

a) provozní účty pro každou z těchto činností jsou oddělené a podíl prostředků příslušejících každé z nich se určuje v souladu s platnými účetními pravidly;

b) výdaje se dorovnávají pomocí výnosů z provozu a platbami orgánů veřejné moci, bez jakékoliv možnosti přesunu do jiného odvětví činnosti podniku nebo z něj.

6. Příslušné orgány členského státu mohou dále rozhodnout o nepoužití odstavců 3 a 4 na sazby a podmínky stanovené v zájmu jedné nebo více sociálních kategorií cestujících v odvětví přepravy cestujících."

2. V článku 10 se zrušuje odstavec 2.

3. V článku 11 se zrušuje odstavec 3.

4. "ODDÍL V

Smlouvy na veřejné služby

Článek 14

1. "Smlouvou na veřejné služby" se rozumí smlouva uzavřená mezi příslušnými orgány členského státu a dopravním podnikem za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb pro veřejnost.

Smlouva na veřejné služby může zahrnovat zejména:

- dopravní služby splňující stanovené normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality,

- doplňkové dopravní služby,

- dopravní služby za zvláštní přepravní sazby a podle zvláštních přepravních podmínek, zejména pro určité kategorie cestujících nebo určité spoje,

- úpravu služeb podle skutečných požadavků.

2. Smlouva na veřejné služby zahrnuje mimo jiné toto:

a) povahu poskytované služby, zejména normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality;

b) cenu služeb zahrnutých smlouvou, které se buď připojí k tarifním výnosům, nebo zahrnuje příjmy a podrobnosti finančních vztahů mezi oběma stranami;

c) pravidla o dodatcích a změnách smlouvy, zejména s ohledem na nepředvídatelné změny;

d) dobu platnosti smlouvy;

e) smluvní pokuty pro případ nedodržení smlouvy.

3. Prostředky zapojené do poskytování dopravních služeb, které jsou předmětem smlouvy na veřejné služby, mohou patřit podniku nebo mu mohou být k dispozici.

4. Každý podnik, který zamýšlí přerušit dopravní služby poskytované veřejnosti plynule a pravidelně a nespadající do systému smluv na veřejné služby nebo závazků veřejné služby, anebo provést v nich podstatné změny, to sdělí příslušným orgánům členského státu nejméně tři měsíce předem.

Příslušné orgány mohou rozhodnout o odmítnutí takového sdělení.

Toto ustanovení se netýká ostatních vnitrostátních postupů použitelných pokud jde o oprávnění k zrušení nebo změně dopravních služeb.

5. Po obdržení sdělení podle odstavce 4 mohou příslušné orgány trvat na zachování dané služby až po dobu jednoho roku ode dne sdělení a oznámí toto rozhodnutí podnikům nejpozději jeden měsíc před uplynutím platnosti předběžného oznámení.

Mohou také podnítit jednání o zřízení nebo úpravě takové služby.

6. Finanční břemena vzniklá dopravním podnikům ze závazků podle odstavce 5 jsou vyrovnávána společnými postupy stanovenými v oddílech II, III a IV."

5. Článek 19 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 20. června 1991.

Za Radu

předseda

R. Goebbels

[1] Úř. věst. C 34, 12.2.1990, s. 8.

[2] Úř. věst. C 19, 28.1.1991, s. 254.

[3] Úř. věst. C 225, 10.9.1990, s. 27.

[4] Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1.

[5] Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 12.

--------------------------------------------------

Top